Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011"

Transkrypt

1 CULTURE

2 Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl

3 Szanowni Państwo, nadchodzi dla Polski czas wyzwania po raz pierwszy w historii nasz kraj będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Chcę wykorzystać szansę, by solidnie ukształtować wymiar kulturalny tego przedsięwzięcia oraz sprawić, byśmy mogli zapamiętać to półrocze nie tylko jako pełne wydarzeń o charakterze kulturalnym, ale także jako okres solidnej pracy nad sprawami wynikającymi z europejskiej agendy i naszymi priorytetami. Kultura zasługuje na wyższy wymiar w debacie publicznej stąd w okresie polskiej prezydencji zorganizujemy liczne konferencje eksperckie, debaty i kongresy, które, mam nadzieję, staną się miejscami refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Postaram się także, by Unia była bardziej otwarta, zwłaszcza na kraje Partnerstwa Wschodniego. Ale nade wszystko chciałbym doprowadzić do zakorzenienia w powszechnej świadomości przekonania, że to właśnie kultura jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących nasze postrzeganie rzeczywistości. Dlatego też, oprócz ambitnego programu merytorycznego, przygotowałem niezwykły, w mojej ocenie, Program Kulturalny Polskiej Prezydencji różnorodny, innowacyjny i inspirujący. Gorąco zapraszam do włączania się we wszelkie wydarzenia i inicjatywy realizowane w obszarze kultury w czasie polskiej prezydencji. 3 Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4 Kultura Polska prezydencja będzie kontynuowała działania na rzecz lepszego zrozumienia roli i możliwości wykorzystania kultury we wzmacnianiu integracji europejskiej oraz społeczno-ekonomicznym rozwoju Unii Europejskiej, w tym realizacji celów strategii Europa Prezydencja podejmie działania na rzecz podkreślenia roli kompetencji kulturowych w budowaniu kapitału intelektualnego Europy oraz rozwoju społeczeństwa kreatywnego, otwartego i innowacyjnego. W drugiej połowie 2011 r. zostaną zainicjowane także prace nad wskazaniem najbardziej efektywnych rodzajów partnerstw kreatywnych, sprzyjających kształceniu kompetencji kulturowych a także roli organizacji pozarządowych w tym procesie. Prezydencja będzie sprzyjać kontynuowaniu dyskusji na temat założeń unijnych instrumentów wsparcia kultury po 2013 roku. Istotnym elementem dyskusji będzie także kwestia statystyk kultury. Prezydencja będzie również przywiązywała dużą wagę do miejsca kultury w relacjach zewnętrznych Unii Europejskiej. Ważną kwestią będzie rozwijanie i wzmacnianie współpracy z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim. Priorytetem będzie promowanie kontaktów międzyludzkich oraz mobilności pomiędzy krajami Unii a krajami Partnerstwa. Kontynuowane będą także prace nad realizacją inicjatywy utworzenia Znaku Dziedzictwa Europejskiego, w postaci ustalenia mechanizmu nominowania przez Radę członków europejskiego panelu ekspertów ds. Znaku. 4

5 Sprawy audiowizualne Prezydencja zwróci szczególną uwagę na promowanie różnorodności kulturowej i treści kreatywnych (Europejska Agenda Cyfrowa). Jej podstawowym priorytetem w zakresie polityki audiowizualnej będą zagadnienia digitalizacji, udostępniania i ochrony dziedzictwa kultury, a w szczególności zasobów audiowizualnych i filmowych, również w kontekście rozwoju unijnej biblioteki cyfrowej Europeana. Prezydencja dostrzega znaczenie Programu MEDIA , który pozytywnie przyczynia się do rozwoju europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego, wzmacnia europejską różnorodność kulturową oraz wspiera przepływ dzieł filmowych i audiowizualnych w Europie. Ponadto, w kontekście wyzwań ery cyfrowej, polska prezydencja zwróci uwagę na potrzebę zaawansowania procesu cyfryzacji europejskich kin. Poza tym prezydencja będzie dążyć do podjęcia i zaawansowania działań na rzecz poprawy ochrony małoletnich w środowisku cyfrowym, rozwoju umiejętności w środowisku cyfrowym (media literacy), dostępu do treści audiowizualnych online, a także prawnej ochrony usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Prawo autorskie i ochrona praw wlasnosci intelektualnej W zakresie prawa autorskiego polska prezydencja będzie prowadziła prace nad dyrektywą dotyczącą licencjonowania dzieł osieroconych, aby umożliwić publikowanie zasobów bibliotecznych lub archiwaliów w formacie cyfrowym. Podejmie też dyskusję nt. Zielonej Księgi dotyczącej rozpowszechniania utworów audiowizualnych online. Przedmiotem prac będzie też formalne powierzenie Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej. 5

6 Obszar: Kultura Kompetencje kulturowe wkład kultury i kreatywności w rozwój kapitału intelektualnego Europy Celem polskiej prezydencji jest podkreślenie znaczenia i roli, jaką pełni rozwój kompetencji kulturowych w budowie kapitału intelektualnego Europy składającego się z kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego i strukturalnego. Kompetencje kulturowe: kształtowane są m.in. poprzez edukację kulturalną i artystyczną, zarówno formalną, jak też nie i poza-formalną, oraz udział w wydarzeniach kulturalnych; pozwalają nie tylko na pełnowymiarowe uczestnictwo w kulturze, ale także kształtują zdolność podejścia do świata w sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny, krytyczny i refleksyjny, co sprzyja budowie kapitału społecznego; wiążą się z postawami tolerancji i otwartości, ciekawości świata, skłonności i chęci do nauki oraz dokonywania nowych odkryć, a także umiejętnością efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym, co jest istotne w procesie budowy kapitału ludzkiego; wnoszą znaczący wkład również w budowę kapitału relacyjnego, wspomagającego procesy współpracy ze światem zewnętrznym, również pozaeuropejskim. Znak Dziedzictwa Europejskiego Celem priorytetu jest kontynuacja działań prezydencji francuskiej, hiszpańskiej, belgijskiej i węgierskiej związanych z ustanowieniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego, który ma służyć przede wszystkim wyróżnieniu obiektów, które symbolizują i upamiętniają integrację Europy, jej historię oraz idee. 6

7 Polska zajmie się proceduralnym aspektem wyboru przez Radę Unii Europejskiej czterech członków europejskiego panelu ekspertów. Składać się on będzie z członków nominowanych przez instytucje europejskie: Radę UE, Komisję Europejską, Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów. Każda z tych instytucji samodzielnie określi reguły nominacji jej członków. Panel odpowiedzialny będzie między innymi za rekomendowanie, na podstawie złożonych aplikacji, obiektów, które otrzymać powinny Znak Dziedzictwa Europejskiego. Obszar: Sprawy audiowizualne Ochrona i dostęp do dziedzictwa audiowizualnego i filmowego Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, konieczne jest zwiększenie środków publicznych na finansowanie digitalizacji, celem umożliwienia dostępności w Internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza audiowizualnego i filmowego. Podjęte działania mają na celu m.in. stworzenie docelowego modelu portalu Europeana w wersji przyjaznej użytkownikom. W odpowiedzi na Komunikat Komisji, polska prezydencja planuje opracowanie na forum Grupy ds. Audiowizualnych i przyjęcie przez Radę UE Konkluzji, które dotyczyły będą rekomendacji związanych z digitalizacją oraz ochroną i przechowaniem zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kultury, a także z rozwojem obszarów tematycznych zdefiniowanych w Europeanie, określeniem modelu docelowego portalu i wzmożeniem prac nad rozwojem jej projektów partnerskich (m.in. projektu EU Screen, European Film Gateway oraz ARROW). Ponadto, Polska kładzie wysoki nacisk na digitalizację zasobów audiowizualnych i filmowych, co będzie się starała podkreślić w tekście Konkluzji. Ochrona małoletnich w środowisku cyfrowym W obecnych czasach dostępność szkodliwych treści w audiowizualnych usłu- 7

8 gach medialnych nadal budzi niepokój prawodawców, przedsiębiorstw branżowych i rodziców. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie przepisów służących ochronie fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich oraz ochronie godności ludzkiej we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych, w tym także w audiowizualnych przekazach handlowych. Na drugi kwartał 2011 roku zapowiedziany został Raport z wykonania Zalecenia Komisji. Na podstawie tego Raportu polska prezydencja planuje przyjęcie Konkluzji Rady z wykonania Zalecenia w sprawie ochrony małoletnich w środowisku cyfrowym. Cyfryzacja kin europejskich Polska prezydencja zamierza przeprowadzić szereg działań mających na celu poprawę konkurencyjności europejskiego sektora kinowego, a także wymianę dobrych praktyk w zakresie cyfryzacji kin pomiędzy Państwami Członkowskimi. Obecnie jedna trzecia z 33 tysięcy kin europejskich (głównie małych i studyjnych) zagrożona jest zamknięciem z powodu wysokich kosztów sprzętu cyfrowego. Wspólnotowy program cyfryzacji ma za zadanie ocalić je przed zniknięciem z rynku. Wydaje się także, iż dodatkowe wsparcie przewidziane w Programie MEDIA może okazać się niewystarczające. Powracającym tematem jest natomiast wspieranie cyfryzacji kin z funduszy strukturalnych. Kontynuacja programu MEDIA Program MEDIA ma na celu wsparcie sektora audiowizualnego i kinematografii europejskiej w zakresie produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych, a także organizowanie międzynarodowych programów szkoleniowych. Program MEDIA jest programem upraszczającym dotychczasowe interwencje Unii w europejskim sektorze audiowizualnym. Skierowany jest do niezależnych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych, kin promujących filmy europejskie oraz projektów mające na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego. 8

9 Obszar: prawa autorskie i ochrona praw wlasnosci intelektualnej Inicjatywy, które będą podejmowane przez polską prezydencję w tym obszarze stanowią w znacznym stopniu realizację strategicznych celów Unii Europejskiej, określonych w takich dokumentach Komisji Europejskiej jak Europejska Agenda Cyfrowa, Akt o jednolitym rynku czy Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej. Dyrektywa w sprawie dzieł osieroconych Projekt dyrektywy w sprawie określonych przypadków dozwolonego użytku utworów osieroconych, przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 24 maja 2011 r., jest najważniejszym priorytetem polskiej prezydencji w obszarze prawa autorskiego. Utwory osierocone to dzieła, które wciąż są chronione prawami autorskimi, lecz co do których nie ma możliwości ustalenia tożsamości lub miejsca pobytu właścicieli praw. Uniemożliwia to uzyskanie licencji na korzystanie z tych dzieł. Tymczasem w Unii Europejskiej już od dłuższego czasu podejmowane są inicjatywy w zakresie digitalizacji i rozpowszechniania w Internecie utworów o wartości edukacyjnej, historycznej lub kulturalnej, ponieważ wiąże się to ze stosunkowo niskimi kosztami i umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Przykładem takiej inicjatywy jest portal dziedzictwa kultury Europeana. Tymczasem wiele wartościowych utworów ma charakter utworów osieroconych, przez co nie mogą być one wykorzystane w tego typu projektach. Wprowadzenie odpowiedniej regulacji prawnej umożliwi więc włączenie znacznej części dorobku kulturowego do projektów cyfryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji zapobiegnie ich nieodwracalnej utracie. Dzięki rozwiązaniu tej kwestii na poziomie europejskim, zasady przyznawania utworom statusu osieroconych zostaną ujednolicone, a status ten będzie uznawany na terytorium całej Unii. 9

10 Zagwarantowana zostanie również możliwość dalszego korzystania ze swoich praw przez tych właścicieli, którzy zostaną zidentyfikowani i odnalezieni. Rozporządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w kontekście Europejskiego Obserwatorium do spraw Towarów Podrabianych i Piractwa W celu dokonania rzetelnej i wiarygodnej analizy zjawiska naruszeń praw własności intelektualnej, zwiększania społecznej świadomości na temat ochrony tych praw oraz usprawnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, planowane jest powierzenie zadań w tym zakresie Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), do tej pory zajmującemu się znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi. W dniu 24 maja 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, umożliwiającego formalne przyznanie OHIM-owi nowych kompetencji. Rozporządzenie to będzie przedmiotem prac podczas polskiej prezydencji. Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie rozpowszechniania utworów audiowizualnych online Zielona Księga w sprawie utworów audiowizualnych to kolejna inicjatywa Komisji Europejskiej, stanowiąca realizację Europejskiej Agendy Cyfrowej. Dokument ten będzie rozpoczynać konsultacje społeczne dotyczące możliwości i wyzwań związanych z dystrybucją utworów audiowizualnych w Internecie. Podsumowanie i sprawozdanie z tych konsultacji Komisja przedstawi w 2012 r. Podczas polskiej prezydencji przewidywana jest dyskusja na ten temat zarówno na forum właściwych grup roboczych Rady Unii Europejskiej, jak i podczas konferencji Kompetencje w Kulturze. 10

11 Prace Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Kolejnym zadaniem prezydencji w obszarze własności intelektualnej jest uzgadnianie stanowiska Unii Europejskiej na potrzeby negocjacji prowadzonych na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W zakresie prawa autorskiego prace toczą się obecnie w następujących obszarach: dozwolony użytek na rzecz osób z upośledzeniem wzroku; ochrona praw organizacji nadawczych; ochrona artystycznych wykonań w utworach audiowizualnych; ochrona przejawów kultury tradycyjnej i folkloru. 11

12 6-7 lipca Warszawa Konferencja Wschodni Wymiar Mobilności Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisja Europejska we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Biurem Kultury m. st. Warszawa. Cel spotkania: Zwiększenie mobilności w dziedzinie edukacji, młodzieży, badań naukowych, sportu i kultury między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego. Jednym z najważniejszych celów spotkania jest kompleksowa prezentacja istniejących możliwości wsparcia mobilności, zarówno w ramach programów UE, jak również poprzez nowe inicjatywy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną także dobre praktyki. Debata na temat przyszłych możliwości wspierania mobilności przyczyni się również do ogólnej dyskusji na temat kształtu nowej generacji unijnych programów po roku Ideą konferencji jest także wysłuchanie oczekiwań krajów Partnerstwa Wschodniego w tej kwestii. Uczestnicy: 300 uczestników (przedstawiciele ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych, narodowych agencji programów UE, młodzież, studenci, stowarzyszenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalne oraz sportowe.) Kontakt: Strona www: 12

13 18-20 lipca Warszawa Konferencja Kompetencje w Kulturze Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury Cel spotkania: Podjęcie dyskusji nad rolą kompetencji kulturowych rozumianych jako fundament dla umiejętności i postaw koniecznych w budowie nowoczesnego społeczeństwa: opartego na wiedzy, otwartego, zdolnego sprostać wyzwaniom współczesności i zapewnić konkurencyjność gospodarki europejskiej. Wydarzenie będzie również doskonałym forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Konferencja Kompetencje w Kulturze to jedno z głównych spotkań eksperckich organizowanych przez MKiDN w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE. Konferencja obejmie trzy obszary tematyczne: kulturę, sprawy audiowizualne oraz prawo autorskie. Uczestnicy: 350 uczestników (przedstawiciele rządów państw członkowskich UE, akademicy, przedstawiciele think tanków, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, urzędnicy, reprezentanci instytucji międzynarodowych) Kontakt: Strona www: września Wrocław Europejski Kongres Kultury Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Wrocław Cel spotkania: Stworzenie miejsca dla refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Kongres daje szansę pokazania kultury jako jednego z najbardziej żywotnych i zróżnicowanych obszarów cywilizacyjnych. Kongres to także przestrzeń dla debaty na temat wspólnoty w różnorodności, namysłu nad tym, co jest siłą kultury europejskiej i czy konieczne jest 13

14 poszukiwanie wspólnego mianownika w wielości. Program Kongresu został zbudowany wokół książki profesora Zygmunta Baumana na temat stanu współczesnej kultury europejskiej i perspektyw jej rozwoju w przyszłości. W ramach Kongresu odbędzie się także nieformalne spotkanie ministrów UE ds. audiowizualnych poświęcone tematyce digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych. Uczestnicy: ok. 6,5 tysiąca uczestników (przedstawiciele instytucji kultury i administracji, artyści, twórcy i animatorzy kultury, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariackich, współorganizatorzy wydarzeń prezydencji w Polsce, dziennikarze, przedstawiciele środowisk akademickich, uczniowie, studenci, pedagodzy, obywatele polscy i UE) Kontakt: Strona www: 6-7 lipca 2011 Wschodni Wymiar Mobilności Miejsce: Warszawa Organizator: MKiDN, MEN, MNiSW, MSiT, KE Więcej informacji: 7-9 lipca 2011 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej Miejsce: Kraków Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury Więcej informacji: lipca 2011 Konferencja ekpercka Kompetencje w Kulturze w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich Miejsce: Warszawa Organizator: MKiDN, Narodowe Centrum Kultury Więcej informacji: września 2011 Nieformalne spotkanie ministrów właściwych dla kultury i/lub spraw audiowizualnych Miejsce: Wrocław Organizator: MKiDN 8-11 września 2011 Europejski Kongres Kultury Miejsce: Wrocław Organizator: MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny Więcej informacji: września 2011 Cartoon Forum Polska Miejsce: Sopot Organizator: Polski Instytut Sztuki Filmowej Więcej informacji: 14

15 18-25 września 2011 XXVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów Polska 2011 Miejsce: Warszawa, Kraków Organizator: Biblioteka Narodowa, L Association Internationale de Bibliophilie Więcej informacji: 6-7 października 2011 Posiedzenie Europejskiej Rady Archiwistów Krajowych (EBNA) Miejsce: Kraków Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Więcej informacji: 7 października 2011 Posiedzenie Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG) Miejsce: Kraków Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Więcej informacji: października 2011 IV Europejskie Forum Dziedzictwa i spotkanie koordynatorów narodowych Europejskich Dni Dziedzictwa Miejsce: Wrocław Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa Więcej informacji: października 2011 Nieformalne spotkanie dyrektorów ds. kultury w Ministerstwach Spraw Zagranicznych oraz dyrektorów ds. zagranicznych w Ministerstwach Kultury Miejsce: Lublin Organizator: MSZ, MKiDN października 2011 Konferencja Opera Europa Miejsce: Warszawa Organizator: Teatr Wielki Opera Narodowa Więcej informacji: października 2011 Spotkanie koordynatorów sieci narodowych Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh Miejsce: Kraków Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury Więcej informacji: listopada 2011 Forum nt. Zarządzania Dokumentami Elektronicznymi (DLM Forum) Miejsce: Warszawa Organizator: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Więcej informacji: 8-9 grudnia 2011 Spotkanie przedstawicieli Państw Członkowskich Europejskiego Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa Miejsce: Warszawa Organizator: MKiDN, Komisja Europejska 15

16 Program Kulturalny towarzyszący polskiej prezydencji to integralny element przygotowań i sprawowania przewodnictwa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o realizację Programu Kulturalnego w kraju dba Narodowy Instytut Audiowizualny, natomiast za granicą Instytut Adama Mickiewicza. Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji Głównym przesłaniem programu jest Art for Social Change kultura jako narzędzie zmiany społecznej. Obejmuje ponad 1000 projektów artystycznych, 170 organizacji partnerskich, 60 wydarzeń cyklicznych. Na Krajowy Program Kulturalny składają się: projekty specjalne w miastach goszczących spotkania wysokiego szczebla Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie oraz dodatkowo w Lublinie, Białymstoku, Katowicach i Krasnogrudzie. Projekty są realizowane w partnerstwie z organizacjami lokalnymi, pozarządowymi oraz licznymi partnerami europejskimi; projekty narodowych instytucji kultury (muzea, teatry, opery i inne instytucje podległe MKiDN) oraz wydarzenia cykliczne organizowane głównie przez polskie instytucje samorządowe; akcja społeczna GEST odbędzie się w formie akcji ulicznej w stylu flash mob, podczas której uczestnicy Inauguracji w Warszawie 1 lipca 2011 oraz projektów w innych miastach będą mogli jednocześnie założyć maski przedstawiające stylizowany portret z obrazu Picassa, czyli zmienioną twarz Romana, bohatera spotu reklamującego Krajowy Program Kulturalny. 16

17 Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji Obejmuje 10 stolic (Bruksela, Berlin, Paryż, Londyn, Madryt, Kijów, Mińsk, Moskwa, Pekin i Tokio), 400 wydarzeń, 100 dni, 10 stref czasowych. Pozwala poznać Polskę jako kraj nowoczesny i unikatowy, o bogatej i kreatywnej kulturze współczesnej kreatywne zagłębie Europy. Opiera się na 6 filarach projektach flagowych, wśród których znajdują się ikony współczesnej polskiej kultury: Karol Szymanowski muzyki Karola Szymanowskiego wysłuchać będzie można w najbardziej prestiżowych salach koncertowych; Stanisław Lem spektakl plenerowy Teatru Biuro Podróży; Czesław Miłosz wydany zostanie wyjątkowy audiobook, w którym znajdą się wiersze Miłosza czytane w kilkunastu językach przez gwiazdy światowego filmu i teatru to też Rok Miłosza pierwsza polska prezydencja symbolicznie zbiega się z 100. rocznicą jego urodzin. Przewodnik do Polaków cykl filmów dokumentalnych realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza. Rock, moda, seks, himalaizm i zabawki 5 dokumentalnych rozdziałów przewodnika, które pozwolą lepiej zrozumieć mieszkańców Polski; I, CULTURE warsztat nowoczesnego rzemiosła interaktywny multimedialny projekt w przestrzeni publicznej; I, CULTURE Orchestra unikatowe i nowatorskie przedsięwzięcie Instytutu Adama Mickiewicza. Orkiestrę stworzą młodzi muzycy z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego: Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Muzycy, wyłonieni podczas przesłuchań, zagrają jesienią 2011 roku w najlepszych salach koncertowych Europy. Ponadto, Zagraniczny Program Kulturalny obejmuje wiele projektów Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutów Polskich i placówek dyplomatycznych, jak również projekty wyłonione w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Polska Prezydencja Promesa Strona WWW Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji: 17

18 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel. (+48) Departament Współpracy z Zagranicą tel. (+48) fax (+48) Rzecznik prasowy polskiej prezydencji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Babczyński (rzecznik prasowy Ministra) tel. (+48) Narodowy Instytut Audiowizualny ul. Wałbrzyska 3/ Warszawa Rzecznik prasowy NInA Agnieszka Wolak tel. (+48) Odpowiedzialny za przygotowanie Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 18

19 Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska Warszawa Rzecznik prasowy IAM Magdalena Mich tel. (+48) Odpowiedzialny za przygotowanie Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji Komitet ds. Kultury Rady Unii Europejskiej Karolina Zielińska Grupa Robocza ds. Audiowizualnych Rady Unii Europejskiej Aleksandra Przegalińska Grupa Robocza ds. Własności Intelektualnej Rady Unii Europejskiej Dariusz Urbański 19

20 20

21 21

22

23 Dear Sir /Madam, Poland is facing a time of challenge: for the first time in history our country is going to hold the Presidency of the Council of the European Union. I wish to take this opportunity to shape the cultural dimension of this venture so that we could remember this half-year not only as filled with cultural events but also as a period of hard work on the issues arising from the European agenda and our priorities. Culture deserves the highest measures in public debate, hence during the Polish Presidency we will organise numerous expert conferences, debates and congresses that will hopefully become platforms for reflection upon the prospects and possible scenarios for the development of European culture. I will also make endeavours for the Union to be more open, particularly to the Eastern Partnership countries. But most of all I would like to lead us to root in a conviction in the common perception that culture is one of the key factors shaping our perception of reality. To this end, apart from the ambitious subject-matter programme, I have prepared the Cultural Programme of the Polish Presidency that is, in my opinion, extraordinary, diversified, innovative and inspiring. I warmly invite you to join all events and initiatives in the field of culture during the Polish Presidency. Bogdan Zdrojewski Minister of Culture and National Heritage 23

24 Culture The Polish Presidency will continue the measures aimed at better understanding of the role and ways of usage of culture in the strengthening of the European integration and in the socio-economic development of the European Union, including the implementation of the goals of the Europe 2020 strategy. The Presidency will undertake measures for the emphasis of the role of cultural competences in building of the intellectual capital of Europe and in the development of creative, open and innovative society. In the second half of 2011 works will also be initiated on the identification of the most effective types of creative partnerships conducive to the formation of cultural competences, and the role of non-governmental organisations in this process. The Presidency will try to create space conducive to a discussion on the provisions of EU s culture support instruments after High attention will be devoted to the discussion on the issue of cultural statistics. The Presidency will also attach great significance to the place of culture in the European Union s external relations. In this context, the development and strengthening of cooperation with Eastern Partnership countries will be an important issue. The promotion of people-to-people contacts and mobility between the EU s and EaP member states will be a priority. Works will also be continued on the initiative for the establishment of the European Heritage Label by setting the mechanism of the appointment of members of the expert panel by the Council. 24

25 Audiovisual affairs The Presidency will pay special attention to the promotion of cultural diversity and creative contents (Digital Agenda for Europe). Its basic priority in the field of audiovisual policy will be the issue of digitisation, sharing and protection of cultural heritage, particularly of audiovisual and film resources, also in the context of the development of the EU s digital library Europeana. The Presidency acknowledges the importance of the MEDIA Programme that makes a positive contribution to the development of the European film and audiovisual industry, strengthens the European cultural diversity and supports the flow of film and audiovisual works in Europe. In addition, in the context of challenges posed by the digital era, the Polish Presidency shall observe the need to advance the process of digitisation of European cinemas. Additionally, the Presidency will strive to undertake and advance measures aimed at the improvement of minors protection in the digital environment, development of media literacy, online access to audiovisual contents, and legal protection of services based on or involving conditional access. Copyright and protection of intellectual property rights In the field of copyright, the Polish Presidency will conduct works on the directive concerning the licensing of orphaned works, so as to enable the publication of library resources or archive materials in digital format. It will also take up a discussion about the Green Paper on the online distribution of audiovisual works. Another subject of work will be the formal entrusting of certain related to the protection of intellectual property rights to the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM). 25

26 Area: Culture Cultural competences contribution of culture and creativity to the development of Europe s intellectual capital The goal of the Polish Presidency is to emphasise the importance and role played by the development of cultural competences in the building of Europe s intellectual capital comprised of the human, social, relation and structural capital. Cultural competences: Shaped, inter alia, by cultural and artistic education, both formal, in- and non-formal, and participation in cultural events; Enable not only the full-scale participation in culture, but also shape the ability to meet the world in an open, creative, tolerant, critical and reflexive way, which favours the building of social capital; Link with the attitudes of tolerance and openness, curiosity about the world, disposition and willingness to study and make new discoveries, and the ability of effective functioning in professional environment, which is vital in the process of building of human capital; Also make considerable contribution in the building of relation capital that supports the processes of cooperation with the external, including non-european, world. 26

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA TEMAT PREZYDENCJI POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA TEMAT PREZYDENCJI POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA TEMAT PREZYDENCJI POLSKI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ TEMAT: Has the Polish Presidency invigorated the EU? reading and listening comprehension. (Czy polska prezydencja

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "The Polish Book Institute. Presentation of the activities for libraries" /Instytut Książki. Prezentacja działalności

Bardziej szczegółowo

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok Białystok 18 th June 2014 III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok International Cooperation and Regional Development Challenges, Perspectives Dear Sir/Madame, On behalf of

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka. III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r.

Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka. III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r. Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r. 1. DIGITALIZACJA JAKO JEDEN Z PRIORYTETÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 2008 r.: uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Konferencja Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Program Kreatywna Europa (2014-2020)

Program Kreatywna Europa (2014-2020) Program Kreatywna Europa (2014-2020) Cele i priorytety Promocja europejskiej kultury i różnorodności językowej Międzynarodowa współpraca artystów i wymiana dzieł Rozwój publiczności Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo