ITI r. Gmina Czchów Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski"

Transkrypt

1 ITI r. Gmina Czchów Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Czchów, dnia 27 lipiec 2015 r.

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest: Gmina Czchów Adres: Czchów, ul. Rynek 12 Telefon: Telefaks: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Adres strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 08:00 do 15:00 NIP: Regon: Rozliczenia będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej Portalu UZP, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czchowie i na stronie internetowej Gminy Czchów. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ITI r. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub pzp bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź.zm.) II. Tryb udzielenia postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku. poz. 907 z póź.zm.) III. Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Okres kredytowania: lata ) uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy do dnia r. (minimum), 2) wymagany harmonogram spłat kapitału w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień), 3) karencja w spłacie kapitału do r., 4) wymagany harmonogram spłat odsetek odsetki naliczane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od r., 5) w przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagana ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty, z wyjątkiem miesiąca grudnia każdego roku kiedy odsetki i raty kapitałowe winny być zapłacone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, 6) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego,

3 7) o kwocie należnych odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie w terminie 7 dni przed terminem wymagalności, przy czym odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego, 8) odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie, 9) Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek, 10)nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO, 11) zabezpieczenie: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, 12) zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, 13) kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na rachunek podstawowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Czchowie. Nazwa rachunku brzmi: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie Nr ) harmonogram spłaty raty kapitałowych : Lp Rata Termin płatności Wysokość raty kapitałowej 1. I rata ,00 2. II rata ,00 3. III rata ,00 4. IV rata ,00 5. V rata ,00 6. VI rata ,00 7. VII rata ,00 8. VIII rata ,00 9. IX rata , X rata , XI rata , XII rata , XIII rata , XIV rata , XV rata , XVI rata XVII rata , , XVIII rata , XIX rata , XX rata ,00 2. Wspólny Słownik Zamówień: Usługi udzielenia kredytu. 3. INFORMACJA O KONDYCJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. W celu oceny przez Wykonawcę ryzyka kredytowego do niniejszej specyfikacji załączono niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno finansową zamawiającego.

4 IV.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. V. Termin wykonania zamówienia Zakończenie: do 31 grudnia 2022r. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Ad.1) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp Ad.2) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp Ad.3) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp Ad.4) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pzp. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z późń. zm.) składając odrębne oferty w przetargu, zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena tych warunków będzie dokonana na podstawie analizy treści dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VII ust.2 SIZW. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, metodą spełnia/nie spełnia. 4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie

5 pełnomocnika musi być w formie pisemnej, podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się te same przepisy, co do pojedynczego Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 3) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Przy ocenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest łączny potencjał Wykonawców, 4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oświadczenie, że razem spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1ustawy. VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą. Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest wymienionych niżej dokumentów. przedstawienie 1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pzp, których opis został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdziale VI SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: 1) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zgodne z treścią załącznika nr 3do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m- cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca wraz z ofertą składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt5, albo informację o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.(zał. nr 4 do SIWZ). 5.Pozostałe dokumenty lub oświadczenia : 1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, 4) zgodnie z art. 26 ust.2 b pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie

6 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności : zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 SIZW zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 7) dowód wniesienia wadium. 6. Wymagana forma składanych dokumentów: 1) dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę kopii Za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności należy dokonać na każdej stronie dokumentu, 2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty, 3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, 4) dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 5) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lu notarialnie uwierzytelnionego odpisu dokumentu gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert). Nie spełnienie chociażby jednego z warunków określonych w w rozdziałach VI i VII SIWZ będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty. 8. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

7 VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami. 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia warunków specyfikacji zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 38 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a i 1b ustawy. 2.W postępowaniu o zamówienie publiczne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 3. W związku z wyborem przez Zamawiającego także drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) zostaną zgodnie z art. 38 ust. 2 umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą wysłane w tym samym terminie do wszystkich wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ. 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 1) Bernadetta Romuzga, pokój nr 11 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, telefon: (0-14) , faks: (0-14) , w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2) Ewa Kurek, pokój nr 15 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, telefon: (0-14) , faks: (0-14) , e mail: w godz w sprawach dotyczących procedury przetargowej. IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zasady wnoszenia wadium Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych). Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu 2) poręczeniach lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późń. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: BSR Kraków o/czchów Nr z adnotacją: Wadium Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winny zawierać nazwę zadania:. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. oraz stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ- następuje jego bezwarunkowa wyplata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wykonawcy którzy zamierzają wnieść wadium w formie innej niż pieniądz powinni złożyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium na dzienniku podawczym Biura Obsługi Klienta przed upływem terminu składania ofert.

8 Wadium wnieść można w każdej z w/w form z tym, że dowód (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy umieścić wewnątrz oferty. 2. Zasady zwrotu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim wykonawcom po: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 2) unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Utrata wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Prawo zamówień publicznych, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy p.zp. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XI. Termin związania z ofertą. Wymagany termin związania z ofertą - 30 dni od daty złożenia ofert. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1.Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy oraz zaadresowaniem: Gmina Czchów Oferta przetargowa Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Nie otwierać przed dniem r. Godz ) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, 3) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, 4) ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności, 5) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

9 6) zaleca się aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 7) wymaga się aby oferta była podpisana oraz ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 8) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę, 9) zaleca się, by wszystkie dokumenty były ułożone w określonej kolejności, 10) konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca, 11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Oferta powinna zawierać 1) wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji, 2) oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozdziale VI i VII SIZW. 3.Do ww. dokumentów Wykonawca może dołączyć wystąpienie do Zamawiającego o utajnienie informacji, które uważa za ważne dla swoich interesów handlowych i prawnych. Przy braku wystąpienia do Zamawiającego o utajnienie informacji do każdego z załączonych dokumentów Zamawiający będzie uważał je za jawne. 4.Wszystkie załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wypełnić zgodnie z opisami umieszczonymi w poszczególnych wzorach załączonych do niniejszej SIWZ. Formularze wchodzące w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wypełnić i podpisać ( imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej, pieczęć służbowa, pieczęć firmowa). 5.Pozostałe załączniki należy przedłożyć w formie przygotowanej przez Wykonawcę lub uzyskanej od właściwego urzędu lub instytucji. 6. Zamawiający zaleca z korzystania z formularzy załączonych do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania treści w nich zawartych. 7. Zmiana i wycofanie oferty: 1)Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA, 3) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE, 4)Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1.Oferty należy składać do dnia r. r.. do godziny 8.45 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, Sekretariat pokój Nr 18a I pietro. 2. Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, Czchów, pokój nr 15 - I piętro. 4. Otwarcie ofert jest jawne. W czasie publicznego otwarcia ofert zamawiający dokonuje: 1) sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami, 2) zbadania czy oferty złożone są w terminie, 3) wycofanie ofert z napisem wycofane,

10 4) otwarcia pozostałych kopert, podanie nazwy Firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny, oraz inne istotne elementy każdej oferty, 5) sporządzenie protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. Aby zapoznać się z ofertą innych wykonawców należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnieniu ofert. Wniosek należy złożyć na piśmie w siedzibie Zamawiającego. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższy koszt obsługi kredytu obliczony przez wykonawcę o łącznej kwocie na cały okres kredytowania, z uwzględnieniem następujących założeń: 1) uruchomienie kredytu w jednej transzy do dnia r. (minimum) w wysokości ,00 zł. 2) oprocentowanie kredytu wartość odsetek w całym okresie spłaty kredytu przez Zamawiającego, określonych na podstawie wartości % WIBOR 3M dla środków na 3 miesiące na rynku międzybankowym z dnia r. w wysokości 1,72 % + stała marża bankowa w okresie kredytowania 3) prowizja bankowa z tytułu uruchomienia kredytu 0 zł 4) wszystkie inne prowizje 0 zł Symulację kosztów należy dołączyć do oferty. XV. Opis kryterium którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny. 1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2.O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 1) cena brutto, 2) termin uruchomienia kredytu, Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium: Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga kryterium w całkowitej ocenie ofert 1 KC Cena brutto 90 2 KT termin uruchomienia 10 kredytu Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = K c + K T

11 gdzie: P liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę, KC- liczba punktów uzyskanych za kryterium Cena brutto KT liczba punktów uzyskanych za kryterium Termin uruchomienia kredytu 1.Cena brutto ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia podana w Formularzu oferty. KC liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto obliczona wg wzoru: gdzie: C N K c = _ x 90 C OB K c ilość punktów przyznanych Wykonawcy C n najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu C OB cena zaoferowana w ofercie badanej 2.Termin uruchomienia kredytu do 15 września 2015r. (minimum). Wykonawca może uruchomić kredyt wcześniej. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: a) Wykonawca otrzyma 1 pkt za uruchomienie kredytu w dniu r. b) Wykonawca otrzyma 3 pkt za uruchomienie kredytu w dniu r. c) Wykonawca otrzyma 4 pkt za uruchomienie kredytu w dniu r. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 1/3/4 pkt. Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania wg poniższego wzoru. KT liczba punktów uzyskanych w kryterium Termin uruchomienia kredytu obliczona wg wzoru: T OB K T = x 10 T MAX gdzie: K T ilość punktów przyznanych Wykonawcy T MAX- maksymalny termin uruchomienia kredytu ( w punktach ) T OB Termin uruchomienia kredytu w ofercie badanej ( w punktach) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),

12 albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż określony w art.94 PZP. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a. 5. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.Okres kredytowania: lata ) uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy do dnia r. (minimum), 2) wymagany harmonogram spłat kapitału w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień), 3) karencja w spłacie kapitału do r., 4) wymagany harmonogram spłat odsetek odsetki naliczane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od r., 5) w przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagana ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty, z wyjątkiem miesiąca grudnia każdego roku gdzie odsetki i raty kapitałowe winny być zapłacone najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, 6) oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego, 7) o kwocie należnych odsetek Zamawiający będzie informowany pisemnie w terminie 7 dni przed terminem wymagalności, przy czym odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego, 8) odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie, 9) Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek, 10) nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO, 11) zabezpieczenie: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, 12) zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, 13) kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na rachunek podstawowy prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Czchowie. Nazwa rachunku brzmi: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie Nr

13 14) harmonogram spłaty raty kapitałowych : Lp Rata Termin płatności Wysokość raty kapitałowej 1. I rata ,00 2. II rata ,00 3. III rata ,00 4. IV rata ,00 5. V rata ,00 6. VI rata ,00 7. VII rata ,00 8. VIII rata ,00 9. IX rata , X rata , XI rata , XII rata , XIII rata , XIV rata , XV rata , XVI rata XVII rata , , XVIII rata , XIX rata , XX rata ,00 2. Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian. 1) Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu wiąże się to ze zmianą wysokości kwoty kredytu oraz wysokości rat kapitałowych, co wymaga aneksu. 2) Płatność rat kapitałowych nie jest bezwzględna wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie lub przyśpieszenie płatności o czas oznaczony związane jest to ze zmianą terminu płatności tych rat, co wymaga aneksu. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu ( okres kredytowania o czas oznaczony ), za zgodą obydwu stron. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania pod warunkiem przedłożenia uchwały Rady Miejskiej w Czchowie dotyczącej przedłużenia terminu spłaty wraz z prognozą kwoty długu na nowy okres kredytowania. Z tytułu przedłużenia okresu kredytowania Bank nie może pobierać prowizji, a oprocentowanie kredytu w wydłużonym okresie kredytowania będzie liczone na zasadach i wysokości wynikającej z umowy na podstawowy okres kredytowania. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1. Środki ochrony prawnej zawarto w dziale VI, ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 179 ust. 2 ustawy,

14 2) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 3) w postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego, d) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 4) odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy, 5) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu., 6) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, 7) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, 8) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych, oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej: XXIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej XXIV. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Nie dotyczy. XXV. Rozliczenia. Nie dotyczy.

15 XXVII. Informacje dodatkowe: Wykaz załączników. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik Nr 3 4. Informacja o tym, że Wykonawca należy/ nie należy do grupy kapitałowej w zakresie art.26 ust.2d PZP ( zał. nr 4 do SIZW) 5. Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno finansową zamawiającego.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo