Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A."

Transkrypt

1 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj

2 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia rozwoju Struktura oferty Pytania 2

3 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. Artur Maksymilian Górnik - Prezes Zarządu Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowego Studium Prawa Internetu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2006 słuchacz programu MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmiskiego w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie prawnicze z obszaru przygotowywania audytów i raportów due dilligence, ekspertyz prawnych, negocjacji i mediacji. Związany ze spółką od 2001 r. Jeden z głównych akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.. 3

4 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. Sławomir Ćwik - Wiceprezes Zarządu Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowego Studium Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2006 słuchacz programu MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy na stanowiskach prokurenta, doradcyprawnego, szefa zespołu procedur sądowych, szefa biura kancelarii prawniczej. Związany ze spółką od 2001 r. Jeden z akcjonariuszy Kredyt Inkaso S.A.. 4

5 Rozwój rynku wierzytelności rosnące możliwości kredytowe i zadłużenie konsumentów na rynku polskim ogromny potencjał wzrostu w stosunku do dojrzałych rynków dążenie przedsiębiorstw do koncentracji na własnej działalności i optymalizacji kosztów rozwój technologii informatycznych umożliwiające sprawne i stosunkowo tanie zarządzanie informacjami z baz danych rosnące zaufanie przedsiębiorców do firm windykacyjnych, które świadczą wysoki poziom usług 5

6 Rozwój rynku wierzytelności 2003 r. 4,5 mld zł należności przekazanych do windykacji (głównie na zlecenie) - prognozowano wzrost 15-20% rocznie* 2006 r. szacowana wielkość rynku 15 mld zł wartość nieuregulowanych należności konsumenckich w 2003 r. 180 mld zł** inwestycje funduszy venture capital i private equity na rynku r mln euro * wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004r. ** wg Głównego Urzędu Statystycznego 6

7 Rozwój rynku wierzytelności Pochodzenie (źródła) wierzytelności masowych 25% 36% 17% 22% sektor bankowy sektor usług telekomunikacyjnych pośrednictwo finansowe inne Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004r. 7

8 Rozwój rynku wierzytelności Zmiana modelu funkcjonowania rynku wierzytelności w Polsce Pierwotny wierzyciel Pierwotny wierzyciel windykacja na zlecenie na ryzyko i rachunek pierwotnego wierzyciela ewolucja rynku od zlecenia do sprzedaży sprzedaż wierzytelności i jej dochodzenie na ryzyko i rachunek Kredyt Inkaso Agencja windykacyjna Kredyt Inkaso S.A. wysokie nakłady inwestycyjne i koszty stałe (call center, mailing rooms, sieć windykatorów terenowych) niska efektywność mała elastyczność działania duże ryzyko w razie dekoniunktury niskie koszty stałe wyższa efektywność i zyskowność działalności odzyskanie kosztów dochodzenia zwrotu należności koszty zmienne powiązane z przychodami generowanie stałych przychodów z nabytych wierzytelności przez kolejne lata 8

9 Misja Firmy Zaspokajanie potrzeb partnerów w zakresie dochodzenia należności powstałych na rynku usług masowych 9

10 Profil działalności Specjalizacja - zakup pakietów wierzytelności masowych i dochodzenie należności na własny rachunek Główny dostawca - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (operator sieci ERA) współpraca od 2001 r. 21 umów cesji wierzytelności 33 tys. spraw przeciętna wartość nominalna nabywanej wierzytelności ,03 zł Struktura pakietów nabytych wierzytelności Źródło: Kredyt Inkaso S.A. 10

11 Model biznesu Kancelaria Prawnicza Forum - wyspecjalizowany pełnomocnik procesowy Kredyt Inkaso S.A. nabywanie pakietów wierzytelności postępowania sądowe - wypracowane procedury prawne uzyskanie tytułu wykonawczego ważność ponad 10 lat dochodzenie należności współpraca ze wszystkimi kancelariami komorniczymi w kraju dedykowany system informatyczny 11

12 Model biznesu wysoki poziom spłacalności wierzytelności odzyskanie kosztów dochodzenia zwrotu należności minimalizacja kosztów operacyjnych i stałych poprzez szeroki outsourcing powiązanie kosztów zmiennych z przychodami outsourcing obsługi prawnej dedykowany system informatyczny - standaryzacja i automatyzacja działań prawnych zabezpieczenie przed roszczeniami - pełna legalność działań dzięki wykorzystaniu procedur prawnych 12

13 Profil działalności wysoka efektywność inwestowanego kapitału generowanie stałego wzrostu przychodów i zysków w tys. zł Kredyt Inkaso Ultimo Kruk Best Indos Kredyt Inkaso Ultimo Kruk Best Indos zysk netto przychody ze sprzedaży 13

14 Profil działalności niska wrażliwość na wahania koniunktury - stałe zyski z zakupionych pakietów wierzytelności w tys. zł w tys. zł zysk netto przychody (lewa kolumna) wartość nominalna nabytych wierzytelności (prawa oś) 14

15 Profil działalności przewidywalność wyników finansowych 15

16 Model biznesu - podsumowanie Charakterystyczne cechy modelu biznesu specjalizacja wysoka rentowność przewidywalność trudny do skopiowania - integracja wiedzy, doświadczenia i technologii informatycznych stabilność bezpieczeństwo mała wrażliwość na zmiany koniunktury 16

17 Wyniki finansowe (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży EBITDA Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto zysk netto przychody ze sprzedaży zysk operacyjny 17

18 Wyniki finansowe wysoka dynamika wzrostu - zwiększenie wszystkich wskaźników finansowych o niemal 100% w ciągu ostatnich 3 lat 250 Wzrost w % (2003 = 100) * zysk netto ,93 118,17 190,93 przychody ze sprzedaży ,76 118,17 184,99 EBIT ,41 144,2 197,57 *wyniki na Źródło: DM IDMSA 18

19 Wyniki finansowe wysoko efektywne wykorzystanie zainwestowanych kapitałów stabilny, wysoki poziom wskaźników rentowności (porównanie do konkurencji) rentowność kapitału własnego utrzymuje się na poziomie około 55-75% Wskaźniki rentowności (w %) WYSZCZEGÓLNIENIE * Rentowność brutto 74,39 77,91 79,83 76,26 Rentowność netto 39,24 45,09 50,25 40,50 Rentowność EBIT 39,24 44,80 49,89 41,90 ROA 19,69 20,44 31,82 27,18 ROE 75,68 67,83 75,93 54,88 *wyniki na wskaźnik rentowności EBIT stosunek zysk na działalności operacyjnej do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wskaźnik rentowności stosunek zysku (brutto i netto) do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wskaźnik rentowności aktywów ROA stosunek zysku netto za dany okres (za okres 10 miesięcy pomnożony przez 1,2) do stanu aktywów na koniec okresu, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE stosunek zysku netto za dany okres (za okres 10 miesięcy pomnożony przez 1,2) do kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wyceny. Źródło: DM IDMSA 19

20 Wyniki finansowe klarowna struktura aktywów i pasywów 100% 80% 60% 40% 20% 0% * *wyniki na kapitał własny/pasywa środki pieniężne / aktywa krótkoterminowe aktywa finansowe/aktywa Struktura bilansu (w %) * krótkoterminowe aktywa finansowe/aktywa 95,43 92,9 87,44 89,39 środki pieniężne / aktywa 0,58 0,23 3,93 8,64 kapitał własny/pasywa 96,32 94,94 96,47 95,56 20

21 Wyniki finansowe Prognozy przychodów i zysku netto (w tys. zł) PROGNOZY Przychody Zysk netto * * Pełny rok obrotowy rozpoczynający się roku kończący się roku P zysk netto przychody ze sprzedaży 21

22 Analiza wskaźnikowa Wyniki finansowe (5) zostanie przygotowana przez DM IDMSA na podstawie prognoz 22

23 Analiza porównawcza Wyniki finansowe (5) zostanie przygotowana przez DM IDMSA 23

24 Strategia rozwoju Wizja rozwoju Generowanie w długookresowej perspektywie stałego, istotnego wzrostu poziomu zysku oraz zapewnianie stałych korzyści ekonomicznych dla akcjonariuszy poprzez dywidendę i wzrost wartości akcji, w oparciu o: zwiększenie skali i zakresu działania wysoką efektywność funkcjonowania zachowanie niskiej wrażliwości na wahania koniunktury rynkowej 24

25 Strategia rozwoju zwiększenie skali i zakresu działania: zwiększanie ilości kupowanych wierzytelności rozbudowa bazy klientów o inne podmioty działające w oparciu o ustawę Prawo telekomunikacyjne innych operatorów telekomunikacyjnych operatorów telewizji kablowych dostawców usług szerokopasmowego Internetu obsługa podmiotów z innych sektorów gospodarki gwarantujących wysoką dynamikę wzrostu rozwój produktów substytucyjnych do produktów oferowanych przez konkurencję, uzupełniających obecną ofertę nowych usług lepiej zaspokajających potrzeby klientów rozwój działalności we współpracy z podmiotami zagranicznymi (spełnienie wymogów międzynarodowego rynku finansowego umożliwiających współpracę z firmami z sektora finansowego z USA i Europy Zachodniej) 25

26 Planowane wpływy netto z emisji - ok. 13,9 mln zł - zostaną wykorzystane na zwiększenie skali i zakresu działania Cele emisji Wizja rozwoju Priorytety wykorzystania środków pozyskanych z emisji: rozbudowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania) do ok. 0,5 mln zł aktywa obrotowe - 13,4 mln zł zakup pakietów wierzytelności pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty wierzytelności 26

27 Struktura oferty publicznej W ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest akcji serii B: w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcji w Transzy Otwartej akcji Konstrukcja emisji Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planuje się wprowadzić: akcji zwykłych na okaziciela serii A, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii B Przedział cenowy: 9-12 zł za akcję 27

28 Struktura akcjonariatu 28

29 Struktura akcjonariatu 29

30 Harmonogram oferty Harmonogram oferty: Book-building*: maja 2007 Zapisy: maja 2007 Przydział akcji: do 5 czerwca 2007 Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA * Preferencje w przydziale akcji dla uczestników book-building. 30

31 Dlaczego warto zainwestować? Efektywny, przejrzysty model biznesu Wysoka rentowność Przewidywalność zysków generowanych przez zainwestowany kapitał Specjalizacja, doświadczenie, know-how Stabilność i bezpieczeństwo osiąganych przychodów Dynamicznie rozwijający się rynek Wysokie bariery wejścia dla konkurencji (specjalistyczna wiedza, dedykowany system IT, kapitałochłonność) Niska wrażliwość na wahania koniunktury 31

32 Kredyt Inkaso S.A Zamość, ul. Peowiaków 9 tel. (084) , fax. (084) Dom Maklerski IDMSA Kraków, Mały Rynek 7 tel. (012) , fax. (012) Niniejsza prezentacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki pod adresem: oraz na stronie www Oferującego: 32

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A.

Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A. 1 Agenda Profil działalności Podsumowanie działań 2007 Potencjał rynkowy Strategia rozwoju oraz wykorzystanie środków z emisji Pozycja względem konkurencji Wyniki finansowe Prognoza wyników Nowa emisja

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A.

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A. Company profile Jest mi niezwykle miło przekazać Państwu folder zawierający informacje na temat działalności oraz dotychczasowych osiągnięć Global Cosmed S.A., a także plany dalszego rozwoju i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. 12 maja 2015 r. Agenda O DUON Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Załączniki 2 Stable business model adapted to changes on the market O DUON infrastructure segment

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.)

Wierzytelności. Data raportu (14 pkt.) maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 KRUK / Kredyt Inkaso Wierzytelności 14.05.2015 Przetasowania na rynku Data raportu (14 pkt.) Aktualnie na rynku

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP i składniki majątku Spółka holdingowa 100% 100% 5 portfeli o łącznej wartości 3 mln PLN 100% komplementariusz 6 644 certyfikatów inwestycyjnych o łącznej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień

Bardziej szczegółowo