System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra"

Transkrypt

1 System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /60

2 1. Prezentacja produktu i producenta Historia związana z rodziną systemów telekomunikacyjnych NeXspan, pierwszych w Europie i jednych z pierwszych na świecie systemów IV generacji z komutacją głosu i danych, sięga początku lat 90 ubiegłego stulecia i rozpoczyna się od firmy Matra Communication telekomunikacyjnej części francuskiego koncernu MATRA. Głównym obszarem działalności Matra Communication była produkcja central abonenckich PABX (Private Automatic Branch Exchange) oraz urządzeń radiokomunikacyjnych. W wyniku kolejnych fuzji i przekształceń mających na celu usprawnienie procesu projektowania i produkcji systemów telekomunikacyjnych utworzono firmę Aastra Matra Telecom. Kanał dystrybucyjny od lat pozostaje ten sam, co oznacza, Ŝe macie Państwo do dyspozycji tą samą, profesjonalną grupę specjalistów, która pomaga Klientom w realizacji ich celów biznesowych, dostarczając zaawansowane rozwiązania z dziedziny nowoczesnej teleinformatyki. Polityka producenta, którą wspieramy, ukierunkowana jest nie tyle na sam produkt i jego sprzedaŝ, co na budowanie współpracy z UŜytkownikiem na zasadach wzajemnych korzyści biznesowych poprzez dostarczanie zaawansowanych usług telefonicznych i teleinformatycznych na bazie nowoczesnych rozwiązań systemowych i dostępnych technologii. Produkt w postaci centrali telefonicznej stanowi tu czynnik umoŝliwiający realizację powyŝszej polityki, z której wynikają jego podstawowe właściwości, jak np. pełna homogeniczność systemów NeXspan to samo oprogramowanie, aparaty cyfrowe, usługi, itp. w zakresie od 4 do obsługiwanych abonentów. Pozwala to na rozwój systemu telekomunikacyjnego wraz z rozwojem Firmy przy zachowaniu niezmiennych, wysokich parametrów uŝytkowych. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom UŜytkowników w zakresie dostępności usług, serwery NeXspan posiadają w wyposaŝeniu standardowym szereg rozwiązań, które zazwyczaj na rynku wymagają dopłaty. Są to m.in.: system obsługi hotelu i szpitala, indywidualne kody dostępu do aparatów z taryfikacją uŝytkownika, kierowanie ruchu drogą najtańszych połączeń, system prepayment i wiele innych. Słuszność i atrakcyjność powyŝszej polityki aktywnie potwierdza baza instalacyjna central M6500IP/NeXspan instalacji w ponad 50 krajach świata, w tym ponad 1200 instalacji w Polsce z ok linii (abonentów). NajwaŜniejsze instalacje systemów M6500IP/NeXspan w Europie to m.in. parlament francuski (Assemble Nationale), parlament europejski w Strasburgu (European Council), banki francuskie: Credit Lyonnais i Bank Rolny CRCA, Grupa Schneider, koleje francuskie SNCF, koncern energetyczny EDF oraz francuska armia i marynarka wojenna, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /602

3 W Polsce do największych instalacji naleŝą: PKO Bank Polski S.A. (ponad 250 central / 6 duŝych sieci / łącznie ponad linii), Bank PBK S.A. (ponad 100 central / łącznie ponad linii), Bank BGś S.A., STOEN S.A. w Warszawie (sieć 19 central / 5000 abonentów), Port Morski w Gdyni (sieć 5 central / 3000 abonentów), Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Policja (ponad 150 central, większość w sieciach wojewódzkich). Mamy przyjemność być autoryzowanym partnerem firmy MCX, która jest wyłącznym przedstawicielem firmy TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /603

4 2. Rozwiązania telekomunikacyjne NeXspan Oszczędności Postęp technologii informatycznych sprawia, Ŝe w coraz większym stopniu jesteśmy zarzucani informacjami śmieciami i równocześnie coraz trudniej jest nam zdobyć te właściwe, istotne dla nas dane, potrzebne dla skutecznego realizowania celów. Dziś, aby zapewnić właściwy rozwój i wysoką konkurencyjność przedsiębiorstw, naleŝy zadbać w szczególności o system telekomunikacyjny firmy, stanowiący rzeczywiste połączenie z rynkami zbytu i partnerami, a przy tym mający znaczący wpływ na osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki. Dzięki platformie NeXspan, częścią systemu informatycznego przedsiębiorstwa stają się aplikacje telefoniczne, które w ten sposób mogą skutecznie wpłynąć na zwiększenie wydajności i produktywności pracowników. Platforma NeXspan składa się z szeregu systemów mogących obsłuŝyć od 8 do abonentów w jednym serwerze. Nadaje się do instalacji w nowoczesnych infrastrukturach informatycznych i realizowania łączności telefonicznej z wykorzystaniem sieci komputerowych, jak i do instalacji w klasycznych rozwiązaniach telekomunikacyjnych. Platforma NeXspan moŝe z powodzeniem łączyć oba te rozwiązania zapewniając wszystkim uŝytkowników najwyŝszą jakość i zakres usług. Właściwie dobrany system telekomunikacyjny moŝe zapewnić firmie wiele korzyści: Redukcja kosztów telekomunikacyjnych Systemy NeXspan oferują szereg rozwiązań, które umoŝliwiają firmie redukcję kosztów operacyjnych związanych z usługami telekomunikacyjnymi. Dzięki wbudowanemu, dostępnemu w standardzie rozwiązaniu wyboru najtańszego operatora systemy te mogą realizować, kaŝde połączenie według kryteriów najniŝszych kosztów uwzględniając przy tym nie tylko numer docelowy, ale takŝe porę o której realizowane są połączenia. Systemy NeXspan pozwalają takŝe na wykorzystywanie najnowocześniejszych rozwiązań IP w tym tak zwany SIP Trunking by realizować połączenia telefoniczne poprzez Internet i korzystać z bardzo atrakcyjnych stawek operatorów Internetowych (w tym zagranicznych). W przypadku firm wielo-oddziałowych poszczególne jednostki moŝna łączyć ze sobą dedykowanymi liniami, bądź z wykorzystaniem łączy sieci komputerowych, eliminując w ten sposób koszty połączeń między oddziałami. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /604

5 Integracja z infrastrukturą IT Systemy NeXspan są przygotowane do pełnej współpracy z infrastrukturą IT firmy. MoŜna je łączyć ze sobą wykorzystując sieć komputerową do realizowania połączeń oraz do wdraŝania rozwiązań telefonii IP. W ten sposób moŝna tworzyć jednorodny system telefoniczny, który wykorzystywać będzie równocześnie istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną jak i nowoczesną sieć teleinformatyczną. Dzięki otwartej architekturze systemu NeXspan rozwiązanie to moŝe być łatwo integrowane z innymi systemami IT, na przykład z firmową bazą tele-adresowa udostępniając ją uŝytkownikom telefonów lub z systemami typu CRM lub ERP. Dzięki wykorzystywaniu standardowych interfejsów i protokołów systemy NeXspan mogą funkcjonować na dowolnych urządzeniach infrastruktury informatycznej. ObniŜa się w ten sposób koszty wdroŝenia takiego systemu oraz jego późniejszej administracji. Kontrola kosztów telekomunikacyjnych Systemy NeXspan pozwalają na przydział uŝytkownikom indywidualnych kodów, umoŝliwiających wykonywanie połączeń telefonicznych z dowolnego aparatu wewnętrznego. Tak zwane Kody biznesowe umoŝliwiają przyporządkowanie połączeń telefonicznych do określonego kontraktu i w przypadku wybranych zawodów (min. prawnicy, konsultanci) prawidłowe naliczanie kosztów świadczonych telefonicznie usług. Oba rozwiązania są dostępne w standardzie i w pełni funkcjonują takŝe w przypadku połączenia w jedną wirtualną centralę kilku systemów NeXpsan. Ponadto w standardzie dostępne są rozwiązania pozwalające określać indywidualnie dla poszczególnych uŝytkowników limity kosztów za rozmowy. Redukcja kosztów zarządzania i administracji Systemy zarządzania i administracji NeXspan nie wymagają specjalnej platformy sprzętowej. UmoŜliwiają łatwy dostęp poprzez wewnętrzny modem lub z dowolnego komputera podłączonego do sieci LAN z wykorzystaniem przeglądarki www. Pozwalają na jednoczesny dostęp wielu operatorom i ich wzajemną współpracę. Dzięki zastosowaniu kilku wariantów dostępu do systemu administrator unika wyjazdów serwisowych na miejsce instalacji nawet w sytuacjach awaryjnych, dzięki czemu szybciej przywraca pracę systemu i obniŝa koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań do sieciowania serwerów NeXspan, wprowadzenie zmian w jednej centrali spowoduje automatyczne aktualizowanie ustawień w pozostałych systemach sieci. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /605

6 Bezpieczeństwo Niezawodność systemu i ochrona informacji Wieloletnie doświadczenie w pracach nad nowymi technologiami prowadzonych przez koncern AAstra Matra gwarantuje pewne działanie za sprawą zastosowanego sprzętu i systemu operacyjnego Systemy NeXspan cechuje wysoki wskaźnik dostępności (99,9999 %). Koncern gwarantuje bezpieczeństwo swoim uŝytkownikom dzięki szczególnie starannej weryfikacji stosowanych komponentów, dbałości o ich jakość, stosowaniu elementów o wydajności znacznie wykraczającej poza ustalone normy. Systemy NeXspan charakteryzują się rozproszoną budową. Pracują w oparciu o zdublowaną kartę procesora i zdublowany system zasilania. Istnieje moŝliwości dublowania łączy miejskich i kierowania ich do róŝnych operatorów, tworząc alternatywne drogi realizowania połączeń. Ponadto poszczególne zasoby systemu (bramy głosowe, serwery telekonferencyjne, kontrolery telefonii IP, serwery usług) mogą być równieŝ dublowane zapewniając maksymalną niezawodność systemu. System NeXspan gwarantuje jego uŝytkownikom wysoki poziom zabezpieczeń przed włamaniem oraz bezpieczeństwo przekazywanych informacji poprzez szyfrowanie głosu i danych. Rozwiązania te czynią system NeXspan niezawodnym i bezpiecznym. Ochrona Inwestycji Rozwiązania NeXspan odpowiadają standardom rynkowym, tym samym zapewniając trwałość poczynionych przez firmę inwestycji. Rozwiązania NeXspan cechuje budowa modułowa i zdolność dostosowania do indywidualnych potrzeb uŝytkowników. Systemy te moŝna z powodzeniem wykorzystywać w połączeniu z istniejącą infrastrukturą, uwzględniając zmiany zachodzące w firmie. Otwarta architektura NeXspan, dostosowana do transmisji głosu i danych, umoŝliwia współpracę z aplikacjami innych producentów, odpowiadającymi szczególnym potrzebom danej firmy. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /606

7 Wydajność Sieci korporacyjne Połączone ze sobą systemy NeXspan tworzą jedną, homogeniczną, rozproszoną, wirtualną centralę obsługującą wszystkie węzły systemu. WdraŜane w jednym węźle usługi telefoniczne (na przykład integracja poczty głosowej z pocztą elektroniczną) będą dostępne uŝytkownikom wszystkich oddziałów nie zaleŝnie od dostępnej infrastruktury. Taka centrala, zarówno dla uŝytkownika wewnętrznego jak i zewnętrznego, jest widoczna jako jeden spójny system (dzięki centralizacji zasobów, wspólnemu planowi numeracji, przenoszeniu w sieci wszystkich usług pojedynczej centrali). Szacuje się, Ŝe dzięki zapewnieniu jednorodnej funkcjonalności usług w ramach całej sieci central zwiększa się produktywność pracowników od 0,2% do 3% dzięki poprawieniu ich skuteczności w wymianie informacji wewnątrz organizacji. W firmie zatrudniającej kilkaset osób moŝe to dać oszczędności na poziomie 2 do 3 etatów rocznie. Systemy NeXspan mogą zapewnić funkcjonalność jednej centrali bez konieczności inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Do zapewnienia funkcjonalności jednej centrali systemy NeXspan mogą wykorzystywać infrastrukturę róŝnego typu łącząc tradycyjne rozwiązania telefoniczne z nowoczesnymi rozwiązaniami IP. Rozwiązania Zunifikowanych Wiadomości KaŜda z firm dąŝy dziś do reorganizacji procesów biznesowych, tak by ich schemat zapewniał maksymalną skuteczność. Obieg dokumentów i informacji dokonywany jest elektronicznie, tak aby było moŝliwe ich natychmiastowe dotarcie do adresata. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Zunifikowanych Wiadomości (Unified Messaging) wszystkie faksy kierowane są do adresata pocztą elektroniczną, jako załączniki, o czym adresat jest natychmiast powiadamiany. Zastosowanie rozwiązań Zunifikowanych Wiadomości daje redukcje kosztów obsługi i utrzymania urządzeń faksujących (materiały, eksploatacja, serwis), a w szczególności zwiększa produktywność pracowników skracając czas jaki poświęcają na obsługę urządzeń faksowych. Rozwiązania te mogą zwiększyć produktywność pracowników nawet o 8%. Poczta głosowa gwarantuje, Ŝe kaŝdy z interesantów moŝe odebrać informację i pozostawić nam swoją wiadomości, która następnie trafi do nas jako załącznik w pocztą elektroniczną. W ten sposób wszystkie nasze wiadomości będą znajdować się w jednym miejscu i będą one zawsze dla nas dostępne. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /607

8 Rozwiązania dla pracowników mobilnych Uniwersalność rozwiązania Poprawa wizerunku firmy W przypadku firm, gdzie specyfika pracy wymaga od zatrudnionych częstej zmiany miejsca, a którzy muszą pozostawać przy tym w stałym kontakcie, system NeXspan oferuje zintegrowane rozwiązania łączności bezprzewodowej. Pozwala on na bezpośrednią komunikację między przemieszczającym się pracownikiem, a rozmówcami wewnątrz i spoza firmy, równieŝ w ramach sieci korporacyjnych. W przypadku pracowników przemieszczających się wewnątrz firmy, którzy nie posiadają własnego aparatu lub gdy jest większa liczba abonentów niŝ terminali oraz dla tych, których praca wymaga korzystania z systemu telekomunikacyjnego firmy takŝe poza własnym biurem, moŝna zastosować rozwiązania Wirtualnego Biurka, które oferuje dostęp do własnych połączeń, profilu i zaprogramowanych klawiszy zdalnie poziomu dowolnego aparatu w sieci. Na kaŝdym poziomie organizacji przedsiębiorstwa moŝna zwiększyć efektywność pracy, udostępniając wszystkim jego pracownikom narzędzia i usługi dopasowane do ich zadań. Za sprawą 500 dostępnych w standardzie funkcji wzrasta efektywność pracy i zdolność zarządzania informacją, co oznacza wzrost produktywności i skuteczności pracowników. Rozwiązana z zakresu integracji telefonii z komputerem (CTI) zwiększa produktywności pracowników nawet o 5% dzięki skróceniu czasu obsługi codziennych czynności oraz moŝliwości wykorzystania tych samych narzędzi nie zaleŝnie od typu telefonów wykorzystywanych w firmie. Platforma NeXspan zapewnia skuteczną i sprawną łączność wewnętrzną dzięki zastosowaniu intuicyjnych terminali systemowych, bezprzewodowych i aplikacji CTI oraz gwarantuje sprawne połączenia zewnętrzne za pośrednictwem wszelkich moŝliwych oferowanych przez operatorów łączy. W konsekwencji przedstawione rozwiązania owocują poprawą wizerunku firmy oraz tworzą podstawy dla lepszych kontaktów z klientami. Dzięki rozwiązaniom NeXspan firmy Aastra Matra firmy mogą skuteczniej kontaktować się z partnerami (klientami, dostawcami oraz usługodawcami), co ma istotne znaczenie dla podtrzymywania współpracy i zawierania kolejnych umów. Korzystając z bogatego pakietu rozwiązań NeXspan firmy mogą wybrać usługi faktycznie dostosowane do ich potrzeb i realizujące cele, jakie te firmy sobie stawiają. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /608

9 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /609

10 3. Proponowane rozwiązanie Architektura systemu NeXspan 500 Oferowany system NeXspan 500 jest centralą klasy IP PBX o modułowej budowie z rozproszonym polem komutacyjnym. System ten cechuje się duŝą wydajnością, moŝe obsłuŝyć w jednej jednostce do abonentów TDM i 8000 abonentów IP, jest wstanie realizować do połączeń na godzinę oraz obsłuŝyć ruch telefoniczny na poziomie 4000 Erlangów. WyposaŜenie systemu Nexspan 500 cechuje się duŝą gęstością upakowania elementów: 48 portowe karty wyposaŝenia abonenckiego (analogowe i systemowe), 2 portowe karty łączy ISDN PRA. Pozwala to na budowanie systemu obsługującego ponad 1300 abonentów TDM w jednej szafie rack. Architektura systemu NeXspan 500 oparta jest o moduły CCU (Cluster Control Unit) połączone ze sobą pętlą systemową. Oferowany system wykorzystywać będzie kabel koncentryczny jako medium pętli systemowej zapewniając wyniesienie jednego modułu na odległość do 50m. MoŜliwym jest instalacja pętli na światłowodzie, w takim przypadku jeden moduł moŝe być wyniesiony na odległość do 70 km. KaŜdy z modułów CCU jest wyposaŝony w: własną siłownie zapewniającą zasilanie awaryjne po dołączeniu baterii akumulatorów, własny procesor sterujący odpowiedzialny za pracę modułu CCU własne obwody konferencyjne, detektory i generatory tonów i sygnałów telefonicznych oraz pole komutacyjne do realizowania komutacji wewnątrz modułu. KaŜdy moduł CCU jest autonomiczny i jego wyłączenie z ruchu nie wpływa na pracę pozostałych elementów systemu. Kontrolą współpracy pomiędzy poszczególnymi modułami CCU oraz zarządzaniem całym systemem zajmuje się procesor centralny RCU (Ring Control Unit). Zawiera on dyski typu FLASH do przechowywania danych i oprogramowania, jak równieŝ interfejs MMI (Man Machine Interface) do obsługi centrali przez Administratorów Niezawodność systemu NeXspan 500 Oferowany system będzie cechował się wysoką niezawodnością, dzięki zastosowaniu rozproszonej architektury oraz systemu Duplex. Współczynnik dostępności oferowanego rozwiązania wynosić będzie 99,999%. Tak wysoki współczynnik będzie wynikiem zdublowania istotnych elementów systemu: modułu głównego RCU, pętli systemowej centrali oraz ich zasilania. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6010

11 Zdublowane elementy pracują w trybie gorącej rezerwy oznacza to, Ŝe przełączenie się na część zapasową jest realizowane bez przerwania połączeń. Ponadto, po przełączeniu się na moduł zapasowy element wyłączony z ruchu jest resetowany i testowany, a w przypadku potwierdzenia błędu wyłączany na stałe, o czym informowana jest obsługa centrali. W przypadku awarii pętli, system przełącza się na pętle zapasową, tylko na tym odcinku, na którym nastąpiła przerwa. Dzięki czemu zapewniona jest komunikacja wewnątrz systemu nawet w sytuacji zaistnienia przerw na obu pętlach. Zasilanie systemu będzie pochodziło z zasilaczy wbudowanych w serwery NeXspan 500, połączonych równolegle, zapewniających nieprzerwaną pracę wszystkich głównych elementów centrali. Zasilanie główne systemu będzie pochodziło z sieci elektrycznej 230V. Zasilanie awaryjne będzie realizowane w oparciu o bezobsługową baterię akumulatorów +48V podłączonych bezpośrednio do zasilaczy serwerów. System będzie automatycznie monitorował prace baterii i w razie potrzeby doładowywał akumulatory. W razie zaniku zasilania głównego, system przełączy się bez przerwowo na awaryjny. Oferowany system będzie miał zagwarantowane zasilanie na... godzin po utracie zasilania głównego Uniwersalność i otwartość systemu Oferowany system NeXspan 500 będzie łatwo dopasowywany do indywidualnych potrzeb klienta dzięki wykorzystaniu ponad 500 funkcji i usług telefonicznych dostępnych w standardzie. Rozbudowa systemu wymagać będzie jedynie dokupienia właściwych kart wyposaŝenia bez konieczności zakupu licencji. Jedynie instalacja telefonów IP będzie wymagała wykupienia licencji na określoną liczbę uŝytkowników, przy czym w ramach niniejszej oferty otrzymujecie Państwo licencję na 10 abonentów IP. System NeXspan 500 oferuje wszystkim swoim abonentom (analogowym, systemowym, IP, DECT) między innymi: prezentacje numeru (CLIP), połączenia oczekujące, trójstronne, brokerskie, konferencyjne, transfer połączeń, aktywowanie funkcji (takich jak: przekaz, nieprzeszkadzaj,...) zestawy sekretarsko-dyrektorskie współprace z aplikacjami typu CTI. funkcję call by name dla wszystkich abonentów systemowych centrali, grupy pickup owe, huntingowe, ACD TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6011

12 paging Oferowana centrala Nexspan 500 posiada w standardzie wejścia i wyjścia alarmów. Pozwalają one na integracje jej z systemami BMS oraz urządzeniami alarmowymi i przeciwpoŝarowymi. Integracja ta moŝe dotyczyć zarówno przesyłania do tych systemów informacji o alarmach w centrali jak i dystrybuowania informacji alarmowych z urządzeń zewnętrznych. Oferowany system w wersji podstawowej będzie wyposaŝony dodatkowo w kartę synchronicznych komunikatów głosowych pozwalająca na: przypisanie komunikatów powitalnych dla róŝnych firm w centrali, przypisanie melodii na oczekiwaniu dla róŝnych firm w centrali, przypisanie przewodników głosowych abonentom centrali informujących uŝytkowników o zaistniałych sytuacjach (np.: błędnie wybranym numerze), aktywowanych funkcjach na aparacie (np.: przekaz lub nie-przeszkadzaj ), sposobie aktywowania dostępnej w danej chwili funkcji (np. jak aktywować funkcję oddzwoń ). Przewodniki mogą być zapisane w róŝnych językach. Administrator będzie mógł przypisać język komunikatów indywidualnie do kaŝdego abonenta centrali. Zainstalowana karta komunikatów pozwoli na równoczesne odtworzenie synchroniczne wiadomości dla 64 odbiorców. Dodatkowo, w wersji standardowej, oferowany system będzie wyposaŝony w serwer poczty głosowej DIONE z ilością kont równą ilości portów. Serwer ten będzie mógł realizować usługi Zunifikowanych wiadomości (Unified Messaging) w zakresie wiadomości głosowych dla wszystkich uŝytkowników centrali. Pozwoli to na odbiór wiadomości z poczty głosowej na komputerze z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz na powiadamianie o nowej wiadomości: em, SMS-em oraz komunikatem głosowym w słuchawce lub tekstowym na wyświetlaczu telefonu cyfrowego Elementy opcjonalne systemu Zintegrowany serwer aplikacji Oferowany system NeXspan posiada wbudowany interfejs do zarządzania z wykorzystaniem terminala VT100 lub jego emulatora (np. program HyperTerminal pod Windows). Jako element opcjonalny proponujemy instalacje zintegrowanego serwera aplikacji z oprogramowaniem do zarządzania M7430 Entry pozwalającego na wizualizację pracy systemu w czasie rzeczywistym, integracje systemowej ksiąŝki telefonicznej z zewnętrznymi bazami LDAP, monitorowanie wydajności systemu. System ten pozwala na zarządzanie zdalne centralą poprzez przeglądarkę www i programowanie centrali z wykorzystaniem graficznego interfejsu. Dokładny opis TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6012

13 rozwiązania umieszczono w rozdziale. Uzupełnieniem tego oprogramowania będzie systemowa ksiąŝka telefoniczna na 3000 rekordów z wbudowanym serwerem HTTP umoŝliwiający uŝytkownikom centrali przeglądanie systemowej ksiąŝki telefonicznej z wykorzystaniem przeglądarki www. Dostęp do niej, z moŝliwością wybierania numerów po nazwach ( call by name ), będą mieli wszyscy uŝytkownicy telefonów systemowych NeXspan. Ponadto oferowany serwer będzie rozszerzony o punkt dostępowy SIP pozwalający na podłączanie do centrali telefonów IP pracujących w standardzie SIP oraz do realizowania połączeń telefonicznych do operatorów telekomunikacyjnych lub innych systemów telefonicznych z wykorzystaniem sieci Internet ( SIP trunking ). Oferowany dostęp SIP będzie mógł obsłuŝyć w standardzie do 10 abonentów IP oraz do 8 równoczesnych połączeń głosowych pomiędzy siecią informatyczną a siecią TDM. W ramach oferty otrzymają Państwo aplikację NeXspan Softphone i2052 z licencją na 5 stanowisk pozwalającą na uruchomienie 5 aparatów IP na komputerach posiadające pełną funkcjonalność aparatu systemowego Komputerowa konsola awizo i2070 Dla stanowisk recepcyjnych proponujemy instalacje komputerowych stanowisk awizo w oparciu o oprogramowanie i2070. Rozwiązanie to pozwoli na skuteczną i sprawą obsługę połączeń przychodzących. Dzięki integracji konsoli z komputerem i wykorzystania systemowej ksiąŝki telefonicznej. Pracownik recepcji będzie mógł szybko odnaleźć poszukiwaną osobę i przełączyć rozmówcę na właściwy numer. Jednocześnie będzie mógł w pełni kontrolować i monitorować stan obsługiwanych przez niego rozmów oraz liczbę osób oczekujących w kolejce. Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia będą mogły być obsługiwane przez recepcje w pierwszej kolejności. Komputerowe stanowisko awizo będzie mogło monitorować ponad 200 numerów wewnętrznych centrali. Dokładny opis systemu znajduje się w rozdziale. Do instalacji systemu i2070 wymagany będzie zintegrowany serwer aplikacji Serwer telekonferencyjny Jako uzupełnienie, proponujemy instalację karty serwera telekonferencyjnego. Pozwali ona na realizowanie konferencji telefonicznych do 60 uczestników, moŝliwe jest równieŝ zestawianie kilku konferencji naraz (np.: 5 konferencji po 12 uŝytkowników lub 10 konferencji po 6 uŝytkowników). Zestawienie konferencji moŝe odbyć się z wykorzystaniem aparatu systemowego w oparciu o wcześniej przygotowaną listę uczestników lub poprzez dodawanie indywidualne poszczególnych numerów. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6013

14 4. Rodzina systemów NeXspan 4.1. Geneza rozwiązania Platforma NeXspan jest wynikiem kilkudziesięcioletniej działalności firmy Matra, która juŝ w połowie lat 80-tych zaczęła rozwijać cyfrowe centrale telefoniczne z bezblokadowym polem komutacyjnym. Dzięki modułowej budowie urządzeń oraz stabilnemu systemowi operacyjnemu irmx 1 centrale telefoniczne rodziny M6500 budowane obecnie przez Aastra Matra mogły z powodzeniem sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom stawianym współczesnym centralom jak i zmieniającemu się otoczeniu telekomunikacyjnemu, integrując takie technologie jak: ISDN, DECT, CTI, ACD czy VoIP. Biorąc pod uwagę fakt, iŝ 85% instalowanych central telefonicznych to systemy o pojemności do 700 numerów, firma AAstra Matra postanowiła stworzyć jednolitą platformę sprzętową pokrywającą ten segment rynku. Wykorzystując elementy i oprogramowanie central M6501L IP (mniejszego systemu rodziny M6500) oraz doświadczenie nabyte w trakcie wielu lat, stworzyła zupełnie nowe rozwiązanie teleinformatyczne platformę NeXspan Ogólna charakterystyka systemów NeXspan Główną cechą stworzonego rozwiązania jest uzyskanie pełnej funkcjonalności systemu bez konieczności instalacji dodatkowych modułów. Karty (moduły) rozszerzeń określają jedynie pojemność systemu, a nie wpływają na jego funkcjonalność i dostępne usługi, dzięki czemu nawet małe systemy mogą posiadać pocztę głosową, czy system interaktywnego serwera głosowego bez konieczność instalowania dodatkowych modułów, czy teŝ oprogramowania. Firmy rozwijające się mogą od samego początku korzystać ze wszystkich moŝliwych usług teleinformatycznych, rozbudowując pojemność systemu według aktualnych potrzeb. Wykorzystują przez cały czas tę samą platformę, gwarantując sobie tym samym bezpieczeństwo inwestycji. Oto niektóre z moŝliwości jakie oferuje platforma NeXspan w ramach fabrycznej (standardowej) konfiguracji: Pełen zakres usług telefonicznych takich jak: o prezentacja numeru (CLIP, CLIR, CLOP,...), o transfer połączeń, o zestawy sekretarsko dyrektorskie, o przekazy (warunkowy, bezwarunkowy, z róŝnych kierunków, itd.), o połączenia konferencyjne, o grupy abonentów (hunting owe, pickup owe), 1 Odmiana systemu UNIX stworzona pod kątem układów serii x86 dla urządzeń czasu rzeczywistego. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6014

15 o uŝytkownicy wirtualni, telefony stowarzyszone, kluczowe numery, bez ograniczeń na ilość aktywowanych usług, jak i typ terminali, na których usługi te mogą być aktywowane przez uŝytkowników. Na przykład funkcja prezentacji numeru (CLIP) jest dostępna na wszystkich liniach analogowych, a funkcja wybierania numeru poprzez nazwę z centralnej ksiąŝki telefonicznej (Call by Name) jest dostępna na wszystkich liniach cyfrowych nie zaleŝnie od typu terminala systemowego. Poczta głosowa, Interaktywny serwer głosowy (IVR), system synchronicznych komunikatów powitalnych, przewodniki głosowe, automatyczna asystentka. Telefonię IP w oparciu o dedykowane terminale IP, bądź terminale obsługujące standardowe protokoły VoIP (SIP, H323), z funkcjonalnością identyczną jak dla klasycznych abonentów. Zestawianie kilku systemów w jednorodną sieć z wykorzystaniem róŝnych interfejsów: T0, T2, Ethernet. Bazy danych: ksiąŝka telefoniczna, numery skrócone, alarmowe, zabronione. Zintegrowany bufor do przechowywania danych taryfikacyjnych oraz do przeprowadzania zdalnej wymiany oprogramowania. Zintegrowany interfejs Ethernet do zarządzania systemem, integracji z aplikacjami typu CTI, ściągania danych taryfikacyjnych oraz informacji alarmowych z obsługą SNMP. Zintegrowany serwer LCR do realizacji połączeń według kryterium minimalizacji kosztów w trybie dynamicznym oraz statycznym. Zintegrowany system łączności bezprzewodowej w standardzie DECT. Pojemność systemu jest definiowana przez karty interfejsów. Dostępne są następujące interfejsy: Telefoniczne: 1. Analogowe: FXO, FXS, Linie sąsiedzkie typu E&M z wybieraniem dekadowym, DTMF, R2 lub 50Hz. Linie typu MB. 2. Cyfrowe: Wewnętrzne do dedykowanych aparatów systemowych, ISDN: T0, S0, T2, S2, PCM 2Mb/s z sygnalizacją wybierczą R2, Ethernet 10/100BaseT do realizacji usług VoIP. Transmisji danych: Interfejs asynchroniczny V24 (RS232) Interfejs synchroniczny X25 Ethernet 10/100BaseT TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6015

16 Rozwiązanie NeXspan tworzy kilka platform sprzętowych: NeXspan C o pojemności do 8 abonentów. Rysunek 1 Serwer komunikacyjny NeXspan C NeXspan S o pojemności do 96 abonentów klasycznych i 250 abonentów IP. Rysunek 2 Serwer komunikacyjny NeXspan S NeXspan L o pojemności do 600 abonentów klasycznych i 500 abonentów IP. Rysunek 3 Serwer komunikacyjny NeXspan L NeXspan D o pojemności do 700 abonentów klasycznych i 500 abonentów IP. System ma moŝliwość pracy w systemie dupleks po zainstalowaniu drugiej karty procesora sterującego oraz zasilacza, co gwarantujący duŝą nie zawodność systemu. Rysunek 4 Serwer komunikacyjny NeXspan D Platformy NeXspan C/S/L/D wykonane są w obudowach do montaŝu w szaf 19-calowych, karty rozszerzeń mają wyprowadzone interfejsy na gniazdach RJ45 (kaŝda linia na oddzielnym gnieździe), dzięki czemu zainstalowany system tworzy jednocześnie stronę stacyjną przełącznicy i pozwala TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6016

17 na wykorzystanie sieci strukturalnej do rozprowadzenia sygnałów do terminali abonenckich (istnieje teŝ moŝliwość zbudowania tradycyjnej przełącznicy telefonicznej opartej np. o system KRONE). Dzięki zastosowaniu tego samego oprogramowania oraz uŝywania tych samych modułów rozszerzeń migracja pomiędzy jedną a drugą platformą sprowadza się do przeniesienia kopii zapasowej starego systemu do nowego. Systemy Nexspan C, S, L i D są dostarczane razem z: licencją na 10 abonentów IP, oprogramowaniem M7425 Express do zarządzania centralą oraz konfigurowania wewnętrznej ksiąŝki telefonicznej z opcjonalną moŝliwością exportu ksiąŝki na strony www, oprogramowaniem NeXspan Softphone i2052, pozwalające na integrację telefonu z komputerem przy pomocy rozwiązań CTI lub realizację pełnej funkcjonalności telefonu IP na komputerze z wykorzystaniem rozwiązań VoIP z licencją na 5 stanowisk Wszystkie platformy posiadają wbudowany moduł zasilania z moŝliwością bezpośredniego podłączenia akumulatorów w celu awaryjnego podtrzymania pracy systemu. Serwery NeXspan mogą być rozbudowane o zintegrowany system łączności bezprzewodowej pracujący w standardzie DECT. System ten składa się ze stacji bazowych podłączanych poprzez interfejsy ISDN S0. Anteny mogą być zasilane lokalnie lub zdalnie z interfejsu BRI, dzięki temu system łączności bezprzewodowej korzysta z autonomicznego zasilania platformy NeXspan. Wykorzystując kodowanie ADPCM pojedyncza stacja bazowa moŝe obsługiwać cztery połączenia naraz. KaŜda ze stacji moŝe obsługiwać wydzielony obszar (komórkę) pozwalając administratorowi systemu na lokalizowanie abonentów systemu DECT. System pozwala uŝytkownikowi na przemieszczanie się od stacji do stacji i automatyczne przełączanie się telefonu z anteny na antenę bez przerywania komunikacji. Łączność bezprzewodowa moŝe być teŝ zrealizowana poprzez wykorzystanie standardu WiFi b/g, dzięki zastosowaniu terminali VoIP pracujących w standardzie SIP lub terminali PDA z zainstalowaną aplikacją emulującą telefon (tzw. softphone). UŜytkownik telefonu bezprzewodowego moŝe posiadać niezaleŝny numer telefoniczny i być samodzielnym abonentem systemu. MoŜe teŝ, wykorzystując funkcję telefon stowarzyszony, mieć swój telefon stacjonarny i bezprzewodowy pod jednym numerem. Funkcja ta działa tak samo jak dwa analogowe telefony wpięte równolegle na jednej linii. W przypadku uŝycia tej funkcji, zrównoleglenie funkcjonalne moŝe dotyczyć dwóch zupełnie róŝnych terminali (np. cyfrowego telefonu systemowego i słuchawki bezprzewodowej DECT). W odróŝnieniu od zrównoleglenia na linii analogowej, w przypadku uŝycia funkcji telefon TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6017

18 stowarzyszony, nie moŝna podsłuchać z jednego telefonu rozmowy odbywającej się na drugim telefonie NeXspan 500 NeXspan 500 jest bardzo wydajnym serwerem komunikacyjnym, o strukturze typu multi-switch, integrującym w sobie kilka typów komutacji: komutacja pojedynczych kanałów 64kbit/s oraz łączy o przepływności n x 64kbit/s. Ta funkcja jest uŝywana przez aplikacje takie jak systemy wideo konferencji, wymagające łączy 256, 384 czy 512 kbit/s. komutacja pakietów z prędkością nawet do 8000 pakietów na sekundę komutację ATM w pierścieniu do 155 Mbit/s Pozwala na obsługę do abonentów, przeznaczony do zastosowań w duŝych węzłach komunikacyjnych. Jego budowa oparta jest na pętli typu ATM, w którą włącza się kolejne moduły, kaŝdy obsługujący do 480 abonentów telefonii tradycyjnej analogowej lub ISDN oraz do 250 abonentów telefonii IP. Dzięki czemu system moŝe być stopniowo rozbudowywany do maksymalnej jego pojemności. KaŜdy z modułów ma własny procesor zarządzający i moŝe obsługiwać komutację wewnątrz modułu. Awaria takiego modułu nie wpływa na pracę pozostałych bloków systemu. W celu podniesienia bezpieczeństwa systemu pętla ATM oraz procesor główny serwera NeXspan 500 moŝe być zdublowany w trybie gorącej rezerwy. Oznacza to, Ŝe w przypadku awarii któregoś z odcinków pętli lub procesora głównego system przełączy się na backup owy element bez rozłączania komunikacji. Rozproszona i otwarta architektura, specjalnie zaprojektowana dla NeXspan 500, zwiększa bezpieczeństwo instalacji, gdyŝ ewentualne awarie mogą dotyczyć jedynie pojedynczych elementów, nigdy całej centrali, a dodatkowo pozwala na rozwój zarówno oprogramowania (nowe usługi dostępne w przyszłości, nowe aplikacje,... ) jak i sprzętu bez Ŝadnych ograniczeń. Zgodnie z ogólną polityką producenta, równieŝ tutaj dostępny jest w wyposaŝeniu standardowym szeroki pakiet usług: LCR, ksiąŝka telefoniczna na 1000 rekordów, system kodów dostępu, itp. NeXspan 500 dzięki duŝej wydajności ruchowej (4000 Erlangów oraz do połączeń na godzinę) moŝe pracować jako centrala tranzytowa. Średni czas pracy centrali pomiędzy awariami (tzw. MTBF) przekracza znacznie 10 lat, zaś dla niektórych kart dochodzi nawet do 60 lat. W celu zapewnienia systemowi telekomunikacyjnemu firmy maksimum bezpieczeństwa centrala NeXspan 500 moŝe mieć opcjonalnie zdublowany system zasilania (zasilacz z backupem) oraz sterowania (karta procesora). UmoŜliwia to pracę w warunkach duŝego obciąŝenia, np. w systemach Call Center czy w miejscach, gdzie zapewnienie stałej łączności telefonicznej jest parametrem kluczowym. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6018

19 NeXspan 500, jak wszystkie systemy z rodziny NeXspan, posiada modułową budowę, zapewniającą bezpieczeństwo inwestycji poprzez gwarancję łatwej rozbudowy systemu wraz z rozwojem firmy. Równie waŝny jak moŝliwość rozbudowy jest pakiet usług, które mamy do dyspozycji. NeXspan 500 współpracuje z całym szeregiem aplikacji dedykowanych do konkretnych zastosowań, np.: system ACD dla Call Center oraz aplikacji słuŝących zwiększeniu wydajności pracy. Przykładem moŝe tu być CTI usługa pozwalająca na odbieranie i inicjowanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z komputera poprzez kliknięcie na wybranym kontakcie. Aby moŝliwe było uŝycie tej funkcji niezbędne jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami, kompatybilne z systemem CTI, np. Microsoft Outlook Połączenie w sieć róŝnych platform NeXspan Główną zaletą rozwiązania NeXspan jest moŝliwość stworzenia sieci zbudowanej z róŝnych platform połączonych ze sobą róŝnymi typami łączy i tworzącej jedną, homogeniczną, rozproszoną, wirtualną centralę obsługującą wszystkie węzły systemu. Tak stworzony rozległy system ma rozproszone zarządzanie i sterowanie komutacją, dzięki czemu moŝe działać niezaleŝnie od awarii w poszczególnych węzłach i bez uszczerbku dla usług jakie oferowane są uŝytkownikom. Brak łączności z którąś z lokalizacji wiąŝe się - dla pozostałych uŝytkowników -z brakiem dostępu do abonentów i zasobów systemu zdefiniowanych w danym węźle. Uzyskuje się w ten sposób duŝą niezawodność i wysoką funkcjonalność systemu. Taka centrala, zarówno dla uŝytkownika wewnętrznego jak i zewnętrznego, jest widoczna jako jeden spójny system. Efekt ten osiągnięto dzięki zastosowaniu specjalnej firmowej sygnalizacji MOVACS (Multiswitch Original Virtual Addressing Communications System). Sygnalizacja ta przenosi, pomiędzy poszczególnymi platformami, wszystkie dostępne w systemie funkcje i usługi, w tym: dostęp do uprawnień swojego telefonu z poziomu dowolnego telefonu w sieci, funkcję Follow-me, która pozwala na zawieszenie rozmówcy i podjęcie rozmowy z dowolnego telefonu w sieci, ogólne numery skrócone, przełączanie, przekazy, dostęp do usług DID dla dowolnego aparatu w sieci, zestawy sekretarsko dyrektorskie, przejmowanie wywołań, telekonferencje, automatyczne oddzwanianie (rezerwacja kolejki do zajętego abonenta lub linii miejskiej oraz rezerwacja kolejki do abonenta, który nie odpowiada), sygnalizowanie o pozostawionej wiadomości, zestawianie połączenia poprzez nazwę (nazwisko) abonenta, lokalizacja abonentów DECT z róŝnych węzłów, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6019

20 grupy abonentów. Połączenie w sieć róŝnych lokalizacji pozwala teŝ na centralizację zasobów systemu takich jak: łącza miejskie, łącza VoIP, wspólna ksiąŝka telefoniczna, serwer LCR, serwer taryfikacji, serwer zarządzający, serwer poczty głosowej, serwer telekonferencyjny, serwer aplikacji hotelowej. Ponadto połączone sygnalizacją MOVACS systemy NeXspan tworzą jednorodną, spójną sieć łączności bezprzewodowej. Dowolny abonent systemu DECT, zadeklarowany w dowolnym z węzłów, będzie dostępny pod tym samym numerem i będzie mógł sam realizować połączenia na swoje konto, jak tylko znajdzie się w zasięgu anteny podłączonej do jakiegokolwiek węzła sieci. Co więcej, jeŝeli pola radiowe dwóch anten podłączonych do dwóch róŝnych NeXspan ów będą się zazębiać, tak Ŝe razem zapewnią spójne pokrycie radiowe, to uŝytkownik będzie mógł poruszać się od jednego do drugiego węzła, prowadząc cały czas komunikację bez Ŝadnego przerwania. Zsieciowaną wirtualną centralę realizują, współpracujące ze sobą, serwery komunikacyjne NeXspan. W celu połączenia ze sobą w sieć dwóch systemów, zestawia się dwa tory: jeden (transmisji danych) dla sygnalizacji MOVACS, drugi (transmisji głosowej) do realizacji połączeń głosowych. Wszystkie systemy pracujące w sieci muszą być połączone kanałem transmisji danych w celu zestawienia sygnalizacji. Dzięki niezaleŝnej obsłudze komutacji pakietów w systemach NeXspan sygnalizacja MOVACS moŝe być zestawiona z wykorzystaniem róŝnych interfejsów: interfejs synchroniczny X25, interfejs IP Ethernet 100BaseT, kanał D interfejsu ISDN, dedykowany kanał B interfejsu ISDN (połączenie komutowane). Połączenia głosowe mogą być realizowane z wykorzystaniem stałych łączy lub komutowanych (zestawianych na Ŝądanie). W pierwszym przypadku do wykorzystania są: interfejsy analogowe typu E&M, łącza cyfrowe PCM 2Mbit/s interfejsy ISDN: T2, T0. Komutowane zestawianie połączeń głosowych moŝe odbywać się poprzez: publiczną lub prywatną sieć ISDN z wykorzystaniem obu typu interfejsów (T2, T0), sieć IP z wykorzystaniem usług VoIP Przykładowe rozwiązania połączeń w sieć platform NeXspan przedstawia Rysunek 5. W ramach jednej sieci moŝna mieszać wszystkie sposoby łączenia platform NeXspan, tak by dopasować rozwiązanie do istniejących łączy i warunków technicznych. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6020

21 Serwery komunikacyjne NeXspan moŝna takŝe łączyć z systemami telefonicznymi innych producentów (jak i między sobą) przy pomocy standardowych sygnalizacji telefonicznych, takich jak: DTMF, DECADA na liniach FXO, FXS sygnalizacje liniowe typu: R2, stały plus, wink start, immediate start, itp.; z sygnalizacją wybierczą: R2, DTMF, DECADA; dla interfejsów analogowych E&M oraz cyfrowych PCM 2Mb/s QSIG, DSS1, VN4 na interfejsach ISDN T2 i T0 H323 i SIP na interfejsie Ethernet 10/100BaseT z wykorzystaniem usług VoIP. Przy wykorzystywaniu tych sygnalizacji przenoszone usługi są ograniczone do funkcji oferowanych przez poszczególne sygnalizacje. Rysunek 5 Przykładowa sieć serwerów NeXspan TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6021

22 4.5. Rozwiązanie telefonii IP (ToIP) Istnieją dwa rodzaje telefonicznych terminali IP jakie moŝna wykorzystywać w systemie NeXspan. Pierwszy z nich to cyfrowe telefony systemowe (i740, i760), które zostały zaadaptowane do łączenia się z centralą NeXspan poprzez sieć IP, bez konieczności uŝywania zewnętrznych aplikacji typu PROXY, czy GATEKEEPER. Terminale te, w obsłudze i funkcjonalnie, niczym nie róŝnią się od klasycznych telefonów systemowych. Mają one takŝe moŝliwość zasilania z linii wykorzystując technologie PoE. WyŜsze modele telefonów systemowych pozwalają na swobodną migrację w stronę ToIP tylko poprzez instalację wkładki Ethernet owej w aparacie. Systemowe telefony IP wyposaŝone są w trójportowy switch z gniazdem Ethernet owym pozwalającym na podłączenie do telefonu komputera i wykorzystanie jednej linii sieci strukturalnej do obsługi telefonu i komputera. Rozwinięciem tej idei jest dedykowane oprogramowanie i spełniające wszystkie funkcje telefonu systemowego, zainstalowane bezpośrednio na komputerze (tak zwany softphone). Wykorzystując kartę dźwiękową komputera oraz usługę VoIP softphone moŝe realizować wszystkie funkcje standardowo dostępne na aparacie systemowym, łącznie z monitorowaniem stanu linii innych abonentów. Dodatkowo ma dostęp do zewnętrznych baz danych, ksiąŝek telefonicznych, kontaktów oraz posiada nieograniczony rejestr połączeń przychodzących i wychodzących. W przypadku większej liczby abonentów IP do ich obsługi moŝna uŝyć NeXspan Communication Server, który łączy się z serwerami komunikacyjnymi poprzez sygnalizację MOVACS wykorzystując sieć IP. Z punktu widzenia sieci NeXspan jest on traktowany jako kolejny węzeł sieci. Dla podniesienia bezpieczeństwa NCS moŝe być uruchomiony w trybie dupleks jako dwa równoległe serwery. Drugim rodzajem telefonów IP jakie mogą współpracować z platformami NeXspan są terminale VoIP innych producentów obsługujące standardowe protokoły H323 lub SIP Otoczenie telekomunikacyjne Dzięki swej elastyczności i otwartości architektury systemy NeXspan współpracują ze wszystkimi rodzajami łączy miejskich, stosowanymi w polskiej telekomunikacyjnej sieci publicznej. Firmowy protokół sygnalizacyjny MOVACS umoŝliwia tworzenie w pełni homogenicznych (jednorodnych) sieci central NEXSPAN, z punktu widzenia UŜytkownika pracujących jak jeden system (dzięki centralizacji zasobów, wspólnemu planowi numeracji, przenoszeniu w sieci wszystkich usług pojedynczej centrali) MoŜliwe jest równieŝ sieciowanie z centralami i urządzeniami innych producentów poprzez łącza cyfrowe z sygnalizacją Q.SIG lub linie sąsiedzkie. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6022

23 Systemy NEXSPAN oferują równieŝ cały szereg usług dodatkowych, takich jak m.in.: zintegrowany system łączności bezprzewodowej DECT zintegrowany lub zewnętrzny system poczty głosowej system Automatycznej Dystrybucji Połączeń, Interaktywne Serwery Głosowe, Integracja Komputera z Telefonem zewnętrzne aplikacje obsługi hotelu i szpitala systemy rejestracji połączeń konsola zarządzania i taryfikacji TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6023

24 5. Aparaty telefoniczne 5.1. Telefony analogowe Systemy NEXSPAN współpracują z dowolnego typu homologowanymi aparatami analogowymi z wybieraniem impulsowym (dekadowym) lub tonowym (DTMF). W przypadku uruchomienia tzw. gorących linii moŝliwe jest równieŝ uŝycie telefonów beztarczowych Systemowe aparaty telefoniczne (IP i TDM) Aby w pełni wykorzystać usługi oferowane przez centrale NeXspan stworzone zostały dedykowane telefony systemowe. Są to aparaty cyfrowe pracujące z serwerami NeXspan w dwóch wariantach: IP (aparaty serii i7xx) wykorzystujące sieci komputerowe IP do połączenia się z centralą i wykorzystania zalet jakie niesie stosowanie technologii telefonii IP. Zasilanie aparatów IP moŝe odbywać się z sieci LAN lub z lokalnych zasilaczy 230V. TDM (aparaty serii M7xx) połączone z serwerem NeXspan za pośrednictwem tylko jednej pary przewodów miedzianych z moŝliwością wyniesienia na odległość aŝ 1800m od centrali bez konieczności stosowania wzmacniaczy. śaden z aparatów cyfrowych (systemowych) nie wymaga równieŝ lokalnego zasilania. Polityka rozwoju produktu związana z telefonami cyfrowymi (systemowymi) polega na integrowaniu wszystkich wymaganych informacji związanych z konfiguracją aparatu cyfrowego na poziomie centrali telefonicznej. W ten prosty sposób zostały osiągnięte następujące korzyści: rozbudowa systemu o dodatkowe funkcje, które pojawią się w przyszłości nie wymaga ingerencji w aparaty cyfrowe awaria i wymiana aparatu nie powoduje utraty danych (numerów telefonów) oraz konieczności ponownego programowania klawiszy przy zmianie aparatu na wyŝszy model wszystkie dane są natychmiast dostępne moŝliwość tworzenia kopii zapasowych ustawień aparatu na wypadek awarii centrali Wszystkie aparaty dostępne są w kolorze białym lub grafitowym oraz posiadają następujący, wspólny zestaw funkcji: moŝliwość wybierania numeru bez podnoszenia słuchawki, monitorowanie stanu linii 8 lub 16 melodii dzwonka, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6024

25 klawisze funkcyjne: klawisz Bis - powtarzanie ostatnio wybranego numeru, klawisz R przełączanie rozmowy, klawisze regulacji głośności (+/-), klawisz Release (kończy rozmowę lub programowanie), klawisz Speaker (włącza głośnik) Dla aparatów cyfrowych z wyświetlaczem dostępne jest ponad 20 języków komunikatów, w tym równieŝ polski, przy czym zmiana wyświetlanego języka przeprowadzana jest z poziomu samego aparatu. System NeXspan współpracuje z pięcioma typami aparatów cyfrowych: podstawowymi: M725; standardowymi: M740, i740; zaawansowanymi: M760, i Aparaty podstawowe aparat M725 Pierwszy z nowej linii, cyfrowy terminal wyposaŝony w wyświetlacz umoŝliwiający łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji. M725 posiada rozszerzoną funkcjonalność, charakterystyczną dla całej nowej linii produktowej, którą zapewnia m.in. klawiatura nawigacyjna, typowa dla telefonów GSM oraz funkcja call by name. Dziennik zdarzeń pozwala na rejestrowanie przychodzących i wychodzących wywołań. Osobista ksiąŝka telefoniczna umoŝliwia automatyczne zapisywanie i wybieranie najczęściej uŝywanych numerów Aparaty standardowe aparat M740, i740 M740/i740 jest wielo-liniowym i wielo-klawiszowym, cyfrowym aparatem telefonicznym, przeznaczonym dla uŝytkowników generujących i odbierający duŝą liczbę połączeń. M740/i740 jest pierwszym modelem z serii, który oferuje funkcjonalność full duplex, podczas korzystania z wbudowanego głośnika i mikrofonu lub słuchawki nagłownej. Aparat posiada 10 klawiszy programowalnych z ikonami lub diodami LED oraz gniazdo z automatyczną detekcją słuchawki nagłownej i regulacją głośności. MoŜliwe jest równieŝ prowadzenie rozmowy przez słuchawkę nagłowną z jednoczesnym podsłuchem przez słuchawkę standardową. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6025

26 aparat M760, i Aparaty zaawansowane Zaawansowany, cyfrowy aparat telefoniczny przeznaczony do szerokich zastosowań w wielu dziedzinach biznesu. M760/i760 został wyposaŝony w wiele najnowszych rozwiązań technicznych. Posiada alfanumeryczną klawiaturę pozwalającą na zarządzanie i dostęp do zapisanych numerów. Dialog uŝytkownika z aparatem umoŝliwia dwuliniowy wyświetlacz LCD. W pierwszej linii wyświetlane są standardowe informacje, w drugiej zaś dynamiczne komunikaty funkcji dostępnych dzięki interaktywnym klawiszom. Największą zaletą aparatu M760 jest moŝliwość łatwego przystosowania go do pracy w sieci VoIP i przejścia od rozwiązań TDM do IP. Wybrana funkcjonalność: 20 klawiszy programowalnych z ikonami lub diodami LED Klawiatura QWERTY lub AZERTY MoŜliwość prowadzenia rozmowy przez słuchawkę nagłowną z jednoczesnym podsłuchem przez słuchawkę standardową Pamięć połączeń przychodzących (50 ostatnich) Pamięć połączeń wychodzących (10 ostatnich) Prywatna ksiąŝka telefoniczna (100 numerów) 5.3. Telefon w komputerze i2052 NeXspan SoftPhone (NSP) i2052 jest aplikacją komputerową pełniącą funkcje telefonu, która uzupełnia ofertę terminali systemowych o rozwiązanie typu softphone. NSP i2052 moŝe pracować w dwóch trybach: CTI z podłączony aparatem wówczas program sprawuje nadzór nad podłączonym telefonem, VOIP bez zewnętrznego aparatu program tworzy niezaleŝny telefon, do przesyłania głosy wykorzystywana jest karta dźwiękowa komputera. Program jest wygodny w uŝyciu zapewnia integracją z pakietem MS Office umoŝliwiającą współdzielenie kontaktów programu Outlook. Twórcy i2052 zapewnili intuicyjny interfejs uŝytkownika. Instalacja oraz konfiguracja programu moŝe zostać przeprowadzona poprzez sieć komputerową. Do przydzielania licencji uŝytkownikom NSP i2052 moŝe być wykorzystany pojedynczy serwer licencji wyposaŝony w klucz sprzętowy (dongiel). Zalety i2052: dostęp do wielu usług telefonicznych NeXspan, kompatybilność z produktami MS Windows (NT, 2000 Pro, XP Pro), dostępność wielu wersji językowych, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6026

27 dostęp do wielu ksiąŝek adresowych, dziennik połączeń (przychodzących, wychodzących), szybkie wybieranie połączenie jest realizowane po pojedynczym kliknięciu na kontakt z ksiąŝki adresowej lub pozycję w dzienniku połączeń, moŝliwość personalizacji interfejsu do potrzeb uŝytkownika, wykorzystanie funkcji kopiuj/wklej umoŝliwiających wybranie dowolnego numeru, algorytm automatycznie poprawia wybrany przez uŝytkownika numer usuwa przerwy i nawiasy, zbędne numery kierunkowe, uŝytkownik na pod ręką pomoc on-line udzielającą błyskawicznych odpowiedzi, pojedynczy kabel IP w przypadku trybu VoIP, funkcje interkomu (automatycznego odbierania po określonym czasie), duŝa interakcja pomiędzy uŝytkownikami dzięki funkcją Netmeeting: o tablica, o przesyłanie plików, o współdzielenie aplikacji, o chat Interfejs uŝytkownika Łatwość posługiwania się interfejsem i2052 wynika z jego pełnej kompatybilności z systemem Windows oraz stworzenia dodatkowych udogodnień: uŝywanie kolorów okien do określania stanu połączenia: o niebieski dla połączeń lokalnych, o zielonych dla połączeń w trakcie realizacji, o o Ŝółty dla połączeń przekazywanych, czerwony dla alarmów, restrykcji, ostrzeŝeń, i komend, które nie są dostępne, podobne zasady są uŝywane do prezentacji innych informacji. Wygląd programu moŝna dostosować do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. MoŜna ustawiać następujące parametry: TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6027

28 o o o o o o o rozmiar okna, poziom głośności, rodzaj wyposaŝenia: słuchawka USB, zestaw słuchawkowy lub klawiatura multimedialna, język, kolor okienek, melodia dzwonka, sposób prezentacji zapamiętanych numerów. UŜytkownik samodzielnie buduje swoje własne okno: Aplikacja dodatkowo tworzy ikonę na pasku systemowym umoŝliwiającą szybki dostęp do funkcji telefonu. Program daje uŝytkownikowi następujące moŝliwości: o prowadzenie jednocześnie jednego lub wielu połączeń, o zarządzanie wieloma słuchawkami, wieloma liniami, o lokalny lub zdalny dostęp do ksiąŝki adresowej firmy, o przeglądanie dzienników połączeń, o o konfiguracja przekazywania połączeń, przypisywanie ikon do numerów często wybieranych. Kolejno opisane zostaną cztery podstawowe okna NeXspan SoftPhone i2052: okno połączeń nawiązywanie i odbieranie rozmów, okno informacyjne/ksiąŝki telefonicznej, okno zarządzania przekierowanie połączeń, okno szybkich numerów pamięć z numerami, które mogą być bezpośrednio wybierane oraz monitorowane. Okno połączeń Podstawowe okno programu NSP i2052 prezentuje połączenia w trakcie realizacji. Wygląd ekranu moŝe zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Dostępny jest pasek narzędzi oraz pasek menu, z których moŝna wykonywać operacje. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6028

29 KaŜde przychodzące połączenie jest prezentowane w oknie. Zawiera informacje: numer osoby dzwoniącej, imię i nazwisko (jeŝeli taka osoba znajduje się w ksiąŝce telefonicznej). Rozpoczęcie nowego połączenia poprzedzone jest wyborem osoby z ksiąŝki telefonicznej lub wybraniem numeru bezpośrednio z klawiatury. Po zminimalizowaniu wszystkie funkcje dostępne są poprzez kliknięcie na ikonę programu znajdującą się na pasku systemowym: Połączenie przychodzące powodują automatyczne przywrócenie okna aplikacji. Nieodebrane połączenia są sygnalizowane na pasku systemowym: TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6029

30 Okno informacyjne, ksiąŝki telefonicznej Okno informacyjne umoŝliwia zarządzanie ksiąŝką telefoniczną numerami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz osobistymi. Dodatkowo okno posiada dziennik połączeń, który moŝe przechować nieograniczoną liczbę pozycji. KsiąŜka telefoniczna wyposaŝona jest w mechanizm wyszukiwania kontaktów. UŜytkownik moŝe podać kilka kryteriów wyszukiwania: imię, nazwisko, nazwa departamentu. MoŜna przykładowo wyszukać pracownika o imieniu Krzysztof, pracującego w dziale marketingu. Za pośrednictwem jednego kliknięcia myszą moŝna nawiązać połączenie z wyszukaną osobą. Dziennik zdarzeń Pozycje pojawiające się w dzienniku zdarzeń posiadają następujące informacje: kierunek połączenia (przychodzące, wychodzące), imię, nazwisko, numer telefonu (ze wskazaniem, czy to jest wewnętrzny, czy zewnętrzny), data oraz godzina połączenia, czas trwania rozmowy. Dla połączeń od osób z zastrzeŝonym numerem lub numerem nie identyfikującym się dziennik pokaŝe informację nieznany. Dostępna jest funkcja, która na podstawie numeru z dziennika połączeń umoŝliwia szybkie utworzenie nowego osobistego kontaktu. Informacje z dziennika zdarzeń mogą zostać wyeksportowane w trybie tekstowym. Dziennik połączeń moŝe prezentować wyłącznie połączenia przychodzące lub wychodzące. Połączenia, które zostały przekazane są w specjalny sposób wyróŝniane. Dodatkowo uŝytkownik ma łatwy dostęp do ostatnich 10 wybranych lub odebranych numerów. KsiąŜka adresowa Wszystkie kontakty przechowywane w programie Outlook są dostępne w osobistej ksiąŝce telefonicznej NSP i2052. Do wybranych kontaktów (maksymalnie 65) moŝna dodać zdjęcie, które będzie prezentowane w momencie nawiązywania połączenia. Program umoŝliwia eksportowanie/importowanie danych z ksiąŝki telefonicznej w następujących formatach: CXV, Excel, WAB, PST. MoŜliwa jest równieŝ synchronizacja z urządzeniami przenośnymi: telefon komórkowy, palmtop. UŜytkownik moŝe personalizować widok ksiąŝki adresowej poprzez wybór pól, które będą wyświetlane. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6030

31 Połączenie przychodzące moŝe powodować pokazanie okna z danymi osoby dzwoniącej (łącznie ze zdjęciem, jeŝeli jest dodane): Program daje moŝliwość monitorowania statusu wybranej grupy kontaktów wewnętrznych. Program będzie wskazywał stan telefonu monitorowanej osoby (wolny, zajęty). UŜytkownik wybiera tryb, w którym będą prezentowane monitorowane numery: tryb listy lub tryb ze zdjęciami: TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6031

32 Okno zarządzania Okno zarządzania pozwala na konfiguracje przekierowań połączeń. Okno prezentuje wszystkie aktywne przekierowania oraz umoŝliwia tworzenie nowych. Kierunek przekierowania moŝe zaleŝeć od dzwoniącego numeru (wewnętrzny, zewnętrzny, określony numer). Przekierowanie moŝe zostać zrealizowane natychmiastowo lub tylko w określonych sytuacjach linia jest zajęta lub telefon nie jest odbierany przez określony czas. Połączenie przychodzące moŝe zostać przekierowane na pocztę głosową, do sekretarki, dowolnego numeru wewnętrznego lub zewnętrznego. Mobilność Mobilność oraz telepraca z programem i2052 Dzięki wykorzystaniu protokołu DHCP oraz mechanizmu Active Directory program NSP i2052 oferuje rozszerzoną mobilność pracowników: wewnątrz sieci UŜytkownik moŝe podłączyć swój przenośny komputer do dowolnego gniazda w firmie. Program i2052 nie wymaga dodatkowej konfiguracji i umoŝliwia wykonywanie połączeń. Zalogowanie się do cudzego komputera wyposaŝonego w i2052 zapewnia dostęp do wszystkich spersonalizowanych ustawień uŝytkownika, telefoniczna wykorzystując aparaty przenośne DECT, stacja ogólnego zastosowania Jeden komputer moŝe być wykorzystywany przez wielu uŝytkowników. KaŜdy uŝytkownik ma dostęp do własnych ustawień. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6032

33 Telepraca UŜytkownik pracujący w domu lub w odległym oddziale firmy ma pełen dostęp do całkowitej funkcjonalności programu i2052. Wystarczy dostęp do Internetu lub połączenie za pośrednictwem sieci WAN do centrali firmy. Przesyłane dane nie są naraŝone na podsłuchiwanie lub modyfikacje dzięki zastosowaniu technologii VPN Kompatybilność z innymi programami NSP i2052 posiada wbudowaną obsługę protokołu TAPI. UmoŜliwia to wykonywanie operacji telefonicznych z innych programów. Przykładowo moŝna rozpocząć połączenie z zaznaczonym numerem telefonu w programie Outlook lub w przeglądarce internetowej. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6033

34 Zestawienie funkcji serwera TITAN Cele zastosowań biznesowych 5.4. Serwer telefonii komputerowej TITAN Serwer telefonii komputerowej TITAN oferuje pracownikowi pełną funkcjonalność aparatu telefonicznego na ekranie komputera PC, a poprzez integrację z MS Outlook iem automatyzuje i upraszcza tworzenie osobistej bazy kontaktów. TITAN jest dedykowany do współpracy z centralami MATRA Rozwiązanie to znakomicie skraca czas niezbędny do obsługi połączeń telefonicznych uwalniając pracownika od wszystkich Ŝmudnych związanych z tym czynności Serwer telefonii zapewnia dostęp do następującego zestawu funkcji: prezentowanie na ekranie PC informacji o dzwoniącym z bazy danych MS Outlook juŝ w czasie trwania sygnału dzwonienia wykonywanie połączeń wychodzących bezpośrednio z bazy danych MS Outlook rejestracja połączeń przychodzących w czasie naszej nieobecności klawisze skróconego wybierania automatyczne uzupełnianie bazy danych wykorzystanie kamery internetowej do przesyłania obrazu rozmówcy poprzez sieć IP Wsparcie kontaktów z Klientami: Bezpośredni dostęp do baz danych w trakcie połączenia telefonicznego stanowi bardzo silne wsparcie dla zespołów kontaktujących się z Klientami, pracujących w działach obsługi Klienta, serwisu, logistyki, działach handlowych i TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6034

35 marketingu, itd. W szczególności rozwiązanie Titan moŝe być zastosowane w systemach Call Center jako aplikacja agenta. Oszczędność czasu pracy: Przy intensywnym korzystaniu z telefonów w firmie zastosowanie Titana znacząco skraca czas wykonywania wszystkich operacji telefonicznych poprzez automatyzację funkcji: automatyczne wybieranie numerów z bazy kontaktów, odtwarzanie ostatnich informacji związanych z połączeniem, łatwe i szybkie docieranie do informacji o tym kto i kiedy dzwonił. Kontrola ruchu telefonicznego i bezpieczeństwo: Titan automatycznie zapisuje wszystkie zdarzenia związane z aparatami telefonicznymi zarejestrowanymi w systemie. Ponadto rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę dostępu. Organizowanie wideokonferencji (opcja): Titan umoŝliwia równoczesne prowadzenie rozmowy telefonicznej przez więcej niŝ dwie osoby, a dzięki wykorzystaniu kamery internetowej uczestnicy dyskusji mogą równieŝ wzajemnie się widzieć Aparaty IP: SIP i H323 Uzupełnieniem oferty aparatów telefonicznych są telefony IP oparte o otwarte standardy komunikacji VoIP takie jak: SIP, H323. Aparaty te mają moŝliwość korzystania z bogatej funkcjonalności telefonicznej serwerów NeXspan zapewniając uŝyteczność telefonii IP. Jednocześnie gwarantując niskie koszty wdroŝenia technologii VoIP dzięki moŝliwości wykorzystania telefonów ogólno dostępnych na rynku. Telefony SIP i H323 dzięki wykorzystaniu otwartych protokołów komunikacyjnych będą mogły być w przyszłości podłączone do innych systemów telekomunikacyjnych (tak jak dzisiaj moŝna podłączać telefony analogowe do róŝnych central). Pozwoli to na zaoszczędzeniu w przyszłości na modernizacji systemu telekomunikacyjnego i ochroni poniesione obecnie inwestycje. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6035

36 W ramach oferty firmy Aastra-Matra oferujemy Państwu następujące modele telefonów pracujących w standardzie SIP: Aparat i220i Aparat 220i WyposaŜony jest w 2 liniowy, 16 znakowy wyświetlacz LCD, 30 klawiszową klawiaturę, 8 klawiszy funkcyjnych, 5 programowalnych klawiszy pamięci. Posiada moŝliwość utworzenia prywatnej biblioteki, ponownego wybierania ostatniego numeru. Oferuje tryb głośnomówiący. Aparat 9112i, Aparat 9112i WyposaŜony jest 3 liniowy podświetlany wyświetlacz, 4 klawisze nawigacji, 2 klawisze programowalne, 11 predefiniowanych klawiszy dla realizacji funkcji: logowania, zachowywania, usuwania konferencji, powtórnego wybierania, dostępu do biblioteki, transferu połączeń... Aparat 9133i, Aparat 9133i WyposaŜony jest w 3 liniowy podświetlany wyświetlacz, 4 klawisze nawigacji, 7 programowalnych klawiszy, 10 predefiniowanych klawiszy dla realizacji funkcji: logowania, zachowywania, usuwania konferencji, powtórnego wybierania, dostępu do biblioteki, transferu połączeń.... Aparat 480i. Aparat 480i WyposaŜony jest 8 liniowy podświetlany wyświetlacz, 4 klawisze nawigacji, 6 dedykowanych klawiszy, 8 predefiniowanych klawiszy dla realizacji funkcji: logowania, zachowywania, usuwania konferencji, powtórnego wybierania, dostępu do biblioteki, transferu połączeń.... TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6036

37 6. Konsola operatorska 6.1. Dystrybucja połączeń Produkty realizujące funkcje dystrybucji połączeń przygotowane przez firmę AAstra Matra sprostają potrzebom kaŝdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość. Atrakcyjną cechą produktów jest dostępność aplikacji uzupełniających: poczta głosowa, automatyczne przełączanie z wykrywaniem głosu, centrum obsługi połączeń. Dystrybucja połączeń moŝe być skonfigurowana na dwa sposoby: Równa dystrybucja Nowe połączenie jest sygnalizowane w aparatach wszystkich telefonistek. Połączenie zostanie przyznane tej, która pierwsza odbierze. Automatyczna dystrybucja Nowe połączenie jest automatyczne przydzielane tej telefonistce, która najdłuŝej czeka od ostatniego połączenia. Takie rozwiązanie zapewnia równe wykorzystanie wszystkich telefonistek. Połączenia mogą być odbierane ręcznie lub automatycznie (wyboru dokonuje telefonistka). W trybie automatycznym centrala NeXspan wysyła sygnał tonowy do słuchawki lub słuchawek telefonistki. Połączenie jest automatycznie odbierane. Połączenia zewnętrzne są traktowane priorytetowo. Odbieranie połączenia zewnętrznego 6.2. Telefoniczna konsola awizo Telefoniczna konsola awizo oparta jest o aparat systemowy M760. Telefon ten moŝna rozbudować o dodatkowe 40 przycisków programowalnych dzięki zastosowaniu przystawek Obsługa połączeń Obsługa połączeń przychodzących z zewnątrz Odebrane połączenie zewnętrzne moŝe: zostać przekierowane na wewnętrzny numer, zostać zawieszone zostanie obsłuŝone później, rozłączyć aktualnie nawiązane połączenie. Przekierowanie na numer wewnętrzny Istnieją trzy rodzaje przekierowania: Przekierowanie z zapowiedzią jest poprzedzone nawiązaniem połączenie i rozmową z osobą, która przyjmuje przekierowanie, Przekierowanie na wolny numer telefonistka przekierowuje rozmowę, co powoduje dzwonienie aparatu, do którego rozmowa jest przekierowana. Osoba TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6037

38 dzwoniąca równieŝ słyszy sygnał dzwonienia. W przypadku braku odpowiedzi połączenie jest z powrotem przekierowane do telefonistki. Przekierowanie na zajęty numer w sytuacji, gdy numer wewnętrzny jest zajęty wówczas, przekierowane połączenie jest zawieszane (dzwoniący słyszy odgrywaną melodię). W aparacie wewnętrznym słychać sygnał informujący o oczekującym połączeniu. JeŜeli nie zostanie odebrane, wówczas jest z powrotem przekierowane do telefonistki. Przekierowanie łańcuchowe Przekierowanie z prezentacją Zawieszanie odebranego połączenia Obsługa połączeń powracających do telefonistki Ta funkcja pozwala osobie dzwoniącej z zewnątrz na uzyskanie połączenia z wieloma numerami wewnętrznymi. Po zakończeniu rozmowy z jednym numerem wewnętrznym połączenie jest kierowane do telefonistki, która moŝe przekierować dzwoniącego na inny numer wewnętrzny. Funkcja pozwala telefonistce na chwilowe odejście od konsoli. Wszystkie połączenia będą wówczas przekierowane na wolny numer wewnętrzny. Aparat abonenta wewnętrznego nie zacznie od razu dzwonić. Na wyświetlaczu pojawi się prezentacja osoby dzwoniącej. Abonent wewnętrzny moŝe zdecydować, czy przyjąć połączenie. JeŜeli uŝytkownik wewnętrzny nie przyjmie połączenia zostanie ono automatycznie przekierowane do telefonistki. Telefonistka ma moŝliwość zawieszenia odebranego połączenia tak, aby w tym czasie odebrać inne połączenie. KaŜde zawieszone połączenie jest prezentowane na konsoli telefonistki. W przypadku, gdy zawieszone połączenie za długo oczekuje konsola przypomni o tym generując sygnał. Zewnętrzne połączenie moŝe powrócić do telefonistki w następujących przypadkach: połączenie DDI nie zostało odebrane, połączenie na wolny numer nie zostało odebrane, połączenie na zajęty numer nie zostało odebrane, zakończenia rozmowy w łańcuchowym przekierowaniu, wykonania nieprawidłowej operacji na aparacie wewnętrznym. Połączenie powracające do telefonistki jest w specjalny sposób sygnalizowane (zapaleniem wskaźnika LED) tak, aby zostało potraktowane priorytetowo. Połączenia zawsze wracają do tej samej telefonistki, która przyjmowała połączenie na początku. Obsługa połączeń wychodzących Telefonistka ma moŝliwość łatwego zestawienia połączenia zewnętrznego dla abonenta wewnętrznego. Taka usługa jest przeznaczona dla uprzywilejowanych abonentów TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6038

39 Przekierowanie z pobraniem opłaty wewnętrznych lub abonentów z nałoŝonymi restrykcjami na połączenia zewnętrzne. MoŜliwe są dwie metody uzyskania połączenia zewnętrznego: Z zawieszeniem połączenia telefonistka zawiesza połączenie wewnętrzne. Kolejno wybiera numer zewnętrzny i od razu przekierowuje je do abonenta wewnętrznego, nie czekając aŝ połączenie zostanie odebrane. Bez zawieszania połączenia abonent wewnętrzny zleca telefonistce połączenie z wybranym numerem, po czym rozłącza się. Telefonistka nawiązuje połączenie zewnętrzne, które przekierowuje do abonenta wewnętrznego na podobnych zasadach jak połączenia przychodzące. W tym przypadku zalecane jest, aby telefonistka poczekała aŝ połączenie zewnętrzne zostanie odebrane. Telefonistka po nawiązaniu połączenia zewnętrznego, przekierowuje połączenie do abonenta wewnętrznego. Istnieje moŝliwość przypisanie kosztów takiego połączenia abonentowi zamawiającemu połączenie zewnętrzne. Obsługa połączeń wewnętrznych Istnieją dwa sposoby na uzyskanie połączenia z telefonistką: poprzez wybranie numeru z ksiąŝki telefonicznej uzyskuje się wówczas połączenie z konkretną telefonistką, poprzez wybranie odpowiedniego prefiksu (zwykle 9 ) połączenie jest kierowane do punktu obsługi połączeń (podobnie jak w przypadku połączeń zewnętrznych). Wyświetlacz Prezentacja połączeń Wyświetlacz aparatu telefonistki prezentuje następujące informacje: identyfikacja aparatu, wybrane numery (zewnętrzne lub wewnętrzne), zakres uprawnień aparatu oraz stan linii zewnętrznych, status aparatu (zajęty, wolny, itp.), prezentacja zawieszonych połączeń. Prezentacja połączeń przychodzących Połączenia przychodzące są klasyfikowane w zaleŝności od ich typu: PUBLIC Exc 1: przychodzące połączenia zewnętrzne (z centrali miejskiej lub połączenie DDI), które nie zostało jeszcze odebrane. PUBLIC Exc 2: połączenia z linii zewnętrznych, które zostały wcześniej odebrane i zostały z powrotem przekierowane do telefonistki (rozpoczęło się naliczanie opłaty). INCOMING TIE Line: połączenia wewnętrzne międzycentralowe. OL: połączenia wewnętrzne. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6039

40 Prezentacja obsługiwanych połączeń KaŜde zestawione połączenie lub zawieszone połączenie jest prezentowane jako odrębna pozycja na ekranie. Do kaŝdego połączenia przypisany jest przycisk umoŝliwiający przełączenie się na daną rozmowę. Liczba monitorowanych połączeń jest nieograniczona w konfiguracji ATDC/PC (aparat plus komputer) i ograniczona do czterech dla konfiguracji ATDC (aparat cyfrowy) Wtrącenie się osoby trzeciej Konsola telefonistki pozwala na wtrącenie się do rozmowy. Telefonistka moŝe wtrącić się do rozmowy na dwa sposoby: dyskretny wysyłając sygnał tonowy do abonenta wewnętrznego (sygnał jest słyszany wyłącznie przez abonenta, z którym telefonistka chce rozmawiać), wówczas abonent musi zawiesić aktualną rozmowę i połączyć się z telefonistką. bezpośredni telefonistka wtrącając się powoduje natychmiastowe połączenie z abonentem wewnętrznym. Połączenie zewnętrzne zostaje zawieszone Sygnał dzwonka Sygnał dzwonka informuje telefonistkę o przychodzącym połączeniu lub pojawieniu się przeciąŝenia w liczbie połączeń przychodzących. Aby ułatwić pracę telefonistek istnieje moŝliwość wyłączenia dzwonka. Zostanie on automatycznie włączony w przypadku pojawienia się przeciąŝenia Informowanie o przeciąŝeniu Ten element pozwala na dostosowanie pracy telefonistek do aktualnego natęŝenia ruchu. W zaleŝności od stopnia przeciąŝenia specjalna ikona moŝe przyjąć odpowiednią postać: Stała co najmniej jedno połączenie oczekuje (wszystkie konsole są zajęte), Animowana w przypadku, gdy połączenie przychodzące nie jest odebrane, przez co najmniej 20 sekund (okres moŝna konfigurować) lub, gdy jest więcej oczekujących połączeń niŝ aktywnych konsol. W przypadku wystąpienia przeciąŝenia istnieje moŝliwość przekazywania przychodzących połączeń osobom, które normalnie nie zajmują się odbieraniem zewnętrznych połączeń Automatycznie odbieranie połączeń W momencie pojawienia się nowego połączenia centrala NeXspan wysyła sygnał do słuchawki (lub słuchawek) telefonistki, po czym automatycznie zestawia połączenie Wyłączenie usługi telefonistki KaŜda konsola telefonistki moŝe być wyłączona ręcznie lub wyłączy się automatycznie (w przypadku braku odpowiedzi na przychodzące połączenie). Ponowne włączenie konsoli odbywa się w sposób ręczny. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6040

41 Na okres czasu Gdy wszystkie telefonistki wyłączą konsolę, wówczas połączenia przychodzące mogą zostać przekierowane do: automatycznego systemu obsługi, konsoli telefonistki, do grupy huntingowej ACD, innego systemu obsługi, dedykowanego aparatu, grupy dedykowanych aparatów, urządzenia przywołującego (emitującego głośny sygnał), poczty głosowej. Program pozwala na automatyczne przełączenie się do trybu, w którym wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowywane na jedno z wyŝej wymienionych urządzeń. Przełączenie moŝe być ustawione na dowolną chwilę dnia lub tygodnia. MoŜna przykładowo skonfigurować system tak, aby od godziny 18 do 8 wszystkie przychodzące połączenia były przekierowywane na pocztę głosową i2070 Software Attendant Console Usługa dystrybucji połączeń przychodzących jest oknem na świat w wielu firmach i instytucjach. Bardzo waŝne jest, aby usługa ta działa sprawnie i tworzyła dobre pierwsze wraŝenie o firmie. W zaleŝności od rozmiaru firmy telefonistki dzielą się na dwie grupy: dedykowane od odbierania połączeń oraz takie, które wykonują tę funkcje w ramach dodatkowych obowiązków. Aby sprostać takim wymaganiom komputer telefonistki musi łączyć w sobie dwie funkcje: konsoli do obierania i przekierowywania połączeń oraz obsługa typowych aplikacji biurowych. Komputer musi być równieŝ przyłączony do sieci korporacyjnej umoŝliwiającej dostęp do Intranetu oraz Internetu. Niezbędnym narzędziem w pracy telefonistki jest przeglądanie danych w korporacyjnej ksiąŝce telefonicznej. Firma AAstra Matra na bazie swoich bogatych doświadczeń stworzyła system, który moŝe sprostać powyŝszym wymaganiom. Jest nim i2070 Software Attendant Console działający w systemie operacyjnym, Windows. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6041

42 Prezentacja i2070 Software Attendant Console Działająca w systemie operacyjnym Windows aplikacja została stworzona, aby ułatwić pracę telefonistkom. Program posiada bogatą funkcjonalność, jest łatwy w obsłudze poprzez intuicyjny interfejs graficzny. Został zaprojektowany dla firm o dowolnej wielkości od kilu dziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Cechy wyróŝniające program: Pełna integracja z systemem operacyjnym Windows. Program moŝna zainstalować na dowolnym komputerze z działającym systemem Windows. Wygląd programy nie wiele róŝni się od innych aplikacji Windows. Przyjazny uŝytkownikowi interfejs graficzny. Telefonistki mogą dostosowywać wygląd interfejsu do swoich własnych potrzeb oraz korzystać z pomocy w trybie online. Praca wielozadaniowa. W systemie Windows uŝytkownik moŝe jednocześnie uruchomić wiele aplikacji. Program i2070 moŝe zostać zminimalizowany. Okno programu automatycznie zostanie przywrócone w momencie pojawienia się nowego połączenia. Przykładowe aplikacje, które mogą być jednocześnie uruchomione: aplikacja zarządzająca przepustkami, aplikacja do obsługi poczty elektronicznej, aplikacje z pakietu Office (Wrod, Excel, itp.), aplikacja do rezerwacji sal konferencyjnych, aplikacja umoŝliwiająca dostęp do danych teleadresowych. MoŜliwość wykorzystania interfejsu IP. Pozwala to na połączenie z centralą za pośrednictwem sieci LAN (nie ma potrzeby instalacji dodatkowej infrastruktury). Kompatybilność z technologią Internetową / Intranetową Szybkie wykonywanie. Program i2070 pobiera dane teleadresowe z centrali PBX. W ten sposób uŝytkownik uzyskuje do nich szybki dostęp. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6042

43 Dostęp do zewnętrznych ksiąŝek telefonicznych. Program gwarantuje dostęp do zewnętrznych ksiąŝek telefonicznych. MoŜliwość wykonywania połączeń z zewnętrznej ksiąŝki telefonicznej bez serwera TAPI. Bezpieczeństwo dostęp jest chroniony hasłem oraz odrębnym hasłem do obsługi konfiguracji. MoŜliwość współpracy z całą rodziną central NeXspan PBX (NeXspan L, NeXspan S, NeXspan 50). Konsola telefonistki składa się z: dowolnego komputera PC (moŝe być dostarczony przez Aastra Matra) oraz cyfrowego aparatu telefonicznego wyposaŝonego w klawisze programowe (M760). Telefonistka moŝe rozmawiać poprzez: słuchawkę telefonu, zestaw słuchawkowy (przewodowy lub bezprzewodowy), Program i2070 wymienia informacje z centralą NeXspan za pośrednictwem: firmowej sieci Ethernet-TCP/IP LAN asynchronicznego połączenia V24 Architektura programu i2070 w sieci LAN Konsola telefonistki i2070 sieć prywatna M6500 IP PBX sieć publiczna - analogowe, cyfrowe aparaty - aparaty przenośne - modemy, faxy, - WyposaŜenie S0 IP Terminal Server Fast/Ethernet LAN Centrala NeXspan tworzy logiczne połączenie pomiędzy aparatem cyfrowym, a aplikacją Windows. Telefonistka posiada niezaleŝny dostęp do wszystkich funkcji telefonicznych za pośrednictwem komputera (programu i2070) lub aparatu cyfrowego. Stwarza to ciągłość pracy telefonistki przy niedziałającym komputerze (przykładowo w przypadku awarii LANu). Prezentacja połączeń, zarządzanie i monitoring Obsługa połączeń w i2070 Okno nadzorowania połączeń prezentuje wszystkie aktywne połączenia obsługiwane przez konsole oraz monitoruje status wszystkich zarządzanych obwodów. Okno składa się z trzech części: TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6043

44 część, w której prezentowane są połączenia przychodzące, część, w której prezentowane są aktywne połączenia, część, w której znajdują się przyciski funkcyjne (rozpoczęcie, zakończenie połączenia, wstrzymanie, itp.) Prezentacja połączenia przychodzącego Prezentacja połączeń przychodzących jest podzielona na kategorie w zaleŝności pochodzenia połączenia: PUBLIC Exc-1 (połączenia przychodzące z zewnątrz), PUBLIC Exc-2 (połączenia przychodzące z zewnątrz, które nie zostały odebrane i powracają do telefonistki), TIE Line (połączenia z innych central wewnętrznych), SERV. LINE (połączenia lokalne). Zarządzanie połączeniami Wszystkie kategorie połączeń prezentowane są w odrębnych polach w oknie. Połączenia sygnalizowane są kolorami oraz sygnałami dźwiękowymi. W oknie prezentowane są następujące informacje: połączenie przychodzące, liczba zawieszonych połączeń dla kaŝdej kategorii, czas, który oczekuje najwcześniejsze połączenie przychodzące. wskaźnik pojawienia się przeciąŝenia. Połączenie, które zostało odebrane znika z okna połączeń przychodzących i pojawia się w oknie zarządzania połączeniami. Okno zarządzania połączeniami w przejrzysty sposób prezentuje aktualny status kaŝdego połączenia. W oknie prezentowane są następujące informacje: TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6044

45 nazwy oraz numery stron biorących udział w połączeniu, ikona, której wygląd określa status strony: dzwoniący telefon, zajęty, niedostępny, zajęty, poinformowany o połączeniu przychodzącym, nie przeszkadzać, brak aparatu dla wybranego numeru, włączone przekierowania, nazwy oraz status połączeń zawieszonych, przyciski funkcyjne dostosowane do danej sytuacji (odbierz, konferencja, wtrącenie, itp.). W momencie zestawienia połączenia pojawia się nowe okno monitorujące jego status. Specjalna ikona wskazuje status połączenia. Tworzenie połączeń wychodzących W oknie prezentowane są następujące informacje: nazwy oraz numery stron, status linii, czas trwania połączenia. Program moŝe wygenerować wizualne oraz dźwiękowe alarmy w przypadku zmiany statusu monitorowanych połączeń. Połączenia mogą być rozpoczęte poprzez: bezpośrednie wybieranie numeru na aparacie lub z klawiatury komputera, wybór osoby z ksiąŝki telefonicznej lub dziennika połączeń, dostęp do poczty głosowej, uŝycie zaprogramowanego przycisku z przypisanym numerem. MoŜliwe jest wykonywanie połączeń na pagery. Monitorowanie abonentów (funkcja interkomu) Program i2070 pozwala na monitorowanie stanu 224 abonentów wewnętrznych. Lista monitorowanych osób moŝe być porządkowana na dwa sposoby: alfabetycznie po nazwiskach lub numerach. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6045

46 Funkcje programu i2070 Funkcje wbudowane programu i2070 ułatwiające prace telefonistki Prawa dostępu logowanie Status aparatu Operacje prawa dostępu, status konsoli telefonistki, polecenia graficzne, dostęp do ksiąŝki telefonicznej, emulacja terminala VT100, dziennik połączeń, wiadomości tekstowe, dostęp do stron internetowych. Po uruchomieniu programu, aby moŝna było z niego korzystać telefonistka musi podać identyfikator oraz hasło. Przy pierwszym logowaniu hasła są przydzielane przez administratora. Okno statusu prezentuje na bieŝąco sytuację w systemie telefonicznym. Prezentowane są w nim następujące informacje: status połączenia (TCP/IP lub V24) pomiędzy konsolą telefonistki a centralą NeXspan, status konsoli telefonistki aktywny lub nieaktywny, błąd systemu (powaŝny incydent) lub alarm funkcjonalny (lokalny), identyfikacja uŝytkownika, aktualny czas i data, numer telefonu konsoli. Znajdujące się w programie ikony ułatwiają pracę telefonistki umoŝliwiają łatwy dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji: przechwycenie połączenia, zakończenie połączenia, wstrzymanie, odebranie, przekierowanie połączenia, trójstronna konferencja, okresowe monitorowanie aparatu wewnętrznego, automatyczne wybranie ostatniego numeru, tryb dyskretny, automatyczne oddzwanianie do wolnego lub zajętego aparatu. Dodatkowo program i2070 posiada następujące funkcje: wysyłanie wiadomości tekstowych, wtrącenie się osoby trzeciej, połączenia łańcuchowe, nagrywanie rozmów, wybieranie tonowe. KaŜdą funkcję moŝna wywołać klikając myszą na odpowiednią ikonę lub uŝywając skrótu na klawiaturze. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6046

47 Dostęp do ksiąŝki telefonicznej Program i2070 posiada moduł asystenta ułatwiający pracę telefonistki. Program automatycznie wyszukuje dane osoby dzwoniącej z ksiąŝki telefonicznej dla połączeń: przychodzących wewnętrznych, przechwyconych połączeń DDI. Telefonistka moŝe zrealizować przekierowanie klikając prawym przyciskiem na osobę z ksiąŝki telefonicznej. Telefonistka ma równieŝ moŝliwość modyfikacji wpisów w ksiąŝce telefonicznej. Osobista ksiąŝka telefoniczna Emulacja terminala Aby uzyskać szybki dostęp do danych w ksiąŝce telefonicznej konsola telefonistki pobiera dane z centrali telefonicznej (tworzy ich lokalną kopię). Aby dane były aktualne synchronizacja jest wykonywana automatycznie raz dziennie. KsiąŜka wyposaŝona jest w mechanizmy wyszukujące wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwiska a program wypisze wszystkie odpowiadające pozycje. Dodatkowo moŝna wyszukiwać osób po kilku kryteriach (numer telefonu, lokalizacja, itp.). W celu nawiązania połączenia z wyszukaną osobą nie trzeba wpisywać jej numeru. W ksiąŝce telefonicznej znajdują się następujące pola (wynika to z organizacji ksiąŝki w centrali NeXspan): imię i nazwisko, numer aparatu, numer aparatu sekretarki, funkcja zajętości, lokalizacja biura (numer budynku, pokoju, itp.). Telefonistka moŝe stworzyć własną ksiąŝkę telefoniczną. Pola mogą przechowywać następujące informacje: imię, nazwisko, numer aparatu, numer telefonu komórkowego, dodatkowy numer, adres firmy, komentarz. W konsoli dostępna jest ikona uruchamiająca emulator terminala VT100. Funkcja umoŝliwia telefonistce dostęp do rozszerzonych usług, aplikacji i profesjonalnej ksiąŝki telefonicznej. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6047

48 Dziennik połączeń W programie i2070 telefonistka ma dostęp do dwóch dzienników telefonicznych: połączenia przychodzące, połączenia wychodzące. Telefonistka ma moŝliwość przeglądania pozycji w dzienniku oraz ponownego wybrania numeru. MoŜliwe jest równieŝ utworzenie nowego rekordu w osobistej ksiąŝce adresowej na podstawie pozycji w dzienniku połączeń. Dziennik połączeń przychodzących KaŜda pozycja w dzienniku połączeń przychodzących zawiera: datę, godzinę połączenia, numer osoby dzwoniącej, nazwę osoby dzwoniącej, (jeŝeli istnieje odpowiedni wpis w ksiąŝce adresowej). Dziennik moŝe przechowywać do 100 pozycji (w przypadku przekroczenia tej liczby najstarsze są usuwane). Dziennik połączeń wychodzących Struktura dziennika połączeń wychodzących jest podobna do dziennika połączeń przychodzących. Jedynie pojemność jest ograniczona do 30 numerów. Wiadomości tekstowe Program i2070 pozwala na tworzenie krótkich wiadomości tekstowych (do 32 znaków) i przesyłania ich do aparatów z wyświetlaczem alfanumerycznym. Program umoŝliwia stworzenie listy często wykorzystywanych wiadomości przykładowo: Spotkanie w pokoju A217 za 15 minut Współpraca z zewnętrznymi bazami danych Telefonistka korzystająca z programu i2070 ma nieograniczony dostęp do danych w ksiąŝce telefonicznej, która jest przechowywana w centrali NeXspan. Często podstawowe dane telefoniczne nie są wystarczająca informacją. Istnieje moŝliwość współpracy z zewnętrznymi bazami danych. Rozszerzy to informacje o osobie o na przykład adres poczty elektronicznej, zdjęcie oraz inne przydatne informacje, które nie mają bezpośredniego związku z usługami telefonicznymi. Program umoŝliwia równieŝ pobieranie danych z innych central M7425 oraz M7430. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6048

49 układ okien programu, dźwięk i wygląd alarmów, kolory, sygnał dzwonka, głośność dzwonka, język Personalizacja interfejsu uŝytkownika Telefonistka moŝe dostosować interfejs programu do sowich potrzeb. Wszystkie ustawienia są przechowywane w profilu uŝytkownika. W i2070 istnieje moŝliwość przechowywania do 16 takich profili. W ramach personalizacji ustawiane mogą być następujące parametry: Dodatkowo telefonistka moŝe przypisać często uŝywane funkcji klawiszom skrótu Posługiwanie się programem i2070 Aby posługiwać się programem i2070 telefonistka ma do dyspozycji klawiaturę oraz myszkę. Do wykonywania rozmów wykorzystuje się słuchawkę telefonu lub słuchawki. Operacje moŝna wykonywać za pośrednictwem programu i2070 lub bezpośrednio z aparatu (wówczas wszystkie wykonane operacje są widziane w i2070). Telefonistka podczas pracy z programem ma dostęp do pomocy w trybie on-line. Pomoc obsługiwana jest przez przeglądarkę internetową. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6049

50 7. Kontrola kosztów Wymiana (Substitution) W kaŝdym przedsiębiorstwie znaczącym elementem kosztów związanych z działalnością są opłaty telekomunikacyjne. Dlatego teŝ niezwykle istotna jest moŝliwość ich kontrolowania i zarządzania nimi. W systemie NeXspan, dzięki wbudowanym funkcjom raportowania moŝliwa jest pełna kontrola kosztów połączeń telefonicznych. Zastosowanie restrykcji w ruchu wychodzącym osobno dla kaŝdego aparatu pozwala na dokładne dopasowanie rodzaju wykonywanych połączeń telefonicznych (np.: tylko wewnętrzne, strefowe, międzymiastowe,...) do specyfiki stanowiska pracy. MoŜliwe jest takŝe uŝycie indywidualnych tabel numerów dozwolonych i zabronionych w odniesieniu do poszczególnych aparatów czy urządzeń wewnętrznych Podział kosztów na uŝytkowników Systemy telekomunikacyjne NeXspan pozwalają na przypisanie kosztów połączeń na poszczególnych pracowników firmy i innych uŝytkowników systemu nie zaleŝnie od linii telefonicznych, z których w danej chwili korzysta abonent. Aby umoŝliwić pełne dopasowanie systemu telekomunikacyjnego do indywidualnych potrzeb klienta systemy NeXspan posiadają kilka róŝnych niezaleŝnych mechanizmów podziału kosztów połączeń na uŝytkowników. KaŜdy posiadacz telefonu podłączonego do serwera NeXspan nie zaleŝnie od typu posiadanego telefonu (analogowy, systemowy, IP, DECT, SIP) moŝe zaprogramować na nim osobisty kod dostępu. Osobisty kod dostępu pozwoli uŝytkownikowi na zablokowanie swojego telefonu przed wyjściem na miasto tak by nikt kto nie zna kodu nie mógł zestawiać połączeń (po za telefonami wewnętrznymi i alarmowymi). Ten sam kod pozwoli uŝytkownikowi zadzwonić na zewnątrz z dowolnego, innego telefonu i zarejestrować to połączenie na koszt telefonu naleŝącego do uŝytkownika. Funkcja ta będzie działać takŝe w ramach całej sieci central NeXpsan połączonych technologią MOVACS. Ten sam kod będzie teŝ mógł pozwolić uŝytkownikowi zdalnie zaprogramować funkcje na swoim telefonie z poziomu innego telefonu (na przykład funkcje przekaz). W przypadku uŝytkowników telefonów systemowych (IP i TDM) uŝytkownik lub administrator systemu będzie mógł zaprogramować zdalnie klawisze na jednym aparacie z poziomu innego aparatu. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6050

51 UŜytkownicy jednego telefonu (Multiusers) Wirtualne biuro (Virtual Desking) JeŜeli z jednego telefonu (aparatu) korzysta więcej niŝ jedna osoba kaŝda z nich będzie mogła mieć swój indywidualny numer identyfikujący ją w systemie billingowym oraz indywidualny kod dostępu pozwalający jej na wykonywanie połączeń na koszt swojego numeru identyfikacyjnego. Osoby te posługując się swoim numerem identyfikacyjnym i kodem dostępu będą mogły teŝ zadzwonić na swoje konto z dowolnego, innego telefonu w ramach sieci MOVACS wykorzystując opisaną powyŝej funkcję Wymiany. Rozwiązanie takie idealnie nadaje się na przykład do szpitali udostępniających usługi telefoniczne swoim pacjentom, którzy przebywając w jednym pokoju będą korzystać z jednego aparatu, ale połączenia wykonywane przez nich będą odbywać się na ich indywidualne konta. Indywidualny kod dostępu moŝe zostać przydzielony takŝe uŝytkownikowi, który nie posiada własnego aparatu telefonicznego, co stanowi doskonałe rozwiązanie np. dla firm o duŝej liczbie terenowych przedstawicieli handlowych, którzy nie posiadają stałych stanowisk pracy, a muszą czasem wykonywać połączenia. Osoba taka, po zalogowaniu się do aparatu będzie mogła swobodnie dzwonić na swój koszt do momentu wylogowania się z telefonu. Funkcja ta jest dostępna w ramach całej sieci MOVACS. Ponadto po zalogowaniu się uŝytkownika do telefonu na aparacie pojawią się funkcje i usługi jakie pracownik ten uruchomił w trakcie poprzednich sesji. TakŜe klawisze na aparatach systemowych zostaną przypisane według konfiguracji, którą uŝytkownik zdefiniował wcześniej Przypisywanie kosztów uŝytkownikom zewnętrznym. MoŜliwe jest oznaczanie kosztów połączeń telefonicznych związanych z określonym przedsięwzięciem (kampanią reklamową, obsługą kontraktu lub klienta) poprzez wprowadzanie na początku kaŝdego połączenia odpowiedniego, wcześniej zdefiniowanego, kodu (Bussines Codes). Administrator systemu moŝe równieŝ określić grupę uŝytkowników, którzy będą mogli posługiwać się danym kodem, jak równieŝ określi zakres numerów na jakie mogą być realizowane połączenia w ramach poszczególnych kampanii (projektów). Po zakończeniu przedsięwzięcia system taryfikacji pozwoli przygotować zestawienie kosztów rozmów telefonicznych związanych z danym zadaniem. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6051

52 7.3. Połączenia prywatne i słuŝbowe Systemy NeXspan pozwalają na wprowadzenie rozróŝnienia na połączenia prywatne i słuŝbowe. W zaleŝności od wybranego kodu dostępu do linii zewnętrznej połączenie wykonane przez abonenta będzie mogło być oznaczone w systemie billingowym jako połączenie prywatne. Wówczas firma będzie miała prawo obciąŝyć kosztami takiego połączenia swoich pracowników. Ponadto przy realizacji połączeń słuŝbowych uŝytkownik moŝe mieć znaczne ograniczenia w dostępie do numerów publicznych (np. ze względu na charakter wykonywanych zadań będzie miał ograniczony dostęp na numery komórkowe), a przy realizacji połączeń prywatnych ograniczenia te nie będą funkcjonować. Rozwiązanie to pozwala firmą zwiększyć obroty z operatorami telekomunikacyjnymi i uzyskiwać od nich większe rabaty obniŝając w ten sposób bieŝące opłaty telekomunikacyjne. Wszystkie wymienione wyŝej funkcje i usługi są standardowymi elementami systemów z rodziny NeXspan i nie wymagają dopłaty. Systemy NeXspan doskonale integrują się ze wszystkimi wiodącymi na rynku interfejsami do sieci GSM (m.in.: Mobicom, Nokia Premicell, Ecotel, Cellink). W połączeniu z funkcją LCR, stanowiącą standardowe wyposaŝenie wszystkich central NeXspan, pozwala na obniŝenie nawet o 30% kosztów połączeń do sieci komórkowych poprzez pominięcie operatora telefonii kablowej. W przypadku generowania duŝego ruchu do sieci GSM moŝliwe jest dołączanie central NeXspan do urządzeń komutacyjnych telefonii bezprzewodowej bezpośrednim traktem 2 Mbit/s, np.: ISDN 30B+D (jeŝeli usługa jest dostępna u operatora GSM). Zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych ułatwia specjalny program taryfikacyjny, instalowany na komputerze PC. UmoŜliwia on ciągłe zbieranie danych taryfikacyjnych, obejmujących informacje o stronie wywołującej i wywoływanej, czasie trwania rozmowy i jej koszcie oraz swobodne przetwarzanie danych i generowanie standardowych lub zdefiniowanych przez UŜytkownika raportów, uwzględniając przy tym obowiązujące lokalnie taryfy telekomunikacyjne. W przypadku dołączenia systemu NeXspan do cyfrowej centrali miejskiej łączami ISDN jednostki taryfikacyjne lub informacja o opłacie za połączenie przesyłane są z sieci publicznej. MoŜliwa jest równieŝ taryfikacja w oparciu o rzeczywisty czas połączenia. Przy liniach analogowych zaliczanie impulsów taryfikacyjnych moŝe być realizowane w oparciu o tzw. odwrócenie pętli, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6052

53 czyli zmianę polaryzacji łącza po uzyskaniu połączenia lub zaliczanie 16kHz (detektory 16 khz stanowią opcjonalne wyposaŝenie kart linii miejskich analogowych central NeXspan) Serwer Administrowania Kredytami Telefonicznymi Opis produktu Serwer Administrowania Kredytami Telefonicznymi RHEA 3 jest urządzeniem dedykowanym do centrali NeXspan Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs serwera umoŝliwia szybkie modyfikowanie ilości jednostek kredytowych dla dowolnego numeru wewnętrznego centrali abonenckiej, jak równieŝ sieci central pracujących w trybie Multisite. Główne cechy produktu Funkcjonalność Serwera RHEA 3 Administrowanie kredytem telefonicznym przydzielonym dowolnemu numerowi wewnętrznemu centrali M6500: nadawanie, kasowanie i dodawanie dodatkowych jednostek Komunikacja z centralą za pomocą: o Interfejsu szeregowego RS-232C o Sieci TCP/IP Monitoring statusu łącza z centralą Powtarzanie akcji przy zerwaniu połączenia z centralą Zarządzanie serwerem poprzez sieć LAN, WAN lub Internet Wersja Light z Aplikacją Interfejsu umoŝliwiającą zarządzanie serwerem bez dostępu do sieci TCP/IP Graficzny interfejs uŝytkownika: o Strona WWW o Aplikacja Interfejsu (wersja Light ) Multilanguage w technologii XML Praca z systemami operacyjnymi: o Wersja Light Win XP, 2000, Me, 98 o Wersja WWW o Windows XP Professional, Windows 2000 (Serwer IIS) Administrator dysponuje róŝnymi metodami zarządzania kredytami: Jednorazowe nadanie kredytu dla wybranych wewnętrznych numerów Przydzielanie kredytu poszczególnym numerom według określonego terminarza Cykliczne przyznawanie kredytu numerom wewnętrznym według określonego w terminarzu dnia kaŝdego miesiąca TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6053

54 Wszystkie operacje administracyjne wykonywane są poprzez menu strony WWW. Funkcjonalność wersji Light jest identyczna dzięki zastosowaniu Aplikacji Interfejsu Dostępność języków jest zaleŝna od wymagań i moŝe być dowolnie zmieniana poprzez edycję pliku tekstowego, zapisanego w formacie XML. Główną aplikacją serwera RHEA 3 jest plik wykonywalny typu EXE pracujący w środowisku Windows. Okno aplikacji zawierające pięć pól sygnalizacyjnych pokazuje poprawność pracy serwera i stan połączenia z centralą. Nadanie kredytu sprowadza się do: Wpisania lub zaimportowania listy wewnętrznych numerów biorących udział w akcji, Wybrania dat akcji bądź ustalenia daty cyklicznej. RHEA 3 to idealne rozwiązanie dla szerokiego rynku odbiorców posiadających centrale M6500. Intuicyjny interfejs sprawia, Ŝe kaŝdy uŝytkownik bez większych problemów opanuje obsługę serwera. RHEA 3 to rozwiązanie ograniczające koszty. Pozwala automatyzację procedury nadawania kredytów, bez konieczności ingerencji pracownika serwisu. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6054

55 8. Aplikacje Zunifikowanych Wiadomości 8.1. Poczta głosowa DIONE Poczta głosowa DIONE to system nagrywania i odtwarzania wiadomości z oznaczeniem daty jej rejestracji oraz adresata. Funkcja ta jest uaktywniana w przypadku, kiedy adresat nie moŝe odebrać przychodzącego połączenia. Informacja o wiadomości pozostawionej w skrzynce głosowej jest sygnalizowana na aparacie telefonicznym adresata wiadomości. Zestawienie funkcji serwera poczty głosowej Serwer poczty głosowej DIONE jest zewnętrznym urządzeniem dedykowanym do central produkowanych przez Aastra Matra Telecom, zbudowanym w oparciu o komputer klasy PC. Platformą systemową serwera jest MS Windows 2000, a bazą sprzętową są karty firmy Dialogic - Intel. Serwer zapewnia dostęp do następującego zestawu funkcji: Najtańszy interfejs do centrali, Definiowana pojemność skrzynki głosowej, Definiowana długość pozostawianej wiadomości, Pełne wykorzystanie wszystkich funkcji pocztowych centrali, Łatwa moŝliwość rozbudowy ilości dostępów z 4 do 8, 12, 16, Wariantowe przekierowania połączeń na pocztę, Informacja o pozostawionej wiadomości, Minimalna ilość operacji dla odsłuchania wiadomości z aparatu wewnętrznego, Odsłuchanie (skasowanie) wiadomości z zewnątrz, Nagranie (modyfikacja) własnej zapowiedzi, równieŝ z zewnątrz, System automatycznego kasowania wiadomości, Powiązanie daty nagrania wiadomości z datą bieŝącą, Przełączenie aktualnie prowadzonej rozmowy na pocztę głosową, Synchronizowane komunikaty głosowe dla wszystkich dzwoniących, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6055

56 Współpraca z centralą telefoniczną Zarządzanie Serwer poczty głosowej DIONE współpracuje z centralą telefoniczną po wewnętrznych łączach analogowych. Parametr charakterystyczny systemów poczt głosowych to ilość łączy pomiędzy centralą a pocztą. Określany jest jako ilość dostępów do systemu poczty głosowej. Maksymalna ilość dostępów do serwera DIONE wynosi 60. Pomiędzy centralą abonencką a serwerem poczty głosowej uruchamiane są specjalne funkcje wzajemnej wymiany informacji. Zapewniają prawidłowe funkcjonowanie systemu ułatwiając uŝytkownikom korzystanie z poczty. W systemie DIONE jest wykorzystanych około 20 takich funkcji. Na przykład: abonent centrali dzwoni do poczty głosowej, aby odsłuchać pozostawione wiadomości, centrala przesyła do poczty informację o numerze wewnętrznym dzwoniącego i pyta tylko o hasło dostępu do skrzynki głosowej. Nie jest wymagane podanie numeru skrzynki, co przyspiesza korzystanie z poczty. Niewątpliwą zaletą serwera poczty głosowej DIONE jest moŝliwość zdalnego serwisowania i zarządzania jego zasobami. Pozwala to na maksymalne uproszczenie serwisu i optymalizację kosztów utrzymania serwera. Serwis odbywa się poprzez zwykły telefon wykorzystujący specjalnie zaprojektowaną (niedostępną dla uŝytkowników) ścieŝkę menu. Zarządzanie serwerem moŝe odbywać się takŝe poprzez sieć LAN. Pojemność poczty głosowej Pojemność systemu poczty głosowej to łączny czas nagrań pozostawianych wiadomości. Jest iloczynem maksymalnej pojemności pojedynczej skrzynki głosowej i maksymalnej ilości moŝliwych do zaprogramowania skrzynek. Maksymalna pojemność pojedynczej skrzynki głosowej jest iloczynem maksymalnej długości jednej wiadomości i ilości wiadomości moŝliwych do nagrania w skrzynce. PowyŜsze właściwości serwera poczty głosowej DIONE są całkowicie definiowalne. Ustalenie tych parametrów zaleŝy tylko od decyzji administratora systemu. W praktyce jedynym ograniczeniem jest pojemność twardego dysku komputera. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6056

57 8.2. Serwer faksowy ShareFax Prezentowany serwer faksowy ShareFax, został zaprojektowany z zamiarem maksymalnego uproszczenia procedury odbierania i wysyłania faksów przez uŝytkowników. Opracowane rozwiązanie i zastosowane narzędzia programowe umoŝliwiły stworzenie dla uŝytkownika moŝliwości odbierania i wysyłania faksów bezpośrednio ze stanowiska pracy. Dzięki przyjętej metodzie współpracy z serwerem faksowym ShareFax, od uŝytkowników nie jest wymagane uczenie się Ŝadnych nowych procedur, jak równieŝ instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Skalowalność Serwer faksowy ShareFax moŝe pracować z dowolną ilością linii faksowych od 4 do 90 w zaleŝności od Ŝyczeń klienta. MoŜliwa jest równieŝ modyfikacja zainstalowanych systemów. Serwer faksowy ShareFax moŝe współpracować z telefonicznymi łączami analogowymi i cyfrowymi ISDN. Łącza mogą być konfigurowane jako przychodzące lub dwukierunkowe. Bezpieczeństwo Zastosowanie serwera faksowego ShareFax podnosi bezpieczeństwo firmy w zakresie korespondencji faksowej. Wszystkie faksy przechodzące przez serwer są archiwizowane w postaci plików graficznych oraz raportu z transmisji. Dzięki temu istnieje pewność czy dany faks dotarł do adresata czy nie i zawsze moŝna szybko dotrzeć do treści faksu bez konieczności przeglądania duŝej ilości papierowych dokumentów. Schemat włączenia Serwer faksowy ShareFax jest urządzeniem w sieci LAN/WAN, mającym swój adres IP. Na serwerze instalowany jest odpowiedni dla istniejącego w firmie serwera klient poczty elektronicznej. Klient ten jest wykorzystywany do komunikacji z uŝytkownikami: poprzez niego ShareFax rozsyła do odbiorców faksy przychodzące do firmy skonwertowane do postaci plików TIFF oraz odbiera od uŝytkowników odpowiednio sformatowaną pocztę, której załączniki będą wysłane drogą faksową. Dla uŝytkowników sieci serwer faksowy ShareFax jest więc adresatem poczty elektronicznej. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6057

58 Zestawienie funkcji Współpraca z programem obsługi poczty elektronicznej Microsoft Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, Automatyczne kierowanie ruchem faksów przychodzących, Archiwizacja faksów przychodzących i wychodzących, Przesyłanie nadawcom potwierdzeń prawidłowo wysłanych faksów i raportów o próbach transmisji, które nie doszły do skutku, Wysyłanie dokumentów utworzonych w formatach: tif, doc, xls, pdf. Wysyłanie multi-faksów (faksy wielokrotne, faksy grupowe i korespondencja seryjna), Moduł głosowy generujący przy nadawaniu komunikat proszę o sygnał faksu MoŜliwość analizy numeru telefonicznego i przekierowania faksu poprzez sieć IP do serwera faksowego w innej lokalizacji pozwalająca na tworzenie systemu serwerów faksowych obejmującego wszystkie oddziały firmy (opcja). Odbiór faksów Zasada działania serwera faksowego ShareFax dla faksów przychodzących: Faks odebrany przez serwer jest kierowany pocztą elektroniczną jako załącznik do ustalonego adresata, Adresat moŝe być natychmiast informowany o nadejściu faksu, TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6058

59 Przesłany dokument jest konwertowany do formatu *.tif i moŝe być otworzony u uŝytkownika za pomocą dowolnego programu graficznego obsługującego ten format. Nadawanie faksów Zasada działania serwera ShareFax dla faksów wychodzących: UŜytkownik przesyła do serwera pocztą elektroniczną, jako załącznik, dokument przeznaczony do wysłania faksem. W rubryce Temat podawany jest numer faksu, na jaki dokument ma być wysłany. MoŜe to być pojedynczy numer lub wiele numerów. Baza numerów dla faksów grupowych lub korespondencji seryjnej jest przesyłana do serwera w tabeli w pliku *.xls. Faksy grupowe i korespondencja seryjna mogą być wysyłane w zdefiniowanych porach mniejszego nasilenia ruchu telefonicznego np. nocą. Po zrealizowaniu zadania (pomyślnym wysłaniu faksu/ów), serwer przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie do nadawcy faksu. W przypadku niemoŝliwości zrealizowania zadania (zajęta linia, brak sygnału faksu, brak odpowiedzi itp.), serwer podejmuje zadaną ilość prób w zadanych odstępach czasu i przesyła do nadawcy raport. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6059

60 Administracja serwerem ShareFax posiada interfejs administracyjny w postaci aplikacji WWW. Dzięki takiemu rozwiązaniu administrator ma dostęp do serwera z kaŝdego miejsca w firmie lub poprzez Internet. Interfejs administracyjny umoŝliwia modyfikację i konfigurację podstawowych parametrów serwera, zarządzanie uŝytkownikami, pozwala na dostęp do archiwum faksów oraz głównych plików dziennika. Poprzez aplikację administracyjną moŝna równieŝ kontrolować stan serwera, a takŝe, gdy zajdzie taka potrzeba, zatrzymać i ponownie uruchomić cały system, jak i poszczególne składniki ShareFax. Z uwagi na zaleŝność poprawnej pracy serwera faksowego od poczty elektronicznej, ShareFax ma moŝliwość monitorowania poprawności komunikacji z serwerem poczty. W przypadku awarii połączenia z serwerem serwer faksowy ShareFax przechodzi w awaryjny tryb pracy przesyłając odebrane faksy na wskazane inne urządzenie faksowe informując jednocześnie administratora o zaistniałej sytuacji. TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, Kielce tel /6060

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Biuro firmy ul. Ligocka 41A 44 105 Gliwice tel. 032 278 70 00 fax. 032 271 05 38 www.deltatelkom.pl www.siemens.info.pl OFERTA HANDLOWA NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Gliwice

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SLICAN DLA CALL CENTER

ROZWIĄZANIA SLICAN DLA CALL CENTER ROZWIĄZANIA SLICAN DLA CALL CENTER Skuteczne dotarcie do klienta oraz jego efektywna obsługa, a także łatwość kontaktu klienta z firmą mają kluczowe znaczenie w strategii działalności nowoczesnej firmy.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Warszawa, Grudzień 2003 Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Opis funkcjonalny Damovo Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa, Polska t +48 22 533 71 00 f +48 22 533 72 00 www.damovo.com

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

Centrala hybrydowa dla małych i średnich firm

Centrala hybrydowa dla małych i średnich firm Spis treści > Opis produktu > Konfiguracja i elementy składowe > Kwestie sprzedażowe Opis produktu Ważne aspekty telekomunikacyjne dla małego i średniego biznesu Niskie nakłady początkowe System łatwy

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link Wersja 1.0 Wrzesień 2012 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP jest komfortowym urządzeniem umożliwiającym przekazywanie obrazu i głosu z wejścia do budynku poprzez sieć LAN i Internet. Jest

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. Ogólna koncepcja DrayTeka Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu. Są to gniazda

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios System domofonowy

Ateus - Helios System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Nowoczesny wygląd Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoiP Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku Modułowa budowa moŝliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Slican w Twoim hotelu, sanatorium, i SPA.

Slican w Twoim hotelu, sanatorium, i SPA. Slican w Twoim hotelu, sanatorium, i SPA. Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. W dobie powszechności telefonii GSM oraz dostępu do Internetu centrala telefoniczna w

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 My Instant Communicator dla komputera PC Aplikacja My Instant Communicator dla komputera PC łączy usługi przesyłania głosu, wideo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE

8 kanałów GSM, 4 porty ISDN BRI NT/TE Karta produktu Indeks: 9820.10990 Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET = TELEFON Coraz częściej firmy i instytucje wykorzystują połączenie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600 Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. KX-TGP600, system dla wielu branż Wszechstronny system KX-TGP600

Bardziej szczegółowo

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS

Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Załącznik nr Spis lokalizacji z przynaleŝnymi im zakresami numeracyjnymi i numerami zewnętrznych linii telefonicznych POTS Lp. Lokalizacja Numery. Grudziądz, 56463099 numer podkładowy numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I Część opisowa: 1.0. DANE OGÓLNE...2 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3.0. KONCEPCJA ŁĄCZNOŚCI STRAŻY GRANICZNEJ...2 3.1. Opis systemu...2 3.2. Moduł sterujący CCFP......3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo