Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia?"

Transkrypt

1 Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia?

2 Skrócony opis lekcji Podstawa programowa kształcenia ogólnego: Wiedza o społeczeństwie. Uczeń: podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania odniesieniu do własnych zasobów (np.: czasu, pieniędzy), wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet. Cele lekcji Uczeń powinien: wymieniać główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego, wyjaśniać pojęcia: deficyt, nadwyżka, równowaga budżetowa, znać sposoby równoważenia budżetu, uzasadniać potrzebę planowania budżetu, wyjaśniać ryzyko związane z zaciąganiem szybkich i łatwych pożyczek oferowanych przez firmy parabankowe, ułożyć przykładowy budżet gospodarstwa domowego. Pojęcia kluczowe: Budżet, bank, parabank, pożyczka, kredyt, dług. Metody: praca w grupach, dyskusja, elementy burzy mózgów, studium przypadku. 2

3 Materiały: Materiały zamieszczone na stronie Zanim podpiszesz część Chcę pożyczyć pieniądze : kalkulator budżetu domowego - zakładka: Repozytorium wiedzy, materiały kampanii, cztery zasady bezpiecznego pożyczania, film tekst studium przypadku. Karta ćwiczenia dla każdej grupy. Podręczny słownik pojęć. Przebieg zajęć: 1. Opowiedz uczniom o kampanii edukacyjnej Zanim podpiszesz (http://www.zanimpodpiszesz.pl). Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. chwilówek oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2. Rozmawiając z uczniami przypomnij podstawowe pojęcia dotyczące budżetu domowego oraz zasady jego konstruowania. Zapytaj, skąd ludzie mają pieniądze, z jakich źródeł uzyskują dochody, na co przeznaczają posiadane środki finansowe? Pomysły uczniów zapisuj na arkuszu papieru w dwóch kolumnach (dochody/wydatki). Plakat powieś w widocznym miejscu, aby móc się odwoływać do zapisów w dalszej części zajęć. 3. Zapytaj uczniów, czy oni planują swoje dochody i wydatki? Poproś o wypowiedzi ochotników. Na tablicy możesz notować podawane argumenty za sporządzaniem budżetu (np.: kontrolowanie wydatków, ograniczenie zbędnych wydatków) oraz argumenty przeciw planowaniu wydatków (np.: zajęcie czasochłonne, uciążliwe, zbyt małe dochody). Po zakończeniu dyskusji porównaj zapisy w obu kolumnach; zwróć uwagę, które argumenty przeważają; podkreśl te, które najczęściej się powtarzały. Zwróć uwagę, na charakter wynotowanych argumentów czy były 3

4 to argumenty rzeczowe czy bardziej emocjonalne? Czy określały czynniki, na które mamy wpływ czy też niezależne od nas? Podsumowując rozmowę podkreśl znaczenie planowania i układania budżetu zwłaszcza przy niskich dochodach. Wyjaśnij, że im mniej ma się środków, tym racjonalniej należy gospodarować posiadanymi zasobami, a decyzje zakupowe podejmować w sposób przemyślany i rozważny. 4. Wyjaśnij, że do planowania budżetu domowego można wykorzystywać różne kalkulatory bezpłatnie dostępne w Internecie. Przedstaw kalkulator budżetu domowego dostępny na stronie kampanii (zakładka: Repozytorium wiedzy, materiały kampanii) zwróć uwagę na kategorie dochodów i wydatków, porównaj z tymi które uczniowie wymienili na początku lekcji. Poproś, aby posługując się kalkulatorem uczniowie skonstruowali budżet przykładowego gospodarstwa domowego. 5. Po wykonaniu zadania porozmawiaj o otrzymanych bilansach. Poproś ochotników o wypowiedzi. Wspólnie przeanalizujcie sytuacje w których wystąpiła nadwyżka, równowaga lub deficyt budżetowy. Wyjaśnij te pojęcia. 6. Zapytaj uczniów w jaki sposób można zmniejszyć lub zlikwidować deficyt budżetowy. Zachęć do podawania przykładów z własnego doświadczenia. Porozmawiaj o tym czy uczniowie kiedykolwiek byli w sytuacji, w której ich planowane wydatki nie znalazły pokrycia w dochodach. Jak sobie poradzili w takiej sytuacji? Pomysły zapisuj na tablicy, następnie pogrupuj na takie, które dotyczą: a) ograniczania wydatków, na przykład zrezygnowania z zakupu rzeczy mało potrzebnych bez których można się obejść, b) zwiększania dochodów np.: poszukanie dodatkowego zajęcia, c) zaciągania pożyczek lub kredytów. 7. Porozmawiaj o wadach i zaletach każdego z tych rozwiązań. Zwróć szczególną uwagę na wady i zalety zaciągania pożyczek. Podkreśl z jednej strony możliwość realizacji ważnych, życiowych celów, na przykład zakup droższego sprzętu sportowego czy elektronicznego, remont mieszkania, a z drugiej konieczność spłaty długu wraz z odsetkami. Wyjaśnij, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie potrzebował większych lub mniejszych środków finansowych na zakup określonych rzeczy. 8. Podziel klasę na kilkuosobowe grupy. Poproś o przeczytanie tekstu dostępnego na stronie a następnie porozmawiaj o zagrożeniach wynikających z zaciągania nieprzemyślanych pożyczek, które mogą doprowadzić do problemów z ich spłatą i w konsekwencji do wpadnięcia w tzw. pętlę zadłużenia, z której bardzo trudno się wydostać. Powiedz, że wg. badań Krajowego Rejestru Długów, aż 58% Polaków ma długi, a co czwarty ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań 4

5 (http://www2.krd.pl/centrumprasowe/aktualnosci/pozyczka-%e2%80%93- nielubiana-koniecznosc.aspx). 9. Poproś uczniów, aby nadal pracując w grupach zapoznali się z wybranym opisem przypadku zamieszczonym na stronie internetowej kampanii Zanim podpiszesz (zakładka studium przypadku), a następnie przygotowali odpowiedzi na pytania znajdujące się w karcie ćwiczeń: a) Kto jest pożyczkobiorcą w opisanej historii? b) Od kogo bohater historii pożyczył pieniądze? c) Jakie były powody zaciągnięcia pożyczki? d) Co zachęciło, przekonało pożyczkobiorcę do zaciągnięcia pożyczki od tej firmy? e) Jakie były konsekwencje zaciągnięcia pożyczki? Z czego wynikały? f) Jakie błędy popełnił bohater historii podpisując umowę pożyczkową? g) Dlaczego należy uważać na to od kogo pożyczamy pieniądze? Po wykonaniu ćwiczenia odnieś się do opisanych historii i odpowiedzi uczniów, 10. zwracając uwagę na duże ryzyko pożyczania pieniędzy od tzw. parabanków czyli podmiotów, nie będących bankami, lecz wykonujących czynności podobne do czynności bankowych. Podkreśl, że parabanki w odróżnieniu od banków, nie podlegają nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Osoby korzystające z usług tych instytucji i okazji typu Pożyczka od ręki, Pieniądze bez poręczycieli, pozbawiają się możliwości reklamacji w przypadkach powstałych nieporozumień. Zaznacz, że za łatwe i szybkie pożyczki zaciągane od parabanków, często trzeba płacić bardzo wysokie (nawet 80%) odsetki, a to zwiększa ryzyko spłaty zadłużenia. Szczególnie trzeba uważać na zaciąganie nowych, droższych długów, po to by spłacić stare. To najczęściej doprowadza do wpadnięcia w pętlę zadłużenia. 11. Kończąc zajęcia zaproponuj uczniom, aby pracując w grupach opracowali (w postaci haseł) 1-2 najważniejsze, ich zdaniem, zasady bezpiecznego pożyczania. Po wykonaniu zadania poproś grupy o zapisanie swoich propozycji na kartkach i umieszczenie ich w widocznym miejscu. Stwórzcie klasową listę zasad bezpiecznego pożyczania. 12. Przedstaw uczniom film edukacyjny pt. Zanim podpiszesz pożyczki oraz cztery zasady pożyczania zamieszczone na stronie Poproś o porównanie zasad przedstawionych w materiałach z tymi opracowanymi w klasie. Omówcie podobieństwa i różnice. 5

6 Karta ćwiczenia dla grup: Pracując w kilkuosobowych grupach zapoznajcie się z opisem jednego przypadku zamieszczonego na stronie internetowej kampanii Zanim podpiszesz (zakładka studium przypadku), a następnie przygotujcie odpowiedzi na pytania znajdujące się poniżej Kto jest pożyczkobiorcą w opisanej historii?.. Od kogo bohater historii pożyczył pieniądze?.. Jakie były powody zaciągnięcia pożyczki?.. Co zachęciło, przekonało pożyczkobiorcę do zaciągnięcia pożyczki od tej firmy?.. Jakie były konsekwencje zaciągnięcia pożyczki? Z czego wynikały?... Jakie błędy popełnił bohater historii podpisując umowę pożyczkową?... Dlaczego należy uważać na to od kogo pożyczamy pieniądze?... 6

7 Podręczny słownik pojęć: Bank Podmiot działający na podstawie zezwolenia i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu rozliczeń pieniężnych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) Instytucja gwarantująca depozyty w bankach z siedzibą w Polsce oraz prowadząca działalność pomocową wobec banków spółdzielczych i banków komercyjnych zagrożonych niewypłacalnością. W przypadku zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego bądź złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości BFG wypłaca klientom środki zgromadzone w banku do kwoty nieprzekraczającej równowartości w złotych EUR w ciągu 20 dni. Więcej informacji patrz: Chwilówka Łatwo i szybko dostępna pożyczka/kredyt, najczęściej w wysokości od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy złotych na krótki okres. To najpopularniejsza forma drobnych pożyczek udzielanych często na niekorzystnych dla klienta i niejasnych warunkach, dlatego dla zachęty bywają reklamowane jako produkty bez sprawdzania w BIK, pożyczki prywatne, bez zbędnych formalności, bez poręczycieli lub pozabankowe dla tych, którzy nie mogą liczyć na kredyt w banku. Firma pożyczkowa Podmiot nie będący bankiem, którego działalność polega na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom. Pożyczki udzielane są z własnych środków, a nie z funduszy zdeponowanych przez klientów. Podmiot ten nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zawierając umowę o pożyczkę należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania pożyczkodawcy związane z zabezpieczeniem oraz na całkowity koszt pożyczki obejmujący oprocentowanie, prowizje oraz wszelkie dodatkowe opłaty związane z jego udzieleniem oraz obsługą w trakcie trwania umowy. Inwestycja Rodzaj świadomego i celowego wydatku/nakładów środków pieniężnych na określone dobra, które w ustalonym czasie mają lub powinny przynieść dochód. 7

8 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Instytucja państwowa, sprawująca nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, wzmacnianie zaufania do rynku, a także zapewnienie ochrony interesów jego uczestników. Więcej informacji patrz: Kredyt Umowa, na mocy której kredytodawca (bank, SKOK) przekazuje do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami i ewentualnymi prowizjami w ustalonych w umowie terminach. Odsetki Dochód z udostępnienia bankowi środków pieniężnych z tytułu depozytu/lokaty lub koszt pozyskania środków pieniężnych w formie kredytu/pożyczki. Ich wysokość zależy od oprocentowania ustalonego pomiędzy stronami umowy lokaty lub umowy kredytu/pożyczki. Oprocentowanie Stopa procentowa podawana w skali rocznej, określająca wysokość odsetek od depozytu, które otrzyma depozytariusz lub odsetek od pożyczki/kredytu, które będzie płacić pożyczkobiorca. Parabank Polskie prawo nie definiuje pojęcia parabanku. Pojęciem tym jednak powinno określać się podmiot, niebędący bankiem ani instytucją uprawnioną, do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów, lecz wykonujący czynności podobne do czynności bankowych i niepodlegający nadzorowi finansowemu, sprawowanemu przez organ nadzoru. Podmiot nadzorowany Podmiot posiadający zezwolenie KNF prowadzący działalność zastrzeżoną dla takich podmiotów jak banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (np.: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). 8

9 Pożyczka Umowa, na podstawie której firma pożyczkowa, bank lub osoba fizyczna (pożyczkodawca) przekazuje innej osobie (pożyczkobiorca) określoną kwotę środków pieniężnych. Pożyczkobiorca po upływie określonego terminu spłaca pożyczkę wraz z odsetkami. W przeciwieństwie do kredytu bankowego w umowie pożyczki nie jest wymagane określenie celu pożyczki. Umowa pożyczki na kwotę przekraczającą 500 zł powinna być zawarta na piśmie. RRSO Inaczej rzeczywista roczna stopa oprocentowania stopa procentowa pożyczki/kredytu wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. RRSO pozwala na łatwiejsze porównanie ofert kredytowych i pożyczkowych, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np.: prowizje, ubezpieczenie, opłaty przygotowawcze). Shadow banking Równoległy system bankowy, na który składają się podmioty oferujące produkty i usługi finansowe nie podlegające nadzorowi KNF. W Polsce do tego typu instytucji można zaliczyć firmy udzielające pożyczek ze środków własnych oraz podmioty nielegalnie gromadzące środki klientów w celu obciążania ich ryzykiem. Stopa oprocentowania Patrz: oprocentowanie. Stopa zwrotu Ważny wskaźnik dotyczący opłacalności inwestycji. Relacja zysku do wartości zainwestowanego kapitału (w procentach). 9

10

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać?

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać? Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać? Skrócony opis lekcji: Poziom: szkoła ponadgimnazjalna. Podstawa programowa kształcenia ogólnego: Podstawy przedsiębiorczości. Uczeń: podejmuje racjonalne

Bardziej szczegółowo

Parabanki. Rafał Zarębski Piotr Warzocha

Parabanki. Rafał Zarębski Piotr Warzocha Parabanki Rafał Zarębski Piotr Warzocha Toruń 15.01.2013 Trudne czasy Życie codzienne staje się wciąż droższe, a zarobki nie wzrastają proporcjonalnie do potrzeb. Jest to przyczyną zadłużania się wielu

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA Lekcja 3, Gimnazjum, VI klasa szkoły podstawowej Korzystam z banku Materiały zostały objęte Patronatem: Lekcja 3 WPROWADZENIE MERYTORYCZNE: KORZYSTAM Z BANKU Banki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data wykładu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data wykładu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data wykładu PLAN WYKŁADU 1. O PROJEKCIE Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III 2. ODWRÓCONA HIPOTEKA czy warto oddać nieruchomość za dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia

Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 4 Ubezpieczenia styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o rynku ubezpieczeń w Polsce, pogłębienie wiedzy o produktach

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? 34 1 14 sierpnia 2014 r. pożyczki gotówkowe RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Myśląc o wzięciu kredytu gotówkowego, zawsze należy postawić przed sobą dwa podstawowe pytania jakie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT

OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT OP ATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 r. OPŁATY STOSOWANE PRZEZ INSTYTUCJE PARABANKOWE RAPORT Warszawa, czerwiec 2013 roku 1 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Senior w banku Konsumencka kampania edukacyjna Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Warszawa 2009 Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa tel. +22 634 0668 fax: +22 634 0667

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo