SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 WI Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, Chełm, NIP , REGON tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Chełm dn.. czerwca 2012 r. Zatwierdził: Starosta Wicestarosta /-/ Paweł Ciechan /-/ Maria Patra

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, Chełm, NIP , REGON tel , fax II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm/ o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku. 3. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych w wysokościach i terminach określanych według harmonogramu spłaty. Lp. Termin spłaty Kwota kapitału w PLN , , , , , , , , , , , , , , ,00

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów do: 1) uruchomienia niepełnej kwoty kredytu; 2) wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu; 3) przedłużenia terminu spłaty kredytu. W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji. 5. W przypadku uruchomienia niepełnej kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, przedłużenia terminu spłaty kredytu, Wykonawca i Zamawiający ustalą nowy harmonogram spłat zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 6. Odsetki płatne miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który odsetki zostały naliczone. 7. Odsetki spłacane będą tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M będące średnią arytmetyczną ze wszystkich dni miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy, powiększonej o marżę Wykonawcy, stałą w okresie obowiązywania umowy. Średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M należy wyli - czać jako sumę stawek WIBOR 1M notowanych w miesiącu poprzedzającym okres rozliczeniowy, a w przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M, obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego dzień, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki, podzielona przez ilość dni miesiąca. 9. O wysokości odsetek do spłaty od zaciągniętego kredytu Wykonawca poinformuje zamawiające go na piśmie z wyszczególnieniem zmiennej stawki WIBOR 1M do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który odsetki zostały naliczone. 10. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i poszcze gólnych miesiącach. 11. Liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez Zamawiającego we dług jego bieżących potrzeb. Prognozowane terminy oraz wysokość wykorzystania kredytu to: I transza w kwocie ,00 zł do dnia 24 sierpnia 2012 r. II transza w kwocie ,00 zł do dnia 20 września 2012 r. III transza w kwocie ,00 zł do dnia 28 grudnia 2012 r. 12. Termin, liczba i kwota transz może zostać zmieniona. 13. Podstawą wypłaty I transzy kredytu będzie wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy na 1 dzień roboczy przed uruchomieniem transzy. 14. Podstawą wypłaty kolejnej transzy kredytu będzie wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. 15. Zamawiający ustala ostateczny termin uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r. 16. Wypłata kredytu nastąpi na rachunek Zamawiającego Nr w PKO BP SA Centrum Korporacyjne Lublin. 17. Prowizja bankowa płatna będzie procentowo od pobranej transzy kredytu, w dniu jego pobrania. 18. Zamawiający dopuszcza pobieranie prowizji przez Wykonawcę tylko od przyznanego kredytu. 19. Koszty wynikające z obsługi kredytu Zamawiający pokrywa tylko do wysokości prowizji określonej w poprzednim punkcie i odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie pozostałe czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego. 20. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 21. Zamawiający akceptuje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego dotyczącego weksla własnego in blanco. 22. Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na wekslu, deklaracji wekslowej, umowie kredytowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. 23. Kod CPV IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Od dnia podpisania umowy do dnia r

6 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 ust.1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie opisanym przez Zamawiającego. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca winien wykazać posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub inne dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności objętej zamówieniem. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, określonych w art.22 ust. Ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, oraz w pkt V SIWZ, Wykonawca składa: a) Oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. w zakresie opisanym przez Zamawiającego Oświadczenie to należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. b) koncesję, zezwolenie lub licencję 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

7 c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2: 1) lit. b, c, d i lit. f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. a i c oraz w ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie opisanym przez Zamawiającego oraz w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie, bądź faksem z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy. 2. Jeżeli Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, informacje oraz zawiadomienia faksem na jego żądanie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9 7. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej: 8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany treści terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1. W zakresie merytorycznym: Pani Agata Niemczyk Skarbnik Powiatu, tel , fax , codziennie w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie w godz ,00 2. W zakresie proceduralnym: Lucjan Raszka tel , codziennie w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie w godz ,00. Adres do korespondencji: Powiat Chełmski w Chełmie Plac Niepodległości Chełm VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5000,00 zł (pięć tys. złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ustawy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Chełmie PKO B P SA o/ Chełm z dopiskiem wadium przetarg udzielenie kredytu dla Powiatu Chełmskiego. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający dokona zatrzymania i zwrotu wadium zgodnie z treścią art.46 ustawy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy). 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10 3. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kserokopii poświadczonej przez notariusza. 5. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 7. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 8. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane. 9. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej hasłem: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09 sierpnia 2012 r. przed godz. 12:30. oraz nazwą i adresem Wykonawcy. Oferta wspólna: W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: 1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. 2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/partnerów - należy załączyć do oferty. 3. Przedstawiciel/partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Inne wymagania: 1. Do oferty winny być załączone wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w niniejszej SIWZ. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią imienną przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (podpisujących ofertę). Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza czytelny zapis o treści np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej. 4. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ujawnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu.

11 XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, Chełm, p. 127 (I piętro) lub za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego. 2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 09 sierpnia 2012 r. o godz. 12:00.O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data wysłania przesyłki. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 sierpnia 2012 r. o godz w pokoju nr 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie (I piętro). 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda: nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty, deklarowany termin wykonania, warunki płatności. 7.Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w walucie polskiej PLN. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 2. W cenie oferty należy uwzględnić prowizję liczoną od pełnej kwoty kredytu oraz wysokość odsetek. 3. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć następujące założenia: 1) wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w dniu roku; 2) pierwsza płatność odsetek za okres do dnia roku nastąpi do dnia roku; 3) odsetki liczone w oparciu o wysokość stawki bazowej WIBOR 1 M z dnia roku 4,91 % + marża stała Wykonawcy. 4. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu ujętym w opisie przedmiotu. 5. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca, za który odsetki zostały naliczone. 6. Przez prowizję należy rozumieć jednorazową prowizję bankową od udzielonego kredytu. Prowizja za uruchomienie kredytu liczona jest jako % od całej kwoty kredytu XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium i jego wagą: Kryterium Waga Cena kredytu 100 %

12 2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty przeliczane według wzoru: n = (Cmin / C) x 100, gdzie: n = liczba punktów (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) Cmin = najniższa oferowana cena C = cena badanej oferty 3. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 faksem, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt. 1 lit. a ustawy. 3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważniania postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Umowę kredytu w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje Wykonawca, uwzględniając zapisy SIWZ oraz zapisy złożonej oferty. 6. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu umowy z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ. 7. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 8. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy) XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów do: 1) uruchomienia niepełnej kwoty kredytu; 2) wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu;

13 3) przedłużenia terminu spłaty kredytu. W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji. 2. W przypadku uruchomienia niepełnej kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, przedłużenia terminu spłaty kredytu Wykonawca i Zamawiający ustalą nowy harmonogram spłat zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w formie aneksu do umowy. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, również organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i jednocześnie źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składnia odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17 a, Warszawa, Polska, tel , fax , adres internetowy (URL): XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓ- RYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY RZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIĄJCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcą drogą elektroniczną.

14 XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SPOŚRÓD KRYTERIÓW OCENY OFERT BĘDĄ STOSOWANE W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVI. INFORMACJA NA TEMAT WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH W ART. 29 UST. 4 USTAWY Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy XXVII. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia podwykonawcom ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. XXVIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. 3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia www. bip.chelmski.iap.pl 4. Zamówienie nie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Wspólnotowych. 5. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY. 6. Rodzaj instytucji Zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Podmiot prawa publicznego i ogólne usługi publiczne. 7. Instytucja Zamawiająca nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 8. Kategoria usług: Główne miejsce świadczenia usług: Powiat Chełmski, Plac Niepodległości 1, Chełm oraz Kod NUTS: PL312.

15 10. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego. 11. Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA). 12. Opcje: NIE DOTYCZY. 13. Realizacja zamówienia nie podlega innym szczególnym warunkom. 14. Zamówienie nie jest zastrzeżone. 15. Świadczenie usługi nie jest zastrzeżone dla określonego zawodu. 16. Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi: NIE DOTYCZY. 17. Rodzaj procedury: Otwarta. 18. Nie ma poprzednich publikacji dotyczących tego samego zamówienia. a) termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: data..., godzina.... b) dokumenty odpłatne: nie. 19. Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych - dokumenty nieodpłatne. 20. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: NIE DOTYCZY. 21. Zamówienie nie jest zamówieniem o charakterze powtarzającym się. 22. Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikację i dokumenty dodatkowe: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, Chełm, pokój 85, I piętro tel , fax , adres internetowy (URL) 23. Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty: Starostwo Powiatowe w Chełmie, plac Niepodległości 1, Chełm, pokój 127, I piętro, tel , fax , adres internetowy (URL) 24. Język, w którym można sporządzać dokumenty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL. 25. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: a) oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, b) adres: ul. Postępu 17a, c) miejscowość: Warszawa, d) kod pocztowy: , e) kraj: Polska, f) g) telefon: +48 (022) , h) fax: +48 (022) , i) adres internetowy (URL): Spis załączników : 1. Formularz oferty - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr Oświadczenie w stosunku do osób fizycznych - załącznik nr 4.

16 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY / nazwa Wykonawcy,pieczątka/ /miejscowość data/ Nazwa (firma) :... Adres :... NIP : REGON : Tel. : Fax : e- mail :.. W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy WI Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę...zł, (słownie:...) 3. Do celów obliczenia ceny kredytu długoterminowego przyjęto: 1) odsetki od kredytu...%, w tym stawka WIBOR 1 M z dnia ,91% i marża stała Wykonawcy...%, w łącznej kwocie...zł, 3) prowizję... %, w kwocie... zł. Oświadczamy, że : 1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty i spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 2. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. 3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w ofercie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4. Zamówienie zrealizujemy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia r. 5. Deklarujemy termin oraz warunki spłaty kredytu i odsetek zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Pełnomocnik w przypadku oferty wspólnej...

17 7. Wadium w kwocie......zostało wniesione /wpisać cyfrowo i słownie/ w dniu... w formie... /potwierdzenie wniesienia wadium/ Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium:... /dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu/ 8. Informacje zawarte na stronach nr...stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione osobom spoza komisji przetargowej. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 9. Niniejsza oferta zawiera...ponumerowanych stron. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) harmonogram spłaty kredytu /podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy./

18 Załącznik nr / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ /miejscowość i data/ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm ) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. oświadczam, że: ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego spełniamy warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania( art. 22 ust.1 pkt.1); b) posiadania wiedzy i doświadczenia ( art. 22 ust.1 pkt.2); c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art. 22 ust.1 pkt.3); d) sytuacji ekonomicznej i finansowej ( art. 22 ust.1 pkt.4). w zakresie opisanym przez Zamawiającego... /podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

19 Załącznik nr / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ / miejscowość i data/ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. oświadczam, że: brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy... /podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

20 Załącznik nr / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ / miejscowość i data/ OŚWIADCZENIE W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł. (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. oświadczam, że: brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.2 ustawy... /podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo