NR / N O 3 (21) 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl"

Transkrypt

1 NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM MIĘDZYNARODOWYCH AT THE HEART OF FOREIGN BUSINESS DEVELOPMENT KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM TECHNOLOGY INCUBATOR POZNAŃ SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF AMU FOUNDATION QUARTERLY

2 TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI Table of contents 2 2 Spis treści Foreword 3 Poland 4 STRATEGY IN A GLOBAL VERSION 4 3 Słowo wstępne 5 Polska STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ Poland 10 INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES Polska INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM Europe 14 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ENHANCING ENTREPRENEURSHIP AND BOOSTING SME INTERNATIONALISATION IN EUROPE France 18 AT THE HEART OF FOREIGN BUSINESS DEVELOPMENT Europa ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZWIĘKSZANIE POZIOMU INTERNACJONALIZACJI MŚP W EUROPIE 19 Francja W CENTRUM ROZWOJU FIRM MIĘDZYNARODOWYCH Germany/Brazil 22 LAND SOFTLY IN BERLIN Niemcy/Brazylia MIĘKKIE LĄDOWANIE W BERLINIE Project gained fi nancial support of Ministry of Science and Higher Education in terms of Minister s enterprise Innovation Creator. Support for innovative academic entrepreneurship Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej ademickiej EDITORIAL STAFF / REDAKCJA: Anna Tórz (editor-in-chief/red. nacz.), Maciej Nowak, Justyna Rowińska DESIGN / PROJEKT: Morski Studio Grafi czne, PRINT / DRUK: Zakłady Poligrafi czne Serigraf ISSN No 3 / 2011

3 FOREWORD / SŁOWO WSTĘPNE When you ask the Finns about reasons for the success of their companies on international markets they say it is due to a rather small internal market (Finland s area is comparable to that of Poland but its population is approximately 7 times lower) that their development strategies involve company development on a European or even global scale already from the very beginning of the business activity. The inspiration to offer you an issue of IQ dedicated to the international performance of companies and innovation centers was inspired by various presentations and discussions held during the 22nd International Conference of the Polish Business and Innovation Centres Association, which was devoted to the internationalization of knowledge-based entrepreneurship. As the issues raised at the conference e did not fully exhaust the subject, we have decided to develop some of the aspects here in IQ. Best regards, rds, Anna Tórz Finowie pytani o przyczyny sukcesu, jaki ich fi rmy osiągają na rynkach międzynarodowych odpowiadają, że dzieje się tak, ponieważ fi ńscy przedsiębiorcy z racji niewielkiego rynku wewnętrznego (powierzchnia Finlandii jest porównywalna z powierzchnią Polski, a liczba ludności jest ok. siedem razy mniejsza) od początku prowadzenia działalności planują strategię rozwoju fi rmy w skali Europy, a nawet świata. Inspiracją do zaproponowania Państwu numeru IQ poświęconego międzynarodowemu aspektowi działania fi rm oraz ośrodków innowacji były wystąpienia i dyskusje toczące się podczas XXII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce na temat internacjonalizacji przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Ponieważ poruszane podczas konferencji zagadnienia nie wyczerpały tematu, zdecydowaliśmy się na rozwijanie niektórych wątków na łamach IQ. Zapraszam do lektury. Anna Tórz NR 3 /

4 POLAND Berenika Marciniec, PhD Deputy Director Modern Economy Infrastructure Department, Polish Agency for Enterprise Development Warsaw, Poland STRATEGY IN A GLOBAL VERSION And so it happened. After seven years from Poland s accession to the European Union we are finally getting mature enough to open the borders and not only the mental ones but also those regarding parks. In fact this is much harder a task than opening borders between states. For there is no Schengen regulation, nor EU back-up. There is no tedious preparation period, nor is there a long checklist of control tasks which would cushion the final effect. Instead there is a great deal of unknowns as well as numerous new possibilities which for such a small state, as a science and technology park represents, may be an authentic bounce to a worldwide success in a much better way than the famous euro area. Science and technology parks (STPs) constitute a unique partner to a conscious and innovative business, to a business which is modern and closely associated with science and research facilities. Cooperation with a park is a chief asset for companies in The end of the previous year has seen the publishing of the IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 a report on the development stage and condition of STPs worldwide. Compiled once in a few years, it involves more and more parks located around the globe. The survey specifi c research fi elds seems to be the key issue at the moment. And that key is valid, if there are entrepreneurs who operate in the given region and are eager to make use of the park s offer. Therefore, STPs even more frequently conduct market research and they survey the potential Fig. 1 / Rys. 1 DEGREE OF SPECIALISATION / POZIOM SPECJALIZACJI Specialist / Wyspecjalizowany Balanced zone / Strefa równowagi Generalist / Ogólny % 1.7% 10% 13.3% 15% 1.7% 3.3% 1.7% 28.3% 20% Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 their struggle for being competitive. Hence the role of parks in developed knowledge-based economies is so valuable. And in Poland still not valued enough. Published by the International Association of Science Parks (IASP), the newest data on the state of science and technology parks in the world allow us to gather the courage and determination in order to develop such institutions in Poland. Especially as the potential is already here. was addressed to 275 parks which are IASP full members, regardless of the fact whether it is an operating park or whether it is still in its construction phase. In the end the study involved 73 parks representing 29 countries, with 56% of these parks located in Europe. Firstly: WHAT? SPECIALIZATION. A development direction focused on specific industries and on supporting enterprises in their demand for their future services already at the stage of creating or expanding their institutions, so that they will be able to meet the needs of their prospects even better. (Fig. 1) The study reveals that 58.3% of parks in the world are specialized (Fig. 1). STPs with a general approach account for 26.7%, whereas the offer of 15% of parks is placed in between the specialized and general one. This indicates a signifi cant balance of the 4 No 3 / 2011

5 POLSKA dr Berenika Marciniec Zastępca Dyrektora Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, Polska STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ I stało się. Po 7 latach od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wreszcie dojrzewamy do otwarcia granic tych parkowych i tych mentalnych. I być może jest to dużo trudniejsze zadanie niż znoszenie granic pomiędzy państwami. Nie ma tu bowiem ani regulacji z Schengen, ani unijnej asekuracji. Nie ma żmudnego okresu przygotowań i długiej listy zadań kontrolnych będących poduszką amortyzującą efekt końcowy. Jest za to masa niewiadomych i wiele nowych możliwości, które mogą dla takiego małego państewka, jakim jest park naukowotechnologiczny, być prawdziwą trampoliną do światowego sukcesu w dużo lepszym wydaniu niż rozsławiona strefa euro. Parki naukowo-technologiczne to szczególny partner dla świadomego i innowacyjnego biznesu. Biznesu nowoczesnego i ściśle związanego z zapleczem naukowo-badawczym. Współpraca z parkiem to główny atut przedsiębiorstw w walce o status konkurencyjnych. Stąd rola parków w rozwiniętych gospodarkach opartych na wiedzy jest tak nieoceniona. A w Polsce jeszcze często niedoceniona. Na podstawie najnowszych informacji o stanie parków naukowo-technologicznych na świecie publikowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Parków Naukowych (IASP) uczymy się odwagi i determinacji w rozwoju tych instytucji w Polsce bo potencjał już mamy. Z końcem ubiegłego roku pojawił się IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 raport o stanie rozwoju i kondycji parków naukowo-technologicznych na świecie. Raport ten, opracowywany raz na kilka lat, obejmuje coraz większą liczbę parków na wszystkich kontynentach. Pomiar w obecnym badaniu adresowany był do 275 parków będących członkami pełnymi IASP (IASP full members) niezależnie od tego, czy dany park jest parkiem funkcjonującym, czy jeszcze w fazie tworzenia. Ostatecznie w badaniu udział wzięły 73 parki reprezentujące 29 krajów, z czego aż 56% zlokalizowanych było w Europie. Po pierwsze: CO? CZYLI SPECJALIZACJA Przyjęta przez park ścieżka rozwoju w kierunku określonych branż i wspierania przedsiębiorstw w konkretnych dziedzinach badawczych wydaje się być obecnie sprawą kluczową. Klucz bowiem pasuje wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w danym regionie i chcą korzystać z nowoczesnej oferty parku. Stąd parki coraz częściej przeprowadzają badania rynku i potencjalnego popytu na swoje przyszłe usługi już na etapie tworzenia bądź rozbudowy parku, właśnie po to, aby lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie potencjalnych klientów. (Rys. 1) Z badań wynika (Rys. 1), że 58,3% parków na świecie to parki wyspecjalizowane. Parki o profilu ogólnym stanowią 26,7%, a 15% parków to parki z ofertą zrównoważoną pomiędzy specjalistyczną i ogólną. Pokazuje to duże wyważenie parków, co może wynikać z przyjętej strategii rozwoju lub też dużej elastyczności w stosunku do potrzeb danego regionu. Niemniej jednak tendencja światowa jest jak najbardziej skierowana na wyspecjalizowanie oferty parków. Ponadto dalsze badania pokazują, że duża grupa światowych parków naukowo-technologicznych, bo 42,5% Fig. 2 / Rys. 2 Which of these statements applies to your Park? Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do Państwa parku? We accept companies and institutions from any technology sector Przyjmujemy firmy i instytucje z dowolnego sektora technologicznego We accept companies and institutions from any sector but we encourage some specific sectors more than others Przyjmujemy firmy i instytucje z dowolnego sektora, ale niektóre z tych sektorów zachęcamy bardziej niż inne We only accept companies and institutions from a limited number of technology sectors Przyjmujemy firmy i instytucje jedynie z wybranych sektorów technologicznych N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi z nich, jest skłonna przyjąć lokatorów z dowolnego sektora, chociaż zdecydowanie bardziej zachęcane są firmy z określonych sektorów (Rys. 2). Po drugie: KOMU? CZYLI LOKATOR A konkretnie dostęp do potencjalnego lokatora czy usługobiorcy korzystającego z oferty parku oraz określone działania samego parku zmierzające do pozyskania i zainteresowania potencjalnego klienta swoim wachlarzem usług. W rzeczywistości zdecydowana większość parków naukowo-technologicznych aż 62,1% jest ukierunkowana głównie na rynki lokalne, ewentualnie krajowe (Rys. 3). Nie obserwuje się parków zdecydowanie zorientowanych międzynarodowo, jedynie 10,4% wszystkich parków prezentuje nieznaczne ukierunkowanie na partnerów z zagranicy (Rys. 3). STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 14 19, , , , Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 / Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 NR 3 /

6 POLAND parks, which may result from the adopted development strategy or from intensive fl exibility concerning the needs of a given region. Nonetheless, the global tendency clearly points out the focus on specialized offers. Moreover, further research has revealed that a large group of STPs worldwide (42.5%) is eager to accept tenants from any industry, although enterprises from some particular sectors are much more encouraged to participate (Fig. 2). Secondly: FOR WHOM? TENANTS. Even more precisely, the access to potential tenants and customers of park s services or particular activities undertaken by the park itself in order to acquire new customers and to stimulate their interest in its various services. In fact a great majority of science and technology parks (62.1%) are oriented predominantly towards local markets, sometimes towards domestic markets (Fig.3). Chiefl y internationally oriented parks have not been noted. Only 10.4% of all STPs present a slight orientation towards partners from abroad. (Fig. 3) It is also worth noticing that parks marketing objectives are rarely in line with their potential target markets. Namely, while a vast majority of parks declare orientation towards acquiring domestic tenants (see the previous figure), only 46.6% of them (24.7% oriented towards local tenants and 21.9% towards national tenants) take that direction as their marketing objective (Fig. 4). As much as 27.4% of all STPs attract foreign tenants or large international companies, whereas only 10.4% of them have declared international orientation. This lack of cohesion in defining target markets and marketing objectives might result from the wish to acquire 1 or 2 large strategic tenants, while not giving up on the purely local orientation in order to provide specialist services to local enterprises. (Fig. 4) Such tendency is often noticed in parks practice. As much as 57.5% of all parks in the world host international and multinational companies, which constitute less than 15% of all tenants of the given park (Fig. 5). Such a scale is much less common in Polish parks. (Fig. 5) Thirdly: HOW? NETWORKING. Networking becomes one of the strategic elements of creating and developing a science and technology park. The power of networking is valued by park managers all over the world. A great number of parks (88.4%) use and consider networking as a strategic and highly prestigious tool (Fig. 6). Most of the parks around the globe (71.2%) declare they belong to at least two formal Fig. 3 / Rys. 3 TARGET MARKETS / RYNKI DOCELOWE Domestic / Krajowy Balanced zone / Strefa równowagi International / Międzynarodowy % 6.9% 5.2% 5.2% 32.8% 17.2% 15.5% 12.1% Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Fig. 6 / Rys. 6 NETWORKING / SIECIOWANIE Strategic networking / Sieciowanie strategiczne Balanced zone / Strefa równowagi Casual networking / Sieciowanie nieformalne % 21.7% 18.3% 8.3% 31.7% 1.7% 1.7% Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report No 3 / 2011

7 POLSKA Warto przy tym zauważyć, że cele marketingowe parków nierzadko nie idą w parze z ich potencjalnymi rynkami docelowymi. Mianowicie, przy zdecydowanej większości parków deklarujących ukierunkowanie na pozyskanie lokatorów rodzimych (Rys. 3), tylko 46,6% z nich (24,7% lokatorów lokalnych i 21,9% lokatorów krajowych) przyjmuje ten kierunek za cel marketingowy (Rys. 4). Aż 27,4% wszystkich parków chętnie przyciąga zagranicznych lokatorów lub duże międzynarodowe koncerny, podczas gdy tylko 10,4% z nich deklarowała ukierunkowanie międzynarodowe. Niespójność w określaniu rynków docelowych i celów marketingowych przez same parki może wynikać z chęci pozyskania przez nich 1-2 dużych strategicznych lokatorów, nie wykluczając przy tym nastawienia czysto lokalnego, jeśli chodzi o dostarczanie specjalistycznych usług dla rodzimych fi rm. Trend ten jest często zauważalny w praktyce parkowej, mianowicie aż 57,5% wszystkich parków na świecie gości fi rmy międzynarodowe i wielonarodowe koncerny, które stanowią mniej niż 15% wszystkich lokatorów danego parku (Rys. 5). Skala ta jest zdecydowanie mniej zauważalna w polskich realiach parkowych. Po trzecie: JAK? CZYLI NETWORKING Sieciowanie staje się powoli jednym ze strategicznych elementów tworzenia i rozwoju parku naukowo-technologicznego. Siła networkingu jest doceniana przez zarządzających parkami na całym świecie. Zdecydowana więszkość parków, bo aż 88,4%, stosuje sieciowanie jako narzędzie strategiczne o dużym znaczeniu dla prestiżu parku (Rys. 6). Większość światowych parków 71,2% z nich deklaruje przynależność przynajmniej do dwóch sieci formalnych, czyli głównie stowarzyszeń parkowych i społeczności przedsiębiorczych, tak lokalnych, regionalnych, jak i międzynarodowych (Rys. 7). Sieci te charakteryzują się głównie formalnym procesem przyjęcia, uczestnictwa oraz kryteriami wejścia, opłatami członkowskimi, itp. Mniej sformalizowany, jak sama nazwa wskazuje, jest networking nieformalny. Dotyczy on przede wszystkim relacji zarządzających parkami z lokatorami i pozostałymi usługobiorcami parku, a także z pozostałym otoczeniem biznesu w danym regionie. Duża część parków na świecie, bo 42,5%, przynależy do przynajmniej 5 nieformalnych sieci w swoim regionie (Rys. 8). Powyższe badania pokazują dość jasny kierunek i cele rozwoju parków naukowotechnologiczych na świecie. Kierunek ten można zdefi niować jako specjalizacja klient komunikacja, ale zdecydowanie w kontekście współpracy międzynarodowej. Fig. 4 / Rys. 4 Which of these is currently your primary marketing objective (geographically speaking)? Który z poniższych celów jest obecnie Państwa głównym celem marketingowym (pod względem geograficznym)? To attract foreign companies and/or multinationals Przyciągnąć firmy zagraniczne i/lub korporacje międzynarodowe To attract national companies Przyciągnąć firmy krajowe To attract local or regional companies Przyciągnąć firmy lokalne lub regionalne None of the above / Żaden z powyższych N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 20 27, , ,7 4 5, , Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 / Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Fig. 5 / Rys. 5 Percentage of the international and multinational companies located in your Park Odsetek firm zagranicznych i korporacji międzynarodowych zlokalizowanych w Państwa parku >15% 15% -24,9% 25% -34,9% 35% -42,9% 43% -49,9% 50% -65% >65% N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 57,5 6,8 6,8 0,0 1,4 4,1 1,4 21,9 100 Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 / Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 NR 3 /

8 POLAND networks, i.e. mainly to park associations and entrepreneurship societies local, regional and international (Fig. 7). Such networks are characterized mainly by formal acceptance and membership processes, entry criteria, membership fees, etc. (Fig. 7) As the name suggests, informal networking has a less formal approach. It basically concerns the relationship of park s management with its tenants and other customers of its services, as well as with all the other business support institutions in the given region. Many parks in the world (42.5%) belong to at least 5 informal networks in their region. (Fig. 8) The above mentioned study presents a quite clear development direction and objectives of science and technology parks worldwide. The direction may be defi ned as specialization customer communication ; certainly in the context of international cooperation. Primarily however, it seems important for a park to adopt particular development directions, i.e. to implement a specifi c operational strategy which will effectively make use of target markets and networking in order to ensure park s success. Apparently, the effectiveness of park s activity, including or maybe especially the internationalization activity, results from a clear and effi cient operational strategy. Such strategy should determine not only the scope of park s specialization, its target markets and potential tenants (including strategic tenants) but also its marketing objectives as well as the form, extent and type of park s promotion activities. The results of the global study seem to be a great opportunity and a suggestion for Polish science and technology parks and their managers in terms of entering international markets and determining their specialization preferences. For it is a great moment to start this international expansion with preparing a sound strategy, using park s assets in establishing a competitive position and reinforcing park s prestige. This prestige may be established based on various aspects of park s activity from the scope of R&D services to park s location and to the negotiation ability of its managers. Nevertheless, these are the tenants of STPs that constitute the most important element and the source of park s potential success. If effectively targeted, developed and promoted, the potential of the tenants may build the strength and experience of the given park, which will lead to its great success. And that is what I wish for Polish science and technology parks in their national and international efforts. The results of the global study seem to be a great opportunity and a suggestion for Polish science and technology parks and their managers in terms of entering international markets and determining their specialization preferences. 8 No 3 / 2011

9 POLSKA Fig. 7 / Rys. 7 How many formal networks does your Park belong to? Do ilu sieci formalnych należy Państwa park? < 2 N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 1 1,4 1 1,4 6 8, , , Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Fig. 8 / Rys. 8 Please give an estimation of how many informal networks your Park participates in Proszę podać szacunkową liczbę sieci nieformalnych, w których uczestniczy Państwa park >5 N/A / Nie dotyczy Total answers / Suma odpowiedzi Source: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 Źródło: IASP STRATEGIGRAM Analytical Report 2010 STPs / Parki naukowo-technologiczne Frequency Liczba wystąpień % 1 1, , , , , Wyniki światowych badań wydają się być świetną szansą i ogromną podpowiedzią dla polskich parków naukowo-technologicznych i ich menadżerów w kontekście wchodzenia na międzynarodowe rynki i określania swoich preferencji specjalizacyjnych. Ponad wszystko jednak wydaje się istotne przyjęcie określonych kierunków rozwoju parku, czyli określonej strategii działania, która umiejętnie wykorzysta i rynki docelowe, i sieciowanie w osiągnięciu parkowego sukcesu. Najwyraźniej bowiem skuteczność działań, w tym także, a może przede wszystkim, działań internacjonalizacyjnych, wynika z klarownej i efektywnej strategii działania parku. Strategia taka powinna definiować nie tylko zakres specjalizacji parku, jego rynki docelowe i potencjalnych lokatorów (w tym lokatorów strategicznych), ale także określać cele marketingowe parku oraz jego promocję, jeśli chodzi o formę, zasięg czy rodzaj. Wyniki światowych badań wydają się być świetną szansą i ogromną podpowiedzią dla polskich parków naukowo-technologicznych i ich menadżerów w kontekście wchodzenia na międzynarodowe rynki i określenia swoich preferencji specjalizacyjnych. Jest to bowiem świetny moment na to, aby tę ekspansję międzynarodową zacząć od przygotowania rozsądnej strategii i wykorzystania swoich atutów w budowaniu pozycji konkurencyjnej, a także ugruntowania prestiżu samego parku. Prestiż ten może być budowany w oparciu o różne aspekty działalności parku, od zakresu dostępnych usług badawczo-rozwojowych, przez lokalizację, aż po umiejętności negocjacyjne jego menadżerów. Niemniej jednak najważniejszym elementem potencjalnego sukcesu i jednocześnie jego źródłem są lokatorzy parku naukowo-technologicznego. To potencjał lokatorów parków umiejętnie ukierunkowany, wypielęgnowany i wypromowany może budować siłę i doświadczenie danego parku, a co za tym idzie jego pełnowymiarowy sukces. Wyłącznie takich sukcesów życzę polskim parkom naukowo-technologicznym w ich działaniach tak krajowych, jak i międzynarodowych. NR 3 /

10 POLAND Jerzy Cieślik, Dr habil. Kozminski University Warsaw, Poland INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES In this article I would like to explain why entering international markets already at the early stage of activity is a necessary condition for many young innovative companies which wish to achieve success in business. This is a fragment of a broader publication (J. Cieślik, Internationalization of Young Innovative Companies, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2011) available on the Polish Innovation Portal (www.pi.gov.pl) in the E-booki tab 1. The combination of youth and innovativeness creates quite a challenge for beginning entrepreneurs who start their activity in the high- -tech sector. In such a situation there may exist the risk of the so called liability of newness caused by the lack of tradition, contacts and roots in relations with the business and social environment together with the high risk and the possibility of failure, so often observed in innovative sectors. Yet, young innovative companies are very often forced from the very beginning to actively enter international markets and establish cooperation with much bigger partners from abroad, who are more advanced in terms of technology and organization. This of course infl icts another dimension of diffi culties and perils on the entrepreneurs. It is possible to indicate significant and multidirectional correlations between innovativeness and the activity of such companies on international markets (see Diagram 1). A company s operations on international markets such as establishing cooperation with a foreign partner or setting up a subsidiary or a branch requires usually significant adjustments to be made in the organizational fi eld of the business activity, i.e. an organizational innovation (1). According to the Oslo Manual organizational innovation is the implementation of a new organisational method in the fi rm s business practices, workplace organisation or external relations. 2 Clearly, this means that especially the more advanced forms of internationalization constitute an organizational innovation. Assuming that a young company has innovative solutions which allow it to successfully compete on the international market, internationalization helps to reveal the said sources of competitive advantage and to become known on that market. In the case of non-suffi cient demand on the domestic market, which is very common for the high-tech sector, internationalization provides the possibility to start the business and is an opportunity for development (2). The act of joining the area of international cooperation stimulates technological innovations (3) (implementing new products and processes), which is a necessary condition in order to maintain in the market in the case of modern sectors, characterized by rapid changes in technology. Of course the intensity of cooperation and the attitude of foreign partners will be also of great signifi cance here. Acquiring fi nancing from foreign, international sources may serve as an example of such synergy. It helps to proceed from the prototype stage to batch production or to engage in a long-term research project together with leading global concerns. On the other hand engaging in international operations, which is an organizational innovation itself, is at the same time a strong stimulus for implementing innovations in marketing and organization (4); a much stronger stimulus than indications from the domestic market and the experience gained there. 3 The most typical changes concern adjusting the structure and esthetics of a product (product design), its packaging or distribution channels. A close and long-term cooperation with foreign partners, on the other hand, requires often substantial changes in relations with the surrounding as well as changes within the enterprise. Moreover, a high level of organizational advancement is usually a condition for participating in international undertakings, as is the case, for example, with long-term research programmes which involve the implementation of new products, initiated by large international corporations. The young, and usually small, innovative companies are invited to participate in such projects, however many factors are considered before 1 Polish version only translator s note 2 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Third Edition. OECD/Eurostat, 2005, Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, p. 53. (Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. OECD/Eurostat, 2005, p. 51) 3 A. O Cass, J. Weerawardena: Examining the Role of International Entrepreneurship, Innovation and International Market Performance in SME Internationalization, European Journal of Marketing, Vol. 43 No. 11/12, 2009, pp No 3 / 2011

11 POLSKA Dr hab. Jerzy Cieślik Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, Polska INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM W niniejszym artykule, będącym fragmentem szerszego opracowania (J. Cieślik, Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, PARP, Warszawa, 2011) dostępnego na Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl) w zakładce E-booki, postaram się wyjaśnić, dlaczego wchodzenie na rynki zagraniczne już na wczesnym etapie działalności jest dla wielu młodych, innowacyjnych firm (MIF) warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia biznesowego sukcesu. Połączenie młodości z innowacyjnością stwarza nie lada wyzwanie dla początkujących przedsiębiorców, inicjujących przedsięwzięcia w obszarze zaawansowanych technologii. W takiej sytuacji istnieje zagrożenie nazywane fundamentalną słabością nowicjusza (liability of newness) właśnie ze względu na brak tradycji, kontaktów i zakorzenienia w relacjach z otoczeniem biznesowym i społecznym, przy jednoczesnym wysokim ryzyku i zagrożeniu niepowodzeniem, jakie obserwujemy w innowacyjnych dziedzinach gospodarki. Tymczasem bardzo często młode, innowacyjne fi rmy (MIF) są zmuszone już od samego początku do aktywnego wchodzenia na rynki międzynarodowe i nawiązywania współpracy, z często znacznie większymi i bardziej zaawansowanymi technologicznie i organizacyjnie partnerami zagranicznymi. To, rzecz jasna, otwiera nowy wymiar trudności i zagrożeń, na jakie napotykają. Możemy wskazać na bardzo istotne, wielokierunkowe zależności między innowacyjnością a aktywnością MIF na rynkach międzynarodowych (patrz Diagram 1). Konkretne działanie fi rmy na rynkach międzynarodowych rozpoczęcie współpracy z partnerem zagranicznym, utworzenie fi lii bądź oddziału wymaga najczęściej istotnych dostosowań w sferze organizacji prowadzonej działalności, czyli innowacji organizacyjnej (1). Zgodnie z Podręcznikiem Oslo innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez fi rmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem 1. Wynika z tego, że zwłaszcza bardziej zaawansowane formy internacjonalizacji stanowią niewątpliwie innowację organizacyjną. Zakładając, że młoda fi rma dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, pozwalającymi jej skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym, internacjonalizacja pozwala ujawnić wspomniane źródła przewagi konkurencyjnej i zaistnieć na rynku międzynarodowym. W sytuacji braku dostatecznego popytu na rynku krajowym, co w obszarze zaawansowanych technologii występuje bardzo często, internacjonalizacja daje możliwość rozpoczęcia działalności fi rmy i stanowi szansę jej rozwoju (2). Włączenie się w obszar współpracy międzynarodowej stymuluje innowacje technologiczne (3) (wdrażanie nowych produktów i procesów), co w warunkach nowoczesnych branż, charakteryzujących się szybkimi zmianami technologicznymi, jest warunkiem koniecznym dla utrzymania się na rynku. Rzecz jasna, wiele tu będzie zależało od intensywności współpracy oraz postawy zagranicznych partnerów. Przykładem takiej synergii może być uzyskanie finansowania z zagranicznych źródeł, co pozwala na przejście od fazy prototypu do seryjnej produkcji czy też zaangażowanie się w wieloletni projekt badawczy z udziałem wiodących światowych koncernów. Z kolei zaangażowanie w operacje międzynarodowe, samo w sobie będące innowacją organizacyjną, stanowi jednocześnie silny bodziec do wdrażania innowacji w sferze marketingu i organizacji (4), znacznie silniejszy niż sygnały i oświadczenia płynące z rynku krajowego 2. 1 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. OECD/Eurostat, 2005, Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, p. 53. (Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. OECD/Eurostat, 2005, p. 51) 2 A. O Cass, J. Weerawardena: Examining the Role of International Entrepreneurship, Innovation and International Market Performance in SME Internationalization, European Journal of Marketing, Vol. 43 No. 11/12, 2009, pp NR 3 /

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ?

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? NR 4 (14) GRUDZIEŃ 2009 ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRACE POMYSŁY RODZĄ SIę W LABORATORIUm CO Z TĄ KREATYWNOŚCIĄ? KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab Ryszard S. Choraś prof. dr hab. Olgierd

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo