Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu! Wygrywaj¹c cztery z rzêdu spotkania z Cracovi¹ Comarch Kraków, która nie tylko startowa³a do tej rywalizacji z pozycji niekwestionowanego lidera, ale równie z bonusem jednego spotkania: krakowianom wystarczy³o wygraæ tylko trzy spotkania by cieszyæ siê mistrzowsk¹ koron¹, natomiast Podhale potrzebowa³o wygraæ o jeden mecz wiêcej. Ponadto by³ to pojedynek finansowego Goliata z Dawidem. Nowotarski klub ci¹gle poszukuje tytularnego sponsora. Wies- ³aw Wojas nadal co prawda jest w wiêkszoœci w³aœcicielem dru yny, ale po wejœciu ze swoimi zak³adami obuwniczymi na gie³dê nie jest ju w ca³oœci w³aœcicielem Wojas S.A. i wycofa³ siê jako generalny sponsor hokeistów. Zawodnikom brakowa³o motywacji finansowej, chocia by z faktu zaleg³oœci w wyp³atach od klubu. A jednak wznieœli siê na wy yny sportowych mo liwoœci, co zaowocowa³o powrotem tytu³u do Nowego Targu. Na ostatni mecz trybuny lodowiska pêka³y w szwach. Przy trzech wygranych meczach by³o du e prawdopodobieñstwo, e hokeiœci wygraj¹ rów- podhalañski gazeta bezp³atna NOWY TARG, ZAKOPANE, RABKA, CZARNY DUNAJEC, BUKOWINA TATRZAÑSKA, BIA KA TATRZAÑSKA dla Mistrzów Nikt, kto obserwowa³ poczynania Wojasa-Podhala w trakcie sezonu, a ju zw³aszcza po trudnych æwieræ- i pó³fina³ach play off nie spodziewa³ siê tego, co 17 marca sta³o siê faktem. nie czwarty. A nawet przy pora ce, nastêpne spotkanie mia³o odbyæ siê w Krakowie i gdyby równie tam wynik by³ niekorzystny, kolejny mecz, tym razem o wszystko mia³ odbyæ siê ponownie w Nowym Targu. Spotkanie by³o bardzo nerwowe. Gdyby nie œwietna postawa bramkarza gospodarzy Krzysztofa Zborowskiego, pewnie nie uda³oby siê zakoñczyæ rywalizacji tak szybko. Nie zawiedli obcokrajowcy Bakrlik, Voznik i Baranyk, chocia widownia mo e byæ dumna równie z wychowanków œwietnie spisuj¹cego» dokoñczenie na str. 8 F.H.U. ZIENTARA LAKIERY SAMOCHODOWE Profesjonalne wyposa enie warsztatów lakierniczych. tel ul. D UGA NOWY TARG SUPER CENY! Rabka Zdrój ul. Rynek 12 A tel. (018) PIZZA i DANIA OBIADOWE na telefon Firma Handlowo-Us³ugowo-Produkcyjna S.C OFERUJE BETON TOWAROWY Z DOSTAW I POMPOWANIEM STEROWANIE KOMPUTEROWE, WYSOKA JAKOŒÆ, PRZYSTÊPNE CENY. ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY tel TYNKI MASZYNOWE Kraków Nowy Targ HREŒKA Zakopane HREŒKA - tradycyjne - cementowo-wapienne - wapienno-gipsowe - wylewki - pompa - us³ugi ziemne - budownictwo ogólne TE Szaflary, os. Za Torem 4 fax KREDYTY: > Gotówkowe> Konsolidacyjne> Hipoteczne > Samochodowe Biuro: Nowy Targ, ul.d³uga 87 tel/fax (18) , tel.kom

2 2 Kwiecieñ 2010 Nr Nowy Trag, ul. Rynek 6, tel Rabka Zdrój, ul. Orkana 17 tel , NOWY TARG Micha³ Bajor - Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty Na koncert Micha³a Bajora z zespo- ³em pt. "Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty" zapraszamy do sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury w dniu 17 kwietnia (sobota) o godz Bilety do nabycia w sekretariacie MOK, tel Cena: 40 z³. Micha³ Bajor od dzieciñstwa zwi¹zany ze œrodowiskiem scenicznym w Opolu, gdzie jego ojciec by³ aktorem w teatrze lalek. Pobiera³ lekcje tañca oraz gry na fortepianie. Dzieciêcy debiut aktorski mia³ miejsce w Czerwonym Kapturku, w którym zagra³ Wilka. W 1970 roku zadebiutowa³ jako piosenkarz na eliminacjach Festiwalu Piosenki w rodzinnym Opolu. W 1973 wygra³ na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze brawurowym wykonaniem piosenki Siemionowna, po czym zosta³ zaproszony do udzia³u w XIII Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. W latach bra³ udzia³ w koncertach razem z orkiestrami Henryka Debicha i Stefana Rachonia. W 1987 roku nagra³ swoj¹ pierwsz¹ muzyczn¹ p³ytê Micha³ Bajor Live. Wykona³ tam utwory m.in. francuskiego autora Jacques'a Brela, z którym powi¹za³ swoj¹ dalsz¹ sceniczn¹ karierê. W 1993 wyst¹pi³ w teatrze Studio Buffo u Janusza Stok³osy i Janusza Józefowicza. W 2000 roku wyst¹pi³ w filmie KULTURA NOWY TARG Miejski Oœrodek Kultury Nowy Targ, Al. Tysi¹clecia 37 tel. (018) fax (018) KWIECIEÑ 6 wtorek, 18.00, Œwi¹teczne przedstawienie zespo³u Mali Œwarni wstêp wolny, Zwi¹zek Podhalan, Sala widowiskowa 7 œroda, , Próby Talenty Ma³opolski, Starostwo Powiatowe, MOK, PCK, PMDK, Sala widowiskowa 7 œroda, 20.00, Kurs Tañca Towarzyskiego I stopnia dla doros³ych i m³odzie y - rozpoczêcie, Szko³a i Klub Tañca Towarzyskiego Hart, Sala baletowa 8 czwartek, , Eliminacje Powiatowe XXIII MFFMiT Talenty Ma³opolski formy muzyczne wstêp wolny, Starostwo Powiatowe, MOK, PCK, PMDK, Sala widowiskowa 9 pi¹tek, , Eliminacje Powiatowe XXIII MFFMiT Talenty Ma³opolski formy muzyczne i taneczne wstêp wolny, Starostwo Powiatowe, MOK, PCK, PMDK, Sala widowiskowa 10 sobota, , Spektakl teatralny w wykonaniu m³odzie y I LO Szafa, wstêp wolny, I LO w Nowym Targu, Sala widowiskowa, hol 10 sobota, Transgraniczny Trakt Tradycji - realizacja projektu, MOK, Plener na S³owacji 11 niedziela, , Koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Jezusa Mi³osiernego w Zakopanem wstêp wolny, ZS nr 3, Sala widowiskowa 11 niedziela, Transgraniczny Trakt Tradycji - realizacja projektu, MOK, Plener na S³owacji Quo vadis Jerzego Kawalerowicza, graj¹c rolê Nerona. Na scenie muzycznej wspó³pracuje z takimi kompozytorami, jak: W³odzimierz Korcz, Janusz Strobel, Jaros³aw Kukulski, Jerzy Satanowski, Hadrian Filip Tabêcki, Pawe³ Stankiewicz, Marcin Nierubiec i Piotr Rubik. Œpiewa teksty m.in.: W³adys³awa Broniewskiego, Juliana Tuwima, Wojciecha M³ynarskiego czy Jonasza Kofty. 13 wtorek, 9.00 i 11.00, Spektakl teatralny Œwiêtoszek bilety: 16 z³, Teatr Cracovia, Sala widowiskowa 15 czwartek, 9.00 i 12.00, Spektakl teatralny Romeo i Julia bilety: 20 z³, Teatr Cracovia, Sala widowiskowa 16 pi¹tek, 9.00; , Spektakl teatralny Balladyna wstêp wolny, Gimnazjum nr 1, Sala widowiskowa 17 sobota, 19.00, Koncert Micha³a Bajora Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty bilet: 40 z³, MOK, Sala widowiskowa 20 wtorek, 11.00, Projekt edukacyjny Scena dla widza Spektakl teatralny dla m³odzie y Co wom powim, to wom powim w wykonaniu Teatru Lalek Rabcio wstêp wolny, MOK, Sala widowiskowa 21 œroda, , Decoupage warsztaty technika buble. Praca na szkle. Nowe, specjalne farby do szk³a. Z³ocenia oraz lumiery. cena: 60z³ od osoby, MOK, Sala kominkowa 21 œroda, 11.00, Otwarcie wystawy twórczoœci plastycznej, wystawa czynna do 15 maja wstêp wolny, PSOUU Chatka, Hol 23 pi¹tek, 9.00 i 11.00, Spektakl teatralny Ma³y ksi¹ ê bilety: 15 z³, Teatr Cracovia, Sala widowiskowa 24 sobota, 17.00, Otwarcie wystawy Laboratorium Sztuki wstêp wolny, MOK, Sala niedziela, 11.00, XVIII salon poezji z Katarzyn¹ Gniewkowsk¹ wstêp wolny, MOK, Sala niedziela, 16.00, 18.00, Spektakl teatralny W katyñskim lesie wstêp wolny, Gimnazjum nr 2, Sala widowiskowa 28 œroda, , Podhalañski Dzieñ Ksi¹ ki: spotkanie autorskie Beaty Zalot i Jerzego Taw³owicza wstêp wolny, PPWSZ, Sala widowiskowa, hol 29 czwartek, 17.00, Coby wyonanyæ staroœæ z Rodzin¹ Kudasików wstêp wolny, MOK, Sala 44 kwiecieñ, Nowotarski handel, rzemios³o, us³ugi w œwietle archiwaliów ze zbiorów w³asnych Muzeum bilety: 3,50 z³; ulgowy: 2,20 z³, MOK, Muzeum Podhalañskie, Ratusz, Rynek 1 ZAPROSZENIE Organizatorzy VI Festiwalu Pieœni Maryjnych Ave Maryja serdecznie zapraszaj¹ chóry, zespo³y, œpiewaj¹ce grupy regionalne, schole oraz solistów do wziêcia udzia³u w/w festiwalu. Patronat nad festiwalem sprawuje ks. biskup Józef Guzdek Festiwal odbywa siê w dniach 2 i 3 maja w Osielcu gmina Jordanów Wszelkie informacje dotycz¹ce zg³oszeñ, programu i udzia³u w imprezie znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej zak³adka Festiwal.

3 Nr 4 Kwiecieñ NOWY TARG Napad na Kredyt Bank ukarany Piêæ lat bezwarunkowego pozbawienia wolnoœci dla szefa grupy, trzy lata w zawieszeniu na piêæ i 5000 z³ grzywny dla jego brata, pó³tora roku w zawieszeniu i równie 5000 z³ grzywny dla trzeciego uczestnika, cztery lata dla czwartego i 3 lata dla jednego z organizatorów napadu, cztery i pó³ dla kolejnego uczestnika, który równie ukrad³ samochód to wyroki jakie zapad³y po napadzie na Kredyt Bank przed S¹dem Rejonowym w Nowym Targu. Wszyscy os¹dzeni musz¹ te solidarnie oddaæ pieni¹dze, które ukradli. Przypomnijmy: dwa lata temu z samochodu firmy ochroniarskiej, która konwojowa³a pieni¹dze dla Kredyt Banku nieznani wówczas sprawcy po wybiciu szyby w drzwiach i otworzeniu Udane akcje policji Oko³o dziesiêæ deko amfetaminy i tyle samo marihuany znaleÿli przy trzech m³odych mê czyznach policjanci z zakopiañskiej Komendy Powiatowej Policji. Jeden z zatrzymanych pochodzi z powiatu tatrzañskiego, dwaj pozostali z nowotarskiego. Policjanci ca³¹ akcjê zatrzymania przeprowadzili przed nowotarskim Urzêdem Miasta. Zajechali drogê samochodowi z podejrzanymi, wyci¹gnêli z samochodu i zakuli w kajdanki. Wszystko to o kilkadziesi¹t metrów od Wiosna z psem Wraz z nadejœciem wiosny ka dy w³aœciciel psa powinien pomyœleæ o jego pielêgnacji i dobrej kondycji, ta pora roku zachêca bowiem do d³u szych spacerów i wiêkszej iloœci czasu spêdzanej z psem poza domem. Warto, aby podczas takich wêdrówek zwierzê by³o nie tylko w dobrej formie fizycznej i zdrowotnej ale tak e ³adnie wygl¹da³o, mia³o zadban¹ sierœæ. W tym celu powinniœmy dostarczyæ psu nie tylko wysokiej jakoœci karmê, zw³aszcza jeœli ma on zapewnion¹ du ¹ porcjê ruchu lub uczestniczy w ró nego rodzaju psich sportach, powinniœmy podawaæ mu tak e odpowiedni¹ dawkê witamin, dostêpn¹ w formie specjalnych tabletek lub smako³yków ciasteczek. Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na sierœæ psa, po zimie wymaga ona bowiem wielu zabiegów, dziêki którym nasze zwierzê bêdzie wygl¹da³o bardziej efektownie. W tym celu najlepiej wybraæ siê do specjalisty psiego fryzjera, który po posiada wiedzê dotycz¹c¹ pielêgnacji nie tylko psów rasowych ale i kundelków, z pewnoœci¹ doradzi nam odpowiednie dla naszego pupila zabiegi. S¹ psy, które by dobrze wygl¹daæ bezwzglêdnie wymagaj¹ wizyt u fryzjera, nale ¹ do nich wszystkie psy szorstkow³ose (zarówno rasowe jak i kundelki), yorkshire terriery, west highland white terriery (westi), foxteriery, sznaucery, pudle, cocker spaniele - w przeciwnym razie trudno utrzymaæ ich sierœæ i skórê w odpowiednim stanie. czêœci towarowej ukradli worki z pieniêdzmi. 632 tys z³, z czego czêœæ uda³o siê odzyskaæ, chocia 550 tys. z³ nadal z³odzieje musz¹ oddaæ. G³ówny mózg operacji nie przyzna³ siê do winy. Jego brat, który pracowa³ w firmie ochro- Niezwykle istotne dla ka dego psa zarówno kundelka jak i zwierzêcia z rodowodem - jest trymowanie. Zabieg ten nie jest drogi, a dziêki niemu zostan¹ usuniête martwe w³osy, co skutecznie zapobiegnie linieniu i pozostawianiu sierœci na ubraniach, meblach i sprzêtach znajduj¹cych siê w mieszkaniu. Troska o sierœæ i skórê naszego pupila nie powinna ograniczaæ siê jedynie do wizyt u fryzjera, nale y pamiêtaæ, e wiosna i lato to pory roku, w których nasz pupil jest szczególnie nara- ony na ataki pche³ i kleszczy. Mo emy temu zapobiec kupuj¹c specjalne obro- e, krople lub szampony, których szeroki wybór dostêpny jest w sklepach zoologicznych i gabinetach weterynaryjnych. Wiosn¹ bardzo czêsto wybieramy siê z psem na dalekie spacery, nie zawsze jednak pamiêtamy o tym, e jest on wtedy nara ony na niebezpieczeñstwo, wystarczy jedna chwila i mo e siê zgubiæ, dlatego najlepiej by³oby zaopatrzyæ go w specjaln¹ adresówkê, zawieraj¹c¹ nasze dane, tylko wtedy uczciwy znalazca bêdzie móg³ zwróciæ nam psa lub poinformowaæ o miejscu jego przebywania. Adresówka niewiele kosztuje, dlatego warto j¹ zakupiæ, nawet jeœli nasz pies ma pod skór¹ specjalny chip - bêdzie to najprostsza i najszybsza droga uzyskania informacji o w³aœcicielu. Marta Regnowska niarskiej i rozpracowa³ sposób zabezpieczenia przewo onych pieniêdzy, ale przyzna³ siê do winy dosta³ wyrok mniejszy. Po kradzie y pieniêdzy z³odzieje przemieœcili siê z Alei Tysi¹clecia na ul. Kolejow¹, gdzie porzucili samochód u yty do napadu. On te by³ kradziony, ale w³aœciciel go odzyska³. Nie odzyska³ natomiast narzêdzi w nim przewo onych i z³odziej samochodu zosta³ zobowi¹zany przez s¹d do oddania mu za nie 20 tys. z³. Tu po napadzie policja przyznawa³a, e zosta³ on zorganizowany profesjonalnie. Nawet w szoferce porzuconego samochodu rozsypany by³ proszek utrudniaj¹cy zebranie œladów. Co ciekawe, czêœæ z os¹dzonych w³aœnie z³odziei napad na Kredyt Bank przeprowadzi³a na... przepustce z zak³adu karnego, gdzie odsiadywali inne wyroki. fot: Zespo³u Szkó³ nr 1 i Gimnazjum nr 1. Ale zatrzymani to nie szkolni dealerzy, o czym zapewni³ nadkom. Kazimierz Pietruch, rzecznik prasowy KPP Zakopane. Nasi policjanci jechali za nimi od Krakowa mówi. Wiedzieliœmy nawet gdzie maj¹ trafiæ te narkotyki. W pewnym momencie jednak zatrzymani zorientowali siê, e maj¹ ogon i próbowali kluczyæ. Nie ryzykowaliœmy e w trakcie ucieczki porzuc¹ gdzieœ narkotyki i zatrzymaliœmy ich po drodze. Z³apanie dealerów narkotykowych to nie jedyny sukces podhalañskich policjantów. Niedawno zosta³a te przeprowadzona potê na ob³awa na producentów nielegalnego alkoholu. W szeœciu miejscowoœciach powiatu nowotarskiego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wraz z kolegami z Karpackiego Oddzia- ³u Stra y Granicznej zrobili naloty na rozlewnie. W sumie zarekwirowano 1389 litrów spirytusu, 2167 litrów innego alkoholu, 30 l. zacieru, 4820 etykiet, oko³o 300 nakrêtek i aparatury do produkcji alkoholu. W sprawie zatrzymano siedem osób. Mo na powiedzieæ, e sukces nowotarskich policjantów to podziêkowanie odchodz¹cemu komendantowi powiatowemu. Kom. Mariusz Wac³aw z koñcem marca oficjalnie po egna³ siê z podw³adnymi. Odchodzi do Krakowa, ma zajmowaæ siê z³odziejami samochodów. Przeniesiony zak³ad opiekuñczy W nowotarskim szpitalu otwarty zosta³ Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy. Placówka zosta³a przeniesiona z budynku na Kowañcu. Zak³ad Opiekuñczo Leczniczy to miejsce, gdzie przebywaj¹ pacjenci przewlekle chorzy, wymagaj¹cy intensywnej rehabilitacji. Przedtem takimi chorymi zajmowa³ siê Ma³opolski Oœrodek Rehabilitacyjno-Opiekuñczy na Kowañcu, ale placówka boryka³a siê z problemami finansowymi. Poza tym nawet dla samych pacjentów, którymi s¹ zdecydowanie osoby starsze, jest lepiej przebywaæ w budynku szpitala, gdzie jest dostêp do ca³ej gamy us³ug medycznych. Przystosowanie pustego pawilonu H na potrzeby zak³adu kosztowa³o 9 mln z³. 5.5 miliona na podstawie zawartego w ubieg³ym roku porozumienia z powiatem da³ Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego. Na otwarciu by³ obecny jego zastêpca, Marek Sowa, który zwróci³ uwagê na szereg wa nych aspektów zwi¹zanych z otwarciem nowej placówki. Nie tylko bowiem polepszy siê jakoœæ us³ug, nie tylko budynki na Kowañcu bêdzie mo na spróbowaæ przeznaczyæ na cele turystyczne, ale przede wszystkim personel zak³adu znajdzie sta³e zatrudnienie w szpitalu by³o to elementem umowy starostwa z marsza³kiem. Ca³oœæ poœwiêci³ obecny na uroczystoœciach metropolita krakowski ks. Kard. Stanis³aw Dziwisz. Akurat tego dnia przypada³a 12. rocznica jego konsekracji biskupiej, o czym pamiêta³ starosta Krzysztof Faber wrêczaj¹c mu obraz Janiny Maœlankowej. Kardyna³owi do tego stopnia spodoba³o siê dzie³o nowotarskiej malarki na szkle e zamierza na jego wzór zrobiæ œwi¹teczn¹ kartkê na Wielkanoc. fot:

4 4 Kwiecieñ 2010 Nr 4 NOWY TARG Przeciw pijanym kierowcom Mimo e kary za prowadzenie pojazdów po alkoholu s¹ coraz surowsze, a kontroli policyjnych coraz wiêcej, kierowcy jakby nic sobie z tego nie robili. Co rusz s³ychaæ o piratach, którzy wyjechali na drogê z zawartoœci¹ nawet do trzech promili. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji ma od niedawna dodatkowy instrument do walki z pijanymi za kó³kiem AlcoBlow. Jest to urz¹dzenie pozwalaj¹ce bardzo szybko oceniæ stan kierowcy. Wystarczy dmuchn¹æ w nie z ma³ej odleg³oœci przez kilka sekund (nie potrzeba ustnika badany nie ma kontaktu ustami z urz¹dzeniem) i ju zielona, ó³ta lub czerwona lampka informuj¹, czy kierowca mia³ kontakt z podhalañski JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego. alkoholem. Policjanci podkreœlaj¹, e badanie AlcoBlow nie jest na tyle miarodajne, eby by³o podstaw¹ do wszczêcia procedury przeciwko kieruj¹cemu, któremu zapali siê ó³te, lub czerwone œwiate³ko po dmuchniêciu. Ale wtedy wiedz¹ ju, e nale y dok³adnie zbadaæ kieruj¹cego czy to na alkomacie, czy to w szpitalu poprzez pobranie krwi. Jakie s¹ zatem zalety urz¹dzenia? Przede wszystkim kalibruje siê ono przez kilka sekund. Du o szybciej ni zwyk³y alkomat, co pozwala w ekspresowym tempie przeprowadziæ kontrolê nawet przy blokadzie drogi. Kierowców którym zapali siê zielona lampka, mo na od razu puœciæ w dalsz¹ drogê, a mo na ich przebadaæ kilku w ci¹gu minuty. Co ciekawe, AlcoBlow ma równie tryb pasywny, co oznacza e niekoniecznie trzeba weñ dmuchaæ. Wystarczy e np. przy kontroli dokumentów policjant w³o y urz¹dzenie do œrodka samochodu by stwierdziæ, czy nie ma w nim oparów alkoholu. Oczywiœcie zawsze mo na siê t³umaczyæ, e to pasa er pi³, ale i tak dopiero pe³ne badanie okreœla trzeÿwoœæ prowadz¹cego. Elektrochemiczny mikroczujnik urz¹dzenia nie reaguje na aceton, metan, pary farb jak równie inne substancje. Aktywny (dmuchanie) i pasywny (za pomoc¹ wewnêtrznej pompki) system pobierania próbki powietrza wydychanego gwarantuje pobranie próbki u osób niechêtnych kontroli a nawet u osób nieprzytomnych. fot: Senator Skorupa nagrany Senatora Tadeusza Skorupê (PiS) kolacja z s¹siadem kosztowa³a ca³y polityczny maj¹tek. Naciskaj¹c nie tylko na niego, ale tak e na Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zosta³ nagrany na sprzêt Tygodnika Podhalañskiego, który opublikowa³ obszerne fragmenty rozmowy obydwóch górali. Senator sam zrezygnowa³ z PiS, ale powrotu tam raczej ju nie ma. A wiêc i na listy wyborcze. Senator Skorupa chcia³ wybudowaæ na swojej dzia³ce wiatrak, który mia³by zasilaæ nie tylko sieæ energetyczn¹, ale równie jego prywatn¹ kasê. Sêk w tym, e musia³by zachowaæ ochronny obszar wokó³ niego. Do tego potrzebowa³ terenu nale ¹cego do s¹siada. Tamten tymczasem wystartowa³ w przetargu na zupe³nie inn¹ ziemiê, któr¹ sprzedaæ chcia³ nowotarski starosta. W formie przetargu. Cena wywo³awcza siêgnê³a 50 tys. z³ wed³ug oceny wszystkich adekwatnie do wartoœci terenu. ona senatora równie stanê³a do przetargu, a Skorupa prowadzi³ negocjacje z s¹siadem, e odst¹pi od walki o teren, jeœli dostanie zgodê na budowê wiatraka. Sêk w tym, e oprócz negocjacji z s¹siadem senator próbowa³ wp³yn¹æ na starostê, by ten odwo³a³ przetarg. Spo³ecznoœæ lokaln¹ przekonywa³, e ziemia któr¹ chce kupiæ s¹siad jest potrzebna pod boisko dla m³odzie y. Tymczasem s¹siad skontaktowa³ siê z Tygodnikiem. Do senatora poszed³ uzbrojony w sprzêt nagrywaj¹cy. Nagra- ³y siê nie tylko argumenty Skorupy za pozwoleniem na budowê wiatraka, ale równie fragmenty kompromituj¹ce polityka. Cytat To s¹ k... psie pieni¹dze o senatorskiej diecie wynosz¹cej 8.5 tys. z³ wykorzysta³ na swojej ok³adce Fakt. Równie w innych mediach Skorupa by³ cytowany, m.in. narzekaj¹c na warunki w senackim hotelu. Zawrza³o. Skorupie poparcie wycofa³ nie tylko PiS, ale i Zwi¹zek Podhalan. Media dos³ownie mia d y³y senatora, który zreszt¹ bezskutecznie usi³owa³ je t³umiæ. Skierowa³ przeciwko Tygodnikowi sprawê do s¹du, a lokalny portal straszy³ tym samym. Przetarg siê odby³ zanim Tygodnik opisa³ ca³¹ sprawê. S¹siad ostatecznie kupi³ dzia³kê za 205 tys. na czym generalnie zyska³ skarb pañstwa. Skorupa jeszcze w poniedzia³ek, nie bêd¹c œwiadom e szykowana jest taka publikacja na jego temat, zwo³a³ konferencjê prasow¹, na której przekonywa³ do swoich racji. Tych ju nikt nie chcia³ s³uchaæ w czwartek, po ukazaniu siê Tygodnika w kioskach. Senator przegra³ ca³y swój dorobek polityczny i ju tylko jednym nie musi siê martwiæ. e nie starczy mu jak narzeka³ do s¹siada pieniêdzy na kampaniê wyborcz¹. Nie ma nawet sensu jej prowadziæ. podhalañski DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

5 Nr 4 Kwiecieñ NOWY TARG XV Podhalañskie Targi Budownictwa Podhalañskie Targi Budownictwa by³y pierwszymi zorganizowanymi przez Agencjê Promocja poza sta³¹ siedzib¹ firmy. Na miejsce wybraliœmy halê lodow¹ w Nowym Targu, s³ynne lodowisko Szarotek. By³ rok Targi w Polsce prze ywa³y swój rozwój. Na rynku dopiero poznawano ten sposób reklamy. Nie by³o nam ³atwo przekonaæ firmy do zaprezentowania siê na targach. Ostatecznie lokalizacja imprezy miasto Nowy Targ jako wieloletnia tradycja targowania pozwoli³y Agencji Promocja zorganizowaæ pierwsz¹ edycje targów. I tak zaczê³a siê wieloletnia Podhalañskich Targów, która trwa do dziœ. Hala to miejsce powszechnie znane, odwiedzane licznie przez kibiców hokeja, a latem przez spaceruj¹ce rodziny. Po³o ona jest w parku miejskim, 5 minut pieszo od Rynku. Ju od wiosny dzia³a w pobli u weso³e miasteczko. Na okres targów uruchomiony jest parking na stadionie tak, aby ka dy wystawca i zwiedzaj¹cy móg³ bez problemu zostawiæ samochód. Pracownicy Agencji Promocja dbaj¹ o porz¹dek i w³aœciwy ruch pojazdów, a tak e s³u ¹ pomoc¹ i rad¹. Ka da droga prowadz¹ca do hali jest wyraÿnie oznakowana, u³atwiaj¹c tym samym dojazd na targi wystawcom i zwiedzaj¹cym. Podhalañskie Targi Budownictwa, Ogrzewania, Mebli i Wyposa enia Wnêtrz maj¹ ju swoj¹ 10 letni¹ tradycjê. S¹ znakomitym przyk³adem targów o zasiêgu lokalnym. Swoj¹ ofertê prezentuj¹ tutaj firmy z Podhala, Ma³opolski, ale czêsto równie z odleg³ych miast Polski. Ten region przyci¹ga wielu producentów, zwa ywszy na swój potencja³ gospodarczy. Podhale s³ynie równie z budowania, dobrych cieœli, murarzy, licznie przyje d aj¹cej Polonii Amerykañskiej. Mimo regresu, który mia³ miejsce w budownictwie, targi utrzyma³y siê. Od kilku lat towarzyszy im z powodzeniem Wystawa Moto. Na targach wystawia siê od 70 do 100 firm, bardzo wiele na terenie zewnêtrznym (jest to maj). Przez trzy dni odwiedza je od 6 do nawet 8 tysiêcy osób. Bardzo wa - nym punktem targów pozostaje konkurs o Z³ot¹ Ciupagê.

6 6 Kwiecieñ 2010 Nr 4 NOWY TARG Szko³a z tradycjami Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. prof. J. Venuleta w Nowym Targu jest m³od¹ Szko³¹ z bogatymi tradycjami. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. prof. Jana Venuleta w Nowym Targu, ul. Œw. Katarzyny 1 funkcjonuje od roku W sk³ad zespo³u wchodz¹: Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie y, Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros- ³ych-Zaoczne, Liceum Uzupe³niaj¹ce 2- letnie dla absolwentów ZSZ, Policealne Studium Zawodowe-Zaoczne i Policealna Szko³a S³u b Medycznych. Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej Jesteœmy szko³¹ z tradycjami, która swoj¹ ofertê edukacyjn¹ w r. szkol. 2010/2011 wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu m³odzie y i doros³ych. Kierunki kszta³cenia w zespole, szczególnie w zawodach, które koñcz¹ naukê uzyskaniem dyplomu technika przygotowuj¹ do pracy na wymagaj¹cym rynku. Zajêcia dydaktyczne prowadz¹ doœwiadczeni nauczyciele i specjaliœci, pracownicy naukowo-dydaktyczni szkó³ wy szych, a tak e pracownicy instytucji, banków, urzêdu skarbowego. O wysokim poziomie przygotowania absolwentów œwiadczy du a zdawalnoœæ egzaminów zewnêtrznych przeprowadzanych przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹. Co wyró nia szko³ê: Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej Wyk³adowcy z uczelni oraz ze szkó³ œrednich i instytucji gospodarczych Do dyspozycji nowoczesne pracownie m.in. kosmetyczna, farmaceutyczna, komputerowa z dostêpem do sieci internet, anatomiczna. Przyjêcia s³uchaczy bez egzaminów wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ Jêzyki obce do wyboru m.in. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Organizujemy ciekawe wycieczki autokarowe i piesze w ramach programu nauczania Liczne zajêcia dodatkowe i specjalistyczne potwierdzone certyfikatami Kim mo na zostaæ w ramach nauki w naszej szkole? Kszta³cimy w nastêpuj¹cych zawodach: Technik farmaceutyczny, Technik masa ysta, Opiekun osoby starszej, Higienistka stomatologiczna. W ramach nauki zawodów medycz-nych wyk³ady poza programowe prowa-dz¹ uznani naukowcy z poszczególnych dziedzin. Niedawno goœciliœmy profesora Zbigniewa Janeczko z Wydzia³u Farmacji UJ. Technik us³ug kosmetycznych. Szko³a wyposa ona jest w profesjonaln¹ pracowniê kosmetyki. Posiada ona wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do przeprowadzani zabiegów specjalistycznych, a stosunkowo du a iloœæ zajêæ praktycznych przygotowuje do podjêcia pracy samodzielnej kosmetyczki. Szko³a wspó³pracuje z licznymi firmami kosmetycznymi, które prowadz¹ dla s³uchaczy szkolenia specjalistyczne koñcz¹ce siê certyfikatem. Technik obs³ugi turystycznej Obs³uga ruchu granicznego, turystyka sakralna, obs³uga i prowadzenie pensjonatów, organizacja wypoczynku, agroturystyka. Technik ochrony œrodowiska odnawialne Ÿród³a energii Kszta³cenie na tym kierunku umo liwia zdobycie umiejêtnoœci, obs³ugi typowych dla technika ochrony œrodowiska urz¹dzeñ i aparatury kontrolno - pomiarowej oraz pos³ugiwania siê w praktyce aktami prawnymi dotycz¹cymi ochrony œrodowiska. Technik informatyk z elementami komórkowej transmisji danych i komputeryzacji samochodowej Na tym kierunku jest mo liwoœæ wyboru specjalizacji. Specjalizacje obejmuj¹: aplikacje internetowe oraz grafikê komputerowa i multimedia. Technik spedytor transport drogowy (specjalizacja transport krajowy i miêdzynarodowy) Technik transportu drogowego Technikum Uzupe³niaj¹ce dla absolwentów ZSZ w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, wymagane prawo jazdy kategorii B. W Zespole Szkó³ Policealnych nauka trwa rok (2 semestry) lub dwa lata (cztery semestry). Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki po po³udniu i soboty. Kolarze wystartuj¹ z Nowego Targu Liceum Ogólnokszta³c¹ce s³u b mundurowych w Nowym Targu z klasami wojskowym i policyjnymi. Pierwsza tego typu szko³a na Podhalu. Dzienne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie y klasa: - wojskowa - policyjna - lotnicza z elementami mechaniki i awioniki nowoœæ od r. szk. 2010/ medialno-dziennikarska - nowoœæ Liceum ogólnokszta³c¹ce s³u b mundurowych przygotowuje pod wzglêdem merytorycznym i praktycznym przysz³ych funkcjonariuszy wojska, policji, stra y granicznej, stra y po arnej, s³u b specjalnych Nowa klasa o profilu lotniczym ma za zadanie u³atwiæ zdobycie odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy w Nowy Targ znalaz³ siê na trasie tegorocznego Tour de Pologne. Ze stolicy Podhala kolarze wystartuj¹ do ostatniego etapu tej presti owej imprezy. Burmistrz Marek FryŸlewicz podpisa³ umowê z szefem wyœcigu Czes³awem Langiem. Opinie uczniów o Szkole: zakresie lotnictwa cywilnego a szczególnie obs³ugi naziemnej lotnisk. Program kszta³cenia tej klasy oprócz przedmiotów ogólnokszta³c¹cych, zawieraæ bêdzie dodatkowe umiejêtnoœci z zakresu informatyki, in ynierii lotniczej a tak e mechaniki i obs³ugi naziemnej. 27 kwietnia 2010r. Œlubowanie klas pierwszych. W tym roku uroczystoœæ bêdzie niezwyk³a, poniewa zostanie poœwiêcony Sztandar Szko³y. Udzia³ w tej uroczystoœci zapowiedzia³ Patron szko³y wybitny prof. Jan Venulet. Odbêd¹ siê równie imprezy towarzy-sz¹ce przy wspó³pracy Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, jak równie s³u b mundurowych Stra Granicznej i Po arnej. Kilka anonimowych wypowiedzi uczniów (takie ankiety pozwalaj¹ na ewentualne korekty sposobu nauczania, wyposa enia pracowni itp.): Oferta jak najbardziej spe³nia oczekiwania Wybra³am tê szko³ê poniewa mój m¹ skoñczy³ tê szko³ê i poleci³ mi j¹, wiêc wybra³am kierunek który mnie interesowa³ Jest mo liwe zdobywanie umiejêtnoœci ponadprogramowych. Wyk³adowcy organizuj¹ wyjazdy na szkolenia, kursy b¹dÿ organizuj¹ takie spotkania w naszej szkole Organizacja trybu nauczania, tak jak i pomoce dydaktyczne i wyposa enia pracowni s¹ na dobrym poziomie Wybra³am tê szko³ê poniewa poleci³a mi j¹ znajoma Nauczyciela s¹ rzetelni, sumienni i bardzo siê staraj¹ Bliski dojazd i mi³a atmosfera Kole anka, która ukoñczy³a t¹ szko³ê poleci³a bym siê tu zapisa³a INFORMACJE O SZKOLE I WARUNKACH PRZYJÊCIA SEKRETARIAT SZKO Y: Nowy Targ, ul. œw. Katarzyny 1 Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz tel tel/fax sierpnia z nowotarskiego Rynku wystartuje oko³o dwustu zawodników z najlepszych zespo³ów kolarskich œwiata walcz¹cych o punkty w miêdzyna- rodowym rankingu. Po starcie honorowym nadejdzie kolej ju na czas ostry, po którym kolarze udadz¹ siê ju do Krakowa, na metê ca³ego wyœcigu. Dzieñ wczeœniej ekipy przyjad¹ na Podhale, poniewa w pi¹tek 6 sierpnia na Podhalu, a dok³adnie na termach w Bukowinie Tatrzañskiej koñczy siê szósty etap Tour de Pologne. I w³aœnie ten etap bêdzie okazj¹ do zorganizowania publicznoœci czegoœ wiêcej ni tylko samego widowiska z udzia³em jad¹cych w Tour de Pologne zawodników. Ka dy kto bêdzie siê czu³ na si³ach bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³ w charytatywnym etapie Tour de Pologne startuj¹cym z Rynku i koñcz¹cym siê w Bukowinie Tatrzañskiej. Chcemy podzieliæ to na dwa dystanse mówi Czes³aw Lang. Pierwszy bêdzie mia³ oko³o 50 kilometrów i do podjechania pod Bukowinê, Gliczarów i Sierockie, a druga trasa, taka ju bardziej przyjazna dla mniej wytrenowanych bêdzie z Nowego Targu do Bukowiny drog¹ g³ówn¹ przez Bia³kê, oko³o 20 kilometrów. W Nowym Targu ju dzieñ wczeœniej stanie miasteczko rowerowe z ró - nymi atrakcjami dla amatorów kolarstwa. Bêd¹ gad ety, od ywki, serwisy rowerowe. I w³aœnie z tego miasteczka w po³udnie wystartowaliby zawodnicy do etapu dla amatorów. Najpierw ci, którzy zapisz¹ siê do ciê szego dystansu, póÿniej ci z l ejszego. Pozwoli to zdaniem organizatorów po³¹czyæ siê na trasie, poniewa miêdzy Bukowin¹, a Bia³k¹ obydwa dystanse siê po³¹cz¹. W Bukowinie uczestnicy wyœcigu bêd¹ mogli siê wyk¹paæ w termalnym basenie, a po odpoczynku udaæ siê na metê by obserwowaæ zmagania zawodowców. A co oprócz imprezy na Rynku miasto zyska na goszczeniu œwiatowej czo³ówki kolarzy? Oprócz ciekawego sposobu spêdzenia wolnego czasu, stolica Podhala i okolice zyskaj¹ spor¹ promocjê. Tour de Pologne bowiem, który goœci³ w stolicy Podhala dziewiêæ lat temu sta³ siê ju bowiem presti owym wydarzeniem sportowym porównywalnym wrêcz z Tour de France, czy Giro d Italia. I oczywiœcie bêd¹cym w centrum zainteresowania mediów, nie tylko z Polski. Telewizyjna relacja bêdzie realizowana przez wyspecjalizowan¹ francusk¹ firmê, która ma ju doœwiadczenia w tego typu imprezach. Kamery bêd¹ równie na motocyklach i na œmig- ³owcach. Czyli 6 i 7 sierpnia ka dy powinien znaleÿæ coœ dla siebie. Zarówno kolarze amatorzy, jak i niedzielni rowerzyœci, plus ci, którzy zechc¹ odwiedziæ nowotarski Rynek eby zobaczyæ coœ ciekawego. I nawet Ci, którzy pozostan¹ przed telewizorami bêd¹ mogli podziwiaæ widoki z kamer w powietrzu. Wizyta dwóch dzia³aczy kolarskich, Czes³awa Langa i Lecha Piaseckiego w Nowym Targu by³a okazj¹ do wrêczenia im pami¹tek obaj otrzymali koszulki hokejowe Podhala ze swoimi nazwiskami. Szczególnie ucieszy³ siê Piasecki, który amatorsko gra w hokeja na lodzie. fot:

7 Nr 4 Kwiecieñ INFORMACJE

8 8 Kwiecieñ 2010 Nr 4 Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych dla Mistrzów» dokoñczenie ze str. 1 siê Kolusza, Dziubiñskiego czy Kapicy. W decyduj¹cym momencie nie zawiód³ Zapa³a, który tu przed syren¹ koñcz¹c¹ pierwsz¹ tercjê podwy szy³ wynik na 2:1 czyni¹c atmosferê przerwy nieco spokojniejsz¹. W kolejnych dwóch tercjach publicznoœæ zobaczy³a tylko jednego gola, na szczêœcie tego oczekiwanego. Po akcji sam na sam z Radziszewskim kr¹ ek prowadzony przez Dziubiñskiego zosta³ wybity przez krakowskiego bramkarza, jednak przejêty przez poprawiaj¹cego akcjê Barklika ju trafi³ do bramki. Jeszcze tylko kilka chwil niepewnoœci, poniewa sêdzia nie by³ pewien trafienia, ale zapis wideo, z którego arbiter korzysta³ równie przy jedynym golu goœci, wskaza³, e Bakrlik jednak umieœci³ kr¹ ek miêdzy s³upkami. Trener Cracovii nie poddawa³ meczu. Koñcówka odbywa³a siê ju z wycofanym Radziszewskim i krakowianie bardzo cisnêli celem zdobycia kontaktowej bramki. Nie by³o miejsca na wyrafinowane akcje, górale robili wszystko by utrzymaæ wynik. I tak ostatecznie siê sta³o. Po ostatniej syrenie widownia i zawodnicy wpadli w dos³owny sza³ radoœci. To by³o Gwiazdy tañcz¹ na lodzie w najbardziej wymarzonej przez nowotarskich kibiców obsadzie. Oczywiœcie zgodnie z tradycj¹ zap³on¹³ kapelusz kierownika dru yny, zaœ hokeiœci w góralskich kapeluszach polewali siê wzajemnie szampanem, a INFORMACJE Przed s¹dem o zaniedbanie Oskar eni s¹ oni o nieumyœlne spowodowanie katastrofy polegaj¹cej na uwolnieniu gazu i doprowadzeniu do jego wybuchu. Przes³uchani zostali ju sami oskar eni, nastêpne rozprawy by³y wyznaczone na koniec marca i pocz¹tek kwietnia. Pocz¹tek swój sprawa ma 5 grudnia 2008 r. kiedy to pracownicy Miejskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji podczas prac prowadzonych kopark¹ na ul. Waksmundzkiej nagle natrafili na rurê gazow¹, której tam byæ nie powinno. Natychmiast wezwali pogotowie gazowe, które przez d³u szy czas nie potrafi³o zlikwidowaæ usterki. Prokuratura która nie dopatrzy³a siê winy pracowników MZWiK (nie by³o nawet specjalnej ó³tej folii ostrzegawczej nad przewodem gazowym, a jego samego w planach, którymi kierowali siê prowadz¹c roboty), natomiast gazowników oskar y³a o szereg zaniedbañ, polegaj¹cych m.in. na niewezwaniu stra y po arnej i policji, oraz na nieodciêciu dop³ywu gazu i nie przewietrzaniu pomieszczeñ, do których ulatnia³ siê gaz. Nawet ruch drogowy odbywa³ siê przez ca³y czas usuwania awarii a do zap³onu gazu. Wybuch zabi³ dwie osoby, zniszczy³ ca³¹ frontow¹ œcianê jednego z budynków i w znacznym stopniu uszkodzi³ budynek po przeciwnej Piêciu pracowników zak³adu gazowniczego stanê³o przez S¹dem Okrêgowym w Nowym S¹czu. tak e pili go z wrêczonego im przez marsza³ka województwa Marka Nawarê pucharu. Problemy borykaj¹cej siê z finansowymi problemami dru yny dostrzeg³ ju nowotarski samorz¹d. Zgodnie z oczekiwaniami kibiców, nie bacz¹c na to, e miasto i tak kosztem miliona z³otych utrzymuje w³asnym sumptem, a dru ynom hokejowym wynajmuje za niewielkie pieni¹dze lodowisko, burmistrz Marek FryŸlewicz zawnioskowa³ do radnych o przeg³osowanie uchwa³y ustanawiaj¹cej nagrodê burmistrza dla osób które osi¹gnê³y wybitne wyniki w sporcie. Oczywiœcie jako pierwsi tak¹ nagrodê maj¹ dostaæ hokeiœci Wojasa Podhala. Wewn¹trz Rady Miasta by³y jeszcze dyskusje co do wysokoœci takiej nagrody, ale ostatecznie wys³uchuj¹c wszystkich g³osów FryŸlewicz zawnioskowa³, by miejski deficyt zwiêkszyæ o z³ i te pieni¹dze przeznaczyæ na nagrody dla Mistrzów Polski. O podziale nagród dla konkretnych osób zadecyduje w ramach puli sam klub. fot: stronie ulicy. Zniszczenia posz³y w setki tysiêcy. Poszkodowanych jest wiele osób prywatnych, ale równie i firmy ubezpieczeniowe, które wyp³aci³y ju czêœæ odszkodowañ, ale chc¹ dojœæ ich rekompensaty od winowajcy. W ca³ej tej tragicznej sytuacji by³o pewne zabawne kuriozum, poniewa firma, której pracownicy siedz¹ obecnie na ³awie oskar onych, powo³a³a wewnêtrzn¹ komisjê w sprawie oceny przyczyny wypadku. Komisja uzna³a, e to nie jej pracownicy s¹ winni katastrofy, lecz pracownicy zak³adu wodoci¹gowego. Prokuratura by³a jednak zdania odmiennego i przed s¹dem postawi³a tylko gazowników. fot: W Centrum Targowym CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A. przy ul. Klimeckiego 14 w Krakowie w dniach kwietnia 2010 r. bêd¹ odbywa³y siê XXXV Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2010 S¹ to najwiêksze Targi Budownictwa w Ma³opolsce, które wpisa³y siê na sta³e w ogólnopolski kalendarz targowy. Zakres tematyczny Targów obejmuje wszystkie zagadnienia zwi¹zane z bran ¹ budowlan¹. Na targach firmy zaprezentuj¹ nowoczesne materia³y i technologie stosowane w budownictwie, us³ugi projektowe i us³ugi budowlane, maszyny i urz¹dzenia. Bogata oferta wyrobów prezentowanych na targach bêdzie tradycyjnie nagradzana w Konkursac: na Najlepszy Wyrób Prezentowany na Targach oraz o Z³oty Kask przeprowadzony przez Polsk¹ Izbê Przemys³owo Handlow¹ Budownictwa. Podczas Targów odbêd¹ siê IMPREZY TOWARZYSZ CE: - Sympozjum Zagro enia w Budownictwie w ramach Uroczystoœci pn. DZIEÑ IN YNIERA BUDOWNICTWA przygotowane przy wspó³pracy z Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ Izb¹ In ynierów Budownictwa oraz PIP Okrêgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. - Targi Odnawialnych róde³ Energii - Konferencja Naukowo-Techniczna EKOENERGETYKA 2010 zorganizowana przez Polsk¹ Geotermaln¹ Asocjacjê(PGA), Wydzia³ In ynierii Mechanicznej i Robotyki oraz katedrê Energetyki i Ochrony Œrodowiska AGH Kraków Oferta targowa wzbogacona zostanie seminariami, wyk³adami, pokazami, spotkaniami bran owymi organizowanymi przez Wystawców. Na ubieg³orocznych Targach Budownictwa goœciliœmy 300 Firm Wystawców, a imprezê odwiedzi³o ponad osób. Zapraszamy do udzia³u i odwiedzenia XXXV Krakowskich Targów Budownictwa WIOSNA Dla zwiedzaj¹cych Targi bêd¹ otwarte w godz Wstêp wolny. Wiêcej informacji na stronie

9 Nr 4 Kwiecieñ RABKA-ZDRÓJ Metamorfozy przy S¹deckiej INFORMACJE W niedzielê 21 marca mieszkanki Rabki-Zdrój mia³y niecodzienn¹ okazjê przejœcia niezwyk³ej metamorfozy wykonanej przez w³oskiego stylistê Salvatore Sacco, obejmuj¹cej fryzury oraz dobór odpowiedniego makija u. Ka da z pañ mog³a dowiedzieæ siê, jakie fryzury bêd¹ modne w sezonie wiosna /lato A wszystko to dziêki firmie Polsko W³oskie Studio Fryzjerskie Gabriel Professional, mieszcz¹cej siê przy ul. S¹deckiej 1B, która od lat wspó³pracuje ze znanymi fryzjerami oraz stylistami w³oskimi a tym razem zorganizowa³a w swoich progach dzieñ w³oski. Zwykle pokazy z udzia³em takich mistrzów jak Salvatore Sacco odbywaj¹ siê tylko w najwiêkszych miastach. Jednak w³aœcicielka Studia Gabriel, p. Ma³gorzata Chmarzyñska - G³odek stwierdzi³a, e najwy sza pora, aby ktoœ pomyœla³ o kobietach z ma³ych miejscowoœci takich jak Rabka-Zdrój, aby tak e i one poczu³y siê wa ne i docenione. Ka da kobieta jest piêkna czêsto jednak nie potrafi tego wyeksponowaæ. Staramy siê przez dobór odpowiedniej dla ka dej kobiety koloryzacji i ciêcia pokazaæ, e nie tylko szata j¹ zdobi. St¹d te pomys³ na metamorfozy mówi Notatki z radiowozu godz.21:20 Rabka- Zdrój, ul. Jana Paw³a II. Policjanci zatrzymali mieszkañca Rabki-Zdrój, który kierowa³ samochodem osobowym marki Hynday pomimo s¹dowego zakazu prowadzenia pojazdów godz.12:40. W Lipnicy Wielkiej zaistnia³ po ar zabudowañ gospodarczych, które uleg³y ca³kowitemu spaleniu wraz ze znajduj¹cymi siê tam maszynami rolniczymi godz. 12:50 Nowy Targ, ul. Kiliñskiego. Na skrzy owaniu ulic Kiliñskiego z Kolejow¹, 32-letni mieszkaniec Nowego Targu potr¹ci³ 53- letni¹ mieszkankê Nowego Targu, która w tym czasie przeje d a³a na rowerze przez przejœcie dla pieszych. W wyniku zdarzenia kobieta dozna³a ciê kich obra eñ cia³a w postaci z³amania obojczyka i ogólnych pot³uczeñ godz. 15:30. W miejscowoœci Tylmanowa, n/n sprawca dokona³ podpalenia bali drzewa œwierkowego. Straty w wysokoœci z³ ponios³a mieszkanka Be³chatowa. W wyniku podjêtych dzia³añ ustalono i zatrzymano sprawcê, którym okaza³ siê byæ 72-letni mieszkaniec Tylmanowej. Ponadto w trakcie przeszukania miejsca zamieszkania sprawcy policjanci ujawnili 600 litrów zacieku oraz aparaturê do wyrobów spirytusowych godz. 22:00 Jab³onka. Policjanci z Komisariatu Policji w Jab³once zatrzymali 31-letniego mieszkañca Orawki, który prowadzi³ samochód osobowy marki VW Golf bêd¹c w stanie nietrzeÿwym. Mê czyzna odmówi³ badania na alkomacie dlatego zosta³ przewieziony do nowotarskiego szpitala w celu pobrania krwi. Ponadto 31-latek zniewa y³ s³owami publicznie uwa anymi za wulgarne czworo policjantów, a nastêpnie kopi¹c po œcianie, uszkodzi³ powierzchniê œciany oraz kaloryfer. Straty w wysokoœci 366 z³ ponios³a firma remontuj¹ca Komisariat w Jab³once godz. 10:00 Rabka- Zdrój, ul. Jana Paw³a II. N/n sprawca, przy u yciu kamienia, dokona³ rozbicia przedniej szyby samochodu marki VW, zaparkowanego przy lodowisku. Straty w wysokoœci 1000 z³ poniós³ mieszkaniec Rabki godz.20:15 Lipnica Wielka. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Omega, 19-letni mieszkaniec Lipnicy Wielkiej, bêd¹c w stanie nietrzeÿwym (3 promile), zjecha³ na przeciwny pas ruchu doprowadzaj¹c tym do czo³owego zderzenia z samochodem marki Renault Kango kierowanym przez 38-letniego mieszkañca Lipnicy Wielkiej. W wyniku zderzenia ciê kich obra eñ cia³a dozna³ pasa er Opla, 21-letni mieszkaniec Lipnicy Wielkiej godz.12:50 Nowy Targ. N/n sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê Ma³gorzata Chmarzyñska - G³odek. Zainteresowanie dniem w³oskim przesz³o oczekiwania organizatorów. Ponad 40 pañ chcia³o skorzystaæ z mo liwoœci przemiany, niestety goœæ z W³och nie móg³ przyj¹æ tak wielu chêtnych. Od 7.30 do 23 metamorfozê przesz³o a 28 klientek. Salvatore Sacco dobiera³ ciêcie i koloryzacjê dla ka dej pani indywidualnie dostosowuj¹c je do typu urody, wykonywanego zawodu, a nawet pozycji spo³ecznej i sytuacji osobistej konkretnej osoby. Us³ugi by³y wykonane przez zespó³ Studia Gabriel. Sekret jego fryzur tkwi w perfekcyjnym ciêciu, dziêki czemu w zale noœci od stylizacji mog¹ nadawaæ siê zarówno do biura jak i na imprezê. Mistrz pokazywa³ paniom jak uk³adaæ fryzurê, jak siê czesaæ w zale noœci od okazji. Natomiast s¹siaduj¹cy z firm¹ Gabriel gabinet kosmetyczny dobiera³ do tych fryzur odpowiednie makija e. Nie by³y to makija e na wielkie wyjœcie, tylko typowe makija e naturalne, które kobiety mog¹ nosiæ na co dzieñ, tak e do pracy. Salvatore Sacco wykonujê ten zawód ju od 30 lat i jest trzecim pokoleniem fryzjerskim w swojej rodzinie. Od ponad 15 lat wspó³pracuje z maj¹c¹ siedzibê w Kaliszu Akademi¹ Gabriel i wiele razy goœci³ ju w Polsce dziel¹c siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami. By³em ju goœciem takich dni w³oskich w salonach sieci Gabriel w Warszawie, w odzi, w Toruniu mówi mieszkanki Trybsza, skrad³ z kieszeni jej kurtki portfel, w którym znajdowa³y siê pieni¹dze w kwocie 200 z³, dowód osobisty oraz prawo jazdy. Wartoœæ strat 210 z³ godz. 16: 20 Czarny Dunajec. W busie relacji Zakopane- Czarny Dunajec, n/n sprawca, wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkañca Piekilniaka skrad³ z jego kieszeni portfel wraz z zawartoœci¹ dowodu osobistego, prawa jazdy i karty bankomatowej. Straty 310 z³ godz. 14:00 Jab³onka. W Jab³once na placu targowym n/n sprawca dokona³ kradzie y portfela wraz z zawartoœci¹ pieniêdzy w kwocie 150 euro, dowodu osobistego oraz legitymacji ubezpieczeniowej na szkodê mieszkanki S³owacji godz. 15:00 Rabka- Zdrój, ul. S¹decka. Policjanci zatrzymali 55-letniego mieszkañca Chabówki, który kierowa³ samochodem marki VW Passat bêd¹c w stanie nietrzeÿwym (3 promile) godz. 19:20 Zaskale. Policjanci zatrzymali dwóch 20-letnich mieszkañców Zaskala, którzy posiadali przy sobie 9 gramów marihuany i ponad 3 gramy amfetaminy godz. 11:05 Rabka- Zdrój. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkañca Skawy, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW Golf pomimo s¹dowego zakazu prowadzenia pojazdów godz. 12:30 Krempachy. Kieruj¹cy rowerem, 85-letni mieszkaniec Krempach, wjecha³ pod nadje d aj¹cy samochód marki Peugeot Partner, kierowany przez 57-letniego mieszkañca Nowego Targu. W wyniku zderzenia rowerzysta dozna³ urazu czaszkowo-mózgowego. Salvatore Sacco. W tym salonie jestem po raz pierwszy i od razu zauwa y³em, e organizacja i umiejêtnoœci personelu s¹ naprawdê na najwy szym europejskim poziomie. Wszyscy pracuj¹ tutaj bardzo profesjonalnie i widaæ, e s¹ dobrze wyszkoleni. Nic w tym dziwnego przecie wszyscy pracownicy byli szkoleni w Akademii Gabriel, gdzie uczyli siê pod okiem stylistów z W³och i teraz wykorzystuj¹ t¹ wiedzê w swojej wa ny do 1 czerwca Fotoradar ju na stanie 29 marca (poniedzia³ek) zastêpca burmistrza Rabki Zdroju podpisa³ protokó³ przejêcia przez Urz¹d Miasta fotoradaru. Urz¹dzenie kosztowa³o 140 tys. z³. Jego dysponentem bêdzie Stra Miejska. Od kiedy zacznie wy³awiaæ przekraczaj¹cych przepisy niesfornych kierowców? Najprawdopodobniej od 1 maja br. Do tego czasu Stra Miejska przeprowadzi siê do nowo wybudowanej czêœci Urzêdu Miejskiego, gdzie zarezerwowano ju miejsce na zainstalowanie centrum dowodzenia. Stra nicy bêd¹ musieli tak e przejœæ przeszkolenie. pracy. Jeœli w Rabce chcecie Pañstwo spotkaæ siê z w³oska mod¹, to zapraszam do salonu Gabriel, bo tutaj kwitnie filozofia mody w³oskiej. Tym razem mistrz zawita³ do Rabki tylko na jeden dzieñ. Jednak w³aœcicielka firmy, widz¹c tak wielkie zainteresowanie stwierdzi³a, e prawdopodobnie w maju zorganizuje kolejny w³oski dzieñ aby ka da kobieta mog³a poczuæ siê wyj¹tkowo. Polsko W³oskie Studio Fryzjerskie Rabka Zdrój, ul. S¹decka 1b tel Zakupiony fotoradar jest urz¹dzeniem przenoœnym. Mo na go umieszczaæ na s³upach przydro nych, w skrzynkach, w samochodzie. wa ny do 1 czerwca info: Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel ,

10 10 Kwiecieñ 2010 Nr 4 RABKA-ZDRÓJ Ojciec z córk¹ w Galerii Treit W nowo otwartej Galerii Treit w Mszanie Dolnej trwa wystawa prac rabczañskich artystów Piotra Biesa i jego córki Dobrawy. Dobrawa Bies Rocznik 88, absolwentka PLP w Krakowie i studentka edukacji artystycznej na krakowskim ASP. W Galerii Treit pokazujemy cykl akwarel Zwyczaje Wielkiego Tygodnia Muzeum im. W³. Orkana, Stowarzyszenie Mi³oœników Kultury Ludowej i Regionalny Zespó³ Dzieciêcy Majeranki zapraszaj¹ w Wielk¹ Sobotê do Starego Koœció³ka na godzinê na Zwyczaje Wielkiego Tygodnia po³¹czone z tradycyjnym œwiêceniem pokarmów wielkanocnych. W programie: Przejazd zaprzêgami konnymi do Starego Koœció³ka Prezentacja dawnych zwyczajów góralskich zwi¹zanych z Wielkim Tygodniem (od Wielkiego Czwartku do Lanego Poniedzia³ku) Przepêdzenie z³a Poœwiêcenie po ywienia, ognia i wody Omówienie potraw wielkanocnych Œmigus dyngus (polewacka) Konkurs fotograficzny Rabkolandu Rusza pierwsza edycja konkursu fotograficznego Rabkolandu na najlepsze zdjêcia zwi¹zane z Rabkolandem i Rabk¹-Zdrój. Dla autorów najlepszych zdjêæ organizatorzy przygotowali specjalne nagrody! I tak, za najlepsze zdjêcie wybrane przez jury, Rabkoland zaprosi autora wraz z rodzin¹ na ca³odzienny pobyt w parku (nieograniczona liczba przeja d ek przez ca³y dzieñ, obiad w restauracji), ka dy z przyby³ych cz³onków rodziny otrzyma egzemplarz najnowszego wydania ksi¹ ki Polskie Rekordy i Osobliwoœci oraz niespodziankê od Parku. o którym tak wypowiada siê autorka: Jest to cykl akwarel ukazuj¹cy wewnêtrzny stan mojego ducha, a tak e zabawa konwencj¹, kiczem i rekwizy- Dêby pamiêci na Zaborni W pi¹tek 16 kwietnia, podobnie jak w tych dniach w ca³ym kraju, obchodzona bêdzie w Rabce Zdroju 70 rocznica zbrodni katyñskiej. Uroczystoœci rozpoczn¹ siê o godz. 11:00 od z³o enia wi¹zanek kwiatów pod Krzy em Katyñskim na cmentarzu parafialnym przy ul. Orkana. Nastêpnie w po³udnie w koœciele œw. Teresy odprawiona zostanie uroczysta msza œwiêta w intencji ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, a o godz. 13:30 wzd³u wschodniej alei cmentarza komunalnego na Zaborni posadzone zostanie przez przedstawicieli samorz¹du, organizacji kombatanckich i spo³ecznych 12 dêbów pamiêci. Ka dy zostanie opatrzony specjaln¹ tabliczk¹ z imieniem i nazwiskiem mieszkañca naszej gminy, który Autorzy kolejnych dziewiêciu najlepszych zdjêæ lub filmy otrzymaj¹ karnet du y - 10 przeja d kowy o wartoœci 40 z³ oraz ksi¹ kê Polskie Rekordy i Osobliwoœci. Dodatkowo autorzy zdjêæ wyró - nionych otrzymaj¹ odjazdowe koszulki Rabkolandu i inne niespodzianki. Jest tak e nagroda specjalna, któr¹ ufundowa³o Studio fotograficzne Koliber z Rabki-Zdroju. Autor najlepszego zdjêcia, wybrany przez ekspertów pracowni fotografii Foto Koliber, otrzyma talon na 100 odbitek zdjêæ oraz album fotograficzny. Zdjêcia konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem, orientacyjn¹ dat¹ wykonania oraz zgod¹ na ich publikacje nale y przes³aæ na adres parku (Rabkoland; Rabka-Zdrój, Rynek) lub mailowo na najpóÿniej do 15 kwietnia 2010 roku. Najlepsze zdjêcia zostan¹ zaprezentowane podczas uroczystego otwarcia sezonu ju 1. maja 2010 r. INFORMACJE tami - nadawanie im nowego znaczenia. W pewnym sensie chêæ powrotu do beztroskiego dzieciñstwa z drugiej strony refleksja nad minionym i przysz³ym czasem. Rozdarcie pomiêdzy dojrza³oœci¹, a dzieckiem tkwi¹cym w ka dym z nas. Piotr Bies Absolwent Wydzia³u RzeŸby i Katedry Tkaniny Artystycznej ASP w Krakowie, Wydz. Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. Bra³ udzia³ w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach na ca³ym œwiecie. Wraz z innymi artystami uczestniczy³ w miêdzynarodowych plenerach RzeŸbiarskich. Na wystawie w Mszanie Dolnej Piotr Bies prezentuje najnowsze rzeÿby z betonu, g³owy zabarwione na czarny i czerwony kolor, oszczêdne w formie i rzeÿbione jêzykiem plastycznym i emocjonalnym charakterystycznym dla tego znanego artysty. Wernisa wystawy odby³ siê w pi¹tek 26 marca. fot: zamordowany zosta³ przez NKWD w kwietniu 1940 r. za to, e by³ Polakiem. Sadzenie dêbów pamiêci ofiar tej zbrodni jest ogólnopolsk¹ akcj¹ rozpoczêta w 2008 r. Trzech rabczan ma ju swoje dêby w Ostródzie, Komorowie i P³ocku, bo taka by³a wola ich bliskich, którzy tam teraz mieszkaj¹. Uroczystoœci zakoñczy otwarcie wystawy Katyñ Podhalan w Galerii Pod Anio³em MOK oraz Spotkanie Rodzin Katyñskich (16 kwietnia, godz. 15:00). Nowy Targ, ul. Sobieskiego 12 (przy Domu Handlowym Gorce ) tel , kom infolinia: , ,

11 Nr 4 Kwiecieñ Miasta kazimierzowskie u prezydenta INFORMACJE Siedemsetna rocznica urodzin króla Kazimierza Wielkiego by³a okazj¹ do spotkania przedstawicieli miast zwi¹zanych z tym monarch¹ w Pa³acu Prezydenckim. Z prezydentem Lechem Kaczyñskim spotkali siê burmistrz Marek FryŸlewicz i przewodnicz¹cy Rady Miasta Les³aw Miko³ajski. Prezydent przyj¹³ u siebie w³adze Nowego Targu poniewa prosi³o go o to stowarzyszenie miast kazimierzowskich za³o one niedawno z inicjatywy w³adz miasta Kowal, gdzie przed siedmiuset laty przyszed³ na œwiat Kazimierz, syn W³adys³awa okietka i Jadwigi, póÿniejszy król Polski zwany wielkim. W Warszawie spotkali siê miêdzy innymi przedstawiciele miast, które za³o y³ ostatni z Piastów, a tak w³aœnie jest w przypadku stolicy Podhala. Prezydent Lech Kaczyñski w swoim przemówieniu nawi¹za³ do dzia³alnoœci króla w ówczesnej Polsce, któr¹ jak okreœli³ prezydent, zwracaj¹c uwagê, e wtedy jeszcze nie znano tego s³owa tak naprawdê monarcha silnie zmodernizowa³. Dziœ, zdaniem prezydenta Polskê nadal trzeba modernizowaæ, ale w sposób wyrównuj¹cy szanse regionów, a nie pog³êbiaj¹cy ró nice. I wskaza³ na du ¹ odpowiedzialnoœæ swoich goœci samorz¹dowców z kilkudziesiêciu miast, którzy musz¹ przy pracy nad rozwojem regionów równie korzystaæ z mo liwoœci oferowanych przez Uniê Europejsk¹. Ta jednak wymaga wk³adu w³asnego, nigdy nie daje stu procent dop³aty do inwestycji modernizuj¹cych infrastrukturê ma³ej spo³ecznoœci. Do przemowy prezydenta, zw³aszcza do fragmentów dotycz¹cych owej modernizacji dokonanej przez Kazimierza Wielkiego, nawi¹za³ po spotkaniu w rozmowie z G³osem Podhalañskim burmistrz Marek FryŸlewicz zwracaj¹c uwagê, e samorz¹dy, w tym nowotarski, rozwijaj¹ Polskê pracuj¹c na poziomie miast i gmin. Burmistrz mia³ okazjê zamieniæ kilka zdañ z prezydentem na czêœci wizyty zamkniêtej dla mediów. Jak powiedzia³, Lech Kaczyñski ci¹gle mile wspomina listopadow¹ wizytê w Nowym Targu, w którym zreszt¹ mia³ okazjê byæ dwa dni po spotkaniu w Warszawy kiedy w drodze na Œwiatowe Zimowe Igrzyska Polonijne l¹dowa³ na nowotarskim lotnisku przesiadaj¹c siê do samochodu zmierzaj¹cego ju w kierunku Zakopanego., fot: podhalañski Wybory w³adz nowotarskiego Oddzia³u PTH G³os Podhalañski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Podhalañski. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Podhalañski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , W sobotê 6 marca odby³o siê Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu. W jego trakcie podsumowano szeœcioletni okres dzia³alnoœci Towarzystwa w regionie, który obfitowa³ w szereg ciekawych inicjatyw: konferencji naukowych, odczytów i spotkañ promocyjnych, wystaw czasowych, badañ terenowych, pikników, inscenizacji a tak e bogatej dzia³alnoœci wydawniczej i edukacyjnej. Podsumowano tak e koñcz¹c¹ siê kadencjê, która przypad³a na lata Ustêpuj¹cy Zarz¹d z³o y³ obszerne sprawozdanie merytoryczne oraz finansowo-gospodarcze. Zapoznano siê tak e z protoko³em Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami, w g³osowaniu udzielono ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi jednog³oœnie absolutorium. Szczegó- ³owe Sprawozdanie PTH za rok 2009 stanowi za³¹cznik do niniejszej informacji. W dalszej czêœci zebrania przeprowadzony wybory do w³adz Oddzia³u na kolejn¹, trzecia kadencjê na lata tj.: Prezesa, Zarz¹d oraz Komisjê Rewizyjn¹ Jedynym kandydatem na stanowisko Prezesa by³ Robert Kowalski, dotychczasowy szef Oddzia³u. Cz³onkowie w g³osowaniu jawnym jednog³oœnie powierzyli mu ponownie kierowanie Towarzystwem. W dalszej kolejnoœci dokonano wyboru cz³onków Zarz¹du. Ostatecznie uleg³ on tylko niewielkim zmianom. Dotychczasowego cz³onka zarz¹du Bronis³awa Chowañca- Lejczyka zast¹pi³ Micha³ Maciaszek. W zwi¹zku z powy szym nowy Zarz¹d Oddzia³u PTH w Nowym Targu ukonstytuowa³ siê w nastêpuj¹cym sk³adzie: Robert Kowalski (Nowy Targ) Prezes Oddzia³u Krzysztof Wielgus (Kraków) Wiceprezes ds. naukowych Piotr Sadowski (Pcim) Wiceprezes ds. wydawniczych Jadwiga Jurkowska (Szczawnica) Sekretarz Wojciech Tadeusz Batkiewicz (Nowy Targ) Skarbnik El bieta Geryszewska (Nowy Targ) Cz³onek Zarz¹dy Micha³ Maciaszek (Klikuszowa) Cz³onek Zarz¹du Wybrano równie Komisjê Rewizyjn¹ Oddzia³u, która w nowej kadencji pracowaæ bêdzie w nastêpuj¹cym sk³adzie: Tomasz Jastrzêbski (Wieliczka) Przewodnicz¹cy Jaros³aw Buczek (Ochotnica G.) Cz³onek ukasz Kubowicz (LudŸmierz) Cz³onek W drugiej czêœci zebrania rozwinê³a siê blisko dwu godzinna debata nad kierunkami dalszego rozwoju Oddzia³u, formowane by³y propozycje nowych projektów i przedsiêwziêæ, a tak e zastanowiono siê nad rol¹ jaka PTH winno odgrywaæ w œrodowisku, w którym dzia³a³a. Podkreœlono doskona³a wspó³pracê z lokalnymi mediami oraz instytucjami samorz¹dowymi i organizacjami pozarz¹dowymi. ród³o: PTH O/Nowy Targ Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Zarz¹d PTH: Robert Kowalski, Micha³ Maciaszek, El bieta Geryszewska, Jadwiga Jurkowska, Piotr Sadowski, Krzysztof Wielgus

12 12 Kwiecieñ 2010 Nr 4 REKLAMA

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.5.2016 egz. nr 1 notatki NOTATKA SŁUŻBOWA Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo