UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki młodzieżowej. Na podstawie art. 18 pkt 14 i art. 77 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych w trybie art. 77 ust. 1 ww. ustawy wyraża się zgodę na przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnej inicjatywy dot. polityki młodzieżowej i podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie polityki młodzieżowej. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę oraz kopię Porozumienia przekazuje się zgodnie z art. 77 ust. 3 ww. ustawy: 1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, 2) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

2 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 roku Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia projektu porozumienia Współpraca Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży umożliwia kontynuację podpisanego w 2007 porozumienia Memorandum dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie polityki ds. młodzieży. Partnerami wznawianego porozumienia są następujące regiony Europy: Aquitaine (Francja), Dolny Śląsk (Wielkopolska), Emilia Romagna (Włochy), Ghawdex (Malta), Hessen (Niemcy), Pays de la Loire (Francja), Generalitat Valenciana (Hiszpania), Västra Götaland (Szwecja), Wales (Wielka Brytania), Wielkopolska (Polska),. W okresie od października 2007 do maja 2010 odbyło się 5 spotkań ewaluacyjnych związanych z realizacją porozumienia: Miejsce i termin Temat spotkania Cel spotkania Rezultaty 1. Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Dolny Śląsk); październik 2007r.; Międzyregionalne seminarium Dziesięć regionów na rzecz polityki młodzieżowej ; - wzmocnienie współpracy między regionami sieci; - ustalono, iż w ramach współpracy odbywać się będą regularne spotkania; 2. Walencja, Hiszpania (Alborache); 3-7 listopada 2008r.; Seminarium Edukacja rówieśnicza w wolnym czasie: kompetencje dla dialogu międzykulturowego ; - rozwój współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, a także reprezentantami władz lokalnych; - seminarium posłużyło sprecyzowaniu założeń i celów programowych sieci; 3. Vale of Glamorgan (Południowa Walia, Wielka Brytania); 26 lipca 1 sierpnia 2009r.; Konferencja pprezentacja Uczestnictwo młodzieży ; narzędzi wspierających młodzież na poziomie regionalnym (rady i parlamenty młodzieżowe), włączenie młodzieży w struktury administracji lokalnej i samorządowej zzapoznanie się z dobrymi praktykami walijskiego systemu wsparcia młodzieży w obszarze edukacji nieformalnej;

3 4. Bolonia (Emilia- Romagna, Włochy); listopad 2009 r; 5. Bordeaux (Akwitania, Francja); 5-8 maj 2010r.; Dni Europy- Europejskie Spotkanie Młodzieży w Bolonii ; Spotkanie w Bordeaux ; - omówienie założeń do projektu wznawianego porozumienia; - omówienie sposobów promowania sieci; - praca nad ostateczną wersją wznawianego porozumienia (planowane podpisania porozumienia w lipcu 2010 r.); - zredagowanie tekstu porozumienia przez wszystkich partnerów regionalnych porozumienia; - spotkanie poświęcone stronie internetowej sieci partnerów regionalnych porozumienia; - ustalono ostateczną wersję tekstu porozumienia zaakceptowaną przez 10 regionów porozumienia, a także szczegóły konferencji ewaluacyjnej w Regionie Västra Götaland (Szwecja), w lipcu 2010 r. Oficjalne podpisanie wznawianego porozumienia planowane jest na 15 lipca 2010 r. w regionie Västra Götaland - Szwecja (Billströmska Folhögskolan) i jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2007 roku. Wznowienie porozumienia i związane z tym przygotowanie projektu uchwały jest podyktowane następującymi przyczynami: 1. Porozumienie podpisane w 2007 wygasło z dniem 31 grudnia 2009 r.; 2. Z porozumienia wystąpił region Aragonia (Hiszpania), a przystąpił nowy członek porozumienia region Ghawdex (Malta); 3. Porozumienie ma szczególne znaczenia dla Województwa Wielkopolskiego. Wznowione porozumienie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w obszarze działań dotyczących polityki młodzieżowej m.in.: 1) form i narzędzi funkcjonowania polityki młodzieżowej; 2) sposobu finansowania polityki młodzieżowej; 3) zinstytucjonalizowania podejmowanych działań na rzecz młodzieży; 4) budowania reprezentatywności środowisk młodzieżowych w stosunku do administracji publicznej; 5) organizacji praktyk, staży dla młodzieży w firmach i instytucjach regionów partnerskich. Udział Województwa Wielkopolskiego w porozumieniu Współpraca Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży nie wiąże się ze zobowiązaniami prawnymi i finansowymi wobec pozostałych partnerów porozumienia.

4 [w górnej części każdej strony oryginalnego dokumentu znajduje się adnotacja]: Memorandum porozumienia Network European Regions for Youth [Sieć Regiony Europejskie dla Młodzieży] (Sieć ERY) Akwitania, Dolnośląskie, Emilia-Romagna, Gћawdex, Hesja, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Walia, Wielkopolska Współpraca Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży [znak graficzny]: ERY Lipiec 2010 Niniejsze porozumienie ma na celu rozwój współpracy i nawiązywania kontaktów w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży pomiędzy stronami niniejszego porozumienia. Uwzględniając: Memorandum porozumienia podpisane 26 marca 2007 r. ważne do 31 grudnia 2009 dotyczące współpracy i nawiązywania kontaktów w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży pomiędzy stronami niniejszego porozumienia; Uchwałę numer 16/483 z 9 września 2003 przyjętą przez parlament regionalny w Hesji oraz uchwałę numer 5448 z 7 kwietnia 2004 przyjętą przez parlament regionalny w Emilia-Romagna, które podkreślają wartość międzynarodowych 1/11

5 wymian młodzieży w celu ulepszenia wzajemnej wiedzy, pomocy w budowaniu nowej Europy oraz propagowania kultury pokoju i współpracy; Kartę Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej, 2007/c 303/ Rada Regionalna w Nicei Konwencję Praw Dziecka, w szczególności art. 12, który stanowi, że prawa uczestnictwa uwzględniają prawo do wyrażania opinii oraz bycia wysłuchanym, prawa do informacji oraz wolności zrzeszania się; Białą Księgę Nowy impuls dla młodzieży europejskiej (2001) będącą istotnym dokumentem dla przyszłości młodzieży w Europie. Jego celem jest pogłębienie współpracy w ramach Wspólnoty dla dobra młodzieży oraz przy ich zaangażowaniu, stanowiąc specyficzny i istotny element polityki, która jest zdecydowanie skierowana ku przyszłości Komisja wyraziła więc życzenie, aby ta polityka nabrała prawdziwie wspólnotowego wymiaru podczas bliskiej współpracy z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi Państw Członkowskich; Europejski Pakt na rzecz Młodzieży przyjęty w marcu 2005, który określa dziedziny, w których wymagana jest kodyfikacja, również w celu osiągnięcia celów strategii lizbońskiej oraz rozwoju edukacji i szkoleń. Pakt kładzie nacisk na zwiększenie uczestnictwa młodzieży, edukację, szkolenia, mobilność, integrację zawodową oraz włączenie społeczne młodych Europejczyków, pomagając pogodzić pracę z życiem rodzinnym; 2/11

6 Konsultację publiczną: Zielona Księga - Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi (2009). Zakres Księgi jest szeroki ma ona na celu omówienie sytuacji wszystkich młodych ludzi w różnych kontekstach uczenia się, tzn. w szkole, podczas zdobywania wykształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktoratu w ramach kształcenia uniwersyteckiego, a także podczas staży, praktyk, wymian młodzieży, pracy w ramach wolontariatu lub szkoleń zawodowych w Unii Europejskiej lub poza nią. W Księdze mobilność edukacyjna jest postrzegana jako istotna we wszystkich dyscyplinach i dziedzinach, na przykład w kulturze, nauce, technologii, sztuce, sporcie, a także wśród młodych przedsiębiorców. Ma ona za zadanie zachęcić do odkrywania, w jaki sposób istniejące i nowe mechanizmy i instrumenty mogą być lepiej wykorzystane do propagowania mobilności młodych ludzi oraz jak można zaangażować różne poziomy władz publicznych unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych wraz z innymi interesariuszami ze środowiska biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz osobami prywatnymi; strategię unijną mającą na celu umożliwienie uczenia się przez całe życie wszystkim obywatelom UE; istniejącą i planowaną współpracę oraz wspólne projekty stron niniejszego porozumienia; Biorąc pod uwagę: 3/11

7 istotność nawiązania stałych relacji z innymi regionami europejskimi, z uwzględnieniem nowych Państw Członkowskich, Bałkanów i krajów śródziemnomorskich, ponieważ odgrywają one ważną rolę w Europie w budowaniu oraz uznawaniu, wzmacnianiu i ochronie roli władz lokalnych i regionalnych; że Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 r. po raz kolejny przypomniała te cele, podkreślając europejski model społeczny oparty na dobrych wynikach gospodarczych, wysokim standardzie opieki społecznej, strategii uczenia się przez całe życie oraz dialogu pomiędzy partnerami społecznymi. Wnioski z posiedzenia podkreślają, że uczenie się jest podstawą europejskiego modelu społecznego oraz systemów szkół europejskich; że Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie oraz Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury z 27 listopada 2009 r. dotyczące nowych ram współpracy europejskiej w zakresie spraw dotyczących młodzieży ( ) osiągnęła porozumienie na temat celu strategicznego Unii Europejskiej aby gospodarka europejska stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną na świecie gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego rozwoju gospodarczego, zapewniającą większą liczbę lepszych miejsc pracy i bardziej spójną społecznie. Obejmuje ono takie kwestie jak badania, edukację, szkolenia, dostęp do internetu oraz działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem internetu. Dotyczy ono również reformy europejskich systemów 4/11

8 opieki społecznej, które muszą być zrównoważone, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z ich świadczeń. ure_council; planowaną strategię Unii Europejskiej 2020 Strategię sprawnego, zrównoważonego i globalnego wzrostu. 007% 20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; że w celu zarządzania sugerowanymi zmianami, Unia Europejska podkreśla potrzebę istnienia silnych struktur instytucjonalnych współpracujących zarówno na poziomie krajowym i europejskim, intensywnego dialogu społecznego i obywatelskiego, inwestycji w kapitał ludzi oraz w jakość zatrudnienia; że osiągnięcie tych celów jest kluczowe dla Europy, aby mogła ona być konkurencyjna na scenie światowej, nie tylko z gospodarczego, ale również ze społecznego punktu widzenia, a także aby mogła ona się przyczynić do pokoju, stabilności i dobrobytu; ustawodawstwo przyjęte przez Komisję Europejską dla programów unijnych na lata ; że kwestia tożsamości europejskiej z jej konsekwencjami dla ustanawiania relacji pomiędzy instytucjami europejskimi i obywatelami, w szczególności 5/11

9 ludźmi młodymi, stanowi fundamentalną wartość dla Unii Europejskiej, a jej znaczenie dodatkowo wzrosło po rozszerzeniu. Strony niniejszego porozumienia przyjmują, co następuje: Artykuł 1 Sieć ERY Network European Regions for Youth (Sieć ERY) została oficjalnie założona 26 marca 2007 r. Oto jej znak graficzny: [znak graficzny ERY] Artykuł 2 Cele Sieci ERY Strony niniejszego porozumienia angażują podlegające im instytucje we współpracę w zakresie promocji i wsparcia wspólnych inicjatyw i programów w ramach perspektyw strategicznych wymienionych na posiedzeniach Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r., w Göteburgu w 2001 r. oraz w Barcelonie w 2002 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież i ich organizacje, w celu wspomagania wspólnych międzynarodowych wymian młodzieży oraz projektów, prowadząc do pogłębienia wzajemnej wiedzy geograficznej, historycznej, gospodarczej i kulturowej oraz pracując nad kwestiami pokoju, praw człowieka, równych szans, integracji, środowiska, innowacji, rozwoju technologicznego oraz certyfikacji profesjonalnych działań szkoleniowych zgodnych z odpowiednimi standardami europejskimi w zakresie szkoleń. 6/11

10 Artykuł 3 Członkowie Sieci ERY Członkami Sieci ERY są strony niniejszego porozumienia. Sieć będzie otwarta dla nowych partnerów regionalnych z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zgłaszających swoje zainteresowanie oraz wskazanych w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (ENP) 1. Regiony zainteresowane członkowstwem mogą składać wnioski za pośrednictwem Regionów Członkowskich ERY. Artykuł 4 Cele i struktura sieci ERY Główne cele sieci są następujące: - promocja wymiany najlepszych praktyk pomiędzy regionami w zakresie polityki dotyczącej młodzieży; - udostępnienie projektów dla młodzieży oraz wymian młodzieży pomiędzy regionami będącymi stronami niniejszego porozumienia oraz propagowanie mobilności i wspierania demokracji młodzieży; - prezentacja doświadczeń sieci na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym. Struktura sieci: 1 Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja i Ukraina. 7/11

11 - wszelkie działania oraz podejmowanie decyzji powinno być oparte na aktywnym uczestnictwie młodzieży; - sieć jest koordynowana przez region będący stroną niniejszego porozumienia na zasadzie rotacji zgodnie z planem działania. Region będący stroną porozumienia, powołany w celu koordynacji sieci, jest odpowiedzialny za komunikację, zapewniając, że plan działania jest realizowany, oraz jest oficjalnym przedstawicielem sieci; - Komisja Europejska ustali plany działania oraz wskaże priorytety w tej dziedzinie, aby zapewnić możliwość pozyskania funduszy europejskich; - każdy region członkowski wyznaczy jedną lub więcej osób odpowiedzialnych za współpracę w ramach sieci; - roczne walne zgromadzenie będzie organizowane każdego roku na zasadzie rotacji przy równej liczbie uczestników wszystkich stron porozumienia. Artykuł 5 Działania Sieci ERY Trzyletni plan działania zostanie zatwierdzony przez członków Sieci ERY. Członkowie Sieci ERY będą się spotykać raz w roku na rocznym zgromadzeniu sieci. Decyzje w ramach sieci będą podejmowane na zasadzie konsensusu. 8/11

12 Współpraca będzie wspierana poprzez sieć, a niniejsze Memorandum Porozumienia stanowi jej instrument do organizowania konkretnych działań, a każda ze stron zaangażuje własne instytucje, grupy młodzieży oraz organizacje pozarządowe. Każdy region członkowski ERY może zaprosić do inicjatyw sieci inne regiony, które nie należą do sieci ERY oraz inne instytucje, np. władze miejskie, obwodowe, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje, które pracują na konkretnych warunkach oraz działają na rzecz młodzieży. Artykuł 6 Finansowanie Sieci ERY Każdy region przyjmujący będzie odpowiadać za pokrycie kosztów związanych z przyjęciem pozostałych regionów. Koszty podróży będą uregulowane przez poszczególne regiony wysyłające. Koszty innych działań zostaną wyszczególnione w trzyletnim planie działania, a ich przegląd będzie się odbywał na rocznych zgromadzeniach Sieci ERY. Artykuł 7 Czas obowiązywania memorandum porozumienia Niniejsze memorandum, w celu przejścia procedur przez każdą ze stron porozumienia, zacznie obowiązywać w lipcu 2010, a wygaśnie 31 lipca 2013, wówczas zostanie dokonana jego rewizja. 9/11

13 Potrzebne poprawki lub zmiany w Memorandum zostaną sporządzone w formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami, które również sporządzą odpowiednie plany działania wynikające z projektów dwustronnych i/lub wielostronnych. Niniejsze Memorandum Porozumienia nie ma na celu nałożenia na strony wiążących prawnie zobowiązań. Västra Götaland, lipca 2010 [herb Regionu Akwitanii] [herb Województwa Dolnośląskiego] [herb Hesji] [herb Generalitat Valenciana] [herb Welsh Assembly Government] [herb Reġjun ta Gћawdex] [herb Regione Emilia-Romagna] 10/11

14 [herb Regionu Pays de la Loire] [herb Västra Götalandsregionen] [herb Województwa Wielkopolskiego] 11/11

15 Memorandum of Understanding Network European Regions for Youth (ERY Network) Aquitaine, Dolnośląskie, Emilia-Romagna, Gћawdex, Hessen, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Wales, Wielkopolska "International Youth Policies Co-operation" July 2010

16 Memorandum of Understanding The following agreement aims at increasing co-operation and networking in the youth policies field among the signatory parties. Having regard to: The Memorandum of Understanding signed the 26 th March 2007 valid until 31 of December 2009 on the co-operation and networking in the youth policies field among the signatory parties; The Resolutions approved by the Regional parliaments of Hessen, number 16/483 of 9 September 2003,and of Emilia-Romagna, number 5448, of 7 April 2004, which both underline the value of international youth exchanges to improve mutual knowledge, to help build the new Europe and to foster a culture of peace and co-operation; The Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2007/c 303/ Regional Council, Nice ; The Convention on the Rights of the Child, especially Article 12 which stipulates that participation rights include the right to express opinion and be heard, the right to information and freedom of association; The White Paper: A New Impetus for European Youth (2001) is an important document for the future of young people in Europe. Its objective is to "deepen the Community cooperation to the benefit and with the involvement of young people, as a specific and essential element of a policy which is resolutely directed towards the future." The Commission thus indicated its will to make this policy acquire a genuine Community dimension in cooperating closely with the local, regional and national authorities of the Member States; The European Youth Pact adopted in March 2005 identifies the fields in which consolidation is required, also with a view to achieving the Lisbon strategy objectives and strengthening education and training. The Pact puts the emphasis on improving youth participation, education, training, mobility, vocational integration and social inclusion of young Europeans, while helping to reconcile work and family life; The Public consultation: "Green Paper on Promoting the Learning Mobility of Young People" (2009). The scope of the Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at bachelor, master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European Union. It sees learning mobility as relevant in all disciplines and areas, such as culture, science, technology, arts, sports, and also young entrepreneurs. It aims to invite an exploration of how existing June

17 Memorandum of Understanding and new mechanisms and instruments can be better mobilised to promote the mobility of young people and how the different levels of public authorities - the EU, national, regional and local - together with other stakeholders business, civil society, private individuals can be mobilised; the EU strategy of making lifelong learning a reality for all EU-citizens; the existing and planned co-operation and joint projects among the signatory parties; Keeping in mind: the importance of starting permanent relations with other European regions, including those of the new Member States, the Balkans and the Mediterranean, as they play an important role in the European construction and in acknowledging, strengthening and safeguarding the role of local and regional authorities; that the March 2002 Barcelona European Council has reiterated such goals, outlining a European social model based on good economic performance, high welfare standard, life-long learning and dialogue between the social partners. The summit conclusions underline the fact that learning is fundamental for the European social model and the European school systems; that the Lisbon European Council, as well as the 27 November 2009 Education, Youth and Culture European Council Resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field ( ), has agreed on the EU strategic objective to make the European economy the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. It covers such matters as research, education, training, Internet access and on-line business. It also covers reform of Europe's social protection systems, which must be made sustainable so that their benefits can be enjoyed by future generations. council; the coming EU 2020 strategy - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. %20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; that in order to manage the changes implied, the European Union emphasises the need for solid institutional structures working together at both the national and European levels, for intense social and civil dialogue, for investments in human capital and employment quality; June

18 Memorandum of Understanding that the reaching of these targets is crucial for Europe to be competitive on the world scene, not only from the economic, but also from the social point of view as well as for Europe to contribute to peace, stability and prosperity; the legislation adopted by the European Commission for the EU programmes; that the issue of European identity, with its implications on the relations to be established between European institutions and citizens, in particular young people, lies at the EU very foundation and its relevance has become even greater after enlargement. The signatory parties accept the following: Article 1 The ERY Network The European Regions for Youth (ERY-Network) was officially established the 26 th March Its logo is: Article 2 Aims of the ERY Network Signatory parties engage their institutions to co-operate in the promotion and support of joint initiatives and programmes within the strategic perspectives outlined by the Lisbon 2000, Göteborg 2001 and Barcelona 2002 European Councils, with specific attention towards youth and their organisations, to foster common international youth exchanges and projects; leading to deeper mutual geographic, historical, economic and cultural knowledge and dealing with such themes as peace, human rights, equal opportunities, integration, environment, innovation, technological development and certification of professional training activities which follow the relevant European training standard. June

19 Memorandum of Understanding Article 3 The ERY NETWORK'S MEMBERS The ERY Network's Members are the signatory parties. The network will be open for new interested regional partners in the EU Member States and those indicated in the European Neighbourhood Policy ENP) 1. Regions interested in becoming new members may apply through the ERY Member Regions. Article 4 The ERY NETWORK'S OBJECTIVES & STRUCTURE The network's main objectives are to: - Promote the exchange of best practice between regions in the field of youth policies; - Enable youth projects and youth exchanges between signatory regions and to promote mobility and enhance youth democracy; - Present the network s experiences to the regional, national and EU levels. The network structure: All activities and decision making should be based on active youth participation; The network is coordinated by a signatory region on a rotation basis according to the working plan. The signatory region, appointed to coordinate the network, is responsible for communication, ensuring that the working plan is carried out, and to be the official contact person for the network; Working plans will be decided upon, along the priorities identified in the field by the European Commission, so as to access European funding; Each member Region will designate one or more persons responsible for the network co-operation; An annual general meeting (AGM)will be organised each year on a rotation basis and with equal numerical participations of all the signatory parties. 1 Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, Occupied Palestinian Territory, Syria, Tunisia and Ukraine. June

20 Memorandum of Understanding Article 5 The ERY-Network's activities A 3-year action plan will be approved by the ERY network's members. The ERY network's members will meet once a year for the network's annual meeting. Decisions in the network will be made through consensus. Co-operation will be supported through a network of which this Memorandum of Understanding is an instrument to organize concrete activities and each party will involve its own institutional realities, youth groups and NGOs. Each ERY member region can invite to the initiatives of the network other regions which are not part of the ERY-network, as well as other institutions, e.g. municipalities, provincies, NGOs and other organisations that work in concrete terms with and for young people. Article 6 ERY Network's Funding Each hosting region will be responsible for covering hosting costs. Travel costs will be covered by each sending region. Costs for other activities will be detailed in the 3-year action plan and reviewed during the ERY network's annual meetings. Article 7 Duration of the Memorandum of Understanding This Memorandum, to undergo each signatory party s procedures, comes into operation in July 2010 and is valid until 31 st July 2013,at which time it will be reviewed. Needed amendments or changes in the Memorandum will be made upon written agreement among the signatories, who will also draw up the relevant working plans resulting from bilateral and/or multilateral projects. This Memorandum of Understanding is not intended to create legally binding obligations among the signatory parties. Västra Götaland, July 2010 June

21 Memorandum of Understanding WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Reġjun ta' Gћawdex June

Porozumienie w sprawie Współpracy Międzynarodowej w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży. Sieć Regiony Europejskie dla Młodzieży (Sieć ERY)

Porozumienie w sprawie Współpracy Międzynarodowej w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży. Sieć Regiony Europejskie dla Młodzieży (Sieć ERY) Porozumienie w sprawie Współpracy Międzynarodowej w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży styczeń 2014 - grudzień 2017 Sieć Regiony Europejskie dla Młodzieży (Sieć ERY) Akwitania, Bretania, Województwo

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie "Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży"

Porozumienie w sprawie Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży Załącznik do uchwały Nr XLI/796/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podpisania przez Województwo Wielkopolskie Porozumienia w sprawie "Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Krajowym Organem Koordynującym dla Roku

Bardziej szczegółowo

Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk

Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk Forum Sudeckie 22 maja 2015 Climate-KIC 1 Spis Treści O Climate-KIC Edukacja Przedsiębiorczość Miasto Działania dla Wałbrzycha Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Structure of the Talk

Plan wykładu Structure of the Talk Plan wykładu Structure of the Talk Obowiązki KPON i Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności 2010-2020 These CRPD Obligations and the European Disability Strategy 2010-2020 Wpływ na poszczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Proces zatwierdzania wytycznych w MIR Wytyczne KJE Proces zatwierdzania w MIR

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) Wojciech Stęchły Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 10.11.2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie a) Zalecenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych

POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych POLITYKA MŁODZIEŻOWA Rekomendacje dla polityk publicznych Obszary tematyczne polityki młodzieżowej UE 1. Kształcenie i szkolenie 2. Zatrudnienie 3. Kreatywność i przedsiębiorczość 4. Zdrowie i sport 5.

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016-2020 kryteria wyboru priorytetów geograficznych materiały robocze Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r.

Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. Uchwała Nr XIX/346/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie Umowy o Współpracy Międzynarodowej Województwa Świętokrzyskiego i Regionem Centralnej Finlandii (Republika

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (TE4I) KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI SYSTEMOWEJ

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (TE4I) KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI SYSTEMOWEJ KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (TE4I) Wprowadzenie KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI SYSTEMOWEJ Niniejszy dokument przedstawia w zarysie wnioski i rekomendacje płynące z projektu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

Szkoły uczestniczące w III ESM

Szkoły uczestniczące w III ESM Szkoły uczestniczące w III ESM 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Gimnazjum nr 55 ul. Żonkilowa 34 60-175 Poznao 2. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 Gimnazjum nr 2 ul. Powstaoców

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEś 2000 2006. Wolontariat Europejski

Program MŁODZIEś 2000 2006. Wolontariat Europejski Program MŁODZIEś 2000 2006 Wolontariat Europejski Programy Edukacyjne UE «Socrates» «Leonardo da Vinci» «Program MłodzieŜ» Cele Programu MłodzieŜ ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie ducha przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01)

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01) 20.9.2008 C 241/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo