POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze. zm.) - zwanej dalej ustawą Udzielenie kredytu inwestycyjnego - długoterminowego dla Gminy Zbąszynek Symbol/Numer sprawy RIT.IV.341/14/2010 Przygotowali: Aneta Nawracała Piotr Spychała. Zatwierdził w dniu.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa Zamawiającego: Gmina Zbąszynek REGON: NIP: Miejscowość Zbąszynek Adres: ul. Rynek 1 Strona internetowa: Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 16:00, od wtorku do piątku - w godzinach 7:30 15:30 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Urząd Miejski ul. Rynek Zbąszynek znak postępowania: RIT.IV.341/14/2010 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Gmina Zbąszynek REGON: NIP: Miejscowość Zbąszynek Adres: ul. Rynek 1 2. Tryb postępowania 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity ze. zm.); 2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie ustawa pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego - długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbąszynek w roku Uchwała Nr XLVIII/31/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegółowe warunki zamówienia: Wysokość udzielanego kredytu, łącznie w kwocie ,00zł, Termin uruchomienia kredytu ( do założenia w celu wyliczenia ceny oferty): Kwota ,00zł r., Kwota ,00zł r., z możliwością wykorzystania całości kredytu maksymalnie do dnia r Spłata kredytu - w miesięcznych ratach kapitałowych, począwszy od miesiąca stycznia 2011 roku do grudnia 2020 roku, ( w latach łączna spłata kapitału w roku wynosi ,00zł, w roku 2020 spłata kapitału wynosi ,00zł) Możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat, po zawiadomieniu Banku o planowanej przedterminowej spłacie z 7 dniowym wyprzedzeniem W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału - odsetki płatne od faktycznego zadłużenia Spłata odsetek obejmuje okres jednego miesiąca Spłata odsetek w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, począwszy od pierwszego w którym uruchomiono kwotę kredytu, na podstawie zawiadomień Banku o ich wysokości i terminu wymagalności, przesłanych faxem lub drogą elektroniczną Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002 roku Nr72 poz.665 z późn. zm.) Rozliczenia między Zamawiającym a Bankiem dokonywane będą w złotych polskich (PLN) Kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, która przez cały okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy, ( DO wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia r.) Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków EBI, pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron umowy i nie wpłynie to na zmianę warunków określonych w SIWZ Do wyliczenia wartości odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty, 365/366 dni w roku i rzeczywista liczba dni w miesiącu Wypłata środków z kredytu będzie następowała na rachunek wskazany przez Zamawiającego Bank będzie naliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub 2

3 skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny Kredyt udzielony w złotych polskich (PLN) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, z wyjątkiem prowizji w wysokości maksymalnie do 0,5 % Wykonawca zapłaci kary umowne: Za zwłokę w udzieleniu transzy odsetki ustawowe; Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% sumy zamówienia Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy dostępna jest w załączniku nr 4 do SIWZ Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8390 zł Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi udzielania kredytu. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia Warunki udziału w postępowaniu: 5.1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału: Posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank - Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 tekst jednolity z późn. zm.); 5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.2) 6.1.9) SIWZ Niespełnienie chociażby jednego z warunków pkt 5.1. SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Dokumenty i oświadczenia: 6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 1) dowód wniesienia wadium; 2) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank - Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie SIWZ; 7) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3

4 9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednie dokumenty o których mowa w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.z 2009 roku, Nr 226, poz.1817). 7. Pełnomocnictwo: Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Cena oferty: 1) cena oferty podana w załączniku Nr 1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia; 2) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia; 3) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie narzuty; 4) cena podana w ofercie musi być określona cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 5) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.. 9. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą; 2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt ) 6.1.9) SIWZ; 3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) i ) SIWZ powinny potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu dokumenty przedstawia jeden lub kilku współpartnerów; 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; Uwaga! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 6) Wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika lidera lub jednego ze współpartnerów; 10. Podwykonawstwo: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na jego specyfikę kredyt winien być udzielony przez Wykonawcę, z którym zawarta będzie umowa. 11. Zamówienie uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 4

5 12. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 14. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 15. Jedna oferta od jednego Wykonawcy: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 16. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Sposób przygotowania ofert: 1) ofertę sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ należy przygotować w języku polskim; 2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy; 4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami; 5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika; 7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 8) w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład. 18. Okres związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 19. Ogląd miejsca zamówienia: nie dotyczy. 20. Koszt przygotowania oferty: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 21. Wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości ,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); 5

6 2) wadium zgodnie z art. 45. Ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz. 10:00. Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c. kwotę gwarancji lub poręczenia; d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; e. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ; 4) wniesione wadium w formie poręczenia lub gwarancji należy: kopię zszyć razem z ofertą, natomiast oryginał dołączyć do oferty osobno w koszulce nie zszywając z ofertą,; 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Zbąszynek z dopiskiem Wadium udzielenie kredytu ; 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: a. upłynął termin zawiązania ofertą; b. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9) z zastrzeżeniem pkt 21.13) SIWZ Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b. który został wykluczony z postępowania; c. którego oferta została odrzucona. 10) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. W przypadku tym Wykonawcy winni będą wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Uwaga: 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6

7 a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 22. Opakowanie oferty: Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem: Udzielenie kredytu inwestycyjnego -długoterminowego dla Gminy Zbąszynek z dopiskiem: Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 26 sierpnia 2010 r. 23. Składanie ofert: 1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 1, Zbąszynek, (sekretariat) w terminie do dnia 26 sierpnia 2010 roku do godz. 10:00; 2) ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp; 3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa ; 6) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 24. Zmiana lub wycofanie oferty: 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem ZMIANA. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty; 2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem WYCOFANIE. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 25. Otwarcie ofert: 1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 26 sierpnia 2010 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1, sekretariat; 2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 7

8 nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek; 5) w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, będzie dokonywana ocena ofert. 26. Ocena ofert: 1) w pierwszej kolejności oferty podlegać będą ocenie formalnej, a następnie sprawdzane będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców według formuły spełnia nie spełnia zgodnie z punktem 5 SIWZ, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, z zastrzeżeniem pkt 6.7. SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy; 2) zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp 3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 4) Zamawiający poprawi w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie; b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 5) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w punkcie 27 SIWZ; 27. Kryteria oceny ofert: 1) Oferty oceniane będą według poniższych wag (znaczenia): cena oferty 100% Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt po przeliczeniu wg wzoru: Cena oferty z najniższą ceną (zł) ilość punktów oferty badanej = x 100 pkt x 100 % Cena oferty badanej (zł) 2) Na cenę oferty składa się suma: kwoty odsetek od kredytu, dla WIBOR 3 M i marży Wykonawcy; kwoty prowizji wyliczonej od kwoty udzielonego kredytu z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 0,5% wartości kredytu Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu naliczania odsetek niż podany. 3) Sposób wyliczenia ceny: Wykonawca w swojej ofercie zaproponuje stawki prowizji oraz marży w oparciu o które, wg. przyjętych założeń w SIWZ wyliczy cenę oferty. 28. Odrzucenie ofert: Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 29. Unieważnienie postępowania: Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 8

9 30. Udzielenie zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 31. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 31.1a SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (www.bip.zbaszynek.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie tablica ogłoszeń; 3) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; 4) zgodnie z art. 94 ust. 1a ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 5) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 6) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców; 7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia w niniejszym postępowaniu. 33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej; 2) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ za pomocą faksu pod warunkiem, że ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego; 3) pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 34 SIWZ i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę; 4) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą elektroniczną; 9

10 5) w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 34. Udzielanie wyjaśnień: 1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 2) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert; 3) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (www.bip.zbaszynek.pl); 4) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest Pan Piotr Spychała w Referacie Infrastruktury Technicznej pokój 3 w siedzibie Zamawiającego, a w sprawach merytorycznych Pani Aneta Nawracała-Skarbnik Gminy. 5) Pytania należy kierować na adres: Urząd Miejski Ul. Rynek Zbąszynek Fax Znak postępowania: RIT.IV.341/14/ Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku( ). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część; 2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (http://www.bip.zbaszynek.pl). 3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania; 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach nie mniej niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 6) niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku(http://www.bip.zbaszynek.pl). 36. Środki ochrony prawnej: Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp Protest. 1) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy pzp protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawie jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt ) SIWZ; 10

11 2) wobec treści ogłoszenia, a także treści postanowień SIWZ protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (http://www.bip.zbaszynek.pl); 3) protest wnosi się zgodnie z wyborem Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej; 4) protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, iż mógł zapoznać się z jego treścią; 5) wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy; 6) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy pzp; 7) protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu; 8) w przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu; 9) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy pzp w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu; 10) protest inny, niż wymieniony w art. 183 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Odwołanie. 1) zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy pzp, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu; 3) kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym; 4) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie; 5) czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił; 6) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia załączono do odwołania Skarga do sądu: 1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego; 3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi; 4) prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania; 5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub części. 37. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 38. Inne postanowienia Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy pzp. 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO -DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY ZBĄSZYNEK ZAMAWIAJĄCY: Nazwa Zamawiającego: Gmina Zbąszynek REGON: NIP: Miejscowość Zbąszynek Adres: ul. Rynek 1 2) WYKONAWCA należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę... adres... tel....fax... REGON... NIP... województwo. Upełnomocniony przedstawiciel Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, którego całkowite koszty obsługi w zł wynoszą, zł, /słownie /. Przy czym: - prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi...% (słownie:...) - odsetki (marża) wynosi... % (słownie:...) - WIBOR 3M przyjęty dla obliczenia ceny oferty z dnia r. wynosi. %. 3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 4) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ. 6) Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 7) Wadium w kwocie ,00 zł wniesione zostało w dniu... w następującej formie ; 8) Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9) Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty: a. dowód wniesienia wadium, b. wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy pzp wg załącznika Nr 2 do SIWZ; c. wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; d. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie SIWZ; f. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 12

13 Społecznego potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; i. Wzór umowy kredytowej przygotowany przez oferenta; j.. Ofertę sporządzono dnia Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity z późn. Zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sprawa nr RIT.IV.341/14/2010 dot. udzielenia kredytu inwestycyjnego -długoterminowego dla Gminy Zbąszynek ja/my (imię nazwisko) reprezentując firmę (nazwa firmy).... jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że: 1) Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dnia Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 O Ś W I A D C Z E N I E o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity z późn. Zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sprawa RIT.IV.341/14/2010 dot. udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Zbąszynek reprezentując firmę (nazwa firmy)..... jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że nie podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity z późn. Zm.). dnia Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 4 Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej Zamawiającego załączone w oddzielnych plikach. ROK Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty długu. 2. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok Rb-N sprawozdanie o stanie należności za rok Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2007 r. 9. Bilans z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za rok Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zbąszynek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok. 11. Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Zbąszynka ROK Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty długu. 13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetowego na 2008 rok. 14. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok Rb-N sprawozdanie o stanie należności za rok Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za rok Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok Rb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za rok Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008 r. 23. Bilans z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za rok Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zbąszynek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. 25. Uchwała Nr XXXI/200/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Zbąszynka. ROK Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty długu. 27. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetowego na 2009 rok. 28. Uchwala Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie 16

17 uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek na rok Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za rok Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok Rb-N sprawozdanie o stanie należności za rok Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za rok Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok Rb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za rok Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za rok Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009 r. 38. Bilans z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za rok Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Zbąszynek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok. 40. Uchwała Nr XLV/19/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Zbąszynka. ROK Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty długu. 42. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetowego na 2010 rok. 43. Uchwala Nr XLI/74/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek na rok Sprawozdania za I kwartał 2010 roku (Rb-27S, Rb28S,Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS). 45. Sprawozdania za II kwartał 2010 roku (Rb-27S, Rb28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS). 46. Uchwała Nr XLVIII/32/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 47. Aktualny Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych ( lata ). 48. Aktualne zestawienie przepływów pieniężnych za lata Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. 50. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego. Pozostałe materiały: 51. Statut Gminy Zbąszynek. 52. Opinia RIO do Uchwały Nr XLVIII/31/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego-długoterminowego. * 53. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. 54. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego. 55. Wyciąg z protokołu o wyborze Burmistrza Zbąszynka. 56. Zarządzenie-powołanie sekretarza 57. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy. *Opinia RIO odnośnie możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia (Uchwały Nr XLVIII/31/2010 zostanie dostarczona przed zawarciem umowy. 17

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo