Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011"

Transkrypt

1 CULTURE

2 Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl

3 Szanowni Państwo, nadchodzi dla Polski czas wyzwania po raz pierwszy w historii nasz kraj będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Chcę wykorzystać szansę, by solidnie ukształtować wymiar kulturalny tego przedsięwzięcia oraz sprawić, byśmy mogli zapamiętać to półrocze nie tylko jako pełne wydarzeń o charakterze kulturalnym, ale także jako okres solidnej pracy nad sprawami wynikającymi z europejskiej agendy i naszymi priorytetami. Kultura zasługuje na wyższy wymiar w debacie publicznej stąd w okresie polskiej prezydencji zorganizujemy liczne konferencje eksperckie, debaty i kongresy, które, mam nadzieję, staną się miejscami refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Postaram się także, by Unia była bardziej otwarta, zwłaszcza na kraje Partnerstwa Wschodniego. Ale nade wszystko chciałbym doprowadzić do zakorzenienia w powszechnej świadomości przekonania, że to właśnie kultura jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących nasze postrzeganie rzeczywistości. Dlatego też, oprócz ambitnego programu merytorycznego, przygotowałem niezwykły, w mojej ocenie, Program Kulturalny Polskiej Prezydencji różnorodny, innowacyjny i inspirujący. Gorąco zapraszam do włączania się we wszelkie wydarzenia i inicjatywy realizowane w obszarze kultury w czasie polskiej prezydencji. 3 Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4 Kultura Polska prezydencja będzie kontynuowała działania na rzecz lepszego zrozumienia roli i możliwości wykorzystania kultury we wzmacnianiu integracji europejskiej oraz społeczno-ekonomicznym rozwoju Unii Europejskiej, w tym realizacji celów strategii Europa Prezydencja podejmie działania na rzecz podkreślenia roli kompetencji kulturowych w budowaniu kapitału intelektualnego Europy oraz rozwoju społeczeństwa kreatywnego, otwartego i innowacyjnego. W drugiej połowie 2011 r. zostaną zainicjowane także prace nad wskazaniem najbardziej efektywnych rodzajów partnerstw kreatywnych, sprzyjających kształceniu kompetencji kulturowych a także roli organizacji pozarządowych w tym procesie. Prezydencja będzie sprzyjać kontynuowaniu dyskusji na temat założeń unijnych instrumentów wsparcia kultury po 2013 roku. Istotnym elementem dyskusji będzie także kwestia statystyk kultury. Prezydencja będzie również przywiązywała dużą wagę do miejsca kultury w relacjach zewnętrznych Unii Europejskiej. Ważną kwestią będzie rozwijanie i wzmacnianie współpracy z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim. Priorytetem będzie promowanie kontaktów międzyludzkich oraz mobilności pomiędzy krajami Unii a krajami Partnerstwa. Kontynuowane będą także prace nad realizacją inicjatywy utworzenia Znaku Dziedzictwa Europejskiego, w postaci ustalenia mechanizmu nominowania przez Radę członków europejskiego panelu ekspertów ds. Znaku. 4

5 Sprawy audiowizualne Prezydencja zwróci szczególną uwagę na promowanie różnorodności kulturowej i treści kreatywnych (Europejska Agenda Cyfrowa). Jej podstawowym priorytetem w zakresie polityki audiowizualnej będą zagadnienia digitalizacji, udostępniania i ochrony dziedzictwa kultury, a w szczególności zasobów audiowizualnych i filmowych, również w kontekście rozwoju unijnej biblioteki cyfrowej Europeana. Prezydencja dostrzega znaczenie Programu MEDIA , który pozytywnie przyczynia się do rozwoju europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego, wzmacnia europejską różnorodność kulturową oraz wspiera przepływ dzieł filmowych i audiowizualnych w Europie. Ponadto, w kontekście wyzwań ery cyfrowej, polska prezydencja zwróci uwagę na potrzebę zaawansowania procesu cyfryzacji europejskich kin. Poza tym prezydencja będzie dążyć do podjęcia i zaawansowania działań na rzecz poprawy ochrony małoletnich w środowisku cyfrowym, rozwoju umiejętności w środowisku cyfrowym (media literacy), dostępu do treści audiowizualnych online, a także prawnej ochrony usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Prawo autorskie i ochrona praw wlasnosci intelektualnej W zakresie prawa autorskiego polska prezydencja będzie prowadziła prace nad dyrektywą dotyczącą licencjonowania dzieł osieroconych, aby umożliwić publikowanie zasobów bibliotecznych lub archiwaliów w formacie cyfrowym. Podejmie też dyskusję nt. Zielonej Księgi dotyczącej rozpowszechniania utworów audiowizualnych online. Przedmiotem prac będzie też formalne powierzenie Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej. 5

6 Obszar: Kultura Kompetencje kulturowe wkład kultury i kreatywności w rozwój kapitału intelektualnego Europy Celem polskiej prezydencji jest podkreślenie znaczenia i roli, jaką pełni rozwój kompetencji kulturowych w budowie kapitału intelektualnego Europy składającego się z kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego i strukturalnego. Kompetencje kulturowe: kształtowane są m.in. poprzez edukację kulturalną i artystyczną, zarówno formalną, jak też nie i poza-formalną, oraz udział w wydarzeniach kulturalnych; pozwalają nie tylko na pełnowymiarowe uczestnictwo w kulturze, ale także kształtują zdolność podejścia do świata w sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny, krytyczny i refleksyjny, co sprzyja budowie kapitału społecznego; wiążą się z postawami tolerancji i otwartości, ciekawości świata, skłonności i chęci do nauki oraz dokonywania nowych odkryć, a także umiejętnością efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym, co jest istotne w procesie budowy kapitału ludzkiego; wnoszą znaczący wkład również w budowę kapitału relacyjnego, wspomagającego procesy współpracy ze światem zewnętrznym, również pozaeuropejskim. Znak Dziedzictwa Europejskiego Celem priorytetu jest kontynuacja działań prezydencji francuskiej, hiszpańskiej, belgijskiej i węgierskiej związanych z ustanowieniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego, który ma służyć przede wszystkim wyróżnieniu obiektów, które symbolizują i upamiętniają integrację Europy, jej historię oraz idee. 6

7 Polska zajmie się proceduralnym aspektem wyboru przez Radę Unii Europejskiej czterech członków europejskiego panelu ekspertów. Składać się on będzie z członków nominowanych przez instytucje europejskie: Radę UE, Komisję Europejską, Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów. Każda z tych instytucji samodzielnie określi reguły nominacji jej członków. Panel odpowiedzialny będzie między innymi za rekomendowanie, na podstawie złożonych aplikacji, obiektów, które otrzymać powinny Znak Dziedzictwa Europejskiego. Obszar: Sprawy audiowizualne Ochrona i dostęp do dziedzictwa audiowizualnego i filmowego Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, konieczne jest zwiększenie środków publicznych na finansowanie digitalizacji, celem umożliwienia dostępności w Internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza audiowizualnego i filmowego. Podjęte działania mają na celu m.in. stworzenie docelowego modelu portalu Europeana w wersji przyjaznej użytkownikom. W odpowiedzi na Komunikat Komisji, polska prezydencja planuje opracowanie na forum Grupy ds. Audiowizualnych i przyjęcie przez Radę UE Konkluzji, które dotyczyły będą rekomendacji związanych z digitalizacją oraz ochroną i przechowaniem zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kultury, a także z rozwojem obszarów tematycznych zdefiniowanych w Europeanie, określeniem modelu docelowego portalu i wzmożeniem prac nad rozwojem jej projektów partnerskich (m.in. projektu EU Screen, European Film Gateway oraz ARROW). Ponadto, Polska kładzie wysoki nacisk na digitalizację zasobów audiowizualnych i filmowych, co będzie się starała podkreślić w tekście Konkluzji. Ochrona małoletnich w środowisku cyfrowym W obecnych czasach dostępność szkodliwych treści w audiowizualnych usłu- 7

8 gach medialnych nadal budzi niepokój prawodawców, przedsiębiorstw branżowych i rodziców. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie przepisów służących ochronie fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich oraz ochronie godności ludzkiej we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych, w tym także w audiowizualnych przekazach handlowych. Na drugi kwartał 2011 roku zapowiedziany został Raport z wykonania Zalecenia Komisji. Na podstawie tego Raportu polska prezydencja planuje przyjęcie Konkluzji Rady z wykonania Zalecenia w sprawie ochrony małoletnich w środowisku cyfrowym. Cyfryzacja kin europejskich Polska prezydencja zamierza przeprowadzić szereg działań mających na celu poprawę konkurencyjności europejskiego sektora kinowego, a także wymianę dobrych praktyk w zakresie cyfryzacji kin pomiędzy Państwami Członkowskimi. Obecnie jedna trzecia z 33 tysięcy kin europejskich (głównie małych i studyjnych) zagrożona jest zamknięciem z powodu wysokich kosztów sprzętu cyfrowego. Wspólnotowy program cyfryzacji ma za zadanie ocalić je przed zniknięciem z rynku. Wydaje się także, iż dodatkowe wsparcie przewidziane w Programie MEDIA może okazać się niewystarczające. Powracającym tematem jest natomiast wspieranie cyfryzacji kin z funduszy strukturalnych. Kontynuacja programu MEDIA Program MEDIA ma na celu wsparcie sektora audiowizualnego i kinematografii europejskiej w zakresie produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych, a także organizowanie międzynarodowych programów szkoleniowych. Program MEDIA jest programem upraszczającym dotychczasowe interwencje Unii w europejskim sektorze audiowizualnym. Skierowany jest do niezależnych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych, kin promujących filmy europejskie oraz projektów mające na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego. 8

9 Obszar: prawa autorskie i ochrona praw wlasnosci intelektualnej Inicjatywy, które będą podejmowane przez polską prezydencję w tym obszarze stanowią w znacznym stopniu realizację strategicznych celów Unii Europejskiej, określonych w takich dokumentach Komisji Europejskiej jak Europejska Agenda Cyfrowa, Akt o jednolitym rynku czy Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej. Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych Projekt dyrektywy w sprawie określonych przypadków dozwolonego użytku utworów osieroconych, przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 24 maja 2011 r., jest najważniejszym priorytetem polskiej prezydencji w obszarze prawa autorskiego. Utwory osierocone to dzieła, które wciąż są chronione prawami autorskimi, lecz co do których nie ma możliwości ustalenia tożsamości lub miejsca pobytu właścicieli praw. Uniemożliwia to uzyskanie licencji na korzystanie z tych dzieł. Tymczasem w Unii Europejskiej już od dłuższego czasu podejmowane są inicjatywy w zakresie digitalizacji i rozpowszechniania w Internecie utworów o wartości edukacyjnej, historycznej lub kulturalnej, ponieważ wiąże się to ze stosunkowo niskimi kosztami i umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Przykładem takiej inicjatywy jest portal dziedzictwa kultury Europeana. Tymczasem wiele wartościowych utworów ma charakter utworów osieroconych, przez co nie mogą być one wykorzystane w tego typu projektach. Wprowadzenie odpowiedniej regulacji prawnej umożliwi więc włączenie znacznej części dorobku kulturowego do projektów cyfryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji zapobiegnie ich nieodwracalnej utracie. Dzięki rozwiązaniu tej kwestii na poziomie europejskim, zasady przyznawania utworom statusu osieroconych zostaną ujednolicone, a status ten będzie uznawany na terytorium całej Unii. 9

10 Zagwarantowana zostanie również możliwość dalszego korzystania ze swoich praw przez tych właścicieli, którzy zostaną zidentyfikowani i odnalezieni. Rozporządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w kontekście Europejskiego Obserwatorium do spraw Towarów Podrabianych i Piractwa W celu dokonania rzetelnej i wiarygodnej analizy zjawiska naruszeń praw własności intelektualnej, zwiększania społecznej świadomości na temat ochrony tych praw oraz usprawnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, planowane jest powierzenie zadań w tym zakresie Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), do tej pory zajmującemu się znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi. W dniu 24 maja 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, umożliwiającego formalne przyznanie OHIM-owi nowych kompetencji. Rozporządzenie to będzie przedmiotem prac podczas polskiej prezydencji. Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie rozpowszechniania utworów audiowizualnych online Zielona Księga w sprawie utworów audiowizualnych to kolejna inicjatywa Komisji Europejskiej, stanowiąca realizację Europejskiej Agendy Cyfrowej. Dokument ten będzie rozpoczynać konsultacje społeczne dotyczące możliwości i wyzwań związanych z dystrybucją utworów audiowizualnych w Internecie. Podsumowanie i sprawozdanie z tych konsultacji Komisja przedstawi w 2012 r. Podczas polskiej prezydencji przewidywana jest dyskusja na ten temat zarówno na forum właściwych grup roboczych Rady Unii Europejskiej, jak i podczas konferencji Kompetencje w Kulturze. 10

11 Prace Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Kolejnym zadaniem prezydencji w obszarze własności intelektualnej jest uzgadnianie stanowiska Unii Europejskiej na potrzeby negocjacji prowadzonych na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W zakresie prawa autorskiego prace toczą się obecnie w następujących obszarach: dozwolony użytek na rzecz osób z upośledzeniem wzroku; ochrona praw organizacji nadawczych; ochrona artystycznych wykonań w utworach audiowizualnych; ochrona przejawów kultury tradycyjnej i folkloru. 11

12 6-7 lipca Warszawa Konferencja Wschodni Wymiar Mobilności Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisja Europejska we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Biurem Kultury m. st. Warszawa. Cel spotkania: Zwiększenie mobilności w dziedzinie edukacji, młodzieży, badań naukowych, sportu i kultury między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego. Jednym z najważniejszych celów spotkania jest kompleksowa prezentacja istniejących możliwości wsparcia mobilności, zarówno w ramach programów UE, jak również poprzez nowe inicjatywy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną także dobre praktyki. Debata na temat przyszłych możliwości wspierania mobilności przyczyni się również do ogólnej dyskusji na temat kształtu nowej generacji unijnych programów po roku Ideą konferencji jest także wysłuchanie oczekiwań krajów Partnerstwa Wschodniego w tej kwestii. Uczestnicy: 300 uczestników (przedstawiciele ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych, narodowych agencji programów UE, młodzież, studenci, stowarzyszenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalne oraz sportowe.) Kontakt: Strona www: 12

13 18-20 lipca Warszawa Konferencja Kompetencje w Kulturze Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury Cel spotkania: Podjęcie dyskusji nad rolą kompetencji kulturowych rozumianych jako fundament dla umiejętności i postaw koniecznych w budowie nowoczesnego społeczeństwa: opartego na wiedzy, otwartego, zdolnego sprostać wyzwaniom współczesności i zapewnić konkurencyjność gospodarki europejskiej. Wydarzenie będzie również doskonałym forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Konferencja Kompetencje w Kulturze to jedno z głównych spotkań eksperckich organizowanych przez MKiDN w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE. Konferencja obejmie trzy obszary tematyczne: kulturę, sprawy audiowizualne oraz prawo autorskie. Uczestnicy: 350 uczestników (przedstawiciele rządów państw członkowskich UE, akademicy, przedstawiciele think tanków, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, urzędnicy, reprezentanci instytucji międzynarodowych) Kontakt: Strona www: września Wrocław Europejski Kongres Kultury Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Wrocław Cel spotkania: Stworzenie miejsca dla refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Kongres daje szansę pokazania kultury jako jednego z najbardziej żywotnych i zróżnicowanych obszarów cywilizacyjnych. Kongres to także przestrzeń dla debaty na temat wspólnoty w różnorodności, namysłu nad tym, co jest siłą kultury europejskiej i czy konieczne jest 13

14 poszukiwanie wspólnego mianownika w wielości. Program Kongresu został zbudowany wokół książki profesora Zygmunta Baumana na temat stanu współczesnej kultury europejskiej i perspektyw jej rozwoju w przyszłości. W ramach Kongresu odbędzie się także nieformalne spotkanie ministrów UE ds. audiowizualnych poświęcone tematyce digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych. Uczestnicy: ok. 6,5 tysiąca uczestników (przedstawiciele instytucji kultury i administracji, artyści, twórcy i animatorzy kultury, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariackich, współorganizatorzy wydarzeń prezydencji w Polsce, dziennikarze, przedstawiciele środowisk akademickich, uczniowie, studenci, pedagodzy, obywatele polscy i UE) Kontakt: Strona www: 6-7 lipca 2011 Wschodni Wymiar Mobilności Miejsce: Warszawa Organizator: MKiDN, MEN, MNiSW, MSiT, KE Więcej informacji: 7-9 lipca 2011 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej Miejsce: Kraków Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury Więcej informacji: lipca 2011 Konferencja ekpercka Kompetencje w Kulturze w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich Miejsce: Warszawa Organizator: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury Więcej informacji: września 2011 Nieformalne spotkanie ministrów właściwych dla kultury i/lub spraw audiowizualnych Miejsce: Wrocław Organizator: MKiDN 8-11 września 2011 Europejski Kongres Kultury Miejsce: Wrocław Organizator: MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny Więcej informacji: września 2011 Cartoon Forum Polska Miejsce: Sopot Organizator: Polski Instytut Sztuki Filmowej Więcej informacji: 14

15 18-25 września 2011 XXVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów Polska 2011 Miejsce: Warszawa, Kraków Organizator: Biblioteka Narodowa, L Association Internationale de Bibliophilie Więcej informacji: 6-7 października 2011 Posiedzenie Europejskiej Rady Archiwistów Krajowych (EBNA) Miejsce: Kraków Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Więcej informacji: 7 października 2011 Posiedzenie Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG) Miejsce: Kraków Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Więcej informacji: października 2011 IV Europejskie Forum Dziedzictwa i spotkanie koordynatorów narodowych Europejskich Dni Dziedzictwa Miejsce: Wrocław Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa Więcej informacji: października 2011 Nieformalne spotkanie dyrektorów ds. kultury w Ministerstwach Spraw Zagranicznych oraz dyrektorów ds. zagranicznych w Ministerstwach Kultury Miejsce: Lublin Organizator: MSZ, MKiDN października 2011 Konferencja Opera Europa Miejsce: Warszawa Organizator: Teatr Wielki Opera Narodowa Więcej informacji: października 2011 Spotkanie koordynatorów sieci narodowych Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh Miejsce: Kraków Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury Więcej informacji: listopada 2011 Forum nt. Zarządzania Dokumentami Elektronicznymi (DLM Forum) Miejsce: Warszawa Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Więcej informacji: 8-9 grudnia 2011 Spotkanie przedstawicieli Państw Członkowskich Europejskiego Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa Miejsce: Warszawa Organizator: MKiDN, Komisja Europejska 15

16 Program Kulturalny towarzyszący polskiej prezydencji to integralny element przygotowań i sprawowania przewodnictwa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o realizację Programu Kulturalnego w kraju dba Narodowy Instytut Audiowizualny, natomiast za granicą Instytut Adama Mickiewicza. Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji Głównym przesłaniem programu jest Art for Social Change kultura jako narzędzie zmiany społecznej. Obejmuje ponad 1000 projektów artystycznych, 170 organizacji partnerskich, 60 wydarzeń cyklicznych. Na Krajowy Program Kulturalny składają się: projekty specjalne w miastach goszczących spotkania wysokiego szczebla Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie oraz dodatkowo w Lublinie, Białymstoku, Katowicach i Krasnogrudzie. Projekty są realizowane w partnerstwie z organizacjami lokalnymi, pozarządowymi oraz licznymi partnerami europejskimi; projekty narodowych instytucji kultury (muzea, teatry, opery i inne instytucje podległe MKiDN) oraz wydarzenia cykliczne organizowane głównie przez polskie instytucje samorządowe; akcja społeczna GEST odbędzie się w formie akcji ulicznej w stylu flash mob, podczas której uczestnicy Inauguracji w Warszawie 1 lipca 2011 oraz projektów w innych miastach będą mogli jednocześnie założyć maski przedstawiające stylizowany portret z obrazu Picassa, czyli zmienioną twarz Romana, bohatera spotu reklamującego Krajowy Program Kulturalny. 16

17 Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji Obejmuje 10 stolic (Bruksela, Berlin, Paryż, Londyn, Madryt, Kijów, Mińsk, Moskwa, Pekin i Tokio), 400 wydarzeń, 100 dni, 10 stref czasowych. Pozwala poznać Polskę jako kraj nowoczesny i unikatowy, o bogatej i kreatywnej kulturze współczesnej kreatywne zagłębie Europy. Opiera się na 6 filarach projektach flagowych, wśród których znajdują się ikony współczesnej polskiej kultury: Karol Szymanowski muzyki Karola Szymanowskiego wysłuchać będzie można w najbardziej prestiżowych salach koncertowych; Stanisław Lem spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży; Czesław Miłosz wydany zostanie wyjątkowy audiobook, w którym znajdą się wiersze Miłosza czytane w kilkunastu językach przez gwiazdy światowego filmu i teatru to też Rok Miłosza pierwsza polska prezydencja symbolicznie zbiega się z 100. rocznicą jego urodzin. Przewodnik do Polaków cykl filmów dokumentalnych realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza. Rock, moda, seks, himalaizm i zabawki 5 dokumentalnych rozdziałów przewodnika, które pozwolą lepiej zrozumieć mieszkańców Polski; I, CULTURE warsztat nowoczesnego rzemiosła interaktywny multimedialny projekt w przestrzeni publicznej; I, CULTURE Orchestra unikatowe i nowatorskie przedsięwzięcie Instytutu Adama Mickiewicza. Orkiestrę stworzą młodzi muzycy z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego: Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Muzycy, wyłonieni podczas przesłuchań, zagrają jesienią 2011 roku w najlepszych salach koncertowych Europy. Ponadto, Zagraniczny Program Kulturalny obejmuje wiele projektów Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutów Polskich i placówek dyplomatycznych, jak również projekty wyłonione w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Polska Prezydencja Promesa Strona WWW Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji: 17

18 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel. (+48) Departament Współpracy z Zagranicą tel. (+48) fax (+48) Rzecznik prasowy polskiej prezydencji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Babczyński (rzecznik prasowy Ministra) tel. (+48) Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Rzecznik prasowy NInA Agnieszka Wolak tel. (+48) Odpowiedzialny za przygotowanie Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 18

19 Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa Rzecznik prasowy IAM Magdalena Mich tel. (+48) Odpowiedzialny za przygotowanie Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji Komitet ds. Kultury Rady Unii Europejskiej Karolina Zielińska Grupa Robocza ds. Audiowizualnych Rady Unii Europejskiej Aleksandra Przegalińska Grupa Robocza ds. Własności Intelektualnej Rady Unii Europejskiej Dariusz Urbański 19

20 20

21 21

22

23 Dear Sir /Madam, Poland is facing a time of challenge: for the first time in history our country is going to hold the Presidency of the Council of the European Union. I wish to take this opportunity to shape the cultural dimension of this venture so that we could remember this half-year not only as filled with cultural events but also as a period of hard work on the issues arising from the European agenda and our priorities. Culture deserves the highest measures in public debate, hence during the Polish Presidency we will organise numerous expert conferences, debates and congresses that will hopefully become platforms for reflection upon the prospects and possible scenarios for the development of European culture. I will also make endeavours for the Union to be more open, particularly to the Eastern Partnership countries. But most of all I would like to lead us to root in a conviction in the common perception that culture is one of the key factors shaping our perception of reality. To this end, apart from the ambitious subject-matter programme, I have prepared the Cultural Programme of the Polish Presidency that is, in my opinion, extraordinary, diversified, innovative and inspiring. I warmly invite you to join all events and initiatives in the field of culture during the Polish Presidency. Bogdan Zdrojewski Minister of Culture and National Heritage 23

24 Culture The Polish Presidency will continue the measures aimed at better understanding of the role and ways of usage of culture in the strengthening of the European integration and in the socio-economic development of the European Union, including the implementation of the goals of the Europe 2020 strategy. The Presidency will undertake measures for the emphasis of the role of cultural competences in building of the intellectual capital of Europe and in the development of creative, open and innovative society. In the second half of 2011 works will also be initiated on the identification of the most effective types of creative partnerships conducive to the formation of cultural competences, and the role of non-governmental organisations in this process. The Presidency will try to create space conducive to a discussion on the provisions of EU s culture support instruments after High attention will be devoted to the discussion on the issue of cultural statistics. The Presidency will also attach great significance to the place of culture in the European Union s external relations. In this context, the development and strengthening of cooperation with Eastern Partnership countries will be an important issue. The promotion of people-to-people contacts and mobility between the EU s and EaP member states will be a priority. Works will also be continued on the initiative for the establishment of the European Heritage Label by setting the mechanism of the appointment of members of the expert panel by the Council. 24

25 Audiovisual affairs The Presidency will pay special attention to the promotion of cultural diversity and creative contents (Digital Agenda for Europe). Its basic priority in the field of audiovisual policy will be the issue of digitisation, sharing and protection of cultural heritage, particularly of audiovisual and film resources, also in the context of the development of the EU s digital library Europeana. The Presidency acknowledges the importance of the MEDIA Programme that makes a positive contribution to the development of the European film and audiovisual industry, strengthens the European cultural diversity and supports the flow of film and audiovisual works in Europe. In addition, in the context of challenges posed by the digital era, the Polish Presidency shall observe the need to advance the process of digitisation of European cinemas. Additionally, the Presidency will strive to undertake and advance measures aimed at the improvement of minors protection in the digital environment, development of media literacy, online access to audiovisual contents, and legal protection of services based on or involving conditional access. Copyright and protection of intellectual property rights In the field of copyright, the Polish Presidency will conduct works on the directive concerning the licensing of orphaned works, so as to enable the publication of library resources or archive materials in digital format. It will also take up a discussion about the Green Paper on the online distribution of audiovisual works. Another subject of work will be the formal entrusting of certain related to the protection of intellectual property rights to the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM). 25

26 Area: Culture Cultural competences contribution of culture and creativity to the development of Europe s intellectual capital The goal of the Polish Presidency is to emphasise the importance and role played by the development of cultural competences in the building of Europe s intellectual capital comprised of the human, social, relation and structural capital. Cultural competences: Shaped, inter alia, by cultural and artistic education, both formal, in- and non-formal, and participation in cultural events; Enable not only the full-scale participation in culture, but also shape the ability to meet the world in an open, creative, tolerant, critical and reflexive way, which favours the building of social capital; Link with the attitudes of tolerance and openness, curiosity about the world, disposition and willingness to study and make new discoveries, and the ability of effective functioning in professional environment, which is vital in the process of building of human capital; Also make considerable contribution in the building of relation capital that supports the processes of cooperation with the external, including non-european, world. 26

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60 WYDAWCA PUBLISHED BY Związek Producentów Audio Video ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa tel.: (+48 22) 622 92 19, 622 69 66 fax: (+48 22) 625 16 61 www.zpav.pl Spis treści PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo