oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A.

2 WSTĘP Oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A. (OPL) zwaną dalej Ofertą skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną i polega na udostępnieniu do korzystania pomieszczeń znajdujących się w obiektach OPL, spełniających warunki techniczne umożliwiające świadczenie usług wchodzących w skład Telehousingu. Oferta dotyczy usług Telehousingu PRO, świadczonych w obiektach OPL wskazanych w Załączniku nr 1. W obiektach OPL niewymienionych w Załączniku nr 1 możliwość udostępnienia Powierzchni telehousingowej lub PZW każdorazowo będzie określana w odpowiedzi na złożony przez Operatora Wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Oferty. W ofercie przedstawiono: - zakres oferowanych usług, - warunki techniczne i formalno - prawne świadczenia oferowanych usług, - ceny oferowanych usług, - termin obowiązywania oferty. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jego akceptacja przez podmiot, o którym mowa powyżej, nie prowadzi do powstania stosunków umownych pomiędzy tym podmiotem a Orange Polska (OPL). Dokument ten stanowi podstawę dla przyszłych dwustronnych negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy.

3 SPIS TREŚCI SPIS TABEL... 4 SPIS RYSUNKÓW... 5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 6 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE... 7 CZĘŚĆ 1 Zakres Oferty Usługi Najmu Usługa Zestawienie Połączenia OPL Usługi dodatkowe Informacje dodatkowe Środowisko techniczne Sali/Powierzchni telehousingowej/boksu CZĘŚĆ 2 Zasady zawierania i rozwiązywania Umowy Umowa CZĘŚĆ 3 Opłaty Opłaty jednorazowe i miesięczne Opłaty dodatkowe Opusty Objaśnienia Strona 3 z 43

4 SPIS TABEL Tabela 1: Rodzaje połączeń... Tabela 2: Środowisko techniczne Sali telehousingowej/boksu... Tabela 3: Opłaty za Zajęcie Przełącznicy ODF OPL, wynajęcie Powierzchni lub Miejsca w Szafie OPL... Tabela 4: Opłaty za Zestawienie Połączenia OPL... Tabela 5: Opłaty za Nadzór OPL... Tabela 6: Opłaty za usługę Zdalna Ręka... Tabela 7: Opusty..... Strona 4 z 43

5 SPIS RYSUNKÓW Rysunek nr 1 Możliwości wynajęcia Powierzchni lub miejsca... Rysunek nr 2 Schemat realizacji połączeń pomiędzy Urządzeniami Operatora... Rysunek nr 3 Rysunek nr 4 Rysunek nr 5 Rysunek nr 6 Rysunek nr 7 Rysunek nr 8 Schemat realizacji połączeń pomiędzy Urządzeniem Operatora i urządzeniem innego Operatora..... Schemat realizacji połączeń pomiędzy PZW tego samego Operatora oraz pomiędzy PZW jednego Operatora i PZW innego Operatora..... Schemat realizacji połączenia pomiędzy PZW jednego Operatora i urządzeniem innego Operatora... Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie liniowym... Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie kolokacji... Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie bezpośrednim... Rysunek nr 9 Schemat realizacji połączeń do Usług OPL... Strona 5 z 43

6 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1: Lokalizacja Sal telehousingowych... Załącznik nr 2: Wymagana przez OPL zawartość projektu technicznego... Załącznik nr 3: Wniosek o skorzystanie z usługi Telehousing PRO... Strona 6 z 43

7 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE Boks wydzielone pomieszczenie w Sali telehousingowej lub w innym miejscu, w budynku OPL. Dzień Roboczy (DR) wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w treści niniejszego dokumentu nie uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu. Infrastruktura OPL wykorzystane przez lub dla Operatora elementy infrastruktury takie jak: kanalizacja kablowa OPL od Studni zero (studni kablowej wskazanej przez OPL, zlokalizowanej możliwie najbliżej budynku OPL na terenie niebędącym w dyspozycji OPL) do budynku OPL, przepusty kablowe, drabinki iopl. umożliwiające doprowadzenie kabli Operatora i dla Operatora do Przełącznicy ODF OPL, i okablowania Urządzeń do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL oraz do głównej tablicy rozdzielczej prądu stałego i listwy uziemiającej. Miejsce w Szafie OPL usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania miejsca w Szafie OPL w celu instalacji Urządzeń. Nadzór OPL usługa polegająca na nadzorze przez służby OPL nad wszystkimi pracami wykonywanymi przez Operatora w obiekcie OPL. Nadzór OPL jest obowiązkowy. Najem Powierzchni usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania, w ramach stosunku najmu, Powierzchni w celu instalacji Szafy lub Stojaka PDH. Najem Powierzchni z Szafą OPL usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania, w ramach stosunku najmu, Powierzchni z zainstalowaną Szafą OPL w opcji GOLD lub SILVER. Okno Serwisowe (Tryb Okna Serwisowego) - bezpłatny dostęp pod Nadzorem OPL do Urządzeń Operatora w celu wykonania planowych prac serwisowych Operator podmiot wynajmujący w Sali telehousingowej Powierzchnię/Powierzchnię z Szafą OPL lub Boks lub Powierzchnię telehousingową lub Zajmujący Przełącznicę OPL dla PZW. Powierzchnia powierzchnia w Sali telehousingowej, Boksie lub Powierzchnia telehousingowa pod instalację Szafy lub Szafy OPL lub Stojaka PDH. Powierzchnia telehousingowa powierzchnia w budynku będącym własnością OPL poza Salą telehousingową i Boksem wykorzystywana przez OPL do świadczenia usług Telehousingu PRO. Przełącznica OPL stanowiące własność OPL urządzenie pasywne typu MDF (Main Distribution Frame) lub DDF (Digital Distribution Frame) lub ODF (Optical Distribution Frame) lub Ethernet wyposażone w odpowiednie złącza, do których są doprowadzone kable telekomunikacyjne. Przełącznica ODF/DDF/Ethernet OPL przełącznica ODF/DDF/Ethernet dedykowana do Zestawiania Połączeń OPL. Punkty Zakończenia Włókien Kabla Operatora (PZW) wskazane przez OPL miejsca zakończenia włókien kabla światłowodowego Operatora na Przełącznicy OPL lub kabla OPL od Studni zero do Przełącznicy ODF OPL w budynku OPL wykorzystywanego przez Operatora. Rezerwacja Powierzchni w Sali telehousingowej usługa polegająca na możliwości zarezerwowania przez Operatora Powierzchni w Sali telehousingowej przed złożeniem Wniosku. Sala kolokacyjna powierzchnia w wydzielonym pomieszczeniu w budynku OPL, przeznaczona do instalacji urządzeń zainstalowanych w oparciu o zasady ujęte w Ofertach regulowanych OPL. Strona 7 z 43

8 Sala telehousingowa pomieszczenie wskazane przez OPL, w którym świadczony jest Telehousing PRO. Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: a) wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy; b) katastrofy naturalne a w tym: burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie; c) strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron; d) akty organów władzy o charakterze powszechnym. Stojak PDH stojak przeznaczony do instalowania Urządzeń systemu PDH. Studnia zero - studnia kablowa wskazana przez OPL, zlokalizowana możliwie najbliżej budynku OPL na terenie niebędącym w dyspozycji OPL. Szafa szafa telekomunikacyjna należąca do Operatora, zainstalowana na Powierzchni, przeznaczona do instalowania Urządzeń. Szafa OPL szafa telekomunikacyjna należąca do OPL, zainstalowana na Powierzchni, przeznaczona do instalowania Urządzeń. W przypadku usługi Miejsce w Szafie OPL dla kilku Operatorów stosowana będzie szafa z dzielonymi przedziałami. Telehousing PRO zestaw usług świadczonych przez OPL, w skład którego wchodzi: - Najem Powierzchni w Sali telehousingowej, - Najem Powierzchni z Szafą OPL, - Miejsce w Szafie OPL, - Najem Boksu, - Najem Powierzchni telehousingowej, - Zajęcie Przełącznicy OPL dla PZW, - Zestawienie Połączenia OPL (Urządzenia lub PZW), - Połączenie Urządzeń/PZW z Usługami OPL. Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący będący własnością OPL kabel światłowodowy/patchcord lub metaliczny wewnątrz budynku OPL pomiędzy Przełącznicami OPL. Tryb Awarii (Awaria) - chwilowy stan techniczny Urządzeń lub kabli telekomunikacyjnych, uniemożliwiający bądź ograniczający możliwość świadczenia przez Operatora usług telekomunikacyjnych. Tryb Eksploatacji prace instalacyjne, montażowe, remontowe lub konserwacyjne, których celem jest zainstalowanie lub odtworzenie stanu pierwotnego Urządzeń lub okablowania. Umowa Umowa Ramowa wraz z Umowami Szczegółowymi, Umowa Jednostkowa (na określoną lokalizację), na wszystkie usługi Telehousingu PRO lub tylko na PZW, określająca warunki świadczenia przez OPL usług Telehousingu PRO. Urządzenie wszelkie, należące do Operatora, urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne, spełniające normy techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa, umieszczone w Stojaku PDH lub Szafie lub Szafie OPL znajdującej się w Sali telehousingowej lub Powierzchni telehousingowej. Strona 8 z 43

9 Usługi Dodatkowe Rezerwacja Powierzchni, Nadzór OPL, Zdalna Ręka. Usługi OPL usługi nieregulowane - usługa pakietowej transmisji danych oraz dzierżawy łączy, usługi regulowane - usługa połączenia sieci (RIO), usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnieniach w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego (RUO), usługa o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA), usługa dzierżawy łączy realizowanych na bazie Oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end (RLLO). Zajęcie miejsca na Przełącznicy OPL dla PZW usługa polegająca na udostępnieniu miejsca na Przełącznicy ODF OPL w celu umożliwienia rozszycia włókien światłowodowych dla korzystania z usług Telehousingu PRO. Zdalna Ręka usługa polegająca na wykonywaniu przez OPL na zlecenie Operatora czynności związanych z prawidłową konserwacją i naprawą Urządzeń Operatora. Zestawienie Połączenia OPL usługa polegająca na zestawieniu przez OPL odpowiedniego połączenia na Przełącznicy ODF/DDF/Ethernet OPL pomiędzy Urządzeniami lub pomiędzy Urządzeniami i PZW lub pomiędzy PZW oraz od Urządzeń do usług OPL. Strona 9 z 43

10 CZĘŚĆ 1 Zakres Oferty W ramach Oferty Telehousing PRO, OPL świadczy następujące usługi: 1.1 Usługi Najmu Zajęcie Przełącznicy OPL dla PZW Zapewnia OPL miejsce na Przełącznicy ODF OPL w celu umożliwienia rozszycia włókien światłowodowych dla korzystania z usług Telehousingu PRO Zapewnia Operator wykonanie, zgodnie z projektem technicznym, rozszycia włókien na Przełącznicy ODF OPL wyposażenie na przełącznicy optycznej, niezbędne do rozszycia włókien światłowodowych Projekt techniczny (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL GOLD) Zapewnia OPL Powierzchnię w Sali telehousingowej (lista lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Oferty) Powierzchnię w Sali telehousingowej pod instalację Szafy/Szafy OPL lub Stojaka PDH Operatora o wymiarach zgodnych z Tabelą 2 wyposażenie opisane w Tabeli 2 Boks Zapewnia OPL Najem Powierzchni w Sali telehousingowej Zapewnia Operator dostawę i instalację Szafy lub Stojaka PDH przez własne służby lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL) dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez własne służby lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia wykonanie właściwego okablowania od Urządzeń do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL oraz do głównej tablicy rozdzielczej prądu stałego lub do podlicznika prądu przemiennego i listwy uziemiającej. Projekt techniczny (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL GOLD) Najem Boksu Zapewnia Operator dostawę i instalację Szafy lub Stojaka PDH Operatora przez własne służby lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL) Strona 10 z 43

11 Powierzchnię w Boksie pod instalację Szafy/Szafy OPL lub Stojaka PDH Operatora o wymiarach zgodnych z Tabelą 2 wyposażenie opisane w Tabeli 2 Dopuszcza OPL instalację Urządzeń w Szafie/Szafie OPL lub Stojaku PDH Operatora na Powierzchni telehousingowej poza Salą telehousingową/boksem wskazanej przez OPL w lokalizacji innej niż lokalizacje wymienione w Załączniku nr 1 do Oferty wykorzystanie przez Operatora Urządzeń zainstalowanych w budynku OPL na potrzeby usług nieregulowanych, zlokalizowanych poza Salą telehousingową/boksem na podstawie wcześniej podpisanych z OPL umów (najmu, dzierżawy iopl.). W przypadku, o którym mowa powyżej OPL i Operator zawierają Umowę Telehousingu PRO zastępującą umowę (najmu, dzierżawy iopl.), na podstawie której Operator zainstalował Urządzenia i obejmującą współpracę OPL i Operatora w zakresie przedmiotwych Urządzeń zasadami i warunkami zawartymi w podpisanej Umowie Telehousingu PRO pozostawienie Urządzeń w miejscu, w którym są zainstalowane dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez własne służby lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia wykonanie właściwego okablowania od Urządzeń do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL oraz do głównej tablicy rozdzielczej prądu stałego lub tablicy rozdzielczej prądu przemiennego i listwy uziemiającej co 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Jednostkowej/Szczegółowej Telehousingu PRO, na wniosek OPL, aktualizację wykazu wykonanych pomiędzy Urządzeniami/Szafami połączeń w Boksie Projekt techniczny (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL GOLD) Najem Powierzchni telehousingowej Zapewnia Operator dostawę i instalację Szafy lub Stojaka PDH przez własne służby lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL) dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez własne służby lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia. W przypadku, gdy OPL i Operator zawierają Umowę zastępującą umowę (najmu, dzierżawy iopl.), Operator dostarcza w formie załącznika do umowy dokumentację techniczną dotyczącą wszystkich zainstalowanych Urządzeń i wykonanych połączeń. wykonanie właściwego okablowania od Urządzeń do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL oraz do głównej tablicy rozdzielczej prądu stałego lub tablicy rozdzielczej prądu przemiennego i listwy uziemiającej Strona 11 z 43

12 dla wcześniej zainstalowanych Urządzeń - konieczność przesunięcia/przeniesienia Urządzeń do rzędu/miejsca przygotowanego dla Operatorów Projekt techniczny /dokumentacja powykonawcza (o ile Operator nie zawnioskował o Szafę OPL GOLD) Warunkiem wykorzystania wcześniej zainstalowanych Urządzeń jest wcześniejsze sprawdzenie i wydanie pozytywnych warunków technicznych przez OPL Najem Powierzchni z Szafą OPL - GOLD Zapewnia OPL Powierzchnię w Sali telehousingowej (lista lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Oferty) lub Boksie lub Powierzchnię telehousingową Zapewnia Operator dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez służby własne lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia Szafy OPL opisane w Tabeli 2 Powierzchnię pod instalację Szafy OPL o wymiarach zgodnych z Tabelą 2 wyposażenie opisane w Tabeli 2 wykonanie okablowania od Szafy OPL (w szafie kable zakończone na przełącznicach wewnętrznych) do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL w ilości wskazanej we Wniosku Operatora oraz instalację i okablowanie panelu rozdziału i zabezpieczenia zasilania DC lub AC zgodnym z Wnioskiem oraz listwy uziemienia Projekt techniczny dotyczący instalacji szafy oraz panelu rozdziału i zabezpieczenia zasilania, a także okablowania o zawartości zgodnej z wymaganiami podanymi w Załączniku nr 2 do Oferty. Projekt techniczny obejmuje wprowadzany do bydynku OPL kabel Operatora na odcinku od Studni zero (również kabel Operatora, który jest już wprowadzony do budynku OPL, dla którego nie przygotowano wcześniej odpowiedniego projektu technicznego) Najem Powierzchni z Szafą OPL - SILVER Strona 12 z 43

13 Zapewnia OPL Powierzchnię w Sali telehousingowej (lista lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Oferty) lub Boksie lub Powierzchnię telehousingową Szafy OPL opisane w Tabeli 2 Powierzchnię pod instalację Szafy OPL o wymiarach zgodnych z Tabelą 2 wyposażenie opisane w Tabeli 2 Zapewnia Operator dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez służby własne lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia wykonanie właściwego okablowania od Urządzeń do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL oraz panelu rozdziału i zabezpieczenia zasilania DC lub AC oraz listwy uziemienia Projekt techniczny Miejsce w Szafie OPL - GOLD Jednostką udostępniania miejsca w Szafie OPL w ramach usługi Miejsce w Szafie OPL jest ¼ Szafy OPL lub krotność tej jednostki. Zapewnia OPL Miejsce w Szafie OPL opisanej w Tabeli 2, zainstalowanej w Sali telehousingowej (lista lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Oferty) lub na Powierzchni telehousingowej Zapewnia Operator dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez służby własne lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia wyposażenie opisane w Tabeli 2 wykonanie właściwego okablowania od Szafy OPL (w szafie kable zakończone na przełącznicach wewnętrznych) do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL w ści wskazanej we Wniosku Operatora oraz instalację i okablowanie panelu rozdziału i zabezpieczenia zasilania DC lub AC zgodnym z Wnioskiem oraz listwy uziemienia Projekt techniczny dotyczący instalacji szafy oraz panelu rozdziału i zabezpieczenia zasilania a także okablowania o zawartości zgodnej z wymaganiami podanymi w Załączniku nr 2 do Oferty. Projekt techniczny obejmuje wprowadzany do bydynku OPL kabel Operatora na odcinku od Studni zero (również kabel Operatora, który jest już wprowadzony do budynku OPL, dla którego nie przygotowano wcześniej odpowiedniego projektu technicznego) Strona 13 z 43

14 Miejsce w Szafie OPL - SILVER Jednostką udostępniania miejsca w Szafie OPL w ramach usługi Miejsce w Szafie OPL jest ¼ Szafy OPL lub krotność tej jednostki. Zapewnia OPL Miejsce w Szafie Telekomunikacyjnej OPL opisanej w Tabeli 2, zainstalowanej w Sali telehousingowej(lista lokalizacji stanowi Załącznik nr 1 do Oferty) lub na Powierzchni telehousingowej wyposażenie opisane w Tabeli 2 Zapewnia Operator dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń przez służby własne lub podwykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia wykonanie właściwego okablowania od Urządzeń do wskazanych przez OPL Przełącznic OPL oraz panelu rozdziału i zabezpieczenia zasilania DC lub AC oraz listwy uziemienia Projekt techniczny Możliwości wynajęcia Powierzchni lub Miejsca w Szafie OPL lub miejsca w ramach Zajęcia Przełącznicy OPL w oparciu o Ofertę Telehousingu PRO zostały przedstawione na Rysunku nr 1 Strona 14 z 43

15 Przełącznica ODF OPL Szafa Operatora Szafa OPL ¼ Szafy OPL PZW Urządzenie Operatora Urządzenie Operatora w Szafie Operatora Sala telehousingowa/boks (Załącznik nr 1 do Oferty) Powierzchnia telehousingowa Urządzenie Operatora w Szafie OPL Urządzenie Powierzchnia Operatora w Szafie telehousingowa OPL (Miejsce w Szafie OPL ¼) Powierzchnia telehousingowa Rysunek nr 1 Możliwości wynajęcia Powierzchni lub miejsca Strona 15 z 43

16 1.2 Usługa Zestawienie Połączenia OPL W ramach usługi Zestawienie Połączenia OPL, OPL zapewnia: a) możliwość zestawienia połączenia od Urządzeń zainstalowanych w jednej Szafie do Urządzeń zainstalowanych w innej Szafie należącej do tego samego Operatora umieszczonych w Sali telehousingowej/boksie lub na Powierzchni telehousingowej 1 poprzez Zestawienie Połączenia OPL. Urządzenia powinny spełniać wymagania techniczno-eksploatacyjne dla danego typu urządzeń, zgodne z zaleceniami ETSI (European Telecommunication Standards Institute) i ITU-T (International Telecommunication Union T); Schemat realizacji powyższych połączeń został przedstawiony na Rysunku nr 2 Przełącznica OPL Urządzenie Operatora (A) Urządzenie Operatora (A) Rysunek nr 2 Schemat realizacji połączeń pomiędzy Urządzeniami Operatora 1 o ile istnieją możliwości techniczne Strona 16 z 43

17 b) możliwość zestawienia połączenia od Urządzeń Operatora zainstalowanych w jednej Szafie do urządzeń zainstalowanych w innej Szafie należącej do innego Operatora umieszczonych w Sali telehousingowej/boksie lub Powierzchni telehousingowej 2 poprzez Zestawienie Połączenia OPL. Urządzenia powinny spełniać wymagania techniczno-eksploatacyjne dla danego typu urządzeń, zgodne z zaleceniami ETSI (European Telecommunication Standards Institute) i ITU-T (International Telecommunication Union T); Uwaga: nie dopuszcza się zestawiania połączeń pomiędzy Urządzeniami różnych Operatorów z pominięciem Przełącznicy ODF/DDF/Ethernet OPL lub Przełącznicy OPL, tzn. od Urządzeń zainstalowanych w jednej Szafie do urządzeń zainstalowanych w innej Szafie należącej do innego Operatora lub od Urządzeń jednego Operatora do urządzeń innego Operatora umieszczonych w tej samej Szafie OPL. Schemat realizacji powyższych połączeń został przedstawiony na Rysunku nr 3 Przełącznica OPL (1) (1) NIE Urządzenie Operatora (A) urządzenie Operatora (B) Rysunek nr 3 Schemat realizacji połączeń pomiędzy Urządzeniem Operatora i urządzeniem innego Operatora 2 o ile istnieją możliwości techniczne Strona 17 z 43

18 c) możliwość zestawienia połączenia pomiędzy PZW tego samego Operatora poprzez Zestawienie Połączenia OPL; d) możliwość zestawienia połączenia pomiędzy PZW jednego Operatora i PZW innego Operatora poprzez Zestawienie Połączenia OPL; Schemat realizacji połączeń pomiędzy PZW tego samego Operatora oraz pomiędzy PZW jednego Operatora i PZW innego Operatora został przedstawiony na Rysunku nr 4 Przełącznica ODF OPL Kabel Operatora (A) PZW (A) PZW (A) PZW (A) Kabel Operatora (B) PZW (B) Rysunek nr 4 Schemat realizacji połączeń pomiędzy PZW tego samego Operatora oraz pomiędzy PZW jednego Operatora i PZW innego Operatora Strona 18 z 43

19 e) możliwość zestawienia połączenia pomiędzy PZW jednego Operatora i urządzeniami innego Operatora poprzez Zestawienie Połączenia OPL; Schemat realizacji połączeń pomiędzy PZW jednego Operatora i urządzeniami innego Operatora został przedstawiony na Rysunku nr 5 Przełącznica ODF OPL PZW (A) Urządzenie Operatora (B) Rysunek nr 5 Schemat realizacji połączenia pomiędzy PZW jednego Operatora i urządzeniem innego Operatora Strona 19 z 43

20 f) możliwość zestawienia połączenia optycznego poprzez Przełącznicę OPL, od Urządzeń zainstalowanych w jednej Szafie/Szafie OPL, w Sali telehousingowe/boksie lub na Powierzchni telehousingowej do urządzeń OPL znajdujących się w danym obiekcie OPL, w celu realizacji usług regulowanych 3, w ramach Usług OPL, w trybie połączenia liniowego. Schemat realizacji połączenia z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie liniowym został przedstawiony na Rysunku nr 6 Przełącznica ODF OPL ODF OPL Urządzenie Operatora (A) Telehousing PRO FPSS urządzenie OPL (BSA) urządzenie OPL (RIO) Usługi regulowane sieć IP sieć OPL Rysunek nr 6 Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie liniowym 3 o ile Operator zawarł z OPL umowę o połączeniu sieci (RIO) lub umowę o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA). Strona 20 z 43

21 g) możliwość zestawienia połączenia optycznego poprzez Przełącznicę OPL od Urządzeń zainstalowanych w jednej Szafie/Szafie OPL, w Sali telehousingowej/boksie lub na Powierzchni telehousingowej do urządzeń tego samego Operatora zainstalowanych w Sali kolokacyjnej w celu realizacji usług regulowanych 4, w ramach Usług OPL, w trybie kolokacji. Schemat realizacji połączeń z siecią OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie kolokacji został przedstawiony na Rysunku nr 7 Przełącznica ODF OPL ODF OPL FPSS Sala kolokacyjna RIO sieć OPL NIE BSA RUO sieć IP Urządzenie Operatora (A) Telehousing PRO Urządzenia Operatora (A) usługi regulowane PG Rysunek nr 7 Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie kolokacji 4 o ile Operator zawarł z OPL umowę kolokacji na potrzeby realizacji usług regulowanych, w ramach Usług OPL Strona 21 z 43

22 h) możliwość zestawienia połączenia optycznego/metalicznego poprzez Przełącznicę OPL od Urządzeń zainstalowanych w jednej Szafie/Szafie OPL, w Sali telehousingowej/boksie lub na Powierzchni telehousingowej w celu realizacji usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie bezpośrednim. Ze względu na specyfikę infrastruktury w obiektach OPL, możliwość realizacji połączenia, o którym mowa w lit. h) każdorazowo będzie określana w odpowiedzi na złożone przez Operatora Zamówienie. Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie bezpośrednim został przedstawiony na Rysunku nr 8 Przełącznica ODF OPL BSA sieć IP ODF OPL FPSS RIO sieć OPL Przełącznica DDF OPL KK RUO Telehousing PRO PMPT* PG Usługi regulowane * Przełącznica Miedziana Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego (Operatora) Rysunek nr 8 Schemat realizacji połączeń z siecią stacjonarną OPL do usług regulowanych, w ramach Usług OPL, w trybie bezpośrednim Strona 22 z 43

23 i) możliwość Zestawienia Połączenia OPL od Urządzeń/PZW do Usług OPL, innych niż usługi regulowane opisane w lit. f), g), h) niniejszego punktu. Zestawienie Połączenia od PZW do Usług OPL, wykonywanego w ramach usługi Zajęcie Przełącznicy OPL dla PZW, zapewnia OPL. Schemat realizacji połączeń do Usług OPL został przedstawiony na Rysunku nr 9 Przełącznica ODF OPL PZW (A) Miejsce dostarczeni a Usług OPL Urządzenie Operatora (B) Rysunek nr 9 Schemat realizacji połączeń do Usług OPL Inne Połączenia Dopuszcza się możliwość zestawienia połączeń od Urządzeń zainstalowanych w jednej Szafie do Urządzeń zainstalowanych w innej Szafie należącej do tego samego Operatora umieszczonych w Sali telehousingowej/boksie lub na Powierzchni telehousingowej bez wykorzystywania Przełącznicy ODF/DDF/Ethernet OPL. Połączenia powinny być realizowane przez Operatora pod Nadzorem OPL z wykorzystaniem drabinek kablowych, podłogi technicznej i duktów światłowodowych. Kable pomiędzy Urządzeniami muszą być odpowiednio oznakowane i opisane. W przypadku, gdy OPL przeprowadzi kontrolę i stwierdzi występowanie połączeń lub okablowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym, OPL bezzwłocznie powiadamia Operatora o występowaniu połączeń lub okablowania niezgodnego z zatwierdzonym projektem technicznym. Jeżeli niezgodność nie zostanie usunięta przez Operatora w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia kontroli OPL może dokonać rozłączenia połączeń/usunięcia okablowania oraz pobrać od Operatora opłatę w wysokości 3000 PLN od każdego połączenia lub okablowania niezgodnego z projektem technicznym za każdy rozpoczęty miesiąc liczony od dnia poprzedniej kontroli lub instalacji Urządzeń/Szafy. OPL o wyniku kontroli powiadomi Operatora. OPL wystawi notę księgową (obciążeniową) na kwotę określoną w niniejszym ustępie, na podstawie notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli. Strona 23 z 43

24 Dopuszczalne rodzaje połączeń przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1 Rodzaje połączeń Rodzaje połączeń LP Połączenie Wymagania techniczne 1 Połączenie do Usług OPL Zgodne z ofertą OPL lub regulaminem dla danej usługi 2 Połączenie elektryczne 2 Mbit/s Zgodny z zaleceniami ITU-T G Połączenie elektryczne 34 Mbit/s, 140 Mbit/s 4 Połączenie optyczne 5 Połączenie optyczne pomiędzy PZW 6 Połączenia sieciowe przepływność do 1Gb/s, medium transmisyjne UOPL 5 e Zgodny z zaleceniami ITU-T G.703 Zgodny z zaleceniami ITU-T (.651, G.652, G.653, G.655) Zgodny z zaleceniami ITU-T: G.651, G.652, G.653, G.655. Fast Ethernet / IEEE802.3 oraz Gigabit Ethernet/ IEEE 802.3ab 1.3 Usługi dodatkowe W ramach Usług dodatkowych OPL oferuje: - Rezerwację Powierzchni, - Nadzór OPL, - Zdalną Rękę, - Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący Rezerwacja Powierzchni w Sali telehousingowej Operator może zarezerwować Powierzchnię w Sali telehousingowej składając wniosek do OPL. We wniosku Operator musi podać termin Rezerwacji Powierzchni. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez OPL. Czas rezerwacji nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące. Na dodatkowy wniosek Operatora, w uzasadnionych przypadkach, OPL może przedłużyć czas rezerwacji o kolejny miesiąc Nadzór OPL Płatny Nadzór OPL Operator odpłatnie uzyskuje pod Nadzorem OPL dostęp do swoich Urządzeń lub PZW w celu wykonania planowych prac w Trybie Eksploatacji oraz prac w Trybie Awarii. Bezpłatny Nadzór OPL Okno Serwisowe W Trybie Okna Serwisowego Operator uzyskuje pod Nadzorem OPL bezpłatny dostęp do swoich Urządzeń w celu wykonania planowych prac serwisowych na następujących warunkach: Strona 24 z 43

25 - przysługujący czas dla obiektu OPL Piękna i Barbary w Warszawie 2 godziny miesięcznie (jeden pełny okres rozliczeniowy) dla 1 Szafy/Szafy OPL w czasie obowiązywania Umowy Jednostkowej/Szczegółowej Telehousingu PRO w dowolnej porze dnia wybranej przez Operatora; - przysługujący czas dla pozostałych obiektów OPL 1 godzina miesięcznie (jeden pełny okres rozliczeniowy) dla 1 Szafy/Szafy OPL w czasie obowiązywania Umowy Jednostkowej/Szczegółowej Telehousingu PRO w dowolnej porze dnia wybranej przez Operatora; - najmniejszą i niepodzielną jednostką czasu jest 1 godzina; - niewykorzystany w danym miesiącu czas Okna Serwisowego nie przechodzi na następny miesiąc (nie jest dodawany do puli czasu przysługującego w następnym miesiącu obowiązywania Umowy Jednostkowej/Szczegółowej Telehousingu PRO); - Operator na 10 DR przed planowanym wykorzystaniem Okna Serwisowego złoży do OPL pisemny wniosek o zapewnienie tego dostępu na Formularzu dostępu do budynku OPL, którego wzór stanowi załącznik do Umowy oraz planowany zakres prac do wykonania; - Okno Serwisowe nie obejmuje pierwszych prac instalacyjnych po podpisaniu Umowy oraz Trybu Awarii Zdalna Ręka W ramach usługi Zdalna Ręka, OPL na Zlecenie Operatora, którego wzór stanowi załącznik do Umowy, wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą Urządzeń, zgodnie z poniższą listą: - sprawdzenie poprawności (oględziny wizualne) zestawienia połączeń optycznych do Urządzenia sprawdzenie poprawności połączenia kabli optycznych poprowadzonych pomiędzy Urządzeniem, a przełącznicą ODF OPL, na której zostały zakończone te kable optyczne, - sprawdzenie poprawności (oględziny wizualne) zestawienia połączeń metalicznych sprawdzenie poprawności połączenia kabli metalicznych poprowadzonych pomiędzy Urządzeniem, w tym również sprawdzenie poprawności połączeń zasilających (wraz z uziemieniem) poprowadzonych od tablicy rozdziału i zabezpieczenia zasilania do Urządzenia, - restart karty Urządzenia restart ręczny poprzez wyłączenie i włączenie przez pracownika OPL zasilania karty Urządzenia lub wyjęcia i włożenia karty Urządzenia (zgodnie ze wskazaniem Operatora w Zleceniu), - restart półki Urządzenia restart ręczny poprzez wyłączenie i włączenie przez pracownika OPL zasilania półki Urządzenia (zgodnie ze wskazaniem Operatora w Zleceniu), - wymiana karty Urządzenia wymiana wskazanej w Zleceniu karty w Urządzeniu, na kartę tego samego typu, dostarczoną przez Operatora, - kontrola i czyszczenie filtra przeciwkurzowego okresowe czyszczenie filtra przeciwkurzowego, - zmiana płyty w napędzie CD, odczyt stanu urządzenia zgodnie ze wskazaniami Operatora Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący OPL zapewnia Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący wewnątrz budynku OPL w przypadku instalacji Urządzeń, o ile zajdzie taka potrzeba. Opłata za Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący wzkazana jest w Tabeli 3, poz. 9, w Części 3 Oferty. Strona 25 z 43

26 Gwarancja terminu dostępu, warunków i czasu dostępu w Trybie Awarii lub podjęcia działań dla wykonania usługi Zdalna Ręka w obiekcie OPL Barbary w Warszawie OPL gwarantuje poniższe warunki w Sali telehousingowej znajdującej się w budynku OPL, w Warszawie przy ul. Barbary 10: - udostępnienie Powierzchni/miejsca w budynku OPL Barbary 30 dni od podpisania umowy (o ile WT nie stanowią inaczej), - temperatura powietrza w pomieszczeniu 23(+/- 3) o C oraz wilgotność powietrza 40% (+/- 30%), - dostęp do obiektu OPL w Trybie Awarii w terminie: o _2h (w DR od godziny 8 00 do ), o 4h (w DR od godziny do i od godziny 6 00 do 8 00, oraz w soboty od godziny 6 00 do ), o 6 h w dni ustawowo wolne od pracy, noce oraz wnocy w od godziny do 6 00 ) od momentu otrzymania przez OPL faksem lub drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego dostępu do budynku OPL od Operatora. - podjęcie działań mających na celu wykonanie zleconych prac w ramach Zdalnej Ręki w terminie: o 2h ( w DR od godziny 8 00 do16 00 ), o 4h (w DR od godziny16 00 do22 00 i od godziny 6 00 do 8 00 oraz w soboty od godziny 6 00 do ), o 8 h ( w dni ustawowo wolne od pracy, noce oraz w nocy od godziny do 6 00 ) od momentu otrzymania przez OPL faksem lub drogą elektroniczną formularza Zlecenia usługi Zdalna Ręka od Operatora. OPL udzieli Operatorowi odpowiedniego opustu z tytułu niedotrzymania przez OPL wskaznych w niniejszym punkcie parametrów na podstawie wniosku o udzielenie opustu złożonego do OPL przez Operatora. Do wniosku o udzielenie opustu Operator musi dołączyć sporządzony po zaistnieniu faktu niedotrzymania przez OPL terminów lub warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w którym znajdują się Urządzenia i podpisany przez Strony protokół gwarancji, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. Podpisanie protokołu gwarancji przez Strony. następuje w przypadku: - niedotrzymania terminu udostępnienia Powierzchni/miejsca lub dostępu do obiektu OPL w Trybie Awarii lub podjęcia działań mających na celu wykonanie zleconych prac w ramach Zdalnej Ręki po stwierdzeniu faktu niedotrzymania terminu, nie dłużej jednak niż 30 dni od jego zaistnienia, - sprawdzenia warunków klimatycznych (temperatura lub wilgotność) - na miejscu sprawdzenia, bezpośrednio po dokonaniu sprawdzenia warunków klimatycznych. Dostęp do budynku OPL w celu sprawdzenia przez Operatora warunków klimatycznych (temperatura oraz wilgotność) odbywa się na zasadach zawartych w Procedurze dostępu do budynku OPL stanowiącej załącznik do Umowy, w Trybie Eksploatacji pod Nadzorem OPL. Zasady obliczania opustów opisuje pkt. 3.3 Oferty. Strona 26 z 43

27 1.4 Informacje dodatkowe Dla skorzystania z usług Telehousingu PRO istnieje możliwość: - wprowadzenia i zakończenia w obiekcie OPL nowego kabla światłowodowego, po potwierdzeniu możliwości technicznych przez OPL, zapewniającego połączenie optyczne dla korzystania z usług Telehousingu PRO; - wykorzystania przez Operatora optycznych kabli doprowadzonych i zakończonych w budynku OPL na Przełącznicy ODF OPL, które są jego własnością, pod warunkiem, że podpisana wcześniej umowa z OPL dotycząca tego kabla nie stanowi inaczej; - wykorzystania przez Operatora optycznych kabli doprowadzonych i zakończonych w obiekcie OPL przez innego Operatora, który wyrazi zgodę na wykorzystanie włókien z tego kabla pod warunkiem, że podpisana wcześniej umowa z OPL dotycząca tego kabla nie stanowi inaczej. - wykorzystania przez innego Operatora,optycznych kabli Operatora doprowadzonych i zakończonych w budynku OPL na Przełącznicy ODF OPL, który wyrazi zgodę na wykorzystanie włókien z tego kabla, pod warunkiem, że podpisana wcześniej umowa z OPL dotycząca tego kabla nie stanowi inaczej, - udostępnienia przez OPL Operatorowi włókien z optycznego kabla OPL na odcinku: Studnia zero Przełącznica ODF OPL w budynku OPL w przypadku braku możliwości wprowadzenia do budynku OPL kabla Operatora, pod warunkiem istnienia wolnych zasobów OPL. Możliwość wykorzystania przez innego Operatora optycznego kabla Operatora dla realizacji Usług OPL, o której mowa w czwartym myślniku powyżej (zestawienie przez OPL połączenia przy pomocy patchcordu pomiędzy miejscem odbioru Usług OPL a PZW Operatora) może zostać zrealizowana poprzez: - złożenie Zlecenia zmian na usługi Telehousingu PRO wnioskując o Zestawienie Połączenia OPL do Usług OPL, jeżeli posiada podpisaną Umowę Telehousing PRO, - złożenie zamówienia na takie połączenie (po wydaniu zgody Operatora) wraz z zamówieniem na Usługę OPL (o ile zapisy w ofertach poszczególnych Usług OPL dają taką możliwość). Kabel Operatora udostępniającego włókna musi być zakończony na ODF OPL na podstawie podpisanej z OPL odpowiedniej umowy Połączenia do innych lokalizacji Dla realizacji połączeń od Urządzeń zainstalowanych na Powierzchni do innych lokalizacji, OPL oferuje usługę dzierżawy łączy telekomunikacyjnych na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym cenniku. Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych przez Operatora, w tym zakresie, stanowić będzie przedmiot odrębnej umowy Instalacja urządzeń systemów radiowych W lokalizacjach, w których świadczony jest Telehousing PRO istnieje możliwość udostępnienia Operatorowi Powierzchni do instalacji urządzenia towarzyszącego antenom, które stanowi część IDU (indoor unit) systemu radiowego. Strona 27 z 43

28 Elementy systemu radiowego realizujące funkcje nadawczo/odbiorcze, czyli urządzenia ODU (outdoor unit) nie mogą być instalowane na Powierzchni. W przypadku udostępnienia Operatorowi Powierzchni do instalacji urządzenia towarzyszącego antenom, udostępnienie Operatorowi miejsca na wieży/maszcie OPL lub powierzchni na dachu do instalacji anteny, odbywa się na bazie Oferty OPL o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni. Warunkiem instalacji urządzenia towarzyszącego antenom na Powierzchni jest zatwierdzenie przez OPL projektu technicznego wykonanego przez Operatora lub jego podwykonawcę, opracowanego na podstawie otrzymanych od OPL warunków technicznych. W przypadku opisanym w niniejszym punkcie OPL dopuszcza możliwość przygotowania przez Operatora Projektu technicznego obejmującego zarówno instalację anteny, jak i instalację urządzeń jej towarzyszących, uwzględniającego: - wymaganą przez OPL zawartość projektu technicznego oraz wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez OPL na podstawie umowy zawartej zgodnie z Ofertą OPL o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni, - Wytyczne OPL do projektu technicznego stanowiące Załącznik nr 2 do Oferty oraz wymagania określone w warunkach technicznych wydanych przez OPL. Do Umowy Jednostkowej/Szczegółowej Telehousingu PRO oraz do umowy szczegółowej o korzystanie z miejsca na wieży/maszcie OPL lub powierzchni OPL zostanie dołączony oryginał projektu technicznego, o którym mowa powyżej lub kopia tego projektu technicznego. 1.5 Środowisko techniczne Sali/Powierzchni telehousingowej/boksu W ramach usług określonych w pkt. 1.1., 1.2., OPL odpowiednio zapewnia: - niezbędną infrastrukturę techniczną (drabinki, dukty), której szczegółowa specyfikacja jest każdorazowo określana w wydawanych przez OPL warunkach technicznych, - Telekomunikacyjny Kabel Pośredniczący (w razie konieczności), - odpowiednie warunki klimatyczne dla zainstalowanych Urządzeń, - oświetlenie, - gwarantowane zasilanie stałoprądowe 48 V, - zasilanie przemiennoprądowe 230 V niegwarantowane - po potwierdzeniu możliwości przez OPL (OPL zapewnia instalację podlicznika), - zabezpieczenie przeciwpożarowe wraz z sygnalizacją alarmową, - Szafy OPL (opcjonalnie) po potwierdzeniu możliwości przez OPL, - dostęp do Sali/Powierzchni telehousingowej oraz Boksów dla personelu utrzymaniowego Operatora w trybie 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu i 365 dni w roku, pod Nadzorem OPL, - Okno Serwisowe 5. 5 nie dotyczy usługi Zajęcie Przełącznicy OPL dla PZW Strona 28 z 43

29 Środowisko techniczne Sali telehousingowej/boksu przedstawiono w Tabeli 2: Tabela 2 Środowisko techniczne Sali telehousingowej/boksu Połączenie sieci Element Najem Powierzchni Najem Powierzchni w Sali telehousingowej/boksu z Szafą OPL/Najem Miejsca w Szafie OPL Zajęcie Przełącznicy OPL dla PZW Szafy Telekomunikacyjne Powierzchnia pod instalację Szaf o wymiarach: 600x600x45U, 600x800x45U, 600x600x42U, 600x800x42U Wszystkie Szafy mają mieć: drzwi z zamkami, półki z zabezpieczeniem zasilania, listwę uziemiającą. Zagospodarowanie szafy ustala Operator. Szafa standardowa o wymiarach: 600x600x45U, 600x600x42U, Szafa standardowa o wymiarach: 600x800x45U, 600x800x42U Wszystkie szafy mają mieć: drzwi z zamkami, półki z zabezpieczeniem zasilania, listwę uziemiającą. 7 ) W usłudze Miejsce w Szafie OPL dla kilku Operatorów- stosowana będzie szafa z dzielonymi przedziałami o wymiarach: 600x900x47U (szer/głęb/wys). Stojak PDH Dopuszcza się instalację Stojaka PDH o podstawie 120x240 we wskazanych przez OPL miejscach. Przełącznica optyczna ODF Przełącznice OPL Przełącznica cyfrowa DDF Przełącznica MDF Przełącznica Ethernet UOPL 5e Okablowanie Dostęp do pomieszczeń i ochrona Sali telehousingowej/boksu Drabinki kablowe Dukty światłowodowe Dostęp 24/7/365 oraz ochrona zgodnie z Procedurą dostępu do obiektów OPL. Strona 29 z 43

30 Powierzchnia wyposażona jest w główną tablicę rozdzielczą prądu stałego (48 V DC). Zasilanie gwarantowane Zasilanie niegwarantowane Instalację doprowadzającą zasilanie do Szafy, Stojaka PDH i Urządzeń wykonuje Operator na własny koszt 6 Zasilanie niegwarantowanym prądem przemiennym - AC (230 V) Uziemienie Sala telehousingowa wyposażona W Sali telehousingowej metalowe Rama Przełącznicy OPL jest jest w listwę uziemiającą. elementy zainstalowanych Szaf uziemiona Instalację doprowadzającą uziemienie do Szafy i Urządzeń wykonuje Operator na własny Telekomunikacyjnych OPL są uziemione (ramy szaf, półki w szafach, koryta kablowe, iopl.) koszt 6 6 na wniosek Operatora, OPL określi warunki techniczne na instalację Szafy, Stojaka PDH i doprowadzenie zasilania gwarantowanego oraz uziemienia Strona 30 z 43

31 CZĘŚĆ 2 Zasady zawierania i rozwiązywania Umowy 2.1 Umowa W celu sprawdzenia możliwości skorzystania z usługi Telehousing PRO Operator składa Wniosek o skorzystanie z usługi Telehousing PRO, zwany dalej Wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 Wniosek należy składać osobiście albo przesłać na adres: We Wniosku Operator wybiera określony rodzaj Umowy: Orange Polska S.A. Runek Klientów-Operatorów Sprzedaż Usług Hurtowych Al. Jerozolimskie Warszawa, - Umowa Ramowa określająca ramowe warunki świadczenia przez OPL wszystkich usług Telehousingu PRO, - Umowa Ramowa PZW określająca ramowe warunki świadczenia przez OPL usług Telehousingu PRO w zakresie PZW, - Umowa Szczegółowa (na określoną lokalizację), zawierana na podstawie Umowy Ramowej, określająca warunki świadczenia przez OPL usług Telehousingu PRO, - Umowa Szczegółowa PZW (na określoną lokalizację), zawarta na podstawie Umowy Ramowej PZW, określająca warunki świadczenia przez OPL usług Telehousingu PRO w zakresie PZW, - Umowa Jednostkowa (na określoną lokalizację), określająca warunki świadczenia przez OPL usług Telehousingu PRO, - Umowa Jednostkowa PZW (na określoną lokalizację), określająca warunki świadczenia przez OPL usług Telehousingu PRO w zakresie PZW oraz podaje niezbędne informacje do sprawdzenia możliwości świadczenia usługi Telehousing PRO. Do zawarcia Umowy (oprócz Umowy Szczegółowej) niezbędne jest dostarczenie do OPL wraz z Wnioskiem następujących dokumentów: - kopii odpisu z KRS/zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej; - kopii decyzji o nadaniu numeru NIP oraz zaświadczenie o nadaniu numeru Regon; - pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Operatora eksploatującego sieć publiczną; W przypadku braków formalnych Wniosku, OPL w terminie 2 (słownie: dwóch) DR od dnia jego otrzymania informuje Operatora o tych brakach. Jeśli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora o brakach formalnych uznaje się, że Wniosek jest wolny od braków formalnych. Strona 31 z 43

32 W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator uzupełnia Wniosek w terminie 5 (słownie: pięciu) DR od dnia otrzymania takiej informacji, pod rygorem pozostawienia Wniosku bez rozpoznania. Przez Wniosek wolny od braków formalnych należy rozumieć Wniosek, którego wszystkie pola zostały wypełnione i do którego zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki. OPL może odmówić realizacji Wniosku złożonego na podstawie Oferty w szczególności jeżeli: - Operator nie dostarczy wymaganych dokumentów, załączonych do Wniosku, wskazanych powyżej, - Urządzenia, kable, wyposażenie na przełącznicy optycznej, niezbędne do rozszycia włókien światłowodowych, nie spełniają wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa, - Operator naruszył istotne postanowienia wcześniej zawartych z OPL umów i pomimo wezwania Operatora do usunięcia tych naruszeń nie zostały usunięte do chwili złożenia Wniosku, - Operator zalegał lub nadal zalega z płatnościami na rzecz OPL z tytułu wcześniej zawartych z OPL umów, - realizacja Wniosku nie jest możliwa z powodu Siły Wyższej. W terminie 15 (słownie: piętnastu) DR od dnia usunięcia braków bądź też od upływu terminu wskazania tych braków OPL przesyła do Operatora odpowiedź pisemną: - pozytywną, do której dołączy projekt Umowy Ramowej albo Umowy Ramowej PZW w przypadku zaznaczenia ich we Wniosku, albo - pozytywną, do której dołączy projekt Umowy innej niż Umowa Ramowa lub Umowa Ramowa PZW w przypadku zaznaczenia tej Umowy we Wniosku oraz warunki techniczne w zakresie udostępnienia usług zamówionych przez Operatora, na podstawie których Operator wykona projekt techniczny. Do odpowiedzi pozytywnej OPL załączy również dane osoby upoważnionej do zaakceptowania projektu technicznego w imieniu OPL. Udzielając odpowiedzi pozytywnej OPL dokonuje jednocześnie rezerwacji zasobów, albo - negatywną - w przypadku braku możliwości realizacji Wniosku. Wniosek uznawany jest za nieważny i OPL zwalnia zarezerwowane zasoby jeżeli: - w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) DR od dnia doręczenia do Operatora warunków technicznych przez OPL, Operator nie przekaże do OPL podpisanych przez Operatora warunków technicznych, - w terminie 50 (słownie: pięćdziesięciu) DR od dnia przekazania do OPL przez Operatora podpisanych warunków technicznych, Operator nie doręczy do OPL projektu technicznego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie pdf.) opracowanego na podstawie otrzymanych warunków technicznych, - w terminie 10 (słownie: dziesięciu) DR od dnia doręczenia do Operatora informacji o niekompletności projektu technicznego Operator nie uzupełni projektu technicznego zgodnie z informacją otrzymaną od OPL OPL przekazuje Operatorowi informację o niekompletności projektu technicznego w terminie 10 (słownie: dziesięciu) DR od dnia otrzymania od Operatora projektu technicznego.nieprzekazanie Operatorowi przez OPLinformacji o niekompletności Strona 32 z 43

33 projektu technicznego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim równoznaczny jest z uznaniem projektu technicznego za kompletny, - w terminie 10 (słownie: dziesięciu) DR od dnia wysłania do Operatora pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem o braku akceptacji projektu technicznego, Operator nie prześle do OPL poprawionego wg wskazań OPL projektu technicznego, - w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty akceptacji projektu technicznego (tyle czasu ważna jest akceptacja projektu technicznego) nie nastąpi podpisanie Umowy. Po zwolnieniu zarezerwowanych zasobów w sytuacjach opisanych powyżej Operator musi wystąpić ponownie z Wnioskiem. OPL dokonuje sprawdzenia zgodności projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi w terminie 10 (słownie: dziesięciu) DR od upływu terminu wskazania niekompletności projektu technicznego oraz dokonuje jego akceptacji. W przypadku braku akcptacji projektu technicznego, OPL poinformuje Operatora o tym fakcie na pismie, załaczając uzasadnienie. Wraz z zaakceptowanym projektem technicznym OPL przekazuje Operatorowi parafowane 2 egzemplarze Umowy. Po otrzymaniu od OPL parafowanego projektu Umowy Operator podpisuje Umowę i przesyła do OPL. OPL podpisuje umowę i odysła jeden egzemplarz do Operatora W przypadku, gdy Operator nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez OPL w projekcie Umowy - negocjacje są kontynuowane. W przypadku Umowy Ramowej/Ramowej PZW OPL nie wymagającej wydawania przez OPL warunków technicznych, OPL podejmie negocjacje w sprawie jej zawarcia w terminie 5 (słownie: pięciu) DR od dnia otrzymania wolnego od braków formalnych Wniosku. OPL po otrzymaniu podpisanej przez Operatora Umowy, podpisuje Umowę i odsyła jeden egzemplarz do Operatora. Podpisując Umowę Operator oświadcza, że wyraża zgodę na ujawnienie informacji na stronach Internetowych OPL o kablach lub Urządzeniach Operatora zainstalowanych w budynku OPL w ramach usługi Telehousing PRO. W przypadku, gdy OPL udostępnia Operatorowi Powierzchnię w obiekcie, w którym Operator wykorzystuje inną Powierzchnię na podstawie wcześniej zawartej Umowy Szczegółowej lub Umowy Jednostkowej, OPL i Operator nie zawierają nowej Umowy Szczegółowej lub Umowy Jednostkowej. W takim przypadku nowa Powierzchnia jest udostępniana Operatorowi na podstawie aneksu do obowiązującej dla tego obiektu Umowy Szegółowej lub Umowy Jednostkowej.. Szczegółowe warunki świadczenia usługi Telehousingu PRO, wymagania dotyczące odpowiedzialności stron, ubezpieczenia, zabezpieczeń, trybu składania i rozpatrywania reklamacji, rozstrzygania sporów dotyczących umowy, modernizacji, wymiany, zakłóceń Urządzeń, sposobów wprowadzania zmian do Umowy oraz sposoby jej rozwiązania i wypowiedzenia, warunki płatności zostaną określone w Umowie. Strona 33 z 43

34 CZĘŚĆ 3 Opłaty 3.1. Opłaty jednorazowe i miesięczne Tabela 3 Opłaty za Zajęcie Przełącznicy ODF OPL, wynajęcie Powierzchni lub Miejsca w Szafie OPL L.p. Usługa opłata jednorazowa [zł] opłata miesięczna [zł] a) zakończenie kabla Operatora na ODF OPL - Zajęcie miejsca na Przełącznicy ODF OPL i wykorzystanie Infrastruktury OPL dla PZW (kabel Operatora nowy lub już istniejący na podstawie innej umowy lub użyczany od - 100,00 innego Operatora) - przy korzystaniu przez Wprowadzenie i zakończenie kabla Operatora w Operatora z max. 2 rozszytych włókien światłowodowych na potrzeby Oferty w danym budynku OPL 1 budynku OPL na ODF OPL lub wykorzystanie kabla OPL (od Studni "zero" do przełącznicy ODF OPL w budynku OPL) b) zakończenie kabla Operatora na ODF OPL - Zajęcie miejsca na Przełącznicy ODF OPL i wykorzystanie Infrastruktury OPL dla PZW (kabel Operatora nowy lub już istniejący na podstawie innej umowy lub użyczany od innego Operatora) - za każdą grupę do 8 rozszytych włókien światłowodowych na potrzeby Oferty - 200,00 c) korzystanie z kabla OPL - Zajęcie miejsca na Przełącznicy ODF OPL i wykorzystanie Infrastruktury OPL dla PZW (korzystanie z kabla OPL)- przy korzystaniu przez Operatora - 140,00 z max. 2 rozszytych włókien światłowodowych na potrzeby Oferty w Strona 34 z 43

oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A. WSTĘP Oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska S.A. (ORANGE) zwaną dalej Ofertą skierowana jest do podmiotów

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni nietechnicznych

oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni nietechnicznych oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni nietechnicznych 1 SPIS TREŚCI SPIS TABEL.........................................................

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Telehousing PRO & usługi platformy TPIX PLNOG Pion Klientów-Operatorów TP październik 2010 r.

Telehousing PRO & usługi platformy TPIX PLNOG Pion Klientów-Operatorów TP październik 2010 r. Telehousing PRO & usługi platformy TPIX PLNOG 2010 Pion Klientów-Operatorów TP październik 2010 r. Telehousing PRO Telehousing PRO jest to usługą skierowana do operatorów telekomunikacyjnych, polegającą

Bardziej szczegółowo

Oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Telekomunikację Polską S.A.

Oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Telekomunikację Polską S.A. Załącznik do decyzji nr 34 Dyrektora Wykonawczego Grupy TP ds. Techniki - Grzegorza Tomasiaka z dnia 28 lutego 2008 r. Oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Telekomunikację Polską S.A. SPIS

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji

Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji Projekt załącznika nr 6 do Umowy Ramowej Usługa Kolokacji (Oferta dla województwa Podkarpackiego) Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA OPŁATA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien o

Bardziej szczegółowo

oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni

oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie wież/masztów i powierzchni Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Zakres oferty... 4 3. Tryb i zasady zawierania oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia )

CENNIK USŁUG. (obowiązuje od dnia ) CENNIK USŁUG (obowiązuje od dnia ) Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 2 a) Poziomy SLA... 2 b) Kategorie Opustów... 2 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług... 4 a) Opłaty za Nadzór OI...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS CENNIK USŁUG OPERATORA DSS (obowiązuje od dnia 01.03.2016r.) 1 Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 3 a) Poziomy SLA... 3 b) Kategorie Opustów... 3 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług...

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dostęp hurtowy do infrastruktury telekomunikacyjnej budowanej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Dostęp hurtowy do infrastruktury telekomunikacyjnej budowanej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Dostęp hurtowy do infrastruktury telekomunikacyjnej budowanej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 20. Konferencja KIKE Rawa Mazowiecka, 9-10 maja 2017 roku ISP = dostęp telekomunikacyjny Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.:

Opis Przedmiotu Zamówienia. Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Nr sprawy: 6/RA-AI/2017 załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy/ dla zadania pn.: Budowa linii światłowodowej na terenie Zielonej Góry i na terenie Nowej Soli CPV: 71000000-8

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY OI W ZAKRESIE WIEŻ, MASZTÓW I POWIERZCHNI

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY OI W ZAKRESIE WIEŻ, MASZTÓW I POWIERZCHNI ZAŁĄCZNIK NR 13 do Umowy Ramowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY OI W ZAKRESIE WIEŻ, MASZTÓW I POWIERZCHNI 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Tabela 1. Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych Ethernet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia usług Transmisji

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r.

Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r. Ramowa Oferta OPL w zakresie kanalizacji kablowej (ROI) Orange Polska Domena Hurt (www.hurt-orange.pl) Rawa Mazowiecka, 21 maja 2014 r. agenda część 1 oferta ROI kanalizacja kablowa część 2 oferta na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy. przy testowania infrastruktury SSPW WP. Artykuł 1 Definicje. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają:

Regulamin Współpracy. przy testowania infrastruktury SSPW WP. Artykuł 1 Definicje. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: Regulamin Współpracy przy testowania infrastruktury SSPW WP Artykuł 1 Definicje Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1. Awaria stan techniczny infrastruktury SSPW powodujący brak ciągłości

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE I REALIZACJA PUNKTÓW DOSTĘPU USŁUGI.

ZAMÓWIENIE I REALIZACJA PUNKTÓW DOSTĘPU USŁUGI. Załącznik nr 1 do UMOWY RAMOWEJ ZAMÓWIENIE I REALIZACJA PUNKTÓW DOSTĘPU USŁUGI. 1. WARUNKI PRZŁĄCZENIA OK DO SIECI OI. 1. Dla realizacji Usługi BSA, przyłączenia sieci OK do sieci OI, oraz realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1

CENNIK USŁUG. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1 CENNIK USŁUG Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1 Wszystkie ceny w Cenniku są cenami netto. Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury. 1. Opłaty wspólne

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy: UMOWA nr zawarta w., dnia... 2012 roku pomiędzy: Konsorcjum Spółek Infratel Operator Infrastrukturalny Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Górniczej 12/14, 91-765 Łódź zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od dnia 6 lipca 2009 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OSWSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. POLESKA 44, 25-325 KIELCE

CENNIK OPERATORA. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OSWSS 1 GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O. BIURO: UL. POLESKA 44, 25-325 KIELCE CENNIK OPERATORA Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej UMOWA RAMOWA OSWSS 1 Opłaty wspólne dla wszystkich usług 1. Opłaty za Nadzór OI Nazwa Jednostka 1 Nadzór OI (ryczałt do 2h) opłata jednorazowa 180 2 Nadzór

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/60/15 Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego

UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w Gdyni w dniu... 2017 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska

Bardziej szczegółowo

Umowa Kolokacji. Nr POK- /06

Umowa Kolokacji. Nr POK- /06 Załącznik Nr 12 Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr POK- /06 pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /WZK/Z/.../2014

Umowa Nr... /WZK/Z/.../2014 PROJEKT Umowa Nr... /WZK/Z/.../2014 zawarta w dniu..., w Płocku, pomiędzy : Gminą Miasto Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia Usługi transmisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa OI.2402-05/15 Lublin, dnia 27 sierpnia 2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: II. Nazwa przedmiotu zamówienia FORMULARZ OFERTY Usługa internetowa SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Informatyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Jasło, ul. Mickiewicza 154, NSPC=13-491(6,5,4).

centrala DGT 3450/M Host z oprogramowaniem Millenium, Jasło, ul. Mickiewicza 154, NSPC=13-491(6,5,4). Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania w niej połączeń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem bazy danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych LAMBDA

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych LAMBDA Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Transmisja Danych LAMBDA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Transmisji Danych Lambda o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin Domeny.pl dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo