Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach."

Transkrypt

1 Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach. Protokół Nr III/2014 z posiedzenia Rady Gminy Raciechowice, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach. W posiedzeniu udział wzięli: 1. P.P. Radni wg listy obecności. 2. Sołtysi sołectw Gminy Raciechowice wg listy obecności. 3. Kierownicy referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Posiedzenie Rady Gminy rozpoczęło się o godz Posiedzenie Rady Gminy Raciechowice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Pan Józef Zając, który przywitał wszystkich zebranych, następnie przedstawił projekt porządku obrad. W wyniku jawnego głosowania przy 15 głosach za został przyjęty następujący Porządek obrad: 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad. 2. Interpelacje i wnioski radnych. 3. Uchwalenie budżetu Gminy Raciechowice na 2015 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raciechowice. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Raciechowice na rok Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 1. Wolne wnioski i zakończenie. Do pkt. 2 W punkcie tym głos zabrali: 1. Chmielek Kazimierz dziękuję bardzo za remonty dróg w Komornikach. Dziękuję bardzo w imieniu osób starszych za paczki świąteczne. Następnie zwrócił się z prośba w imieniu mieszkańców Komornik o rozważenie możliwości dowozu dzieci do szkoły. Wiem, że to się nie należy, ponieważ nie jest wystarczająca odległość od szkoły,

2 ale droga do Komornik jest bardzo ruchliwa, nie ma chodnika i jest bardzo niebezpieczna. Dowóz dzieci gwarantował by bezpieczeństwo dzieciom. Następnie poruszył sprawę drogi powiatowej w Komornikach. Dziury zostały zalatane, ale po dwóch tygodniach dziury wyleciały od nowa. Bardzo proszę o interwencję w Powiecie w tej sprawie. 2. Justyniak Renata zwróciła się z prośbą o informację w sprawie odbioru eternitu. Ludzie nie wiedzą co z tym zrobić. Chodzi o eternit, który jest już ściągnięty z dachów. Następnie poruszyła sprawę drogi Zegartowice Poręba. Droga ta została zniszczona przez samochody firmy TRASZKAN i jest w tragicznym stanie. 3. Żurek Robert poruszył sprawę informacji, która by docierała do ludzi starszych. Ludzie ci czują się osamotnieni, potrzebują informacji co się w Gminie dzieje. Proponuję wprowadzić pod obrady sesji punkt jak docierać do tych starszych ludzi. 4. Biłek Halina poruszyła sprawę odśnieżania dróg. Czy jest obowiązek odśnieżania dróg, które nie są asfaltowe? 5. Karcz Małgorzata dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomagali w okresie powodzi. Dziękuję bardzo za most, dziękuję bardzo ekipie Pana Piwowarczyka za wspaniałą pracę przy budowie mostu. 6. Żak Marian dziękuję bardzo Pani Prezes PUK za wykoszenie traw. 7. Zając Józef chce powiedzieć, że w Gruszowie dzieci dochodzą do szkoły ponad 3 km i nie ma dowozu. Też jest problem, że nie ma dowozu. Dzieci z Gruszowa chodzą do innych szkół, ponieważ mają bliżej do autobusu, który dowozi dzieci. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy: - wyjaśnił sprawę dowozu dzieci do szkół. W 2015 roku będziemy musieli rozwiązać problem transportu lokalnego, od 2016 roku będzie to obowiązek Gminy. Sprawa dowozu dzieci nie jest do rozwiązania na dziś ani na jutro. Będziemy się nad tym problemem zastanawiać w miesiącu kwietniu, maju 2015 roku, - jak dotrzeć z informacją do ludzi starszych. Tu się musimy zastanowić nad ta komunikacją prawdziwą, a nie pantoflową. W przyszłym roku zastanowimy się nad tym problemem. Zastanawiamy się nad ponownym wznowieniem naszej gazetki, która ukazywała by się raz na kwartał, - w przyszłym roku zastanowimy się nad powołaniem rady Starszych i Rady Młodszych, - poinformował na temat ogłoszonego konkursu na promocję Gminy. Konkurs skierowany był do szkół gimnazjalnych w naszej Gminie., - podziękował wszystkim radnym za rozniesienie paczek świątecznych dla starszych osób, - wyjaśnił sprawę azbestu, program realizowany jest zgodnie z wytycznymi. Program dotyczy ściągania i wywożenia azbestu z budynków, które wymieniają pokrycie dachowe, a nie tego co leży już u kogoś długo. Może się nam uda rozwiązać ten problem i zebrać ten złożony azbest, - poinformował na temat zrealizowanych inwestycji po powodzi sierpniowej. Takiej skali przedsięwzięć nie było na terenie naszej Gminy. Dziękuję mieszkańcom za pomoc w realizacji tych inwestycji, - poinformował na temat odśnieżania, sołtysi mają wykazy dróg do odśnieżania, - drogi prywatne nie są odśnieżane, ale są wyjątki, ponieważ odśnieżamy tam, gdzie ludzi są dowożeni na dializy itp., - poinformował na temat władz Powiatu Myślenickiego. Jeżeli coś dotyczy Powiatu tzn. remont dróg, koszenie rowów to proszę o pismo od mieszkańców do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych podpisane przez sołtysa i Urząd Gminy,

3 - wyjaśnił sprawę remontu drogi Zegartowice Poręba oraz poinformował na temat funkcjonowania firmy TRASZKAN. Rozmawiałem z tą firmą na temat wykupu gruntów i wybudowania nowej drogi do ich firmy. Jeżeli będzie to zrealizowane przez firmę TRASZKAN to wtedy zastanowimy się nad remontem drogi na Porębę. Do pkt. 3 W punkcie tym głos zabrała Pani Barbara Badura Chrast - Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt budżetu Gminy Raciechowice na 2015r. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na Komisjach Rady Gminy. jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. w brzmieniu jak załącznik nr 1 do protokołu. Uchwała Nr III / 9 / Gabzdyl Marek dziękuję bardzo za przyjęty budżet Gminy na 2015 rok. Chcę poinformować, że budżet ten nie jest budżetem naszych marzeń. Porównał budżet naszej Gminy z budżetem Gminy Golczewo, gdzie nie dawno byliśmy z wizytą. Do budżetu na 2015 rok nie została wprowadzona kwota na sprzątanie rzek po powodzi. Kwota ta zostanie wprowadzona w miesiącu styczniu 2015r. Budżet nadal jest otwarty, wiele rzeczy nie zostało jeszcze do niego wpisanych. Do pkt. 4 W punkcie tym Pani Barbara Badura Chrast Skarbnik Gminy przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu. Uchwała Nr III / 10 / 2014 Do pkt. 5 W punkcie tym Pani Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie Gminy. Zmiany te omawiane były na posiedzeniu Komisji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania bardzo proszę pytać. w brzmieniu jak załącznik nr 3 do protokołu. Uchwała Nr III / 11 / 2014

4 Do pkt. 6 W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Gabzdyl, który poinformował na temat ceny wody i ścieków. Tak jak to było powiedziane w zeszłym roku, cena wody i ścieków na 2015 rok nie ulegnie zmianie i zostaje w takiej wysokości jak to było w 2013 i 2014 roku. W przyszłym roku zastanowimy się nad wprowadzeniem stałej opłaty za wodomierze. w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu. Uchwała Nr III / 12 / 2014 Do pkt. 7 W punkcie tym głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Zając, który poinformował, że na dzisiejszej sesji musi być podjęta uchwała w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy w związku z objęciem stanowiska w nowej kadencji. Wynagrodzenie Wójta nie zmienia się i jest w takiej samej wysokości jak w poprzednich dwóch kadencjach. Sprawa ta była omawiana na Komisjach Rady Gminy. w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała Nr III / 13 / Gabzdyl Marek dziękuję bardzo za podjęcie uchwały w sprawie mojego wynagrodzenia. Do pkt. 8 W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Gabzdyl, który poinformował na temat zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Raciechowice na rok Kredyt jest nam potrzebny, ponieważ nie pozyskaliśmy dochodów, które mieliśmy zaplanowane w budżecie / nie sprzedaliśmy żadnego majątku Gminy/. w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu. Uchwała Nr III / 14 / 2014 Do pkt. 9

5 W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy, który złożył informację z działalności między sesjami: - poinformował na temat kończącego się roku Kolberga. Uroczystość odbyła się w budynku Sejmu, - poinformował na temat wizyty w Gminie Golczewo z KGW Mierzeń, - współpraca z Urzędem Marszałkowskim, z Panią Barbarą Dziwisz, - odbyło się spotkanie w Ministerstwie Polityki Społecznej i Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektów, - trwa rozbudowa sali koncertowej wraz z klasami w budynku OSP w Czasławiu / dotacja z Ministerstwa Sportu /, - poinformował na temat działalności Szkoły Muzycznej i jej filii, - poinformował na temat aglomeracji i wspólnych zadań. W Łapanowie jest nowy wójt i robi problemy, neguje decyzje poprzedniego wójta, - poinformował na temat funkcjonowania Forum Wójtów i Burmistrzów oraz MISTII, - poinformował na temat wspólnego opłatka z Wojewodą, Marszałkiem i Kardynałem, - wykonaliśmy 21 remontów dróg i remonty mostów, - remont budynku Ośrodka Zdrowia w Zegartowicach, - remont ujęć wody, - realizowana jest budowa kanalizacji i wodociągu w Czasławiu,- - został zakupiony Ciągnik wraz z osprzętem dla PUK, - zrealizowaliśmy zielony dach na przedszkolu w Czasławiu, - wykonaliśmy kapitalny remont przedszkola w Czasławiu po powodzi, - remontujemy budynki OSP, - poinformował na temat funkcjonowania PUK. Do pkt. 10 Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Raciechowice został wyłożony do wglądu przed rozpoczęciem się posiedzenia i po zapoznaniu się z jego treścią przy 15 głosach za został przyjęty bez odczytania jako zgodny z przebiegiem tego posiedzenia. Do pkt11 W punkcie tym głos zabrali: 1. Oleś Grażyna zwróciła się z prośbą o dalszy remont dróg w Sawie tj. Sawa Bojańczyce oraz Sawa Mogiłki. Następna sprawa to wymiana przepustu przy drodze Sawa Bojańczyce i wybudowanie dodatkowego przepustu. Następnie poruszyła sprawę odśnieżania, droga Sawa Bojańczyce nie jest odśnieżana i nie jest również posypywana. Interweniowałam w tej sprawie, ale droga nadal nie została posypana. 2. Krzywda Barbara dziękuję bardzo za remont drogi w Komornikach. Następnie zwróciła się z prośbą o pozostawienie materiału do posypywania przy p. Kozie. Mieszkańcy w razie śliskiej drogi sami będą sobie posypywać. 3. Lizak Stanisław dziękuję bardzo za remont drogi w Żerosławicach.

6 Następnie poinformował, że Pan Chrast usunął znak drogowy / tutaj go popieram /, ponieważ zasłaniał mu wyjazd z posesji. Poprzednio znak ten był 5 m dalej i było w porządku. 4. Justyniak Renata dziękuję bardzo Pani Gorączko za pracę przy wnioskach dla sadowników oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków. Poruszyła sprawę posypywania dróg, a szczególnie drogi Zegartowice Krzesławice. Droga ta jest niebezpieczna i musi być na bieżąco posypywana. Następnie zwróciła się z prośbą o zorganizowanie wyjazdu do Sejmu dla młodszych, seniorzy już byli. 5. Gorączko Kazimiera - poinformował na temat programu dotyczącego azbestu. Po 2014 roku nie wolno zdejmować samemu eternitu z dachu. W żadnej z Gmin, które są w programie gruz nie był odbierany. 6. Karcz Małgorzata zwróciła się z zapytaniem czemu nie świecą lampy na rondzie w Dąbiu? Następnie podziękowała Panu Wójtowi za wyróżnienie nauczyciela ze Szkoły Muzycznej. Wyróżnienie to naprawdę mu się należało, ponieważ jest to nauczyciel, który nie liczy czasu lekcji, tylko poświęca uczniom tyle czasu ile jest im potrzebne. 7. Krzan Danuta poruszyła sprawę oświetlenia ronda w Dąbiu. Wydaje mi się, że lepiej pozostać przy tradycyjnym oświetleniu ulicznym, ponieważ to, które jest zamontowane na rondzie nie zdaje egzaminu. Na Dąbiu jest ponad 1,5 km drogi do oświetlenia i proszę, aby coś się zaczęło dziać w zakresie realizacji tego oświetlenia, ponieważ wykonana przez nas dokumentacja może stracić na ważności. Następna sprawa to proszę o zgłoszenie do Powiatu, że jest pęknięcie drogi i osunięcie się brzegu. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy: - w projekcie budżetu na przyszły rok nie są wypisane drogi z imienia. Na te zadania przychodzą środki zewnętrzne, - wyjaśnił sprawę odśnieżania, - ja nie słyszałem tego, że ktoś usunął znak. Jeżeli on zasłaniał wyjazd to trzeba było zwrócić się na piśmie do Powiatu o przesunięcie tego znaku, - wyjaśnił sprawę ronda i drogi w Dąbiu, - wyjaśnił sprawę oświetlenia hybrydowego, jakie jest zamontowane na rondzie w Dąbiu, my to oświetlenie testujemy. Tradycyjne lampy to jest duży koszt, dopóki nie zweryfikujemy działania lamp hybrydowych dotąd nie podejmę ostatecznej decyzji w sprawie oświetlenia ulicznego, - dokumentacja na oświetlenie uliczne nie przepadnie, ponieważ będą założone dzienniki budowy, - jeżeli chodzi o wyjazd do Sejmu to planowany jest wyjazd dwóch ekip, radni i sołtysi też pojadą. Następnie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy wręczyli listy gratulacyjne Panu Zbigniewowi Klękowi pierwszemu trenerowi Rafała Majki kolarza pochodzącego z Zegartowic. Ponieważ Pan Rafał Majka nie mógł wziąć udziału w sesji ze względów zawodowych, list dla niego został przekazany na ręce Pana Klęka. Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym i na tym posiedzenie zakończył. Posiedzenie Rady Gminy Raciechowice zakończyło się o godz Protokołowała: Zofia Oleś

7 Liczba odwiedzin: 8 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Gminy Raciechowice Stanisław Malara Stanisław Malara Czas wytworzenia: :02:46 Czas publikacji: :08:08 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r.

Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r. Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r. Ob e c n i: 15 radnych na stan 15, oraz: Pani Chrapek Małgorzata - Wójt Gminy Wieprz Pan Józef Fraś - Radny Powiatu Wadowickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 SE-PO.002.6.2011 Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 obecni stan radnych 21 obecnych - 20 Skład Rady Miejskiej: 1. Zofia Bazańska - obecna 2. Krystian Dąbrowski - obecny 3. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał ilu uczniów jest w szkole, a ilu nauczycieli?

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał ilu uczniów jest w szkole, a ilu nauczycieli? Rada Miejska w Dobrodzieniu Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, które odbyło się w dniu 04 marca 2013r. Spotkanie komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo