ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM"

Transkrypt

1

2 ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT

3 PROFIL PROMISE Promise dostarcza rozwi¹zania informatyczne dla du ych i œrednich przedsiêbiorstw, administracji publicznej i s³u by zdrowia. Nasze rozwi¹zania budujemy w oparciu o oprogramowanie i sprzêt znanych producentów oraz us³ugi w³asne. Dobieraj¹c technologie zwracamy uwagê na ich funkcjonalnoœæ, ³atwoœæ dopasowania do specyfiki obs³ugiwanych przez nas rynków oraz mo liwoœci optymalizacji wykorzystania w d³ugim okresie. Specjalizujemy siê w dostarczaniu rozwi¹zañ w obszarach podstawowej infrastruktury (Core Infrastructure), produktywnoœci biznesowej (Business Productivity) oraz infrastruktury sieciowej (Data Center i monitoring sieci IP). Oferta Promise zawiera portfolio uzupe³niaj¹cych siê produktów i us³ug. Na poziomie oprogramowania Promise jest dostawc¹ licencji takich producentów jak Microsoft, Symantec, Citrix, Kaspersky czy ESET. Jako partner Microsoft posiadamy status Large Account Reseller uprawniaj¹cy nas do obs³ugi wieloletnich umów licencyjnych Enterprise Agreement i Select Plus. Projekty us³ugowe Promise obejmuj¹ analizê biznesow¹, tworzenie koncepcji rozwoju IT, projektowanie rozwi¹zañ informatycznych, implementacjê i integracjê nowych rozwi¹zañ z istniej¹c¹ infrastruktur¹, budowê dedykowanych systemów, szkolenia i wsparcie powdro eniowe. Us³ugi realizowane s¹ w oparciu o technologie dostarczane przez Promise w ramach umów licencyjnych, rozwi¹zania HP, Dell, NetApp, Cisco czy Fluke Networks oraz komplementarne systemy innych producentów. Us³ugi szkoleniowe prowadzone s¹ w ramach Centrum Edukacyjnego Promise, które jest autoryzowanym oœrodkiem szkoleniowym Microsoft oraz centrum egzaminacyjnym Prometric. APN Promise S.A. APN Promise S.A. jest g³ówn¹ spó³k¹ Grupy APN Promise, do której nale ¹ tak e RET-ALL Sp. z o.o., TTS Company Sp. z o.o. oraz Alterkom Sp. z o.o.. APN Promise S.A. prowadzi dzia³alnoœæ od 1991 roku. W 2010 roku przekszta³ci³a siê w spó³kê akcyjn¹. Od lutego 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect. Przychody Promise i Centrum Edukacyjnego Promise stanowi¹ 80% przychodów spó³ki. Wyniki finansowe APN Promise S.A. ROK PRZYCHÓD W PLN ZYSK NETTO W PLN 2013* *opublikowana prognoza Zarz¹du 2

4 UMOWY LICENCYJNE Enterprise Agreement Program Enterprise Agreement (EA) przeznaczony jest dla du ych i œrednich organizacji, które wykorzystuj¹ ró ne rozwi¹zania Microsoft w swoim œrodowisku informatycznym. W ramach Enterprise Agreement dostêpna jest kompletna oferta oprogramowania umo liwiaj¹ca wdro enie systemów w ramach infrastruktury przedsiêbiorstwa (On-Premises), w modelu chmury (Microsoft Online Services) oraz w modelu hybrydowym. Program EA zapewnia prosty sposób nabycia licencji oraz ³atw¹ administracjê zakupionym oprogramowaniem. Enterprise Agreement jest jednym z niewielu modeli licencyjnych pozwalaj¹cych na objêcie wszystkich jednostek przedsiêbiorstwa wspóln¹ umow¹ i przeniesienie warunków cenowych z g³ównej spó³ki na spó³ki zale ne. Umowa Enterprise Agreement zawierana jest na 3 lata z mo liwoœci¹ odnowienia na kolejne 3 lata. P³atnoœæ za produkty objête zamówieniem pocz¹tkowym dzielona jest na 3 raty p³atne na pocz¹tku ka dego roku umowy. Poziom cenowy okreœlany jest na pocz¹tku umowy. W umowie obowi¹zuj¹ specjalne ceny dla Kwalifikowanych Podmiotów Rz¹dowych. Umowa zapewnia niezmiennoœæ ceny przez czas trwania umowy dla wszystkich zakupionych licencji. W ramach podstawowej umowy EA dostêpne s¹ trzy rejestracje: Enterprise Enrollment, Enrollment for Core Infrastructure (ECI) oraz Enrollment for Application Platform (EAP). W ramach ka dej z rejestracji okreœlone s¹ produkty podstawowe (tzw. produkty Platformy). Produktem podstawowym Enterprise Enrollment jest Profesjonalna Platforma dla Komputerów Przedsiêbiorstwa (Professional Desktop lub Enterprise Desktop) w sk³ad której wchodz¹ Office, Windows Upgrade i zestaw licencji dostêpowych. Produktem podstawowym ECI s¹ pakiety licencji CIS, natomiast w EAP takim produktem jest SQL Server, SharePoint lub BizTalk. Wszystkie rejestracje umo liwiaj¹ zamówienie dowolnego zestawu produktów dodatkowych. Istnieje mo liwoœæ podpisania wszystkich, b¹dÿ wybranych rejestracji. Istnieje tak e mo liwoœæ podpisania umowy EA na oprogramowanie dostêpne w ramach Office365 - produktami podstawowymi bêd¹ wówczas Office365, Intune lub Azure. W ramach Enterprise Agreement wszystkie licencje dostarczane s¹ razem z pakietem Software Assurance (SA). Umowa Enterprise Agreement dostêpna jest te w opcji subskrypcyjnej. W ramach Enterprise Subscription Agreement firma p³aci jedynie za prawo do korzystania z wybranego oprogramowania. W ramach tej opcji przedsiêbiorstwo ma prawo do zmniejszenia liczby wykorzystywanych licencji w ka d¹ rocznicê umowy. Umowa Enterprise Agreement daje pe³n¹ kontrolê nad licencjami i umo liwia centralne zarz¹dzanie zakupami. Dziêki gwarancji sta³ej ceny zapewnia ³atwoœæ bud etowania przysz³ych zakupów. Dostêpne w ramach Software Assurance prawo do u ywania najnowszych wersji pozwala na standaryzacjê oprogramowania w ca³ej firmie, ³atw¹ do wdro enia przy wykorzystaniu narzêdzi do monitoringu i konfiguracji z pakietu System Center i CoreCAL. Umowa zapewnia mo liwoœæ skorzystania z zestawu dodatkowych benefitów Software Assurance (jak karnety szkoleniowe, czy dni wdro eniowe). 3

5 Select Plus Umowa Select Plus umo liwia du ym przedsiêbiorstwom i jednostkom administracji publicznej zakup oprogramowania Microsoft po preferencyjnych cenach. Jako samodzielna umowa Select Plus nie ma daty koñcowej. Jest to umowa transakcyjna, w ramach której kolejne zakupy s¹ sumowane i na ich podstawie, na koniec ka dego roku, ustalany jest poziom cenowy obowi¹zuj¹cy przez kolejnych 12 miesiêcy. Poziom cenowy wyznaczany jest odrêbnie dla aplikacji, systemów operacyjnych i serwerów. Podobnie jak EA umowa Select Plus pozwala na zachowanie warunków cenowych wszystkich podmiotów stowarzyszonych. Umowa zapewnia ³atwy dostêp do oprogramowania, uproszczony proces zakupu (takie same warunki obowi¹zuj¹ dla wszystkich zamówieñ sk³adanych przez podmioty stowarzyszone) oraz system zbiorczego raportowania licencji zakupionych w ramach umowy. Select Plus mo e byæ podpisany jako samodzielna umowa lub jako uzupe³nienie Enterprise Agreement. Microsoft Online Services - Office365 Microsoft Online Services to zestaw technologii pozwalaj¹cy na zbudowanie kompletnej infrastruktury firmowej w chmurze obliczeniowej Microsoft. Zapewnia dostêp do systemów firmy z dowolnego miejsca i z ró nych urz¹dzeñ - komputerów, tabletów i telefonów. Rozwi¹zania Microsoft Online Services budowane s¹ w oparciu o takie produkty Online jak Office365, Exchange, SharePoint, Lync, Intune czy Azure. U ytkownicy biznesowi mog¹ korzystaæ tak e z pe³nej wersji Office Professional. Istnieje mo liwoœæ podpisania umowy EA wy³acznie na us³ugi Online lub stworzenie umowy dla rozwi¹zania hybrydowego. Pakiet us³ug Promise w umowie EA Bêd¹c partnerem LAR obs³uguj¹cym umowê oferujemy pakiet bezp³atnych us³ug. Najwiêksze korzyœci osi¹gali nasi Klienci w³¹czaj¹c pakiet us³ug Promise do procesów planowania i wdra ania nowych rozwi¹zañ w organizacjach. Us³ugi prezentujemy w kolejnoœci, w jakiej najczêœciej wykorzystywali je nasi dotychczasowi Klienci. Konsultacje techniczne - us³ugi realizowane s¹ przez architektów systemowych i in ynierów Departamentu Us³ug IT w ramach prowadzonego przez nas projektu ask-the-expert. Vouchery szkoleniowe - us³ugi realizowane s¹ przez Centrum Edukacyjne Promise w ramach benefitów SA. Demo room - udostêpniamy w pe³ni dzia³aj¹c¹ infrastrukturê zbudowan¹ na bazie najnowszych technologii. Planning Services - wykorzystanie benefitów SA. Us³ugi realizowane s¹ w formie dni konsultingowowdro eniowych. Us³ugi wykonujemy w oparciu o nasze kompetencje Microsoft Solution Partner, Microsoft GOLD Partner oraz autoryzacjê oœrodka szkoleniowego Microsoft. 4

6 Pozosta³e oprogramowanie Rozwi¹zania oferowane przez Promise wykorzystuj¹, poza Microsoft, tak e oprogramowanie innych producentów. W obszarze wirtualizacji serwerów i stacji roboczych wa nymi dostawcami technologii s¹ VMware i Citrix. Promise jest partnerem programu V-Alliance stworzonego przez Microsoft i Citrix oferuj¹cego rozwi¹zania VDI (Virtual Desktop Infrastructure). W obszarze bezpieczeñstwa oferujemy przede wszystkim oprogramowanie firm Symantec, Kaspersky i ESET. Posiadamy specjalizacje Symantec Enterprise Security oraz Symantec Archive & ediscovery. W ramach partnerstwa Symantec dostarczamy m.in. licencje Symantec Endpoint Protection, BackupExec, NetBackup i Enterprise Vault. Do podstawowej oferty oprogramowania Promise nale y tak e oprogramowanie graficzne takich producentów jak Corel i Adobe. Dostarczamy równie rozwi¹zania OCR firmy ABBYY. Mamy mo liwoœæ sprowadzenia dowolnego oprogramowania specjalistycznego i niszowego, dziêki dzia³aj¹cej w ramach Grupy APN Promise spó³ce TTS Company, która specjalizuje siê w imporcie produktów spoza standardowej oferty dystrybucyjnej. all4cloud.pl - licencje dla dostawców us³ug Obok realizowanej przez Promise bezpoœredniej sprzeda y rozwi¹zañ IT dla Klientów koñcowych APN Promise S.A. prowadzi dzia³alnoœæ dystrybucyjn¹ umów licencyjnych dla dostawców us³ug. W ofercie all4cloud.pl dostêpne s¹ trzy programy dedykowane dla firm œwiadcz¹cych us³ugi hostingowe i outsourcing oprogramowania. Microsoft SPLA to prosty system licencjonowania oparty na comiesiêcznych rozliczeniach. Udzia³ w programie nie wymaga inwestycji pocz¹tkowej w zakup oprogramowania. Wysokoœæ op³at uzale niona jest od faktycznego wykorzystania licencji w danym miesi¹cu. W programie SPLA dostêpny jest szeroki wybór oprogramowania Microsoft. W ramach programu dostawcy us³ug maj¹ mo liwoœæ testowania przez 90 dni najnowszych rozwi¹zañ Microsoft. SPLA pozwala tak e na uruchomienie wersji testowych i demonstracji dla Klientów (bezp³atnie, do 60 dni, do 50 u ytkowników). Program ExSP firmy Symantec umo liwia dostawcom us³ug tworzenie zintegrowanych rozwi¹zañ wyposa onych w najnowsze wersje oprogramowania zabezpieczaj¹cego i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Program dedykowany jest szczególnie dla dostawców us³ug internetowych, apliakcji lub zarz¹dzanych rozwi¹zañ. Podobnie jak SPLA program ExSP oparty jest na miesiêcznych subskrypcjach, gdzie op³aty ponoszone s¹ wy³¹cznie za u ywane produkty. Citrix Service Provider to nowy program partnerski przygotowany dla firm œwiadcz¹cych us³ugi hostingu oprogramowania w oparciu o wynajem, subskrypcjê lub op³atê za dostarczon¹ us³ugê. Dostêpne w ramach programu oprogramowanie Citrix pozwala na zbudowanie kompletnej podstawowej infrastruktury dostawcy us³ug. Op³aty licencyjne ponoszone s¹ na koniec miesi¹ca wy³¹cznie za faktyczne wykorzystanie oprogramowania w danym miesi¹cu. Hosting ExSP Program Citrix Service Provider 5

7 WDRO ENIA ROZWI ZAÑ Rozwi¹zania Promise oferuje zestaw skalowalnych rozwi¹zañ, które Promise dostarcza rozwi¹zania informatyczne mog¹ byæ dopasowane do wymagañ zarówno du ych obejmuj¹ce nastêpuj¹ce obszary: przedsiêbiorstw jak i mniejszych organizacji. W ci¹gu ostatnich lat zrealizowaliœmy projekty w œrodowiskach obs³uguj¹cych kilkanaœcie tysiêcy u ytkowników oraz takich, w których systemy obejmowa³y us³ugi dla 200 czy 300 pracowników. Rozwi¹zania dostarczane przez Promise budowane s¹ w oparciu o zestaw sprawdzonych technologii i kompetencje pracowników firmy. W ramach projektów wdro eniowych mo e byæ realizowany nastêpuj¹cy zakres prac: analiza œrodowiska IT tworzenie koncepcji rozwoju IT opracowanie zakresu projektów informatycznych implementacja i konfiguracja migracja integracja nowych rozwi¹zañ z istniej¹cymi systemami budowa dedykowanych rozwi¹zañ wsparcie powdro eniowe umowy serwisowe/sla 6 budowê Data Center budowê Private Cloud optymalizacjê wykorzystania infrastruktury sprzêtowej wirtualizacjê serwerów i stacji roboczych integracjê infrastruktury informatycznej zarz¹dzanie konfiguracj¹ serwerów i stacji roboczych monitoring infrastruktury IT monitoring sieci IP migracjê i konsolidacjê infrastruktury IT zarz¹dzanie us³ugami IT (ITSM) us³ugê katalogow¹ Active Directory wraz z us³ugami towarzysz¹cymi zintegrowan¹ komunikacjê (UC) systemy obiegu dokumentów i pracy pracê grupow¹ pocztê elektroniczn¹ systemy bezpieczeñstwa systemy archiwizacji i odzyskiwania danych

8 Kompetencje i referencje Promise zatrudnia kilkunastoosobowy zespó³ konsultantów, kierowników projektów, architektów systemowych i in ynierów. ¹cznie z grup¹ sta³ych wspó³pracowników mo emy w tym samym czasie zaanaga owaæ w prowadzone przez nas projekty kilkadziesi¹t osób. Kompetencje naszych specjalistów potwierdzaj¹ posiadane przez nich certyfikaty oraz wieloletnie doœwiadczenie w realizacji wdro eñ. Transkrypty aktywnych certyfikacji (jak Microsoft Certified Professional Transcript) naszych najlepszych konsultantów to kilkudziesiêciostronicowe dokumenty. Wœród pracowników Promise znajduj¹ siê eksperci technologiczni posiadaj¹cy od wielu lat tytu³ Microsoft MVP (Most Valuable Professional) nadawany corocznie przez miêdzynarodowy zespó³ specjalistów Microsoft. Promise posiada status Microsoft Solution Provider i Microsoft GOLD Partner w specjalizacjach: Collaboration and Content, Communications, Devices and Deployment, Management and Virtualization, Software Asset Management i Volume Licensing oraz Silver Partner w specjalizacjach Identity and Access, Learning, Messaging, Server Platform. Kompetencje Promise obejmuj¹ tak e technologie wymienionych obok producentów. Wybrane wdro enia NAZWA PROJEKTU WIELKOŒÆ PROJEKTU NAZWA KLIENTA Konsolidacja i modernizacja domen Active Directory kont, 50 lokalizacji LUX MED Migracja Active Directory z Windows 2003 do wersji 2008 R kont Allianz Wdro enie rozwi¹zania do zarz¹dzania System Center Configuration Manager 2012 wraz z migracj¹ systemu antywirusowego F-Secure do Forefront Endpoint Protection 900 kont Tramwaje Warszawskie Migracja wielowêz³owego rozwi¹zania Exchange 2010 z Exchange kont Polkomtel Wdro enie klastra geograficznego Exchange Server 2010 wraz z migracj¹ z Exchange Server 2003 Wdro enie wysokodostêpnego rozwi¹zania Exchange Server 2010 wraz migracj¹ z systemu Posfix kont AEGON 500 kont CDM Pekao S.A. Wdro enie infrastruktury wirtualnych stacji roboczych na platformie wirtualizacyjnej Microsoft w oparciu o rozwi¹zanie VDI Citrix, wraz z wirtualizacj¹ aplikacji App-V oraz produktami do zarz¹dzania œrodowiskiem System Center Wsparcie techniczne w trybie 24/7 150 u ytkowników EURO 2012, 24/7, scenariusz HA Komisja Nadzoru Finansowego PL

9 WYBRANE ROZWI ZANIA itqserv zarz¹dzanie us³ugami IT itqserv to nowoczesne rozwi¹zanie ITSM integruj¹ce w jednej platformie procesy planowania, zarz¹dzania i dostarczania us³ug IT w organizacji. System jest w pe³ni dostosowany do obs³ugi procesów zaprojektowanych zgodnie z najlepszymi praktykami zawartymi w bibliotekach ITIL i MOF. Rozwi¹zanie wykorzystuje technologie Microsoft System Center. itqserv umo liwia pe³n¹ automatyzacjê procesów, przez co pozwala na realne skrócenie czasu diagnozowania i usuwania problemów. Ka de zdarzenie oraz czas trwania poszczególnych etapów procesu s¹ rejestrowane, co stanowi rzetelne Ÿród³o odniesienia dla umów SLA. System udostêpnia opcjê tworzenia raportów, pozwala tak e na tworzenie list najczêœciej wystêpuj¹cych problemów czy komputerów/u ytkowników z najwiêksz¹ liczb¹ zg³oszeñ. Wersja podstawowa itqserv 1.0 zawiera: platformê dla administratorów do zarz¹dzania us³ugami oraz portal dla u ytkowników lub operatora katalog zdefiniowanych us³ug (do wyboru 5 z 20) standardowe notyfikacje dedykowane raporty (do wyboru 2 z 5) œledzenie poziomu realizacji umów SLA 3-dniowy warsztat dla administratorów Systemy zintegrowanej komunikacji Rozwi¹zania zintegrowanej komunikacji (Unified Communications) pozwalaj¹ na dostarczanie w czasie rzeczywistym zestawu us³ug komunikacyjnych. ¹cz¹ w jednym systemie wiadomoœci b³yskawiczne, konferencje audio i wideo, konferencje internetowe oraz telefoniê internetow¹. Systemy oferowane przez Promise zosta³y zbudowane w oparciu o oprogramowanie Microsoft Lync, kamery konferencyjne Polycom oraz telefony IP firmy SNOM. Dostêpne s¹ trzy wersje rozwi¹zania. Wersja Basic oferuje mo liwoœæ przesy³ania wiadomoœci b³yskawicznych, przesy³ania plików, po³¹czenia audio, po³¹czenia wideo (z wykorzystaniem kamer wbudowanych w notebooki i monitory), informacjê o obecnoœci, integracjê z aplikacj¹ Microsoft Outlook oraz integracjê z urz¹dzeniami mobilnymi (Windows Phone, iphone, ipad, Android). Wersja Video posiada funkcjonalnoœæ wersji Basic rozszerzon¹ o mo liwoœæ organizacji konferencji audio oraz wideo i konferencji webowych z wykorzystaniem kamer dookólnych Polycom w salach wideokonferencyjnych. Wersja Voice obejmuje funkcjonalnoœæ wersji Basic rozszerzon¹ o wykorzystanie serwera Lync jako centrali telefonicznej, integracjê z telefoni¹ PSTN (centrale z interface VoIP) oraz wykorzystanie telefonów IP firmy SNOM. Wdro enie rozwi¹zania w wersji Basic obejmuje konfiguracjê systemu dla 5 u ytkowników, przygotowanie dokumentacji oraz szkolenie dla administratorów systemu (1 dzieñ). Wdro enie wersji Video obejmuje dodatkowo instalacjê i konfiguracjê kamer, a wersji Voice - telefonów IP oraz integracjê z telefoni¹ PSTN. Rozwi¹zanie wymaga licencji Microsoft Lync dla stacji roboczych, Lync Server oraz licencji dostêpowych CAL odpowiednich dla wybranej wersji. 8

10 Platforma biznesowa przedsiêbiorstwa Platforma biznesowa przedsiêbiorstwa to rozwi¹zanie integruj¹ce ró ne aspekty dzia³alnoœci organizacji w jednym systemie. Dziêki modu³owej budowie ³atwo dostosowuje siê do specyfiki firm. Pe³ni rolê centralnego narzêdzia wspó³pracy pomiêdzy i wewn¹trz ró nych komórek organizacyjnych. Pozwala na pobieranie i u³atwia przetwarzanie danych z dedykowanych systemów, zgodnie z przyjêtymi procedurami i nadanymi uprawnieniami. ¹czy role g³ównego portalu informacyjnego, centralnego repozytorium danych z opcj¹ zaawansowanego wyszukiwania informacji, narzêdzia pozwalaj¹cego na uporz¹dkowanie i usprawnienie przep³ywu pracy oraz procesów biznesowych. Dziêki systemowi nadawania uprawnieñ rozwi¹zanie daje pe³n¹ kontrolê nad dostêpem do wra liwych danych. Platforma zosta³a zaprojektowana w oparciu o rozwi¹zanie Microsoft SharePoint i w pe³ni integruje siê z Active Directory oraz Microsoft Exchange Server. W ramach Platformy dostarczamy modu³y bazowe oraz dedykowane. Modu³y dedykowane to rozwi¹zania opracowywane na indywidualne zamówienie organizacji. Do modu³ów bazowych nale ¹ m.in.: Delegacje Aplikacja umo liwia rejestracjê poleceñ wyjazdu, ich akceptacjê, a nastêpnie rozliczenie kosztów. Pozwala na przypisanie delegacji do komórki, projektu lub Klienta. Daje mo liwoœæ uproszczenia ca³ego procesu, redukcjê dokumentacji papierowej oraz skrócenie czasu rozliczeñ wyjazdów. Rozwi¹zanie mo e zostaæ zintegrowane z systemem finansowo-ksiêgowym. Urlopy Modu³ urlopowy pozwala na sk³adanie wniosków, œledzenie ich statusów oraz informacji urlopowych. Daje mo liwoœæ wprowadzenia szczegó³owych informacji na temat urlopu - modu³ posiada zdefiniowany s³ownik typów urlopów. Aplikacja definiuje dedykowane widoki i uprawnienia dla pracowników, dzia³u HR oraz dzia³u finansowego. Pamiêci masowe dla œrodowisk wirtualnych Konsolidacja serwerów i wirtualizacja stanowi¹ podstawê wspó³czesnego IT, poniewa pozwalaj¹ na maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzêtowej przy du ej elastycznoœci i mo liwoœci szybkiego udostêpniania zasobów. Ze wzglêdu na rosn¹ce wymagania dla systemów magazynowania danych proponujemy wykorzystanie w œrodowiskach wirtualnych pamiêci masowych NetApp. To, co wyró nia rozwi¹zania NetApp to zestaw unikalnych technologii obejmuj¹cy dynamiczn¹ alokacjê zasobów pozwalaj¹c¹ na oszczêdnoœæ miejsca, zwiêkszenie wydajnoœci poprzez przenoszenie tylko zmienionych bloków danych, kopie migawkowe pozwalaj¹ce na szybkie i czêste wykonywanie kopii zapasowych, rzeczywiste klonowanie i deduplikacjê. Zastosowanie pamiêci masowych NetApp pozwala na: skrócenie czasu wdro enia chmury prywatnej ograniczenie kosztów sprzêtowych i zu ycia energii natychmiastowe udostêpnianie maszyn wirtualnych automatyzacjê procesów i pracoch³onnych operacji ³atwoœæ przenoszenia danych i równowa enia obci¹ enia natychmiastowy backup i przywracanie systemów integracjê z Windows Server i System Center integracjê z samoobs³ugowym portalem do tworzenia i udostêpniania maszyn wirtualnych 9

11 Szkolenia Centrum Edukacyjne Promise jest autoryzowanym oœrodkiem szkoleniowym Microsoft oraz autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Prometric. Celem dzia³alnoœci szkoleniowej Promise jest przekazanie praktycznej wiedzy, która bêdzie mog³a byæ wykorzystana w procesach dostarczania rozwi¹zañ informatycznych w organizacjach. Dlatego wszyscy trenerzy zwi¹zani z Centrum s¹ jednoczeœnie architektami i in ynierami systemowymi bior¹cymi aktywny udzia³ w realizacji projektów wdro eniowych w ramach swoich specjalizacji. Kalendarz szkoleñ Centrum Edukacyjnego Promise uk³adany jest w oparciu o zapotrzebowanie wspó³pracuj¹cych z nami firm. Organizacjom wykorzystuj¹cym karnety szkoleniowe w ramach benefitów Software Assurance z umowy EA oferujemy mo liwoœæ zamiany karnetów dostêpnych na MVLS na papierowe lub elektroniczne vouchery, które mogê byæ dystrybuowane wœród pracowników firmy i wykorzystane w ustalonym wspólnie terminie. Szkolenia prowadzimy w oœrodku w Warszawie lub w Krakowie. Mo emy tak e przeprowadziæ dedykowane szkolenie dla przedstawicieli jednej firmy w innej lokalizacji. Centrum Edukacyjne Promise wspó³pracuje tak e z oœrodkiem szkoleniowym Arrow, w ramach którego dostêpne s¹ autoryzowane szkolenia Symantec, VMware i Citrix. Popularne szkolenia MS MS MS MS MS MS MS MS-6231 Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 Core Solutions for Lync Server 2013 Core Solutions for Exchange Server 2013 Installing and Configuring Windows Server 2012 Designing and Implementing a Server Infrastructure Implementing an Advanced Server Infrastructure Automating Administration with Windows PowerShell Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Databases Audyt oprogramowania/sam Audyt oprogramowania stanowi uzupe³nienie programu obs³ugi umów licencyjnych oraz wchodzi w zakres analizy na etapie przygotowania projektów wdro eniowych. Umo liwia okreœlenie stanu posiadanych licencji w relacji do zainstalowanego oprogramowania i/lub optymalizacjê wykorzystania wczeœniej zakupionych licencji. Promise posiada autoryzacjê Microsoft, Adobe i Autodesk uprawniaj¹c¹ do wystawienia certyfikatu legalnoœci oprogramowania tych producentów. SAM, czyli Software Asset Management jest zestawem standardowych praktyk, zawieraj¹cych sprawdzone strategie zarz¹dzania korzystaniem z oprogramowania w organizacji. Jest to program opracowany przez Microsoft. Promise posiada status SAM GOLD Partner uprawniaj¹cy nas do przeprowadzenia audytu w ramach programu SAM Services. Zakres audytu SAM Services obejmuje weryfikacjê licencji, ocenê optymalizacji zarz¹dzania oprogramowaniem oraz przygotowanie zestawu zaleceñ obejmuj¹cych dzia³y IT, zakupów i zarz¹dzania. 10

12 PROGRAM ask-the-expert Program ask-the-expert realizowany jest przez Promise od 2012 roku. W inicjatywie uczestniczy wyselekcjonowana grupa pracowników firmy - architektów systemowych, in ynierów i specjalistów licencyjnych, utrzymuj¹cych od kilku lat poziom swoich kompetencji na najwy szym bran owym poziomie. Wszyscy eksperci bior¹cy udzia³ w programie s¹ praktykami na co dzieñ uczestnicz¹cymi w projektach realizowanych przez Promise. Nasi eksperci s¹ dla Pañstwa dostêpni na konferencjach bran owych, takich jak Microsoft Technology Summit czy Cisco Forum. W ramach programu oferujemy tak e spotkania konsultingowe, w czasie których mo emy omówiæ wskazane przez Pañstwa problemy, projekty, rozwi¹zania lub technologie. Do Pañstwa dyspozycji s¹: Konrad Saga³a MVP Exchange Specjalizacje: Exchange, Lync, Active Directory, Identity Management, Office365, Symantec Enterprise Vault Jacek Œwiatowiak MVP Active Directory Specjalizacje: Active Directory, Identity Management, Lync, Exchange, Office365 Marcin Kowalczyk Specjalizacje: SCSM/itQserv, Orchestrator, SCOM Maciej Kuczyñski Specjalizacje: SCCM, Windows 7, Windows 8, Hyper-V Piotr Potocki Specjalizacje: Exchange, Office365, Hyper-V, NetApp Grzegorz Gmyrek Specjalizacje: Software Asset Management Bart³omiej Sollich Specjalizacje: Hyper-V, ForeFront, Symantec Antivirus, Backup Exec, NetBackup, Enterprise Vault Ma³gorzata Domañska-Skrok Specjalizacje: Microsoft SPLA, Symantec ExSP, Citrix Service Provider Izabela Koz³owska Specjalizacje: Nexus, UCS, WAAS, R&S Marcin Kacprzak Specjalizacje: OPV XG, Netflow, TruView, 10G, TAP ask the expert 11

13 KONTAKT Oferta handlowa dla du ych przedsiêbiorstw, administracji publicznej i s³u by zdrowia Ewa Radzikowska, tel. kom , Oferta handlowa dla œrednich przedsiêbiorstw Bartek Dymus, tel. kom , Oferta us³ugowa w zakresie technologii Microsoft, NetApp, VMware, Symantec, Citrix, HP, Intel i Dell Tomasz Sochacki, tel. kom , Oferta us³ugowa w zakresie technologii Cisco, Fluke Networks S³awomir Bia³as, tel. kom , Centrum Edukacyjne Promise Sandra Czoboda, tel , Licencje dla dostawców us³ug (all4cloud.pl) Ma³gorzata Domañska-Skrok, tel , APN Promise S.A. ul. Kryniczna Warszawa tel fax: Przy³¹cz siê do nas na: 12

14 APN Promise S.A. ul. Kryniczna Warszawa tel fax: Centrum Edukacyjne Promise tel fax:

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

2 OFERTA OPROGRAMOWANIA 3 USŁUGI I ROZWIĄZANIA 5 CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE. 9 PROGRAM EKSPERCKI ask-the-expert 10 OFERTA POZOSTAŁYCH SPÓŁEK Z GRUPY

2 OFERTA OPROGRAMOWANIA 3 USŁUGI I ROZWIĄZANIA 5 CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE. 9 PROGRAM EKSPERCKI ask-the-expert 10 OFERTA POZOSTAŁYCH SPÓŁEK Z GRUPY PROFIL 2016 PROMISE ask expert the O FIRMIE APN PROMISE 2 OFERTA OPROGRAMOWANIA 3 USŁUGI I ROZWIĄZANIA 5 CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE 9 PROGRAM EKSPERCKI ask-the-expert 10 OFERTA POZOSTAŁYCH SPÓŁEK Z GRUPY

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016

Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 Windows Server 2012/2012R2 styczeń czerwiec 2016 MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 25.01-29.01 22.02-26.02 21.03-25.03 18.04-22.04 30.05-03.06 20.06-24.06 MS-10969 Active Directory

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

APN Promise SA. Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka. Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program

APN Promise SA. Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka. Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program APN Promise SA Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka 2013 Zawartość dokumentu Usługi audytorskie Promise: Software Asset Management

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON

Produkty Acronis. Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Produkty Acronis Dariusz Cudak, Systemy Informatyczne ITXON Agenda 1. Krótka informacja o firmie Acronis 2. Podział produktów 3. Krótkie omówienie funkcjonalności i wybranych unikatowych cech produktów

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 15 maja 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo

Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba

Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba Datacenter Silver 2299 zł netto / osoba Microsoft Partner Network Sales Specialist Assessment for Datacenter Microsoft Partner Network Pre-sales Technical Specialist Assessment for Datacenter Datacenter

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie usług poczty elektronicznej oraz komunikacji błyskawicznej w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft na platformie

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Specialist training services

Specialist training services Specialist training services Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/36049817.aspx Ekstern anbuds ID 35213-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 7 do SIWZ Znak : PUP-OA-2510-06/JG/12

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 sierpnia 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Microsoft i świadczenie usług towarzyszących w ramach umów Microsoft na podstawie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE

CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE CENNIK SZKOLEO MICROSOFT OFFICE Numer szkolenia Nazwa szkolenia Ilość dni Cena za osobę AL 1211 Microsoft Word dla użytkowników 3 dni 1100 PLN AL 1212 Microsoft Word dla zaawansowanych 3 dni 1150 PLN AL

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 luty 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności

SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie. Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności SAM-Insights ADVANCED CENTRAL DATA COLLECTOR (ACDC) Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie Dla zarządzania oprogramowaniem i wyzwaniem jest nie tylko złożone środowisko serwerowe, skomplikowana

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 13

1. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wstęp... 11 1. Wprowadzenie................... 13 1.1. Historia Microsoft Exchange.......... 15 1.2. Bieżące wersje systemu... 21 1.3. Integracja z Microsoft Exchange... 23 1.4. Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie usług Office 365

Udostępnianie usług Office 365 Orin Thomas Egzamin 70-347 Udostępnianie usług Office 365 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wstęp................................................................vii Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Załącznik Nr. 7 do SIWZ Znak postępowania: PN//0 FORMULARZ CENOWY W postępowaniu na Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32

MAGDALENA POPIK PORTFOLIO. magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 MAGDALENA POPIK PORTFOLIO magdalena.popik@gmail.com +48 790 00 40 32 FACEBOOK.COM/RAIFFEISENPOLBANK TWITTER.COM/RAIFFEISENP budowa i nadzór nad prowadzeniem oficjalnych profili banku Stworzenie procesu

Bardziej szczegółowo

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania 1 LUTEGO 2016 R. OMÓWIENIE Od 1 grudnia 2015 r. klienci Office 365 (O365), którzy kupili minimalną liczbę zakwalifikowanych jednostek

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo