SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego: Zadanie 1: refinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego, na okres 5 lat. Zadanie 2: refinansowanie i finansowanie dokończenia budowy bazy transportowo materiałowej, na okres 15 lat. ZATWIERDZIŁ: Mirosław Kułak Prezes Zarządu Radzyń Podlaski sierpień

2 Nazwa oraz adres Zamawiającego 1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska Radzyń Podlaski NIP: Regon: KRS Nr tel./fax WWW: Godziny pracy: Nr sprawy: ZP/PUK/13/13 Tryb udzielenia postępowania 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu ,00 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 3 Osoby uprawnione do porozumiewania się Wykonawcami: 1) W sprawach procedury: Tomasz Kołbuś, tel , tel./fax: ) W sprawach przedmiotu zamówienia: Izabela Skoczylas, tel , fax: Opis przedmiotu zamówienia 4 Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego Zadanie 1: refinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, tzw. WUKO, na okres 5 lat. Zadanie 2: refinansowanie i finansowanie dokończenia budowy bazy transportowo materiałowej, na okres 15 lat. Kody wg CPV: Usługi udzielania kredytu Zadanie 1 1. Kredyt w kwocie ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100 zł). 2. Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni po zawarciu umowy. 3. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej (PLN). 4. Spłata pobranego kredytu w całości wraz z należnymi odsetkami w 60 miesięcznych ratach malejących płatnych do 5 dnia każdego miesiąca. 5. Raty kapitałowe kredytu: 59 rat równych (3.340,00 zł) i 1 rata wyrównująca (2.940,00 zł). 6. Pierwsza rata płatna do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielenia kredytu. 7. Odsetki w stosunku rocznym od pobranego kredytu, w czasie od jego pobrania do całkowitej spłaty, zmienne. Oprocentowanie kredytu ustalone jako: suma WIBOR 1M i marży Wykonawcy wskazanej w ofercie. 8. Stopa bazowa do ustalania oprocentowania: do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 19 sierpnia 2013 r. 2

3 do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa) 9. Prowizja za udzielenie kredytu określona przez Wykonawcę w ofercie, płatna jednorazowo w dniu udzielenia kredytu. 10. Jeżeli termin spłaty rat kapitałowych przypadnie w sobotę lub niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy, spłata rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 11. W czasie spłaty kredytu przez Zamawiającego odsetki naliczane są tylko od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty pobranego kredytu, poprzez zwiększenie wysokości poszczególnych spłacanych rat, czy też dokonanie jednorazowej spłaty kredytu (niespłaconej jego części). Odsetki w takim przypadku naliczane tylko do dnia całkowitej spłaty kredytu. 15. Samochód będący przedmiotem refinansowania będzie posiadał ubezpieczenie AC (Autocasco). 16. Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową i zastaw rejestrowy na pojeździe. Zadanie 2 1. Kredyt inwestycyjny w kwocie ,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych i 00/100 zł). 2. Termin udzielenia kredytu - data wpływu określonej kwoty kredytu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim. Zamawiający przewiduje udzielenie kredytu z terminem pobrania w dniu 15 października 2013 r. 3. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej (PLN). 4. Spłata pobranego kredytu w całości wraz z należnymi odsetkami w 180 miesięcznych ratach malejących, płatnych do 5 dnia każdego miesiąca. 5. Karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy. 6. Raty kapitałowe: 167 rat równych (4 760,00 zł) i 1 rata wyrównująca (5 080,00 zł). 7. Pierwsza rata płatna w dniu 5 listopada 2013r. 8. Stopa bazowa do ustalania oprocentowania: do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 19 sierpnia 2013 r. do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa) 9. Odsetki w stosunku rocznym od pobranego kredytu, w czasie od jego pobrania do całkowitej spłaty, zmienne. Oprocentowanie kredytu ustalone jako: suma WIBOR 1M i marży Wykonawcy wskazanej w ofercie. 10. Prowizja za udzielenie kredytu określona przez Wykonawcę w ofercie, płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 11. Jeżeli termin spłaty rat kapitałowych przypadnie w sobotę lub niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy, spłata rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 12. W czasie spłaty kredytu przez Zamawiającego odsetki naliczane będą tylko od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty pobranego kredytu, poprzez zwiększenie wysokości poszczególnych spłacanych rat, czy też dokonanie jednorazowej spłaty kredytu (niespłaconej jego części). Odsetki w takim przypadku naliczane tylko do dnia całkowitej spłaty kredytu. 16. Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową lub 3

4 hipoteka zwykła na realizowanej inwestycji Budowa bazy transportowo - materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim na działkach o numerach 2673/3 i 2674/3, dla których ustanowiona jest Księga Wieczysta nr LU1R/ /1. Przydatne do oceny wiarygodności finansowej Spółki sprawozdania finansowe za lata były opublikowane w Monitorze Polskim B. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Oferty częściowe Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Termin wykonania zamówienia Zadanie 1 8 Zamawiający przewiduje udzielenie kredytu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Wymagany termin realizacji zamówienia w rozumieniu jako okres kredytowania 60 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. Zadanie 2 Zamawiający przewiduje udzielenie kredytu z terminem pobrania najpóźniej do dnia 15 października 2013 r. Wymagany termin realizacji zamówienia w rozumieniu jako okres kredytowania 180 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. 9 Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 10 Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. 4

5 11 Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) każdy z Wykonawców powinien do oferty dołączyć oświadczenia wymienione w Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 12 Forma dokumentów 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem oświadczenia wymienionego w 10 ust. 2, które powinno być złożone w formie oryginału. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału Wykonawców w postępowaniu Ocena spełniania warunków udziału Wykonawców w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z poniższym: Lp. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu (zgodnie z 9 SIWZ) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Uznanie spełniania warunków 1. Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oświadczenie wymienione w 10 ust. 1 SIWZ Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe 2. Niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oświadczenie wymienione w 10 ust. 2 SIWZ oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Ocena spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie dokonane zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia". 14 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i informacji przez Zamawiającego i Wykonawców 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem (nr ). 2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że 5

6 pismo wysłane przez Zamawiającego zostało Wykonawcy doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej. 15 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawcy sporządzają i składają oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru określonego w załączniku nr Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w formie elektronicznej. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty poprzez ustanowionego pełnomocnika, do oferty wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Załączniki do oferty powinny być czytelnie oznaczone. 6. Za załączniki uważa się załączone do oferty wszelkie dokumenty. 7. Załączniki należy wykazać w ofercie. 8. Wykonanie zamówienia publicznego nie może być powierzone podwykonawcom. 16 Zmiana i wycofanie ofert 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone według ustaleń niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dotyczącym składania ofert - w kopertach oznakowanych dodatkowo odpowiednim napisem "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". 17 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym aktualną wartość stopy WIBOR na dzień 19 sierpnia 2013r. i własną marżę, żeby został właściwie zrealizowany przedmiot zamówienia określony niniejszą SIWZ. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 6

7 4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 6. Sposób obliczenia ceny oferty. Cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT, jeżeli obowiązuje) winna uwzględniać: koszty całkowite związane z udzieleniem kredytu, jego spłatą i obsługą kredytu. Prowizja winna m.in. uwzględniać: koszty związane z przygotowaniem i udzieleniem kredytu i jego spłatą wynikające z przepisów prawa bankowego, regulaminu Banku i taryfy prowizji i opłat obowiązujących w danym banku, ewentualne opłaty administracyjne i skarbowe związane z pełną obsługą kredytu. 18 Informacja dotycząca walut obcych Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. 21 Miejsce, sposób oraz termin składania ofert 1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, Radzyń Podlaski, pokój nr Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny, zostanie opisana datą i godziną wpływu. 3. Wykonawca, na żądanie, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data i godzina) oraz numerem, jakim została opatrzona. 4. Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem poczty. 5. Oferta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 6. Opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone napisem: Oferta w postępowaniu pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego. Nie otwierać przed r. godz Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający: 1) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia; 2) zbada nienaruszalność ofert. 4. W czasie otwierania ofert w pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem WYCOFANIE OFERTY" oraz ZMIANA OFERTY". Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte, natomiast oferty oznaczone jako ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte podczas otwierania ofert 7

8 Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert zmienianych. 5. Podczas otwierania ofert będą podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące cen. 6. Wykonawcom, którzy nie będą obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 5, na ich wniosek. 7. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert 23 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Poprawianie omyłek w ofertach Zamawiający poprawi w złożonej ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 2. Zamawiający o dokonanych poprawkach, zgodnie z ust. 1, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 3. W przypadku popełnienia omyłki rachunkowej przez Wykonawcę w złożonej ofercie polegającej na podaniu innej ceny określonej liczbowo i słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. Uwzględniając powyższe zasady poprawienia omyłek rachunkowych Zamawiający poprawi odpowiednio cenę ofertową wskazaną w ofercie Wykonawcy. Odrzucenie ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) będzie niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy ( 24 ust. 1 pkt 3 SIWZ); 3) jej złożenie będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy ( 24 ust. 1 pkt 3 SIWZ); 8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 26 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. O wyborze oferty będzie decydować kryterium - cena -100%. 2. Punkty za cenę będą liczone następująco: C min P c = x 100% C o 8

9 P c ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej C min. najniższa cena wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert, C o zaoferowana całkowita cena wykonania zamówienia w ofercie ocenianej przy czym 1 % =1 pkt. 3. Ilość punktów, wyliczana zgodnie z ust. 2, będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 4. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 5. Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (z najniższą ceną) za całość zamówienia część 1 i 2 łącznie. 6. Jeżeli o takiej samej najniższej cenie zostanie złożonych więcej ofert niż jedna, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu Wykonawców 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie - na tablicy informacyjnej. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 29 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku gdy oferta wybrana za najkorzystniejszą będzie złożona wspólnie przez Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9

10 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa z Wwykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) będzie złożona tylko jedna oferta, lub 2) nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie będzie wykluczony żaden Wykonawca. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedkłada w terminie do 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty projekt umowy, celem jego akceptacji przez Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki dotyczące unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7 ustawy. 5. W umowie na wykonanie przedmiotu będą zawarte postanowienia tylko zgodne z treścią SIWZ, a ponadto: 1) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami w formie: a) Zadanie 1: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową i zastawu rejestrowego na pojeździe; b) Zadanie 2: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową lub hipoteki na realizowanej inwestycji Budowa bazy transportowo - materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim na działkach o numerach 2473/3 i 2474/3 dla których ustanowiona jest Księga Wieczysta nr LU1R/ /1, 2) zmiana oprocentowania kredytu uzależniona od zmiany stopy WIBOR 1M, 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wykonawca zapłaci karę umowy w wysokości ,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Środki ochrony prawnej 32 Wykonawcom oraz innym osobom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. Załączniki: 1. Wzór oferty - załącznik nr 1 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 4. Sprawozdanie finansowe za rok załącznik nr 4 5. Sprawozdanie F-01 za II kwartał 2013r. - załącznik nr 5 6. Faktura zakupu samochodu - załącznik nr 6 7. Dowód rejestracyjny samochodu - załącznik nr 7 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r.

Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r. Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Świdnica

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

96-127 Lipce Reymontowskie

96-127 Lipce Reymontowskie Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie Ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl / Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22 59-970 Zawidów Tel.: 75 77 88 282 Fax: 75 77 88 205 http://miasto.zawidow.sisco.info Postanowienia ogólne. Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Remont kapitalny podwozia spycharki B-10 Znak P/01/2012 Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, 1 z 5 2016-02-25 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.987.783 złotych Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Bukowno - Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16 32 332 Bukowno woj. Małopolskie tel. (032) 642-15-33, fax (032) 642-15-44

Zamawiający: Gmina Bukowno - Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16 32 332 Bukowno woj. Małopolskie tel. (032) 642-15-33, fax (032) 642-15-44 Zamawiający: Gmina Bukowno - Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16 32 332 Bukowno woj. Małopolskie tel. (032) 642-15-33, fax (032) 642-15-44 Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks IM.271.22.2013.1 Zgorzelec, dnia 11-09-2013 r. Zgorzelec: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgorzelec na 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Olecko, Armii Krajowej 30, tel , , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY Olecko, Armii Krajowej 30, tel , , fax Olecko, dn. 11.07.2014r. OA-272-1/IW/14 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra tel.744-40-31 do 33 fax. 744-28-57 UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie ZS.271.4.2014 Sulów, dnia 16 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na Wersja archiwalna przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r.

Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r. Nr sprawy: RG.I.271.3.2012 Świdnica, dnia 14.03.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg Nr 20/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.955.463,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo