SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego: Zadanie 1: refinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego, na okres 5 lat. Zadanie 2: refinansowanie i finansowanie dokończenia budowy bazy transportowo materiałowej, na okres 15 lat. ZATWIERDZIŁ: Mirosław Kułak Prezes Zarządu Radzyń Podlaski sierpień

2 Nazwa oraz adres Zamawiającego 1 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska Radzyń Podlaski NIP: Regon: KRS Nr tel./fax WWW: Godziny pracy: Nr sprawy: ZP/PUK/13/13 Tryb udzielenia postępowania 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu ,00 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 3 Osoby uprawnione do porozumiewania się Wykonawcami: 1) W sprawach procedury: Tomasz Kołbuś, tel , tel./fax: ) W sprawach przedmiotu zamówienia: Izabela Skoczylas, tel , fax: Opis przedmiotu zamówienia 4 Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego Zadanie 1: refinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, tzw. WUKO, na okres 5 lat. Zadanie 2: refinansowanie i finansowanie dokończenia budowy bazy transportowo materiałowej, na okres 15 lat. Kody wg CPV: Usługi udzielania kredytu Zadanie 1 1. Kredyt w kwocie ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100 zł). 2. Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni po zawarciu umowy. 3. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej (PLN). 4. Spłata pobranego kredytu w całości wraz z należnymi odsetkami w 60 miesięcznych ratach malejących płatnych do 5 dnia każdego miesiąca. 5. Raty kapitałowe kredytu: 59 rat równych (3.340,00 zł) i 1 rata wyrównująca (2.940,00 zł). 6. Pierwsza rata płatna do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielenia kredytu. 7. Odsetki w stosunku rocznym od pobranego kredytu, w czasie od jego pobrania do całkowitej spłaty, zmienne. Oprocentowanie kredytu ustalone jako: suma WIBOR 1M i marży Wykonawcy wskazanej w ofercie. 8. Stopa bazowa do ustalania oprocentowania: do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 19 sierpnia 2013 r. 2

3 do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa) 9. Prowizja za udzielenie kredytu określona przez Wykonawcę w ofercie, płatna jednorazowo w dniu udzielenia kredytu. 10. Jeżeli termin spłaty rat kapitałowych przypadnie w sobotę lub niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy, spłata rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 11. W czasie spłaty kredytu przez Zamawiającego odsetki naliczane są tylko od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 13. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty pobranego kredytu, poprzez zwiększenie wysokości poszczególnych spłacanych rat, czy też dokonanie jednorazowej spłaty kredytu (niespłaconej jego części). Odsetki w takim przypadku naliczane tylko do dnia całkowitej spłaty kredytu. 15. Samochód będący przedmiotem refinansowania będzie posiadał ubezpieczenie AC (Autocasco). 16. Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową i zastaw rejestrowy na pojeździe. Zadanie 2 1. Kredyt inwestycyjny w kwocie ,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych i 00/100 zł). 2. Termin udzielenia kredytu - data wpływu określonej kwoty kredytu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim. Zamawiający przewiduje udzielenie kredytu z terminem pobrania w dniu 15 października 2013 r. 3. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej (PLN). 4. Spłata pobranego kredytu w całości wraz z należnymi odsetkami w 180 miesięcznych ratach malejących, płatnych do 5 dnia każdego miesiąca. 5. Karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy. 6. Raty kapitałowe: 167 rat równych (4 760,00 zł) i 1 rata wyrównująca (5 080,00 zł). 7. Pierwsza rata płatna w dniu 5 listopada 2013r. 8. Stopa bazowa do ustalania oprocentowania: do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 19 sierpnia 2013 r. do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa) 9. Odsetki w stosunku rocznym od pobranego kredytu, w czasie od jego pobrania do całkowitej spłaty, zmienne. Oprocentowanie kredytu ustalone jako: suma WIBOR 1M i marży Wykonawcy wskazanej w ofercie. 10. Prowizja za udzielenie kredytu określona przez Wykonawcę w ofercie, płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. 11. Jeżeli termin spłaty rat kapitałowych przypadnie w sobotę lub niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy, spłata rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 12. W czasie spłaty kredytu przez Zamawiającego odsetki naliczane będą tylko od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty pobranego kredytu, poprzez zwiększenie wysokości poszczególnych spłacanych rat, czy też dokonanie jednorazowej spłaty kredytu (niespłaconej jego części). Odsetki w takim przypadku naliczane tylko do dnia całkowitej spłaty kredytu. 16. Proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową lub 3

4 hipoteka zwykła na realizowanej inwestycji Budowa bazy transportowo - materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim na działkach o numerach 2673/3 i 2674/3, dla których ustanowiona jest Księga Wieczysta nr LU1R/ /1. Przydatne do oceny wiarygodności finansowej Spółki sprawozdania finansowe za lata były opublikowane w Monitorze Polskim B. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Oferty częściowe Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Termin wykonania zamówienia Zadanie 1 8 Zamawiający przewiduje udzielenie kredytu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Wymagany termin realizacji zamówienia w rozumieniu jako okres kredytowania 60 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. Zadanie 2 Zamawiający przewiduje udzielenie kredytu z terminem pobrania najpóźniej do dnia 15 października 2013 r. Wymagany termin realizacji zamówienia w rozumieniu jako okres kredytowania 180 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. 9 Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 10 Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. 4

5 11 Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) każdy z Wykonawców powinien do oferty dołączyć oświadczenia wymienione w Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 12 Forma dokumentów 1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem oświadczenia wymienionego w 10 ust. 2, które powinno być złożone w formie oryginału. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału Wykonawców w postępowaniu Ocena spełniania warunków udziału Wykonawców w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z poniższym: Lp. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu (zgodnie z 9 SIWZ) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków Uznanie spełniania warunków 1. Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oświadczenie wymienione w 10 ust. 1 SIWZ Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe 2. Niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oświadczenie wymienione w 10 ust. 2 SIWZ oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Ocena spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie dokonane zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia". 14 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień i informacji przez Zamawiającego i Wykonawców 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem (nr ). 2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że 5

6 pismo wysłane przez Zamawiającego zostało Wykonawcy doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej. 15 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawcy sporządzają i składają oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru określonego w załączniku nr Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w formie elektronicznej. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty poprzez ustanowionego pełnomocnika, do oferty wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Załączniki do oferty powinny być czytelnie oznaczone. 6. Za załączniki uważa się załączone do oferty wszelkie dokumenty. 7. Załączniki należy wykazać w ofercie. 8. Wykonanie zamówienia publicznego nie może być powierzone podwykonawcom. 16 Zmiana i wycofanie ofert 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone według ustaleń niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dotyczącym składania ofert - w kopertach oznakowanych dodatkowo odpowiednim napisem "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY". 17 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym aktualną wartość stopy WIBOR na dzień 19 sierpnia 2013r. i własną marżę, żeby został właściwie zrealizowany przedmiot zamówienia określony niniejszą SIWZ. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 6

7 4. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 6. Sposób obliczenia ceny oferty. Cena ofertowa brutto (z podatkiem VAT, jeżeli obowiązuje) winna uwzględniać: koszty całkowite związane z udzieleniem kredytu, jego spłatą i obsługą kredytu. Prowizja winna m.in. uwzględniać: koszty związane z przygotowaniem i udzieleniem kredytu i jego spłatą wynikające z przepisów prawa bankowego, regulaminu Banku i taryfy prowizji i opłat obowiązujących w danym banku, ewentualne opłaty administracyjne i skarbowe związane z pełną obsługą kredytu. 18 Informacja dotycząca walut obcych Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. 21 Miejsce, sposób oraz termin składania ofert 1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, Radzyń Podlaski, pokój nr Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny, zostanie opisana datą i godziną wpływu. 3. Wykonawca, na żądanie, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (data i godzina) oraz numerem, jakim została opatrzona. 4. Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem poczty. 5. Oferta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. 6. Opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone napisem: Oferta w postępowaniu pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego. Nie otwierać przed r. godz Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający: 1) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia; 2) zbada nienaruszalność ofert. 4. W czasie otwierania ofert w pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem WYCOFANIE OFERTY" oraz ZMIANA OFERTY". Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte, natomiast oferty oznaczone jako ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte podczas otwierania ofert 7

8 Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do ofert zmienianych. 5. Podczas otwierania ofert będą podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące cen. 6. Wykonawcom, którzy nie będą obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 5, na ich wniosek. 7. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert 23 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Poprawianie omyłek w ofertach Zamawiający poprawi w złożonej ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 2. Zamawiający o dokonanych poprawkach, zgodnie z ust. 1, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 3. W przypadku popełnienia omyłki rachunkowej przez Wykonawcę w złożonej ofercie polegającej na podaniu innej ceny określonej liczbowo i słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. Uwzględniając powyższe zasady poprawienia omyłek rachunkowych Zamawiający poprawi odpowiednio cenę ofertową wskazaną w ofercie Wykonawcy. Odrzucenie ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) będzie niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy ( 24 ust. 1 pkt 3 SIWZ); 3) jej złożenie będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy ( 24 ust. 1 pkt 3 SIWZ); 8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 26 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. O wyborze oferty będzie decydować kryterium - cena -100%. 2. Punkty za cenę będą liczone następująco: C min P c = x 100% C o 8

9 P c ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej C min. najniższa cena wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert, C o zaoferowana całkowita cena wykonania zamówienia w ofercie ocenianej przy czym 1 % =1 pkt. 3. Ilość punktów, wyliczana zgodnie z ust. 2, będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 4. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 5. Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (z najniższą ceną) za całość zamówienia część 1 i 2 łącznie. 6. Jeżeli o takiej samej najniższej cenie zostanie złożonych więcej ofert niż jedna, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczeniu Wykonawców 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie - na tablicy informacyjnej. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4) postępowanie będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 29 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku gdy oferta wybrana za najkorzystniejszą będzie złożona wspólnie przez Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9

10 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa z Wwykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) będzie złożona tylko jedna oferta, lub 2) nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie będzie wykluczony żaden Wykonawca. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedkłada w terminie do 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty projekt umowy, celem jego akceptacji przez Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki dotyczące unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7 ustawy. 5. W umowie na wykonanie przedmiotu będą zawarte postanowienia tylko zgodne z treścią SIWZ, a ponadto: 1) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami w formie: a) Zadanie 1: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową i zastawu rejestrowego na pojeździe; b) Zadanie 2: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową lub hipoteki na realizowanej inwestycji Budowa bazy transportowo - materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim na działkach o numerach 2473/3 i 2474/3 dla których ustanowiona jest Księga Wieczysta nr LU1R/ /1, 2) zmiana oprocentowania kredytu uzależniona od zmiany stopy WIBOR 1M, 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wykonawca zapłaci karę umowy w wysokości ,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Środki ochrony prawnej 32 Wykonawcom oraz innym osobom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. Załączniki: 1. Wzór oferty - załącznik nr 1 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 4. Sprawozdanie finansowe za rok załącznik nr 4 5. Sprawozdanie F-01 za II kwartał 2013r. - załącznik nr 5 6. Faktura zakupu samochodu - załącznik nr 6 7. Dowód rejestracyjny samochodu - załącznik nr 7 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo