as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora"

Transkrypt

1 Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority

2

3 Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority

4 Niniejsza publikacja jest podsumowaniem konferencji Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora, która odbyła się w dniach października 2011 r. w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wydawca dziękuje wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. This publication sums up the results of the conference Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority held on October 2011 within the framework of the Polish Presidency in the Council of the European Union. The Publisher wishes to thank all individuals and institutions involved in the organization of the event. Szczególny wkład w przygotowanie i prowadzenie konferencji wnieśli przedstawiciele reprezentujący wymienione poniżej instytucje. Representatives of the following institutions contributed to the success of the conference. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System: Anna Atłas (koordynator konferencji/conference coordinator), Aleksandra Długosz, Izabela Laskowska, Beata Skibińska, Lechosław Szafranek, Zofia Ślęzakowska, Anna Pokrzywnicka, Agnieszka Pietrzak, Jan Andrzej Nicał, Monika Gorgoń, Anna Samel, Weronika Walasek, Malwina Górecka Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministry of National Education: Anna Łysik (koordynator konferencji/conference coordinator) Komisja Europejska European Commission: Hélène Clark, Alison Crabb, Johannes Gehringer Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Cedefop European Centre for the Development of Vocational Training Cedefop: Christian Lettmayr, Torsten Dunkel

5 Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Redakcja naukowa Editors Maria Mendel Anna Atłas Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012

6 4 Redaktorzy naukowi Editors prof. dr hab. Maria Mendel, Anna Atłas Redaktor prowadzący Managing editor Anna Pokrzywnicka Recenzja naukowa Reviewer prof. dr hab. Mirosław Patalon Współpraca wydawnicza Editing cooperation Jan Andrzej Nicał Redakcja językowa Editing Elżbieta Hoffman, Anna Pokrzywnicka (język polski/the Polish language) dr James R.A. Richards (język angielski/the English language) Korekta Proof reading Agnieszka Pawłowiec, Weronika Walasek (język polski/the Polish language) dr James R.A. Richards (język angielski/the English language) Tłumaczenie Translation Anna Podoracka, Biuro Tłumaczeń Poliglota Redakcja i fotoedycja reportażu Photoediting and reportage Malwina Górecka Opracowanie graficzne i projekt okładki Graphic and cover design Justyna Marciniak Skład i łamanie Typesetting and composition Piotr Konopka Druk Printing Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu Wydawca Publisher Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Foundation for the Development of the Education System (FRSE) National Agency for the Lifelong Learning Programme ul. Mokotowska Warszawa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2012 ISBN Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. The publication was funded with the support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. The European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein. Publikacja bezpłatna Free copy

7 5 Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Mobilność jest postrzegana obecnie jako kluczowy element polityki Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz jeden z priorytetowych celów Strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). Był to też istotny temat prac trio Polski, Danii i Cypru, podczas których przyjęto poziomy odniesienia dla mobilności, podkreślano jej rolę dla rynku pracy, wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz spójności społecznej. Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Konferencja Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora, zorganizowana w Sopocie, w dniach października 2011 r., postawiła sobie za cel stworzenie ram do eksperckiej dyskusji o roli mobilności edukacyjnej, która jest jednym z najefektywniejszych źródeł zdobywania przekrojowych kompetencji i bezdyskusyjnie promuje postawę uczenia się przez całe życie. Refleksje na temat mobilności dotykały szeregu istotnych zagadnień roli programów edukacyjnych Unii Europejskiej takich jak Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu, przygotowania nowej generacji programów na lata , w tym także otwierania się programów Unii Europejskiej na współpracę z krajami trzecimi. Zagadnienia związane z odkrywaniem potencjału mobilności pozostawały także w ścisłym związku z innym priorytetem polskiej prezydencji promowaniem wielojęzyczności i dowartościowaniem uczenia się języków obcych jako szansy na indywidualny i społeczny rozwój. Ponadto, podczas konferencji podkreślono kluczową rolę mobilności jako instrumentu podnoszenia jakości edukacji i rozwoju zawodowego. Wskazywano na jej znaczenie przy procesach włączania społecznego grup defaworyzowanych, a także na konieczność uwzględnienia mobilności jako narzędzia wprowadzania innowacji do systemu edukacji. Szczególną rolę w procesie doskonalenia programów kształcenia i wykorzystania doświadczeń z mobilności odgrywają nauczyciele. Kadra edukacyjna staje się priorytetową grupą docelową, bez której niemożliwe będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału mobilności dla wdrażania metod i innowacyjnych rozwiązań. Stąd też pragnę zarekomendować, ale też zadedykować niniejszą publikację kadrze edukacyjnej nauczycielom i dyrektorom szkół, aby chcieli korzystać z możliwości podnoszenia własnych profesjonalnych kompetencji z wykorzystaniem mobilności zagranicznej oraz otwierać swoje placówki na wielorakie korzyści płynące z międzynarodowej współpracy. Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej 17 października 2012 r.

8 6 Dear Readers, Dear Teachers, Mobility is currently perceived as the key element of European Union s policy in the field of education and training and one of the priorities of the Strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020). Mobility was also a crucial area of work for Poland, Denmark and Cyprus trio, during which benchmarks for mobility were adopted. The role of mobility on the labour market and in supporting the economic growth, employment and social cohesion was also emphasised. The conference entitled Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority held in Sopot on October 2011 aimed at providing a forum for expert discussions on the role of learning mobility, which is one of the most effective sources of acquiring transversal competences and which, undoubtedly, promotes the lifelong learning approach. Reflections on mobility pertained to a number of vital issues ranging from the role of EU educational initiatives, such as the Lifelong Learning and Youth in Action programmes, through development of new generation programmes for the years , to the opening of EU programmes to cooperation with third countries. Issues connected with discovering the potential of mobility were closely related to another priority of Polish Presidency: promotion of multilingualism and raising the status of language learning as an opportunity for personal and social development. Moreover, during the conference, the pivotal role that mobility plays in raising the quality of education and in professional development was emphasised. Its importance in relation to the process of social inclusion of marginalised groups and the neccessity to use mobility as a tool for introduction of innovations into the system of education was highlighted. Teachers play a special role in curricula improvement and in the use of mobility related experiences. Teaching staff has grown to be a priority target group without whom it is impossible to fully use the potential of mobility for the implementation of innovative methods and solutions. Thus, I wish to recommend and dedicate this publication to teachers and school headmasters. I hope they will willingly use the opportunities to improve their professional competences through international mobility and open their institutions to the various benefits resulting from international cooperation. Krystyna Szumilas Minister of National Education 17 October 2012

9 7 Szanowni Państwo, Edukacja wspierająca rozwój mobilności, wykorzystanie potencjału mobilności dla podnoszenia jakości kształcenia, a także tworzenie szans na lepsze zatrudnienie to jedne z priorytetowych tematów zaproponowanych państwom członkowskim i Komisji Europejskiej przez polską prezydencję w roku 2011 w obszarze edukacji. Mobilność w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, skierowana do osób w różnych grupach wiekowych i zawodowych jest analizowana pod wieloma aspektami: jako oferta Unii Europejskiej skierowana do osób młodych w obliczu kryzysu, wyrażona w inicjatywach Komisji Europejskiej Mobilna młodzież (2011) czy Szanse dla młodzieży (2012), jako jedno z trzech kluczowych działań przyszłej generacji programów edukacyjnych, jako sposób otwierania edukacji na zmiany na rynku pracy i zdobywania nowych kwalifikacji. Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, współorganizując z Ministerstwem Edukacji Narodowej konferencję Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora w dniach października 2011 r. oraz spotkanie dyrektorów Narodowych Agencji programu Uczenie się przez całe życie, zwracała uwagę na konieczność kontynuowania dyskusji o jakości mobilności, skali i źródłach jej finansowania, i efektywnym wykorzystaniu jej wartości dodanej, którą stanowi przede wszystkim otwieranie się instytucji edukacyjnych na ponadsektorową współpracę i tworzenie nowoczesnej oferty szkoleniowej z wykorzystaniem doświadczeń zagranicznych. Podczas konferencji i spotkania dyrektorów po raz pierwszy dyskutowano również nad kształtem przyszłego programu w obszarze edukacji, młodzieży i sportu na lata , przedstawionego przez Komisję Europejską pod nazwą Erasmus dla wszystkich. Ważnym elementem debat było wskazanie na konieczność rozszerzenia współpracy między Unią Europejską a krajami sąsiedzkimi, w tym krajami Partnerstwa Wschodniego. Podczas polskiej prezydencji Rada przyjęła dwa ważne dokumenty wyznaczające kierunki działań państw członkowskich na rzecz rozwoju mobilności edukacyjnej: Konkluzje w sprawie kompetencji językowych pozwalających zwiększyć mobilność oraz Konkluzje na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej. W dokumentach tych podkreślono, że mobilność edukacyjna zwiększa szanse młodych ludzi na zatrudnienie, pozwalając im nabywać kluczowe umiejętności i kompetencje, w tym kompetencje językowe i międzykulturowe. Umiejętności językowe uznano za kluczowy czynnik decydujący o sukcesie mobilności zawodowej i edukacyjnej, która wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy. Niniejsza publikacja pozwoli Państwu prześledzić główne tematy poruszane w dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed europejską mobilnością, z których największym jest zapewnienie jej jakości i szerokiego dostępu, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Nie można także zapominać o pozytywnym wpływie mobilności na włączanie do aktywności zawodowej i obywatel-

10 8 skiej grup zagrożonych wykluczeniem; w tym zakresie cennymi doświadczeniami wolontariatu i pracy z młodzieżą z trudnych środowisk dzielili się z uczestnikami przedstawiciele Narodowych Agencji programu Młodzież w działaniu. Książka, którą oddajemy w Państwa ręce w rocznicę konferencji, jest ostatnią z trzech publikacji podsumowujących wydarzenia polskiej prezydencji współorganizowane przez FRSE. Mamy nadzieję, że w atrakcyjny sposób przedstawiliśmy w nich najważniejsze elementy europejskiego dyskursu o znaczeniu wielojęzyczności, o roli współpracy między szkolnictwem wyższym a kształceniem zawodowym i ustawicznym w promowaniu podejścia do uczenia się przez całe życie i o wykorzystaniu mobilności do realizacji celów strategicznych Unii Europejskiej, nakreślonych do roku Życzę Państwu inspirującej lektury i sukcesów w dalszej pracy nad wyzwaniami stojącymi przed systemami edukacji w ciągu najbliższych lat. Mirosław Marczewski dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 17 października 2012 r.

11 9 Dear Readers, Education that supports mobility, exploiting the potential of mobility for both improving the quality of education and providing opportunities for better employment were among the priorities in the field of education presented by the Polish Presidency of the Council of the European Union to the Member States and the European Commission in Mobility in the system of formal, informal and non-formal education addressed to various age and professional groups is analysed from multiple perspectives: as an offer from the European Union to young people who face crisis, as expressed in the Youth on the Move (2011) and Youth Opportunities (2012) initiatives of the European Commission; as one of three key actions of the next generation educational programmes; and as a method of opening up the education to changes in the labour market and to the acquisition of new qualifications. Mobility as a tool to acquire and develop competences from childhood to seniority By co-organising with the Ministry of National Education in Poland a conference Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority, which was held on October 2011, and a meeting of directors of National Agencies of the Lifelong Learning Programme the Foundation for the Development of the Education System, placed emphasis on the need to continue the discussion on the quality of mobility, the scale and sources of its financing, and the effective use of its added value resulting mainly from the opening of educational institutions to supra-sectoral cooperation and the development of a modern training offer with the use of experiences gained abroad. During the conference and the directors meeting, the shape of the new Erasmus for All programme in the field of education, youth and sports for the years , as presented by the European Commission, has been discussed for the first time. An important element of the debate was to show the need to expand cooperation between the European Union and its neighbouring countries, including the Eastern Partnership members. During the Polish Presidency, the Council adopted two major documents setting directions for the development of educational mobility in Member States; Council conclusions on language competences to enhance mobility and Council conclusions on a benchmark for leaning mobility. It has been emphasised in those documents that educational mobility boosts employability of youth and allows them to acquire key skills and competences, such as linguistic and intercultural proficiency. Linguistic skills have been considered a decisive factor affecting the success of mobility for educational and professional purposes, which in turn influences the competitiveness of knowledge-based economy. This publication will help readers become more acquainted with the main topics of the ongoing discussion on challenges relating to European mobility, the biggest of which is ensuring its quality and broad accessibility, especially in the higher education and VET sectors. We should also bear in mind the positive influence mobility has on the professional and civic inclusion of vulnerable groups. Representatives of the Youth in Action National Agencies shared with participants many valuable experiences

12 10 in this scope, especially those regarding volunteerism and work with difficult youth. The publication is the last of the three post-conference publications summarising the events co-organised by the Foundation of the Development of the Education System as a part of the Polish Presidency agenda. We hope, all of them reflect in the attractive way the current state of play in the discussion on the importance of multilingualism, present the role cooperation between higher education, vocational education and training and continuing education sectors plays in promoting the lifelong learning approach, and describe the methods of using mobility with a view to implement the strategic objectives set by the European Union for I wish you all an inspiring read and a lot of success in your further work on overcoming challenges faced by systems of education in the coming years. Mirosław Marczewski Director General of the Foundation for the Development of the Education System 17 October 2012

13 Spis treści Contents

14 12 Spis treści Contents Wprowadzenie Introduction...PL16...EN206 Wstęp Foreword...PL20...EN210 Deklaracja końcowa Final Declaration...PL25... EN215 Mirosław Sielatycki Powitanie uczestników konferencji Welcoming Speech...PL27... EN217 Jan Truszczyński Wykład inaugurujący: Mobilność jako szansa i wyzwanie dla rynku pracy i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie Opening Lecture: Mobility as an Opportunity and Challenge for the Labour Market and Civil Society in Europe...PL31... EN221 CZĘŚĆ I PART I MOBILNOŚĆ I KOMPETENCJE A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, RYNEK PRACY I EDUKACJA MOBILITY AND COMPETENCES CIVIC SOCIETY, LABOUR MARKET AND EDUCATION...PL37...EN227 Beata Stępień Wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy korzyści i doświadczenia własne Impact of Mobility on Personal and Professional Development Benefits and Own Experience...PL39...EN229 Helena Barbara Kafel Wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy na przykładzie projektu Z sercem do europejskiego seniora Impact of Mobility on Personal and Professional Development as Exemplified by the Project Entitled Giving Heart to European Senior Citizens...PL43...EN233 Taina Moisander, Rok Primožič Wartość dodana mobilności: jak ją osiągnąć? The Added Value of Mobility: What Do We Need for It?...PL47...EN237 Michał Braun Wokół kompetencji kształtowanych w ramach mobilnościowych programów europejskich Competences Shaped in the Frame of the European Mobility Programmes...PL57...EN247 Marcin Sińczuch Mobilność jako narzędzie aktywizacji społecznej Mobility as a Social Activation Tool...PL61... EN251 Maja Brkusanin, Vito La Fata Mobilność edukacyjna w Europie. Mobilność jako narzędzie włączania społecznego i pobudzania uczestnictwa obywatelskiego Educational Mobility in Europe. Mobility as a Tool for Social Inclusion and the Stimulation of Civic Participation...PL71...EN261 Aleksandra Głowacz, Elżbieta Grygiel Wiedza w sieci muzeów Knowledge in the Museum Network...PL79...EN269 Iwona Borkowska Wpływ programu Erasmus na kształtowanie się uczelnianej strategii internacjonalizacji doświadczenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu The Contribution of the Erasmus Programme to the Development of an Institutional Strategy of Internationalisation the Experience of the Adam Mickiewicz University in Poznań...PL89...EN279

15 13 Gabriele Simoncini Mobilność i aktualne trendy w edukacji na świecie Mobility and Current Trends in Global Education...PL101...EN291 Vincent Gorse Duch mobilności. Jak zaangażować całą szkołę i jej społeczność? The Spirit of Mobility. How to Involve a Whole School and Its Community?..PL107...EN297 Riina Vuorikari Mobilność wirtualna a sieci współpracy nauczycieli Virtual Mobility and Teachers Collaboration Networks...PL115...EN303 Jacqueline März Praktyczne aspekty zapewniania jakości. Training without Borders A Network for Transnational Mobility in Vocational Education and Training (Szkolenie bez granic sieć mobilności ponadnarodowej w sektorze VET) A Practical View on Quality Assurance. Training without Borders A Network for Transnational Mobility in Vocational Education and Training...PL123...EN311 Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Søren Kristensen Lepsze przyjacielem dobrego od świadomości znaczenia jakości do zarządzania jakością w międzynarodowej mobilności edukacyjnej Moving from Good to Better from Quality Awareness to Quality Management in Transnational Learning Mobility...PL EN315 Philippe Perfetti Zapewnianie jakości mobilności edukacyjnej adeptów nauki zawodu. Pięć filarów projektu EuroApprenticeship Quality Assurance in Learning Mobility for Apprentices. The EuroApprenticeship Five Essentials...PL135...EN325 Torsten Dunkel Docenianie znaczenia mobilności w uczeniu się przez całe życie Valuing Mobility for Lifelong Learning...PL145...EN335 Christopher Ziemnowicz Rosnące znaczenie mobilności w wyborze ścieżek kariery i doświadczeniu uniwersyteckim studentów w Stanach Zjednoczonych The Increasing Value of Mobility in Career Paths and the Student University Experience in the U.S....PL157...EN347 Harinder Lawley BeFlex Plus a uczenie się przez całe życie na europejskich uniwersytetach: zmiana paradygmatu? BeFlex Plus and Lifelong Learning in European Universities: Changing the Paradigm?...PL165...EN355 CZĘŚĆ II PART II KONTEKSTY I PERSPEKTYWY CONTEXTS AND PERSPECTIVES...PL173...EN363 Song-ee Ahn Nierówne szanse rozważania na temat mobilności studentów jako efektu praktyki instytucjonalnej Unequal Opportunities: Considering Student Mobility as an Effect of Institutional Practice PL175...EN365 Czesław Noworol Mobilność edukacyjna na rzecz zatrudnialności Learning Mobility for Employability....PL183...EN373

16 14 Spis treści Contents ZAKOŃCZENIE CLOSING PL EN379 Hélène Clark Wystąpienie końcowe: Znaczenie europejskiej mobilności edukacyjnej i nowego programu w dziedzinie edukacji Closing speech: The Stakes of the European Learning Mobility and the New Educational Programme...PL191...EN381 Biogramy Biographies...PL195...EN385 Malwina Górecka Reportaż: Wkład Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej Reportage: The contribution of the Foundation for the Development of the Education System to Polish Presidency of the Council of the European Union Suplement elektroniczny Digital Supplement POTENCJAŁ MOBILNOŚCI W EDUKACJI FORMALNEJ, NIEFORMALNEJ I POZAFORMALNEJ. KIERUNKI REFLEKSJI POTENTIAL OF MOBILITY IN FORMAL, INFORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION. AREAS FOR REFLECTION (dostępny na available on: Wstęp Foreword Christian Lettmayr Mobilność edukacyjna czy wykorzystany potencjał w kształceniu formalnym i pozaformalnym? Sukcesy i wyzwania European Learning Mobility Potential for Formal and Non-formal Education Highlights and Challenges Zofia Ślęzakowska Mobilność jako narzędzie włączania społecznego i pobudzania aktywności obywatelskiej Mobility as a Tool for Social Inclusion and Stimulus for Active European Citizenship Alison Crabb Mobilność jako narzędzie rozwoju instytucjonalnego i transferu innowacji do edukacji Mobility as a Tool for Institutional Development and for the Transfer of Innovation to Education Christelle Coët-Amette, Mika Saarinen Mobilność jako narzędzie służące podnoszeniu jakości kształcenia nauczycieli Mobility as a Tool for Improving the Quality of Teacher Training Fiora Imberciadori Sposoby zapewniania jakości mobilności: najlepsze praktyki i perspektywy The Way of Assuring Quality in Mobility: Best Experiences and Perspectives Gerhard Volz Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych podczas mobilności. Mobilność a procesy na rynku pracy Recognition of Professional Qualifications Acquired in the Course of Mobility. Linking Mobility with Labour-Market Processes Katalin Kurucz Wpływ mobilności na systemy edukacyjne i programy nauczania. Innowacyjne metody i narzędzia. Mobilność kadry edukacyjnej jako źródło innowacji Impact of Mobility on Educational Systems and Teaching Curricula. Innovative Methods and Tools. Mobility of Educational Staff as a Source of Innovation Andrzej Dunalewicz Wykorzystanie potencjału i wsparcie wirtualnej mobilności. Wykorzystanie TIK Use of the Potential of and Support for Virtual Mobility. Use of ICT

17 Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

18 16 Wprowadzenie Nowe wyzwania społeczne i ekonomiczne pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku skłaniają rządy państw i organizacje międzynarodowe do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby złagodzić wpływ kryzysu oraz stworzyłyby mechanizmy kształtowania perspektyw edukacyjnych i zawodowych dla młodych Europejczyków. Takim instrumentem kreowania lepszych szans na zdobycie kompetencji, a w konsekwencji na zatrudnienie staje się mobilność, która zresztą od wielu lat jest obecna w europejskich programach edukacyjnych, na przykład w programie Erasmus, z którego od 1987 r. skorzystało już około 2,5 mln osób, czy w programach Leonardo da Vinci oraz Comenius. Obecnie jednak na rynek edukacyjny i zawodowy wchodzi generacja młodych ludzi ukształtowanych w innym środowisku uczenia się, posługująca się swobodnie mediami elektronicznymi, z zupełnie innym podejściem do informacji i komunikacji, oczekująca także innych metod kształcenia i szkolenia. Szereg złożonych aspektów wykorzystania mobilności edukacyjnej było przedmiotem dyskusji eksperckich na konferencji Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora, współorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Sopocie, w dniach października 2011 r., której poświęcona jest niniejsza publikacja. Podkreślić także należy, że sukcesem polskiej prezydencji było przyjęcie przez Radę konkluzji na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej w listopadzie 2011 r. Układanie celów i priorytetów dla polityk edukacyjnych Unii Europejskiej na najbliższe lata uwzględnia zarówno kontekst globalny, jak również cele związane z podnoszeniem konkurencyjności naszego kontynentu i budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Tym celom podporządkowane są od lat programy edukacyjne wdrażane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji: Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w działaniu, a poprzednio, od lat dziewięćdziesiątych, także programy Socrates i Młodzież. Inwestycje w edukację, a przede wszystkim w kształtowanie kompetencji uczenia się przez całe życie powinny być kontynuowane, dlatego pierwszy cel strategiczny ET 2020 (Konkluzje Rady 2009) został sformułowany jako Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności. Jako jego uzasadnienie podano, że: wyzwania wynikające ze zmian demograficznych oraz konieczność regularnego uaktualniania i rozwijania umiejętności stosownie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej stwarzają potrzebę takiego podejścia do uczenia się, które będzie uwzględniać całe życie oraz takich systemów kształcenia i szkolenia, które lepiej będą reagować na zmiany i bardziej otworzą się na świat zewnętrzny. Mobilność jako metoda osiągnięcia zakładanego poziomu kompetencji ogólnych i jednocześnie przyczyniająca się do większej otwartości systemów edukacyjnych wydaje się mieć wszelkie walory,

19 17 by tworzyć elastyczniejsze ścieżki edukacyjne, w tym usprawnić przechodzenie do innych sektorów kształcenia i szkolenia, by zapewnić większą otwartość na uczenie się pozaformalne i nieformalne oraz by zwiększyć przejrzystość i uznawanie efektów uczenia się. Ważną zaletą mobilności wydaje się także jej zdolność do podniesienia jakości systemów poradnictwa i ogólnie uatrakcyjnienia uczenia się. Z opisanych powyżej względów staje się ona zatem kluczowym elementem w podejściu do uczenia się przez całe życie oraz ważnym sposobem zwiększania szans obywateli UE na ryku pracy i ich zdolności adaptacyjnych. Przy tym pod uwagę bierze się nie tylko mobilność osób uczących się, lecz również duże znaczenie przypisuje się mobilności nauczycieli i osób szkolących nauczycieli, którą należy stopniowo poszerzać, tak by okresy nauki za granicą zarówno w Europie, jak i na świecie stawały się regułą, nie wyjątkiem. Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Strategicznym wyzwaniem dla polityk edukacyjnych są adekwatne umiejętności (Komunikat Komisji 2008). W cytowanym Komunikacie Komisji czytamy, że aby umożliwić Europie wejście na drogę ożywienia gospodarczego, należy bezwzględnie poprawić jakość kapitału ludzkiego i zwiększyć szanse zatrudnienia poprzez podwyższenie poziomu umiejętności. Podkreśla się przy tym, że prawo do doskonalenia umiejętności nie powinno być dobrem ekskluzywnym, luksusem, na który mogą sobie pozwolić tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy wykonujący zawody wymagające znajomości zaawansowanych technologii, gdyż w obecnym stadium rozwoju gospodarek jest ono koniecznością dla wszystkich. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście zaangażowanie do procesów edukacyjnych pracodawców, gdyż powinni oni upatrywać swoje źródło zysków także w zrównoważonych inwestycjach w kapitał ludzki i dostrzegać swój interes w ulepszaniu zarządzania zasobami ludzkimi. Cenny wkład w zachęcanie do współpracy pracodawców z instytucjami edukacyjnymi oferuje program Leonardo da Vinci, zarówno w formie oferty staży i praktyk dla uczniów, jak i staży zawodowych dla osób już pracujących oraz kadry szkoleniowej. Doświadczenia we wdrażaniu programów edukacyjnych skłaniają Komisję Europejską do sformułowania apelu, aby państwa członkowskie dokładały starań w celu minimalizowania bariery mobilności. Ograniczenia te oraz sposoby budowania wsparcia dla mobilności były także dyskutowane podczas osobnej sesji na konferencji. Aby wesprzeć mobilność zawodową, sektorową i geograficzną oraz umożliwić lepsze dostosowanie umiejętności do możliwości zatrudnienia, należy usunąć przeszkody, w tym bariery administracyjne utrudniające swobodny przepływ pracowników w UE, a także poprawić przejrzystość informacji na temat trendów na rykach pracy i wymogów w zakresie umiejętności. Ważne jest jednak również budowanie struktur wspierania mobilności i promowania jej dobrej jakości oraz sieci wspierających kontakty i profesjonalne wymiany na poziomie sektorów albo o oddziaływaniu lokalnym. Eksperci zgodzili się również z tezą Komisji Europejskiej, że Mobilność w okresie kształcenia i szkolenia (np. w ramach programów Erasmus i Leonardo) sprawia, że pracownicy są przychylniej nastawieni do mobilności na dalszych etapach kariery zawodowej ( ). Ze względu na ograniczenia wynikające z ram tematycznych konferencji jedynie zasygnalizowano kolejny waż-

20 18 Wprowadzenie ny aspekt rozszerzanie mobilności i współpracy z krajami sąsiedzkimi Unii Europejskiej. Zgodzono się jednak ze stwierdzeniem z Komunikatu, iż zatrudnienie oraz geograficzna mobilność pracowników z krajów trzecich mogą ograniczyć zjawisko niedostosowania umiejętności do potrzeb oraz przyczynić się do zoptymalizowania wykorzystania umiejętności tych pracowników. Podczas tej i poprzednich konferencji polskiej prezydencji podkreślano wagę skutecznych działań włączających migrantów i ich rodziny w życie społeczne w kraju docelowym: Powodzenie integracji migrantów i ich potomków ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i społeczeństw UE. Wśród szczególnie cennych kompetencji zdobywanych podczas mobilności wymieniono takie jak: współdziałanie, krytyczne i twórcze myślenie, przedsiębiorczość, zaradność, umiejętność adaptacji i zachowania w sytuacjach niestandardowych. Mówili o tym przede wszystkim uczestnicy dyskusji przy okrągłym stole, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami z odbytych staży i szkoleń. Zwracano także uwagę na fakt, że mobilność stymuluje nieliniowe ścieżki karier i staje się wyzwaniem dla większej drożności systemów edukacyjnych. Ważnym elementem dyskusji podczas konferencji było też zwrócenie uwagi na aspekt formalny i pozaformalny mobilności. Wiązało się to również z dyskusją na temat uznawania efektów mobilności i konieczności rozwijania narzędzi europejskich usprawniających ten proces, jak na przykład ramy kwalifikacji. Mobilność należy dowartościować jako narzędzie pedagogiczne także w kontekście kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele tej grupy zawodowej w szczególny sposób stają się ambasadorami i promotorami mobilności wśród uczniów. Nauczyciele, którzy sami odbyli szkolenia czy staże za granicą posiadają lepsze umiejętności organizacji mobilności dla swoich podopiecznych, potrafią zastosować narzędzia umożliwiające jej monitoring i lepiej doceniają interdyscyplinarność tej ścieżki zdobywania wiedzy i umiejętności. Przytaczając osiągnięcia programu Comenius w Polsce warto podać, że w ramach tego programu w ostatnich sześciu latach prawie 50 tys. nauczycieli i 46 tys. uczniów skorzystało z różnych form mobilności. Dla programu Leonardo da Vinci analogiczne dane wskazują na 40 tys. uczniów szkół zawodowych, którzy wyjechali na praktyki, oraz kilkanaście tysięcy przeszkolonych z wykorzystaniem mobilności nauczycieli i szkoleniowców z sektora edukacji zawodowej. Przy porównywaniu wdrażania programów Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w działaniu w państwach członkowskich oraz podczas dyskusji nad przedłożoną przez Komisję Europejską propozycją rozporządzenia w sprawie programu edukacyjnego nowej generacji Erasmus dla wszystkich ( ) podkreślono także rolę Narodowych Agencji i z uznaniem wyrażono opinię, że wiele z nich pełni rolę merytoryczną, wykraczającą poza aspekty czysto organizacyjne i kontrolne, stając się centrami kompetencji i wiedzy czy nawet swoistymi obserwatoriami mobilności. Co ciekawe, wnioski i refleksje części uczestników konferencji były w znacznym stopniu zbieżne z obserwacjami zawartymi rok później

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Redakcja Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Warszawa 2011 Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE

RAPORT Z BADANIA. Laboratorium Mikrobadań IBE RAPORT Z BADANIA Laboratorium Mikrobadań IBE Autor: Tomasz Kasprzak Rozdział 5 na podstawie raportu autorstwa Magdalena Tędziagolskiej, Agnieszki Borek, Jakuba Kołodziejczyka, Iwony Koniecznej, Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Dear e-mentor Readers, luty 2015 3

Aktualności. Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Dear e-mentor Readers, luty 2015 3 Od Szanowni re dak Czytelnicy cji e-mentora, Wśród szans istotnych dla środowiska akademickiego w 2015 roku koniecznie należy odnotować zbliżające się konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012

publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 publikacja bezpłatna numer 11/12 (288), grudzień 2012 W świąteczne dni bliskości, radości, ciepła, życzy Redakcja Serdeczne życzenia radosnych, pełnych ciepłych chwil i wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo