NR / N O 3 (21) 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl"

Transkrypt

1 NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM MIĘDZYNARODOWYCH AT THE HEART OF FOREIGN BUSINESS DEVELOPMENT KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM TECHNOLOGY INCUBATOR POZNAŃ SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF AMU FOUNDATION QUARTERLY

2 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI Table of contents 2 2 Spis treści Foreword 3 Poland 4 STRATEGY IN A GLOBAL VERSION 4 3 Słowo wstępne 5 Polska STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ Poland 10 INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES Polska INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM Europe 14 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ENHANCING ENTREPRENEURSHIP AND BOOSTING SME INTERNATIONALISATION IN EUROPE France 18 AT THE HEART OF FOREIGN BUSINESS DEVELOPMENT Europa ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZWIĘKSZANIE POZIOMU INTERNACJONALIZACJI MŚP W EUROPIE 19 Francja W CENTRUM ROZWOJU FIRM MIĘDZYNARODOWYCH Germany/Brazil 22 LAND SOFTLY IN BERLIN Niemcy/Brazylia MIĘKKIE LĄDOWANIE W BERLINIE Project gained fi nancial support of Ministry of Science and Higher Education in terms of Minister s enterprise Innovation Creator. Support for innovative academic entrepreneurship Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej ademickiej EDITORIAL STAFF / REDAKCJA: Anna Tórz (editor-in-chief/red. nacz.), Maciej Nowak, Justyna Rowińska DESIGN / PROJEKT: Morski Studio Grafi czne, PRINT / DRUK: Zakłady Poligrafi czne Serigraf ISSN No 3 / 2011

3 FOREWORD / SŁOWO WSTĘPNE When you ask the Finns about reasons for the success of their companies on international markets they say it is due to a rather small internal market (Finland s area is comparable to that of Poland but its population is approximately 7 times lower) that their development strategies involve company development on a European or even global scale already from the very beginning of the business activity. The inspiration to offer you an issue of IQ dedicated to the international performance of companies and innovation centers was inspired by various presentations and discussions held during the 22nd International Conference of the Polish Business and Innovation Centres Association, which was devoted to the internationalization of knowledge-based entrepreneurship. As the issues raised at the conference e did not fully exhaust the subject, we have decided to develop some of the aspects here in IQ. Best regards, rds, Anna Tórz Finowie pytani o przyczyny sukcesu, jaki ich fi rmy osiągają na rynkach międzynarodowych odpowiadają, że dzieje się tak, ponieważ fi ńscy przedsiębiorcy z racji niewielkiego rynku wewnętrznego (powierzchnia Finlandii jest porównywalna z powierzchnią Polski, a liczba ludności jest ok. siedem razy mniejsza) od początku prowadzenia działalności planują strategię rozwoju fi rmy w skali Europy, a nawet świata. Inspiracją do zaproponowania Państwu numeru IQ poświęconego międzynarodowemu aspektowi działania fi rm oraz ośrodków innowacji były wystąpienia i dyskusje toczące się podczas XXII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce na temat internacjonalizacji przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Ponieważ poruszane podczas konferencji zagadnienia nie wyczerpały tematu, zdecydowaliśmy się na rozwijanie niektórych wątków na łamach IQ. Zapraszam do lektury. Anna Tórz NR 3 /

4 POLAND Berenika Marciniec, PhD Deputy Director Modern Economy Infrastructure Department, Polish Agency for Enterprise Development Warsaw, Poland STRATEGY IN A GLOBAL VERSION And so it happened. After seven years from Poland s accession to the European Union we are finally getting mature enough to open the borders and not only the mental ones but also those regarding parks. In fact this is much harder a task than opening borders between states. For there is no Schengen regulation, nor EU back-up. There is no tedious preparation period, nor is there a long checklist of control tasks which would cushion the final effect. Instead there is a great deal of unknowns as well as numerous new possibilities which for such a small state, as a science and technology park represents, may be an authentic bounce to a worldwide success in a much better way than the famous euro area. Science and technology parks (STPs) constitute a unique partner to a conscious and innovative business, to a business which is modern and closely associated with science and research facilities. Cooperation with a park is a chief asset for companies in The end of the previous year has seen the publishing of the IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 a report on the development stage and condition of STPs worldwide. Compiled once in a few years, it involves more and more parks located around the globe. The survey specifi c research fi elds seems to be the key issue at the moment. And that key is valid, if there are entrepreneurs who operate in the given region and are eager to make use of the park s offer. Therefore, STPs even more frequently conduct market research and they survey the potential Fig. 1 / Rys. 1 DEGREE OF SPECIALISATION / POZIOM SPECJALIZACJI Specialist / Wyspecjalizowany Balanced zone / Strefa równowagi Generalist / Ogólny % 1.7% 10% 13.3% 15% 1.7% 3.3% 1.7% 28.3% 20% Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 their struggle for being competitive. Hence the role of parks in developed knowledge-based economies is so valuable. And in Poland still not valued enough. Published by the International Association of Science Parks (IASP), the newest data on the state of science and technology parks in the world allow us to gather the courage and determination in order to develop such institutions in Poland. Especially as the potential is already here. was addressed to 275 parks which are IASP full members, regardless of the fact whether it is an operating park or whether it is still in its construction phase. In the end the study involved 73 parks representing 29 countries, with 56% of these parks located in Europe. Firstly: WHAT? SPECIALIZATION. A development direction focused on specific industries and on supporting enterprises in their demand for their future services already at the stage of creating or expanding their institutions, so that they will be able to meet the needs of their prospects even better. (Fig. 1) The study reveals that 58.3% of parks in the world are specialized (Fig. 1). STPs with a general approach account for 26.7%, whereas the offer of 15% of parks is placed in between the specialized and general one. This indicates a signifi cant balance of the 4 No 3 / 2011

5 POLSKA dr Berenika Marciniec Zastępca Dyrektora Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, Polska STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ I stało się. Po 7 latach od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wreszcie dojrzewamy do otwarcia granic tych parkowych i tych mentalnych. I być może jest to dużo trudniejsze zadanie niż znoszenie granic pomiędzy państwami. Nie ma tu bowiem ani regulacji z Schengen, ani unijnej asekuracji. Nie ma żmudnego okresu przygotowań i długiej listy zadań kontrolnych będących poduszką amortyzującą efekt końcowy. Jest za to masa niewiadomych i wiele nowych możliwości, które mogą dla takiego małego państewka, jakim jest park naukowotechnologiczny, być prawdziwą trampoliną do światowego sukcesu w dużo lepszym wydaniu niż rozsławiona strefa euro. Parki naukowo-technologiczne to szczególny partner dla świadomego i innowacyjnego biznesu. Biznesu nowoczesnego i ściśle związanego z zapleczem naukowo-badawczym. Współpraca z parkiem to główny atut przedsiębiorstw w walce o status konkurencyjnych. Stąd rola parków w rozwiniętych gospodarkach opartych na wiedzy jest tak nieoceniona. A w Polsce jeszcze często niedoceniona. Na podstawie najnowszych informacji o stanie parków naukowo-technologicznych na świecie publikowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Parków Naukowych (IASP) uczymy się odwagi i determinacji w rozwoju tych instytucji w Polsce bo potencjał już mamy. Z końcem ubiegłego roku pojawił się IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 raport o stanie rozwoju i kondycji parków naukowo-technologicznych na świecie. Raport ten, opracowywany raz na kilka lat, obejmuje coraz większą liczbę parków na wszystkich kontynentach. Pomiar w obecnym badaniu adresowany był do 275 parków będących członkami pełnymi IASP (IASP full members) niezależnie od tego, czy dany park jest parkiem funkcjonującym, czy jeszcze w fazie tworzenia. Ostatecznie w badaniu udział wzięły 73 parki reprezentujące 29 krajów, z czego aż 56% zlokalizowanych było w Europie. Po pierwsze: CO? CZYLI SPECJALIZACJA Przyjęta przez park ścieżka rozwoju w kierunku określonych branż i wspierania przedsiębiorstw w konkretnych dziedzinach badawczych wydaje się być obecnie sprawą kluczową. Klucz bowiem pasuje wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w danym regionie i chcą korzystać z nowoczesnej oferty parku. Stąd parki coraz częściej przeprowadzają badania rynku i potencjalnego popytu na swoje przyszłe usługi już na etapie tworzenia bądź rozbudowy parku, właśnie po to, aby lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie potencjalnych klientów. (Rys. 1) Z badań wynika (Rys. 1), że 58,3% parków na świecie to parki wyspecjalizowane. Parki o profilu ogólnym stanowią 26,7%, a 15% parków to parki z ofertą zrównoważoną pomiędzy specjalistyczną i ogólną. Pokazuje to duże wyważenie parków, co może wynikać z przyjętej strategii rozwoju lub też dużej elastyczności w stosunku do potrzeb danego regionu. Niemniej jednak tendencja światowa jest jak najbardziej skierowana na wyspecjalizowanie oferty parków. Ponadto dalsze badania pokazują, że duża grupa światowych parków naukowo-technologicznych, bo 42,5% Fig. 2 / Rys. 2 Which of these statements applies to your Park? Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do Państwa parku? We accept companies and institutions from any technology sector Przyjmujemy firmy i instytucje z dowolnego sektora technologicznego We accept companies and institutions from any sector but we encourage some specific sectors more than others Przyjmujemy firmy i instytucje z dowolnego sektora, ale niektóre z tych sektorów zachęcamy bardziej niż inne We only accept companies and institutions from a limited number of technology sectors Przyjmujemy firmy i instytucje jedynie z wybranych sektorów technologicznych N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi z nich, jest skłonna przyjąć lokatorów z dowolnego sektora, chociaż zdecydowanie bardziej zachęcane są firmy z określonych sektorów (Rys. 2). Po drugie: KOMU? CZYLI LOKATOR A konkretnie dostęp do potencjalnego lokatora czy usługobiorcy korzystającego z oferty parku oraz określone działania samego parku zmierzające do pozyskania i zainteresowania potencjalnego klienta swoim wachlarzem usług. W rzeczywistości zdecydowana większość parków naukowo-technologicznych aż 62,1% jest ukierunkowana głównie na rynki lokalne, ewentualnie krajowe (Rys. 3). Nie obserwuje się parków zdecydowanie zorientowanych międzynarodowo, jedynie 10,4% wszystkich parków prezentuje nieznaczne ukierunkowanie na partnerów z zagranicy (Rys. 3). STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 14 19, , , , Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 / Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 NR 3 /

6 POLAND parks, which may result from the adopted development strategy or from intensive fl exibility concerning the needs of a given region. Nonetheless, the global tendency clearly points out the focus on specialized offers. Moreover, further research has revealed that a large group of STPs worldwide (42.5%) is eager to accept tenants from any industry, although enterprises from some particular sectors are much more encouraged to participate (Fig. 2). Secondly: FOR WHOM? TENANTS. Even more precisely, the access to potential tenants and customers of park s services or particular activities undertaken by the park itself in order to acquire new customers and to stimulate their interest in its various services. In fact a great majority of science and technology parks (62.1%) are oriented predominantly towards local markets, sometimes towards domestic markets (Fig.3). Chiefl y internationally oriented parks have not been noted. Only 10.4% of all STPs present a slight orientation towards partners from abroad. (Fig. 3) It is also worth noticing that parks marketing objectives are rarely in line with their potential target markets. Namely, while a vast majority of parks declare orientation towards acquiring domestic tenants (see the previous figure), only 46.6% of them (24.7% oriented towards local tenants and 21.9% towards national tenants) take that direction as their marketing objective (Fig. 4). As much as 27.4% of all STPs attract foreign tenants or large international companies, whereas only 10.4% of them have declared international orientation. This lack of cohesion in defining target markets and marketing objectives might result from the wish to acquire 1 or 2 large strategic tenants, while not giving up on the purely local orientation in order to provide specialist services to local enterprises. (Fig. 4) Such tendency is often noticed in parks practice. As much as 57.5% of all parks in the world host international and multinational companies, which constitute less than 15% of all tenants of the given park (Fig. 5). Such a scale is much less common in Polish parks. (Fig. 5) Thirdly: HOW? NETWORKING. Networking becomes one of the strategic elements of creating and developing a science and technology park. The power of networking is valued by park managers all over the world. A great number of parks (88.4%) use and consider networking as a strategic and highly prestigious tool (Fig. 6). Most of the parks around the globe (71.2%) declare they belong to at least two formal Fig. 3 / Rys. 3 TARGET MARKETS / RYNKI DOCELOWE Domestic / Krajowy Balanced zone / Strefa równowagi International / Międzynarodowy % 6.9% 5.2% 5.2% 32.8% 17.2% 15.5% 12.1% Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Fig. 6 / Rys. 6 NETWORKING / SIECIOWANIE Strategic networking / Sieciowanie strategiczne Balanced zone / Strefa równowagi Casual networking / Sieciowanie nieformalne % 21.7% 18.3% 8.3% 31.7% 1.7% 1.7% Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report No 3 / 2011

7 POLSKA Warto przy tym zauważyć, że cele marketingowe parków nierzadko nie idą w parze z ich potencjalnymi rynkami docelowymi. Mianowicie, przy zdecydowanej większości parków deklarujących ukierunkowanie na pozyskanie lokatorów rodzimych (Rys. 3), tylko 46,6% z nich (24,7% lokatorów lokalnych i 21,9% lokatorów krajowych) przyjmuje ten kierunek za cel marketingowy (Rys. 4). Aż 27,4% wszystkich parków chętnie przyciąga zagranicznych lokatorów lub duże międzynarodowe koncerny, podczas gdy tylko 10,4% z nich deklarowała ukierunkowanie międzynarodowe. Niespójność w określaniu rynków docelowych i celów marketingowych przez same parki może wynikać z chęci pozyskania przez nich 1-2 dużych strategicznych lokatorów, nie wykluczając przy tym nastawienia czysto lokalnego, jeśli chodzi o dostarczanie specjalistycznych usług dla rodzimych fi rm. Trend ten jest często zauważalny w praktyce parkowej, mianowicie aż 57,5% wszystkich parków na świecie gości fi rmy międzynarodowe i wielonarodowe koncerny, które stanowią mniej niż 15% wszystkich lokatorów danego parku (Rys. 5). Skala ta jest zdecydowanie mniej zauważalna w polskich realiach parkowych. Po trzecie: JAK? CZYLI NETWORKING Sieciowanie staje się powoli jednym ze strategicznych elementów tworzenia i rozwoju parku naukowo-technologicznego. Siła networkingu jest doceniana przez zarządzających parkami na całym świecie. Zdecydowana więszkość parków, bo aż 88,4%, stosuje sieciowanie jako narzędzie strategiczne o dużym znaczeniu dla prestiżu parku (Rys. 6). Większość światowych parków 71,2% z nich deklaruje przynależność przynajmniej do dwóch sieci formalnych, czyli głównie stowarzyszeń parkowych i społeczności przedsiębiorczych, tak lokalnych, regionalnych, jak i międzynarodowych (Rys. 7). Sieci te charakteryzują się głównie formalnym procesem przyjęcia, uczestnictwa oraz kryteriami wejścia, opłatami członkowskimi, itp. Mniej sformalizowany, jak sama nazwa wskazuje, jest networking nieformalny. Dotyczy on przede wszystkim relacji zarządzających parkami z lokatorami i pozostałymi usługobiorcami parku, a także z pozostałym otoczeniem biznesu w danym regionie. Duża część parków na świecie, bo 42,5%, przynależy do przynajmniej 5 nieformalnych sieci w swoim regionie (Rys. 8). Powyższe badania pokazują dość jasny kierunek i cele rozwoju parków naukowotechnologiczych na świecie. Kierunek ten można zdefi niować jako specjalizacja klient komunikacja, ale zdecydowanie w kontekście współpracy międzynarodowej. Fig. 4 / Rys. 4 Which of these is currently your primary marketing objective (geographically speaking)? Który z poniższych celów jest obecnie Państwa głównym celem marketingowym (pod względem geograficznym)? To attract foreign companies and/or multinationals Przyciągnąć firmy zagraniczne i/lub korporacje międzynarodowe To attract national companies Przyciągnąć firmy krajowe To attract local or regional companies Przyciągnąć firmy lokalne lub regionalne None of the above / Żaden z powyższych N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 20 27, , ,7 4 5, , Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 / Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Fig. 5 / Rys. 5 Percentage of the international and multinational companies located in your Park Odsetek firm zagranicznych i korporacji międzynarodowych zlokalizowanych w Państwa parku >15% 15% -24,9% 25% -34,9% 35% -42,9% 43% -49,9% 50% -65% >65% N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 57,5 6,8 6,8 0,0 1,4 4,1 1,4 21,9 100 Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 / Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 NR 3 /

8 POLAND networks, i.e. mainly to park associations and entrepreneurship societies local, regional and international (Fig. 7). Such networks are characterized mainly by formal acceptance and membership processes, entry criteria, membership fees, etc. (Fig. 7) As the name suggests, informal networking has a less formal approach. It basically concerns the relationship of park s management with its tenants and other customers of its services, as well as with all the other business support institutions in the given region. Many parks in the world (42.5%) belong to at least 5 informal networks in their region. (Fig. 8) The above mentioned study presents a quite clear development direction and objectives of science and technology parks worldwide. The direction may be defi ned as specialization customer communication ; certainly in the context of international cooperation. Primarily however, it seems important for a park to adopt particular development directions, i.e. to implement a specifi c operational strategy which will effectively make use of target markets and networking in order to ensure park s success. Apparently, the effectiveness of park s activity, including or maybe especially the internationalization activity, results from a clear and effi cient operational strategy. Such strategy should determine not only the scope of park s specialization, its target markets and potential tenants (including strategic tenants) but also its marketing objectives as well as the form, extent and type of park s promotion activities. The results of the global study seem to be a great opportunity and a suggestion for Polish science and technology parks and their managers in terms of entering international markets and determining their specialization preferences. For it is a great moment to start this international expansion with preparing a sound strategy, using park s assets in establishing a competitive position and reinforcing park s prestige. This prestige may be established based on various aspects of park s activity from the scope of R&D services to park s location and to the negotiation ability of its managers. Nevertheless, these are the tenants of STPs that constitute the most important element and the source of park s potential success. If effectively targeted, developed and promoted, the potential of the tenants may build the strength and experience of the given park, which will lead to its great success. And that is what I wish for Polish science and technology parks in their national and international efforts. The results of the global study seem to be a great opportunity and a suggestion for Polish science and technology parks and their managers in terms of entering international markets and determining their specialization preferences. 8 No 3 / 2011

9 POLSKA Fig. 7 / Rys. 7 How many formal networks does your Park belong to? Do ilu sieci formalnych należy Państwa park? < 2 N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 1 1,4 1 1,4 6 8, , , Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Fig. 8 / Rys. 8 Please give an estimation of how many informal networks your Park participates in Proszę podać szacunkową liczbę sieci nieformalnych, w których uczestniczy Państwa park >5 N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 1 1, , , , , Wyniki światowych badań wydają się być świetną szansą i ogromną podpowiedzią dla polskich parków naukowo-technologicznych i ich menadżerów w kontekście wchodzenia na międzynarodowe rynki i określania swoich preferencji specjalizacyjnych. Ponad wszystko jednak wydaje się istotne przyjęcie określonych kierunków rozwoju parku, czyli określonej strategii działania, która umiejętnie wykorzysta i rynki docelowe, i sieciowanie w osiągnięciu parkowego sukcesu. Najwyraźniej bowiem skuteczność działań, w tym także, a może przede wszystkim, działań internacjonalizacyjnych, wynika z klarownej i efektywnej strategii działania parku. Strategia taka powinna definiować nie tylko zakres specjalizacji parku, jego rynki docelowe i potencjalnych lokatorów (w tym lokatorów strategicznych), ale także określać cele marketingowe parku oraz jego promocję, jeśli chodzi o formę, zasięg czy rodzaj. Wyniki światowych badań wydają się być świetną szansą i ogromną podpowiedzią dla polskich parków naukowo-technologicznych i ich menadżerów w kontekście wchodzenia na międzynarodowe rynki i określenia swoich preferencji specjalizacyjnych. Jest to bowiem świetny moment na to, aby tę ekspansję międzynarodową zacząć od przygotowania rozsądnej strategii i wykorzystania swoich atutów w budowaniu pozycji konkurencyjnej, a także ugruntowania prestiżu samego parku. Prestiż ten może być budowany w oparciu o różne aspekty działalności parku, od zakresu dostępnych usług badawczo-rozwojowych, przez lokalizację, aż po umiejętności negocjacyjne jego menadżerów. Niemniej jednak najważniejszym elementem potencjalnego sukcesu i jednocześnie jego źródłem są lokatorzy parku naukowo-technologicznego. To potencjał lokatorów parków umiejętnie ukierunkowany, wypielęgnowany i wypromowany może budować siłę i doświadczenie danego parku, a co za tym idzie jego pełnowymiarowy sukces. Wyłącznie takich sukcesów życzę polskim parkom naukowo-technologicznym w ich działaniach tak krajowych, jak i międzynarodowych. NR 3 /

10 POLAND Jerzy Cieślik, Dr habil. Kozminski University Warsaw, Poland INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES In this article I would like to explain why entering international markets already at the early stage of activity is a necessary condition for many young innovative companies which wish to achieve success in business. This is a fragment of a broader publication (J. Cieślik, Internationalization of Young Innovative Companies, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2011) available on the Polish Innovation Portal (www.pi.gov.pl) in the E-booki tab 1. The combination of youth and innovativeness creates quite a challenge for beginning entrepreneurs who start their activity in the high- -tech sector. In such a situation there may exist the risk of the so called liability of newness caused by the lack of tradition, contacts and roots in relations with the business and social environment together with the high risk and the possibility of failure, so often observed in innovative sectors. Yet, young innovative companies are very often forced from the very beginning to actively enter international markets and establish cooperation with much bigger partners from abroad, who are more advanced in terms of technology and organization. This of course infl icts another dimension of diffi culties and perils on the entrepreneurs. It is possible to indicate significant and multidirectional correlations between innovativeness and the activity of such companies on international markets (see Diagram 1). A company s operations on international markets such as establishing cooperation with a foreign partner or setting up a subsidiary or a branch requires usually significant adjustments to be made in the organizational fi eld of the business activity, i.e. an organizational innovation (1). According to the Oslo Manual organizational innovation is the implementation of a new organisational method in the fi rm s business practices, workplace organisation or external relations. 2 Clearly, this means that especially the more advanced forms of internationalization constitute an organizational innovation. Assuming that a young company has innovative solutions which allow it to successfully compete on the international market, internationalization helps to reveal the said sources of competitive advantage and to become known on that market. In the case of non-suffi cient demand on the domestic market, which is very common for the high-tech sector, internationalization provides the possibility to start the business and is an opportunity for development (2). The act of joining the area of international cooperation stimulates technological innovations (3) (implementing new products and processes), which is a necessary condition in order to maintain in the market in the case of modern sectors, characterized by rapid changes in technology. Of course the intensity of cooperation and the attitude of foreign partners will be also of great signifi cance here. Acquiring fi nancing from foreign, international sources may serve as an example of such synergy. It helps to proceed from the prototype stage to batch production or to engage in a long-term research project together with leading global concerns. On the other hand engaging in international operations, which is an organizational innovation itself, is at the same time a strong stimulus for implementing innovations in marketing and organization (4); a much stronger stimulus than indications from the domestic market and the experience gained there. 3 The most typical changes concern adjusting the structure and esthetics of a product (product design), its packaging or distribution channels. A close and long-term cooperation with foreign partners, on the other hand, requires often substantial changes in relations with the surrounding as well as changes within the enterprise. Moreover, a high level of organizational advancement is usually a condition for participating in international undertakings, as is the case, for example, with long-term research programmes which involve the implementation of new products, initiated by large international corporations. The young, and usually small, innovative companies are invited to participate in such projects, however many factors are considered before 1 Polish version only translator s note 2 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Third Edition. OECD/Eurostat, 2005, Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, p. 53. (Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. OECD/Eurostat, 2005, p. 51) 3 A. O Cass, J. Weerawardena: Examining the Role of International Entrepreneurship, Innovation and International Market Performance in SME Internationalization, European Journal of Marketing, Vol. 43 No. 11/12, 2009, pp No 3 / 2011

11 POLSKA Dr hab. Jerzy Cieślik Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, Polska INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM W niniejszym artykule, będącym fragmentem szerszego opracowania (J. Cieślik, Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, PARP, Warszawa, 2011) dostępnego na Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl) w zakładce E-booki, postaram się wyjaśnić, dlaczego wchodzenie na rynki zagraniczne już na wczesnym etapie działalności jest dla wielu młodych, innowacyjnych firm (MIF) warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia biznesowego sukcesu. Połączenie młodości z innowacyjnością stwarza nie lada wyzwanie dla początkujących przedsiębiorców, inicjujących przedsięwzięcia w obszarze zaawansowanych technologii. W takiej sytuacji istnieje zagrożenie nazywane fundamentalną słabością nowicjusza (liability of newness) właśnie ze względu na brak tradycji, kontaktów i zakorzenienia w relacjach z otoczeniem biznesowym i społecznym, przy jednoczesnym wysokim ryzyku i zagrożeniu niepowodzeniem, jakie obserwujemy w innowacyjnych dziedzinach gospodarki. Tymczasem bardzo często młode, innowacyjne fi rmy (MIF) są zmuszone już od samego początku do aktywnego wchodzenia na rynki międzynarodowe i nawiązywania współpracy, z często znacznie większymi i bardziej zaawansowanymi technologicznie i organizacyjnie partnerami zagranicznymi. To, rzecz jasna, otwiera nowy wymiar trudności i zagrożeń, na jakie napotykają. Możemy wskazać na bardzo istotne, wielokierunkowe zależności między innowacyjnością a aktywnością MIF na rynkach międzynarodowych (patrz Diagram 1). Konkretne działanie fi rmy na rynkach międzynarodowych rozpoczęcie współpracy z partnerem zagranicznym, utworzenie fi lii bądź oddziału wymaga najczęściej istotnych dostosowań w sferze organizacji prowadzonej działalności, czyli innowacji organizacyjnej (1). Zgodnie z Podręcznikiem Oslo innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez fi rmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem 1. Wynika z tego, że zwłaszcza bardziej zaawansowane formy internacjonalizacji stanowią niewątpliwie innowację organizacyjną. Zakładając, że młoda fi rma dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, pozwalającymi jej skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym, internacjonalizacja pozwala ujawnić wspomniane źródła przewagi konkurencyjnej i zaistnieć na rynku międzynarodowym. W sytuacji braku dostatecznego popytu na rynku krajowym, co w obszarze zaawansowanych technologii występuje bardzo często, internacjonalizacja daje możliwość rozpoczęcia działalności fi rmy i stanowi szansę jej rozwoju (2). Włączenie się w obszar współpracy międzynarodowej stymuluje innowacje technologiczne (3) (wdrażanie nowych produktów i procesów), co w warunkach nowoczesnych branż, charakteryzujących się szybkimi zmianami technologicznymi, jest warunkiem koniecznym dla utrzymania się na rynku. Rzecz jasna, wiele tu będzie zależało od intensywności współpracy oraz postawy zagranicznych partnerów. Przykładem takiej synergii może być uzyskanie finansowania z zagranicznych źródeł, co pozwala na przejście od fazy prototypu do seryjnej produkcji czy też zaangażowanie się w wieloletni projekt badawczy z udziałem wiodących światowych koncernów. Z kolei zaangażowanie w operacje międzynarodowe, samo w sobie będące innowacją organizacyjną, stanowi jednocześnie silny bodziec do wdrażania innowacji w sferze marketingu i organizacji (4), znacznie silniejszy niż sygnały i oświadczenia płynące z rynku krajowego 2. 1 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. OECD/Eurostat, 2005, Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, p. 53. (Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. OECD/Eurostat, 2005, p. 51) 2 A. O Cass, J. Weerawardena: Examining the Role of International Entrepreneurship, Innovation and International Market Performance in SME Internationalization, European Journal of Marketing, Vol. 43 No. 11/12, 2009, pp NR 3 /

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Malopolska Regional Development Agency

Malopolska Regional Development Agency Malopolska Regional Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego liderem gospodarczej promocji regionu. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Malopolska Regional Development Agency Budujemy gospodarczą markę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo