POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka"

Transkrypt

1 B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13 marca AD 2013 r. konklawe wybrało kardynała Jorge Mario Bergoglio na 266 Następcę św. Piotra. Nowy Ojciec Święty przybrał imię FRANCISZEK Wspólnota maltańska w Polsce przyjmuje ten wybór z radością i nadzieją. Prezydent, Zarząd i Członkowie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich On March 13 AD 2013, the conclave elected Cardinal Jorge Mario Bergoglio as the 266 th Successor of St. Peter. The Holy Father took the name FRANCIS The Maltese community in Poland reacts to this choice with joy and hope. The President, Board and Members of the Polish Association of Knights of Malta. CZERWIEC CZERWIEC Nr Strona 28 1

2 Wydarzenia Events w Decyzją Rady Suwerennej z dnia 7 grudnia 2012 r. zostali odznaczeni: Wielkim Krzyżem Orderu Pro Piis Meritis ks. Józef Łuszczek Kapelan Konwentualny ad Honorem, Krzyżem pro Merito Melitensi kfr. Sławomir Willenberg Kawaler Łaski Magistralnej. w Od 22 p aździernika do 21 listopada 2012 r. w poznańskim Maltańskim Ośrodku Pomocy odbywało się szkolenie podnoszące kwalifikacje w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III. W zajęciach wzięła udział pięcioosobowa grupa wytypowana przez doradców zawodowych. Osoby zakwalifikowane do szkolenia uczyły się od podstaw obsługi komputera. Początki jak zwykle nie były łatwe, ale pod przewodnictwem życzliwego prowadzącego wszyscy dzielnie przebrnęli przez urządzenia peryferyjne, aplikacje, systemy plików itp. Ostatnim, chyba najbardziej przyjemnym, etapem szkolenia była obsługa poczty oraz internetu. Każda z przeszkolonych osób potrafi sama napisać pismo w Wordzie, ułożyć domowy budżet w Excelu czy przygotować prezentacje w programie Power Point. Życzymy, aby zdobyta podczas szkolenia wiedza przydała się Państwu w życiu zawodowym. (tekst i zdjęcie Honorata Ciesielska) w 29 października 2012 r. w Maltańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Św. Mikołaja w Klebarku Wielkim odbyła się pierwsza część warsztatów ceramicznych, na których pani Zuzanna Zabokrzecka, studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uczyła 12 naszych podopiecznych wyrabiania gliny i lepienia prostych prac. Wyroby te zostały wypalone w piecu garncarskim. Na następnych zajęciach (19 listopada) prace zostały szkliwione i ponownie wypalone. 30 listopada otrzymaliśmy je już po ostatnim wypaleniu. Do końca nie wiedzieliśmy jak będą wyglądać ale wyszły naprawdę świetnie (tekst i zdjęcie Ewa Głód-Strzelczyk) w 20 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3 grudnia Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Wszystkim osobom z niepełnosprawnością dziękujemy za dar obecności, za uśmiech, za wspólną zabawę i pracę a nadto za dar wspólnej modlitwy. 5 grudnia, to od wielu już lat Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To jeden z tych dni, kiedy uświadamiamy sobie, że pomimo kryzysu wartości czy załamań gospodarki, co skutecznie czyni nasze życie trudnym, wciąż są ludzie, którym chce się chcieć. Międzynarodowy w By decision of the Sovereign Council on December , the following awards were made: Grand Cross of the Order Pro Piis Meritis to Fr. Józef Łuszczek, Conventual Chaplain ad Honorem. Cross Pro Perito Melitensi to Confr. Sławomir Willenberg, Knight of Magistral Grace. w Training to improve competency in the project Support for persons with motor disabilities on the job market III was held at the Maltese Assistance Center in Poznań from October 22 to November Attendees were five persons selected by professional advisers. They were taught computer skills beginning with the basics. As usual, the beginnings were not easy, but under the guidance of the kindly instructor, all the participants bravely worked through instruction on peripheral equipment, applications, file systems, etc. The last, and possibly most pleasant subject was the use of and the Internet. After the training, each participant can independently compose a document in Word, arrange a household budget in Excel and prepare a presentation in PowerPoint. It is our wish to the trainees that the knowledge gained in this training by useful to you in your professional career. (text and photo Honorata Ciesielska) w The first session of ceramic workshops were held in the Maltese Social Assistance Home named Home of St. Nicholas in Klebark Wielki on October Ms. Zuzanna Zabokrzecha, a student of the Warmińsko-Mazurski University in Olsztyn, taught 12 of our charges how to work clay and mold it into simple shapes. The students works were then fired in a potter s kiln. At the next session (November 19), the works were glazed and re-fired. We received the end results, after final firing, on November 30. We did not know until the end what they would look like, but they turned out truly wonderful. (text and photo Ewa Głód-Strelczyk) w Twenty years ago the United Nations established December 3 as the International Day of Persons with Disabilities. To all such persons we extend our thanks for their presence, their smiles, our joint work and play, and above all for the gift of joint prayer. For many years now, December 5 has been the International Day of the Volunteer. It is one of those days when we realize that, despite life s difficulties due to the crisis in moral values or economic down- Strona 2 CZERWIEC 2013

3 Wydarzenia Events Dzień Wolontariuszy to święto ludzi, którzy dobro innych stawiają na pierwszym miejscu, ludzi, którzy chcą pomagać i być dla potrzebujących wsparciem w chorobie, cierpieniu, trudnościach, ale także i w radości czy szczęściu. To dzień, w którym każdemu wolontariuszowi z osobna i wszystkim razem należy gratulować wytrwałości i prosić wciąż o więcej. Bo gdy dzieli się z innymi radość, jest jej więcej, a gdy dzieli się z kimś ból, jakby go ubywa. Wszystkim wolontariuszom realizującym maltańskie przedsięwzięcia dziękujemy za zaangażowanie, trud i poświęcenie. Dziękujemy, że idziecie pod prąd. Dziękujemy za każdą godzinę, którą moglibyście poświęcić na swoje przyjemności, a oddajecie ją potrzebującym, za to, że stale się rozwijacie, że jesteście coraz lepsi. Bez Was nasza organizacja nie byłaby taka silna. w Akcja charytatywna Opłatek Maltański organizowana przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przy współpracy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w roku 2012 odbyła się w 6 miastach: Krakowie, Katowicach, Myślenicach, Chrzanowie, Wieliczce i Wadowicach. Spotkania odbyły się tylko i wyłącznie przy pomocy wsparcia finansowego oraz materialnego sponsorów firm oraz osób prywatnych, którzy zechcieli z organizatorami wspólnie pomóc ubogim, samotnym i niepełnosprawnym. Do wigilijnej kolacji w 6 miastach zaproszono 670 osób, w tym 360 dzieci. Na konto Opłatka Maltańskiego wpłynęło 10,300 złotych, natomiast wartość przekazanych darów (żywność, kosmetyki, zabawki, słodycze, bilety wstępu na basen oraz do muzeum) to 55,600 złotych. Wszystkie wpłacone środki zostały przeznaczone na zakup zabawek oraz żywności dla zaproszonych gości Opłatka Maltańskiego. Wartość sponsorowanych posiłków (w tym koszt najmu sali) szacuje się na min złotych sumując koszty we wszystkich miastach. Koszt organizacyjny Opłatka Maltańskiego w pełni sponsorowany przez Donimirski Boutique Hotels to ,50 złotych, w skład którego wchodzą m.in. projekt i druk zaproszeń, plakatów, toreb na prezenty, podziękowań dla sponsorów, transport darów do miast, video, administracja www oraz koordynacja). W każdym z Opłatków uczestniczyli proboszczowie parafii goszczącej Opłatek Maltański, członkowie Zakonu Maltańskiego, pracownicy MOPS, wolontariusze z Fundacji Maltańska Służba Medyczna (oddział Kęty, Głogoczów, Katowice )oraz osoby prywatne zaangażowane w dzieło.do akcji w 2012 roku przyłączyło się 49 sponsorów firm oraz osób prywatnych. Dokładne informacje na temat darczyńców dostępne są na (Hanna Wesołowska-Starzec) w Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył na obchody dzień 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. W tym dniu w 1984 roku ogłoszono również pierwszy w dziejach Kościoła List Apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris, poświęcony wartości ludzkiego cierpienia. Papież odniósł się w nim do ewangelicznej nauki o cierpieniu i zaapelował do władz zachęcając je, by uwagę i zainteresowanie Kościoła cierpieniem uznały za okazję do dialogu, spotkania turns, there are people who want to care. The day is a celebration of those people who place the good of others as their first priority, people who want to help and bring support to the needy in sickness, suffering, difficulties, but also in joy and happiness. It is a day on which each volunteer individually and all of them together are to be congratulated for their perseverance, with a plea to continue. Because when joy is shared with others, joy increases, and when pain is shared, it seems to diminish. To all volunteers engaged in Maltese works we offer thanks for their engagement, hard work and dedication. We are grateful that you go against the flow. We thank you for every hour which you could spend on your own pleasure, but you give it to those in need, for the fact that you continue to develop, becoming ever better. Without you, our organization would not be as strong. w Maltese Christmas Socials organized by the Polish Association of Knights of Malta in collaboration with local centers of social assistance were held in 2012 in six cities: Kraków, Katowice, Myślenice, Chrzanów, Wieliczka and Wadowice. These get-togethers were made possible solely by the financial support and in-kind donations of sponsors both firms and private individuals who wished to join the organizers in assistance to the poor, lonely and disabled. Invitees to the Christmas Eve dinners in the six cities numbered 670 persons, including 360 children. The project raised the sum of 10,300 zł., while the value of distributed gifts (food, cosmetics, toys, sweets, tickets for swimming pools and museums) was 55,600 zł. All collected funds were allocated for purchase of toys and food for the guests. The cost of meals (including rental of venues) is estimated to be a total of 27,500 zł. for all six cities. Administrative expenses were covered in full by Donimirski Boutique Hotels, in the amount of 14, zł., which included: the design and printing of invitations, posters, gift bags and thank-you notes for sponsors; transportation of gifts to the various locations, video filming, administering a website and overall coordination. Participants in each of the socials included the pastor of the parish hosting the event, members of the Order of Malta, staff members of MOPS, volunteers of the Maltese Medical Corps (chapters in Kęty, Głogoczów, Katowice) and private individuals connected with this action. In 2012, there were 49 sponsors, both firms and private individuals. Detailed information about the sponsors can be found on (Hanna Wesołowska-Starzec) w Pope John Paul II established the World Day of the Sick in a letter on May to the then director of the Papal Council for Pastoral Care of Medical Services, Card. Fiorenzo Angelini. The pope designated that it be held on February 11, a day on which the Universal Church commemorates the first appearance of the Virgin Mary in Lourdes. On that same day in 1984 was the issuance of an Apostolic Letter of John Paul II Salvifici doloris, the first ever in the history of the Church dedicated to the value of human suffering. The Pope mentioned in it the evangelical teachings about suffering, and encouraged authorities to consider the attention the Church was paying to CZERWIEC 2013 Strona 3

4 Wydarzenia Events i współpracy w budowaniu społeczności, która poprzez troskę o cierpiących będzie czynić postępy na drodze sprawiedliwości, wolności, miłości i pokoju. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień Chorego zaznaczył, że: Ma on na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu... Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie. Po raz pierwszy Dzień ten obchodzono w 1993, a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie. Miejscami centralnych obchodów są sanktuaria maryjne na świecie. Były nimi Jasna Góra, Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), Guadalupe (Meksyk), Fatima, Loreto, Harissa (Liban), Rzym (połączone z Jubileuszem Chorych), Sydney, narodowe sanktuarium katolików indyjskich w Vailankamy, 2 razy Lourdes, Jaunde w Kamerunie, Adelajda w Australii i Seul.. W tym roku Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie po raz XXI wbawarskim sanktuarium maryjnym Altötting. Poświęcony on będzie wzorcowej postaci ewangelicznego Samarytanina (por. Łk 10, Idź, i ty czyń podobnie ). Od 2009 r. - zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI - obchody mają charakter diecezjalny. (W. Kożuchowski) w W dniach r. odbyły się stacjonarne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej organizowane przez Maltański Ośrodek Pomocy w Olsztynie. Zajęcia odbyły się w restauracji Zakątki Europy w Olsztynie. W trakcie spotkania beneficjenci uczestniczyli w cyklu zajęć prowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego, rehabilitanta oraz prawnika. Zajęcia były opracowane tak, aby jak najlepiej przygotować uczestników do pełnego i aktywnego odnalezienia się na rynku pracy. Metody warsztatów było oparte głównie na zajęciach aktywizacyjnych, które dawały każdemu uczestnikowi szansę wykazania się. Głównym założeniem warsztatów było wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników, radzenia sobie ze stresem, a także konstruowania dokumentów aplikacyjnych i profesjonalnego prezentowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Udział w takich zajęciach stanowi bardzo ważny czynnik zarówno aktywizacji zawodowej, jak i społecznej. Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze, uczestnicy mieli możliwość nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i uzyskania wielu cennych informacji. w W dniach lutego 2013 roku w Zakrzowie odbyło się I Maltańskie Zimowisko. Wyjazd był nagrodą dla dziesięciorsuffering as an opportunity for dialogue, coming together and collaboration in building a society which, through concern for the suffering, will make progress on the road to justice, freedom, charity and peace. The establishing by Pope John Paul II of the World Day of the Sick was directed to the entire Universal Church as an appeal to dedicate one day a year to prayer, reflection and attention to those who suffer in body and soul. In establishing the World Day of the Sick, John Paul II noted that: Its purpose is to sensitize the People of God, and as a consequence, many Catholic institutions working in health services, and lay society, to the necessity of ensuring better care for the sick; to assist the sick in experiencing their suffering on a human level, but above all on a supernatural level; to engage in the pastoral care of the sick the health services of Christian communities, monastic communities, supporting an ever morevaluable engagement of volunteer services Worldwide observance of this day is held annually in one of the Marian sanctuaries around the world. The day was observed for the first time in 1993, with the main ceremonies being in Lourdes, and partly in Rome. Observances have been held at Częstochowa, Jamusukro (Ivory Coast), Guadalupe (Mexico), Fatima, Loreto, Harissa (Lebanon), Rome (in connection with the Jubilee of the Sick), Sydney, the national sanctuary of Indian Catholics in Vailankamy, twice in Lourdes, Jaunde in Cameroun, Adelaide in Australia and in Seoul. This year, the 20 th observance of the World Day of the Sick will be in the Bavarian Marian sanctuary in Altötting. It will be dedicated to the exemplary figure of the evangelical Good Samaritan (cf. Lk. 10:29-37 Go and do likewise ). Since 2009, in accordance with the will of Pope Benedict XVI, the observances have a diocesan character. (W. Kożuchowski) w On February 11 to , the Maltese Assistance Center in Olsztyn organized Workshops of Occupational Activation. Sessions were held in the restaurant Corners of Europe in Olsztyn. The participants took part in a series of activities led by a psychologist, an occupational adviser, rehabilitant and attorney. Activities were organized in a way to prepare the participants as well as possible for full and active return to the job market. The methodology was based primarily on activational exercises which provided each person with the opportunity to prove themselves. A main premise of the workshops was to strengthen a feeling of self-worth in the participants, coping with stress, writing application documents, and professional presentation during job interviews. Participation in such workshops is a very important factor in activating both occupationally and socially. The sessions were held in a pleasant atmosphere, the participants had the opportunity to make new acquaintances, exchange experiences and gain much valuable information. w The 1 st Maltese Winter Camp was held in Zakrzów on February The trip was a reward for ten pupils from Strona 4 CZERWIEC 2013

5 Wydarzenia Events ga uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 - Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich i Gimnazjum Specjalnego nr 29 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach, które pozytywnie wyróżniały się wynikami pracy szkolnej oraz zachowaniem. Dla większości uczniów był to pierwszy dłuższy wyjazd bez rodziców. Opiekunami dzieci byli wolontariusze związani z Zakonem Maltańskim ze Śląska i Małopolski. Koordynatorem wyjazdu był Dominik Janosz. Program zimowiska częściowo był inspirowany obozem letnim w Szczyrzycu, który jest organizowany od ośmiu lat przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich. Wśród przeróżnych atrakcji jakie czekały na uczestników były warsztaty arteterapii i muzykoterapii. Uczniowie tworzyli makiety Zakrzowa i wiele innych prac plastycznych. Na potrzeby wyjazdu powstała również piosenka Z jak Zimowisko, w której tworzeniu mieli udział uczniowie. Uczestnikom Zimowiska towarzyszył Kapelan Maltański, ksiądz Michał Palowski, który codziennie pomagał odkrywać Pana Boga w sakramencie eucharystii. Gośćmi byli podróżnik Marcin Kozioł, który zachęcał, by spełniać swoje marzenia oraz Kawaler Maltański Łukasz Jarski. W czasie wyjazdu pogoda dopisywała, dlatego radości na śniegu nie było końca - szczytem białego szaleństwa był kulig. I Maltańskie Zimowisko było bardzo udanym wyjazdem, co potwierdzały szczere uśmiechy, mnóstwo uścisków i ciepłych słów, które wolontariusze usłyszeli żegnając się z uczestnikami, rodzicami i Panią Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 Barbarą Strzempą. Tak dla niepełnosprawnych uczestników jak i dla wolontariuszy był to czas obfitujący w wiele nowych doświadczeń i dobrych chwil. Wyjazd częściowo dofinansowywał Urząd Miasta Katowice. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że I Maltańskie Zimowisko stało się faktem. Szczególne podziękowania należą się wszystkim darczyńcom oraz Pani Dyrektor ZSS nr 12 Barbarze Strzempie oraz rodzicom uczestników - bez Państwa zaufania nie moglibyśmy dać dzieciom tyle radości. (Małgorzata Szatan, fot. D. Janosz) w 23 lutego 2013 w Kętach odbyły się już III Manewry Maltańsko Strażackie. Udział w nich wzięło łącznie 8 zaproszonych drużyn, wśród których znaleźli się przedstawiciele czterech oddziałów Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej: Oświęcimia, Andrychowa, Nysy i Kęt oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Dankowic, Kobiernic, Bujakowa i Kęt-Podlesia. Każda z drużyn miała do wykonania 4 zadania, które były fachowo oceniane przez sędziów pielęgniarkę oraz ratowników medycznych - wolontariuszy naszego oddziału oraz zaproszonych przyjaciół. Gościem specjalnym był prezes Rady Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej - Pomoc Maltańska i członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich pan Jerzy Meysztowicz, który poznawał wo- Special School Complex no. 12 in Katowice Knights of Malta Special Elementary School no. 61 and Knights of Malta Special Secondary School no. 29 who distinguished themselves through their schoolwork and behavior. For most of the pupils, this was the first longer trip without their parents. Chaperones of the children were volunteers connected with the Order of Malta in Silesia and Małopolska. The coordinator of the trip was Dominik Jamosz. The program of the winter camp was based on that of the summer camp in Szczyrzyc, which has been organized for the past eight years by the Foundation of Polish Knights of Malta. Among the many interesting activities awaiting the participants were workshops of art therapy and music therapy. They built models of the town of Zakrzów and created many other artistic works. A special song was written for the trip, and the pupils took part in creating it. The participants were accompanied by Maltese Chaplain Fr. Michał Palowski, who every day helped in discovering God in the sacrament of the Eucharist. Guests at the camp were voyager Marcin Kozioł, who urged the pupils to fulfill their dreams, and Knight of Malta Łukasz Jarski. The weather was favorable during the trip, so there was much enjoyment of the snow, culminating in a sleigh ride. The Maltese Winter Camp was a very successful trip, as attested to by sincere smiles, many hugs and warm words which were bestowed on the volunteers at the farewell to the participants, parents, and school principal Barbara Strzempa. For both the handicapped participants and the volunteers, it was a time full of new experiences and wonderful moments. The trip was partially funded by the City of Katowice. We thank all those whose efforts made the 1 st Maltese Winter Camp a reality. Particular thanks are in order to all contributors and Principal Barbara Strzempa and the parents of the participants without your trust we could not have brought the children this much joy. (Małgorzata Szatan, photo D. Janosz) w The 3 rd Maltese Firemen Maneuvers were held in Kęty on February Eight invited teams took part, including representatives of four units of Maltese Medical Corps: from Oświęcim, Andrychów, Nysa and Kęty, plus units of Volunteer Firefighters from Dankowice, Kobiernice, Bujaków and Kęty- Podlesie. Each team had to accomplish four tasks, which were professionally judged by a nurse and emergency medical personnel volunteers of our unit and invited guests. A special guest was Mr. Jerzy Meysztowicz, President of the Council of the Foundation of Maltese Medical Corps and member of the Polish Association of Knights of Malta. Dur- CZERWIEC 2013 Strona 5

6 Wydarzenia Events lontariuszy oraz obserwował ich pracę przy wykonywaniu zadań w czasie manewrów. Po części praktycznej odbyło się podsumowanie, podczas którego każda drużyna otrzymała wskazówki na przyszłość, w jaki sposób jeszcze lepiej udzielać pierwszej pomocy oraz pamiątkowy puchar uczestnictwa w manewrach ufundowany przez organizatorów z MSM Kęty. Serdeczne podziękowania dla: gościa honorowego Pana Prezesa Jerzego Meysztowicza, sponsorów: Piekarni Byrdziak ze Skoczowa, Piekarni Habermana z Czechowic Dziedzic oraz sędziów Elizie Gandzel, Joannie Markieton, Beacie Sporek, Wojciechowi Dobija, Łukaszowi Fizek, Pawłowi Bodzek. (Mariusz Zawada, Komendant MSM Kęty) w 24 lutego 2013 roku w klasztorze OO. Dominikanów odbyło się spotkanie formacyjne Konfraterni Małopolskiej oraz przybyłych dwóch członków Konfraterni Śląskiej, z Ojcem Markiem Pieńkowskim. Podczas tego spotkania poruszone zostały m.in. sprawy formacji duchowej członków naszego Związku, charyzmaty Zakonu Maltańskiego oraz omówiona została publikacja Zakonu pt. Membership in the Order of Malta. Regulations aand commentary, przygotowywana do opublikowania w języku polskim. O. Marek Pieńkowski podkreślił znaczenie tej publikacji dla wszystkich członków Zakonu Maltańskiego. Podczas spotkania ustalono także, że następne rekolekcje wielkopostne odbędą się, tak jak w latach ubiegłych w Księżówce w Zakopanem. (Krzysztof Moczurad) w r. w gliwickiej katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się Maltańska Droga Krzyżowa, po której koncelebrowana była Msza Święta w intencji Zakonu Maltańskiego oraz jego dzieł. W modlitwie uczestniczyli Kawalerowie oraz Damy, wolontariusze wraz z podopiecznymi, którym serdecznie dziękujemy za wspólne przeżywanie Męki Pańskiej. (Damian Zadeberny) w W marcu br. zorganizowaliśmy w Maltańskim Ośrodku Pomocy w Poznaniu szkolenie podnoszące kwalifikacje dla beneficjentów projektu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III. W szkoleniu bierze udział siedmioosobowa grupa osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Uczestnicy poznają w trakcie zajęć zasady działania i budowę komputerów oraz urządzenia peryferyjne. Przedstawione zostaną również podstawowe ustawienia komputera w tym ułatwienia dostępu. Dużą część szkolenia poświęcono na zapoznanie uczestników z programami pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint). Beneficjenci poznają również zasady działania Internetu w tym przeglądanie stron WWW, portale społecznościowe. Każdy założy sobie pocztę elektroniczną. Szkolenie obejmuje 50 godzin, w trakcie których beneficjenci bardzo dużo ćwiczą. Po zakończeniu, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały szkoleniowe. (tekst i zdjęcie: Honorata Ciesielska) ing the maneuvers, he got to know the volunteers and observed their accomplishment of the assigned tasks. After the practical activities, there was an evaluation and summary, during which each team received suggestions for how to provide better first response in the future, and a souvenir trophy of participation funded by MMC Kęty. Sincere thanks to: guest of honor President Jerzy Meysztowicz, sponsors: Byrdziak Bakery from Skoczów, Haberman Bakery from Czechowice-Dziedzice, and the judges: Eliza Gandzel, Joanna Markieton, Beata Sporek, Wojciech Dobija, Łukasz Fizek and Paweł Bodzek. (Mariusz Zawada, Commander of MMC Kęty) w On February 24, 2013, a formational meeting for the Malopolska Confraternity (along with two guest members from the Silesian Confraternity) was held with Fr. Marek Pieńkowski in the monastery of the Dominican Fathers in Kraków. Among the topics of the meeting were: spiritual formation of the members of our Association, charism of the Order of Malta, the publication by the Order of Membership in the Order of Malta. Regulations and Commentary whose Polish-language edition is in preparation. Fr. Pieńkowski stressed the importance of this publication for all members of the Order of Malta. At the meeting it was also decided that the next Lenten retreat would take place, as in past years, at the Vicarage in Zakopane. (Krzysztof Moczurad) w A Maltese Way of the Cross was held in the Cathedral of Sts. Peter and Paul in Gliwice on Mar Afterwards, a mass was celebrated in the intention of the Order of Malta and its charitable works. Taking part in the liturgy were Knights and Dames, volunteers and their charges. To all of them we extend sincere thanks for participating in reliving the Passion of the Lord. (Damian Zadeberny) w Training to improve competency in the project Support for persons with motor dysfunctions on the job market III was held at the Maltese Assistance Center in Poznań in March A group of seven persons with such dysfunctions took part, learning about the principles of operation of computers and peripheral equipment, including settings to facilitate accessibility. A large part of the training was devoted to familiarizing the participants with the applications of the Office suite (Word, Excel, PowerPoint). They also learned the operation of the Internet and social media. Each one created an account. The training consisted of 50 hours, during which there are many hours of hands-on exercises. At the conclusions, each participant received the training materials and a certificate of completion. (Text and photo: Honorata Ciesielska) Strona 6 CZERWIEC 2013

7 Wydarzenia Events w 9-lecie Maltańskiego Punktu Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Działalność wśród osób niepełnosprawnych na Śląsku została zapoczątkowana w 1992 roku. Pierwsza posługa skupiała się na organizacji wyjazdów wolontariuszy i osób niepełnosprawnych na międzynarodowe obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, tzw. Małą Maltę oraz Międzynarodowe Pielgrzymki do Lourdes. Kolejne lata zaowocowały poszerzeniem grona wolontariuszy i częstszym kontaktem z osobami niepełnosprawnymi. Kolejnym etapem rozwoju tej posługi było nawiązanie stałej współpracy z ośrodkiem Caritas Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi, a następnie z innymi ośrodkami Caritas. W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie wśród osób chorych i niepełnosprawnych, dnia 21 marca 2004 roku w Katowicach został otwarty i poświęcony Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Poświęcenia dokonał ks. dr Mirosław Piesiur, dyrektor ekonomiczny Archidiecezji Katowickiej. Działalność placówki maltańskiej od samego początku jest oparta jest o wolontariat. Praca wolontariuszy i członków Zakonu Maltańskiego polegała na: pomocy w czynnościach domowych dla osób niepełnosprawnych, które mieszkają samodzielnie, np. robieniu drobnych zakupów udzielaniu porad lekarskich osobom przewlekle chorym doradztwie prawniczym pomocy w organizacji transportu sanitarnego, np. przewóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację, organizacji wyjazdów i spotkań okolicznościowych mających na celu aktywizację społeczną i kulturalną. Z biegiem lat wzrosła liczba osób niepełnosprawnych potrzebujących naszego wsparcia, ale jednocześnie dzięki stałemu rozwojowi wolontariuszy i pozyskiwaniu środków finansowych pojawiły się większe możliwości, by pomagać chorym. Dzisiaj Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej prowadzi: aktywizację zawodową dla osób niepełnosprawnych konsultacje psychologiczne warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy wyjazdy dla osób niepełnosprawnych w ramach aktywizacji społecznej i kulturalnej pomoc żywnościową PEAD wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego transport osób niepełnosprawnych W ramach dziewięcioletniej działalności zostało zrealizowanych ponad 50 wyjazdów dla osób niepełnosprawnych, 7 pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych na Janą Górę, 8 Obozów Maltańskich w Szczyrzycu. Ponadto wolontariusze pomagali przy organizacji Międzynarodowej Pielgrzymki do Lourdes czy Małej Malty. W samym tylko roku 2012 stu wolontariuszy przepracowało łącznie 12,5 tysiąca godzin pomagając 687 osobom niepełnosprawnym. Wszystkim Darczyńcom, którzy dotychczas wspierali maltańskie dzieło pomocy osobom niepełnosprawnym dziękujemy szczerym śląskim SZCZĘŚĆ BOŻE. Naszą wdzięczność wyrażamy w comiesięcznej wspólnej Mszy Świętej i obiecujemy pracować jeszcze usilniej na rzecz pomocy chorym i potrzebującym. (Marek Grzymowski, zdjęcia: archiwum) w Ninth Anniversary of the Maltese Center of Social Assistance for the Handicapped in Katowice Our activities among handicapped persons in Silesia began in Initially, our assistance concentrated on organizing groups of participants and volunteers to international camps for handicapped youth, the so-called Little Malta, and to International Pilgrimages to Lourdes. In subsequent years, we expanded the group of volunteers and increased our contacts with handicapped persons. The next phase of expanding our service was the establishing of ongoing collaboration with the Caritas center Divine Mercy in Mikołów-Borowa Wieś, and later with other Caritas centers. In response to an evergrowing needs of the sick and handicapped, a Maltese Center of Social Assistance for the Handicapped was opened and dedicated in Katowice on March It was blessed by Fr. Mirosław Piesiur, economic director of the Archdiocese of Katowice. The activities of this facility are based totally on volunteerism. Among the functions performed by the volunteers and members of the Order of Malta are: assistance in household chores for handicapped persons living independently, e.g. shopping for small items providing medical advice to persons with long-term illnesses providing legal advice assistance in obtaining medical transportation, e.g. to rehabilitation centers organizing outings and get-togethers for the purposes of social and cultural activation. The number of handicapped persons needing our support has grown over the years, but thanks to a steady influx of volunteers and obtaining of financial resources we have increased our capability of assisting those in need. Today, the Maltese Center for Social Assistance provides: occupational activation for the handicapped psychological consultations workshops and training sessions for the handicapped workshops and training sessions for volunteers field trips for the handicapped for purposes of social and cultural activation assistance of food through PEAD rental of rehabilitational equipment transportation for handicapped persons. In the course of our decade of activities, over 50 field trips were organized for the handicapped, 7 pedestrian pilgrimages to Częstochowa, 8 Maltese Camps in Szczyrzyc. In addition, our volunteers helped in organizing the International Pilgrimage to Lourdes and Little Malta. In 2012 alone, 100 volunteers jointly worked 12,500 hours assisting handicapped persons. To all contributors who have to date supported this Maltese effort of assisting the handicapped, we express sincere thanks with the traditional GOD BLESS. Our gratitude is expressed in a joint monthly Holy Mass. We promise to work even more intensely in assisting the sick and those in need. (Marek Grzymowski photos: archive) CZERWIEC 2013 Strona 7

8 Wydarzenia Events w Wielka Sobota to dzień ciszy i adoracji przy Bożym Grobie. Od wielu lat wartę w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach zaciągają członkowie Zakonu Maltańskiego oraz wolontariusze. Dzisiaj najbliżej Najświętszego Sakramentu czuwało dwóch Kwalerów Maltańskich oraz siedmiu wolontariuszy. w W dniach 4-5 kwietnia 2013 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Malteser Hilfsdienst oraz Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska. W spotkaniu udział wzięli: ze strony MHD: Constantin von Brandenstein-Zeppelin - Prezydent Malteser Hilfsdienst, Michael Lülsdorff Szef Współpracy Międzynarodowej Malteser Hilfsdienst ze strony FMSM: kfr. Jerzy Meysztowicz Prezes Rady Fundacji, kfr. Piotr Rozwadowski członek Rady Fundacji oraz Pełnomocnik ZPKM przy Malteser International, kfr. Marcin Świerad Sekretarz Fundacji, Damian Zadeberny Prezes Zarządu Fundacji, Artur Kwiatkowski, Andrzej Dziędziel członkowie Zarządu Fundacji, kfr. Łukasz Jarski członek ZPKM. W trakcie spotkania omówiono historię współpracy pomiędzy Malteser Hilfsdienst, a strukturami maltańskimi w Polsce oraz przedstawione zostały zmiany organizacyjno-prawne związane z funkcjonowaniem Fundacji MSM. Strony wyznaczyły wspólne kierunki i priorytety wielopoziomowej współpracy między organizacjami maltańskimi w Niemczech i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem MHD i FMSM. (Artur Kwiatkowski) w 13 kwietnia 2013 roku odbyła się w Krakowie Regionalna Konferencja zorganizowana przez Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Konferencja ta pt. Spektrum autyzmu spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju zgromadziła kilkusetosobowe grono specjalistów z całej Polski, a wykładowcami byli zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakładu Psychologii Rozwoju i Zdrowia IPS Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również lekarze psychiatrzy dziecięcy, psychologowie, psychoterapeuci, psychopedagodzy z Maltańskiego Centrum. Konferencja zaowocowała wyciągnięciem istotnych wniosków związanych z postępowaniem terapeutycznym w zaburzeniach autystycznych u dzieci. (Krzysztof Moczurad) w Od kwietnia br. wolontariusze Maltańskiej Służby Medycznej z Krosna uczestniczą w pokazach udzielania pierwszej pomocy na terenie miasta Krosna oraz jego powiatu. Uczestniczyli w pokazach w Szkole Podstawowej w Iwoniczu, gdzie dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy, pierwszą grupa były dzieci z klas 1-3 następnie z klas starszych 4-6. W szkoleniu pierwszej pomocy również brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej we Wrocance, gdzie było bardzo duże zainteresowanie ćwiczeniami oraz wiedzą na temat udzielania pomocy. Grupa wolontariuszy odwiedziła również grupy przedszkolaków, gdzie te najmłodsze dzieci tak były zainteresowane tym kto ich odwiedził oraz tak zainteresowane ćwiczeniami, że czas upłynął szybko z uśmiechem na twarzach. A dzieci do tej pory ćwiczą układanie w pozycji swoich rodziców i jak tylko spotykają kogoś z naszych wolontariuszy już biegną do nich. Dla takich dzieci takie szkolenia to jak najbardziej okazja do w Holy Saturday is a day of quiet and adoration by the Holy Sepulcher. For many years, members of the Order of Malta and volunteers stand guard at Christ s Tomb in the Cathedral of Christ the King in Katowice. This year, two Knights of Malta and seven volunteers stood guard at the Tomb. w A meeting between representatives of Malteser Hilfsdienst (MHD) and the Foundation of Polish Knights of Malta Maltese Medical Corps (FMMC) took place on April in Katowice. Participants were: From MHD: Constantin von Brandenstein-Zeppelin - President of Malteser Hilfsdienst Michael Lülsdorff Chief of International Cooperation of Malteser Hilfsdienst From FMMC: Confr. Jerzy Meysztowicz Director of the Council of the Foundation Confr. Piotr Rozwadowski member of the Council of the Foundation and the Plenipotentiary of the Polish Association to Malteser International Confr. Marcin Świerad Secretary of the Foundation Damian Zadeberny Chairman of the Board of the Foundation Artur Kwiatkowski, Andrzej Dziędziek members of the Board of the Foundation Confr. Łukasz Jarski member of the Polish Association During the meeting, discussion was held about the history of collaboration between Malteser Hilfsdienst and Maltese entities in Poland, and the organizational and legal changes relating to the functioning of the Foundation of the Maltese Medical Corps were presented. The parties laid out common directions and priorities of multi-level collaboration of Maltese entities in Germany and Poland, with specific application to MHD and FMMC. (Artur Kwiatkowski) w On April 13, 2013, a Regional Conference was held in Kraków, organized by the Maltese Center for Assistance to Handicapped Children and Their Families, in cooperation with Jagiellonian University. The conference, titled Spectrum of autism spectrum of therapy. A comprehensive therapeutic approach to comprehensive developmental disabilities, convened a group of several hundred specialists from all of Poland. Presenters were academic staff from the Institute of Developmental Psychology of Jagiellonian University, and pediatric psychiatrists, psychologists, psychotherapists, psychopedagogues from the Maltese Center. The conference established several significant conclusions connected with therapeutic treatment of autistic conditions in children. (Krzysztof Moczurad) w Since April of this year, volunteers of the Maltese Medical Corps from Krosno take part in demonstrations of first aid within the city of Krosno and in the surrounding county. They took part in demonstrations at the Elementary School in Iwonicz, where school children were taught first aid the first group were pupils from grades 1-3, the next from grades 4-6. Pupils of the Elementary School in Wrocanka were also taught first aid there was much interest in the exercises and the instructions of providing first aid. A group of volunteers also visited several kindergartens, where these youngest children expressed great interest in the exercises. The time passed quickly, with many happy smiles. Children continue to practice laying out victims, played by their parents. For these children, such exercises are a welcome variation in Strona 8 CZERWIEC 2013

9 Wydarzenia Events ćwiczeń oraz urozmaicenie zajęć. Przedszkola, które odwiedzili nasi wolontariusze to: Miejskie Przedszkole nr 5 w Krośnie gdzie spędzili w sumie trzy dni gdyż w zajęciach z Pierwszej Pomocy uczestnicy dzieci z grup wiekowych 4,5 i 6 letnich po dwa oddziały na dzień. Miejskie Przedszkole nr 2 w Krośnie gdzie w zajęciach uczestniczyły dzieci 6 letnie. Oczywiście grupa wolontariuszy nadal odwiedza szkoły, które nas zapraszają. Przez co uczą od najmłodszych lat jak pomóc osobie poszkodowanej. (Joanna Ziemiańska) w Maltański Ośrodek Pomocy ul. Powstańców 21 w Katowicach - to właśnie w tym miejscu w dniach kwietnia spotkało się kilkunastu uczestników kursu podnoszącego psychologiczno - pedagogiczne umiejętności prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu Promocja i organizacja wolontariatu - Pomoc Maltańska, współfinansowanego przez Urząd Miasta Katowice. Kurs rozpoczął się od spotkania z prawnikiem, który przybliżył przepisy dotyczące wolontariatu. Następna część obejmowała warsztaty z zakresu psychologii społecznej i uczenia się oraz komunikacji interpersonalnej. Nic nie działo się bez powodu. Każdy uczestnik mógł sprawdzić swoje umiejętności przez przygotowanie prezentacji wybranego tematu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowym zadaniem jednak było wykorzystanie, przy prowadzeniu prezentacji, zdobytych umiejętności i wiedzy w czasie szkolenia. Nie zabrakło również wzajemnej superwizji. Dzięki temu każdy z prowadzących wie, co jest świetne w jego sposobie prowadzenia prezentacji, a co należy zmienić. Wszystko po to aby wolontariusze Zakonu Maltańskiego prowadzili szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej według najwyższych standardów. Jednak to nie koniec projektu. Przed uczestnikami szkolenia jest kolejne zadanie: przeprowadzenie minimum 4 pokazów, szkoleń lub zajęć profilaktyczno - edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie miasta Katowice. Miniony kurs to nie tylko 23 godziny bardzo intensywnej pracy, konfrontacja dotychczasowych umiejętności ze świeżą wiedzą, nowe pomysły i wymiana doświadczeń. To przede wszystkim nawiązanie nowych kontaktów i wyciągnięcie wniosków na najbliższą przyszłość, aby jak najlepiej uczyć ratować życie już od pierwszych lat edukacji człowieka. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Katowice. (tekst i zdjęcie: Małgorzata Szatan) w 20 kwietnia 2013 r. w Sali Koncertowej Urzędu Miasta w Radomiu odbył się 1 Rycerski Koncert Charytatywny na działalność Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w wwwilnie zorganizowany wspólnie przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Rycerzy Kolumba oraz Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego. Koncert Radomskiej Orkiestry Kameralnej został wzbogacony grą znakomitego skrzypka Roberta Kwiatkowskiego. Całość poprowadzili Beata Malczewska oraz Robert Pluta. Swojego patronatu udzieli nam m.in.: JE ks. abp Z. Zimowski, JE ks. bp Henryk Tomasik, prezydent ZPKM JE Aleksander their daily activities. The kindergartens visited by our volunteers were: Municipal Kindergarten No. 5 in Krosno, where three days were spent on first aid exercises for participants aged 4, 5 and 6, demonstrating to two groups per day. Municipal Kindergarten No. 2 in Krosno, where participants were children aged 6. Our volunteers continue to visit schools which invite us, teaching from the youngest years how to assist the injured. (Joanna Ziemiańska) w Over a dozen persons took part in a course to improve psychological and pedagogical skills in conducting training in premedical first aid that was held on April 2013 at the Maltese Assistance Center in Katowice. The course was part of the project Promotion and organization of volunteer action Maltese Assistance, co-financed by the City of Katowice. The course began with a meeting with an attorney, who explained the legal regulations governing volunteerism. Subsequent topics included workshops in social psychology, learning and interpersonal communication. Everything happened with a purpose. Each participant could verify his skills by preparing a presentation of a selected topic in the area of pre-medical first aid. An additional task was to utilize, in the course of this presentation, the skills and knowledge gained in this course. There was plenty of mutual supervision, thanks to which each participant knew what was terrific in his method of presentation, and what needed to be changed. All of this so that volunteers of the Order of Malta would be able to conduct training in pre-medical first aid according to the highest standards. But this is not the end of the project. The participants were given another task: conducting at least four demonstrations, training sessions or educational activities in kindergartens, elementary and secondary schools in the city of Katowice. This course was not only 23 hours of very intensive work, confrontation of existing skills with new knowledge, exchange of ideas of experiences. It was above all the establishing of new contacts and reaching new conclusions toward the best possible method of training in saving of lives, from the very first years of a person s education. The project is co-funded by the City of Katowice. (Text and photo: Małgorzata Szatan) w The First Chivalric Charity Concert was held on April in the Concert Hall of the Municipal Offices in Radom, to benefit the Hospice of Bl. Fr. Michał Sopócki in Wilno. It was organized jointly by the Polish Association of Knights of Malta, the Knights of Columbia and the Equestrian Order of the Holy Sepulcher. The performance of the Radom Chamber Orchestra was enriched by the playing of eminent violinist Robert Kwiatkowski. The event was led by Beata Malczewska and Robert Pluta. Honorary patrons were H.E. Abp. Z. Zimowski, H.E. Bp. Hen- CZERWIEC 2013 Strona 9

10 Wydarzenia Events hr. Tarnowski, JE Maciej bar. Heydel, JE Paweł Gieryński, senator W. Skurkiewicz, prezydent m. Radomia oraz dwoje merów z Wileńszczyzny. ZPKM był reprezentowany przez ośmioro członków Związku. Należy także odnotować duże wrażenie, jakie na słuchaczach zrobiła prezentacja s. Michaeli Rak, która założyła i prowadzi to hospicjum. Podczas koncertu można było zakupić cegiełki w cenie 10 lub 20 zł - łącznie z wpłatami darczyńców (zwłaszcza ks. Abpa Z. Zimowskiego) organizatorom udało się zebrać kwotę zł. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana współpraca trzech zakonów rycerskich, stanie się naszą lokalną tradycją. (Robert Wiraszka, Grzegorz Izbicki) w 30 kwietnia 2013 biskup pomocniczy diecezji bielsko żywieckiej Piotr Greger podczas sprawowania Mszy świętej inaugurującej Pierwszą Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko - Żywieckiej do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach poświęcił sztandar Maltańskiej Służby Medycznej oddziału Kęty, który wraz z innymi oddziałami diecezji podjął się zabezpieczenia medycznego tego wydarzenia. Sztandar stał się symbolem naszego oddziału i będzie nam towarzyszył podczas różnych ważnych uroczystości, w których weźmiemy udział. (Mariusz Zawada Komendant MSM Kęty) w W piątek, 3 maja 2013 odbył się maltański wyjazd do Pszczyny i Bielska Białej. Uczestnikami byli podopieczni Ośrodka Caritas Miłosierdzie Boże w Mikołowie Borowej Wsi, wolontariusze oraz przyjaciele Zakonu Maltańskiego ze Śląska. Głównym celem naszego wyjazdu było zwiedzenie Pałacu w Pszczynie. Niezwykłe wnętrza oraz bogata historia właścicieli Pałacu zrobiły na nas duże wrażenie, każda komnata była dobrze opisana. Po zwiedzeniu pałacowych komnat i zbrojowni nadszedł czas na spacer po pszczyńskim parku. Był to doskonały moment na rozmowy oraz podziwienie przyrody. W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Sióstr Szkolnych Notre Dame w Bielsku Białej Lipniku, gdzie zostaliśmy podjęci obiadem, tam też znaleźliśmy czas na spokojne rozmowy i krótki odpoczynek. Końcowe akcenty wyjazdu to zwiedzenie galerii BWA - gdzie zobaczyliśmy wystawę Leona Tarasiewicza, wystawę zdjęć Bogdana Frymorgena Kazimierz bez słów - oraz zwiedzenie starego miasta. Szczególnie podziękowania za pomoc w organizacji składam: Bogumile Grzymowskiej, Ewie Jóżwiak, S.M Józefinie Piecha, przełożonej Domu w Lipniku. oraz Annie Wróbel. (Marek Grzymowski) w Testy, eseje, obrony po prawie czterech miesiącach zmagań już po raz 9 wyłoniono zwycięzców Konkursu Papieskiego. 11 maja w dziewięciu polskich miastach odbył się finał kolejnej edycji projektu dla młodzieży ponadgimnazjalnej organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. W Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Toruniu, Łodzi, Warszawie i Katowicach autorzy najlepiej ocenionych prac pisemnych bronili ich przed finałowymi komisjaryk Tomasik, President of the Polish Association H.E. Count Aleksander Tarnowski, H.E. Bar. Maciej Heydel, J.E. Paweł Gireuński, Senator W. Skurkiewicz, the Mayor of the City of Radom and two mayors from the Wilno area. The Polish Association was represented by eight members. The presentation by Sr. Michaela Rak, who founded and heads this hospice, made a great impression on the audience. Donations were collected in amounts of 10 or 20 zł. together with major contributions (particularly that of Abp. Zimowski), the organizers collected the sum of 29,000 zł. We hope that this beginning collaboration of the three chivalric orders will become our local tradition. (Robert Wiraszka, Grzegorz Izbicki) w On April , during a mass inaugurating the first Pedestrian Pilgrimage from the diocese of Bielsko-Żywiec to the Sanctuary of Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki, Auxiliary Bishop Piotr Greger blessed the standard of the Maltese Medical Corps Kęty Unit, which together with other units of the diocese undertook the medical service to the pilgrimage. The standard becomes the symbol of our unit and will accompany us in various important ceremonies in which we take part. (Mariusz Zawada) w A Maltese field trip to Pszczyna and Bielsko Biała took place on May Participants were wards of the Caritas Center Divine Mercy in Mikołów Borowa Wieś, volunteers and friends of the Order of Malta in Silesia. The main goal of the trip was to visit the palace in Pszczyna. The unusual interiors and rich history of the owners of the palace made a great impression on us; each chamber was well described. After touring the palace chambers and the armory, it was time for a walk in the park. It was an excellent opportunity for conversation and admiration of nature. In the afternoon, we went to the Teaching Sisters of Notre Dame in Bielsko Biała Lipnik, where we were hosted with a lunch, had time for quiet conversations and a short rest. At the end of the trip, we visited the BWA Gallery, where we saw an exhibition of works by Leon Tarasiewicz, an exhibit of photographs by Bogdan Frymorgen titled Kazimierz without words. We also toured the old town. Particular thanks for assistance in organization to: Bogumiła Grzymowska, Ewa Jóźwiak, Sr. M. Jóżefina Piecha, superior of the House in Lipnik, and Anna Wróbel. (Marek Grzymowski) w After almost four months of tests, essays, defenses, the winners of the 9 th Papal Competition were announced. The finals of this edition of the contest for students of secondary school upper classes, organized by the Institute Tertio Millennio, were held in 9 Polish cities on May 11. In Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Warsaw and Wrocław, the authors of the most highly evaluated essays defended their works before finals commissions. This Strona 10 CZERWIEC 2013

11 Wydarzenia Events mi. W tym roku tematy esejów dotyczyły kwestii powszechnego powołania do świętości i sumienia w nauczaniu Jana Pawła II oraz realizacji przez polskiego papieża postanowień Soboru Watykańskiego II. Widać wyraźnie, że młodzież naprawdę dobrze zna dorobek polskiego papieża i potrafi go mądrze i ciekawie zinterpretować. Z roku na rok poziom prezentowany przez uczestników konkursu jest coraz wyższy mówi Paweł Kostecki z portalu franciszkanska3.pl, członek krakowskiej komisji. W nagrodę za zdobycie I miejsca dziewięciu laureatów pojedzie w czasie wakacji na wspólną wycieczkę do Rzymu. Pozostali finaliści otrzymali nagrody książkowe. Przyznano również specjalne wyróżnienie za najlepszy esej. Tablet ufundowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie otrzymał Tomasz Grzyb z Rzeszowa, autor pracy pt. Jan Paweł II Syn Soboru. W Krakowie wręczenia nagród dokonali przedstawiciele Patronów Honorowych Konkursu. W Imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty wręczyła nagrody Pani Wizytator Beata Popek, zaś w Imieniu Prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Marcin Świerad, Kawaler Maltański. IX edycję Konkursu Papieskiego przygotował 35-osobowy zespół wolontariuszy Instytutu Tertio Millennio z całego kraju. Warto podkreślić, że byli wśród nich laureaci i finaliści konkursu z poprzednich lat. Cieszy nas fakt, że Konkurs Papieski jest projektem, w który warto się zaangażować nie tylko w roli uczestnika. Dla wielu osób ta przygoda trwa dalej podkreśla Jan Barcik, koordynator tegorocznej edycji i zarazem laureat z roku W tym roku patronat honorowy nad konkursem objęli: J.E. Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander hr. Tarnowski, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz i Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. Celem Konkursu Papieskiego jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, zainspirowanie ich do kształtowania otaczającej ich rzeczywistości oraz zachęcenie do pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej. Projekt Instytutu Tertio Millennio jest jednym z największych konkursów tego typu w Polsce. Łącznie z bieżącą edycją wzięło w nim udział już ok. 30 tys. młodych ludzi. Konkurs Papieski przebiega w czteroetapowej formule. Najpierw wszyscy zarejestrowani uczestnicy przystępują do quizu złożonego z 20 pytań, dotyczących biografii i nauczania Jana Pawła II. Osoby, które uzyskają wymaganą ilość punktów, przechodzą do kolejnego etapu testu on-line. Ok. 180 uczestników z całego kraju, którzy zgromadzą w nim największą liczbę punktów, przystępuje do pisania esejów na jeden z kilku tematów związanych z papieskim nauczaniem. Konkurs wieńczy finał, podczas którego najlepsi bronią tez zawartych w napisanych pracach. (Jan Barcik, Koordynator Konkursu Papieskiego) w W niedzielę, 12 maja 2013 swoją rocznicę święceń kapłańskich obchodził ks. Michał Palowski, Kapelan Magistralny Konfraterni Śląskiej. Drogi Kapelanie, życzymy Tobie wielu łask oraz potrzebnych sił. W tym miejscu dziękujemy Ci za wieloletnią posługę duszpasterską, która przybliża nas do Boga. Szczęść Boże! Członkowie ZPKM, wolontariusze, podopieczni i przyjaciele skupieni wokół Konfraternii Śląskiej. w 2 maja już po raz 10 obchodziliśmy uroczyście Dzień Flagi Państwowej oraz Polonii i Polaków za granicą. Centralne uroczystości zorganizowane zostały w Warszawie, year, the topics of the essays dealt with issues of universal calling to holiness and conscience in the teachings of John Paul II, and the implementation by this pope of the provisions of the Second Vatican Council. It is apparent that young people know very well the legacy of the Polish pope and can interpret it in profound and interesting ways. From year to year, the level of achievement of the contestants keeps increasing says Paweł Kostecki of the website fraciszkanska3.pl, a member of the Kraków commission. Nine winners of the first prize will travel during the summer vacation to Rome. Remaining finalists received prizes of books. A special recognition was given to the best over-all essay a plaque funded by the Center of the Thought of John Paul II in Warsaw was awarded to Tomasz Grzyb of Rzeszów, who wrote John Paul II Son of the Vatican Council. In Kraków, the prizes were presented by representatives of the Honorary Patrons of the Competition. Ms. Beata Popek presented prizes in the name of the Curator of Education of Małopolska Province, and Mr. Marcin Świerad, KM, presented in the name of the President of the Polish Association of Knights of Malta. The ninth edition of the Papal Competition was prepared by a team of 35 volunteers from the Institute Tertio Millennio from the entire country. It should be noted that this group included winners and finalists of the competition from prior years. We are pleased that the Papal Competition is a project which is attractive not only for participants. For many persons, that participation goes on says Jan Barcik, coordinator of this year s edition and a winner from This year, honorary patronage was provided by: H.E. President of the Polish Association of Knights of Malta Count Aleksander Tarnowski, Primate Abp. Józef Kowalczyk, Metropolitan Archbishop of Kraków Card. Stanisław Dziwisz and Minister of National Education Krystyna Szumilas. The goal of the Papal Competition is to generate interest among young people in the person and teachings of John Paul II, to inspire them to exert influence on their surroundings, and to encourage them to deepen their knowledge of Catholic social teaching. This project of the Institute Tertio Millennio is one of the largest contests of this type in Poland. Including this year s edition, participants number about 30,000 young people. The Papal Competition consists of four phases. First, all of the registered participants take part in a quiz of 20 questions about the biography and teachings of John Paul II. Those who score the required number of points proceed to the next stage an on-line test. About 180 participants who score the highest proceed to write essays on one of several topics related to papal teachings. The contest is ended in a final, during which the best essayists defend the theses expressed in their written works. (Jan Barcik, Coordinator of the Papal Competition) w On Sunday, May Fr. Michał Palowski, Magistral Chaplain of the Silesian Confraternity, observed the anniversary of his ordination. Dear Chaplain, we wish you many graces and the strength to carry on. We thank you for your many years of pastoral service which has brought us closer to God. God bless! Members of ZPKM, volunteers, charges, and friends connected with the Silesian Confraternity. w On May 2 we observed, for the 10 th time, the celebration of the Day of the National Flag and Polonia outside of Poland. The main observances were in Warsaw, in front of the Presidential Palace. They began with the parade of the Representational Company of the Polish Armed Forces and the Military Band, CZERWIEC 2013 Strona 11

12 Wydarzenia Events przed Pałacem Prezydenckim. Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt poprzedził przemarsz Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestry Wojskowej. W czasie uroczystości Pan Prezydent Bronisław Komorowski uroczyście wręczył flagi państwowe m.in. jednostkom wojskowym, organizacjom pozarządowym, szkołom, organizacjom polonijnym oraz zasłużonym polskim żeglarzom. W uznaniu działalności dobroczynnej i szpitalniczej, flagą został uhonorowany Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, w imieniu którego flagę z rąk Pana Prezydenta odebrał Szpitalnik, Konfrater Jan Emeryk Rościszewski. Na uroczystości obecni byli członkowie ZPKM wraz z rodzinami: Andrzej Potworowski, Jerzy Donimirski, Stanisław Szweycer, Maxymilian Bylicki, Izabella Czartoryska-Caillot, Anna Górska, Agnieszka Willenberg i Wojciech Kożuchowski. (Wojciech Kożuchowski, fot. J. Manka) w W dniach od 3 do 6 maja odbyła się 55 Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Jednocześnie była to 30 Pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. W roku 1983 członkowie ZPKM zorganizowali grupę polską przy Pielgrzymce Związku Belgijskiego, a od 1984 do 1988 Polska Pielgrzymka była związana organizacyjnie z pielgrzymką Związku Angielskiego. W roku 1989 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich po raz pierwszy zorganizował pielgrzymkę w oparciu o struktury krajowe. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyło: 30 Pielgrzymów w tym 13 niepełnosprawnych, 5 Kadetów Maltańskich, 52 opiekunów i osób funkcyjnych, w tym 20 członków ZPKM z JE Prezydentem Aleksandrem Tarnowskim na czele, 4 Kapelanów (w tym 3 z ZPKM), 16 Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej i Pomocy Maltańskiej. Wśród wyżej wymienionych, w pielgrzymce brali wolontariusze, damy i kawalerowie z Kanady, Belgii, Francji oraz z Londynu. Po raz pierwszy podróżowaliśmy również autokarem, dzięki czemu w pielgrzymce uczestniczyło znacznie więcej wolontariuszy i pracowników dzieł maltańskich. Podróż autokarem, z wydłużonym odpoczynkiem i noclegami, umożliwiła również zwiedzanie pięknego Fryburga. W pierwszym dniu pielgrzymki Prezydent ZPKM wraz ze Szpitalnikiem w trakcie Mszy Św. przekazali flagę otrzymaną od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Maltańskiej Służbie Medycznej, która wystawiła poczet flagowy. Szczególne podziękowania kierujemy do Andrzeja i Monique Mańkowskich za pomoc finansową dzięki której tegoroczna followed by raising of the national flag. President Bronisław Komorowski ceremoniously presented flags to, among others, military units, non-government organizations, schools, Polonian organizations and Polish sailors. The Polish Association of Knights of Malta received a flag in recognition of its charitable and hospitaller works. In the name of the Association, the flag was accepted from the President by Hospitaller Confr. Emeryk Rościszewski. The observances were attended by members of the Association along with their families: Andrzej Potworowski, Jerzy Donimirski, Stanisław Szweycer, Maxymilian Bylicki, Izabella Czartoryska-Caillot, Anna Górska, Agnieszka Willenberg and Wojciech Kożuchowski. (Wojciech Kożuchowski, photo J, Manka) w The 55 th Pilgrimage of the Order of Malta to Lourdes took place on May 3-6. This was also the 30 th pilgrimage of the Polish Association of Knights of Malta. In 1983, members of the Polish Association organized a Polish contingent with the Pilgrimage of the Belgian Association, and from 1984 to 1988 the Polish Pilgrimage was organizationally associated with the British Association. In 1989, the Polish Association organized the first pilgrimage based on Polish organizational structures. Participants in this year s pilgrimage were: 30 pilgrims including 13 with disabilities, 5 Maltese Cadets, 52 caregivers and functionaries, including 20 members of the Association led by H.E. President Aleksander Tarnowski, 4 chaplains (3 from the Association), 16 volunteers of the Maltese Medical Corps. Among these were volunteers, dames and knights from Canada, Belgium, France and London. For the first time we travelled by bus, thanks to which significantly more volunteers and workers in Maltese charity works were able to participate. Travel by bus, with extended rest stops and layovers, also made possible the visit to beautiful city of Freiburg. On the first day of the pilgrimage, the President and Hospitaller of the Association presented a flag received from the President of the Republic of Poland to the Maltese Medical Corps, which posted a color guard. We express particular thanks to Andrzej and Monique Strona 12 CZERWIEC 2013

13 Wydarzenia Events pielgrzymka mogła się odbyć. Dziękujemy za indywidualną wpłatę konfratrowi Zbigniewowi Lisowi z Londynu oraz wszystkim uczestnikom których wpłaty umożliwiły realizację udziału Polskiego Związku w największym religijnym spotkaniu Zakonu Maltańskiego na Świecie w którym Panowie Chorzy są na pierwszym miejscu. W pielgrzymce Zakonu uczestniczyło blisko 8000 chorych, niepełnosprawnych, wolontariuszy i członków Zakonu z Wielkim Mistrzem na czele. Już dziś zapraszamy na pielgrzymkę w roku Termin: pobyt w Lourdes 2-6 maja. (Dowódca Pielgrzymki Marcin Świerad oraz prowadzący pielgrzymkę Szpitalnik ZPKM Jan Emeryk Rościszewski) w W sobotę, 18 maja odbyła się doroczna pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz osób zaangażowanych w dzieła maltańskie na Jasną Górę. Słowa wprowadzenia i przywitania dokonał bp Andrzej Dziuba, Naczelny Kapelan ZPKM. Następnie ks. dr Jan Słowiński z Konfraternii Wielkopolskiej wygłosił konferencję na temat drugiego członu misji Zakonu Maltańskiego Obsequium Pauperum. Po krótkiej przerwie ks. prałat Roman Maj z Warszawy przewodniczył nabożeństwu drogi krzyżowej na jasnogórskich wałach. Centralnym punktem była msza św. w kaplicy cudownego obrazu. Liturgii przewodniczył bp Andrzej Dziuba. W Pielgrzymce uczestniczyło 20 członków ZPKM, 4 Kapelanów, 9 wolontariuszy z Nysy, 12 osobowa grupa z Katowic oraz 5 osobowa grupa z Domu Pomocy w Puszczykowie. (Marek Grzymowski, foto autor) w W niedzielę 2 czerwca odbył się 3 Maltański Dzień Dziecka organizowany przez nyski oddział Maltańskiej Służby Medycznej. Przy pięknej, słonecznej pogodzie (po ulewnej sobocie), w parku parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie bawiło się z Maltańczykami 511 dzieci. Było to sporym wyzwaniem dla naszych wolontariuszy. Wcześniej, dzięki naszym sponsorom, głównie Maltańczykowi z Vechty, Bernhardowi Serwuschok przygotowaliśmy 670 nagród, by dla żadnego dziecka nie zabrakło, ponieważ liczba dzieci była trudna do przewidzenia. Tegoroczny MDD był zakończeniem I Marszu dla Życia i Rodziny jaki odbył się w Nysie. Dzieci wraz z rodzinami (mamusie, tatusie, babcie i dziadkowie) przybyły do parku koło godz Można sobie tylko wyobrazić co się działo kiedy nagle wmaszerował do parku tłum złożony z około 2,500 osób... Punkt rejestracji zawodników (jak i miejsca poszczególnych konkurencji sportowych) przeżywał nieustanne oblężenie aż do zachodu słońca. Przygotowaliśmy dla dzieci 10 konkurencji sportowych. Jedną z konkurencji było strzelanie z łuku prowadzone przez Sekcję Łuczniczą z nyskiego L.O. Carolinum, gdzie mieliśmy przyjemność gościć kilka dni temu na prezentacji dzieł Zakonu Maltańskiego i Maltańskiej Służby Medycznej. Oprócz strzelania z łuku były: rzuty do celu, rzuty na odle- Mańkowski for their financial assistance, thanks to which this year s pilgrimage could take place. Thank you to Confr. Zbigniew Lis from London for his individual contribution, and to all participants whose contributions make possible the participation of the Polish Association in the world s largest religious gathering of the Order of Malta, in which Our Lords the Sick are in first place. The pilgrimage of the Order was attended by close to 8,000 sick, disabled, volunteers and members of the Order, led by the Grand master. We already invite you to the pilgrimage in 2014, on 2-6 May. (Commander of the Pilgrimage Marcin Świerad, and leader Hospitaller Jan Emeryk Rościszewski) w The annual pilgrimage to Częstochowa of the Polish Association of Knights of Malta and persons involved in Maltese works of charity took place on Saturday, May 18. Words of introduction and greeting were spoken by Bp. Andrzej Dziuba, Head Chaplain of the Polish Association. Then Fr. Jan Słowiński of the Wielkopolska Confraternity delivered a talk on the second arm of the mission of the Order of Malta Obsequium Pauperum. After a short pause, Msgr. Roman Maj of Warsaw led a Way of the Cross on the stations along the walls of the monastery. The central observance was a mass in the chapel of the miraculous icon. The liturgy was led by Bp. Andrzej Dziuba. Taking part in the pilgrimage were 20 members of the Association, 9 volunteers from Nysa, 12 persons from Katowice and 5 persons from the Assistance Home in Puszczyków. (Text and photo: Marek Grzymowski) w 3 rd Maltese Children s Day took place on Sunday, June 2, organized by the Nysa unit of Maltese Medical Corps. In beautiful sunny weather (after a rainy Saturday), 511 children played with our Maltese volunteers in the park of the Parish of Our Lady of Sorrows in Nysa. It was quite an experience for our volunteers. Earlier, thanks to our sponsors, mainly Bernhard Serwuschok, a Knight of Malta from Vechta, we prepared 670 prizes, so no child would be without one, because it was difficult to foresee the number of children that would take part. This year s Children s Day was the conclusion of the 1 st March for Life and Family which took place in Nysa. Children and their families (mothers, fathers, grandparents) arrived at the park around 4:00 PM. You can well imagine the scene when a crowd numbering about 2,500 persons entered the park. The registration desk for the participants, as well as the sites of the various sporting events, were continuously crowded until sunset. We prepared 10 sporting competitions for the children. One of the competitions was archery, conducted by the Archery Club of the Carolinum Secondary School in Nysa, where a few days earlier we had the opportunity to make a presentation about the works of the Order of Malta and the Malta CZERWIEC 2013 Strona 13

14 Wydarzenia Events głość, skakanka, kręgle, Kot w butach, łowienie rybek, szczudła, slalom, bieg z woreczkiem. Ponadto Teatr Ognia Paradox zapewnił naszym milusińskim nieodpłatnie warsztaty na których można było poćwiczyć zręczność we władaniu różnymi przyborami kuglarskimi. Studentki Wydziału Kosmetologii z PWSZ w Nysie, praktykantki Pani Marzeny Hamankiewicz ze Studia Piękna, także nieodpłatnie, malowały dzieciom buzie. Wypożyczalnia Strojów Karnawałowych mieszcząca się przy ul. Miłosza w Nysie zadbała jak co roku, również nieodpłatnie o to, byśmy się bajkowo zaprezentować mogli. Wolontariusze, w tym czteroosobowy zespół karetki, zabezpieczali także całą trasę Marszu dla Życia i Rodziny, MDD i piknik rodzinny w parku. Wolontariat to piękna sprawa, trzeba być przygotowanym na ciężką pracę ale i dobrą zabawę. Wszelkie działania na rzecz potrzebujących uczą cierpliwości, odpowiedzialności, pokory i dają satysfakcję z dobrze wykonanych zadań. (Tekst i zdjęcie Irena Wolak, Komendant oddziału MSM w Nysie) w Nakładem naszego Związku ukazał się pierwszy numer gazety Krzyż Maltański, przedstawiającej nasze dzieła charytatywne i informacje o Zakonie. Gazeta będzie się ukazywać cyklicznie w nakładzie 2000 egzemplarzy. Jest ona skierowana do szerokiego grona odbiorców i ma na celu rozpropagowanie wiedzy o naszym Zakonie w społeczeństwie. Dostępna jest także online zakonmaltanski.pl/krzyzmaltanski/1/#/ Chapter_1 w 2 czerwca Zakon Maltański po raz kolejny wsparł ogólnopolską akcję Marsz dla życia i rodziny w Katowicach. Akcję rozpoczęła Msza św. o godzinie 10.30, po której kilka tysięcy osób przemaszerowało do Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki, gdzie pod wieżą spadochronową uczestnicy spędzili słoneczne popołudnie na pikniku przy tradycyjnej śląskiej muzyce. Nad opieką medyczną czuwali wolontariusze Maltańskiej Służby Medycznej z Bielska Białej i Katowic. (Marcin Świerad) w W sobotę 8 czerwca Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska wraz z wolontariuszami z Imperial Tobacco Polska Manufacturing oraz Imperial Tobacco Polska zorganizowali w Skrzyńsku (k. Radomia) warsztaty integracyjne Maltaniada 2013 dla osób niepełnosprawnych z Radomia i okolic. Była to już 4 edycja Maltaniady, a tegoroczny program był równie ciekawy, inspirujący oraz pozwalający nawiązać wiele cennych znajomości i przyjaźni, jak w poprzednich latach. Opiekunowie osób niepełnosprawnych wysłuchali wykładu pt: Blok niezależnego życia dla opiekunów, przeprowadzonego przez specjalistę od niezależnego życia. W tym czasie wolontariusze zorganizowali osobom niepełnosprawnym blok gier i quizów. Następnie odbyło się spotkanie z księdzem kanonikiem Andrzejem Szewczykiem, kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej, który przedstawił niezwykłą historię Sanktuarium, mającego swe początki w XII wieku. Skrzyńsko jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemi radomskiej. Atrakcją programu było zwiedzanie kościoła, który w obecnym kształcie Medical Corps. Besides archery, other events included: throwing at targets, throwing for distance, jumping rope, bowling, Puss in Boots, hooking of fish, stilts, slalom, sack racing. In addition, the Paradox Theater of Fire provided, at no cost, workshops at which our little ones could test their dexterity with various juggling tools. Students from the Cosmetology Department of a vocational school in Nysa, interns of Marzena Hamankiewicz from Studio Piękna, did face painting, also at no charge. As in years past, Carnival Costume Rentals from Nysa provided, also at no charge, the opportunity for dressing up fantastically. Our volunteers, including a four-person crew of the ambulance, provided medical security over the entire route of the March for Life and Family, the Children s Day and the family picnic in the park. Volunteering is a beautiful action; one must be prepared for hard work but can also experience great enjoyment. Work on behalf of those in need of help teach us patience, responsibility, humility, and provide satisfaction from well-performed tasks. (Text and photo: Irena Wolak, Commander of the MMC unit in Nysa) w Our Association has published the first issue of the newsletter Maltese Cross, presenting descriptions of our charitable works and information about the Order. It will be published periodically in a printing of 2000 copies. It is aimed at a wide audience and is intended to publicize information about our Order in society at large. It is also available online at w On June 2, the Order of Malta once again supported the all-poland action March for Life and Family in Katowice. The event began with a mass at 10:30 AM, after which several thousand persons marched to Thaddeus Kosciuszko Municipal Park, where, under the parachute tower, they spent a sunny afternoon picnicking to the sounds of traditional Silesian music. Medical security was provided by volunteers of Maltese Medical Corps from Bielsko Biała and Katowice. (Marcin Świerad) w On Saturday June 8, in Skrzyniec (near Radom), the Foundation of Polish Knights of Malta, in association with volunteers of the Imperial Tobacco Polska, organized integrational workshops Maltaniad 2013 for handicapped persons from Radom and vicinity. This was the 4 th such event, and this year s program was equally interesting, inspiring and generating many valuable acquaintances and friendships, as in years past. Caregivers of handicapped persons listened to a presentation entitled Blocking out independent time for caregivers, given by a specialist in independent living of both caregivers and the handicapped. During that time, volunteers organized games and quizzes for the handicapped. Next there was a meeting with Rev. Canon Andrzej Szewczyk, curator of the Sanctuary of Our Lady of Staroskrzyńsko, who presented the unusual history of the Sanctuary, which had its beginnings in the 12 th century. Skrzyńsko is one of the oldest settlements in the Radom area. A particular attraction was the tour of the church, which in its present form was built in Strona 14 CZERWIEC 2013

15 Wydarzenia Events został zbudowany w 1768 roku. Po Drodze Krzyżowej oraz mszy świętej, prowadzonych przez ks. Andrzeja Tuszyńskiego, nadszedł czas na wspólny posiłek i ognisko, przy taktach muzyki wykonywanej na żywo przez dwóch wykonawców na akordeonie i gitarze. Uczestnikom warsztatów przedstawiono także kolejny wykład z elementami praktycznymi dotyczącymi opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu wolontariuszy w trakcie tego warsztatu, opiekunowie dowiedzieli się jak podczas opieki nad osobami chorymi zadbać także o własne zdrowie. Uczestnicy imprezy są przez radomską Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich przywożeni nie tylko z Radomia i okolic, ale także z Mszczonowa, Skaryszewa, Jastrzębi, Grójca oraz Nowej Dęby (k. Rzeszowa). W tegorocznych warsztatach uczestniczyło w sumie ponad 100 osób to rekordowa ilość w porównaniu do poprzednich edycji (w 2012 roku było 92 uczestników, w roku 2011 ok. 80 osób, a w pierwszej edycji w 2010 r. było ich ok. 60). To także wielki sukces dla wolontariuszy z obu firm Imperial Tobacco w Polsce, którzy jak co roku pomogli osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, uważając to za swoją społeczną powinność. Spotkanie zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia odmówiona wspólnie przez uczestników i opiekunów. (tekst i zdjęcie Robert Wiraszka) w 10 czerwca w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się uroczyste nadanie przez Prezydenta Miasta Krakowa tytułu Filantropa Krakowa a.d Jedną z 3 docenionych osób, pod względem dobroczynności, został kfr. Jerzy Donimirski za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym - wieloletnią i skuteczną organizację Opłatka Maltańskiego. Akcja ta, powstając w Krakowie, aktualnie organizowana jest w 6 miastach. W 2013 roku odbędzie się 12 edycja Opłatka Maltańskiego. Tytuł ten, jak podkreśla Jerzy Donimirski, obejmuje wszystkich, którzy co roku przyczyniają się do organizacji i wsparcia akcji. Po uroczystościach w Urzędzie Miejskim organizatorzy, przedstawiciele Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz sponsorzy Opłatka Maltańskiego spotkali się w Restauracji Gródek. (Hanna Wesołowska Starzec, fot. UMK) w 18 czerwca, na 302 kilometrze autostrady, na trasie Opole Katowice, odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Za zgodą Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, w porozumieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przygotowano pozorację zdarzenia masowego- zderzenia autokaru z cysterną prze- After Stations of the Cross and mass, celebrated by Rev. Andrzej Tuszyński, there was a meal and a campfire, at which live music was performed by an accordionist and a guitarist. Participants in the workshops were also presented with a lecture on practical aspects of caring for the handicapped. Caregivers learned how, in the course of caring for sick persons, to safeguard their own health. Participants of this event are transported by the Foundation of Polish Knights of Malta in Radom not only from Radom and its environs, but also from Mszczonów, Skaryszew, Jastrzębie, Grójec and Nowa Dęba (near Rzeszów). Over 100 persons took part in this year s workshops that is a record compared with past years (in 2012 there were 92, in 2011 ab. 80, and at the first event in 2010, ab. 60). It was also a great success for the volunteers of Imperial Tobacco in Poland, who as in years past assisted the handicapped and their caregivers, considering it their social responsibility. The event was ended by a Chaplet to Divine Mercy, recited jointly by the participants and caregivers. (Text and photo: Robert Wiraszka) w On June 10, in the Municipal Offices of the City of Kraków, the Mayor of Kraków bestowed titles of Philanthropist of Kraków AD One of 3 persons so recognized was Confr. Jerzy Donimirski, for his outstanding service to the needy, exemplified by his effective organizing, over many years, of the Maltese Christmas Socials which originated in Kraków. Currently they are held in 6 cities. The 12 th edition of these events will be held in The recognition, it was pointed out by Donimirski, is deserved by all those who every year contribute to the organization and support of these events. After the ceremonies at the Municipal Offices, representatives of Municipal Centers of Social Assistance and sponsors of Maltese Christmas Socials met at the Gródek Restaurant. (Hanna Wesołowska-Starzec) w On June 18, at the 302 km marker of the Opole Katowice highway, there was an exercise of rescue services. By agreement of Silesian Governor Zygmunt Łukaszczyk, the Provincial Crisis Management Center and the General Directorate of national Highways, a demonstration was staged simulating a massive accident the collision of a bus coach with CZERWIEC 2013 Strona 15

16 Wydarzenia Events wożącą substancję łatwopalną. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej, podstawowe i specjalistyczne Zespoły Ratownictwa Medycznego z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, a także zespół psychologów i duchowni. Maltańska Służba Medyczna została poproszona o realne zabezpieczenie medyczne manewrów. Zespół Maltańskiej Karetki stawił się na komendzie PSP Katowice i wraz z organizatorami ćwiczeń przejechał w kolumnie na miejsce pozoracji. Przez cały czas trwania manewrów nasz zespół czuwał nad zdrowiem i życiem osób uczestniczących w ćwiczeniach. W imieniu członków zespołu oraz całej Maltańskiej Służby Medycznej dziękujemy organizatorom za tak wielkie zaufanie i możliwość uczestniczenia i współpracy podczas tak dużych manewrów. (Olga Żochowska, ratownik medyczny Maltańskiej Służby Medycznej, zdjęcie: Piotr Kaczmarek) w 22 czerwca 2013 r. odbył się kolejny wyjazd podopiecznych i wolontariuszy Zakonu Maltańskiego ze Śląska do Krakowa. Śląska grupa liczyła łącznie 11 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych i 6 wolontariuszy. Program obejmował: zwiedzanie podziemia Rynku, wspólną modlitwę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Najważniejszym punktem dnia była msza św. z okazji jubileuszu 900 lecia wydania bulli Paschalisa III powołującej Zakon Maltański oraz w 30-lecie poświęcenia kościoła p.w św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach. Przewodniczył jej J.Em. Kardynał Franciszek Macharski, w asyście księży koncelebransów i służby liturgicznej. Obecni byli również Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander hr. Tarnowski, Damy i Kawalerowie Maltańscy, przedstawiciele samorządu, zgromadzeni parafianie oraz zaproszeni goście. Ostatnim akcentem dnia było uczestnictwo w wieczornym przedstawieniu Billy Kaleka w teatrze Groteska. Pobyt w Krakowie był czasem na nawiązywanie nowych relacji i niezapomnianych przeżyć duchowych i kulturalnych. Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Donimirskiemu za wykwintny poczęstunek w Restauracji Kościuszko oraz wolontariuszom którzy pomagali w opiece nad podopiecznymi. (Marek Grzymowski, fot. M. Szatan) w 23 czerwca, w Bielsku Białej, wolontariusze Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej z Oddziału w Kętach przeprowadzili pokazy pierwszej pomocy dla uczestników zjazdu Silesia Toastmasters. Ogromnym pozytywnym zaskoczeniem był fantastyczny odbiór uczestników i aktywne zainteresowanie pierwszą pomocą, ratowaniem życia i zdrowia. a tanker hauling a flammable substance. Participants in the exercise were firefighters from National Fire Protection and Volunteer Fire Department, basic and specialized Medical Emergency Teams from the Provincial Emergency Services, Airport Emergency Services, the police, and also a team of psychologists and clergy. Maltese Medical Corps was asked to provide medical security services to the exercise. The crew of the Maltese ambulance reported to the Fire Department headquarters in Katowice and traveled in convoy to the place of the simulation. Throughout the exercises, our team stood guard over the life and health of the participants. In the name of the members of the team, and the entire personnel of MMC, we thank the organizers for showing such great confidence in us, and allowing us to take part in such a large-scale exercise. (Olga Żochowskia, medical rescuer of MMC photo: Piotr Kaczmarek) w A trip from Silesia to Kraków for the handicapped and their caregivers was organized on June 22, The group numbered 11 persons, consisting of 5 charges and 6 caregivers. Events included touring the underground of the Market Square and group prayer at the Sanctuary of Divine Mercy at Łagiewniki. The most important event was a mass observing the 900 th anniversary of the issuance of bull of Pope Pascal III establishing the Order of Malta, and the 30 th anniversary of dedication of the Church of St. Maksymilian Kolbe in Mistrzejowice. It was celebrated by H.Em. Cardinal Francis Macharski, assisted by concelebrating priests and liturgical servers. In attendance were the President of the Polish Association Count Aleksander Tarnowski, Knights and Dames of Malta, representatives of local government, parishioners and invited guests. The last event of the day was an evening performance of the play Billy the Invalid in Theater Groteska. The trip to Kraków was an opportunity for establishing new relations and unforgettable spiritual and cultural experiences. Sincere thanks to Mr. Jerzy Donimirski for a splendid meal in the Kościuszko Restaurant, and to the volunteers who assisted in taking care of the charges. (Marek Grzymowski; photo M. Szatan) w On June 23, in Bielsko Biała, volunteers of the Maltese Medical Corps unit in Kęty put on demonstrations of first aid for participants of the convention of Silesia Toastmasters. We were positively surprised by the enthusiasm shown by the audience, and the great interest they expressed in first aid, safeguarding of life and health. Strona 16 CZERWIEC 2013

17 Wydarzenia Events Składamy serdeczne podziękowania organizatorom za zaproszenie i ciepłe przyjęcie. (Małgorzata Szatan) w W niedzielę, 23 czerwca, we wsi Solec pod Prudnikiem (woj. Opolskie), w parafii p. w. Św. Jana Chrzciciela odbył się odpust parafialny połączony z piknikiem rycerskim. Zakon Maltański na uroczystości reprezentowali: Ilona i Marcin Świeradowie z ZPKM oraz nyski oddział Maltańskiej Służby Medycznej. Parafialne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana, której przewodniczył kapelan Kapelan Magistralny Konfraterni Śląskiej ks. Michał Palowski. Wygłosił też homilię, w której przybliżył postać św. Jana Chrzciciela, nie tylko patrona parafii ale i głównego patrona Zakonu Maltańskiego. Asystował proboszcz parafii ks. Piotr Koziel. Nyski oddział Maltańskiej Służby Medycznej wystawił poczet sztandarowy. Dodatkowymi atrakcjami podczas odpustu były gry i zabawy dla dzieci, szukanie skarbu, pokaz walk rycerskich oraz życia obozowego. Był też czas na naukę czynności ratujących życie: pokazy pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników MSM o/ Nysa z możliwością przećwiczenia. Trochę historii: Pierwotnie znajdowały się tutaj kościoły - drewniany z 1285 r., a następnie murowany z 1525 r. Z uwagi na to, że kościół był zbyt mały i nie mieścił wszystkich wiernych, w 1902 r. został rozebrany. Obecny kościół jest murowany, w stylu neobarokowym i pochodzi z 1904 r. Konsekrowany został w 1912 r. Solec leży na opolskim szlaku joannitów. O komandorii w Solcu dowiadujemy się z opisów tzw. wizytacji kościelnych, zachowanych od XVI wieku. W skład komandorii wchodził komtur i 3 do 4 zakonników. Komtur najczęściej był też proboszczem miejscowego kościoła. Zakonnicy utrzymywali się z opłat swoich parafian, ale prowadzili także folwark z hodowlą zwierząt, polami uprawnymi i stawami rybnymi. Zatrudniali dość liczną służbę. Dom zakonników w Solcu należał do najmniejszych na terenie Śląska. Pod koniec XVI wieku dzięki staraniom komtura Michała Wolny wzniesiono tu nowe zabudowania mieszkalne. Zakon funkcjonował aż do 1810 roku, kiedy władze pruskie skasowały wszystkie posiadłości zakonne. W 1995 roku, w czasie remontu kościelnej wieży, odkryto stare niemieckie dokumenty, przypominające dzieje wsi i związki z zakonem. Niestety, po zakonnikach nie zachowały się do dziś żadne pamiątki czy zabytkowe budowle. Resztki zabudowań owczarni i kamiennych murów na terenie dzisiejszej plebanii groziły zawaleniem i zostały rozebrane. To były prawdopodobnie pozostałości po dawnych budynkach komandorii. Od czasu remontu kościoła, mieszkaniec wsi Józef Miller poświęcił się całkowicie historii zakonu joannitów. U siebie w stodole stworzył mini muzeum, które można zwiedzać. Jest też założycielem grupy rekonstrukcyjnej Bractwa Rycerskiego Maltus. W czasie Mszy odbyło się pasowanie Pana Józefa Millera na Rycerza Bractwa Rycerskiego. (Tekst: Irena Wolak, Komendant Oddziału MSM w Nysie, zdjęcie: Przemysław Fecko, MSM o/nysa) Sincere thanks to the organizers for the invitation and the warm reception. (Małgorzata Szatan) w On June 23, in the village of Solec near Prudnik (Opole Prov.), there was a festival of the patron saint at the parish of St. John the Baptist, including a picnic of knights. The Order of Malta was represented by Ilona and Marcin Świerad of the Polish Association and the Maltese Medical Corps unit from Nysa. The festival was opened by a concelebrated mass, with chief celebrant Fr. Michał Palowski, Magistral Chaplain of the Silesian Confraternity. He also delivered a homily in which he spoke of St. John the Baptist not only as the patron of the parish but also the chief patron of the Order of Malta. Fr. Palowski was assisted by Fr. Piotr Koziel, the pastor of the parish. The Nysa unit of MMC posted a color guard. Among the attractions at the festival were games for the children, a treasure hunt, demonstrations of knightly combat and of camp life. There was also an opportunity to learn lifesaving things: demonstrations of first aid by the rescuers of MSM, with the possibility of taking part in them. Some history: The first church standing here was a wooden one erected in 1285, followed by a masonry one in It became too small to accommodate the congregation, so it was demolished in The present church is masonry, in neobaroque style, built in It was consecrated in Solec lies on the Opole trail of the Joannite Order. Information about the Solec Commandery is given in descriptions of so-called church visitations, dating back to the 16 th century. The commandery consisted of a local master and 3 or 4 monks. The master was most often also the pastor of the local church. The monks were supported by donations of their parishioners, but also ran a farm where they raised livestock and fish and grew crops. They employed a fairly large body of servants. The monks house in Solec was one of the smallest ones in Silesia. In the late 16 th century, through the efforts of Master Michał Wolny, new residential buildings were erected. The monastery existed until 1810, when the Prussian authorities executed the cassation of all monastic properties. In 1995, during the restoration of the church tower, old German documents were found giving the history of the village and ties with the Order. Unfortunately, no mementoes of the monks themselves nor any historic structures remain. The remains of the sheep shed and other masonry walls on the rectory grounds were in danger of collapsing and were taken down. These were probably the remains of the old buildings of the commandery. Since the restoration of the church, village inhabitant Józef Miller has totally dedicated himself to the history of the Joannite Order. In his barn he created a mini-museum, which is open to the public. He is also the founder of a reconstruction group Knightly Confraternity of Maltus. During the mass, Mr. Józef Miller was knighted as a member of the Knightly Confraternity. (Text: Irena Wolak, Commander of MMC unit in Nysa; photo: Przemysław Fecko, MMC Nysa). (Translated by Tadeusz Mirecki) CZERWIEC 2013 Strona 17

18 Zakon The Order Bulla Pie postulatio voluntatis z 1113 roku Papal Bull Pie postulatio voluntatis of AD 1113 Aleksander Cieślak 15 II 2013 roku obchodziliśmy 900 rocznicę wydania przez papieża Paschalisa II bulli Pie postulatio voluntatis. Dokument ten jest jednym z najstarszych i najważniejszych aktów prawnych w dziejach Zakonu Maltańskiego. Należy postawić pytanie, dlaczego Następca św. Piotra zdecydował się wydać taki dokument, co było tego przyczyną i jaki był tego cel? Nowy twór, jakim był w pierwszych latach XII wieku Szpital Św. Jana w Jerozolimie dla sprawnego funkcjonowania wymagał jeszcze, oprócz woli erygujących go włoskich kupców z miasta Amalfi i braci, zgody biskupa i papieża. Konieczność ta wynikała z norm prawa kanonicznego, które praktycznie nie zmieniły się do dnia dzisiejszego. Taką zgodę otrzymał Zakon od papieża Paschalisa II właśnie w bulli Pie postulatio voluntatis z dnia 15 lutego 1113 roku. Dokument ten można podzielić na trzy części dotyczące trzech różnych aspektów istnienia Zakonu. W pierwszej, umownie nazwijmy ją polityczną, papież brał Szpital w opiekę Stolicy Apostolskiej i pod patronat św. Piotra - nadawał Szpitalowi Św. Jana w Jerozolimie Protectio Sancti Petri czyli brał go w apostolską opiekę Rzymu, wyłączał spod władzy patriarchy Jerozolimy i wszystkich innych biskupów 1 w przyszłości: Twoja pokorna prośba niech będzie jak nastąpi urzeczywistniona. Twoja miłość domagała się, żeby Xenodochium, które Ty w mieście Jerozolimie obok kościoła Św. Jana Chrzciciela zbudowałeś, by było umocnione autorytetem Stolicy Apostolskiej i opieką św. Piotra [Beati Petri Apostoli patrocinio] Dlatego też uradowani Twoimi pobożnymi dążeniami gościnności Twoją prośbę z ojcowską dobrocią przyjęliśmy i pozwalamy, że ów Dom Boży, owe Xenodochium zarówno pod opieką Stolicy Apostolskiej jak również pod patronatem św. Piotra przez autorytet niniejszego dokumentu na zawsze było zapewnione. 2 Niezależność taka umożliwiała nowemu zakonowi swobodną działalność, nie uzależnioną od polityki lokalnych hierarchów 3, ale też, co było bardzo ważne w średniowieczu, chroniła kościoły zakonne przed interdyktami, z błahych często powodów nakładanymi wtedy przez lokalnych dostojników kościelnych. Druga część, polityczno-administracyjna, dotyczyła wyboru następców błogosławionego Gerarda. Papież pozwolił w niej braciom samodzielnie wybierać swego najwyższego zwierzchnika (w łacińskim oryginale nazywanego institutor, co przekładano jako proboszcz, założyciel, prowizor 4 ) Jeżeli Ty, będący Prowizorem i proboszczem kiedyś umrzesz to nie powinien nikt ani prze z przebiegłość, ani też przez siłę być wyznaczony Twoim następcą jeżeli bracia tamtejsi według boskich przepisów go nie wybrali i urzędu nie przyznali. 5 Część ta wynikła w sposób logiczny bezpośrednio z za- On February we observed the 900 th anniversary of the issuing by Pope Paschal II of the bull Pie postulatio voluntatis. This document is one of the oldest and most important legal acts in the history of the Order of Malta. It is appropriate to pose the questions: why did the Successor of St. Peter decide to issue such a document, what was its cause, and what its purpose? The new entity of the Hospital of St. John in Jerusalem, founded in the early years of the 12 th century, besides the will of the founding Italian merchants from Amalfi and the brothers, required also the approval of the bishop and the pope. This requirement stemmed from the dictates of canon law, which have remained practically unchanged to this day. The Order received such approval of Pope Paschal II in the bull Pie postulatio voluntatis of February The document can be divided into three parts, pertaining to three different aspects of the existence of the Order. In the first part, let us call it the political part, the pope took the Hospital under the protection of the Holy See and under the patronage of St. Peter it gave the Hospital of St. John in Jerusalem Protectio Sancti Petri, placing it under the apostolic care of Rome, excluding it from the authority of the Patriarch of Jerusalem and all other bishops 1 in the future. May your humble petitions be realized. Your charity required that the Xenodochium which you built in Jerusalem next to the church of St. John the Baptist be strengthened by the authority of the Holy See and the protection of St. Peter [Beati Petri Apostoli patrocinio]. And so, overjoyed at your pious undertakings of hospitality, we accept your request with fatherly favor, and hereby allow that this House of the Lord, this Xenodochium, remain under the protection of the Holy See and also the patronage of St. Peter, ensured by the authority of this document for all time. 2 Such independence allowed the new order to freely function independently of the politics of local church hierarchs, 3 but also, which was very important in medieval times, it shielded order churches from interdicts imposed by local church authorities, often for trivial reasons. The second part, political-administrative, dealt with the election of successors of Bl. Gerard. In it, the pope allowed the brothers to independently elect their supreme authority (in the Latin original known as institutor, which translates as pastor, founder, provider 4 ). If you, being Provider and Pastor should die, then no one neither by cunning nor by force shall be designated your successor, unless the brothers there select him according to God s law and Strona 18 CZERWIEC 2013

19 Zakon The Order pisów dotyczących Protectio Sancti Petri. Swoboda działania łączyła się ze swobodą elekcji stanowiąc gwarancję niezależności Zakonu od biskupów i książąt świeckich. Cytowany fragment bulli Pie postulatio voluntatis jest podstawą dzisiejszej suwerenności prawnomiędzynarodowej Zakonu i poniższego zapisu z obecnie obowiązującej Karty Konstytucyjnej: 1. Zakon jest podmiotem prawa międzynarodowego i wykonuje suwerenne funkcje. 6 Trzecia część przywileju dotyczyła spraw ekonomicznych. Paschalis II zwolnił Szpital z obowiązku płacenia dziesięciny na rzecz biskupów diecezji, na terenie których znajdują się lub będą się mogły znajdować w przyszłości dobra zakonne. Potwierdzamy również, że dziesięciny od wszystkich dochodów, które Wy przez Wasze wysiłki i troski gdziekolwiek zbieracie, do Was należą i żebyście posiadali je dla Waszego Xenodochium bez sprzeciwu biskupów i biskupich sług. 7 Zapis powyższy stanowił tzw. immunitet finansowy. W dalszych zdani ach należących do części finansowej Paschalis II potwierdzał posiadanie wszystkich obecnych (w dniu wydania dokumentu) jak i przyszłych majątków, nabytych w drodze darowizny oraz dzięki własnej gospodarności braci. Przy liczbie posiada nych i otrzymywanych przez Zakon majątków, już w kilka lat po zdobyciu Jerozolimy w 1099 roku, zwolnienie to dotyczyło wielkich kwot. Na przykład w 1108 roku szlachcic z Comminges, Forton de Hautefage, ofiarował szpitalnikom dobra Fonsorbes, tak wielkie 8, iż brat Gerard wahał się przed ich przyjęciem. Ostatecznie objął je, ale pod warunkiem, że darczyńca będzie nimi zarządzał. 9 Immunitet finansowy gwarantuje również nienaruszalność majątków posiadanych przez Szpital...z tej i tamtej strony morza, bądź to w Azji, bądź to w Europie Wyraźnie zastrzega ich nietykalność, zabraniając jakiegokolwiek ich pomniejszania: W dodatku do tego postanawiamy, że nikomu nie wolno narażać tego Szpitala a także jego własności zabierać lub zatrzymywać ani pomniejszać, przez zuchwałe szykany dręczyć 11 W bulli tej wyliczone są również pierwsze szpitale zakonne sławne przez tytuł Jerozolimy w Europie: szp ital przy zamku św. Egidiusza, pod Asti (wg niektórych włoskich badaczy, z czym nie zgadza się amerykański uczony H.J.A. Sire 12 ), w Pizie, w Bari, Otranto, Tarencie i Mesynie 13. Warto zwrócić uwagę, że tylko części I i II stanowią spójną całość, natomiast zdania umownie zaliczone przeze mnie do części III znajdują się w całym tekście. Zakończenie bulli Pie postulatio voluntatis zawierało groźbę ekskomuniki i zakaz dostępu do sakramentów dla każdego, kto naruszy jej postanowieni a. Gdyby w przyszłości jakakolwiek kościelna czy też świecka osoba, znając ten dokument i nasze zarządzenia, miała zuchwale próbować wystąpić przeciwko niemu, to niechaj ona po dwu albo trzykrotnym ostrzeżeniu, jeżeli nie miałaby się starać o poprawę, niechaj będzie pozbawiona godności, władzy i czci. Niechaj ta osoba wie, że przy uporczywym braku pokuty, znajdzie się kiedyś jako oskarżona przed Sądem Bożym i utraci prawo do Świętego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, a przy Sądzie Ostatecznym na najsurowszą karę zasłuży. 14 Bulla Pie postulatio voluntatis była wielokrotnie potwierdzana przez kolejnych papieży; już w 1135 roku Innocenty II pisał do Raymonda du Puy : Dlatego też, w Panu ukochany synu, Prepozycjuszu [praepositus] Raymundzie, podejmujemy zachęceni przez twój pobożny zapał, Twoją prośbę by szpitale i dom pielgrzyma, które przez twoich poprzedników w mieście Jerozolimie obok kościoła confer the office upon him. 5 This part ensues logically from the mention of Protectio Sancti Petri. Freedom of activities is connected with freedom of election, thereby guaranteeing the Order s independence from bishops and secular princes. The quoted fragment of the bull is the basis for today s sovereignty of the Order in international law, and the foundation for the following in the current Constitutional Charter: 1. The Order is a subject of international law and exercises sovereign functions. 6 The third part of the granting of privileges concerns economic matters. Pascal II relieved the Hospital of the duty of paying tithes to the bishops of the dioceses where the assets of the Order are located or may find themselves in the future. We further confirm that tithes from all income that you gather through your efforts and endeavors belong to you, and that you may keep them for your Xenodochium without protest from bishops or bishops servants. 7 This wording creates a so-called financial immunity. In subsequent passages of the economic section, Pope Pascal II confirms the ownership of all current assets (at the time of the issuance of the document) and all future assets acquired by donation or through the brothers own endeavors. Given the number of estates owned and received by the Order, in just a few years after the conquest of Jerusalem in 1099, this immunity related to significant amounts. For example, in 1108 a nobleman from Comminges, Forton de Hautefage, offered the Hospitallers estates in Fonsorbes so large, 8 that Brother Gerard hesitated in accepting them. Finally he did accept them, but under the condition that the donor would administer them. 9 Financial immunity also guarantees the inviolability of assets owned by the Hospital on this or the other side of the sea, whether in Asia or in Europe 10 It clearly underscores their immunity, forbidding any form of diminishing them: In addition to that, we decree that all are forbidden to threaten this Hospital or to take its property or withhold it or diminish it, or to harass it by impertinent chicaneries. 11 The bull also enumerates the first hospitals of the Order in Europe, famous because of the title of Jerusalem : the hospital by the castle of St. Egidius, near Asti (acc. to some Italian researches, with whom the American scholar H.J.A. Sire disagrees 12 ), in Pisa, Bari, Otranto, Taranto and Messina. 13 It should be pointed out that only parts I and II are distinctly identifiable sections of the document, while the passages which I classify as being in part III are in fact scattered throughout the text. The conclusion of the bull Pie postulatio voluntatis specifies a threat of excommunication and denial of the sacraments to anyone who violates its provisions. If in the future, any person of the Church or of the laity, knowing of this document and of our disposition, should brazenly attempt to act against it, if after two or three warnings no improvement is seen, may he be deprived of dignity, authority and honor. Let that person know that, with a stubborn lack of remorse, he shall find himself accused in the Court of God and shall forsake the right to partake of the Sacred Body and Blood of Our Lord Jesus Christ, and at the Last Judgment shall merit the most severe punishment. 14 The bull Pie postulatio voluntatis was on many occasions confirmed by subsequent popes; already in 1135 Innocent II wrote to Grand Master Raymond du Puy: For that reason, our beloved in the Lord, Praepositus Raymond, encouraged by your zeal, we agree to your request that the hospitals and pilgrim home which were erected by your pre- CZERWIEC 2013 Strona 19

20 Zakon The Order błogosławionego Jana C hrzciciela zostały postawione, poddajemy pod opiekę Stolicy Apostolskiej według przykładu naszych poprzedników, rzymskich papieży, Paschalisa, Kaliksta i Honoriusza. 15 Bulla Pie postulatio voluntatis jest do dziś historyczną podstawą podmiotowości prawnomiędzynarodowej Zakonu Szpitalników, a normy w niej zawarte w jakimś stopniu obowiązują do dnia dzisiejszego L. Sosnowski, Zakon Maltański jako podmiot prawa międzynarodowego [w:] Przegląd stosunków międzynarodowych, Opole 1981 nr 2-3, str Codice diplomatico del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, Lucca 1733, t. 1 str. 268: 3. H. Boockmann, Zakon Krzyżacki. Dwanaście rozdziałów jego historii, Warszawa 1998, str de Vertot The old and new statutes Of the ORDER of St. JOHN of JERUSALEM, Translated from Edition of Borgoforte, AD. M, DC, LXXVI Volume One p. 20, str Codice diplomatico..., t. 1 str Karta Konstytucyjna i Kodeks Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i zwanego Maltańskim, Rzym 1998 art.3 1, str Codice diplomatico..., str. 269: 8. Prawdopodobnie liczyły one akrów. 9. H.J.A. Sire, The Knights of Malta, Yale University Press 1996, str Codice diplomatico..., str. 269: 11. Codice diplomatico..., str H.J.A. Sire, op.cit., str Codice diplomatico...,t. 1 str Codice diplomatico..., t. 1 str A. Wienand, Der Johanniterorden der Malteserorden,Köln 1969, str. 607; J. Delaville le Roulx, Cartulaire I, poz. 113, str A. Cieślak, Trzy najważniejsze dokumenty we wczesnych dziejach Zakonu [w:] Palestra Rok XLVII nr , str. 100 i n. decessors in Jerusalem next to the church of Blessed John the Baptist be put under the protection of the Holy See according to the example set by our predecessors, popes of Rome Pascal, Callistus and Honorius. 15 The bull Pie postulatio voluntatis is to this day the historical basis for the legal international existence of the Order of Malta, and the norms expressed therein are, in large part, in effect to the present L. Sosnowski, The Order of Malta as a subject of International Law in Review of International Relations, Opole 1981 no. 2-3, p Codice diplomatico del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, Lucca 1733, v.1 p.268: 3. H. Bookman, The Order of Teutonic Knights. Twelve chapters of its history, Warsaw 1998, p de Vertot The old and new statutes of the Order of St. John of Jerusalem, Translated from Edition of Borgoforte, AD. M, DC, LXXVI Volume One p. 20, p Codice diplomatico v.1 p Constitutional Charter and Code of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, Rome 1998, Art Codice diplomatico..., p Probably consisting of 12,000 acres 9. H.J.A. Sire, The Knights of Malta, Yale University Press 1996, p Codice diplomatico..., p Ibid. 12. H.J.A. Sire, op. cit., p Codice diplomatico..., v.1 p Ibid. 15. A. Wienand, Der Johanniterorden der Malteserorden, Cologne 1969, p.607; J. Delaville le Roulx, Cartulaire I, entry113, p A. Cieślak, Three most important documents in the early history of the Order in Palestra v. XLVII no , p. 100 (Translated by Tadeusz Mirecki) Słowo Papieża Benedykta XVI do członków Zakonu Maltańskiego A word from Pope Benedict XVI to Members of the Order of Malta 9 lutego 2013 r. Drodzy bracia i siostry! Z radością witam i pozdrawiam każdego z was, kawalerów i damy, kapelanów i wolontariuszy Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. Szczególnie pozdrawiam Wielkiego Mistrza, Jego Wysokość Fra Matthew Festinga, dziękując mu za uprzejme słowa, skierowane do mnie w imieniu was wszystkich; dziękuję również za ofiarę, jaką zechcieliście mi przekazać, a którą przeznaczyłem na dzieło miłosierdzia. Serdeczne pozdrowienia kieruję do kardynałów i braci w biskupstwie i kapłaństwie, a zwłaszcza do mojego Sekretarza Stanu, który niedawno przewodniczył Eucharystii i do kardynała Paolo Sardiego, Patrona Zakonu, któremu dziękuję za troskę o wzmocnienie szczególnej więzi łączącej was z Kościołem katolickim, February Dear Brothers and Sisters! I am happy to welcome and to greet each one of you, Knights and Dames, chaplains and volunteers, of the Sovereign Military Order of Malta. I greet in a special way the Grand Master, His Most Eminent Highness Fra Matthew Festing, and I thank him for his kind words addressed to me in the name of all of you; I also thank you for the gift you wished to offer me, which I will dedicate to a work of charity. My affectionate thoughts go to the Cardinals and to my brother bishops and priests, in particular to my Secretary of State, who has just presided at the Eucharist, and to Cardinal Paolo Sardi, Patron of the Order, whom I thank for the care with which he strives to strengthen the special bond that joins you to the Catholic Church and most Strona 20 CZERWIEC 2013

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Teacher Training Centre in Rybnik

Teacher Training Centre in Rybnik Teacher Training Centre in Rybnik Nauczycieli i i Informacji Pedagogicznej WOM WOM w Rybniku w Rybniku 4a 44-200 Rybnik tel. tel. (032) (032) 42-47-472 Rybnik - our town Town centre and former town hall

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Dom Orła Białego - White Eagle House. Biuletyn - Newsletter. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

Dom Orła Białego - White Eagle House. Biuletyn - Newsletter. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 Dom Orła Białego - White Eagle House Biuletyn - Newsletter Związek Polaków w Geelong Polish Community Association in Geelong Inc 46-48 Fellmongers Rd. Breakwater 3219 Tel. 52291009 Email: whiteeagle1@bigpond.com

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014 Kraków 2014 Travel Office Pedagogical University of Cracow Photo by Mariusz Szubert & Anna Winiarczyk-Raźniak Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa

Bardziej szczegółowo