Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008

2 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu, do których grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną poprzez powiązania kapitałowe i osobowe. COMPLEX to dynamiczna, rozwijającą się grupa firm zajmujących się produkcją i dystrybucją części maszyn oraz specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa i przemysłu maszynowego. Jej celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku producentów części maszyn w Polsce. Grupa planuje sukcesywne poszerzanie oferty produktowej dystrybuowanej pod dotychczasowymi oraz nowymi markami. Jednostką dominującą względem Grupy Kapitałowej jest COMPLEX S.A. z siedzibą w Łodzi, aleja Józefa Piłsudskiego 143. Spółka została zarejestrowana w dniu 11 maja 2006 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 30 czerwca 2006 roku został wniesiony aportem majątek przedsiębiorstwa AON COMPLEX Michał Nowacki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. PodwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji opłaconych aportem zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 11 września 2006r. Obecnie po kolejnej emisji kapitał Spółki wynosi PLN i składa się z akcji o wartości nominalnej 2,00 PLN. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja części maszyn w tym: łoŝysk tocznych, tulei łoŝyskowych, opraw łoŝyskowych, łoŝyska ślizgowe, tuleje ślizgowe, pasy klinowe, uszczelnienia techniczne, łańcuchy napędowe, zestawy naprawcze do piast kół a takŝe szeroka gama produktów specjalnych. Klientami COMPLEX S.A. są podmioty działające w branŝy przemysłowej, rolniczej, wydobywczej i motoryzacyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednostkami zaleŝnymi wobec COMPLEX S.A. są: Quitno Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie Spółka jest producentem specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa oraz krawędziarko zaginarek do blach. Klientami Spółki są firmy z branŝy górnictwa głębinowego i odkrywkowego, energetyki, przemysłu chemicznego i stoczniowego. Quinto dostarcza swoje produkty na rynek polski oraz m.in. do Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Czech Rosji, Ukrain, Turcji i USA. Spółka posiada certyfikat Głównego Instytutu Górnictwa oraz ISO 9001 akredytowany przez TÜV Rheinland. International Business Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - zadaniem Spółki jest windykacja naleŝności Klientów Grupy Kapitałowej. COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działalność spółki obejmuje dystrybucję samochodowych zestawów naprawczych i części dla motoryzacji, w lutym 2009 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na obecną, ze wcześniej obowiązującej COMPLEX Investment Sp. z o.o. COMPLEX Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przedmiotem działalności Spółki jest oferowanie usług w zakresie magazynowania i obsługi logistycznej przedsiębiorstw Komplexmetal Ukraina przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest dystrybucja towarów COMPLEX S.A. na rynku ukraińskim COMPLEX Production Sp. z o.o. akt załoŝycielski spółki został podpisany 25 marca 2009 roku. Przedmiotem działalności Spółki będzie produkcja metalowych elementów techniki łoŝyskowej i części dla przemysłu 2

3 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność grupy kapitałowej emitenta i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a takŝe omówienie perspektyw rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta przynajmniej w najbliŝszym roku obrotowym Przychody ze sprzedaŝy i wynik finansowy Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. w roku 2008 wyniosły tys. PLN. W porównaniu do roku, 2007 kiedy przychody osiągnęły poziom tys. PLN, oznacza to spadek rzędu 3%. Zysk netto zanotowany przez Grupę Kapitałową w roku 2008 wyniósł tys. PLN. Rok 2007 Grupa Kapitałowa zakończyła dodatnim wynikiem netto w wysokości tys. PLN. Największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały następujące czynniki: Wejście dnia roku w skład Grupy Kapitałowej Quito Sp. z o.o., której wyniki po raz pierwszy podlegały konsolidacji w tegorocznym skonsolidowanym raporcie finansowym Grypy Kapitałowej COMPLEX S.A., miało znaczny wpływ na zwiększenie wartości przychodów i wyników finansowych Grupy. Zwiększeniu uległa równieŝ wartość sumy bilansowej w stosunku do rocznego jednostkowego sprawozdania jednostki dominującej. Jednorazowe czynniki związane z długotrwałym i skomplikowanym procesem przeniesienia magazynu COMPLEX S.A. do nowo powstałego centrum logistycznego miały duŝy wpływ na spadek wyniku finansowego Grupy. Z jednej strony jednostka dominująca była zmuszona ponieść znaczne koszty związane z zakupem wyposaŝenia, organizacją oraz procesem przenoszenia towaru. Z drugiej strony, w okresie przygotowań do uruchomienia nowego magazynu sprzedaŝ COMPLEX S.A. została całkowicie wstrzymana na okres bliski jednego miesiąca. W trakcje rozruchu nowego magazynu jednostka dominująca borykała się z duŝym spadkiem wydajności sprzedaŝy, co było związane z koniecznością organizacji nowego centrum logistycznego Spółki. Uruchomienie centrum logistycznego w Strykowie wpłynęło takŝe na wzrost poziomu kosztów stałych COMPLEX S.A. Skutkiem tego jest wzrost progu rentowności Spółki a co za tym idzie, większa wraŝliwość na spadek generowanych obrotów, co miało miejsce w roku 2008 Koszty związane z akwizycją Quinto Sp. z o.o. i poszerzeniem składu Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. o kolejne spółki Znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej w drugiej części roku 2008 nie pozostało bez wpływu na wielkość realizowanej sprzedaŝy. Skutki spowolnienia były tym bardziej dotkliwe ze względu na okres intensywnych zmian w działalności Grupy i jednostki dominującej (zmiana magazynu, przeprowadzona akwizycja) oraz wysokość ponoszonych wydatków inwestycyjnych Kapitał obrotowy Grupa dąŝy do optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym w celu przyspieszenia cyklu konwersji gotówki, m.in. poprzez spółkę zaleŝną International Business Services Polska Sp. z o.o., która na zlecenie jednostki dominującej zajmuje się skuteczną windykacją naleŝności przeterminowanych. W porównaniu do roku wcześniejszego zanotowano znaczny wzrost wartości zapasów COMPLEX S.A. Jako przyczyny zjawiska wymienić naleŝy zwiększony zakup towarów dokonany w połowie roku, związany z uzupełnianiem stanów nowo uruchamianego 3

4 magazynu, pogorszenie koniunktury gospodarczej i związany z nią spadek wartości sprzedaŝy Spółki w drugiej połowie roku Na wzrost wartości kapitału obrotowego Grupy wpływ miała równieŝ akwizycja Quito Sp. z o.o. we wrześniu 2008 roku. W skutek inwestycji przeprowadzonych przez jednostkę dominującą, będących jednocześnie realizacją celów emisyjnych, znacznemu zmniejszeniu w strukturze aktywów obrotowych Grupy, uległ udział środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów. Wcześniejsza wartość tych pozycji wskazywała na znaczną nadpłynność finansową Emitenta i była zjawiskiem przejściowym. Ocena rentowności Odnotowany w 2008 roku spadek wartości przychodów i zysków wpłynął na pogorszenie wskaźników rentowności Grupy. Wskaźniki rentowności Grupy prezentuje poniŝszy wykres: 4

5 Metoda wyliczenia wskaźników: rentowność sprzedaŝy = zysk (strata) brutto na sprzedaŝy okresu / przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność działalności operacyjnej = zysk na działalności operacyjnej okresu / przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność netto = zysk (strata) netto okresu / przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność aktywów ogółem = zysk (strata) netto okresu / aktywa ogółem na koniec okresu rentowność kapitału własnego = zysk (strata) netto okresu / kapitały własne na koniec okresu Ocena płynności Głównym powodem bardzo wysokiej wartości wskaźników płynności w roku 2007, było pozyskanie środków z publicznej emisji akcji serii C COMPLEX S.A. w kwocie zł. W roku 2008 przewaŝająca cześć tych środków została wykorzystana zgodnie z planem, opisanym w prospekcie emisyjnym. Obecnie poziom wskaźników płynności Grupy powrócił do poziomu bliskiego, uznawanego za optymalny. Wskaźniki płynności Grupy prezentuje poniŝsza tabela i wykres: Wyszczególnienie Wskaźnik płynności bieŝącej 2,13 8,81 Wskaźnik płynności szybkiej 0,87 4,11 5

6 Metoda wyliczenia wskaźników: wskaźnik płynności bieŝącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki rotacji Zarówno wskaźniki obrotowości zapasów jak i naleŝności Grupy Kapitałowej uległy pogorszeniu. W przypadku wskaźników obrazujących efektywność obrotu zapasami, jako przyczynę moŝna wymienić zarówno spadek wartości sprzedaŝy jak i wzrost wartości zapasów, na które największy wpływ miało uruchomienie nowego magazynu jednostki dominującej w Strykowie. Spadek wartości obrotów generowanych przez COMPLEX S.A. wpłynął negatywnie równieŝ na wartość wskaźników obrotowości naleŝności. Wyszczególnienie Wskaźnik rotacji zapasów 2,30 2,72 Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 158, Wskaźnik rotacji naleŝności 4,76 5,96 Wskaźnik rotacji naleŝności w dniach 76,

7 Metoda wyliczenia wskaźników: wskaźnik rotacji zapasów = koszt własny sprzedaŝy / przeciętny stan zapasów wskaźnik rotacji zapasów w dniach = przeciętny stan zapasów x 365 / koszt własny sprzedaŝy wskaźnik rotacji naleŝności = sprzedaŝ / przeciętny stan naleŝności wskaźnik rotacji naleŝności w dniach = przeciętny stan naleŝności x 365 / sprzedaŝ Perspektywy rozwoju w najbliŝszym roku obrotowym. W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i spadkiem obrotów generowanych przez Grupę, Zarząd COMPLEX S.A. podjął zdecydowane działania w celu redukcji kosztów działalności spółki. Skutki podjętych działań powinny być zauwaŝalne juŝ w pierwszej połowie 2009 roku. W celu optymalizacji poszczególnych segmentów działalności z COMPLEX S.A. wydzielone zostały spółki zaleŝne: COMPLEX Logistic Sp. z o.o. oferująca usługi w zakresie logistyki i magazynowania, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. zajmująca się dystrybucją części samochodowych, 7

8 Trwają zaawansowane prace nad wydzieleniem kolejnej spółki zaleŝnej, COMPLEX Production Sp. z o.o., której głównym przedmiotem działalności będzie produkcja metalowych elementów techniki łoŝyskowej i części dla przemysłu. W dniu 25 marca 2009 roku został podpisany akt załoŝycielski spółki. Zdaniem Zarządu Emitenta taka forma organizacji działalności przyczyni się do znacznego zwiększenia efektywności działania grupy. W roku 2009 kontynuowany będzie proces wdraŝania jednolitego systemu zarządzania w Quito Sp. z o.o.. Wraz z dalszym poszerzaniem współpracy w ramach grupy kapitałowej, zakończenie procesu wdroŝeniowego pozwoli w większym stopniu wykorzystać efekt synergii pomiędzy obiema spółkami. Korzystny wpływ na wielkość obrotów generowanych przez Quinto Sp. z o.o. powinno mieć przyśpieszenie procesu prywatyzacji i konsolidacji spółek energetycznych. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli branŝy, ogromne środki, jakimi w najbliŝszym czasie będą dysponowały te podmioty, w duŝej mierze przeznaczone zostaną na nowe inwestycje. Jest to duŝa szansa na dodatkowe zamówienia zarówno dla Spółki zaleŝnej z Grupy Kapitałowej COMPEX S.A. jak i całej branŝy oferującej dobra inwestycyjne dla przemysłu. 2. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej Struktura aktywów PrzewaŜającą część aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta stanowią aktowa obrotowe, co wpływa korzystnie na płynność finansową Grupy. Dokładną strukturę aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta, z wyszczególnieniem najwaŝniejszych pozycji na dzień roku, przedstawia poniŝszy wykres. 8

9 Największą wartość w aktywach Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. miały zapasy. W minionym roku zaobserwowano znaczny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych, co było związane z duŝymi inwestycjami poniesionymi przez COMPLEX S.A. na wyposaŝenie nowego centrum logistycznego Spółki w Strykowie. Struktura pasywów 9

10 Grupa Kapitałowa Emitenta w przewaŝającej części jest finansowana kapitałem własnym. Taka struktura finansowania świadczy o niskim ryzyku niewypłacalności i utraty płynności, co wpływa korzystnie na wysokość kosztu pozyskiwanego kapitału obcego. Obecny, niski poziom zadłuŝenia wskazuje równieŝ na wysoki potencjał Grupy do realizacji kolejnych inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane długiem. 3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŝeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa jest na nie naraŝona Ryzyko konkurencji BranŜa łoŝyskowa liczy ok. 500 przedsiębiorstw. Grupę tą moŝna podzielić z punktu widzenia pozycji w łańcuchu dystrybucji na przedsiębiorstwa produkcyjne (kilka podmiotów) oraz firmy handlowe, czyli pośredników stanowiących zdecydowaną większość. Liczące kilkaset podmiotów przedsiębiorstwa handlowe to niewielka grupa wielooddziałowych hurtowni oraz bardzo liczna rzesza mniejszych sklepów i hurtowni. Pogorszenie koniunktury, którego pierwsze symptomy dało się zaobserwować w roku 2008, a które zgodnie z prognozami będzie postępować w roku 2009 powinno zaostrzyć konkurencje w segmencie rynku, na którym działa jednostka dominująca. Skutkiem moŝe być spadek marŝy realizowanej na sprzedaŝy spółek sektora. Część mniejszych przedsiębiorstw moŝe nie przetrwać w obecnej formie. Oczekiwane jest dalsze, wzmoŝone postępowanie procesu konsolidacji sprzedaŝy, w wyniku którego, udział duŝych przedsiębiorstw w sprzedaŝy dóbr inwestycyjnych będzie dalej wzrastał. Działalność Quinto Sp. z o.o. obejmuje głównie dystrybucję wyrobów własnych. Produkty te są w duŝej mierze wykonywane pod konkretnego klienta, nierzadko według jego dokumentacji technicznej. Odbiorcy spółki, do których naleŝą tak duŝe przedsiębiorstwa jak Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy czy Jastrzębska Spółka Węglowa, szczególną wagę przywiązują do jakości wykonania produktów. WaŜna jest równieŝ świadomość, iŝ kaŝda dostawa danego wyrobu będzie się charakteryzowała tymi samymi parametrami i właściwościami, co wcześniejsza. Silna konkurencja innych producentów z 10

11 branŝy przemysłowej wymusza na dostawcach aby nieustannie udoskonalali oferowane wyroby oraz obniŝali koszty ich produkcji. Quinto Sp. z o.o. w czasie blisko 20 lat działalności wypracowała wizerunek firmy solidnej, oferującej wyroby o wysokiej, powtarzalnej jakości. Działalność Spółki od chwili powstania nastawiona była na budowie długofalowej współpracy ze swoimi odbiorcami, opartej na wzajemnym zaufaniu oraz obustronnej znajomości potrzeb. Wysoki poziom wydatków na nowe inwestycje i rozwój produktów spółki, powinno pozwolić spółce zaleŝnej COMPLEX S.A. na dalsze zwiększanie konkurencyjności swojej oferty produktowej. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce Na realizacje celów strategicznych Grupy oraz jej wynik finansowy wpływ będą miały czynniki takie jak: wzrost gospodarczy, stopa inwestycji, wartość inwestycji zagranicznych, stopa inflacji, poziom bezrobocia, zmiany legislacyjne etc. Dalsze pogorszenie tych czynników będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy spółek z Grupy. Dla wyników realizowanych przez jednostkę zaleŝną Quito Sp. z o.o. waŝne będą czynniki wpływające na koniunkturę w górnictwie i energetyce. Proces prywatyzacji sektora energetycznego i zapowiadane, wielomiliardowe inwestycje mogą bardzo korzystnie wpłynąć na perspektywy rozwoju spółki. Spadek cen surowców takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny czy rud metali, będzie miał negatywny wpływ na kondycje finansową odbiorców spółki. Spadek wartości inwestycji w branŝy górniczej z pewnością nie pozostałby bez wpływu na wielkość realizowanej przez spółkę sprzedaŝy. Ryzyko zmian kursów walut W strukturze sprzedaŝy Grupy eksport stanowił ok. 48 % sprzedaŝy ogółem, natomiast w strukturze zakupów ok. 75 % stanowiły zakupy w walutach obcych. Zmiany kursów walut mogą, zatem wpływać na wysokość przychodów i kosztów Grupy Kapitałowej, a wiąŝe się to z ryzykiem transakcyjnym (transaction risk), na które są naraŝone firmy, dokonujące wymiany handlowej z zagranicą. Powstałe róŝnice kursowe mają wpływ na wyniki finansowe, gdyŝ w zaleŝności od kursu rozliczeniowego, wpływają na wielkość kosztów lub bieŝących przychodów finansowych. Jest to ryzyko standardowe, które wynika z odstępu czasowego pomiędzy datą wystawienia faktury a datą realizacji płatności. Istotną cześć kosztów Grupy stanowią koszty najmu Centrum Logistycznego w Strykowie. Jako, Ŝe walutą rozliczenia tej usługi jest euro, wahania kursu tej waluty wobec złotego w przyszłości wpływać będą na rentowność działalności jednostki zaleŝnej COMPLEX Logistic Sp. z o.o.. Wpływ ryzyka walutowego na rentowność Grupy ograniczany jest przez maksymalne wykorzystanie moŝliwości, jakie stwarza instrument wewnętrzny tzw. hedging naturalny, przy dwukierunkowości przepływów walutowych. Spółka nie stosuje opcji ani kontraktów walutowych w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego. Ryzyko zmian stóp procentowych Ryzyko stopy procentowej określa się z punktu widzenia moŝliwości przeszacowania aktywów i pasywów w efekcie zmian stopy procentowej. Pozycją bilansową wraŝliwą na zmiany stóp procentowych według Emitenta są długoterminowe zobowiązania kredytowe. Grupa przeciwdziała ewentualnym, negatywnym skutkom poprzez ciągły monitoring sytuacji na rynku pienięŝnym, efektywne zarządzanie finansami, a takŝe negocjowanie z bankiem kredytującym najkorzystniejszych stóp procentowych. 11

12 Zwiększenie/ zmniejszenie o punkty procentowe Wpływ na wynik finansowy brutto Rok zakończony 31 grudnia PLN 1% -178 PLN -1% 178 Rok zakończony 31 grudnia 2007 PLN 1% -156 PLN -1% 156 Ryzyko wahań cen stali W drugiej połowie 2008 roku odnotowano znaczny spadek cen metali. Przyczyną było pojawianie się coraz to gorszych prognoz dotyczących światowego wzrostu gospodarczego. DuŜa część obecnych zapasów jednostki dominującej była nabywana w okresie kiedy ceny stali były na bardzo wysokim poziomie a okres płatności za te towary, wypadał w czasie silnego osłabienia złotówki. Na skutek powyŝszych czynników asortyment obecnie oferowany przez jednostkę dominującą pozycjonowany jest w wyŝszym segmencie cenowym od towarów oferowanych przez konkurencję, utrzymującą mniejsze i bardziej rotujące zapasy. Dalszy spadek cen metali moŝe wpłynąć na dalszy, okresowy spadek atrakcyjności oferowanych przez COMPLEX S.A. towarów. 4. Opis waŝniejszych zdarzeń mających wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest moŝliwy w następnych latach Zdarzenia mające wpływ na działalność i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta w 2008 roku zostały opisane w punkcie 1 niniejszego sprawozdania. Do zdarzeń, które będą miały wpływ na działalność Grupy w kolejnych latach zaliczyć moŝna: Wejście w skład Grupy Kapitałowej Quinto Sp. z o.o. oraz wydzielenie ze spółki dominującej COMPLEX S.A., spółek zaleŝnych w 2008 roku, powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności działania zarówno poszczególnych spółek jak i całej Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. Uruchomienie nowego Centrum Logistycznego w Strykowie we wrześniu 2008 roku wpłynie z jednej strony na wzrost kosztów stałych Grupy, z drugiej strony nowy, jeden z najnowocześniejszych w Polsce magazyn wpłynie na zwiększenie moŝliwości realizowania większej ilości zamówień sprzedaŝy przy zmniejszeniu czasu ich realizacji Dalszy spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie będzie miał niekorzystny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zniweluje korzyści płynące z wysokiej wydajności nowego Centrum Logistycznego. 5. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym Inwestycjami kapitałowymi dokonanymi w danym roku obrotowym, są: COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o.(w momencie zawiązania utworzony pod nazwą COMPLEX Investment Sp. z o.o.), spółka została utworzona w 2008, inwestycja została sfinansowana kapitałem własnym jednostki dominującej 12

13 COMPLEX Logistic Sp. z o.o., spółka została utworzona w 2008, inwestycja została sfinansowana kapitałem własnym jednostki dominującej Quinto Sp. z o.o, COMPLEX S.A. nabył 70% udziałów w Spółce, inwestycja została finansowana z kapitałów własnych jednostki dominującej Wybrane dane odnośnie inwestycji we wcześniej wspomniane spółki zawiera poniŝsza tabela. Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. (poprzednia nazwa COMPLEX Investment Sp. z o.o.) w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi Wartość udziałów wg ceny nabycia [w tys. zł] Wartość bilansowa udziałów [w tys. zł] Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów JuŜ po dniu bilansowym, 25 marca 2009 roku, został podpisany akt załoŝycielski COMPLEX Production Sp. z o.o. śadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. nie posiada lokat kapitałowych ani inwestycji takich jak: papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości. 6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej Nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego ani przed organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo wierzytelności COMPLEX S.A. lub jednostki od niego zaleŝnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych jednostki dominującej lub których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych jednostki dominującej. 7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeŝeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŝy Grupy Kapitałowej ogółem, a takŝe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym NajwaŜniejszym segmentem działalności Grupy w 2008 roku była dystrybucja części do maszyn, która jest przedmiotem działalności jednostki dominującej COMPLEX S.A. W porównaniu do roku 2007 Grupa, poprzez akwizycję Quinto Sp. z o.o. rozszerzyła działalność o dwa nowe segmenty tzn. produkcje maszyn do obróbki blachy oraz produkcję urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych. Produkty Quinto Sp. z o.o. uzupełniły asortyment Grupy i pozwoliły na bardziej kompleksową obsługę odbiorców działających w branŝy przemysłowej. Wartość sprzedaŝy poszczególnych segmentów działalności Grupy prezentuje poniŝsza tabela. 13

14 Produkcja i dystrybucja części do maszyn Produkcja maszyn do obróbki blachy Produkcja urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych Przychody ze sprzedaŝy (w tys. zł) Jednostka dominująca prowadzi działalność jako producent i dystrybutor części maszyn na potrzeby przemysłu, rolnictwa i motoryzacji. Produktem mającym największy udział w obrotach COMPLEX S.A. są łoŝyska, stanowiły one w 2008 roku ok. 76,3% obrotów. Znaczący udział 9,6% stanowią zestawy naprawcze stosowane w branŝy motoryzacyjnej. Udział pozostałych towarów, będących w duŝej części nowymi pozycjami w asortymencie Spółki, wprowadzonymi do sprzedaŝy w 2007 roku, wzrósł do 14,1%. Plany związane z poszerzaniem asortymentu o nowe pozycje oraz planowane przejęcia wpłyną na dalszy wzrost udziału sprzedaŝy nowych produktów w obrotach COMPLEX. Udział poszczególnych typów towarów w sprzedaŝy jednostki dominującej (w ujęciu wartościowym i ilościowym) obrazuje poniŝsza tabela. GRUPA PRODUKTOWA SprzedaŜ Ilość PLN % szt./kg ŁOśYSKA ,31% MOTORYZACYJNE ZESTAWY ŁOśYSKOWE ,57% POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ,21% PASY NAPĘDOWE ,22% TULEJE ŁOśYSKOWE ,97% USZCZELNIENIA TECHNICZNE ,87% TULEJKI ŚLIZGOWE ,59% INNE ,27% SUMA ,00% PoniŜszy wykres ukazuje udział poszczególnych typów towarów w sprzedaŝy COMPLEX S.A. (wg wartości sprzedaŝy). 14

15 Zgodnie z przyjętą strategią, w 2008 roku jednostka dominująca znacznie zwiększyła sprzedaŝ wyrobów śrubowych (wzrost o blisko 92% w ciągu roku). Poprawę sprzedaŝy, odnotowano takŝe w przypadku pasów napędowych (22,7%) i tulei łoŝyskowych (7,65%). Wzrost wartości sprzedaŝy wymienionych grup produktów, szczególnie gdy miało to miejsce przy spadkowej tendencji sprzedaŝy ogółem (największy spadek odnotowano w przypadku łoŝysk i motoryzacyjnych zestawów łoŝyskowych), pozwolił Spółce zdywersyfikować źródła przychodów. Spółka konsekwentnie stara się realizować plan uzyskania statusu kompleksowego dostawcy części dla rolnictwa, przemysłu i motoryzacji. GRUPA PRODUKTOWA Zmiana wartości sprzedaŝy w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 Zmiana ilości sprzedaŝy w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 ŁOśYSKA -15,18% -8,56% MOTORYZACYJNE ZESTAWY ŁOśYSKOWE -32,66% -44,02% TULEJE ŁOśYSKOWE 7,65% 3,93% POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 91,81% 104,91% PASY NAPĘDOWE 22,74% 37,39% USZCZELNIENIA TECHNICZNE -13,60% -5,48% TULEJKI ŚLIZGOWE -13,01% -10,77% INNE 12,88% SUMA -13,10% PoniŜszy wykres obrazuje dynamikę wartości sprzedaŝy poszczególnych grup towarów, oferowanych przez Emitenta w roku 2008, przy przyrównaniu do danych z roku

16 8. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŝnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaŝy ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaŝy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem Rynki zbytu Głównym rynkiem działania COMPLEX S.A. jest rynek łoŝysk, to rynek niszowy wchodzący w skład znacznie większego rynku maszyn i części maszyn. Kolejny waŝny rynek zbytu to rynek elementów złącznych, stanowiący część znacznie większego rynku wyrobów metalowych. Spółka stara się nieustannie rozszerzać zakres oferowanego asortymentu o kolejne produkty wykorzystywane w przemyśle, rolnictwie i motoryzacji. Quinto Sp. z o.o. działa z kolei na rynku specjalistycznej aparatury precyzyjnej dla górnictwa, krawędziarko zaginarek do blach, urządzeń przemysłowych oraz konstrukcji stalowych. Asortyment oferowany przez obie spółki zaliczyć moŝna do rynku szeroko pojętych dóbr inwestycyjnych. W roku 2008 r. sprzedaŝ Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. z podziałem na kraj i eksport kształtowała się w sposób następujący: 16

17 Grupa sukcesywnie zwiększa udział sprzedaŝy eksportowej w sprzedaŝy ogółem. W 2008 roku wartość sprzedaŝy eksportowej stanowiła 48 % całkowitej sprzedaŝy grupy, w roku 2007 eksport stanowił jedynie 42 % sprzedaŝy Grupy. SprzedaŜ eksportowa wzrosła równieŝ w ujęciu nominalnym, co prezentuje zamieszczony poniŝej wykres W roku 2008 jednostka dominująca współpracowała z 3300 Klientami krajowymi oraz zagranicznymi, do których dostarczała części maszyn. W grupie tej nie występuje Ŝaden kontrahent o dominującej dla emitenta roli. Obroty z Ŝadnym z Klientów nie przekroczyły 10% 17

18 przychodów emitenta. Progu 10% wartości przychodów jednostki dominującej nie przekroczyły równieŝ obroty z Ŝadnym, z około 440 odbiorców Quinto Sp. z o.o. Jednostka dominująca dystrybuuje swoje towary za pośrednictwem działów handlowych zlokalizowanych w siedzibie firmy w Łodzi oraz sześciu oddziałów regionalnych. Z uwagi na specyfikę produktu oraz związanego z nim rynku, struktura działu sprzedaŝy to trzy segmenty: segment łoŝysk i elementów przenoszenia napędu: odpowiedzialny za dystrybucję łoŝysk i innych elementów przenoszenia napędu takich jak pasy klinowe, łańcuchy napędowe, tuleje łoŝyskowe oraz inne akcesoria łoŝyskowe, segment samochodowy: zajmował się dystrybucją zestawów naprawczych, past kół oraz łoŝysk motoryzacyjnych. W lutym 2009 powołana została spółka zaleŝna, COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. W momencie utworzenie przejęła ona zadanie dystrybucji wymienionych wcześniej produktów od segmentu samochodowego. segment śrubowy: zajmuje się dystrybucją połączeń śrubowych: śrub, nakrętek oraz podkładek. Strukturę sprzedaŝy z punktu widzenia oferowanych marek moŝna podzielić natomiast na: marki własne: produkty oferowane pod znakami towarowymi COMPLEX m.in. CX, HERTZ i EŁP, marki obce: produkty innych producentów stanowiące uzupełnienie oferty Spółki, produkcja pod markami obcymi: produkty produkowane przez COMPLEX, a sprzedawane pod znakami handlowymi zamawiających producentów lub innych sieci dystrybucyjnych Od lat sukcesywnie wzrasta udział sprzedaŝy marek własnych COMPLEX. Ta korzystna struktura sprzedaŝy wynika m.in. ze wzrostu zaufania klientów do wyrobów produkowanych przez COMPLEX i jest konsekwencją ponoszonych od lat nakładów na jakość produkcji, świadczonych usług oraz prowadzonych działań marketingowych. Quinto Sp. z o.o. od wielu lat ma grono swoich stałych kontrahentów w kraju i za granicą. W kraju do stałych odbiorców naleŝą kopalnie węgla kamiennego zrzeszone w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym, Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz firmy ściśle związane z górnictwem węglowym. Dla tych odbiorców spółka zaleŝna od COMPLEX S.A. dostarcza czujniki przepływu cieczy, filtry wodne dla urządzeń dołowych, pompy pneumatyczne, zawory zwrotne, itp. Stosunkowo duŝy udział w sprzedaŝy spółki na rynku krajowym ma dystrybucja kadzi transformatorowych i ich elementów dla energetyki. Za granicą do stałych kontrahentów naleŝą firmy: o Bochumer Eisenhütte Heintzmann (Niemcy) będąca odbiorcą elementów obudowy skrzyŝowań wyrobisk korytarzowych, elementów barier autostradowych, rolek do pieców do wyŝarzania stali, o Hatec (Niemcy) dla której spółka produkuje elementy konstrukcji róŝnego typu ram, zbiorniki, linie do chemicznej obróbki drutów, o Siemens (Austria) której Quinto Sp. z o.o. dostarcza elementy konstrukcyjne kadzi transformatorowych dla energetyki, o B&D Process Equipment (Holandia) dla której spółka produkuje kompletne instalacje oraz ich elementy dla kopalń piasku i Ŝwiru, takie jak klasyfikatory, separatory, cyklony, itp. W ciągu 20 lat działalności na rynku krajowym, jak i na bardzo wymagającym rynku zachodnio-europejskim, Quinto Sp. z o.o. wypracowała wizerunek firmy bardzo solidnej, 18

19 terminowo dostarczającej swoje produkty i otwartej na problemy klientów. Dobra renoma oraz wysoka jakość produktów Spółki stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Źródła zaopatrzenia Ogromna większość bo aŝ 75% zaopatrzenia Grupy Kapitałowej pochodzi z importu. Pozostałe 25% jest nabywane na rynku krajowym. Znaczącymi dostawcami dla Grupy Kapitałowej Emitenta są: China Ningbo Cixi Import and Export Co. z siedzibą w Cixi, wartość dostaw od którego stanowiła 22,8 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz którego udział w wartości dostaw Grupy w roku 2008 wyniósł 29,8% Wuhan Kejia Machinery and Electrical Import and Ex z siedzibą w Wuhan, wartość dostaw od którego stanowiła 10,1 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej w roku 2008 oraz którego udział w wartości dostaw Grupy w roku 2008 wyniósł 13,2% Grupa nie jest w Ŝaden sposób powiązana z powyŝszymi firmami. 9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej, w tym znanych Grupie umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji W roku obrotowym zakończonym dnia jednostka dominująca zawarła następujące umowy znaczące: - umowę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym S.A. z siedzibą w Warszawie - umowę kredytową z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie Odział Korporacyjny Łódź o udzielenie kredytu inwestycyjnego na refinansowanie inwestycji w QUINTO Sp. z o.o.. 19

20 - umowę o podwyŝszenie limitu wierzytelności zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, - umowa sprzedaŝy BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie urządzeń w postaci: wózków widłowych, regałów magazynowych, kartoniarek, oraz przenośników. Wszystkie umowy znaczące zostały szerzej opisane w raportach bieŝących Emitenta i są dostępne na Stornie Internetowej COMPLEX S.A. Spółka zaleŝna Quinto Sp. z o.o. zawarła standardowe umowy ubezpieczenia: - od ognia i innych zdarzeń losowych dla zakładów spółki znajdujących się w Opolu. Ubezpieczeniem zostały objęte budynki, budowle, maszyny oraz środki obrotowe..- od ognia i innych zdarzeń losowych dla zakładów spółki znajdujących się w Radzionkowie. Ubezpieczeniem zostały objęte budynki, budowle, maszyny oraz środki obrotowe. - mienia w transporcie międzynarodowym i krajowym łącznie z załadunkiem i rozładunkiem. Poza wymienionymi powyŝej COMPLEX S.A. nie są znane inne znaczące dla działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej umowy, w tym umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 10. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Na dzień jednostka dominująca posiadała udziały w niŝej wymienionych spółkach zaleŝnych: Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu Wartość udziałów wg ceny nabycia [w tys. zł] Wartość bilansowa udziałów [w tys. zł] Procent posiadanych udziałów Procent posiadanych głosów International Bussines Services Polska Sp. z o.o. w Łodzi ,87 99,87 Komplexmetal - Ukraina COMPLEX Automotive Bearings Sp. z o.o. (poprzednia nazwa COMPLEX Investment Sp. z o.o.) w Łodzi Quinto Sp. z o.o. w Radzionkowie COMPLEX Logistic Sp. z o.o. w Łodzi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo