ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM"

Transkrypt

1

2 ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT

3 PROFIL PROMISE Promise dostarcza rozwi¹zania informatyczne dla du ych i œrednich przedsiêbiorstw, administracji publicznej i s³u by zdrowia. Nasze rozwi¹zania budujemy w oparciu o oprogramowanie i sprzêt znanych producentów oraz us³ugi w³asne. Dobieraj¹c technologie zwracamy uwagê na ich funkcjonalnoœæ, ³atwoœæ dopasowania do specyfiki obs³ugiwanych przez nas rynków oraz mo liwoœci optymalizacji wykorzystania w d³ugim okresie. Specjalizujemy siê w dostarczaniu rozwi¹zañ w obszarach podstawowej infrastruktury (Core Infrastructure), produktywnoœci biznesowej (Business Productivity) oraz infrastruktury sieciowej (Data Center i monitoring sieci IP). Oferta Promise zawiera portfolio uzupe³niaj¹cych siê produktów i us³ug. Na poziomie oprogramowania Promise jest dostawc¹ licencji takich producentów jak Microsoft, Symantec, Citrix, Kaspersky czy ESET. Jako partner Microsoft posiadamy status Large Account Reseller uprawniaj¹cy nas do obs³ugi wieloletnich umów licencyjnych Enterprise Agreement i Select Plus. Projekty us³ugowe Promise obejmuj¹ analizê biznesow¹, tworzenie koncepcji rozwoju IT, projektowanie rozwi¹zañ informatycznych, implementacjê i integracjê nowych rozwi¹zañ z istniej¹c¹ infrastruktur¹, budowê dedykowanych systemów, szkolenia i wsparcie powdro eniowe. Us³ugi realizowane s¹ w oparciu o technologie dostarczane przez Promise w ramach umów licencyjnych, rozwi¹zania HP, Dell, NetApp, Cisco czy Fluke Networks oraz komplementarne systemy innych producentów. Us³ugi szkoleniowe prowadzone s¹ w ramach Centrum Edukacyjnego Promise, które jest autoryzowanym oœrodkiem szkoleniowym Microsoft oraz centrum egzaminacyjnym Prometric. APN Promise S.A. APN Promise S.A. jest g³ówn¹ spó³k¹ Grupy APN Promise, do której nale ¹ tak e RET-ALL Sp. z o.o., TTS Company Sp. z o.o. oraz Alterkom Sp. z o.o.. APN Promise S.A. prowadzi dzia³alnoœæ od 1991 roku. W 2010 roku przekszta³ci³a siê w spó³kê akcyjn¹. Od lutego 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect. Przychody Promise i Centrum Edukacyjnego Promise stanowi¹ 80% przychodów spó³ki. Wyniki finansowe APN Promise S.A. ROK PRZYCHÓD W PLN ZYSK NETTO W PLN 2013* *opublikowana prognoza Zarz¹du 2

4 UMOWY LICENCYJNE Enterprise Agreement Program Enterprise Agreement (EA) przeznaczony jest dla du ych i œrednich organizacji, które wykorzystuj¹ ró ne rozwi¹zania Microsoft w swoim œrodowisku informatycznym. W ramach Enterprise Agreement dostêpna jest kompletna oferta oprogramowania umo liwiaj¹ca wdro enie systemów w ramach infrastruktury przedsiêbiorstwa (On-Premises), w modelu chmury (Microsoft Online Services) oraz w modelu hybrydowym. Program EA zapewnia prosty sposób nabycia licencji oraz ³atw¹ administracjê zakupionym oprogramowaniem. Enterprise Agreement jest jednym z niewielu modeli licencyjnych pozwalaj¹cych na objêcie wszystkich jednostek przedsiêbiorstwa wspóln¹ umow¹ i przeniesienie warunków cenowych z g³ównej spó³ki na spó³ki zale ne. Umowa Enterprise Agreement zawierana jest na 3 lata z mo liwoœci¹ odnowienia na kolejne 3 lata. P³atnoœæ za produkty objête zamówieniem pocz¹tkowym dzielona jest na 3 raty p³atne na pocz¹tku ka dego roku umowy. Poziom cenowy okreœlany jest na pocz¹tku umowy. W umowie obowi¹zuj¹ specjalne ceny dla Kwalifikowanych Podmiotów Rz¹dowych. Umowa zapewnia niezmiennoœæ ceny przez czas trwania umowy dla wszystkich zakupionych licencji. W ramach podstawowej umowy EA dostêpne s¹ trzy rejestracje: Enterprise Enrollment, Enrollment for Core Infrastructure (ECI) oraz Enrollment for Application Platform (EAP). W ramach ka dej z rejestracji okreœlone s¹ produkty podstawowe (tzw. produkty Platformy). Produktem podstawowym Enterprise Enrollment jest Profesjonalna Platforma dla Komputerów Przedsiêbiorstwa (Professional Desktop lub Enterprise Desktop) w sk³ad której wchodz¹ Office, Windows Upgrade i zestaw licencji dostêpowych. Produktem podstawowym ECI s¹ pakiety licencji CIS, natomiast w EAP takim produktem jest SQL Server, SharePoint lub BizTalk. Wszystkie rejestracje umo liwiaj¹ zamówienie dowolnego zestawu produktów dodatkowych. Istnieje mo liwoœæ podpisania wszystkich, b¹dÿ wybranych rejestracji. Istnieje tak e mo liwoœæ podpisania umowy EA na oprogramowanie dostêpne w ramach Office365 - produktami podstawowymi bêd¹ wówczas Office365, Intune lub Azure. W ramach Enterprise Agreement wszystkie licencje dostarczane s¹ razem z pakietem Software Assurance (SA). Umowa Enterprise Agreement dostêpna jest te w opcji subskrypcyjnej. W ramach Enterprise Subscription Agreement firma p³aci jedynie za prawo do korzystania z wybranego oprogramowania. W ramach tej opcji przedsiêbiorstwo ma prawo do zmniejszenia liczby wykorzystywanych licencji w ka d¹ rocznicê umowy. Umowa Enterprise Agreement daje pe³n¹ kontrolê nad licencjami i umo liwia centralne zarz¹dzanie zakupami. Dziêki gwarancji sta³ej ceny zapewnia ³atwoœæ bud etowania przysz³ych zakupów. Dostêpne w ramach Software Assurance prawo do u ywania najnowszych wersji pozwala na standaryzacjê oprogramowania w ca³ej firmie, ³atw¹ do wdro enia przy wykorzystaniu narzêdzi do monitoringu i konfiguracji z pakietu System Center i CoreCAL. Umowa zapewnia mo liwoœæ skorzystania z zestawu dodatkowych benefitów Software Assurance (jak karnety szkoleniowe, czy dni wdro eniowe). 3

5 Select Plus Umowa Select Plus umo liwia du ym przedsiêbiorstwom i jednostkom administracji publicznej zakup oprogramowania Microsoft po preferencyjnych cenach. Jako samodzielna umowa Select Plus nie ma daty koñcowej. Jest to umowa transakcyjna, w ramach której kolejne zakupy s¹ sumowane i na ich podstawie, na koniec ka dego roku, ustalany jest poziom cenowy obowi¹zuj¹cy przez kolejnych 12 miesiêcy. Poziom cenowy wyznaczany jest odrêbnie dla aplikacji, systemów operacyjnych i serwerów. Podobnie jak EA umowa Select Plus pozwala na zachowanie warunków cenowych wszystkich podmiotów stowarzyszonych. Umowa zapewnia ³atwy dostêp do oprogramowania, uproszczony proces zakupu (takie same warunki obowi¹zuj¹ dla wszystkich zamówieñ sk³adanych przez podmioty stowarzyszone) oraz system zbiorczego raportowania licencji zakupionych w ramach umowy. Select Plus mo e byæ podpisany jako samodzielna umowa lub jako uzupe³nienie Enterprise Agreement. Microsoft Online Services - Office365 Microsoft Online Services to zestaw technologii pozwalaj¹cy na zbudowanie kompletnej infrastruktury firmowej w chmurze obliczeniowej Microsoft. Zapewnia dostêp do systemów firmy z dowolnego miejsca i z ró nych urz¹dzeñ - komputerów, tabletów i telefonów. Rozwi¹zania Microsoft Online Services budowane s¹ w oparciu o takie produkty Online jak Office365, Exchange, SharePoint, Lync, Intune czy Azure. U ytkownicy biznesowi mog¹ korzystaæ tak e z pe³nej wersji Office Professional. Istnieje mo liwoœæ podpisania umowy EA wy³acznie na us³ugi Online lub stworzenie umowy dla rozwi¹zania hybrydowego. Pakiet us³ug Promise w umowie EA Bêd¹c partnerem LAR obs³uguj¹cym umowê oferujemy pakiet bezp³atnych us³ug. Najwiêksze korzyœci osi¹gali nasi Klienci w³¹czaj¹c pakiet us³ug Promise do procesów planowania i wdra ania nowych rozwi¹zañ w organizacjach. Us³ugi prezentujemy w kolejnoœci, w jakiej najczêœciej wykorzystywali je nasi dotychczasowi Klienci. Konsultacje techniczne - us³ugi realizowane s¹ przez architektów systemowych i in ynierów Departamentu Us³ug IT w ramach prowadzonego przez nas projektu ask-the-expert. Vouchery szkoleniowe - us³ugi realizowane s¹ przez Centrum Edukacyjne Promise w ramach benefitów SA. Demo room - udostêpniamy w pe³ni dzia³aj¹c¹ infrastrukturê zbudowan¹ na bazie najnowszych technologii. Planning Services - wykorzystanie benefitów SA. Us³ugi realizowane s¹ w formie dni konsultingowowdro eniowych. Us³ugi wykonujemy w oparciu o nasze kompetencje Microsoft Solution Partner, Microsoft GOLD Partner oraz autoryzacjê oœrodka szkoleniowego Microsoft. 4

6 Pozosta³e oprogramowanie Rozwi¹zania oferowane przez Promise wykorzystuj¹, poza Microsoft, tak e oprogramowanie innych producentów. W obszarze wirtualizacji serwerów i stacji roboczych wa nymi dostawcami technologii s¹ VMware i Citrix. Promise jest partnerem programu V-Alliance stworzonego przez Microsoft i Citrix oferuj¹cego rozwi¹zania VDI (Virtual Desktop Infrastructure). W obszarze bezpieczeñstwa oferujemy przede wszystkim oprogramowanie firm Symantec, Kaspersky i ESET. Posiadamy specjalizacje Symantec Enterprise Security oraz Symantec Archive & ediscovery. W ramach partnerstwa Symantec dostarczamy m.in. licencje Symantec Endpoint Protection, BackupExec, NetBackup i Enterprise Vault. Do podstawowej oferty oprogramowania Promise nale y tak e oprogramowanie graficzne takich producentów jak Corel i Adobe. Dostarczamy równie rozwi¹zania OCR firmy ABBYY. Mamy mo liwoœæ sprowadzenia dowolnego oprogramowania specjalistycznego i niszowego, dziêki dzia³aj¹cej w ramach Grupy APN Promise spó³ce TTS Company, która specjalizuje siê w imporcie produktów spoza standardowej oferty dystrybucyjnej. all4cloud.pl - licencje dla dostawców us³ug Obok realizowanej przez Promise bezpoœredniej sprzeda y rozwi¹zañ IT dla Klientów koñcowych APN Promise S.A. prowadzi dzia³alnoœæ dystrybucyjn¹ umów licencyjnych dla dostawców us³ug. W ofercie all4cloud.pl dostêpne s¹ trzy programy dedykowane dla firm œwiadcz¹cych us³ugi hostingowe i outsourcing oprogramowania. Microsoft SPLA to prosty system licencjonowania oparty na comiesiêcznych rozliczeniach. Udzia³ w programie nie wymaga inwestycji pocz¹tkowej w zakup oprogramowania. Wysokoœæ op³at uzale niona jest od faktycznego wykorzystania licencji w danym miesi¹cu. W programie SPLA dostêpny jest szeroki wybór oprogramowania Microsoft. W ramach programu dostawcy us³ug maj¹ mo liwoœæ testowania przez 90 dni najnowszych rozwi¹zañ Microsoft. SPLA pozwala tak e na uruchomienie wersji testowych i demonstracji dla Klientów (bezp³atnie, do 60 dni, do 50 u ytkowników). Program ExSP firmy Symantec umo liwia dostawcom us³ug tworzenie zintegrowanych rozwi¹zañ wyposa onych w najnowsze wersje oprogramowania zabezpieczaj¹cego i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Program dedykowany jest szczególnie dla dostawców us³ug internetowych, apliakcji lub zarz¹dzanych rozwi¹zañ. Podobnie jak SPLA program ExSP oparty jest na miesiêcznych subskrypcjach, gdzie op³aty ponoszone s¹ wy³¹cznie za u ywane produkty. Citrix Service Provider to nowy program partnerski przygotowany dla firm œwiadcz¹cych us³ugi hostingu oprogramowania w oparciu o wynajem, subskrypcjê lub op³atê za dostarczon¹ us³ugê. Dostêpne w ramach programu oprogramowanie Citrix pozwala na zbudowanie kompletnej podstawowej infrastruktury dostawcy us³ug. Op³aty licencyjne ponoszone s¹ na koniec miesi¹ca wy³¹cznie za faktyczne wykorzystanie oprogramowania w danym miesi¹cu. Hosting ExSP Program Citrix Service Provider 5

7 WDRO ENIA ROZWI ZAÑ Rozwi¹zania Promise oferuje zestaw skalowalnych rozwi¹zañ, które Promise dostarcza rozwi¹zania informatyczne mog¹ byæ dopasowane do wymagañ zarówno du ych obejmuj¹ce nastêpuj¹ce obszary: przedsiêbiorstw jak i mniejszych organizacji. W ci¹gu ostatnich lat zrealizowaliœmy projekty w œrodowiskach obs³uguj¹cych kilkanaœcie tysiêcy u ytkowników oraz takich, w których systemy obejmowa³y us³ugi dla 200 czy 300 pracowników. Rozwi¹zania dostarczane przez Promise budowane s¹ w oparciu o zestaw sprawdzonych technologii i kompetencje pracowników firmy. W ramach projektów wdro eniowych mo e byæ realizowany nastêpuj¹cy zakres prac: analiza œrodowiska IT tworzenie koncepcji rozwoju IT opracowanie zakresu projektów informatycznych implementacja i konfiguracja migracja integracja nowych rozwi¹zañ z istniej¹cymi systemami budowa dedykowanych rozwi¹zañ wsparcie powdro eniowe umowy serwisowe/sla 6 budowê Data Center budowê Private Cloud optymalizacjê wykorzystania infrastruktury sprzêtowej wirtualizacjê serwerów i stacji roboczych integracjê infrastruktury informatycznej zarz¹dzanie konfiguracj¹ serwerów i stacji roboczych monitoring infrastruktury IT monitoring sieci IP migracjê i konsolidacjê infrastruktury IT zarz¹dzanie us³ugami IT (ITSM) us³ugê katalogow¹ Active Directory wraz z us³ugami towarzysz¹cymi zintegrowan¹ komunikacjê (UC) systemy obiegu dokumentów i pracy pracê grupow¹ pocztê elektroniczn¹ systemy bezpieczeñstwa systemy archiwizacji i odzyskiwania danych

8 Kompetencje i referencje Promise zatrudnia kilkunastoosobowy zespó³ konsultantów, kierowników projektów, architektów systemowych i in ynierów. ¹cznie z grup¹ sta³ych wspó³pracowników mo emy w tym samym czasie zaanaga owaæ w prowadzone przez nas projekty kilkadziesi¹t osób. Kompetencje naszych specjalistów potwierdzaj¹ posiadane przez nich certyfikaty oraz wieloletnie doœwiadczenie w realizacji wdro eñ. Transkrypty aktywnych certyfikacji (jak Microsoft Certified Professional Transcript) naszych najlepszych konsultantów to kilkudziesiêciostronicowe dokumenty. Wœród pracowników Promise znajduj¹ siê eksperci technologiczni posiadaj¹cy od wielu lat tytu³ Microsoft MVP (Most Valuable Professional) nadawany corocznie przez miêdzynarodowy zespó³ specjalistów Microsoft. Promise posiada status Microsoft Solution Provider i Microsoft GOLD Partner w specjalizacjach: Collaboration and Content, Communications, Devices and Deployment, Management and Virtualization, Software Asset Management i Volume Licensing oraz Silver Partner w specjalizacjach Identity and Access, Learning, Messaging, Server Platform. Kompetencje Promise obejmuj¹ tak e technologie wymienionych obok producentów. Wybrane wdro enia NAZWA PROJEKTU WIELKOŒÆ PROJEKTU NAZWA KLIENTA Konsolidacja i modernizacja domen Active Directory kont, 50 lokalizacji LUX MED Migracja Active Directory z Windows 2003 do wersji 2008 R kont Allianz Wdro enie rozwi¹zania do zarz¹dzania System Center Configuration Manager 2012 wraz z migracj¹ systemu antywirusowego F-Secure do Forefront Endpoint Protection 900 kont Tramwaje Warszawskie Migracja wielowêz³owego rozwi¹zania Exchange 2010 z Exchange kont Polkomtel Wdro enie klastra geograficznego Exchange Server 2010 wraz z migracj¹ z Exchange Server 2003 Wdro enie wysokodostêpnego rozwi¹zania Exchange Server 2010 wraz migracj¹ z systemu Posfix kont AEGON 500 kont CDM Pekao S.A. Wdro enie infrastruktury wirtualnych stacji roboczych na platformie wirtualizacyjnej Microsoft w oparciu o rozwi¹zanie VDI Citrix, wraz z wirtualizacj¹ aplikacji App-V oraz produktami do zarz¹dzania œrodowiskiem System Center Wsparcie techniczne w trybie 24/7 150 u ytkowników EURO 2012, 24/7, scenariusz HA Komisja Nadzoru Finansowego PL

9 WYBRANE ROZWI ZANIA itqserv zarz¹dzanie us³ugami IT itqserv to nowoczesne rozwi¹zanie ITSM integruj¹ce w jednej platformie procesy planowania, zarz¹dzania i dostarczania us³ug IT w organizacji. System jest w pe³ni dostosowany do obs³ugi procesów zaprojektowanych zgodnie z najlepszymi praktykami zawartymi w bibliotekach ITIL i MOF. Rozwi¹zanie wykorzystuje technologie Microsoft System Center. itqserv umo liwia pe³n¹ automatyzacjê procesów, przez co pozwala na realne skrócenie czasu diagnozowania i usuwania problemów. Ka de zdarzenie oraz czas trwania poszczególnych etapów procesu s¹ rejestrowane, co stanowi rzetelne Ÿród³o odniesienia dla umów SLA. System udostêpnia opcjê tworzenia raportów, pozwala tak e na tworzenie list najczêœciej wystêpuj¹cych problemów czy komputerów/u ytkowników z najwiêksz¹ liczb¹ zg³oszeñ. Wersja podstawowa itqserv 1.0 zawiera: platformê dla administratorów do zarz¹dzania us³ugami oraz portal dla u ytkowników lub operatora katalog zdefiniowanych us³ug (do wyboru 5 z 20) standardowe notyfikacje dedykowane raporty (do wyboru 2 z 5) œledzenie poziomu realizacji umów SLA 3-dniowy warsztat dla administratorów Systemy zintegrowanej komunikacji Rozwi¹zania zintegrowanej komunikacji (Unified Communications) pozwalaj¹ na dostarczanie w czasie rzeczywistym zestawu us³ug komunikacyjnych. ¹cz¹ w jednym systemie wiadomoœci b³yskawiczne, konferencje audio i wideo, konferencje internetowe oraz telefoniê internetow¹. Systemy oferowane przez Promise zosta³y zbudowane w oparciu o oprogramowanie Microsoft Lync, kamery konferencyjne Polycom oraz telefony IP firmy SNOM. Dostêpne s¹ trzy wersje rozwi¹zania. Wersja Basic oferuje mo liwoœæ przesy³ania wiadomoœci b³yskawicznych, przesy³ania plików, po³¹czenia audio, po³¹czenia wideo (z wykorzystaniem kamer wbudowanych w notebooki i monitory), informacjê o obecnoœci, integracjê z aplikacj¹ Microsoft Outlook oraz integracjê z urz¹dzeniami mobilnymi (Windows Phone, iphone, ipad, Android). Wersja Video posiada funkcjonalnoœæ wersji Basic rozszerzon¹ o mo liwoœæ organizacji konferencji audio oraz wideo i konferencji webowych z wykorzystaniem kamer dookólnych Polycom w salach wideokonferencyjnych. Wersja Voice obejmuje funkcjonalnoœæ wersji Basic rozszerzon¹ o wykorzystanie serwera Lync jako centrali telefonicznej, integracjê z telefoni¹ PSTN (centrale z interface VoIP) oraz wykorzystanie telefonów IP firmy SNOM. Wdro enie rozwi¹zania w wersji Basic obejmuje konfiguracjê systemu dla 5 u ytkowników, przygotowanie dokumentacji oraz szkolenie dla administratorów systemu (1 dzieñ). Wdro enie wersji Video obejmuje dodatkowo instalacjê i konfiguracjê kamer, a wersji Voice - telefonów IP oraz integracjê z telefoni¹ PSTN. Rozwi¹zanie wymaga licencji Microsoft Lync dla stacji roboczych, Lync Server oraz licencji dostêpowych CAL odpowiednich dla wybranej wersji. 8

10 Platforma biznesowa przedsiêbiorstwa Platforma biznesowa przedsiêbiorstwa to rozwi¹zanie integruj¹ce ró ne aspekty dzia³alnoœci organizacji w jednym systemie. Dziêki modu³owej budowie ³atwo dostosowuje siê do specyfiki firm. Pe³ni rolê centralnego narzêdzia wspó³pracy pomiêdzy i wewn¹trz ró nych komórek organizacyjnych. Pozwala na pobieranie i u³atwia przetwarzanie danych z dedykowanych systemów, zgodnie z przyjêtymi procedurami i nadanymi uprawnieniami. ¹czy role g³ównego portalu informacyjnego, centralnego repozytorium danych z opcj¹ zaawansowanego wyszukiwania informacji, narzêdzia pozwalaj¹cego na uporz¹dkowanie i usprawnienie przep³ywu pracy oraz procesów biznesowych. Dziêki systemowi nadawania uprawnieñ rozwi¹zanie daje pe³n¹ kontrolê nad dostêpem do wra liwych danych. Platforma zosta³a zaprojektowana w oparciu o rozwi¹zanie Microsoft SharePoint i w pe³ni integruje siê z Active Directory oraz Microsoft Exchange Server. W ramach Platformy dostarczamy modu³y bazowe oraz dedykowane. Modu³y dedykowane to rozwi¹zania opracowywane na indywidualne zamówienie organizacji. Do modu³ów bazowych nale ¹ m.in.: Delegacje Aplikacja umo liwia rejestracjê poleceñ wyjazdu, ich akceptacjê, a nastêpnie rozliczenie kosztów. Pozwala na przypisanie delegacji do komórki, projektu lub Klienta. Daje mo liwoœæ uproszczenia ca³ego procesu, redukcjê dokumentacji papierowej oraz skrócenie czasu rozliczeñ wyjazdów. Rozwi¹zanie mo e zostaæ zintegrowane z systemem finansowo-ksiêgowym. Urlopy Modu³ urlopowy pozwala na sk³adanie wniosków, œledzenie ich statusów oraz informacji urlopowych. Daje mo liwoœæ wprowadzenia szczegó³owych informacji na temat urlopu - modu³ posiada zdefiniowany s³ownik typów urlopów. Aplikacja definiuje dedykowane widoki i uprawnienia dla pracowników, dzia³u HR oraz dzia³u finansowego. Pamiêci masowe dla œrodowisk wirtualnych Konsolidacja serwerów i wirtualizacja stanowi¹ podstawê wspó³czesnego IT, poniewa pozwalaj¹ na maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzêtowej przy du ej elastycznoœci i mo liwoœci szybkiego udostêpniania zasobów. Ze wzglêdu na rosn¹ce wymagania dla systemów magazynowania danych proponujemy wykorzystanie w œrodowiskach wirtualnych pamiêci masowych NetApp. To, co wyró nia rozwi¹zania NetApp to zestaw unikalnych technologii obejmuj¹cy dynamiczn¹ alokacjê zasobów pozwalaj¹c¹ na oszczêdnoœæ miejsca, zwiêkszenie wydajnoœci poprzez przenoszenie tylko zmienionych bloków danych, kopie migawkowe pozwalaj¹ce na szybkie i czêste wykonywanie kopii zapasowych, rzeczywiste klonowanie i deduplikacjê. Zastosowanie pamiêci masowych NetApp pozwala na: skrócenie czasu wdro enia chmury prywatnej ograniczenie kosztów sprzêtowych i zu ycia energii natychmiastowe udostêpnianie maszyn wirtualnych automatyzacjê procesów i pracoch³onnych operacji ³atwoœæ przenoszenia danych i równowa enia obci¹ enia natychmiastowy backup i przywracanie systemów integracjê z Windows Server i System Center integracjê z samoobs³ugowym portalem do tworzenia i udostêpniania maszyn wirtualnych 9

11 Szkolenia Centrum Edukacyjne Promise jest autoryzowanym oœrodkiem szkoleniowym Microsoft oraz autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Prometric. Celem dzia³alnoœci szkoleniowej Promise jest przekazanie praktycznej wiedzy, która bêdzie mog³a byæ wykorzystana w procesach dostarczania rozwi¹zañ informatycznych w organizacjach. Dlatego wszyscy trenerzy zwi¹zani z Centrum s¹ jednoczeœnie architektami i in ynierami systemowymi bior¹cymi aktywny udzia³ w realizacji projektów wdro eniowych w ramach swoich specjalizacji. Kalendarz szkoleñ Centrum Edukacyjnego Promise uk³adany jest w oparciu o zapotrzebowanie wspó³pracuj¹cych z nami firm. Organizacjom wykorzystuj¹cym karnety szkoleniowe w ramach benefitów Software Assurance z umowy EA oferujemy mo liwoœæ zamiany karnetów dostêpnych na MVLS na papierowe lub elektroniczne vouchery, które mogê byæ dystrybuowane wœród pracowników firmy i wykorzystane w ustalonym wspólnie terminie. Szkolenia prowadzimy w oœrodku w Warszawie lub w Krakowie. Mo emy tak e przeprowadziæ dedykowane szkolenie dla przedstawicieli jednej firmy w innej lokalizacji. Centrum Edukacyjne Promise wspó³pracuje tak e z oœrodkiem szkoleniowym Arrow, w ramach którego dostêpne s¹ autoryzowane szkolenia Symantec, VMware i Citrix. Popularne szkolenia MS MS MS MS MS MS MS MS-6231 Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 Core Solutions for Lync Server 2013 Core Solutions for Exchange Server 2013 Installing and Configuring Windows Server 2012 Designing and Implementing a Server Infrastructure Implementing an Advanced Server Infrastructure Automating Administration with Windows PowerShell Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Databases Audyt oprogramowania/sam Audyt oprogramowania stanowi uzupe³nienie programu obs³ugi umów licencyjnych oraz wchodzi w zakres analizy na etapie przygotowania projektów wdro eniowych. Umo liwia okreœlenie stanu posiadanych licencji w relacji do zainstalowanego oprogramowania i/lub optymalizacjê wykorzystania wczeœniej zakupionych licencji. Promise posiada autoryzacjê Microsoft, Adobe i Autodesk uprawniaj¹c¹ do wystawienia certyfikatu legalnoœci oprogramowania tych producentów. SAM, czyli Software Asset Management jest zestawem standardowych praktyk, zawieraj¹cych sprawdzone strategie zarz¹dzania korzystaniem z oprogramowania w organizacji. Jest to program opracowany przez Microsoft. Promise posiada status SAM GOLD Partner uprawniaj¹cy nas do przeprowadzenia audytu w ramach programu SAM Services. Zakres audytu SAM Services obejmuje weryfikacjê licencji, ocenê optymalizacji zarz¹dzania oprogramowaniem oraz przygotowanie zestawu zaleceñ obejmuj¹cych dzia³y IT, zakupów i zarz¹dzania. 10

12 PROGRAM ask-the-expert Program ask-the-expert realizowany jest przez Promise od 2012 roku. W inicjatywie uczestniczy wyselekcjonowana grupa pracowników firmy - architektów systemowych, in ynierów i specjalistów licencyjnych, utrzymuj¹cych od kilku lat poziom swoich kompetencji na najwy szym bran owym poziomie. Wszyscy eksperci bior¹cy udzia³ w programie s¹ praktykami na co dzieñ uczestnicz¹cymi w projektach realizowanych przez Promise. Nasi eksperci s¹ dla Pañstwa dostêpni na konferencjach bran owych, takich jak Microsoft Technology Summit czy Cisco Forum. W ramach programu oferujemy tak e spotkania konsultingowe, w czasie których mo emy omówiæ wskazane przez Pañstwa problemy, projekty, rozwi¹zania lub technologie. Do Pañstwa dyspozycji s¹: Konrad Saga³a MVP Exchange Specjalizacje: Exchange, Lync, Active Directory, Identity Management, Office365, Symantec Enterprise Vault Jacek Œwiatowiak MVP Active Directory Specjalizacje: Active Directory, Identity Management, Lync, Exchange, Office365 Marcin Kowalczyk Specjalizacje: SCSM/itQserv, Orchestrator, SCOM Maciej Kuczyñski Specjalizacje: SCCM, Windows 7, Windows 8, Hyper-V Piotr Potocki Specjalizacje: Exchange, Office365, Hyper-V, NetApp Grzegorz Gmyrek Specjalizacje: Software Asset Management Bart³omiej Sollich Specjalizacje: Hyper-V, ForeFront, Symantec Antivirus, Backup Exec, NetBackup, Enterprise Vault Ma³gorzata Domañska-Skrok Specjalizacje: Microsoft SPLA, Symantec ExSP, Citrix Service Provider Izabela Koz³owska Specjalizacje: Nexus, UCS, WAAS, R&S Marcin Kacprzak Specjalizacje: OPV XG, Netflow, TruView, 10G, TAP ask the expert 11

13 KONTAKT Oferta handlowa dla du ych przedsiêbiorstw, administracji publicznej i s³u by zdrowia Ewa Radzikowska, tel. kom , Oferta handlowa dla œrednich przedsiêbiorstw Bartek Dymus, tel. kom , Oferta us³ugowa w zakresie technologii Microsoft, NetApp, VMware, Symantec, Citrix, HP, Intel i Dell Tomasz Sochacki, tel. kom , Oferta us³ugowa w zakresie technologii Cisco, Fluke Networks S³awomir Bia³as, tel. kom , Centrum Edukacyjne Promise Sandra Czoboda, tel , Licencje dla dostawców us³ug (all4cloud.pl) Ma³gorzata Domañska-Skrok, tel , APN Promise S.A. ul. Kryniczna Warszawa tel fax: Przy³¹cz siê do nas na: 12

14 APN Promise S.A. ul. Kryniczna Warszawa tel fax: Centrum Edukacyjne Promise tel fax:

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Zdzis³awa Rowiñska* Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym 1. Wprowadzenie Artyku³ przedstawia proces

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 sierpnia 2013 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony I Informacje

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo