Tlumaczenie. Spis tresci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tlumaczenie. Spis tresci"

Transkrypt

1 Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ORAZ OD DO przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI

2 Tlumaczenie Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym 3 Skonsolidowane sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych 4 Noty do skonsolidowanych sprawozdan finansowych 5-18

3 Skonsolidowany bilans za pólrocze konczace sie 30 czerwca 2000 roku z danymi porównywalnymi za 1999 rok. Stan na 30 czerwca Nota Aktywa Majatek obrotowy: Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe papiery wartosciowe Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Zapasy Majatek trwaly: Rzeczowy majatek trwaly Wartosci niematerialne i prawne Finansowy majatek trwaly Razem aktywa Pasywa Zobowiazania krótkoterminowe: Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 665 Pozyczki krótkoterminowe Zobowiazania dlugoterminowe: Dlugoterminowe pozyczki Rezerwa na podatek odroczony

4 Skonsolidowany bilans za pólrocze konczace sie 30 czerwca 2000 roku z danymi porównywalnymi za 1999 rok. 558 Kapitaly wlasne: Kapital akcyjny Ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej Nie podzielony wynik finansowy i pozostale kapitaly Razem pasywa Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 2

5 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za pólrocze konczace sie 30 czerwca 2000 roku z danymi porównywalnymi za 1999 rok. Pólrocze konczace sie 30 czerwca Nota Przychody ze sprzedazy Koszty operacyjne 16 ( ) ( ) Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed pozostalymi kosztami Rezerwy na straty z pozostalych inwestycji (600) (2 400) Zysk na dzialalnosci gospodarczej po uwzglednieniu obciazen z tytulu pozostalych kosztów Odsetki i pozostale przychody finansowe (netto) (6 861) Dywidendy otrzymane Zysk przed obciazeniami z tytulu podatku dochodowego Podatek dochodowy 19 (35 465) (30 358) Zysk netto za okres Zysk przypadajacy na jedna akcje ( w PLN ) 20 1,69 1,07 Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 3

6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym za pólrocze konczace sie 30 czerwca Nota Kapital akcyjny Ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej Zyski zatrzyman e Pozostal e rezerwy Razem Stan na 31 grudnia Emisja akcji - wartosc nominalna Pozostale zmiany (7 586) 1 Zysk netto Sprzedaz akcji powyzej ich wartosci nominalnej Stan na 31 grudnia Zysk netto Pozostale zmiany Stan na 30 czerwca Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 4

7 czerwca Dzialalnosc operacyjna Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed obciazeniami z tytulu udzialu w spólkach stowarzyszonych oraz pozostalymi kosztami Pólrocze konczace sie 30 Nota Amortyzacja rzeczowego majatku trwalego Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych (Zysk)/ strata ze sprzedazy i likwidacji rzeczowego majatku trwalego Zmiany w kapitale pracujacym 21 (18 (5 329) 899) Wplywy netto przed zaplata odsetek i podatku dochodowego 513 Odsetki otrzymane Odsetki zaplacone (76) (2 767) Róznice kursowe (868) Podatek dochodowy zaplacony (22 (19 925) 281) Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci operacyjnej Dzialalnosc inwestycyjna Wydatki inwestycyjne netto (134 (63 788) 807) Nabycie akcji w spólce zaleznej (netto) - - Nabycie finansowego majatku trwalego (netto) (4 364) (2 156) Sprzedaz / (nabycie) krótkoterminowych papierów ( ) wartosciowych Przeplywy netto z transakcji terminowych: walutowych i stopy procentowej Dywidendy otrzymane Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (81 945) ( ) Dzialalnosc finansowa Zaciagniecie / (splata) pozyczek - (77 417) Wplywy z emisji akcji Koszty publicznej oferty akcji - (18 760) Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci finansowej 5

8 Zmiana stanu srodków pienieznych Zmiana stanu srodków pienieznych Na poczatek okresu obrotowego Zwiekszenie Na koniec okresu obrotowego Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. Informacje ogólne Podstawowa dzialalnoscia prowadzona przez Grupe Kapitalowa Agora SA (poprzednio Agora Gazeta Sp. z o.o.) ( Grupa, Spólka ) jest produkcja, sprzedaz i promocja dziennika Gazeta Wyborcza oraz innych publikacji w Polsce. Spólka prowadzi dzialalnosc we wszystkich duzych miastach w Polsce i zatrudnia ponad osób. 1. Istotne zasady rachunkowosci Ponizej przedstawiono istotne zasady rachunkowosci stosowane podczas sporzadzania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W latach objetych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie zanotowano zadnych istotnych zmian dotyczacych stosowanych zasad rachunkowosci. Podstawa sporzadzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora SA zostalo sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci i w oparciu o zasade kosztu historycznego. Przeliczanie walut obcych Transakcje dokonane w walutach obcych sa ksiegowane wedlug kursów wymiany obowiazujacych w dniu ich przeprowadzenia, ustalonych w zaleznosci od okolicznosci, badz to przez Narodowy Bank Polski, badz tez przez wladze celne. Dodatnie i ujemne róznice kursowe wynikajace z rozliczen takich transakcji oraz z przeliczenia aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych zostaly ujete w rachunku zysków i strat, za wyjatkiem sytuacji gdy transakcje te byly bezposrednio powiazane z inwestycjami w rzeczowe skladniki majatku trwalego, w którym to przypadku sa one kapitalizowane. Salda sa przeliczane wedlug kursów wymiany obowiazujacych na koniec okresu. Odroczony podatek dochodowy Dla ustalenia podatku odroczonego zastosowano metode zobowiazan bilansowych w odniesieniu do wszystkich róznic przejsciowych powstalych pomiedzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Najistotniejsze róznice przejsciowe wynikaja z amortyzacji rzeczowych skladników majatku trwalego, oraz z róznych transakcji nie podlegajacych opodatkowaniu badz z takich, które beda uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie rozliczenia danej transakcji. 6

9 Naleznosci Naleznosci zostaly przedstawione wedlug wartosci nominalnej, pomniejszone o korekty ich wartosci na pokrycie ryzyka ich niesciagalnosci. Zapasy Zapasy wycenia sie wedlug kosztu lub wedlug ceny sprzedazy netto, w zaleznosci która wartosc jest nizsza. Koszty sa ustalane zgodnie z metoda FIFO ( pierwsze weszlo-pierwsze wyszlo ). Cena sprzedazy netto jest szacunkowa ceny sprzedazy w normalnych warunkach rynkowych, pomniejszona o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdatnymi do sprzedazy oraz o szacunkowe koszty sprzedazy. 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Rzeczowy majatek trwaly Cena nabycia rzeczowego majatku stanowi wydatki poniesione przy zakupie lub wytworzeniu oraz uwzglednia róznice kursowe. Amortyzacja jest obliczana wedlug metody liniowej, z wyjatkiem sprzetu komputerowego, który jest amortyzowany zgodnie z metoda degresywna, natomiast srodki trwale o niewielkiej wartosci umarzane sa jednorazowo po ich oddaniu do uzytku. Okres przewidywanego uzytkowania rzeczowego majatku trwalego jest nastepujacy dla poszczególnych grup: budynki lat maszyny i urzadzenia 2-20 lat pozostale srodki trwale i srodki transportu 2-7 lat Zysk lub strate powstala w zwiazku ze zbyciem srodków trwalych okresla sie jako róznice pomiedzy cena sprzedazy a wartoscia ksiegowa netto danego srodka trwalego w dniu zbycia. Platnosci dokonywane w ramach leasingu operacyjnego sa ujmowane w rachunku zysków i strat w równych ratach przez caly okres trwania leasingu. Remonty i naprawy sa ujmowane w rachunku zysku i strat w momencie poniesienia wydatku; koszty ulepszania sa kapitalizowane w momencie ich poniesienia. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc firmy jest to nadwyzka kosztów nabycia nad wartoscia rynkowa udzialu Spólki w aktywach netto nabytej spólki zaleznej / spólki stowarzyszonej w dniu nabycia. Wartosc firmy zwiazana z nabyciem spólek zaleznych jest przedstawiana w bilansie jako wartosci niematerialne i prawne. Wartosc firmy zwiazana z inwestycjami w spólkach stowarzyszonych, do wartosci która nie zostala jeszcze zamortyzowana, jest przedstawiana oddzielnie jako czesc finansowego majatku trwalego. Wartosc firmy jest amortyzowana wedlug metody liniowej przez okres pieciu lat. Skapitalizowane wydatki zwiazane z publiczna oferta akcji sa amortyzowane liniowo przez 5 lat. Pozostale wartosci niematerialne i prawne sa amortyzowane liniowo przez okres 3 do 5 lat. Majatek finansowy Krótkoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie w wysokosci poniesionych kosztów na ich nabycie, powiekszonych o odsetki naliczone do daty bilansu, co w przyblizeniu odpowiada ich wartosci rynkowej; róznice w ich wycenie sa wykazywane w rachunku zysków i strat. 7

10 Udzialy i dlugoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie po kosztach historycznych pomniejszonych o korekty z tytulu trwalej utraty wartosci. Metody uznawania przychodów Sprzedaz jest wykazywana w kwocie naleznej za sprzedany towar w dniu jego wydania, natomiast przychody z tytulu sprzedazy uslug zgodnie z warunkami umów, pomniejszone o zwiazane z nimi koszty dystrybucji, zwrotów i podatków od sprzedazy. 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Koszty finansowe Odsetki i pozostale koszty finansowe sa wykazywane w rachunku zysków i strat, chyba ze bezposrednio dotycza inwestycji w rzeczowym majatku trwalym, wtedy podlegaja one kapitalizacji. Plan motywacyjny dla pracowników Pracowniczy plan motywacyjny obejmujacy kadre zarzadzajaca i wybitnych pracowników uzaleznia poziom wynagrodzenia od wyników pracy i oparty jest o premie pieniezne oraz akcje z ograniczona zbywalnoscia. Na koszt wynikajacy z powyzszego planu skladaja sie: kwota premii pienieznej oraz rynkowa wartosc akcji z ograniczona zbywalnoscia, pomniejszona o kwoty wplacone przez pracowników na rzecz tych akcji. Koszt wyplat jest szacowany i naliczany w ciagu trwania planu i ostatecznie zaktualizowany na podstawie stopnia realizacji okreslonych w planie celów. Podmioty powiazane Transakcje o istotnym znaczeniu, salda i inne ustalenia z podmiotami powiazanymi sa przedstawione oddzielnie w sprawozdaniach finansowych. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego, podmioty powiazane oznaczac beda wspólników, podmioty zalezne i stowarzyszone, czlonków Zarzadów i Rad Nadzorczych spólek nalezacych do Grupy, jak równiez czlonków ich najblizszych rodzin, a ponadto podmioty znajdujace sie pod ich kontrola. 2. Srodki pieniezne oraz ich ekwiwalenty Srodki pieniezne w banku i kasie Krótkoterminowe depozyty bankowe Bony skarbowe Srodki pieniezne oraz depozyty bankowe obejmuja nieznaczne kwoty zdeponowane na rachunkach przeznaczonych na zobowiazania wynikajace z funduszu pracowniczego, jak równiez kwoty zobowiazan wynikajace z uzywania firmowych kart kredytowych. 8

11 3. Krótkoterminowe papiery wartosciowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe Obligacje skarbowe Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Naleznosci z tytulu dostaw i uslug Pozostale naleznosci Rozliczenia miedzyokresowe czynne Naleznosci z tytulu podatku dochodowego 6 - Pozostale naleznosci z tytulu podatków i ubezpieczen spolecznych Wszystkie naleznosci sa wymagalne w ciagu jednego roku Naleznosci z tytulu dostaw i uslug obejmuja kwoty nalezne od podmiotów powiazanych wynikajace z podstawowej dzialalnosci operacyjnej na kwote 992 tys. PLN, (30 czerwca 1999: tys. PLN) 5. Zapasy Materialy i artykuly jednorazowego uzytku Wyroby gotowe i towary

12 6. Rzeczowy majatek trwaly Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 2000 r Bilans otwarcia netto Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (836) (321) (6 042) (7 199) Amortyzacja (1 696) (19 339) - (21 035) Bilans zamkniecia netto Stan na dzien 30 czerwca 2000 r Wartosc brutto Umorzenie (9 876) ( ) - ( ) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Saldo inwestycji rozpoczetych na 30 czerwca 2000 r. zawieralo inwestycje bedace w ostatniej fazie realizacji o lacznej wartosci tys. PLN, tj.: maszyny drukarskie i budynek drukarni Warszawa Bialoleka, maszyny drukarskie i budynek drukarni w Tychach o wartosciach odpowiednio: ; ; ; tys. PLN. Inwestycje te zostaly ukonczone w lipcu 2000 roku i zgodnie z zasadami rachunkowosci Grupy sa amortyzowane poczawszy od sierpnia br. Wszystkie skladniki majatku ujete powyzej stanowia wlasnosc Spólki. 10

13 Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia wg sprawozdania na Korekta bledu: (6 077) (851) Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (182) (456) (1 123) (1 761) Amortyzacja (1 350) (17 558) - (18 908) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 Wartosc brutto Umorzenie (6 659) (78 210) - (84 869) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Bilanse otwarcia na 1 stycznia 1999 r. budynków i budowli zostaly skorygowane o skutki ubieglorocznej blednej klasyfikacji korekty konsolidacyjnej. W wyniku tego bilans otwarcia budynków i budowli zostal pomniejszony o kwoty tys. PLN i 851 tys. PLN, jednoczesnie bilans otwarcia inwestycji rozpoczetych zostal zwiekszony o kwote tys. PLN. Kwota tys. PLN stanowi odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie, które powinny zostac wyeliminowane w konsolidacji z budynków i budowli zamiast inwestycji rozpoczetych. Kwota 851 tys. PLN sa to odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie w 1997 r. które powinny byly zostac wyeliminowane w konsolidacji z grupy budynków i budowli w korespondencji z zyskiem netto za rok Bilans zamkniecia zysków zatrzymanych w kapitale zapasowym na 31 grudnia 1997 roku zostal odpowiednio pomniejszony o kwote 851 tys. PLN. 11

14 7. Wartosci niematerialne i prawne Koszty publicznej emisji akcji Wartosc firmy Pozostale wartosci niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 2000 Bilans otwarcia netto Zwiekszenia Amortyzacja (2 152) (1 174) (705) (4 031) Bilans zamkniecia netto Stan na dzien 30 czerwca 2000 Wartosc brutto Umorzenie (5 051) (6 064) (3 436) (14 551) Wartosc netto Koszty publicznej emisji akcji Wartosc firmy Pozostale wartosci niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia Reklasyfikacja (140) - Zwiekszenia Amortyzacja (727) (1 174) (709) (2 610) Zmniejszenia i korekty - - (124) - Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 Wartosc brutto Umorzenie (749) (3 717) (2 033) (6 499) Wartosc netto

15 8. Finansowy majatek trwaly Pozostaly finansowy 6 miesiecy do 30 czerwca 2000 majatek trwaly Bilans otwarcia netto Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (3 147) Rezerwa na straty z pozostalych inwestycji (600) Bilans zamkniecia netto Pozostaly finansowy 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 majatek trwaly Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (110) Rezerwa na straty z pozostalych inwestycji (2 400) Wartosc netto na dzien zamkniecia Na dzien 30 czerwca 2000 roku grupa kapitalowa Agora SA posiadala 12,12% kapitalu akcyjnego Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej SA ( TKP ), spólka ta jest podmiotem dominujacym dla podmiotów swiadczacych uslugi w zakresie udostepniania platnej telewizji, o wartosci bilansowej tys. PLN (wartosc w cenie nabycia tys. PLN). Na dzien 30 czerwca 1999 roku wartosc bilansowa inwestycji w TKP byla równa zero a cena nabycia tys. PLN. Poza wymienionymi powyzej, w sklad pozostalego finansowego majatku trwalego wchodza udzialy i akcje w innych jednostkach powiazanych oraz pozyczki udzielone innym jednostkom powiazanym. 9. Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug Podatek dochodowy Pozostale podatki i ubezpieczenia spoleczne Pozostale zobowiazania Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów Wszystkie zobowiazania sa platne w ciagu jednego roku. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów zawieraja kwote tys. PLN przeznaczona na zobowiazania wynikajace z planów motywacyjnych dla kierowników i wybitnych pracowników Grupy. 13

16 10. Pozyczki krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pozyczki - - Niezabezpieczone kredyty zapadalne w ciagu roku W marcu 1999 r. Spólka podpisala umowe o linii kredytowej z BRE na kwote 150 milionów PLN. Kredyt zostal przyznany na okres od 4 maja 1999 do 28 lutego 2001 i bedzie przeznaczony na finansowanie biezacej dzialalnosci i wydatków inwestycyjnych. Do dnia 30 czerwca 2000 r. linia kredytowa nie byla wykorzystywana. 11. Pozyczki dlugoterminowe Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach dotycza pozyczki w biezacej wysokosci tys. USD (30 czerwca 1999 r.: tys. USD) udzielonej przez akcjonariusza Cox Poland Investments, Inc. Kwota pozyczki wraz ze skapitalizowanymi odsetkami moze podlegac wymianie w 2000 roku na akcji TKP SA nalezacych do Grupy, stanowiacych 49 % akcji zwyklych serii B. Jezeli nie nastapi realizacja powyzszej opcji, pozyczka ta bedzie splacona w 2007 roku. Roczna stopa oprocentowania wynosi 6,31%, odsetki sa platne w dniu splaty pozyczki. 12. Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy obliczany jest od wszystkich róznic przejsciowych metoda zobowiazan bilansowych wedlug stawki 30% ( %) w nastepujacy sposób: Przyspieszona amortyzacja podatkowa i podobne pozycje Pozostale róznice przejsciowe (12 301) (8 256)

17 13. Kapital akcyjny Liczba akcji na dzien 30 czerwca 2000 r. "Akcje imienne serii A" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje imienne serii B" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje imienne serii C" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje imienne serii D" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje na okaziciela serii E" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje na okaziciela serii F" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda Wyemitowane na 30 czerwca 2000 Wyemitowane na 30 czerwca Kazda akcja imienna serii A daje prawo do pieciu glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; akcja imienna serii B do jednego glosu a akcja imienna serii C do maksymalnie pieciu glosów, ograniczonych procentowa wielkoscia posiadanego kapitalu akcyjnego. Dla powyzszych akcji istnieja pewne ograniczenia co do ich zbywalnosci. Zatwierdzony i wyemitowany kapital akcyjny zostal w calosci pokryty wkladem pienieznym. Kazda akcja imienna serii D, E, F daje prawo jednego do glosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 14. Zyski zatrzymane i pozostale kapitaly W roku 1999 kwota tys. PLN zostala przeniesiona z pozostalych kapitalów na zyski zatrzymane jako kapitaly wlasne poprzedników prawnych Agory SA, które moga podlegac podzialowi. Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwolane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za rok 1999 podjelo uchwale o nie wyplacaniu dywidendy za rok Zyski zatrzymane oraz wynik finansowy, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowosci, moga zostac podzielone pod warunkiem zachowania pewnych minimalnych wymogów co do poziomu kapitalu Spólki. Zgodnie ze Statutem, decyzja o podziale nie podzielonego wyniku finansowego musi byc podjeta wiekszoscia trzech czwartych glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 15

18 15. Przychody ze sprzedazy i dzialalnosc podstawowa (a) Segmenty dzialalnosci Zasadniczo wszystkie przychody i zyski z dzialalnosci operacyjnej Grupy pochodza z podstawowej dzialalnosci, która jest sprzedaz nakladu i powierzchni ogloszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza i innych publikacji w Polsce. W 1996 roku, poprzez liczne inwestycje w regionalne i jedna ponadregionalna rozglosnie radiowe w Polsce, Grupa rozpoczela dzialalnosc zwiazana z nadawaniem programów radiowych. Sprawozdania finansowe tych podmiotów powiazanych nie zostaly skonsolidowane ze sprawozdaniem Grupy, poniewaz ujete w nich transakcje, wyniki finansowe i przeplywy pieniezne nie maja istotnego wplywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jedyna inwestycja Grupy zwiazana z nadawaniem programów telewizyjnych bylo nabycie akcji TKP w roku 1997 (nota 8). W styczniu 2000 Grupa oglosila swoja strategie ekspansji w internecie, która przewiduje uruchomienie horyzontalnego portalu z czesciami tematycznymi i lokalnymi, co przyniesie przychody z reklamy, oraz z czasem, handlu elektronicznego. Caly majatek Grupy znajduje sie na terenie Polski i poza wspomnianymi wyzej inwestycjami w dzialalnosc telewizyjna i radiowa, wiaze sie przede wszystkim z rynkiem prasowym. (b) Dane o sprzedazy Sprzedaz gazet i innych towarów Sprzedaz reklam i innych uslug Pozostala sprzedaz Sprzedaz reklam i innych uslug obejmuje sprzedaz barterowa na kwote tys. PLN (za I pólrocze tys. PLN). 16. Koszty operacyjne Materialy 91, Uslugi obce 84, Wynagrodzenia (Nota 17) 86, Amortyzacja srodków trwalych 21, Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych 4, Uslugi obce obejmuja: Koszt najmu srodków trwalych Ujemne róznice kursowe

19 17. Wynagrodzenia Place Ubezpieczenie spoleczne Koszt pracowniczego planu motywacyjnego Srednia liczba zatrudnionych Wynagrodzenie Zarzadu i inne swiadczenia Wynagrodzenie Zarzadu wyplacone na podstawie umów o prace wynioslo tys. PLN (za pierwsze pólrocze 1999 roku tys. PLN). Kwota wynagrodzen Zarzadu za pierwsze pólrocze 2000 r. odzwierciedla powiekszenie Zarzadu z 3 do 4 osób oraz zawiera jednorazowe wydatki (w przyblizeniu 300 tys. PLN) zwiazane ze zmianami w skladzie Zarzadu w tym okresie. 18. Odsetki oraz pozostale przychody i koszty finansowe (netto) Odsetki Przychody z krótkoterminowych papierów wartosciowych (4 074) Wynik netto z transakcji terminowych: walutowych i stopy procentowej Zyski z tytulu róznic kursowych (543) Odsetki i pozostale koszty finansowe z tytulu: Kredyty w rachunku biezacym i inne pozyczki krótkoterminowe - (2 017) Kredyty zapadalne czesciowo lub w calosci po pieciu latach (2 884) (2 621) Ujemne róznice kursowe (4 910) (930) Pozostale koszty finansowe (76) (750) (7 870) (6 318) (6 861) 19. Podatek dochodowy Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Uzgodnienie efektywnej stopy opodatkowania z ustawowa stopa opodatkowania podatkiem dochodowym przedstawiono ponizej: Ustawowa stopa opodatkowania podatkiem (%) dochodowym Przejsciowe róznice z tytulu ulg podatkowych (%) (3) - Pozostale koszty nie bedace kosztem uzyskania (%)

20 Tlumaczenie przychodu Efektywna stopa podatkowa (%) (%) Zysk netto na jedna akcje Zysk netto Grupy przypadajacy na jedna akcje zostal obliczony w oparciu o wyemitowana liczbe akcji dla biezacego okresu i sredniowazona liczbe akcji dla pierwszego pólrocza 1999 r.. Odpowiednio oraz sztuk dla stanu na 30 czerwca 2000 r. i 30 czerwca Wplywy srodków pienieznych netto przed zaplata odsetek i podatku Zmiany w kapitale pracujacym obejmuja: Zmniejszenie stanu zapasów Zwiekszenie stanu naleznosci (28 115) (14 633) Zwiekszenie stanu zobowiazan (18 899) (5 329) 22. Zarzadzanie ryzykiem finansowym Ryzyko kredytowe Aktywa, które potencjalnie narazaja Grupe na ryzyko kredytowe stanowia przede wszystkim srodki pieniezne w kasie i w banku, lokaty krótkoterminowe, papiery wartosciowe i naleznosci z tytulu dostaw i uslug. Grupa lokuje srodki pieniezne w instytucjach finansowych, których zdolnosc kredytowa jest wysoko oceniana, takze w NBP. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug sa wykazywane po odliczeniu rezerwy na naleznosci watpliwe. Ryzyko kredytowe zwiazane z naleznosciami z tytulu dostaw i uslug jest ograniczone, poniewaz baza klientów Grupy jest bardzo liczna i reprezentuja oni rózne segmenty rynku. W zwiazku z tym koncentracja ryzyka kredytowego Grupy jest nieznaczna. Ryzyko kursowe Spólka nie posiada istotnej kwoty naleznosci z tytulu dostaw i uslug wyrazonej w walutach obcych. Zobowiazania krótkoterminowe wymagajace uregulowania w walucie obcej wyniosly tys. PLN, sa to przede wszystkim platnosci w markach niemieckich, euro i frankach szwajcarskich. Do 12 kwietnia 2000 roku kurs wymiany PLN na waluty obce byl w duzym stopniu regulowany przez NBP na podstawie koszyka glównych walut. W dniu nastepnym kurs wymiany zostal uwolniony i obecnie reguluje go rynek. Spólka jest narazona na ryzyko kursowe wynikajace z importu papieru i farb drukarskich oraz zobowiazan w walutach obcych wynikajacych z kontraktów inwestycyjnych. Grupa 18

21 Tlumaczenie zarzadza ryzykiem kursowym zabezpieczajac okreslone kontrakty - zawiera walutowe kontrakty terminowe. Na dzien 30 czerwca 2000 r. Grupa miala otwarte nastepujace walutowe transakcje terminowe: Data waluty Rodzaj transakcji Kwota w USD Kurs wykonania USD/PLN kupno , kupno , kupno , sprzedaz ,4215 Dodatkowo po dniu bilansowym Agora zawarla trzy 3 letnie transakcje o charakterze SWAP-u walutowego zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym, zwiazanym z zakupami papieru gazetowego z bankami ING Bank N.V. oraz ABN AMRO Bank N.V. Kazda transakcja sprowadza sie do comiesiecznych zakupów kwoty EURO za odpowiednio tys. PLN, tys. PLN i tys. PLN przez kolejne 36 miesiecy poczawszy od 15 lipca 2000 r. w przypadku jednej transakcji i 15 sierpnia 2000 r. w przypadku dwu pozostalych. Lacznie w ramach kazdej z umów zakupione zostanie 18 mln EURO za kwoty odpowiednio tys. PLN, tys. PLN i tys. PLN co gwarantuje stale kursy zakupu EURO w okresie trwania kontraktu odpowiednio 4,8570 PLN, 4,6898 PLN oraz 4,9855 PLN za 1 EURO. Ryzyko stopy procentowej Krótkoterminowe depozyty i lokaty Grupy sa oprocentowane wedlug zmiennych stóp wlasciwych dla plynnych instrumentów o minimalnym ryzyku oraz dla czesci inwestycji wg stalej stopy dajacej stala premie w dniu wykupu. Termin zapadalnosci wszystkich depozytów i lokat przypada w okresie do jednego roku. Zmienne i stale stopy oprocentowania pozyczek Grupy przedstawiono w nocie Naklady inwestycyjne Na dzien sporzadzenia niniejszego sprawozdania, zobowiazania inwestycyjne wynikajace z podpisanych kontraktów wynosily tys. PLN. 11 lipca 2000 Agora podpisala z Koenig & Bauer AG (KBA) umowe na dostawe maszyn drukarskich do swoich drukarni w Warszawie i Pile. Laczna kwota zamówienia objetego umowa wynosi 28 mln DEM. Maszyna drukarska przeznaczona dla Warszawy zostanie zainstalowana w nowo otwartej drukarni w Bialolece. Wartosc kontraktu zawarta jest w powyzszej kwocie zobowiazan inwestycyjnych. 7 lipca 2000 roku zostala podpisana umowa na roboty budowlane z Porr Polska SA dotyczaca budowy obiektów nowej siedziby Agory SA. Umowa przewiduje termin zakonczenia prac do 12 sierpnia 2002 roku. Prace budowlane wykonane zostana w dwóch etapach. Ryczaltowa cena za wszystkie prace wynosi 152 mln. zl. Wartosc kontraktu zawarta jest w powyzszej kwocie zobowiazan inwestycyjnych. W zwiazku z rozpoczeciem budowy nowej siedziby Agory SA przy ul. Czerskiej w Warszawie, na przelomie sierpnia i wrzesnia 2000 r. Spólka rozpoczela wyburzanie budynku drukarni i budynku biurowego, na miejscu których stanie nowa siedziba Spólki. 19

22 Tlumaczenie Obecnie prace wyburzania nie zostaly jeszcze zakonczone, ani rozliczone. Szacunkowa wartosc ksiegowa netto wyburzanych budynków wynosi ok. 12 mln PLN. 24. Zobowiazania warunkowe Na dzien 30 czerwca 2000 roku Grupa posiadala zobowiazania warunkowe z tytulu gwarancji bankowych, innych gwarancji oraz inne zobowiazania wynikajace ze zwyklej dzialalnosci gospodarczej, z tytulu których nie przewiduje sie powstania istotnych zobowiazan. Udzielone gwarancje Agora gwarantuje splate 63,23% kredytu bankowego, to jest tys. PLN, oraz 63,23% wszystkich kosztów banku kredytujacego wynikajacych z umowy kredytu dla Inforadio Sp. z o.o. Agora udzielila gwarancji dla spólek Trefl Sp. z o.o. i Biuro Obslugi Radiowej Sp. z o.o. na kwoty odpowiednio 500 tys. PLN i 800 tys. PLN. Celem gwarancji jest zagwarantowanie wykonania przez Spólki zobowiazan wynikajacych z umów kredytowych podpisanych z bankiem. Termin waznosci gwarancji uplywa 30 lipca 2001 roku. Entertainment przeciw TKP Miedzynarodowa Izba Handlowa w orzeczeniu z 26 czerwca 2000 roku uwzglednila roszczenia Telewizyjnej Korporacji Partypacyjnej SA ( TKP ), Agory SA., Canal+ i Polcom Invest SA. o zaplate 10 milionów USD, zwrot kosztów procesowych i arbitrazu. Wzajemne zostaly oddalone. Powyzsze postepowanie dotyczylo listu intencyjnego podpisanego 17 lutego 1998r. przez TKP, Agore SA. oraz Polcom Invest SA. Entertainment w sprawie w TKP SA. Sprawa ta zostala opisana w Rozdziale V, pkt prospektu emisyjnego Agory SA. W zwiazku z powyzszym sporem Grupa informowala o istnieniu zobowiazania warunkowego opiewajacego na 22,5% kwoty, która moglaby zostac zasadzona wobec TKP, która to Agora musialaby poniesc, gdyby TKP nie byla w stanie zaspokoic tego roszczenia. Na poczet tego zobowiazania Grupa nie utworzyla rezerw. Opisane rozstrzygniecie sporu powoduje ustanie istnienia tego zobowiazania warunkowego. Ubezpieczenia Dzialalnosc operacyjna i przychody Grupy podlegaja wplywowi wydarzen politycznych, zmianom sytuacji prawnej i finansowo-skarbowej a takze zmianom regulacyjnym. Branze, z którymi powiazana jest dzialalnosc Grupy sa równiez narazone na róznego rodzaju ryzyko. Charakter i czestotliwosc wystapienia zdarzen, z których nie wszystkie sa objete ubezpieczeniem, oraz ich wplyw na przyszla dzialalnosc i przychody Grupy nie sa przewidywalne. 20

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo