Rozwój społeczeństwa informacyjnego. w Polsce na tle krajów UE. Dominik Rozkrut. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Statistical Office in Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój społeczeństwa informacyjnego. w Polsce na tle krajów UE. Dominik Rozkrut. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Statistical Office in Szczecinie"

Transkrypt

1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na tle krajów UE Dominik Rozkrut Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecinie

2 Podstawy systemu o Polska n Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) n Coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, ustalające program badań na dany rok. o Unia Europejska n Rozporządzenie nr 808/2004 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego n Coroczne rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej, określające zakres tematyczny badań dotyczących społeczeństwa informacyjnego

3 Instrumenty o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach z sektora niefinansowego (SSI-01) o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego (SSI-02) o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych kwestionariusz dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) o Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych w gospodarstwach domowych kwestionariusz indywidualny (SSI-10I)

4 Badania o W krajach UE badania prowadzone są od 2002 r. o W Polsce pierwsza pilotażowa edycja miała miejsce w 2004 r. Od 2005 r. badania są obowiązkowe. Odbywają się corocznie. o Badania przedsiębiorstw mają formę samospisu (kwiecień czerwiec). Jedynie badanie przedsiębiorstw sektora finansowego jest badaniem pełnym. o Badanie gospodarstw domowych i osób indywidualnych odbywa się corocznie (kwiecień-maj) w formie wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo. Udział w nim jest dobrowolny. Jest to badanie reprezentacyjne

5 Dobór jednostek w badaniu gospodarstw domowych o W badaniu gospodarstw domowych stosuje się dwustopniowy schemat doboru próby z warstwowaniem na pierwszym stopniu. Najpierw losowane są terenowe punkty badań (TPB) podzielone na warstwy, a następnie mieszkania. o W pierwszym etapie losuje się 1350 TPB, a w drugim po 6 mieszkań z każdego TPB. Do próby wchodzi 8100 mieszkań. W każdym z mieszkań badane są osoby w wieku o Badaniu nie podlegają gospodarstwa zbiorowe np. domy studenckie, szpitale.

6 Zakres przedmiotowy o o kwestionariusz dla gospodarstw domowych: n dostęp do komputera i Internetu n rodzaje połączeń internetowych n rodzaje urządzeń wykorzystywanych do łączenia się z Internetem n przyczyny braku dostępu do Internetu (w tym szerokopasmowego) n wykorzystanie Internetu przez dzieci n wydatki na technologie informacyjne i telekomunikacyjne kwestionariusz dla osób indywidualnych: n korzystanie z komputera i telefonu komórkowego (częstość, cel i miejsce korzystania) n korzystanie z Internetu (częstość, cel i miejsce korzystania) n mobilne korzystanie z Internetu i powszechny dostęp n przyczyny niekorzystania z Internetu n wykorzystanie Internetu w kontaktach z administracją publiczną (e-administracja) n wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw związanych ze zdrowiem (e-zdrowie) n korzystanie z zaawansowanych technologii informacyjnych (smartphone, e-book, audiobook, telewizor typu smart TV)

7 Potrzeby odbiorców krajowych rok badanie przedsiębiorstw Badanie gospodarstw domowych 2012 nakłady na ICT e-zdrowie chmura obliczeniowa, zatrudnienie specjalistów ICT, newslettery, nakłady na ICT rozszerzony moduł e-administracji, nakłady na ICT wykorzystanie Internetu przez dzieci zaawansowane technologie informacyjne i telekomunikacyjne

8 Udział przychodów netto ze sprzedaży sektora ICT w przychodach netto sektora produkcji i usług SEKTOR ICT w sektorze produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT w produkcji ogó em Us ugi ICT w us ugach ogó em %

9 Struktura przychodów netto ze sprzedaży w sektorze ICT ict % 29 % 22 % 27 % 44 % 7 % 34 % 17 % Produkcja ICT Sprzeda hurtowa ICT ICT wholesale Telekomunikacja Us ugi informatyczne

10 Udział kosztów wynagrodzen w kosztach działalności operacyjnej Sektor ICT ICT Sector Sektor produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT Produkcja ogó em Us ugi ICT Us ugi ogó em %

11 Wskaźnik rentowności sprzedaży Sektor ICT ICT Sector Sektor produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT Us ugi ICT Us ugi ogó em Produkcja ogó em Sprzeda hurtowa ICT Telekomunikacja Us ugi informatyczne %

12 Wartośc nakładów na działalnośc B+R w sektorze ICT ict R&D Produkcja i us ugi ICT Produkcja ICT Us ugi ICT mln zl

13 Udział nakładów sektora ICT na działalnośc B+R w nakładach na działalnośc B+R w wybranych sektorach gospodarki ict R&D R&D Sektor ICT w sektorze produkcji i us ug ogó em Produkcja ICT w sektorze produkcji ogó em Us ugi ICT w sektorze us ug ogó em %

14 Innowacja procesowa Przedsiębiorstwa innowacyjne według rodzajów innowacji wprowadzonych w latach Total 14,7 9,4 11,0 a a a a a

15 Wybrane rodzaje połączen internetowych w przedsiębiorstwach % P czenia szerokopasmowe mobilne przez modem 3G lub 3G handset (telefon) P czenia szerokopasmowe (sta e lub mobilne) a a P czenia przez modem analogowy lub cyfrowy P czenia mobilne (w sko- lub szerokopasmowe) a

16 Szerokopasmowya dostęp do Internetu według województw a Broadband a Mazowieckie Dolno skie Podlaskie Zachodniopomorskie l skie Kujawsko-pomorskie Polska Pomorskie Wielkopolskie Ma opolskie Opolskie ódzkie Lubuskie Podkarpackie Lubelskie Warmi sko-mazurskie wi tokrzyskie a %

17 Przedsiębiorstwa posiadające szerokopasmowy dostęp do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Finlandia Finland Litwa Lithuania Francja France Holandia Netherlands S owenia Slovenia Szwecja Sweden Estonia Estonia Hiszpania Spain Luksemburg Luxembourg Cypr Cyprus Malta Malta Belgia Belgium W ochy Italy Dania Denmark W. Brytania United Kingdom UE-27 EU-27 Czechy Czech Republic S owacja Slovakia Niemcy Germany Irlandia Ireland Austria Austria Portugalia Portugal otwa Latvia W gry Hungary Polska Poland Grecja Greece Bu garia Bulgaria Rumunia Romania %

18 Mobilny dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach według klas wielkości % Ogó em Total Ma e Small rednie Medium Du e Large

19 Przedsiębiorstwa posiadające mobilny dostęp do Internetu według województw Mazowieckie l skie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Polska Dolno skie Pomorskie Zachodniopomorskie Opolskie ódzkie Lubuskie Podlaskie Ma opolskie Lubelskie Podkarpackie Warmi sko-mazurskie wi tokrzyskie %

20 Przedsiębiorstwa posiadające mobilny dostęp do Internetu w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Finlandia Finland Szwecja Sweden S owenia Slovenia Francja France Hiszpania Spain Litwa Lithuania Holandia Netherlands Malta Malta Belgia Belgium Austria Austria W. Brytania United Kingdom UE-27 EU-27 Dania Denmark Niemcy Germany Luksemburg Luxembourg Cypr Cyprus Estonia Estonia Irlandia Ireland W ochy Italy Portugalia Portugal W gry Hungary S owacja Slovakia Czechy Czech Republic Polska Poland Bu garia Bulgaria otwa Latvia Rumunia Romania Grecja Greece %

21 Prędkośc połączen internetowych w przedsiębiorstwach posiadających dostęp do Internetu według klas wielkości w 2013 r. Mniej ni 2 mbit/s Less than 2 Mbit/s Przynajmniej 2 ale mniej ni 10 mbit/s At least 2 but less than 10 Mbit/s Przynajmniej 10 ale mniej ni 30 mbit/s At least 10 but less than 30 Mbit/s Przynajmniej 30 ale mniej ni 100 mbit/s At least 30 but less than 100 Mbit/s Przynajmniej 100 mbit/s At least 100 Mbit/s % Ogó em Total Ma e Small rednie Medium Du e Large

22 Przedsiębiorstwa wyposażające swoich pracowników w urządzenia przenośne w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Finlandia Finland Dania Denmark Czechy Czech Republic Szwecja Sweden S owenia Slovenia Austria Austria W. Brytania United Kingdom S owacja Slovakia Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Niemcy Germany Litwa Lithuania Estonia Estonia Irlandia Ireland UE-27 EU-27 W ochy Italy Cypr Cyprus Belgia Belgium Hiszpania Spain Francja France Polska Poland Malta Malta Portugalia Portugal otwa Latvia W gry Hungary Bu garia Bulgaria Grecja Greece Rumunia Romania %

23 42,5 40,4 Opolskie l skie wi tokrzyskie 32,4 40,6 37,1 Pracownicy wykorzystujący komputery w przedsiębiorstwach Podkarpackie Ma opolskie według 43,8 % 38,1 województw w 2013 r. 42,7 raz w tygodniu Employees using computers with access to the Internet at least once a week % ,2 % Zachodniopomorskie 32,7 Kujawsko- -pomorskie 30,6 Lubuskie 24,0 Pomorskie 39,1 Wielkopolskie 31,3 34,6 Opolskie 29,4 33,7 26,3 Mazowieckie 49,1 l skie wi tokrzyskie 35,7 32,9 Podlaskie 32,5 Lubelskie 32,0 Podkarpackie 32,0 37,4

24 Pracownicy wykorzystujący komputery z dostępem do internetu w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Szwecja Sweden Finlandia Finland Dania Denmark Holandia Netherlands Luksemburg Luxembourg Niemcy Germany W. Brytania United Kingdom Belgia Belgium S owenia Slovenia Hiszpania Spain Irlandia Ireland UE-27 EU-27 Francja France Estonia Estonia Austria Austria otwa Latvia Litwa Lithuania S owacja Slovakia W ochy Italy Malta Malta Cypr Cyprus Polska Poland Czechy Czech Republic Grecja Greece W gry Hungary Portugalia Portugal Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

25 Przedsiębiorstwa posiadające formalnie zdefiniowaną polityke dotycząca korzystania z mediów społecznościowych według województw w 2013 r. % ,9 % Po o 2,2 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 1,8 ódz 2,4 Wa azu 2,6 Mazo c 4,2 l t zy 2,7 0,7 Podla 2,6 2,6 Pod ac 1,9 3,2

26 Przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze obliczeniowej według klas wielkości i rodzajów działalności w 2012 r Total Small Medium Large Przetwórstwo przemys we Manufacturing B owni two Transport i gospo ar a magazynowa Za aterowanie i gastronomia Informa i om i a Dzia a no nansowa i ezpie zeniowa O s ga ryn nier omo i A ministrowanie i zia a no wspiera a Naprawa i onserwa a om terów i sprz t %

27 Przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze obliczeniowej według województw w 2012 r. % ,2 % Po o 5,9 4,8 6,2 4,6 6,9 4,4 6,1 ódz 4,7 Wa azu 4,5 Mazo c 9,6 l t zy 6,5 4,5 Podla 4,7 4,5 Pod ac 4,0 6,3

28 Przedsiębiorstwa składające zamówienia przez sieci komputerowe w krajach Unii Europejskiej w 2011 r. Dania Denmark Austria Austria W. Brytania United Kingdom Niemcy Germany Irlandia Ireland Finlandia Finland Szwecja Sweden Czechy Czech Republic Luksemburg Luxembourg W ochy Italy UE-27 EU-27 W gry Hungary S owenia Slovenia Belgia Belgium otwa Latvia Litwa Lithuania Malta Malta Hiszpania Spain Portugalia Portugal Francja France Polska Poland Cypr Cyprus S owacja Slovakia Holandia Netherlands Estonia Estonia Grecja Greece Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

29 Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia przez sieci komputerowe w krajach Unii Europejskiej w 2011 r. Dania Denmark Szwecja Sweden Czechy Czech Republic Belgia Belgium Niemcy Germany Irlandia Ireland Finlandia Finland W. Brytania United Kingdom Holandia Netherlands Malta Malta Litwa Lithuania UE-27 EU-27 Luksemburg Luxembourg Austria Austria S owenia Slovenia Portugalia Portugal Hiszpania Spain Francja France S owacja Slovakia Estonia Estonia W gry Hungary Polska Poland Grecja Greece otwa Latvia Cypr Cyprus Bu garia Bulgaria W ochy Italy Rumunia Romania %

30 Przedsiębiorstwa wykorzystujące system ERP w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2012 r. Szwecja Sweden Belgia Belgium Dania Denmark Francja France Finlandia Finland Portugalia Portugal S owenia Slovenia Holandia Netherlands Austria Austria Czechy Czech Republic Niemcy Germany Malta Malta Litwa Lithuania Luksemburg Luxembourg UE-27 EU-27 Hiszpania Spain W ochy Italy Cypr Cyprus Bu garia Bulgaria Rumunia Romania S owacja Slovakia Irlandia Ireland Polska Poland Estonia Estonia otwa Latvia W gry Hungary W. Brytania United Kingdom %

31 Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez stronę www i sieci komputerowe 30% 25% 20% 25,6% 23,4% 23,5% 16,7% 16,4% 19,3% 21,2% 15% 11,9% 10% 5% 0% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

32 Przedsiębiorstwa dokonujące sprzedaży przez stronę www i sieci komputerowe ,2 9,9 9,1 8,7 10,0 10,9 10, ,

33 Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na ICT (zakup sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego bądź leasing finansowy urządzeń ICT) ,2 35,0 34, ,

34 System informatyczny ERP (służący do planowania zasobów przeds., przekazujący informacje o sprzedaży i zakupach innym działom przeds.) 18$ 16$ 14$ 12$ 10$ 8$ 6$ 4$ 2$ 0$ 17,1$ 13,3$ 13,5$ 12,1$ 11,3$ 9,3$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$

35 Oprogramowanie CRM (służące do zarządzania informacjami o klientach) ,1 19,0 17,9 16,4 16,6 20,6 15, ,9 12,2 13,2 13,1 13, W podziale na: zbieranie informacji o klientach W podziale na: analizowanie informacji o klientach

36 Szerokopasmowy dostęp do Internetu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81,9% 82,6% 77,5% 69,0% 58,7% 58,1% 53,3% 46,4% 42,3% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013%

37 Wiadomości typu EDI przystosowane do automatycznego przetwarzania na zewnątrz przedsiębiorstwa ,5 31,1 25,1 25,5 46,3 64,3 35,3 37,3 72,0 54, W podziale na: wysyłanie dyspozycji płatniczych do instytucji finansowych W podzale na: wymianę danych z organami administracji publicznej

38 Badanie 2014 o Dział A. Wykorzystanie komputerów i sieci komputerowych o Dział b. E-umiejętności i specjaliści ict o Dział c. Dostęp i korzystanie z internetu n Korzystanie z internetu poprzez stałe łącza szerokopasmowe w celach biznesowych.wykorzystanie mobilnych połączen z internetem w celach biznesowych. n Strona internetowa przedsiębiorstwa n Media społecznościowe n Wykorzystanie internetu w kontaktach z organami administracji publicznej n Pozostałe cele korzystania z internetu o Dział d. Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej

39 Badanie 2014 o Dział E. Automatyczna wymiana informacji wewnątrz przedsiębiorstwa o Dział f. Wykorzystanie wiadomości typu edi przystosowanych do automatycznego przetwarzania na zewnątrz przedsiębiorstwa o Dział g. Elektroniczna wymiana informacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw o Dział h. Stosowanie technologii automatycznej identyfikacji falami radiowymi (rfid) o Dział i. Elektroniczne fakturowanie o Dział J. HANDEL ELEKTRONICZNY (e-handel) o Dział K NAKŁADY NA ICT

40 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o o Czy przedsiębiorstwo kupuje jakiekolwiek usługi w chmurze obliczeniowej, wykorzystywane przez Internet? Czy przedsiębiorstwo zakupuje którekolwiek z niżej wymienionych usług w chmurze obliczeniowej wykorzystywanych przez Internet? n a) (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n b) oprogramowanie biurowe, np. arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n c) hosting bazy danych przedsiębiorstwa (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n d) przechowywanie plików (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n e) oprogramowanie finansowo-księgowe (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n f) CRM (ang. Customer Relationship Management) - oprogramowanie służące do zarządzania informacjami o klientach (jako usługa w chmurze obliczeniowej) n g) moc obliczeniowa potrzebna do korzystania z aplikacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo (jako usługa w chmurze obliczeniowej)

41 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o Czy przedsiębiorstwo zakupuje jakiekolwiek usługi w chmurze obliczeniowej dostarczane przez:. n a) serweryvwspółdzielone,udostępnionevprzezvusługodawce n b) serwery zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorstwa (tzw. serwery dedykowane), udostępniane przez usługodawce

42 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o Czy którekolwiek z następujących czynników ograniczały korzystanie przez przedsiębiorstwo z usług w chmurze obliczeniowej? Prosze nie włączac usług bezpłatnych. n a) zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa n b) problemy z dostępem do danych lub oprogramowania n c) trudności związane z rezygnacją z usług lub ze zmianą dostawcy (np. obawy o możliwośc przeniesienia danych) n d) niepewnośc co do lokalizacji przechowywania danych n e) niepewnośc dotycząca kwestii prawnych, jurysdykcji, mechanizmów rozstrzygania sporów n f) wysokie koszty zakupu usług w chmurze obliczeniowej n g) niewystarczający poziom wiedzy w zakresie chmury obliczeniowej

43 Korzystanie z usług w chmurze obliczeniowej o W jakim stopniu można określic korzyści płynące z korzystania z usług w chmurze obliczeniowej? n a) redukcja kosztów związanych z ICT n b) elastycznośc związana ze skalowalnościa usług dostępnych w chmurze obliczeniowej n c) łatwe i szybkie wdrażanie rozwiązan opartych na chmurze obliczeniowej n Czy którekolwiek z niżej wymienionych czynników powstrzymały przedsiębiorstwo przed skorzystaniem z usług w chmurze obliczeniowej? n a) zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa n b) niepewnośc co do lokalizacji przechowywania danych n c) niepewnośc dotycząca kwestii prawnych, jurysdykcji, mechanizmów rozstrzygania sporów n d) wysokie koszty zakupu usług w chmurze obliczeniowej n e) niewystarczający poziom wiedzy w zakresie chmury obliczeniowej

44 ICT w gospodarstwach domowych o Metodologia zharmonizowana z metodologią badania wykorzystania ICT Eurostatu o Główne źródło danych: Kwestionariusz Wykorzystania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G oraz kwestionariusze indywidualne SSI-10I (dla osób w wieku lata) i SSI-10I/d (dla osób w wieku lat)

45 Wyniki dla osób lata Odsetek osób korzystających z e-administracji według województw w 2014 r. 26,9%

46 Odsetek osób korzystających z e-administracji według miejsca zamieszkania 39,4 26,3 14,3 23,1 18,3 9,1 miasta do 100 tys miasta powyżej 100 tys wieś Odsetek obywateli korzystających z e-administracji Odsetek obywateli korzystających z e-administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy droga elektroniczną (%)

47 Odsetek osób korzystających z e-administracji według wieku w 2014 r ,7 7,4 6,6 9,1 15,0 15,5 23,9 28,0 23,5 26,2 40,1 46,0 Odsetek obywateli korzystających z e- administracji Odsetek obywateli korzystających z e- administracji poprzez przekazywanie wypełnionych formularzy drogą elektroniczną

48 Odsetek osób korzystających z e-administracji według poziomu wykształcenia w 2014 r. 61,6 38,8 20,1 5,5 1,1 9,7 Podstawowe lub gimnazjalne Średnie Wyższe Odsetek obywateli korzystających z e- administracji

49 Odsetek osób korzystających z e-administracji według aktywności zawodowej w 2014 r. 47,7 41,0 17,2 7,4 28,1 25,0 20,0 11,2 10,7 2,9 4,7 6,5 Bezrobotni Pracujący na własny rachunek Pracujący najemni Pracujący rolnicy Emeryci, renciści i inni Uczący się Aktywni zawodowo Odsetek obywateli korzystających z e- administracji Bierni zawodowo

50 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według województw w 2014 r. 63,0%

51 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według miejsca zamieszkania Duże miasta 73,8 Mniejsze miasta 64,0 Obszary wiejskie 54,4

52 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według wieku ,0 38,4 56,8 77,9 90,3 95,4

53 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według poziomu wykształcenia 93,6 43,7 57,1 podstawowe lub gimnazjalne średnie wyższe

54 Odsetek osób, regularnie korzystających z Internetu według aktywności zawodowej 85,1 79,1 98,6 56,8 40,2 32,4 Bezrobotni Pracujący na własny rachunek Pracujący najemni Pracujący rolnicy Emeryci, renciści inni Uczący się Aktywni zawodowo Bierni zawodowo

55 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według województw w 2014 r. 28,1%

56 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według wieku w 2014 r. 95,4 90,3 77,9 74,1 1,2 3,2 11,0 56,8 30,5 38,4 50,7 19, lata Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu

57 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu oraz tych, które nigdy nie korzystały z Internetu według poziomu wykształcenia w 2014 r. 93,6 43,7 51,2 57,1 31,0 Podstawowe lub gimnazjalne Średnie Wyższe 2,8 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu

58 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu według aktywności zawodowej 45,5 30,2 58,4 12,6 8,4 najemnie na własny rachunek rolnicy 0,3 bezrobotni uczący się emeryci, renciści i inni Aktywni zawodowo Bierni zawodowo

59 Gospodarstwa wyposażone w komputery w wybranych krajach europejskich Islandia Iceland Holandia Netherlands Norwegia Norway Szwecja Sweden Luksemburg Luxembourg Dania Denmark Niemcy Germany W. Brytania United Kingdom Finlandia Finland Belgia Belgium Austria Austria Irlandia Ireland Francja France UE-27 EU-27 Malta Malta S owacja Slovakia S owenia Slovenia Hiszpania Spain Estonia Estonia Polska Poland W gry Hungary W ochy Italy Czechy Czech Republic otwa Latvia Cypr Cyprus Litwa Lithuania Portugalia Portugal Grecja Greece Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

60 Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w domu w wybranych krajach europejskich Islandia Iceland Holandia Netherlands Norwegia Norway Luksemburg Luxembourg Szwecja Sweden Dania Denmark Finlandia Finland W. Brytania United Kingdom Niemcy Germany Irlandia Ireland Francja France Austria Austria Belgia Belgium Malta Malta UE-27 EU-27 S owacja Slovakia Estonia Estonia S owenia Slovenia Polska Poland W gry Hungary otwa Latvia Hiszpania Spain Czechy Czech Republic W ochy Italy Litwa Lithuania Cypr Cyprus Portugalia Portugal Grecja Greece Rumunia Romania Bu garia Bulgaria %

61 Gospodarstwa domowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu w wybranych krajach europejskich Islandia Iceland Szwecja Sweden Norwegia Norway W. Brytania United Kingdom Dania Denmark Finlandia Finland Holandia Netherlands Niemcy Germany Malta Malta Austria Austria Francja France Belgia Belgium Estonia Estonia S owenia Slovenia UE-27 EU-27 S owacja Slovakia Luksemburg Luxembourg W gry Hungary Hiszpania Spain Polska Poland otwa Latvia Irlandia Ireland Czechy Czech Republic Cypr Cyprus Litwa Lithuania Portugalia Portugal W ochy Italy Grecja Greece Bu garia Bulgaria Rumunia Romania %

62 Osoby regularnie korzystające z Internetu według aktywności zawodowej Uczniowie i studenci Pracownicy najemni Pracuj cy na w asny rachunek Rolnicy Pracuj cy Bezrobotni Emeryci i inni bierni zawodowo %

63 Osoby regularnie korzystające z Internetu według grup wieku %

64 Zamawiający przez Internet produkty do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w wybranych krajach europejskich Norwegia Norway Szwecja Sweden W. Brytania United Kingdom Dania Denmark Luksemburg Luxembourg Holandia Netherlands Niemcy Germany Finlandia Finland Francja France Islandia Iceland Austria Austria Irlandia Ireland Belgia Belgium UE-27 EU-27 S owacja Slovakia Malta Malta S owenia Slovenia Czechy Czech Republic Hiszpania Spain Polska Poland otwa Latvia W gry Hungary Estonia Estonia Portugalia Portugal Cypr Cyprus Grecja Greece Litwa Lithuania W ochy Italy Bu garia Bulgaria Rumunia Romania %

65 Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na towary i usługi konsumpcyjne zakupione przez Internet na 1 osobe w gospodarstwach domowych według grup towarów i usług of the house Clothing and footwear Transport Other foods and services Food and non-alcoholic beverages Zdrowie Health restaurants and hotels Alcohol beverages, tobacco %

66 ts Lokalizacja samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych w Polsce w 2013 r. Number of hotspots: 100 and more d i M wi i 277 wi y i

67 WYKORZYSTANIE ICT W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Czynności wykonywane podczas korzystania z komputera i Internetu (w odsetkach osób korzystających z komputera i Internetu)a a a Wysy anie i z za cznikami Korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym Tworzenie strony internetowej Pisanie programu komputerowego % a

68 Gospodarstwa domowe, w których dzieci korzystaja z różnych urządzen elektronicznych w 2013 r.

69 Badania e-umiejętności o Badania GUS koncentrują się na problemie e-umiejętności, jako elemneci szerzej rozumianych kompetencji (umiejętnościach, wiedzy, postawach). o Pomiar odbywa się poprzez obserwację faktycznego wykonywania określonych czynności, określających umiejętności użytkowników komputerów i Internetu.

70 Badanie 2013 F2 Które z niżej wymienionych czynności już Pan/Pani wykonywał(a), korzystając z Internetu? (proszę wstawić znak X przy właściwych odpowiedziach) a) używanie wyszukiwarki internetowej (np. Google, Yahoo!) w celu znalezienia informacji 1 b) wysyłanie a z załącznikami (np. dokumentami, plikami graficznymi) 2 c) branie udziału w chatach, grupach lub forach dyskusyjnych on-line (np. na stronach serwisów społecznościowych) 3 d) telefonowanie za pomocą Internetu 4 e) używanie programów do wymiany plików filmowych, muzycznych itp. (np. Kazaa, BitTorrent, emule) 5 f) tworzenie strony internetowej 6 g) umieszczanie na stronach internetowych lub w serwisach społecznościowych tekstów, zdjęć, filmów lub muzyki 7 h) ustawianie w przeglądarce internetowej opcji dot. bezpieczeństwa (np. modyfikacja ustawień w zakładce zabezpieczenia w opcjach internetowych w komputerze z systemem operacyjnym MS 8 Windows) i) wyszukiwanie, pobieranie i instalowanie oprogramowania 9 j) nie wykonywałem(-łam) żadnej z powyższych czynności 10

71 Badanie 2013 Które z niżej wymienionych czynności już Pan/Pani wykonywał(a), korzystając z komputera? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) a) kopiowanie lub przenoszenie pliku albo folderu 1 b) używanie polecenia kopiowania i wklejania w celu powielenia lub przemieszczenia wybranych fragmentów dokumentu 2 c) korzystanie z podstawowych funkcji matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym 3 d) kompresowanie (pakowanie) plików przy użyciu specjalnego programu (np. WinZip, WinRAR) 4 e) podłączanie i instalowanie nowych urządzeń (np. drukarki, modemu, skanera) 5 f) pisanie programu komputerowego z użyciem specjalistycznego języka programowania 6 g) przenoszenie plików pomiędzy komputerem a innymi urządzeniami (np. aparatem fotograficznym, kamerą, telefonem komórkowym lub odtwarzaczem mp3/mp4) h) zmienianie lub sprawdzanie ustawień (opcji/preferencji w menu narzędzia ) programów (z wyjątkiem przeglądarek internetowych) i) tworzenie prezentacji za pomocą odpowiedniego programu (np. MS PowerPoint, Open Office Impress) zawierającej obrazy, dźwięk, filmy lub wykresy j) instalowanie lub wymiana systemu operacyjnego 10 k) nie wykonywałem(-łam) żadnej z powyższych czynności 11

72 Badanie 2013 Na pytanie F3 odpowiadają osoby, które w pytaniu F2 zaznaczyły co najmniej jedną odpowiedź z zakresu 1 9 F3 Czy ocenia Pan(i) swoje obecne umiejętności internetowe za wystarczające? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) Rodzaj sytuacji Tak Nie Nie dotyczy a) do komunikacji z krewnymi, przyjaciółmi lub kolegami za pomocą Internetu b) do ochrony swoich prywatnych danych c) do ochrony prywatnego komputera przed wirusami lub innymi złośliwymi programami 1 2 3

73 Badanie 2013 Na pytanie F4 które kiedykolwiek używały komputera i są pracujące F 4 Czy ocenia Pan(i) swoje obecne umiejętności korzystania z komputera za wystarczające w sytuacji, gdyby musiałby(-aby) Pan(i) podjąć nową pracę lub zmienić obecną pracę w ciągu najbliższego roku? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) tak 1 nie 2 nie dotyczy 3

74 Umiejętności

75 Umiejętności

76 Umiejętności

77

78

79

80

81 Tworzenie prezentacji a liczba wykonywanych czynności

82 Tworzenie strony internetowej a liczba wykonywanych czynności

83 Information skills in digital environment o copied or moved files and folders, o saving files on a storage space on the Internet o finding information about goods and services o obtaining information from websites of public authorities and public services o Scale: n none, if none of the three n basic (only one of the three items) n above basic (at least two items)

84

85

86 Communication skills in digital environment o sending/receiving s o participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contributions to facebook, twitter, etc.) o telephoning over the Internet / video calls over the Internet o up-loading self-created content (text, photos, music, videos, software etc.) to any website to be shared 35%, o Scale: none of the four n basic (only one of the four items) n above basic (at least two items)

87

88

89 Content creation in digital environment o used text editor software for writing letters or documents/producing text (basic), o used text editor software for editing documents using formatting functions (as content table, columns, modified tables, footnotes),(above basic) o used spreadsheet to enter data (basic) o used spreadsheet to organise and analyse data (sorting, using formulas, creating charts), (above basic) o used software to edit photos, video or audio files (basic) o have written a code in a programming language 12% above (basic) o Scale: none of the four n basic (if ticked at least one of the four) n above basic (if ticked at least one of the two "above basic" items)

90

91

92 Problem solving in digital environment using ICT services o Solving technical problems sub-dimension n connecting and installing new devices n installing software and apps n changing settings of any software, including operational system or security programs o Identifying needs and technological responses sub-dimension n buy or order goods or services for private use last 12 months n selling online n using learning resources (any of: doing online course or using online resources/learning portals), o Scale: n none of the six n basic (only items from one of the two sub-dimension) n above basic (at least one item from each sub-dimension)

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Warszawa 2013 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2013 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2013 2 Praca pod redakcją Violetty Szymanek Zespół redakcyjny: Violetta Szymanek i Monika Pieniek Współpraca:

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

z lat 2008-2012 Warszawa 2012

z lat 2008-2012 Warszawa 2012 z lat 2008-2012 Warszawa 2012 Opracowanie pulikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 246/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(30) 2013, 197-206 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Marlena Piekut

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I Symbol województwa Numer gospodarstwa domowego Nr osoby w wieku 16 74 lata w gospodarstwie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie Roman Z. Morawski Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne i redakcja techniczna Zofia Kosińska Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r.

Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r. WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo