Tlumaczenie. Spis tresci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tlumaczenie. Spis tresci"

Transkrypt

1 Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ORAZ OD DO przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI

2 Tlumaczenie Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym 3 Skonsolidowane sprawozdanie z przeplywu srodków pienieznych 4 Noty do skonsolidowanych sprawozdan finansowych 5-18

3 Skonsolidowany bilans za pólrocze konczace sie 30 czerwca 2000 roku z danymi porównywalnymi za 1999 rok. Stan na 30 czerwca Nota Aktywa Majatek obrotowy: Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe papiery wartosciowe Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Zapasy Majatek trwaly: Rzeczowy majatek trwaly Wartosci niematerialne i prawne Finansowy majatek trwaly Razem aktywa Pasywa Zobowiazania krótkoterminowe: Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 665 Pozyczki krótkoterminowe Zobowiazania dlugoterminowe: Dlugoterminowe pozyczki Rezerwa na podatek odroczony

4 Skonsolidowany bilans za pólrocze konczace sie 30 czerwca 2000 roku z danymi porównywalnymi za 1999 rok. 558 Kapitaly wlasne: Kapital akcyjny Ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej Nie podzielony wynik finansowy i pozostale kapitaly Razem pasywa Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 2

5 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za pólrocze konczace sie 30 czerwca 2000 roku z danymi porównywalnymi za 1999 rok. Pólrocze konczace sie 30 czerwca Nota Przychody ze sprzedazy Koszty operacyjne 16 ( ) ( ) Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed pozostalymi kosztami Rezerwy na straty z pozostalych inwestycji (600) (2 400) Zysk na dzialalnosci gospodarczej po uwzglednieniu obciazen z tytulu pozostalych kosztów Odsetki i pozostale przychody finansowe (netto) (6 861) Dywidendy otrzymane Zysk przed obciazeniami z tytulu podatku dochodowego Podatek dochodowy 19 (35 465) (30 358) Zysk netto za okres Zysk przypadajacy na jedna akcje ( w PLN ) 20 1,69 1,07 Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 3

6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym za pólrocze konczace sie 30 czerwca Nota Kapital akcyjny Ze sprzedazy akcji powyzej ich wartosci nominalnej Zyski zatrzyman e Pozostal e rezerwy Razem Stan na 31 grudnia Emisja akcji - wartosc nominalna Pozostale zmiany (7 586) 1 Zysk netto Sprzedaz akcji powyzej ich wartosci nominalnej Stan na 31 grudnia Zysk netto Pozostale zmiany Stan na 30 czerwca Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. 4

7 czerwca Dzialalnosc operacyjna Zysk na dzialalnosci gospodarczej przed obciazeniami z tytulu udzialu w spólkach stowarzyszonych oraz pozostalymi kosztami Pólrocze konczace sie 30 Nota Amortyzacja rzeczowego majatku trwalego Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych (Zysk)/ strata ze sprzedazy i likwidacji rzeczowego majatku trwalego Zmiany w kapitale pracujacym 21 (18 (5 329) 899) Wplywy netto przed zaplata odsetek i podatku dochodowego 513 Odsetki otrzymane Odsetki zaplacone (76) (2 767) Róznice kursowe (868) Podatek dochodowy zaplacony (22 (19 925) 281) Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci operacyjnej Dzialalnosc inwestycyjna Wydatki inwestycyjne netto (134 (63 788) 807) Nabycie akcji w spólce zaleznej (netto) - - Nabycie finansowego majatku trwalego (netto) (4 364) (2 156) Sprzedaz / (nabycie) krótkoterminowych papierów ( ) wartosciowych Przeplywy netto z transakcji terminowych: walutowych i stopy procentowej Dywidendy otrzymane Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (81 945) ( ) Dzialalnosc finansowa Zaciagniecie / (splata) pozyczek - (77 417) Wplywy z emisji akcji Koszty publicznej oferty akcji - (18 760) Przeplywy srodków pienieznych netto z dzialalnosci finansowej 5

8 Zmiana stanu srodków pienieznych Zmiana stanu srodków pienieznych Na poczatek okresu obrotowego Zwiekszenie Na koniec okresu obrotowego Noty stanowia integralna czesc sprawozdania finansowego. Informacje ogólne Podstawowa dzialalnoscia prowadzona przez Grupe Kapitalowa Agora SA (poprzednio Agora Gazeta Sp. z o.o.) ( Grupa, Spólka ) jest produkcja, sprzedaz i promocja dziennika Gazeta Wyborcza oraz innych publikacji w Polsce. Spólka prowadzi dzialalnosc we wszystkich duzych miastach w Polsce i zatrudnia ponad osób. 1. Istotne zasady rachunkowosci Ponizej przedstawiono istotne zasady rachunkowosci stosowane podczas sporzadzania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W latach objetych niniejszym sprawozdaniem finansowym nie zanotowano zadnych istotnych zmian dotyczacych stosowanych zasad rachunkowosci. Podstawa sporzadzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora SA zostalo sporzadzone zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci i w oparciu o zasade kosztu historycznego. Przeliczanie walut obcych Transakcje dokonane w walutach obcych sa ksiegowane wedlug kursów wymiany obowiazujacych w dniu ich przeprowadzenia, ustalonych w zaleznosci od okolicznosci, badz to przez Narodowy Bank Polski, badz tez przez wladze celne. Dodatnie i ujemne róznice kursowe wynikajace z rozliczen takich transakcji oraz z przeliczenia aktywów i pasywów wyrazonych w walutach obcych zostaly ujete w rachunku zysków i strat, za wyjatkiem sytuacji gdy transakcje te byly bezposrednio powiazane z inwestycjami w rzeczowe skladniki majatku trwalego, w którym to przypadku sa one kapitalizowane. Salda sa przeliczane wedlug kursów wymiany obowiazujacych na koniec okresu. Odroczony podatek dochodowy Dla ustalenia podatku odroczonego zastosowano metode zobowiazan bilansowych w odniesieniu do wszystkich róznic przejsciowych powstalych pomiedzy dochodem ustalonym dla potrzeb podatkowych a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych. Najistotniejsze róznice przejsciowe wynikaja z amortyzacji rzeczowych skladników majatku trwalego, oraz z róznych transakcji nie podlegajacych opodatkowaniu badz z takich, które beda uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie rozliczenia danej transakcji. 6

9 Naleznosci Naleznosci zostaly przedstawione wedlug wartosci nominalnej, pomniejszone o korekty ich wartosci na pokrycie ryzyka ich niesciagalnosci. Zapasy Zapasy wycenia sie wedlug kosztu lub wedlug ceny sprzedazy netto, w zaleznosci która wartosc jest nizsza. Koszty sa ustalane zgodnie z metoda FIFO ( pierwsze weszlo-pierwsze wyszlo ). Cena sprzedazy netto jest szacunkowa ceny sprzedazy w normalnych warunkach rynkowych, pomniejszona o szacunkowe koszty uczynienia zapasów zdatnymi do sprzedazy oraz o szacunkowe koszty sprzedazy. 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Rzeczowy majatek trwaly Cena nabycia rzeczowego majatku stanowi wydatki poniesione przy zakupie lub wytworzeniu oraz uwzglednia róznice kursowe. Amortyzacja jest obliczana wedlug metody liniowej, z wyjatkiem sprzetu komputerowego, który jest amortyzowany zgodnie z metoda degresywna, natomiast srodki trwale o niewielkiej wartosci umarzane sa jednorazowo po ich oddaniu do uzytku. Okres przewidywanego uzytkowania rzeczowego majatku trwalego jest nastepujacy dla poszczególnych grup: budynki lat maszyny i urzadzenia 2-20 lat pozostale srodki trwale i srodki transportu 2-7 lat Zysk lub strate powstala w zwiazku ze zbyciem srodków trwalych okresla sie jako róznice pomiedzy cena sprzedazy a wartoscia ksiegowa netto danego srodka trwalego w dniu zbycia. Platnosci dokonywane w ramach leasingu operacyjnego sa ujmowane w rachunku zysków i strat w równych ratach przez caly okres trwania leasingu. Remonty i naprawy sa ujmowane w rachunku zysku i strat w momencie poniesienia wydatku; koszty ulepszania sa kapitalizowane w momencie ich poniesienia. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc firmy jest to nadwyzka kosztów nabycia nad wartoscia rynkowa udzialu Spólki w aktywach netto nabytej spólki zaleznej / spólki stowarzyszonej w dniu nabycia. Wartosc firmy zwiazana z nabyciem spólek zaleznych jest przedstawiana w bilansie jako wartosci niematerialne i prawne. Wartosc firmy zwiazana z inwestycjami w spólkach stowarzyszonych, do wartosci która nie zostala jeszcze zamortyzowana, jest przedstawiana oddzielnie jako czesc finansowego majatku trwalego. Wartosc firmy jest amortyzowana wedlug metody liniowej przez okres pieciu lat. Skapitalizowane wydatki zwiazane z publiczna oferta akcji sa amortyzowane liniowo przez 5 lat. Pozostale wartosci niematerialne i prawne sa amortyzowane liniowo przez okres 3 do 5 lat. Majatek finansowy Krótkoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie w wysokosci poniesionych kosztów na ich nabycie, powiekszonych o odsetki naliczone do daty bilansu, co w przyblizeniu odpowiada ich wartosci rynkowej; róznice w ich wycenie sa wykazywane w rachunku zysków i strat. 7

10 Udzialy i dlugoterminowe papiery wartosciowe wycenia sie po kosztach historycznych pomniejszonych o korekty z tytulu trwalej utraty wartosci. Metody uznawania przychodów Sprzedaz jest wykazywana w kwocie naleznej za sprzedany towar w dniu jego wydania, natomiast przychody z tytulu sprzedazy uslug zgodnie z warunkami umów, pomniejszone o zwiazane z nimi koszty dystrybucji, zwrotów i podatków od sprzedazy. 1. Istotne zasady rachunkowosci (kontynuacja) Koszty finansowe Odsetki i pozostale koszty finansowe sa wykazywane w rachunku zysków i strat, chyba ze bezposrednio dotycza inwestycji w rzeczowym majatku trwalym, wtedy podlegaja one kapitalizacji. Plan motywacyjny dla pracowników Pracowniczy plan motywacyjny obejmujacy kadre zarzadzajaca i wybitnych pracowników uzaleznia poziom wynagrodzenia od wyników pracy i oparty jest o premie pieniezne oraz akcje z ograniczona zbywalnoscia. Na koszt wynikajacy z powyzszego planu skladaja sie: kwota premii pienieznej oraz rynkowa wartosc akcji z ograniczona zbywalnoscia, pomniejszona o kwoty wplacone przez pracowników na rzecz tych akcji. Koszt wyplat jest szacowany i naliczany w ciagu trwania planu i ostatecznie zaktualizowany na podstawie stopnia realizacji okreslonych w planie celów. Podmioty powiazane Transakcje o istotnym znaczeniu, salda i inne ustalenia z podmiotami powiazanymi sa przedstawione oddzielnie w sprawozdaniach finansowych. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego, podmioty powiazane oznaczac beda wspólników, podmioty zalezne i stowarzyszone, czlonków Zarzadów i Rad Nadzorczych spólek nalezacych do Grupy, jak równiez czlonków ich najblizszych rodzin, a ponadto podmioty znajdujace sie pod ich kontrola. 2. Srodki pieniezne oraz ich ekwiwalenty Srodki pieniezne w banku i kasie Krótkoterminowe depozyty bankowe Bony skarbowe Srodki pieniezne oraz depozyty bankowe obejmuja nieznaczne kwoty zdeponowane na rachunkach przeznaczonych na zobowiazania wynikajace z funduszu pracowniczego, jak równiez kwoty zobowiazan wynikajace z uzywania firmowych kart kredytowych. 8

11 3. Krótkoterminowe papiery wartosciowe Krótkoterminowe papiery wartosciowe Obligacje skarbowe Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Naleznosci i rozliczenia miedzyokresowe czynne Naleznosci z tytulu dostaw i uslug Pozostale naleznosci Rozliczenia miedzyokresowe czynne Naleznosci z tytulu podatku dochodowego 6 - Pozostale naleznosci z tytulu podatków i ubezpieczen spolecznych Wszystkie naleznosci sa wymagalne w ciagu jednego roku Naleznosci z tytulu dostaw i uslug obejmuja kwoty nalezne od podmiotów powiazanych wynikajace z podstawowej dzialalnosci operacyjnej na kwote 992 tys. PLN, (30 czerwca 1999: tys. PLN) 5. Zapasy Materialy i artykuly jednorazowego uzytku Wyroby gotowe i towary

12 6. Rzeczowy majatek trwaly Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 2000 r Bilans otwarcia netto Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (836) (321) (6 042) (7 199) Amortyzacja (1 696) (19 339) - (21 035) Bilans zamkniecia netto Stan na dzien 30 czerwca 2000 r Wartosc brutto Umorzenie (9 876) ( ) - ( ) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Saldo inwestycji rozpoczetych na 30 czerwca 2000 r. zawieralo inwestycje bedace w ostatniej fazie realizacji o lacznej wartosci tys. PLN, tj.: maszyny drukarskie i budynek drukarni Warszawa Bialoleka, maszyny drukarskie i budynek drukarni w Tychach o wartosciach odpowiednio: ; ; ; tys. PLN. Inwestycje te zostaly ukonczone w lipcu 2000 roku i zgodnie z zasadami rachunkowosci Grupy sa amortyzowane poczawszy od sierpnia br. Wszystkie skladniki majatku ujete powyzej stanowia wlasnosc Spólki. 10

13 Grunty wlasne, budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Inwestycje rozpoczete Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia wg sprawozdania na Korekta bledu: (6 077) (851) Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (182) (456) (1 123) (1 761) Amortyzacja (1 350) (17 558) - (18 908) Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 Wartosc brutto Umorzenie (6 659) (78 210) - (84 869) Zaliczki na poczet rzeczowego majatku trwalego Wartosc netto Bilanse otwarcia na 1 stycznia 1999 r. budynków i budowli zostaly skorygowane o skutki ubieglorocznej blednej klasyfikacji korekty konsolidacyjnej. W wyniku tego bilans otwarcia budynków i budowli zostal pomniejszony o kwoty tys. PLN i 851 tys. PLN, jednoczesnie bilans otwarcia inwestycji rozpoczetych zostal zwiekszony o kwote tys. PLN. Kwota tys. PLN stanowi odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie, które powinny zostac wyeliminowane w konsolidacji z budynków i budowli zamiast inwestycji rozpoczetych. Kwota 851 tys. PLN sa to odsetki zaplacone Agorze SA przez Agore Poligrafie w 1997 r. które powinny byly zostac wyeliminowane w konsolidacji z grupy budynków i budowli w korespondencji z zyskiem netto za rok Bilans zamkniecia zysków zatrzymanych w kapitale zapasowym na 31 grudnia 1997 roku zostal odpowiednio pomniejszony o kwote 851 tys. PLN. 11

14 7. Wartosci niematerialne i prawne Koszty publicznej emisji akcji Wartosc firmy Pozostale wartosci niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 2000 Bilans otwarcia netto Zwiekszenia Amortyzacja (2 152) (1 174) (705) (4 031) Bilans zamkniecia netto Stan na dzien 30 czerwca 2000 Wartosc brutto Umorzenie (5 051) (6 064) (3 436) (14 551) Wartosc netto Koszty publicznej emisji akcji Wartosc firmy Pozostale wartosci niematerialne i prawne Ogólem 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 Wartosc netto na dzien otwarcia Reklasyfikacja (140) - Zwiekszenia Amortyzacja (727) (1 174) (709) (2 610) Zmniejszenia i korekty - - (124) - Wartosc netto na dzien zamkniecia Stan na dzien 30 czerwca 1999 Wartosc brutto Umorzenie (749) (3 717) (2 033) (6 499) Wartosc netto

15 8. Finansowy majatek trwaly Pozostaly finansowy 6 miesiecy do 30 czerwca 2000 majatek trwaly Bilans otwarcia netto Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (3 147) Rezerwa na straty z pozostalych inwestycji (600) Bilans zamkniecia netto Pozostaly finansowy 6 miesiecy do 30 czerwca 1999 majatek trwaly Wartosc netto na dzien otwarcia Zwiekszenia Zmniejszenia i korekty (110) Rezerwa na straty z pozostalych inwestycji (2 400) Wartosc netto na dzien zamkniecia Na dzien 30 czerwca 2000 roku grupa kapitalowa Agora SA posiadala 12,12% kapitalu akcyjnego Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej SA ( TKP ), spólka ta jest podmiotem dominujacym dla podmiotów swiadczacych uslugi w zakresie udostepniania platnej telewizji, o wartosci bilansowej tys. PLN (wartosc w cenie nabycia tys. PLN). Na dzien 30 czerwca 1999 roku wartosc bilansowa inwestycji w TKP byla równa zero a cena nabycia tys. PLN. Poza wymienionymi powyzej, w sklad pozostalego finansowego majatku trwalego wchodza udzialy i akcje w innych jednostkach powiazanych oraz pozyczki udzielone innym jednostkom powiazanym. 9. Zobowiazania i bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug Podatek dochodowy Pozostale podatki i ubezpieczenia spoleczne Pozostale zobowiazania Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów Wszystkie zobowiazania sa platne w ciagu jednego roku. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychody przyszlych okresów zawieraja kwote tys. PLN przeznaczona na zobowiazania wynikajace z planów motywacyjnych dla kierowników i wybitnych pracowników Grupy. 13

16 10. Pozyczki krótkoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pozyczki - - Niezabezpieczone kredyty zapadalne w ciagu roku W marcu 1999 r. Spólka podpisala umowe o linii kredytowej z BRE na kwote 150 milionów PLN. Kredyt zostal przyznany na okres od 4 maja 1999 do 28 lutego 2001 i bedzie przeznaczony na finansowanie biezacej dzialalnosci i wydatków inwestycyjnych. Do dnia 30 czerwca 2000 r. linia kredytowa nie byla wykorzystywana. 11. Pozyczki dlugoterminowe Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach Niezabezpieczone pozyczki zapadalne po pieciu latach dotycza pozyczki w biezacej wysokosci tys. USD (30 czerwca 1999 r.: tys. USD) udzielonej przez akcjonariusza Cox Poland Investments, Inc. Kwota pozyczki wraz ze skapitalizowanymi odsetkami moze podlegac wymianie w 2000 roku na akcji TKP SA nalezacych do Grupy, stanowiacych 49 % akcji zwyklych serii B. Jezeli nie nastapi realizacja powyzszej opcji, pozyczka ta bedzie splacona w 2007 roku. Roczna stopa oprocentowania wynosi 6,31%, odsetki sa platne w dniu splaty pozyczki. 12. Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy obliczany jest od wszystkich róznic przejsciowych metoda zobowiazan bilansowych wedlug stawki 30% ( %) w nastepujacy sposób: Przyspieszona amortyzacja podatkowa i podobne pozycje Pozostale róznice przejsciowe (12 301) (8 256)

17 13. Kapital akcyjny Liczba akcji na dzien 30 czerwca 2000 r. "Akcje imienne serii A" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje imienne serii B" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje imienne serii C" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje imienne serii D" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje na okaziciela serii E" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda "Akcje na okaziciela serii F" o wartosci nominalnej 1,00 PLN kazda Wyemitowane na 30 czerwca 2000 Wyemitowane na 30 czerwca Kazda akcja imienna serii A daje prawo do pieciu glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; akcja imienna serii B do jednego glosu a akcja imienna serii C do maksymalnie pieciu glosów, ograniczonych procentowa wielkoscia posiadanego kapitalu akcyjnego. Dla powyzszych akcji istnieja pewne ograniczenia co do ich zbywalnosci. Zatwierdzony i wyemitowany kapital akcyjny zostal w calosci pokryty wkladem pienieznym. Kazda akcja imienna serii D, E, F daje prawo jednego do glosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 14. Zyski zatrzymane i pozostale kapitaly W roku 1999 kwota tys. PLN zostala przeniesiona z pozostalych kapitalów na zyski zatrzymane jako kapitaly wlasne poprzedników prawnych Agory SA, które moga podlegac podzialowi. Dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwolane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spólki za rok 1999 podjelo uchwale o nie wyplacaniu dywidendy za rok Zyski zatrzymane oraz wynik finansowy, zgodnie z polskimi zasadami rachunkowosci, moga zostac podzielone pod warunkiem zachowania pewnych minimalnych wymogów co do poziomu kapitalu Spólki. Zgodnie ze Statutem, decyzja o podziale nie podzielonego wyniku finansowego musi byc podjeta wiekszoscia trzech czwartych glosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 15

18 15. Przychody ze sprzedazy i dzialalnosc podstawowa (a) Segmenty dzialalnosci Zasadniczo wszystkie przychody i zyski z dzialalnosci operacyjnej Grupy pochodza z podstawowej dzialalnosci, która jest sprzedaz nakladu i powierzchni ogloszeniowej dziennika Gazeta Wyborcza i innych publikacji w Polsce. W 1996 roku, poprzez liczne inwestycje w regionalne i jedna ponadregionalna rozglosnie radiowe w Polsce, Grupa rozpoczela dzialalnosc zwiazana z nadawaniem programów radiowych. Sprawozdania finansowe tych podmiotów powiazanych nie zostaly skonsolidowane ze sprawozdaniem Grupy, poniewaz ujete w nich transakcje, wyniki finansowe i przeplywy pieniezne nie maja istotnego wplywu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jedyna inwestycja Grupy zwiazana z nadawaniem programów telewizyjnych bylo nabycie akcji TKP w roku 1997 (nota 8). W styczniu 2000 Grupa oglosila swoja strategie ekspansji w internecie, która przewiduje uruchomienie horyzontalnego portalu z czesciami tematycznymi i lokalnymi, co przyniesie przychody z reklamy, oraz z czasem, handlu elektronicznego. Caly majatek Grupy znajduje sie na terenie Polski i poza wspomnianymi wyzej inwestycjami w dzialalnosc telewizyjna i radiowa, wiaze sie przede wszystkim z rynkiem prasowym. (b) Dane o sprzedazy Sprzedaz gazet i innych towarów Sprzedaz reklam i innych uslug Pozostala sprzedaz Sprzedaz reklam i innych uslug obejmuje sprzedaz barterowa na kwote tys. PLN (za I pólrocze tys. PLN). 16. Koszty operacyjne Materialy 91, Uslugi obce 84, Wynagrodzenia (Nota 17) 86, Amortyzacja srodków trwalych 21, Amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych 4, Uslugi obce obejmuja: Koszt najmu srodków trwalych Ujemne róznice kursowe

19 17. Wynagrodzenia Place Ubezpieczenie spoleczne Koszt pracowniczego planu motywacyjnego Srednia liczba zatrudnionych Wynagrodzenie Zarzadu i inne swiadczenia Wynagrodzenie Zarzadu wyplacone na podstawie umów o prace wynioslo tys. PLN (za pierwsze pólrocze 1999 roku tys. PLN). Kwota wynagrodzen Zarzadu za pierwsze pólrocze 2000 r. odzwierciedla powiekszenie Zarzadu z 3 do 4 osób oraz zawiera jednorazowe wydatki (w przyblizeniu 300 tys. PLN) zwiazane ze zmianami w skladzie Zarzadu w tym okresie. 18. Odsetki oraz pozostale przychody i koszty finansowe (netto) Odsetki Przychody z krótkoterminowych papierów wartosciowych (4 074) Wynik netto z transakcji terminowych: walutowych i stopy procentowej Zyski z tytulu róznic kursowych (543) Odsetki i pozostale koszty finansowe z tytulu: Kredyty w rachunku biezacym i inne pozyczki krótkoterminowe - (2 017) Kredyty zapadalne czesciowo lub w calosci po pieciu latach (2 884) (2 621) Ujemne róznice kursowe (4 910) (930) Pozostale koszty finansowe (76) (750) (7 870) (6 318) (6 861) 19. Podatek dochodowy Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Uzgodnienie efektywnej stopy opodatkowania z ustawowa stopa opodatkowania podatkiem dochodowym przedstawiono ponizej: Ustawowa stopa opodatkowania podatkiem (%) dochodowym Przejsciowe róznice z tytulu ulg podatkowych (%) (3) - Pozostale koszty nie bedace kosztem uzyskania (%)

20 Tlumaczenie przychodu Efektywna stopa podatkowa (%) (%) Zysk netto na jedna akcje Zysk netto Grupy przypadajacy na jedna akcje zostal obliczony w oparciu o wyemitowana liczbe akcji dla biezacego okresu i sredniowazona liczbe akcji dla pierwszego pólrocza 1999 r.. Odpowiednio oraz sztuk dla stanu na 30 czerwca 2000 r. i 30 czerwca Wplywy srodków pienieznych netto przed zaplata odsetek i podatku Zmiany w kapitale pracujacym obejmuja: Zmniejszenie stanu zapasów Zwiekszenie stanu naleznosci (28 115) (14 633) Zwiekszenie stanu zobowiazan (18 899) (5 329) 22. Zarzadzanie ryzykiem finansowym Ryzyko kredytowe Aktywa, które potencjalnie narazaja Grupe na ryzyko kredytowe stanowia przede wszystkim srodki pieniezne w kasie i w banku, lokaty krótkoterminowe, papiery wartosciowe i naleznosci z tytulu dostaw i uslug. Grupa lokuje srodki pieniezne w instytucjach finansowych, których zdolnosc kredytowa jest wysoko oceniana, takze w NBP. Naleznosci z tytulu dostaw i uslug sa wykazywane po odliczeniu rezerwy na naleznosci watpliwe. Ryzyko kredytowe zwiazane z naleznosciami z tytulu dostaw i uslug jest ograniczone, poniewaz baza klientów Grupy jest bardzo liczna i reprezentuja oni rózne segmenty rynku. W zwiazku z tym koncentracja ryzyka kredytowego Grupy jest nieznaczna. Ryzyko kursowe Spólka nie posiada istotnej kwoty naleznosci z tytulu dostaw i uslug wyrazonej w walutach obcych. Zobowiazania krótkoterminowe wymagajace uregulowania w walucie obcej wyniosly tys. PLN, sa to przede wszystkim platnosci w markach niemieckich, euro i frankach szwajcarskich. Do 12 kwietnia 2000 roku kurs wymiany PLN na waluty obce byl w duzym stopniu regulowany przez NBP na podstawie koszyka glównych walut. W dniu nastepnym kurs wymiany zostal uwolniony i obecnie reguluje go rynek. Spólka jest narazona na ryzyko kursowe wynikajace z importu papieru i farb drukarskich oraz zobowiazan w walutach obcych wynikajacych z kontraktów inwestycyjnych. Grupa 18

21 Tlumaczenie zarzadza ryzykiem kursowym zabezpieczajac okreslone kontrakty - zawiera walutowe kontrakty terminowe. Na dzien 30 czerwca 2000 r. Grupa miala otwarte nastepujace walutowe transakcje terminowe: Data waluty Rodzaj transakcji Kwota w USD Kurs wykonania USD/PLN kupno , kupno , kupno , sprzedaz ,4215 Dodatkowo po dniu bilansowym Agora zawarla trzy 3 letnie transakcje o charakterze SWAP-u walutowego zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym, zwiazanym z zakupami papieru gazetowego z bankami ING Bank N.V. oraz ABN AMRO Bank N.V. Kazda transakcja sprowadza sie do comiesiecznych zakupów kwoty EURO za odpowiednio tys. PLN, tys. PLN i tys. PLN przez kolejne 36 miesiecy poczawszy od 15 lipca 2000 r. w przypadku jednej transakcji i 15 sierpnia 2000 r. w przypadku dwu pozostalych. Lacznie w ramach kazdej z umów zakupione zostanie 18 mln EURO za kwoty odpowiednio tys. PLN, tys. PLN i tys. PLN co gwarantuje stale kursy zakupu EURO w okresie trwania kontraktu odpowiednio 4,8570 PLN, 4,6898 PLN oraz 4,9855 PLN za 1 EURO. Ryzyko stopy procentowej Krótkoterminowe depozyty i lokaty Grupy sa oprocentowane wedlug zmiennych stóp wlasciwych dla plynnych instrumentów o minimalnym ryzyku oraz dla czesci inwestycji wg stalej stopy dajacej stala premie w dniu wykupu. Termin zapadalnosci wszystkich depozytów i lokat przypada w okresie do jednego roku. Zmienne i stale stopy oprocentowania pozyczek Grupy przedstawiono w nocie Naklady inwestycyjne Na dzien sporzadzenia niniejszego sprawozdania, zobowiazania inwestycyjne wynikajace z podpisanych kontraktów wynosily tys. PLN. 11 lipca 2000 Agora podpisala z Koenig & Bauer AG (KBA) umowe na dostawe maszyn drukarskich do swoich drukarni w Warszawie i Pile. Laczna kwota zamówienia objetego umowa wynosi 28 mln DEM. Maszyna drukarska przeznaczona dla Warszawy zostanie zainstalowana w nowo otwartej drukarni w Bialolece. Wartosc kontraktu zawarta jest w powyzszej kwocie zobowiazan inwestycyjnych. 7 lipca 2000 roku zostala podpisana umowa na roboty budowlane z Porr Polska SA dotyczaca budowy obiektów nowej siedziby Agory SA. Umowa przewiduje termin zakonczenia prac do 12 sierpnia 2002 roku. Prace budowlane wykonane zostana w dwóch etapach. Ryczaltowa cena za wszystkie prace wynosi 152 mln. zl. Wartosc kontraktu zawarta jest w powyzszej kwocie zobowiazan inwestycyjnych. W zwiazku z rozpoczeciem budowy nowej siedziby Agory SA przy ul. Czerskiej w Warszawie, na przelomie sierpnia i wrzesnia 2000 r. Spólka rozpoczela wyburzanie budynku drukarni i budynku biurowego, na miejscu których stanie nowa siedziba Spólki. 19

22 Tlumaczenie Obecnie prace wyburzania nie zostaly jeszcze zakonczone, ani rozliczone. Szacunkowa wartosc ksiegowa netto wyburzanych budynków wynosi ok. 12 mln PLN. 24. Zobowiazania warunkowe Na dzien 30 czerwca 2000 roku Grupa posiadala zobowiazania warunkowe z tytulu gwarancji bankowych, innych gwarancji oraz inne zobowiazania wynikajace ze zwyklej dzialalnosci gospodarczej, z tytulu których nie przewiduje sie powstania istotnych zobowiazan. Udzielone gwarancje Agora gwarantuje splate 63,23% kredytu bankowego, to jest tys. PLN, oraz 63,23% wszystkich kosztów banku kredytujacego wynikajacych z umowy kredytu dla Inforadio Sp. z o.o. Agora udzielila gwarancji dla spólek Trefl Sp. z o.o. i Biuro Obslugi Radiowej Sp. z o.o. na kwoty odpowiednio 500 tys. PLN i 800 tys. PLN. Celem gwarancji jest zagwarantowanie wykonania przez Spólki zobowiazan wynikajacych z umów kredytowych podpisanych z bankiem. Termin waznosci gwarancji uplywa 30 lipca 2001 roku. Entertainment przeciw TKP Miedzynarodowa Izba Handlowa w orzeczeniu z 26 czerwca 2000 roku uwzglednila roszczenia Telewizyjnej Korporacji Partypacyjnej SA ( TKP ), Agory SA., Canal+ i Polcom Invest SA. o zaplate 10 milionów USD, zwrot kosztów procesowych i arbitrazu. Wzajemne zostaly oddalone. Powyzsze postepowanie dotyczylo listu intencyjnego podpisanego 17 lutego 1998r. przez TKP, Agore SA. oraz Polcom Invest SA. Entertainment w sprawie w TKP SA. Sprawa ta zostala opisana w Rozdziale V, pkt prospektu emisyjnego Agory SA. W zwiazku z powyzszym sporem Grupa informowala o istnieniu zobowiazania warunkowego opiewajacego na 22,5% kwoty, która moglaby zostac zasadzona wobec TKP, która to Agora musialaby poniesc, gdyby TKP nie byla w stanie zaspokoic tego roszczenia. Na poczet tego zobowiazania Grupa nie utworzyla rezerw. Opisane rozstrzygniecie sporu powoduje ustanie istnienia tego zobowiazania warunkowego. Ubezpieczenia Dzialalnosc operacyjna i przychody Grupy podlegaja wplywowi wydarzen politycznych, zmianom sytuacji prawnej i finansowo-skarbowej a takze zmianom regulacyjnym. Branze, z którymi powiazana jest dzialalnosc Grupy sa równiez narazone na róznego rodzaju ryzyko. Charakter i czestotliwosc wystapienia zdarzen, z których nie wszystkie sa objete ubezpieczeniem, oraz ich wplyw na przyszla dzialalnosc i przychody Grupy nie sa przewidywalne. 20

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl

1999-2002 przychód z powyzszego tytulu ksiegowany byl 8349 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWSZECHNETOWARZYSTWO EMERYTALNE"DOM" Spólka Akcyjna 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 tel. (0-22) 582-89-00; fax 582-89-50 REGON013284645 PKD (EKD) 6602 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 1999

Raport roczny SA-R 1999 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTANCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 1999 (zgodnie z 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.)

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) T³umaczenie AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 31.12.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 31.12.98 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 1998. AGORA Spólka Akcyjna

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 1998. AGORA Spólka Akcyjna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD 00950 WARSZAWA PLAC POWSTANCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport roczny SARS (zgodnie z 46 ust. 8 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia r. Dz.U. Nr 163,

Bardziej szczegółowo

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r.

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY JA VENA HANCZA 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS. na dzien 31.12.2012 r. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: 844-10-57-789 BILANS na dzien 31.12.2012 r. (w zl) AKTYWA Stan na koniec P ASYW A Stan na koniec 2011 2012 2011 2012 (Wvszczególnienie)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 1998. AGORA Spólka Akcyjna

Raport roczny SA-R 1998. AGORA Spólka Akcyjna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD 00950 WARSZAWA PLAC POWSTANCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR (zgodnie z 46 ust. 1 pkt. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia r. Dz.U. Nr 163, poz. 1160)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 2004 2003

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 2004 2003 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM 2004 2003 I. Kapital wlasny na poczatek okresu (BO) 325 236 314 029 a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 1 318 b) korekty bledów podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 *

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) 220,18 217,14 * 220,18 217,14 * Aktywa Lokaty Bilans 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 Inwestycje w papiery wartosciowe 2 591 793 3 020 607 Srodki pieniezne Srodki na biezacych rachunkach bankowych 582 15 098 Naleznosci Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo