EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI września 2013, godz. 13:45 15:15 Centrum konferencyjne Sheraton Debata obiadowa Przedsiębiorczość nowa energia Europy Jak sprawić, aby Europejczycy stali się bardziej przedsiębiorczy? Jakie modele biznesowe sprzyjają powstawaniu nowych firm? Jak zarazić przedsiębiorczością młodzież? Jakie znaczenie ma ludzki wymiar przedsiębiorczości w dobie globalizacji? Wprowadzenie Przedsiębiorczość może być określana jako zbiór cech charakteru, które pozwalają podjąć większe ryzyko, definiować potrzeby i korzystać z życiowych okazji. W ekonomii mówi się o przedsiębiorczości jako o czynniku produkcji (obok pracy, ziemi i kapitału) lub jako o formie pracy. Polska jest krajem przedsiębiorczym: 4 miliony zarejestrowanych firm, z czego 1,7 mln firm aktywnych. Te liczby pozytywnie wyróżniają Polskę na tle innych państw członkowskich UE. Wyższy wskaźnik przedsiębiorczości w stosunku do liczby mieszkańców został odnotowany jedynie w Grecji 1. Wskaźnik aktywności gospodarczej wg indeksu Global Enterpreneurship Monitor (liczba firm powstająca i istniejąca do 3,5 lat dzielona przez populację w wieku produkcyjnym) wynosi dla Polski 9% (Chiny 24%, USA 12%, Łotwa 11,9%, Litwa 11,3%, Czechy 7,6%, 1 Źródło: Rzeczpospolita, Przedsiębiorczość w Polsce kwitnie, ale wymaga wsparcia, 12 maja 2013 r. 1

2 Wielka Brytania 7,3%, Irlandia, 7,2%, Węgry 6,3%, Francja 5,7%, Niemcy 5,6%, Rosja 4,6%). W Polsce (wg GUS) dominują mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników, które stanowią 95,45% firm, następnie 3,68% to małe firmy (10-49 pracowników), 0,75% średnie firmy ( pracowników), wreszcie 0,11% duże firmy (powyżej 250 pracowników). Polacy uważają się za ludzi przedsiębiorczych w związku z tym mogą odegrać szczególną rolę w promowaniu przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Jak sprawić, aby Europejczycy stali się bardziej przedsiębiorczy? W Europie kariera przedsiębiorcy cieszy się pozytywną opinią (68% Polaków, 65% Francuzów, 50% Niemców i Brytyjczyków uważa, że to dobry wybór drogi zawodowej 2 ). Jednakże, według ostatniego badania Eurobarometru (czerwiec 2012) jedynie 37% respondentów wolało samozatrudnienie a aż 58% widzi się w roli pracownika. Z jednej strony przedsiębiorca jest statusem pożądanym, uznawanym za ideał życia zawodowego, a z drugiej uwidacznia się niechęć do ryzyka i preferencja dokonywania ostrożnych wyborów, dających gwarancje zatrudnienia. Europejczycy, w przeciwieństwie do Amerykanów nie potrafią pogodzić się z porażką swojej firmy. Jednocześnie 82% ankietowanych Europejczyków uważa, że przedsiębiorcy powinno się dawać drugą szansę. Ryzyko niepowodzenia jest ważnym czynnikiem zniechęcającym Europejczyków do założenia działalności 2 A global perspective on Entrepreneurship 2012, str

3 gospodarczej. W Polsce obawę przed porażką wyraziło w 2012 roku 22% ankietowanych 3. Większość badanych Europejczyków (54%) woli rozpocząć swoją własną działalność, niż przejąć istniejącą firmę. 4 Problemem mogą być procedury przejmowania firmy, a także bariery psychologiczne sukcesji często pierwotny właściciel ma problem z rozstaniem się ze swoją firmą. Według danych Eurobarometru (2012) 67% samozatrudnionych europejskich przedsiębiorców rozpoczęło działalność od zera, 9% przejęło firmę od kogoś innego, a dla 17% ich biznes jest firmą rodzinną. Niemieccy ekonomiści Bloch i Wagner podkreślają rolę, jaką w przedsiębiorczości odgrywają indywidualne motywacje. Na podstawie badania, jakie przeprowadzili wśród niemieckich przedsiębiorców (wyniki opublikowano w 2010 r.) rozróżnili dwa typy przedsiębiorców: zakładających firmę w wyniku nadarzającej się okazji lub z konieczności. Te elementy determinują według nich powodzenie przedsięwzięcia, a poziom zysków zależy właśnie od wstępnej motywacji. Badacze podkreślili również, że w przypadku przedsiębiorców z okazji istotną rolę odgrywa posiadane wykształcenie (dyplom), a w przypadku przedsiębiorców z konieczności taką rolę pełni doświadczenie i wykształcenie praktyczne i zawodowe. Inni badacze dzielą również motywacje przedsiębiorców na dwa typy: pull (wszystko to, co zachęca osobę do założenia firmy, np. wykorzystanie nadarzającej się okazji, nowej idei) oraz push (negatywna konotacja, czynniki, które założenie firmy wymuszają, np. bezrobocie). W kategorii pull można wyróżnić dwa podtypy: 3 A global perspective.., op. cit., str Eurobarometr, op. cit. 3

4 Tych, którzy tworzą firmę w wyniku nadarzającej się okazji (często byli pracownicy, otwierają firmę, aby polepszyć swoją sytuację); Tych, którzy tworzą firmę z powołania (bardzo dobrze wykształceni, często przedstawiciele wolnych zawodów). W kategorii push funkcjonują również dwa podtypy: Ci, którzy tworzą firmę z konieczności (bezrobotni, którzy postanawiają stworzyć swoje własne miejsce pracy); Ci, którzy tworzą firmę z potrzeby dostosowania się do warunków (np. nie są dostatecznie wykształceni i otwarcie firmy stwarza możliwość zwiększenia swoich przychodów). Przedsiębiorcy typu pull lepiej odnajdują się na rynku. Jakie zatem warunki powinny być stworzone w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach członkowskich, aby w pełni wykorzystać potencjał przedsiębiorczych jednostek? Jakie modele biznesowe sprzyjają powstawaniu nowych firm? Przedsiębiorczość jest obarczona ryzykiem. Wymaga spełnienia szeregu warunków zarówno na poziomie przedsiębiorcy jak i polityki państwowej. Ryzyka są różne w zależności od pierwotnej motywacji do założenia firmy. Ich znajomość i oswojenie stanowi klucz do sukcesu. Przedsiębiorcy z modelu pull (z okazji i z powołania) spotykają się głównie z ryzykiem finansowym (wysokie koszty inwestycji), ale znają otoczenie swoich firm i bardzo często rozpoczynają działalność, posiadając dodatkowo inne źródło dochodu; Przedsiębiorcy z konieczności cierpią głównie z powodu słabej znajomości otoczenia firmy (brak doświadczenia w prowadzeniu firmy, brak znajomości branży i charakteru działalności w obszarze, który został wybrany); Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność z potrzeby dostosowania się do warunków ponoszą ryzyko dotyczące charakterystyki nowo otwartej firmy, 4

5 wyboru obszaru działania (często tworzą firmy handlowe, gdzie ryzyko niepowodzenia jest bardzo wysokie). Ryzyko można ograniczyć na dwa sposoby: Angażując się, w działalność w sektorze sobie znanym, co stawia przedsiębiorców z modelu pull w lepszej sytuacji, gdyż pozwala wykorzystać wcześniejsze doświadczeń pracownicze. Angażując się w działalność wymagającą relacji, które zostały ułożone już wcześniej (np. z dostawcami, klientami). Czasem poprzedni pracodawca to ułatwia. Podobnie jak w poprzednim przypadku przedsiębiorcy z modelu pull, a zwłaszcza Ci, którzy korzystają z okazji są w uprzywilejowanej sytuacji. Jedną z ról państwa jest stworzenie równych szans dla wszystkich przedsiębiorców. Służą temu polityki sprzyjające tworzeniu firm. Badania wskazują, że przedsiębiorcy z kategorii pull mają lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego, a Ci z kategorii push korzystają na początku z własnych zasobów finansowych. Kluczem dla rozwoju przedsiębiorczości jest więc finansowanie, zwłaszcza tych, którzy środkami nie dysponują poprzez: preferencyjne kredyty, ułatwienia w zakładaniu firm początkowe zwolnienia z ZUS i innych stałych opłat (poselska inicjatywa tego typu jest właśnie analizowana w Sejmie RP, druk sejmowy 1496). Potencjalni przedsiębiorcy, zapytani o główne bariery, które odciągają ich od zakładania własnej działalności wymieniali (Eurobarometr 2012): Brak stabilności zatrudnienia; Brak regularności zarobków; Brak ustalonych godzin pracy; Brak zabezpieczenia społecznego; Trudności administracyjne, biurokracja; Brak wystarczających środków finansowych; 5

6 Obawa przed prawnymi i społecznymi konsekwencjami porażki. Państwo może znieść część z tych ograniczeń poprzez: Ograniczenie biurokracji. Proste procedury rejestrowania działalności; proste procedury rejestrowania zakupionych nieruchomości (według raportu Doing Business 2013, Polska znacznie poprawiła procedury dotyczące rejestracji nowych nieruchomości między innymi dzięki wprowadzeniu rejestrów internetowych). Wsparcie finansowe. Dostęp do kredytów (kredyty preferencyjne, dostęp do funduszy typu venture capital, odpowiedzialne finanse: gwarancja wymiany informacji na temat pożyczkobiorców, dostęp pożyczkobiorców do danych, które posiadają banki, reporting kredytowy, łatwość i możliwość zakładania platform crow-fundingowych); wsparcie przy ściągalności zaległych faktur (dyrektywa UE, a zarazem nieprecyzyjne przepisy wdrożeniowe w krajowym porządku prawnym); ułatwienia podatkowe, tymczasowe zwolnienia etc.; ochrona inwestorów; proste prawo podatkowe (system elektroniczny, przejrzysty i prosty system); Wsparcie przy poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Tworzenie dobrego prawa. Prosta procedura upadłościowa w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia; efektywny i szybki system rozwiązywania sporów handlowych (wykonywanie postanowień kontraktów); informowanie społeczeństwa na temat zasad zakładania firmy (51% Europejczyków twierdzi, że nie dysponuje tego typu informacjami 5 ); ułatwienia w przenoszeniu własności przedsiębiorstw (ten problem będzie narastał z uwagi na starzenie się społeczeństw europejskich). 5 Eurobarometr 2012 (354). 6

7 Tworzenie klastrów gospodarczych. Klastry są to elastyczne formy współpracy gospodarczej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą środowisko, ułatwiające współpracę między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji. Stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców stanowi zatem zachętę do zakładania działalności gospodarczej. Zmniejszanie barier dla przedsiębiorczości może także się odbywać poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców i lobbujące za odpowiednimi rozwiązaniami. W Polsce istnieje kilka takich stowarzyszeń w skali kraju m.in. Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego. Konfederacja Lewiatan jest częścią większej, europejskiej sieci organizacji pracodawców BUSINESSEUROPE. Inną formą samopomocy są inicjatywy oparte na modelu franczyzowym wykorzystujące elementy spółdzielczości. Przykładem może być działająca w Europie Grupa Muszkieterów, zrzeszająca 3000 niezależnych przedsiębiorców, którzy pełnią podwójną funkcję kierowniczą: z jednej strony są szefami przedsiębiorstwa, które sami tworzą, a z drugiej pełnią funkcję zarządcze w ramach centralnych struktur. Jest to podstawowa zasada, która odróżnia ich od innych sieci franczyzowych. Tym samym przedsiębiorca w Grupie Muszkieterów jest jednocześnie franczyzobiorcą i franczyzodawcą. Ponosi ryzyko swoich działań, ale w zamian otrzymuje ogromne wsparcie merytoryczne w postaci doradztwa prawnego i logistycznego, wiedzy niezbędnej do uruchomienia sklepu, a także dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej. Centralnie prowadzony marketing i znany szyld, znacznie zmniejszają ryzyko biznesowe. W Polsce Grupa zrzesza 210 przedsiębiorców zarządzających w obrębie 14 województw supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu dom i ogród Bricomarché. 7

8 Jak zarazić przedsiębiorczością młodzież? Osoby młode, kreatywne, często mniej obawiające się skutków porażki są ze swej natury idealnymi kandydatami na przedsiębiorców. Część z nich odnalazła swoje miejsce w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowych technologii. Jednak większość młodego pokolenia, szczególnie z południa Europy stanęła w obliczu trudności związanych z załamaniem się rynku pracy. Jedną z możliwości ucieczki do przodu poprzez zachęcenie młodych do otwierania własnych firm. Komisja Europejska promuje przedsiębiorczość jako źródło wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy co leży u podstaw innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Unijny plan działań Przedsiębiorczość 2020, opublikowany pod koniec 2012 roku, zakłada włączenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości do programów szkolnych. Większość Europejczyków uważa, że szkoła nie wykształciła w nich wystarczającego zmysłu inicjatywy, a tylko 23% europejskich respondentów wzięła udział w lekcji na temat przedsiębiorczości 6. Uwrażliwienie na problem przedsiębiorczości powinno następować już na etapie edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Natomiast na poziomie licealnym i uniwersyteckim warto rozwijać praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem biznesu oraz cechy osobowościowe (np. wytrwałość). Jest to ważniejsze niż nauka konkretnych umiejętności (marketing, księgowość etc.). W przypadku Polski, dokument: Strategia Rozwoju Kraju 2020 zakłada tworzenie na uniwersytetach jednostek zarządzających wiedzą i własnością intelektualną, wspierających innowacyjną przedsiębiorczość akademicką. Kolejną formą popularyzacji jest promocja mentoringu, porad oraz wsparcia dla mniejszości, które mają mniejsze możliwości otwarcia swojej firmy (kobiety, seniorzy, migranci, bezrobotni, młodzież). 6 Ibid. 8

9 Unia Europejska stoi przed wielkimi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, które są konsekwencją obecnego kryzysu. Rozwiązaniem dla wielu z nich, w tym przede wszystkim bezrobocia młodych, może być odpowiednia promocja przedsiębiorczości. Jak zatem zarazić kontestującą, zniechęconą młodzież konstruktywnym podejściem do przyszłości? Jakie programy mogłyby wspomóc młodą europejską przedsiębiorczość? Jakie znaczenie ma ludzki wymiar przedsiębiorczości w dobie globalizacji? Obraz przedsiębiorców w społeczeństwie jest bardzo zróżnicowany. Z jednej strony są oni postrzegani jako ci, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz nowe produkty i usługi, z których korzystają wszyscy. Z drugiej strony rośnie liczba Europejczyków twierdzących, że przedsiębiorcy wykorzystują pracę innych (57% w 2012 w porównaniu do 49% w 2009). Maleje jednak liczba Europejczyków posądzających natomiast przedsiębiorców o myślenie jedynie o swoich zyskach (52% w 2012 wobec 54% trzy lata wcześniej). W ostatnich latach w społeczeństwie utrwalił się natomiast negatywny obraz bankierów. Oskarża się ich o przekroczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego. W świadomości wielu Europejczyków było to głównym powodem wybuchu globalnego kryzysu. Bankierzy oskarżani o kierowanie się w swej działalności chciwością nie są jedynymi, którzy doświadczyli społecznej krytyki. Wiele firm w ostatnich latach musiało stawić czoło bojkotom konsumenckim. Globalizacja, poza swymi pozytywnymi aspektami, uwidoczniła wiele niepokojących tendencji, jak łamanie praw pracowniczych, praw człowieka, czy zatruwanie środowiska naturalnego. Stąd przedsiębiorczość jest czasami postrzegana jako przejaw nie tyle talentu, co chęci zysku. Firmy próbują często temu przeciwdziałać, wdrażając programy korporacyjnej odpowiedzialności biznesu, czy tez prowadząc działalność filantropijną. 9

10 Wśród najbardziej znanych przykładów sukcesu działalności gospodarczej, która kieruje się wyraźnie nie tylko racjami ekonomicznymi, ale także zasadami etycznymi jest indyjski koncern Tata. Oryginalną receptę prowadzenia biznesu w dobie globalizacji, a właściwie glokalizacji wypracowała Grupa Muszkieterów. Oparła ją na modelu spółdzielczym, w którym głos w sprawach spółki ma każdy z przedsiębiorców należących do sieci. Dzięki temu, działając pod rozpoznawalnym na świecie szyldem nawiązuje bliższe relacje z regionem, nie narzuca się trendów i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Kryzys gospodarczy, który jest też kryzysem zaufania do przedsiębiorców prowadzi w niektórych przypadkach do zmiany filozofii prowadzenia biznesu. Firmy odpowiedzialne społecznie, wrażliwe na potrzeby klientów, dbające o rozwój regionu mają duży potencjał społeczny i gospodarczy, gdyż można im zaufać, a zaufanie jest podstawą biznesu. Pytania do stolików: 1. Jak sprawić, aby Europejczycy stali się bardziej przedsiębiorczy? Dlaczego Europejczycy są mniej przedsiębiorczy od Amerykanów? Jaki potencjał drzemie w europejskiej przedsiębiorczości? Jak kształtować w społeczeństwie pro przedsiebiorcze myślenie i postawy? 2. Jakie modele biznesowe sprzyjają powstawaniu nowych firm? Jakie są główne bariery dla przedsiębiorczości? Jakie działania powinny przeprowadzić firmy, państwo, organizacje pracodawców pracodawców, aby wspierać przedsiębiorczość? 10

11 W jaki sposób współczesne formy spółdzielczości i systemy opierające swą działalność o niezależnych przedsiębiorców (takie, jak np. Grupa Muszkieterów) mogą wspierać przedsiębiorczość? Czy są to rozwiązania, które będą zyskiwać na znaczeniu? 3. Jak zarazić przedsiębiorczością młodzież? Jak promować przedsiębiorczość wśród młodzieży? W jaki sposób zachęcić bezrobotną młodzież do podjęcia próby podjęcia własnej działalności gospodarczej? Czy Europa potrzebuje odpowiednika Erazmusa dla młodych przedsiębiorców? 4. Jakie znaczenie ma ludzki wymiar przedsiębiorczości w dobie globalizacji? Jak budować reputację przedsiębiorcy w społeczeństwie? Czy działania CSR powinny przynosić wymierne korzyści dla firm? Jak połączyć działanie na rzecz regionów z ekspansją międzynarodową? Źródła: 1. Badanie Eurobarometr 2012 (354) Entrepreneurship in the EU and beyond. 2. Centre d analyse stratégique, L entreprenauriat en France, note d analyse 296, 297, październik Centre d analyse stratégique, Quelle place pour l entreprenauriat social en Francem, note d analyse 268, marzec Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Raport Doing business Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. : Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie 11

12 6. OECD Financing SMEs and entrepreneurs 2013 w Recent Trends in SME and Entrepreneurship Finance, maj Global Entrepreneurship Monitor A global perspective on Entrepreneurship 2012, 8. Rzeczpospolita, Przedsiębiorczość w Polsce kwitnie, ale wymaga wsparcia, 12 maja 2013 r. Autor: Kazimierz Żurek 12

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce

Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce Alina Borowska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych e-mail: alina.borowska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2013.03.11 Streszczenie We współczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

5. Przedsiębiorczość absolwentów

5. Przedsiębiorczość absolwentów Przedsiębiorczość absolwentów 160 Izabela Kowalska-śakieta Łukasz Kutyło 5. Przedsiębiorczość absolwentów 5.1 Wprowadzenie W poniŝszym rozdziale zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsiębiorczości absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA ROZPRAWA DOKTORSKA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE mgr Paulina Siemieniak Promotor: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo