REPORT ON THE EXCHANGE AND SUMMARY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REPORT ON THE EXCHANGE AND SUMMARY"

Transkrypt

1 REPORT ON THE EXCHANGE AND SUMMARY Instructions: 1. The report must be sent to the EJTN within one month after the exchange. 2. Please use the template below to write your report (at least 4 pages). 3. The report must be filled in English or French. If not possible, the report could be written in another language but the summary must be in English or French. 4. Please read the guidelines for drafting the report (in Annex). Feel free to add any other relevant information in your report. 5. The summary (1-2 pages) shall contain a synthesis of the most important information of the report. 6. If you agree for your report and/or summary to be published on the EJTN website, please tick the relevant box below. Identification of the participant Name: First names: Nationality: POLISH Functions: JUDGE Length of service: 9 YEARS Identification of the exchange Hosting jurisdiction/institution: OKRAJNO SODISCE V LJUBLJANI (COUNTY COURT OF LJUBLJANA) MIKLOSICEVA LJUBLJANA City: LJUBLJANA Country: SLOVENIA Dates of the exchange: FEB. 15 th FEB. 26 th 2010 Type of exchange: one to one exchange YES Authorization of publication I undersigned (e-printed) hereby authorize the publication of this report and/or summary on the website of the. In Warsaw On APR. 30th 2010 Signature / (aisbl) Rue du Luxembourg 16B, B-1000 Bruxelles; Tel: ; Fax: ;

2 REPORT I- Programme of the exchange W ramach programu EJTN odwiedziłem Sąd Rejonowy w Ljubljanie (OKRAJNO SODISCE V LJUBLJANI - COUNTY COURT OF LJUBLJANA). Przed przybyciem do Słowenii otrzymałem program wizyty (zamieszczam kopię poniŝej) oraz podstawowe akty prawne w tłumaczeniu na język angielski. Program wizyty, otrzymany w języku angielskim, był następujący. Programme 15 th Februar Reception by president of host court Visit of court building and explanation of court organization Lunch with president and guests Preparation program of the exchange program in details 16 th Februar Introduction to the court system in Slovenia, status of the judges, historical development of legal system (a lecture and discussion) 17 t h-19 th Februar Visit of Criminal law department: Introduction to criminal procedure, including the system of conciliation (discussion with judges and prosecutors); presence on hearings of witnesses and defendants; 22 nd -25 rd Februar Visit of Civil law department Introduction to civil litigation procedure, on request also other civil procedures i.e. non-litigious procedure, civil execution (discussion with judges and prosecutors); presence on hearings

3 presence on alternative solving of disputes (Mediation service of Local court of Ljubljana 26 th Februar Conclusion of visit (discussion with judges, receiving additional materials) Realizując program przyglądałem się rozprawom w procesach cywilnych i karnych, dyskutowałem o procedurze i prawie z sędziami i prokuratorami oraz profesorem uniwersytetu w Lublanie, który odwiedziłem. Sędziowie, którzy okazali mi najwięcej pomocy to V P-P, M V, M C, U K, M J i M C). II- The hosting institution Sąd Rejonowy w Lublanie jest sądem najniŝszego rzędu w systemie wymiaru sprawiedliwości. Rozpoznaje sprawy cywilne i karne i pierwszej instancji oraz organizuje i nadzoruje mediację w takich sprawach. Jest to jeden z największych sądów krajowych z uwagi na umiejscowienie w największym mieście i jednocześnie stolicy kraju. Zatrudnia około 100 sędziów, z których większość jest równieŝ mediatorami. III- The law of the host country Słowenia jest krajem, w którym obowiązuje tzw. kontynentalny system prawa. Prawo cywilne i karne jest ujęte w kodeksach. Są one oparte na tradycji wywiedzionej z prawa rzymskiego (prawo cywilne) oraz wielkich kodyfikacji środkowo-europejskich XIX w. (prawo cywilne i karne). Szczególna rolę w słoweńskiej praktyce sądowniczej odgrywa mediacja. W tradycji słoweńskiej nie występował tego rodzaju sposób rozwiązywania sporów prawnych. Został on implementowany do systemu drogą praktyki przez instytucje sądowe na początku XXI w., a większość sędziów została przeszkolona w celu nabycia umiejętności rozwiązywania sporów tą drogą. W ciągu niewielu lat osiągnięto znaczne sukcesy w dziedzinie mediacji, która stała się w społeczeństwie popularną alternatywą poszukiwania rozwiązania konfliktu prawnego lub gospodarczego. W 2009 r. w oparciu o doświadczenia praktyczne wprowadzono regulacje prawne określające zasady mediacji prowadzonej pod nadzorem sądu. Przewidują one m.in. obowiązkową mediację w większości spraw jako pierwszy etap postępowania sądowego. IV- The comparative law aspect in your exchange

4 Między prawem i procedurą sadową kraju goszczącego oraz Polski nie występują zasadnicze róŝnice systemowe. Oba modele opierają się na wzorach skodyfikowanego prawa kontynentalnego. W obu krajach postępowanie sadowe jest prowadzone na zasadzie sporu między stronami. W tym sporze zawodowy sędzia jest arbitrem, który zarówno pilnuje przestrzegania procedury sądowej jak równieŝ sam wydaje rozstrzygnięcie, gdyŝ nie występuje tzw. sąd przysięgłych obywateli. Najistotniejszą róŝnicą praktyczną jest rozwinięcie w Słowenii mediacji, która w ciągu niewielu lat znacząco zmniejszyła obciąŝenie sądu obowiązkiem rozpoznawania spraw. Obecnie ok. 1/3 spraw wnoszonych do sądu kończy się mediacją i pojednaniem między stronami. V- The European aspect of your exchange W ramach programu wizyty nie zetknąłem się bezpośrednio z problemem implementacji instrumentów prawnych Wspólnoty oraz stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy teŝ współpracy z sądami zagranicznymi. Oceniam, Ŝe brak zetknięcia z problemami implementacji praw wspólnotowych oraz Konwencji wynika przede wszystkim stąd, Ŝe przed wejściem do Unii Europejskiej (2004 r.) oraz w latach kolejnych Słowenia wprowadziła do własnego systemu prawnego podstawowe regulacje zalecane przez Unię oraz Konwencję. W tym stanie, sądy stosują obecnie bezpośrednio prawo krajowe, które jest zgodne z dyrektywami unijnymi. VI- The benefits of the exchange Zasadnicze korzyści wymiany w programie EJTN miały dwa aspekty. Po pierwsze, program zbliŝył osoby wykonujące władze sądowniczą w dwóch krajach europejskich. Pozwala to na wymianę poglądów i doświadczeń oraz utrwalenie przekonania o konieczności zacieśniania zbliŝania systemów i znoszenia róŝnic w ramach ogólnoeuropejskiej współpracy. Sprzyja to kształtowaniu i rozwijaniu idei Wspólnoty Europejskiej w środowisku krajowych elitarnych funkcjonariuszy publicznych, jakimi są sędziowie. Po drugie, obserwacje systemu słoweńskiego sądownictwa pogłębiły u mnie przekonanie o wadliwości funkcjonowania polskiego systemu mediacji, który naleŝy rozwinąć w kierunku modelu słoweńskiego, jako bardziej skutecznego. VII- Suggestions

5 Moje dotychczasowe doświadczenia i obserwacje programu EJTN zarówno jako sędziego odwiedzającego, jak równieŝ przyjmującego gości, prowadzą do wniosku, Ŝe program jest ideą korzystną dla doskonalenia wymiaru sprawiedliwości poszczególnych krajów członkowskich i utrwalania współpracy europejskiej. UwaŜam, Ŝe celowe byłoby zwiększenie moŝliwości corocznego uczestniczenia w programie wymiany grupowej i indywidualnej, tak aby w kaŝdy kraj zapewniał moŝliwość przyjęcia tylu osób ile jest chętnych. UwaŜam, Ŝe duŝe kraje unijne, takie jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania powinny stwarzać szersze moŝliwości wymiany, zwłaszcza indywidualnej, nie Ŝądając znajomości języka własnego, lecz dopuszczając równieŝ znajomość innego popularnego języka europejskiego. SUMMARY In 2009/2010 I have participated first as a guest in the INTERNATIONAL JUDGE S EXCHANGE PROGRAM as a visitor of host country. Last year (2009) I was myself a host for public prosecutor from Italy (A. N). I chose Slovenia (OKRAJNO SODISCE V LJUBLJANI - COUNTY COURT OF LJUBLJANA) for EJTN activity because of similarity between Poland and host country in a new position in EU (new members from Eastern Europe) and their processes of transformation from communism legal system into democratic one. I was especially interested in Slovenian court supported mediation system which is in scope of my special interests (I have participated in ERA Trier Conference on trans-border mediation in 2009). Before visiting the host country I did contact with host court and then I received the program of my visit and most important legal acts. Below I present program of my visit which was completed 15 th Februar Reception by president of host court

6 Visit of court building and explanation of court organization Lunch with president and guests Preparation program of the exchange program in details 16 th Februar Introduction to the court system in Slovenia, status of the judges, historical development of legal system (a lecture and discussion) 17 t h-19 th Februar Visit of Criminal law department: Introduction to criminal procedure, including the system of conciliation (discussion with judges and prosecutors); presence on hearings of witnesses and defendants; 22 nd -25 rd Februar Visit of Civil law department Introduction to civil litigation procedure, on request also other civil procedures i.e. non-litigious procedure, civil execution (discussion with judges and prosecutors); presence on hearings presence on alternative solving of disputes (Mediation service of Local court of Ljubljana 26 th Februar Conclusion of visit (discussion with judges, receiving additional materials) During my visit I have improved my knowledge about possibilities of developing methodology of hearings and alternative solving of disputes especially on court supported mediation system. New skills are useful in daily routine in my job.

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8

Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6. Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 3 Spis tre. Zasada in dubio pro tributario. 6 Wierzę w Adwokaturę jako zbiór ludzi z powołaniem do zawodu. 8 Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!. 10 Przekład prawniczy: kiedy prawnik

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Zeszyt 48 przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie Legal liability for content disseminated over the Internet przemysław polański Odpowiedzialność prawna za treści

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA ECONOMICS 4(25). 2013 ISSN 2080-5977 Oktawian Nowak Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo