UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnego Porozumienia o współpracy w zakresie polityki młodzieżowej. Na podstawie art. 18 pkt 14 i art. 77 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych w trybie art. 77 ust. 1 ww. ustawy wyraża się zgodę na przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do międzyregionalnej inicjatywy dot. polityki młodzieżowej i podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie polityki młodzieżowej. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę oraz kopię Porozumienia przekazuje się zgodnie z art. 77 ust. 3 ww. ustawy: 1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, 2) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

2 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIX/757/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2010 roku Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia projektu porozumienia Współpraca Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży umożliwia kontynuację podpisanego w 2007 porozumienia Memorandum dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie polityki ds. młodzieży. Partnerami wznawianego porozumienia są następujące regiony Europy: Aquitaine (Francja), Dolny Śląsk (Wielkopolska), Emilia Romagna (Włochy), Ghawdex (Malta), Hessen (Niemcy), Pays de la Loire (Francja), Generalitat Valenciana (Hiszpania), Västra Götaland (Szwecja), Wales (Wielka Brytania), Wielkopolska (Polska),. W okresie od października 2007 do maja 2010 odbyło się 5 spotkań ewaluacyjnych związanych z realizacją porozumienia: Miejsce i termin Temat spotkania Cel spotkania Rezultaty 1. Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (Dolny Śląsk); październik 2007r.; Międzyregionalne seminarium Dziesięć regionów na rzecz polityki młodzieżowej ; - wzmocnienie współpracy między regionami sieci; - ustalono, iż w ramach współpracy odbywać się będą regularne spotkania; 2. Walencja, Hiszpania (Alborache); 3-7 listopada 2008r.; Seminarium Edukacja rówieśnicza w wolnym czasie: kompetencje dla dialogu międzykulturowego ; - rozwój współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, a także reprezentantami władz lokalnych; - seminarium posłużyło sprecyzowaniu założeń i celów programowych sieci; 3. Vale of Glamorgan (Południowa Walia, Wielka Brytania); 26 lipca 1 sierpnia 2009r.; Konferencja pprezentacja Uczestnictwo młodzieży ; narzędzi wspierających młodzież na poziomie regionalnym (rady i parlamenty młodzieżowe), włączenie młodzieży w struktury administracji lokalnej i samorządowej zzapoznanie się z dobrymi praktykami walijskiego systemu wsparcia młodzieży w obszarze edukacji nieformalnej;

3 4. Bolonia (Emilia- Romagna, Włochy); listopad 2009 r; 5. Bordeaux (Akwitania, Francja); 5-8 maj 2010r.; Dni Europy- Europejskie Spotkanie Młodzieży w Bolonii ; Spotkanie w Bordeaux ; - omówienie założeń do projektu wznawianego porozumienia; - omówienie sposobów promowania sieci; - praca nad ostateczną wersją wznawianego porozumienia (planowane podpisania porozumienia w lipcu 2010 r.); - zredagowanie tekstu porozumienia przez wszystkich partnerów regionalnych porozumienia; - spotkanie poświęcone stronie internetowej sieci partnerów regionalnych porozumienia; - ustalono ostateczną wersję tekstu porozumienia zaakceptowaną przez 10 regionów porozumienia, a także szczegóły konferencji ewaluacyjnej w Regionie Västra Götaland (Szwecja), w lipcu 2010 r. Oficjalne podpisanie wznawianego porozumienia planowane jest na 15 lipca 2010 r. w regionie Västra Götaland - Szwecja (Billströmska Folhögskolan) i jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2007 roku. Wznowienie porozumienia i związane z tym przygotowanie projektu uchwały jest podyktowane następującymi przyczynami: 1. Porozumienie podpisane w 2007 wygasło z dniem 31 grudnia 2009 r.; 2. Z porozumienia wystąpił region Aragonia (Hiszpania), a przystąpił nowy członek porozumienia region Ghawdex (Malta); 3. Porozumienie ma szczególne znaczenia dla Województwa Wielkopolskiego. Wznowione porozumienie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w obszarze działań dotyczących polityki młodzieżowej m.in.: 1) form i narzędzi funkcjonowania polityki młodzieżowej; 2) sposobu finansowania polityki młodzieżowej; 3) zinstytucjonalizowania podejmowanych działań na rzecz młodzieży; 4) budowania reprezentatywności środowisk młodzieżowych w stosunku do administracji publicznej; 5) organizacji praktyk, staży dla młodzieży w firmach i instytucjach regionów partnerskich. Udział Województwa Wielkopolskiego w porozumieniu Współpraca Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży nie wiąże się ze zobowiązaniami prawnymi i finansowymi wobec pozostałych partnerów porozumienia.

4 [w górnej części każdej strony oryginalnego dokumentu znajduje się adnotacja]: Memorandum porozumienia Network European Regions for Youth [Sieć Regiony Europejskie dla Młodzieży] (Sieć ERY) Akwitania, Dolnośląskie, Emilia-Romagna, Gћawdex, Hesja, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Walia, Wielkopolska Współpraca Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży [znak graficzny]: ERY Lipiec 2010 Niniejsze porozumienie ma na celu rozwój współpracy i nawiązywania kontaktów w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży pomiędzy stronami niniejszego porozumienia. Uwzględniając: Memorandum porozumienia podpisane 26 marca 2007 r. ważne do 31 grudnia 2009 dotyczące współpracy i nawiązywania kontaktów w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży pomiędzy stronami niniejszego porozumienia; Uchwałę numer 16/483 z 9 września 2003 przyjętą przez parlament regionalny w Hesji oraz uchwałę numer 5448 z 7 kwietnia 2004 przyjętą przez parlament regionalny w Emilia-Romagna, które podkreślają wartość międzynarodowych 1/11

5 wymian młodzieży w celu ulepszenia wzajemnej wiedzy, pomocy w budowaniu nowej Europy oraz propagowania kultury pokoju i współpracy; Kartę Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej, 2007/c 303/ Rada Regionalna w Nicei Konwencję Praw Dziecka, w szczególności art. 12, który stanowi, że prawa uczestnictwa uwzględniają prawo do wyrażania opinii oraz bycia wysłuchanym, prawa do informacji oraz wolności zrzeszania się; Białą Księgę Nowy impuls dla młodzieży europejskiej (2001) będącą istotnym dokumentem dla przyszłości młodzieży w Europie. Jego celem jest pogłębienie współpracy w ramach Wspólnoty dla dobra młodzieży oraz przy ich zaangażowaniu, stanowiąc specyficzny i istotny element polityki, która jest zdecydowanie skierowana ku przyszłości Komisja wyraziła więc życzenie, aby ta polityka nabrała prawdziwie wspólnotowego wymiaru podczas bliskiej współpracy z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi Państw Członkowskich; Europejski Pakt na rzecz Młodzieży przyjęty w marcu 2005, który określa dziedziny, w których wymagana jest kodyfikacja, również w celu osiągnięcia celów strategii lizbońskiej oraz rozwoju edukacji i szkoleń. Pakt kładzie nacisk na zwiększenie uczestnictwa młodzieży, edukację, szkolenia, mobilność, integrację zawodową oraz włączenie społeczne młodych Europejczyków, pomagając pogodzić pracę z życiem rodzinnym; 2/11

6 Konsultację publiczną: Zielona Księga - Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi (2009). Zakres Księgi jest szeroki ma ona na celu omówienie sytuacji wszystkich młodych ludzi w różnych kontekstach uczenia się, tzn. w szkole, podczas zdobywania wykształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktoratu w ramach kształcenia uniwersyteckiego, a także podczas staży, praktyk, wymian młodzieży, pracy w ramach wolontariatu lub szkoleń zawodowych w Unii Europejskiej lub poza nią. W Księdze mobilność edukacyjna jest postrzegana jako istotna we wszystkich dyscyplinach i dziedzinach, na przykład w kulturze, nauce, technologii, sztuce, sporcie, a także wśród młodych przedsiębiorców. Ma ona za zadanie zachęcić do odkrywania, w jaki sposób istniejące i nowe mechanizmy i instrumenty mogą być lepiej wykorzystane do propagowania mobilności młodych ludzi oraz jak można zaangażować różne poziomy władz publicznych unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych wraz z innymi interesariuszami ze środowiska biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz osobami prywatnymi; strategię unijną mającą na celu umożliwienie uczenia się przez całe życie wszystkim obywatelom UE; istniejącą i planowaną współpracę oraz wspólne projekty stron niniejszego porozumienia; Biorąc pod uwagę: 3/11

7 istotność nawiązania stałych relacji z innymi regionami europejskimi, z uwzględnieniem nowych Państw Członkowskich, Bałkanów i krajów śródziemnomorskich, ponieważ odgrywają one ważną rolę w Europie w budowaniu oraz uznawaniu, wzmacnianiu i ochronie roli władz lokalnych i regionalnych; że Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 r. po raz kolejny przypomniała te cele, podkreślając europejski model społeczny oparty na dobrych wynikach gospodarczych, wysokim standardzie opieki społecznej, strategii uczenia się przez całe życie oraz dialogu pomiędzy partnerami społecznymi. Wnioski z posiedzenia podkreślają, że uczenie się jest podstawą europejskiego modelu społecznego oraz systemów szkół europejskich; że Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie oraz Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury z 27 listopada 2009 r. dotyczące nowych ram współpracy europejskiej w zakresie spraw dotyczących młodzieży ( ) osiągnęła porozumienie na temat celu strategicznego Unii Europejskiej aby gospodarka europejska stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną na świecie gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego rozwoju gospodarczego, zapewniającą większą liczbę lepszych miejsc pracy i bardziej spójną społecznie. Obejmuje ono takie kwestie jak badania, edukację, szkolenia, dostęp do internetu oraz działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem internetu. Dotyczy ono również reformy europejskich systemów 4/11

8 opieki społecznej, które muszą być zrównoważone, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z ich świadczeń. ure_council; planowaną strategię Unii Europejskiej 2020 Strategię sprawnego, zrównoważonego i globalnego wzrostu. 007% 20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; że w celu zarządzania sugerowanymi zmianami, Unia Europejska podkreśla potrzebę istnienia silnych struktur instytucjonalnych współpracujących zarówno na poziomie krajowym i europejskim, intensywnego dialogu społecznego i obywatelskiego, inwestycji w kapitał ludzi oraz w jakość zatrudnienia; że osiągnięcie tych celów jest kluczowe dla Europy, aby mogła ona być konkurencyjna na scenie światowej, nie tylko z gospodarczego, ale również ze społecznego punktu widzenia, a także aby mogła ona się przyczynić do pokoju, stabilności i dobrobytu; ustawodawstwo przyjęte przez Komisję Europejską dla programów unijnych na lata ; że kwestia tożsamości europejskiej z jej konsekwencjami dla ustanawiania relacji pomiędzy instytucjami europejskimi i obywatelami, w szczególności 5/11

9 ludźmi młodymi, stanowi fundamentalną wartość dla Unii Europejskiej, a jej znaczenie dodatkowo wzrosło po rozszerzeniu. Strony niniejszego porozumienia przyjmują, co następuje: Artykuł 1 Sieć ERY Network European Regions for Youth (Sieć ERY) została oficjalnie założona 26 marca 2007 r. Oto jej znak graficzny: [znak graficzny ERY] Artykuł 2 Cele Sieci ERY Strony niniejszego porozumienia angażują podlegające im instytucje we współpracę w zakresie promocji i wsparcia wspólnych inicjatyw i programów w ramach perspektyw strategicznych wymienionych na posiedzeniach Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r., w Göteburgu w 2001 r. oraz w Barcelonie w 2002 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież i ich organizacje, w celu wspomagania wspólnych międzynarodowych wymian młodzieży oraz projektów, prowadząc do pogłębienia wzajemnej wiedzy geograficznej, historycznej, gospodarczej i kulturowej oraz pracując nad kwestiami pokoju, praw człowieka, równych szans, integracji, środowiska, innowacji, rozwoju technologicznego oraz certyfikacji profesjonalnych działań szkoleniowych zgodnych z odpowiednimi standardami europejskimi w zakresie szkoleń. 6/11

10 Artykuł 3 Członkowie Sieci ERY Członkami Sieci ERY są strony niniejszego porozumienia. Sieć będzie otwarta dla nowych partnerów regionalnych z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zgłaszających swoje zainteresowanie oraz wskazanych w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (ENP) 1. Regiony zainteresowane członkowstwem mogą składać wnioski za pośrednictwem Regionów Członkowskich ERY. Artykuł 4 Cele i struktura sieci ERY Główne cele sieci są następujące: - promocja wymiany najlepszych praktyk pomiędzy regionami w zakresie polityki dotyczącej młodzieży; - udostępnienie projektów dla młodzieży oraz wymian młodzieży pomiędzy regionami będącymi stronami niniejszego porozumienia oraz propagowanie mobilności i wspierania demokracji młodzieży; - prezentacja doświadczeń sieci na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym. Struktura sieci: 1 Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja i Ukraina. 7/11

11 - wszelkie działania oraz podejmowanie decyzji powinno być oparte na aktywnym uczestnictwie młodzieży; - sieć jest koordynowana przez region będący stroną niniejszego porozumienia na zasadzie rotacji zgodnie z planem działania. Region będący stroną porozumienia, powołany w celu koordynacji sieci, jest odpowiedzialny za komunikację, zapewniając, że plan działania jest realizowany, oraz jest oficjalnym przedstawicielem sieci; - Komisja Europejska ustali plany działania oraz wskaże priorytety w tej dziedzinie, aby zapewnić możliwość pozyskania funduszy europejskich; - każdy region członkowski wyznaczy jedną lub więcej osób odpowiedzialnych za współpracę w ramach sieci; - roczne walne zgromadzenie będzie organizowane każdego roku na zasadzie rotacji przy równej liczbie uczestników wszystkich stron porozumienia. Artykuł 5 Działania Sieci ERY Trzyletni plan działania zostanie zatwierdzony przez członków Sieci ERY. Członkowie Sieci ERY będą się spotykać raz w roku na rocznym zgromadzeniu sieci. Decyzje w ramach sieci będą podejmowane na zasadzie konsensusu. 8/11

12 Współpraca będzie wspierana poprzez sieć, a niniejsze Memorandum Porozumienia stanowi jej instrument do organizowania konkretnych działań, a każda ze stron zaangażuje własne instytucje, grupy młodzieży oraz organizacje pozarządowe. Każdy region członkowski ERY może zaprosić do inicjatyw sieci inne regiony, które nie należą do sieci ERY oraz inne instytucje, np. władze miejskie, obwodowe, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje, które pracują na konkretnych warunkach oraz działają na rzecz młodzieży. Artykuł 6 Finansowanie Sieci ERY Każdy region przyjmujący będzie odpowiadać za pokrycie kosztów związanych z przyjęciem pozostałych regionów. Koszty podróży będą uregulowane przez poszczególne regiony wysyłające. Koszty innych działań zostaną wyszczególnione w trzyletnim planie działania, a ich przegląd będzie się odbywał na rocznych zgromadzeniach Sieci ERY. Artykuł 7 Czas obowiązywania memorandum porozumienia Niniejsze memorandum, w celu przejścia procedur przez każdą ze stron porozumienia, zacznie obowiązywać w lipcu 2010, a wygaśnie 31 lipca 2013, wówczas zostanie dokonana jego rewizja. 9/11

13 Potrzebne poprawki lub zmiany w Memorandum zostaną sporządzone w formie pisemnego porozumienia pomiędzy stronami, które również sporządzą odpowiednie plany działania wynikające z projektów dwustronnych i/lub wielostronnych. Niniejsze Memorandum Porozumienia nie ma na celu nałożenia na strony wiążących prawnie zobowiązań. Västra Götaland, lipca 2010 [herb Regionu Akwitanii] [herb Województwa Dolnośląskiego] [herb Hesji] [herb Generalitat Valenciana] [herb Welsh Assembly Government] [herb Reġjun ta Gћawdex] [herb Regione Emilia-Romagna] 10/11

14 [herb Regionu Pays de la Loire] [herb Västra Götalandsregionen] [herb Województwa Wielkopolskiego] 11/11

15 Memorandum of Understanding Network European Regions for Youth (ERY Network) Aquitaine, Dolnośląskie, Emilia-Romagna, Gћawdex, Hessen, Pays de la Loire, Generalitat Valenciana, Västra Götaland, Wales, Wielkopolska "International Youth Policies Co-operation" July 2010

16 Memorandum of Understanding The following agreement aims at increasing co-operation and networking in the youth policies field among the signatory parties. Having regard to: The Memorandum of Understanding signed the 26 th March 2007 valid until 31 of December 2009 on the co-operation and networking in the youth policies field among the signatory parties; The Resolutions approved by the Regional parliaments of Hessen, number 16/483 of 9 September 2003,and of Emilia-Romagna, number 5448, of 7 April 2004, which both underline the value of international youth exchanges to improve mutual knowledge, to help build the new Europe and to foster a culture of peace and co-operation; The Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2007/c 303/ Regional Council, Nice ; The Convention on the Rights of the Child, especially Article 12 which stipulates that participation rights include the right to express opinion and be heard, the right to information and freedom of association; The White Paper: A New Impetus for European Youth (2001) is an important document for the future of young people in Europe. Its objective is to "deepen the Community cooperation to the benefit and with the involvement of young people, as a specific and essential element of a policy which is resolutely directed towards the future." The Commission thus indicated its will to make this policy acquire a genuine Community dimension in cooperating closely with the local, regional and national authorities of the Member States; The European Youth Pact adopted in March 2005 identifies the fields in which consolidation is required, also with a view to achieving the Lisbon strategy objectives and strengthening education and training. The Pact puts the emphasis on improving youth participation, education, training, mobility, vocational integration and social inclusion of young Europeans, while helping to reconcile work and family life; The Public consultation: "Green Paper on Promoting the Learning Mobility of Young People" (2009). The scope of the Paper is broad; it aims to address the situation of all young people in all different learning contexts, i.e. at school; at bachelor, master and PhD levels within university studies, as well as in internships, apprenticeships, youth exchanges, volunteer work or vocational training, in or outside the European Union. It sees learning mobility as relevant in all disciplines and areas, such as culture, science, technology, arts, sports, and also young entrepreneurs. It aims to invite an exploration of how existing June

17 Memorandum of Understanding and new mechanisms and instruments can be better mobilised to promote the mobility of young people and how the different levels of public authorities - the EU, national, regional and local - together with other stakeholders business, civil society, private individuals can be mobilised; the EU strategy of making lifelong learning a reality for all EU-citizens; the existing and planned co-operation and joint projects among the signatory parties; Keeping in mind: the importance of starting permanent relations with other European regions, including those of the new Member States, the Balkans and the Mediterranean, as they play an important role in the European construction and in acknowledging, strengthening and safeguarding the role of local and regional authorities; that the March 2002 Barcelona European Council has reiterated such goals, outlining a European social model based on good economic performance, high welfare standard, life-long learning and dialogue between the social partners. The summit conclusions underline the fact that learning is fundamental for the European social model and the European school systems; that the Lisbon European Council, as well as the 27 November 2009 Education, Youth and Culture European Council Resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field ( ), has agreed on the EU strategic objective to make the European economy the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. It covers such matters as research, education, training, Internet access and on-line business. It also covers reform of Europe's social protection systems, which must be made sustainable so that their benefits can be enjoyed by future generations. council; the coming EU 2020 strategy - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. %20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf; that in order to manage the changes implied, the European Union emphasises the need for solid institutional structures working together at both the national and European levels, for intense social and civil dialogue, for investments in human capital and employment quality; June

18 Memorandum of Understanding that the reaching of these targets is crucial for Europe to be competitive on the world scene, not only from the economic, but also from the social point of view as well as for Europe to contribute to peace, stability and prosperity; the legislation adopted by the European Commission for the EU programmes; that the issue of European identity, with its implications on the relations to be established between European institutions and citizens, in particular young people, lies at the EU very foundation and its relevance has become even greater after enlargement. The signatory parties accept the following: Article 1 The ERY Network The European Regions for Youth (ERY-Network) was officially established the 26 th March Its logo is: Article 2 Aims of the ERY Network Signatory parties engage their institutions to co-operate in the promotion and support of joint initiatives and programmes within the strategic perspectives outlined by the Lisbon 2000, Göteborg 2001 and Barcelona 2002 European Councils, with specific attention towards youth and their organisations, to foster common international youth exchanges and projects; leading to deeper mutual geographic, historical, economic and cultural knowledge and dealing with such themes as peace, human rights, equal opportunities, integration, environment, innovation, technological development and certification of professional training activities which follow the relevant European training standard. June

19 Memorandum of Understanding Article 3 The ERY NETWORK'S MEMBERS The ERY Network's Members are the signatory parties. The network will be open for new interested regional partners in the EU Member States and those indicated in the European Neighbourhood Policy ENP) 1. Regions interested in becoming new members may apply through the ERY Member Regions. Article 4 The ERY NETWORK'S OBJECTIVES & STRUCTURE The network's main objectives are to: - Promote the exchange of best practice between regions in the field of youth policies; - Enable youth projects and youth exchanges between signatory regions and to promote mobility and enhance youth democracy; - Present the network s experiences to the regional, national and EU levels. The network structure: All activities and decision making should be based on active youth participation; The network is coordinated by a signatory region on a rotation basis according to the working plan. The signatory region, appointed to coordinate the network, is responsible for communication, ensuring that the working plan is carried out, and to be the official contact person for the network; Working plans will be decided upon, along the priorities identified in the field by the European Commission, so as to access European funding; Each member Region will designate one or more persons responsible for the network co-operation; An annual general meeting (AGM)will be organised each year on a rotation basis and with equal numerical participations of all the signatory parties. 1 Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, Occupied Palestinian Territory, Syria, Tunisia and Ukraine. June

20 Memorandum of Understanding Article 5 The ERY-Network's activities A 3-year action plan will be approved by the ERY network's members. The ERY network's members will meet once a year for the network's annual meeting. Decisions in the network will be made through consensus. Co-operation will be supported through a network of which this Memorandum of Understanding is an instrument to organize concrete activities and each party will involve its own institutional realities, youth groups and NGOs. Each ERY member region can invite to the initiatives of the network other regions which are not part of the ERY-network, as well as other institutions, e.g. municipalities, provincies, NGOs and other organisations that work in concrete terms with and for young people. Article 6 ERY Network's Funding Each hosting region will be responsible for covering hosting costs. Travel costs will be covered by each sending region. Costs for other activities will be detailed in the 3-year action plan and reviewed during the ERY network's annual meetings. Article 7 Duration of the Memorandum of Understanding This Memorandum, to undergo each signatory party s procedures, comes into operation in July 2010 and is valid until 31 st July 2013,at which time it will be reviewed. Needed amendments or changes in the Memorandum will be made upon written agreement among the signatories, who will also draw up the relevant working plans resulting from bilateral and/or multilateral projects. This Memorandum of Understanding is not intended to create legally binding obligations among the signatory parties. Västra Götaland, July 2010 June

21 Memorandum of Understanding WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Reġjun ta' Gћawdex June

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia dla decydentów

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia dla decydentów Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia dla decydentów Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia dla decydentów Europejska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie

Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie 1 Czechy i Słowacja: dwie strategie na czas kryzysu w Europie Jakub Groszkowski Mija dwadzieścia lat od spotkań, podczas których ustalane były warunki rozpadu Czechosłowacji. Pomimo różnych modeli transformacji

Bardziej szczegółowo