Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008

2 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu, do których grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną poprzez powiązania kapitałowe i osobowe. COMPLEX to dynamiczna, rozwijającą się grupa firm zajmujących się produkcją i dystrybucją części maszyn oraz specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa i przemysłu maszynowego. Jej celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku producentów części maszyn w Polsce. Grupa planuje sukcesywne poszerzanie oferty produktowej dystrybuowanej pod dotychczasowymi oraz nowymi markami. Jednostką dominującą względem Grupy Kapitałowej jest COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi, aleja Józefa Piłsudskiego 143. Spółka została zarejestrowana w dniu 11 maja 2006 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 30 czerwca 2006 roku został wniesiony aportem majątek przedsiębiorstwa AON COMPLEX Michał Nowacki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji opłaconych aportem zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 11 września 2006r. Obecnie po kolejnej emisji kapitał Spółki wynosi PLN i składa się z akcji o wartości nominalnej 2,00 PLN. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja części maszyn w tym: łoŝysk tocznych, tulei łoŝyskowych, opraw łoŝyskowych, łoŝyska ślizgowe, tuleje ślizgowe, pasy klinowe, uszczelnienia techniczne, łańcuchy napędowe, zestawy naprawcze do piast kół a takŝe szeroka gama produktów specjalnych. Klientami COMPLEX S.A. są podmioty działające w branŝy przemysłowej, rolniczej, wydobywczej i motoryzacyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednostkami zaleŝnymi wobec COMPLEX S.A. są: Quitno Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie Spółka jest producentem specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa oraz krawędziarko zaginarek do blach. Klientami Spółki są firmy z branŝy górnictwa głębinowego i odkrywkowego, energetyki, przemysłu chemicznego i stoczniowego. Quinto dostarcza swoje produkty na rynek polski oraz m.in. do Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Czech Rosji, Ukrain, Turcji i USA. Spółka posiada certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa oraz ISO 9001 akredytowany przez TÜV Rheinland. International Business Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - zadaniem Spółki jest windykacja naleŝności Klientów Grupy Kapitałowej. COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działalność spółki obejmuje dystrybucję samochodowych zestawów naprawczych i części dla motoryzacji, w lutym 2009 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na obecną, ze wcześniej obowiązującej COMPLEX Investment Sp. z o.o. COMPLEX Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przedmiotem działalności Spółki jest oferowanie usług w zakresie magazynowania i obsługi logistycznej przedsiębiorstw Komplexmetal Ukraina przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dystrybucja towarów COMPLEX S.A. na rynku ukraińskim COMPLEX Production Sp. z o.o. akt załoŝycielski spółki został podpisany 25 marca 2009 roku. Przedmiotem działalności Spółki będzie produkcja metalowych elementów techniki łoŝyskowej i części dla przemysłu 2

3 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej emitenta i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a takŝe omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta przynajmniej w najbliŝszym roku obrotowym Przychody ze sprzedaŝy i wynik finansowy Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. w roku 2008 wyniosły tys. PLN. W porównaniu do roku, 2007 kiedy przychody osiągnęły poziom tys. PLN, oznacza to spadek rzędu 3%. Zysk netto zanotowany przez Grupę Kapitałową w roku 2008 wyniósł tys. PLN. Rok 2007 Grupa Kapitałowa zakończyła dodatnim wynikiem netto w wysokości tys. PLN. Największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały następujące czynniki: Wejście dnia roku w skład Grupy Kapitałowej Quito Sp. z o.o., której wyniki po raz pierwszy podlegały konsolidacji w tegorocznym skonsolidowanym raporcie finansowym Grypy Kapitałowej COMPLEX S.A., miało znaczny wpływ na zwiększenie wartości przychodów i wyników finansowych Grupy. Zwiększeniu uległa równieŝ wartość sumy bilansowej w stosunku do rocznego jednostkowego sprawozdania jednostki dominującej. Jednorazowe czynniki związane z długotrwałym i skomplikowanym procesem przeniesienia magazynu COMPLEX S.A. do nowo powstałego centrum logistycznego miały duŝy wpływ na spadek wyniku finansowego Grupy. Z jednej strony jednostka dominująca była zmuszona ponieść znaczne koszty związane z zakupem wyposaŝenia, organizacją oraz procesem przenoszenia towaru. Z drugiej strony, w okresie przygotowań do uruchomienia nowego magazynu sprzedaŝ COMPLEX S.A. została całkowicie wstrzymana na okres bliski jednego miesiąca. W trakcje rozruchu nowego magazynu jednostka dominująca borykała się z duŝym spadkiem wydajności sprzedaŝy, co było związane z koniecznością organizacji nowego centrum logistycznego Spółki. Uruchomienie centrum logistycznego w Strykowie wpłynęło takŝe na wzrost poziomu kosztów stałych COMPLEX S.A. Skutkiem tego jest wzrost progu rentowności Spółki a co za tym idzie, większa wraŝliwość na spadek generowanych obrotów, co miało miejsce w roku 2008 Koszty związane z akwizycją Quinto Sp. z o.o. i poszerzeniem składu Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. o kolejne spółki Znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej w drugiej części roku 2008 nie pozostało bez wpływu na wielkość realizowanej sprzedaŝy. Skutki spowolnienia były tym bardziej dotkliwe ze względu na okres intensywnych zmian w działalności Grupy i jednostki dominującej (zmiana magazynu, przeprowadzona akwizycja) oraz wysokość ponoszonych wydatków inwestycyjnych Kapitał obrotowy Grupa dąŝy do optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym w celu przyspieszenia cyklu konwersji gotówki, m.in. poprzez spółkę zaleŝną International Business Services Polska Sp. z o.o., która na zlecenie jednostki dominującej zajmuje się skuteczną windykacją naleŝności przeterminowanych. W porównaniu do roku wcześniejszego zanotowano znaczny wzrost wartości zapasów COMPLEX S.A. Jako przyczyny zjawiska wymienić naleŝy zwiększony zakup towarów dokonany w połowie roku, związany z uzupełnianiem stanów nowo uruchamianego 3

4 magazynu, pogorszenie koniunktury gospodarczej i związany z nią spadek wartości sprzedaŝy Spółki w drugiej połowie roku Na wzrost wartości kapitału obrotowego Grupy wpływ miała równieŝ akwizycja Quito Sp. z o.o. we wrześniu 2008 roku. W skutek inwestycji przeprowadzonych przez jednostkę dominującą, będących jednocześnie realizacją celów emisyjnych, znacznemu zmniejszeniu w strukturze aktywów obrotowych Grupy, uległ udział środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów. Wcześniejsza wartość tych pozycji wskazywała na znaczną nadpłynność finansową Emitenta i była zjawiskiem przejściowym. Ocena rentowności Odnotowany w 2008 roku spadek wartości przychodów i zysków wpłynął na pogorszenie wskaźników rentowności Grupy. Wskaźniki rentowności Grupy prezentuje poniŝszy wykres: 4

5 Metoda wyliczenia wskaźników: rentowność sprzedaŝy = zysk (strata) brutto na sprzedaŝy okresu / przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność działalności operacyjnej = zysk na działalności operacyjnej okresu / przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność netto = zysk (strata) netto okresu / przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność aktywów ogółem = zysk (strata) netto okresu / aktywa ogółem na koniec okresu rentowność kapitału własnego = zysk (strata) netto okresu / kapitały własne na koniec okresu Ocena płynności Głównym powodem bardzo wysokiej wartości wskaźników płynności w roku 2007, było pozyskanie środków z publicznej emisji akcji serii C COMPLEX S.A. w kwocie zł. W roku 2008 przewaŝająca cześć tych środków została wykorzystana zgodnie z planem, opisanym w prospekcie emisyjnym. Obecnie poziom wskaźników płynności Grupy powrócił do poziomu bliskiego, uznawanego za optymalny. Wskaźniki płynności Grupy prezentuje poniŝsza tabela i wykres: Wyszczególnienie Wskaźnik płynności bieŝącej 2,13 8,81 Wskaźnik płynności szybkiej 0,87 4,11 5

6 Metoda wyliczenia wskaźników: wskaźnik płynności bieŝącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki rotacji Zarówno wskaźniki obrotowości zapasów jak i naleŝności Grupy Kapitałowej uległy pogorszeniu. W przypadku wskaźników obrazujących efektywność obrotu zapasami, jako przyczynę moŝna wymienić zarówno spadek wartości sprzedaŝy jak i wzrost wartości zapasów, na które największy wpływ miało uruchomienie nowego magazynu jednostki dominującej w Strykowie. Spadek wartości obrotów generowanych przez COMPLEX S.A. wpłynął negatywnie równieŝ na wartość wskaźników obrotowości naleŝności. Wyszczególnienie Wskaźnik rotacji zapasów 2,30 2,72 Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 158, Wskaźnik rotacji naleŝności 4,76 5,96 Wskaźnik rotacji naleŝności w dniach 76,

7 Metoda wyliczenia wskaźników: wskaźnik rotacji zapasów = koszt własny sprzedaŝy / przeciętny stan zapasów wskaźnik rotacji zapasów w dniach = przeciętny stan zapasów x 365 / koszt własny sprzedaŝy wskaźnik rotacji naleŝności = sprzedaŝ / przeciętny stan naleŝności wskaźnik rotacji naleŝności w dniach = przeciętny stan naleŝności x 365 / sprzedaŝ Perspektywy rozwoju w najbliŝszym roku obrotowym. W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i spadkiem obrotów generowanych przez Grupę, Zarząd COMPLEX S.A. podjął zdecydowane działania w celu redukcji kosztów działalności spółki. Skutki podjętych działań powinny być zauwaŝalne juŝ w pierwszej połowie 2009 roku. W celu optymalizacji poszczególnych segmentów działalności z COMPLEX S.A. wydzielone zostały spółki zaleŝne: COMPLEX Logistic Sp. z o.o. oferująca usługi w zakresie logistyki i magazynowania, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. zajmująca się dystrybucją części samochodowych, 7

8 Trwają zaawansowane prace nad wydzieleniem kolejnej spółki zaleŝnej, COMPLEX Production Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja metalowych elementów techniki łoŝyskowej i części dla przemysłu. W dniu 25 marca 2009 roku został podpisany akt załoŝycielski spółki. Zdaniem Zarządu Emitenta taka forma organizacji działalności przyczyni się do znacznego zwiększenia efektywności działania grupy. W roku 2009 kontynuowany będzie proces wdraŝania jednolitego systemu zarządzania w Quito Sp. z o.o.. Wraz z dalszym poszerzaniem współpracy w ramach grupy kapitałowej, zakończenie procesu wdroŝeniowego pozwoli w większym stopniu wykorzystać efekt synergii pomiędzy obiema spółkami. Korzystny wpływ na wielkość obrotów generowanych przez Quinto Sp. z o.o. powinno mieć przyśpieszenie procesu prywatyzacji i konsolidacji spółek energetycznych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli branŝy, ogromne środki, jakimi w najbliŝszym czasie będą dysponowały te podmioty, w duŝej mierze przeznaczone zostaną na nowe inwestycje. Jest to duŝa szansa na dodatkowe zamówienia zarówno dla Spółki zaleŝnej z Grupy Kapitałowej COMPEX S.A. jak i całej branŝy oferującej dobra inwestycyjne dla przemysłu. 2. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej Struktura aktywów PrzewaŜającą część aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta stanowią aktowa obrotowe, co wpływa korzystnie na płynność finansową Grupy. Dokładną strukturę aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta, z wyszczególnieniem najwaŝniejszych pozycji na dzień roku, przedstawia poniŝszy wykres. 8

9 Największą wartość w aktywach Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. miały zapasy. W minionym roku zaobserwowano znaczny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych, co było związane z duŝymi inwestycjami poniesionymi przez COMPLEX S.A. na wyposaŝenie nowego centrum logistycznego Spółki w Strykowie. Struktura pasywów 9

10 Grupa Kapitałowa Emitenta w przewaŝającej części jest finansowana kapitałem własnym. Taka struktura finansowania świadczy o niskim ryzyku niewypłacalności i utraty płynności, co wpływa korzystnie na wysokość kosztu pozyskiwanego kapitału obcego. Obecny, niski poziom zadłuŝenia wskazuje równieŝ na wysoki potencjał Grupy do realizacji kolejnych inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane długiem. 3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŝeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa jest na nie naraŝona Ryzyko konkurencji BranŜa łoŝyskowa liczy ok. 500 przedsiębiorstw. Grupę tą moŝna podzielić z punktu widzenia pozycji w łańcuchu dystrybucji na przedsiębiorstwa produkcyjne (kilka podmiotów) oraz firmy handlowe, czyli pośredników stanowiących zdecydowaną większość. Liczące kilkaset podmiotów przedsiębiorstwa handlowe to niewielka grupa wielooddziałowych hurtowni oraz bardzo liczna rzesza mniejszych sklepów i hurtowni. Pogorszenie koniunktury, którego pierwsze symptomy dało się zaobserwować w roku 2008, a które zgodnie z prognozami będzie postępować w roku 2009 powinno zaostrzyć konkurencje w segmencie rynku, na którym działa jednostka dominująca. Skutkiem moŝe być spadek marŝy realizowanej na sprzedaŝy spółek sektora. Część mniejszych przedsiębiorstw moŝe nie przetrwać w obecnej formie. Oczekiwane jest dalsze, wzmoŝone postępowanie procesu konsolidacji sprzedaŝy, w wyniku którego, udział duŝych przedsiębiorstw w sprzedaŝy dóbr inwestycyjnych będzie dalej wzrastał. Działalność Quinto Sp. z o.o. obejmuje głównie dystrybucję wyrobów własnych. Produkty te są w duŝej mierze wykonywane pod konkretnego klienta, nierzadko według jego dokumentacji technicznej. Odbiorcy spółki, do których naleŝą tak duŝe przedsiębiorstwa jak Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy czy Jastrzębska Spółka Węglowa, szczególną wagę przywiązują do jakości wykonania produktów. WaŜna jest równieŝ świadomość, iŝ kaŝda dostawa danego wyrobu będzie się charakteryzowała tymi samymi parametrami i właściwościami, co wcześniejsza. Silna konkurencja innych producentów z 10

11 branŝy przemysłowej wymusza na dostawcach aby nieustannie udoskonalali oferowane wyroby oraz obniŝali koszty ich produkcji. Quinto Sp. z o.o. w czasie blisko 20 lat działalności wypracowała wizerunek firmy solidnej, oferującej wyroby o wysokiej, powtarzalnej jakości. Działalność Spółki od chwili powstania nastawiona była na budowie długofalowej współpracy ze swoimi odbiorcami, opartej na wzajemnym zaufaniu oraz obustronnej znajomości potrzeb. Wysoki poziom wydatków na nowe inwestycje i rozwój produktów spółki, powinno pozwolić spółce zaleŝnej COMPLEX S.A. na dalsze zwiększanie konkurencyjności swojej oferty produktowej. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Na realizacje celów strategicznych Grupy oraz jej wynik finansowy wpływ będą miały czynniki takie jak: wzrost gospodarczy, stopa inwestycji, wartość inwestycji zagranicznych, stopa inflacji, poziom bezrobocia, zmiany legislacyjne etc. Dalsze pogorszenie tych czynników będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy spółek z Grupy. Dla wyników realizowanych przez jednostkę zaleŝną Quito Sp. z o.o. waŝne będą czynniki wpływające na koniunkturę w górnictwie i energetyce. Proces prywatyzacji sektora energetycznego i zapowiadane, wielomiliardowe inwestycje mogą bardzo korzystnie wpłynąć na perspektywy rozwoju spółki. Spadek cen surowców takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny czy rud metali, będzie miał negatywny wpływ na kondycje finansową odbiorców spółki. Spadek wartości inwestycji w branŝy górniczej z pewnością nie pozostałby bez wpływu na wielkość realizowanej przez spółkę sprzedaŝy. Ryzyko zmian kursów walut W strukturze sprzedaŝy Grupy eksport stanowił ok. 48 % sprzedaŝy ogółem, natomiast w strukturze zakupów ok. 75 % stanowiły zakupy w walutach obcych. Zmiany kursów walut mogą, zatem wpływać na wysokość przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej, a wiąŝe się to z ryzykiem transakcyjnym (transaction risk), na które są naraŝone firmy, dokonujące wymiany handlowej z zagranicą. Powstałe róŝnice kursowe mają wpływ na wyniki finansowe, gdyŝ w zaleŝności od kursu rozliczeniowego, wpływają na wielkość kosztów lub bieŝących przychodów finansowych. Jest to ryzyko standardowe, które wynika z odstępu czasowego pomiędzy datą wystawienia faktury a datą realizacji płatności. Istotną cześć kosztów Grupy stanowią koszty najmu Centrum Logistycznego w Strykowie. Jako, Ŝe walutą rozliczenia tej usługi jest euro, wahania kursu tej waluty wobec złotego w przyszłości wpływać będą na rentowność działalności jednostki zaleŝnej COMPLEX Logistic Sp. z o.o.. Wpływ ryzyka walutowego na rentowność Grupy ograniczany jest przez maksymalne wykorzystanie moŝliwości, jakie stwarza instrument wewnętrzny tzw. hedging naturalny, przy dwukierunkowości przepływów walutowych. Spółka nie stosuje opcji ani kontraktów walutowych w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego. Ryzyko zmian stóp procentowych Ryzyko stopy procentowej określa się z punktu widzenia moŝliwości przeszacowania aktywów i pasywów w efekcie zmian stopy procentowej. Pozycją bilansową wraŝliwą na zmiany stóp procentowych według Emitenta są długoterminowe zobowiązania kredytowe. Grupa przeciwdziała ewentualnym, negatywnym skutkom poprzez ciągły monitoring sytuacji na rynku pienięŝnym, efektywne zarządzanie finansami, a takŝe negocjowanie z bankiem kredytującym najkorzystniejszych stóp procentowych. 11

12 Zwiększenie/ zmniejszenie o punkty procentowe Wpływ na wynik finansowy brutto Rok zakończony 31 grudnia PLN 1% -178 PLN -1% 178 Rok zakończony 31 grudnia 2007 PLN 1% -156 PLN -1% 156 Ryzyko wahań cen stali W drugiej połowie 2008 roku odnotowano znaczny spadek cen metali. Przyczyną było pojawianie się coraz to gorszych prognoz dotyczących światowego wzrostu gospodarczego. DuŜa część obecnych zapasów jednostki dominującej była nabywana w okresie kiedy ceny stali były na bardzo wysokim poziomie a okres płatności za te towary, wypadał w czasie silnego osłabienia złotówki. Na skutek powyŝszych czynników asortyment obecnie oferowany przez jednostkę dominującą pozycjonowany jest w wyŝszym segmencie cenowym od towarów oferowanych przez konkurencję, utrzymującą mniejsze i bardziej rotujące zapasy. Dalszy spadek cen metali moŝe wpłynąć na dalszy, okresowy spadek atrakcyjności oferowanych przez COMPLEX S.A. towarów. 4. Opis waŝniejszych zdarzeń mających wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest moŝliwy w następnych latach Zdarzenia mające wpływ na działalność i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w 2008 roku zostały opisane w punkcie 1 niniejszego sprawozdania. Do zdarzeń, które będą miały wpływ na działalność Grupy w kolejnych latach zaliczyć moŝna: Wejście w skład Grupy Kapitałowej Quinto Sp. z o.o. oraz wydzielenie ze spółki dominującej COMPLEX S.A., spółek zaleŝnych w 2008 roku, powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności działania zarówno poszczególnych spółek jak i całej Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. Uruchomienie nowego Centrum Logistycznego w Strykowie we wrześniu 2008 roku wpłynie z jednej strony na wzrost kosztów stałych Grupy, z drugiej strony nowy, jeden z najnowocześniejszych w Polsce magazyn wpłynie na zwiększenie moŝliwości realizowania większej ilości zamówień sprzedaŝy przy zmniejszeniu czasu ich realizacji Dalszy spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie będzie miał niekorzystny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zniweluje korzyści płynące z wysokiej wydajności nowego Centrum Logistycznego. 5. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym Inwestycjami kapitałowymi dokonanymi w danym roku obrotowym, są: COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o.(w momencie zawiązania utworzony pod nazwą COMPLEX Investment Sp. z o.o.), spółka została utworzona w 2008, inwestycja została sfinansowana kapitałem własnym jednostki dominującej 12

13 COMPLEX Logistic Sp. z o.o., spółka została utworzona w 2008, inwestycja została sfinansowana kapitałem własnym jednostki dominującej Quinto Sp. z o.o, COMPLEX S.A. nabył 70% udziałów w Spółce, inwestycja została finansowana z kapitałów własnych jednostki dominującej Wybrane dane odnośnie inwestycji we wcześniej wspomniane spółki zawiera poniŝsza tabela. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. (poprzednia nazwa COMPLEX Investment Sp. z o.o.) w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi Wartość udziałów wg ceny nabycia [w tys. zł] Wartość bilansowa udziałów [w tys. zł] Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów JuŜ po dniu bilansowym, 25 marca 2009 roku, został podpisany akt załoŝycielski COMPLEX Production Sp. z o.o. śadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. nie posiada lokat kapitałowych ani inwestycji takich jak: papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości. 6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej Nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego ani przed organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo wierzytelności COMPLEX S.A. lub jednostki od niego zaleŝnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych jednostki dominującej lub których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych jednostki dominującej. 7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeŝeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŝy Grupy Kapitałowej ogółem, a takŝe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym NajwaŜniejszym segmentem działalności Grupy w 2008 roku była dystrybucja części do maszyn, która jest przedmiotem działalności jednostki dominującej COMPLEX S.A. W porównaniu do roku 2007 Grupa, poprzez akwizycję Quinto Sp. z o.o. rozszerzyła działalność o dwa nowe segmenty tzn. produkcje maszyn do obróbki blachy oraz produkcję urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych. Produkty Quinto Sp. z o.o. uzupełniły asortyment Grupy i pozwoliły na bardziej kompleksową obsługę odbiorców działających w branŝy przemysłowej. Wartość sprzedaŝy poszczególnych segmentów działalności Grupy prezentuje poniŝsza tabela. 13

14 Produkcja i dystrybucja części do maszyn Produkcja maszyn do obróbki blachy Produkcja urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych Przychody ze sprzedaŝy (w tys. zł) Jednostka dominująca prowadzi działalność jako producent i dystrybutor części maszyn na potrzeby przemysłu, rolnictwa i motoryzacji. Produktem mającym największy udział w obrotach COMPLEX S.A. są łoŝyska, stanowiły one w 2008 roku ok. 76,3% obrotów. Znaczący udział 9,6% stanowią zestawy naprawcze stosowane w branŝy motoryzacyjnej. Udział pozostałych towarów, będących w duŝej części nowymi pozycjami w asortymencie Spółki, wprowadzonymi do sprzedaŝy w 2007 roku, wzrósł do 14,1%. Plany związane z poszerzaniem asortymentu o nowe pozycje oraz planowane przejęcia wpłyną na dalszy wzrost udziału sprzedaŝy nowych produktów w obrotach COMPLEX. Udział poszczególnych typów towarów w sprzedaŝy jednostki dominującej (w ujęciu wartościowym i ilościowym) obrazuje poniŝsza tabela. GRUPA PRODUKTOWA SprzedaŜ Ilość PLN % szt./kg ŁOśYSKA ,31% MOTORYZACYJNE ZESTAWY ŁOśYSKOWE ,57% POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ,21% PASY NAPĘDOWE ,22% TULEJE ŁOśYSKOWE ,97% USZCZELNIENIA TECHNICZNE ,87% TULEJKI ŚLIZGOWE ,59% INNE ,27% SUMA ,00% PoniŜszy wykres ukazuje udział poszczególnych typów towarów w sprzedaŝy COMPLEX S.A. (wg wartości sprzedaŝy). 14

15 Zgodnie z przyjętą strategią, w 2008 roku jednostka dominująca znacznie zwiększyła sprzedaŝ wyrobów śrubowych (wzrost o blisko 92% w ciągu roku). Poprawę sprzedaŝy, odnotowano takŝe w przypadku pasów napędowych (22,7%) i tulei łoŝyskowych (7,65%). Wzrost wartości sprzedaŝy wymienionych grup produktów, szczególnie gdy miało to miejsce przy spadkowej tendencji sprzedaŝy ogółem (największy spadek odnotowano w przypadku łoŝysk i motoryzacyjnych zestawów łoŝyskowych), pozwolił Spółce zdywersyfikować źródła przychodów. Spółka konsekwentnie stara się realizować plan uzyskania statusu kompleksowego dostawcy części dla rolnictwa, przemysłu i motoryzacji. GRUPA PRODUKTOWA Zmiana wartości sprzedaŝy w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 Zmiana ilości sprzedaŝy w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 ŁOśYSKA -15,18% -8,56% MOTORYZACYJNE ZESTAWY ŁOśYSKOWE -32,66% -44,02% TULEJE ŁOśYSKOWE 7,65% 3,93% POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 91,81% 104,91% PASY NAPĘDOWE 22,74% 37,39% USZCZELNIENIA TECHNICZNE -13,60% -5,48% TULEJKI ŚLIZGOWE -13,01% -10,77% INNE 12,88% SUMA -13,10% PoniŜszy wykres obrazuje dynamikę wartości sprzedaŝy poszczególnych grup towarów, oferowanych przez Emitenta w roku 2008, przy przyrównaniu do danych z roku

16 8. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŝnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaŝy ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaŝy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem Rynki zbytu Głównym rynkiem działania COMPLEX S.A. jest rynek łoŝysk, to rynek niszowy wchodzący w skład znacznie większego rynku maszyn i części maszyn. Kolejny waŝny rynek zbytu to rynek elementów złącznych, stanowiący część znacznie większego rynku wyrobów metalowych. Spółka stara się nieustannie rozszerzać zakres oferowanego asortymentu o kolejne produkty wykorzystywane w przemyśle, rolnictwie i motoryzacji. Quinto Sp. z o.o. działa z kolei na rynku specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa, krawędziarko zaginarek do blach, urządzeń przemysłowych oraz konstrukcji stalowych. Asortyment oferowany przez obie spółki zaliczyć moŝna do rynku szeroko pojętych dóbr inwestycyjnych. W roku 2008 r. sprzedaŝ Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. z podziałem na kraj i eksport kształtowała się w sposób następujący: 16

17 Grupa sukcesywnie zwiększa udział sprzedaŝy eksportowej w sprzedaŝy ogółem. W 2008 roku wartość sprzedaŝy eksportowej stanowiła 48 % całkowitej sprzedaŝy grupy, w roku 2007 eksport stanowił jedynie 42 % sprzedaŝy Grupy. SprzedaŜ eksportowa wzrosła równieŝ w ujęciu nominalnym, co prezentuje zamieszczony poniŝej wykres W roku 2008 jednostka dominująca współpracowała z 3300 Klientami krajowymi oraz zagranicznymi, do których dostarczała części maszyn. W grupie tej nie występuje Ŝaden kontrahent o dominującej dla emitenta roli. Obroty z Ŝadnym z Klientów nie przekroczyły 10% 17

18 przychodów emitenta. Progu 10% wartości przychodów jednostki dominującej nie przekroczyły równieŝ obroty z Ŝadnym, z około 440 odbiorców Quinto Sp. z o.o. Jednostka dominująca dystrybuuje swoje towary za pośrednictwem działów handlowych zlokalizowanych w siedzibie firmy w Łodzi oraz sześciu oddziałów regionalnych. Z uwagi na specyfikę produktu oraz związanego z nim rynku, struktura działu sprzedaŝy to trzy segmenty: segment łoŝysk i elementów przenoszenia napędu: odpowiedzialny za dystrybucję łoŝysk i innych elementów przenoszenia napędu takich jak pasy klinowe, łańcuchy napędowe, tuleje łoŝyskowe oraz inne akcesoria łoŝyskowe, segment samochodowy: zajmował się dystrybucją zestawów naprawczych, past kół oraz łoŝysk motoryzacyjnych. W lutym 2009 powołana została spółka zaleŝna, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. W momencie utworzenie przejęła ona zadanie dystrybucji wymienionych wcześniej produktów od segmentu samochodowego. segment śrubowy: zajmuje się dystrybucją połączeń śrubowych: śrub, nakrętek oraz podkładek. Strukturę sprzedaŝy z punktu widzenia oferowanych marek moŝna podzielić natomiast na: marki własne: produkty oferowane pod znakami towarowymi COMPLEX m.in. CX, HERTZ i EŁP, marki obce: produkty innych producentów stanowiące uzupełnienie oferty Spółki, produkcja pod markami obcymi: produkty produkowane przez COMPLEX, a sprzedawane pod znakami handlowymi zamawiających producentów lub innych sieci dystrybucyjnych Od lat sukcesywnie wzrasta udział sprzedaŝy marek własnych COMPLEX. Ta korzystna struktura sprzedaŝy wynika m.in. ze wzrostu zaufania klientów do wyrobów produkowanych przez COMPLEX i jest konsekwencją ponoszonych od lat nakładów na jakość produkcji, świadczonych usług oraz prowadzonych działań marketingowych. Quinto Sp. z o.o. od wielu lat ma grono swoich stałych kontrahentów w kraju i za granicą. W kraju do stałych odbiorców naleŝą kopalnie węgla kamiennego zrzeszone w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym, Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz firmy ściśle związane z górnictwem węglowym. Dla tych odbiorców spółka zaleŝna od COMPLEX S.A. dostarcza czujniki przepływu cieczy, filtry wodne dla urządzeń dołowych, pompy pneumatyczne, zawory zwrotne, itp. Stosunkowo duŝy udział w sprzedaŝy spółki na rynku krajowym ma dystrybucja kadzi transformatorowych i ich elementów dla energetyki. Za granicą do stałych kontrahentów naleŝą firmy: o Bochumer Eisenhütte Heintzmann (Niemcy) będąca odbiorcą elementów obudowy skrzyŝowań wyrobisk korytarzowych, elementów barier autostradowych, rolek do pieców do wyŝarzania stali, o Hatec (Niemcy) dla której spółka produkuje elementy konstrukcji róŝnego typu ram, zbiorniki, linie do chemicznej obróbki drutów, o Siemens (Austria) której Quinto Sp. z o.o. dostarcza elementy konstrukcyjne kadzi transformatorowych dla energetyki, o B&D Process Equipment (Holandia) dla której spółka produkuje kompletne instalacje oraz ich elementy dla kopalń piasku i Ŝwiru, takie jak klasyfikatory, separatory, cyklony, itp. W ciągu 20 lat działalności na rynku krajowym, jak i na bardzo wymagającym rynku zachodnio-europejskim, Quinto Sp. z o.o. wypracowała wizerunek firmy bardzo solidnej, 18

19 terminowo dostarczającej swoje produkty i otwartej na problemy klientów. Dobra renoma oraz wysoka jakość produktów Spółki stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Źródła zaopatrzenia Ogromna większość bo aŝ 75% zaopatrzenia Grupy Kapitałowej pochodzi z importu. Pozostałe 25% jest nabywane na rynku krajowym. Znaczącymi dostawcami dla Grupy Kapitałowej Emitenta są: China Ningbo Cixi Import and Export Co. z siedzibą w Cixi, wartość dostaw od którego stanowiła 22,8 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz którego udział w wartości dostaw Grupy w roku 2008 wyniósł 29,8% Wuhan Kejia Machinery and Electrical Import and Ex z siedzibą w Wuhan, wartość dostaw od którego stanowiła 10,1 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz którego udział w wartości dostaw Grupy w roku 2008 wyniósł 13,2% Grupa nie jest w Ŝaden sposób powiązana z powyŝszymi firmami. 9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej, w tym znanych Grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji W roku obrotowym zakończonym dnia jednostka dominująca zawarła następujące umowy znaczące: - umowę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym S.A. z siedzibą w Warszawie - umowę kredytową z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie Odział Korporacyjny Łódź o udzielenie kredytu inwestycyjnego na refinansowanie inwestycji w QUINTO Sp. z o.o.. 19

20 - umowę o podwyŝszenie limitu wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, - umowa sprzedaŝy BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie urządzeń w postaci: wózków widłowych, regałów magazynowych, kartoniarek, oraz przenośników. Wszystkie umowy znaczące zostały szerzej opisane w raportach bieŝących Emitenta i są dostępne na Stornie Internetowej COMPLEX S.A. Spółka zaleŝna Quinto Sp. z o.o. zawarła standardowe umowy ubezpieczenia: - od ognia i innych zdarzeń losowych dla zakładów spółki znajdujących się w Opolu. Ubezpieczeniem zostały objęte budynki, budowle, maszyny oraz środki obrotowe..- od ognia i innych zdarzeń losowych dla zakładów spółki znajdujących się w Radzionkowie. Ubezpieczeniem zostały objęte budynki, budowle, maszyny oraz środki obrotowe. - mienia w transporcie międzynarodowym i krajowym łącznie z załadunkiem i rozładunkiem. Poza wymienionymi powyŝej COMPLEX S.A. nie są znane inne znaczące dla działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej umowy, w tym umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 10. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Na dzień jednostka dominująca posiadała udziały w niŝej wymienionych spółkach zaleŝnych: Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Wartość udziałów wg ceny nabycia [w tys. zł] Wartość bilansowa udziałów [w tys. zł] Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów International Bussines Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi ,87 99,87 Komplexmetal - Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. (poprzednia nazwa COMPLEX Investment Sp. z o.o.) w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi

Przychody ze sprzedaŝy i wynik finansowy

Przychody ze sprzedaŝy i wynik finansowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMPLEX S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 Spółka COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 143 została zarejestrowana w dniu 11 maja 2006 roku w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMPLEX S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMPLEX S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMPLEX S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 Spółka COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi, Al.J.Piłsudskiego 143 została zarejestrowana w dniu 11 maja 2006 roku w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego 1. Informacje o instrumentach finansowych nie dotyczy 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym równieŝ

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ: GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. Z/S W KATOWICACH (GF PREMIUM) ORAZ PREMIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. Z/S W KATOWICACH (Premium Inwestycje)

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK ZA OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.

Informacje dodatkowe do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. kwartalnego za III kwartał 2011 r. 1) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w trzecim kwartale 2011 roku, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. Specyfika prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. w Lublinie

Dodatkowe noty objaśniające Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. w Lublinie Dodatkowe noty objaśniające Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. w Lublinie I. Informacja o instrumentach finansowych II. Zobowiązania warunkowe przedstawia poniŝsza tabela Lp.

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp. Treść Aktywa przeznaczone do obrotu Zobowiązania przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2010 roku. Niniejsze sprawozdanie: stanowi część Raportu Rocznego za 2010 rok;

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2010 roku. Niniejsze sprawozdanie: stanowi część Raportu Rocznego za 2010 rok; Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2010 roku Niniejsze sprawozdanie: stanowi część Raportu Rocznego za 2010 rok; sporządzone jest zgodnie z 91 ust. 5 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Wielgomłyny 28-02-2010 r. W Wielgomłynach Ul Radomszczańska 7 97-525 Wielgomłyny Nip 772-21-71-861 Informacja dodatkowa 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo