PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy, konsoli, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń. Kod CPV: Spis treści: A. Formularz Oferty B. Instrukcja dla Wykonawców wraz z Załącznikami C. Wzór Umowy D. Opis Przedmiotu Zamówienia Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach. Gliwice, sierpień 2013 roku 1

2 Nazwa i siedziba Wykonawcy R01/50/ NIP... [A] OFERTA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Gliwice ul. Rybnicka Nawiązując do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach, oferujemy dostawę fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy, konsoli, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń których szczegółową specyfikację zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia [D] w cenie: cena netto...zł...zł + VAT... co stanowi wartość brutto...zł (słownie butto:...)...) 2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: a) dostawa urządzeń oraz oprogramowania zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D] w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy. b) przeprowadzenie szkolenia - zgodnie z terminem i warunkami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D] pkt. 7. Certyfikowane szkolenie. 3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia [D]. 4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i jego opisem oraz warunkami przystąpienia do udziału w postępowaniu przetargowym i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeŝeń, a takŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 6. Oświadczamy, Ŝe zawarte w Materiałach Przetargowych Istotne Postanowienia Umowy [C] zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 7. Nie powierzymy do realizacji Ŝadnej części robót podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 8. Wymagane wadium w kwocie: ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zostało przez nas wniesione w dniu... w formie Wskazujemy numer rachunku bankowego, na który naleŝy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu). Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony i podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentacji Wykonawcy - Wzór Umowy [C]. 2

3 3. Podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentacji Wykonawcy - Opis Przedmiotu Zamówienia [D] - Załącznik nr Wypełniony i podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentacji Wykonawcy Załącznik nr 2 i W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki; ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, Ŝe umowa spółki cywilnej stanowi inaczej lub teŝ wspólnicy udzielili stosowanego pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 3

4 [B] INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW R01/50/2013 Prosimy o uwaŝne prześledzenie treści dokumentacji. Nie dostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej instrukcji jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkować odrzuceniem oferty. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o Gliwice, ul. Rybnicka 47, woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (32) , strona internetowa: zwane dalej Zamawiającym. II. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gliwicach. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy, konsoli, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń których szczegółową specyfikację zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia [D], stanowiący załącznik nr 1 do umowy. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złoŝyć swoje oferty na cały zakres zamówienia określonego w niniejszej IDW. V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (równowaŝnych). Wykonawcy winni złoŝyć oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Materiałach Przetargowych. VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie: a) dostawa urządzeń oraz oprogramowania zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D] w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy. b) przeprowadzenie szkolenia - zgodnie z terminem i warunkami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D] pkt. 7. Certyfikowane szkolenie. 2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia [D] - Załącznik nr 1. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę: a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego mu przez PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach lub przez udziałowców PWiK Sp. z o. o. albo wykonał je nienaleŝycie, b) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, c) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, d) który zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4

5 e) który nie wniósł wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłuŝenie okresu związania ofertą, f) który wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tego Wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji, g) który złoŝył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, h) który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi owi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku Wykonawców będących osobami prawnymi dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi wspólników, spółkami partnerskimi partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi lub komandytowo akcyjnymi komplementariuszy, i) wobec którego jako podmiotu zbiorowego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Zamawiający moŝe wykluczyć Wykonawcę, który znajduje się w sporze z PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach lub udziałowcem PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach w związku z udzielonym mu zamówieniem. 4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego Wykonawcę. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: a) jej treść nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych; b) zawiera raŝąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez Wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach, c) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; d) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny; e) Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do znaczącej zmiany treści oferty lub zmiany ceny; f) oferta jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. g) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie. 7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) wypełniony i podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentacji Wykonawcy - Wzór Umowy [C], c) podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentacji Wykonawcy - Opis Przedmiotu Zamówienia [D] - Załącznik nr 1. d) wypełniony i podpisany przez osobę upowaŝnioną do reprezentacji Wykonawcy Załącznik nr 2; 3, e) w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki; ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, Ŝe umowa spółki cywilnej stanowi inaczej lub teŝ wspólnicy udzielili stosowanego pełnomocnictwa; f) pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii -, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty na załączonym druku A wraz z Załącznikami wskazanymi w pkt.viii.7.idw. 2. KaŜdy Wykonawca przedłoŝy tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 5

6 3. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami Materiałów Przetargowych. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez naleŝycie umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, trwale połączona (zszyta), celem uniemoŝliwienia dekompletacji. 5. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która: będzie zaadresowana na Zamawiającego (jak w nagłówku) będzie posiadać oznaczenia: Przetarg otwarty pn. Zakup serwerów, macierzy, switchy, konsoli, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń nie otwierać do dnia r. do godz Poza oznaczeniami podanymi powyŝej koperta będzie równieŝ posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 7. Formularz ofertowy [A] oraz Istotne Postanowienia Umowy [C] powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę w miejscach wykropkowanych ściśle według warunków postanowień zawartych w Materiałach Przetargowych bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŝszych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. Wykonawca winien wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane. 8. Formularz Ofertowy [A], Istotne Postanowienia Umowy [C] oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentacji Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 9. ZłoŜona oferta pozostaje własnością PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający ustala termin składania ofert do dnia: r. do godz Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną odesłane Wykonawcom nie otwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą będzie się ją uwaŝać za złoŝoną w terminie, jeŝeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2013r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna. Podczas otwierania kopert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny ofert. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB ICH OCENY 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium cenowe: Cena 100% 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w Materiałach Przetargowych oraz została uznana za najkorzystniejszą cenowo. 3. Sprawdzanie waŝności ofert, następnie ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami dokonane będą przez Komisję Przetargową w trakcie posiedzeń niejawnych. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. WADIUM 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium moŝna wnieść w: 6

7 a) w pieniądzu; b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych; c) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. nr konta: z podaniem nazwy i numerem zamówienia podanego w niniejszych Materiałach Przetargowych. Do oferty naleŝy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŝeli w nieprzekraczalnym terminie złoŝenia oferty kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia naleŝy złoŝyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Rybnicka 47, Gliwice, pokój nr 308,, a kopię dokumentu dołączyć do oferty. 5. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować okres związania ofertą oraz zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeśli było ono wymagane; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; d) w odpowiedzi na wezwanie nie złoŝył pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń wskazanych w Materiałach Przetargowych, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 6. W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie nie będą odpowiadały wymogom określonym powyŝej Zamawiający moŝe uznać, Ŝe nie wniesiono wadium, co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złoŝenia oferty. 8. Zamawiający zwraca wadium w terminie 10 dni: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy i wniesieniu wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c) w przypadku uniewaŝnienia postępowania. 9. Zamawiający zwraca w terminie 10 dni wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający moŝe zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeśli było ono wymagane; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; d) w odpowiedzi na wezwanie nie złoŝył pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń wskazanych w Materiałach Przetargowych, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 12. Wykonawca ma prawo do wnioskowania o zaliczenie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XIV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 7

8 XV. WYJAŚNIENIA 1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Pan Wojciech Józefowski Dział Informatyki tel. (32) w godzinach: Pan Adam Bicz Dział Organizacyjno-Prawny tel. (32) w godz: Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Materiałów Przetargowych w terminie nie krótszym niŝ 6 dni przed terminem składania. Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień, przekazując ich treść wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu i zamieszczając ją na stronie internetowej zamawiającego, jeŝeli Materiały Przetargowe były udostępnione na stronie internetowej. 3. Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Materiałów Przetargowych. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Materiały Przetargowe lub zaproszenia do złoŝenia ofert i udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego, jeŝeli Materiały Przetargowe były udostępnione na stronie internetowej. Gdy jest to konieczne, zamawiający w przypadku modyfikacji Materiałów Przetargowych przedłuŝa termin składania ofert o odpowiedni okres. 4. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano Materiały Przetargowe lub zaproszenia do złoŝenia ofert, a jeŝeli Materiały Przetargowe były udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. 5. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w pkt. IX.6.IDW. Koperty będą dodatkowo oznaczone napisem Zmiana lub Wycofanie. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. XVI. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, dokonywane będą w złotych (PLN). XVII. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający ma moŝliwość prowadzenia z wszystkimi Wykonawcami, którzy złoŝyli oferty nie podlegające odrzuceniu negocjacji dotyczących ceny oraz innych kryteriów oceny ofert. 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. UWAGI Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. ZłoŜenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszych Materiałach Przetargowych jako wyłącznej podstawy przetargu; ZłoŜenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagroŝone jest karą pozbawienia wolności ( art. 297 ustawy z dnia roku - Kodeks Karny - Dz. U. z dnia roku). Gliwice, sierpień 2013 roku. 8

9 Załącznik nr [pieczątka Firmy] [miejscowość, data] OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Przedmiot zamówienia: Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia następujące wymagania: Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŝe potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w Materiałach Przetargowych podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 9

10 Załącznik nr [pieczątka Firmy] [miejscowość, data] PODSTAWOWE DANE WYKONAWCY [pełna nazwa firmy Wykonawcy] [adres miejscowość, województwo, powiat, ulica, numer]... [status prawny]... [telefon]... [REGON]... [ ]. [fax]... strona www [NIP]... [bank]... [numer konta] [Osoby reprezentujące Wykonawcę w niniejszym przetargu] podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 10

11 WZÓR UMOWY R01/50/2013 Nazwa Wykonawcy...z siedzibą... NIP... zwanym w dalszej części Wykonawcą, w imieniu którego działają: Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy, konsoli, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń których szczegółową specyfikację zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia [D]. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia [D] stanowi Załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: a) dostawa urządzeń oraz oprogramowania zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D] w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy. b) przeprowadzenie szkolenia - zgodnie z terminem i warunkami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D] pkt. 7. Certyfikowane szkolenie. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i rozładowania przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47 na swój koszt i ryzyko wraz ze specyfikacją techniczną Potwierdzeniem dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron. 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu umowy lub jego niezgodności ze specyfikacją zawartą w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D], Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej, najpóźniej w ciągu 2 dni od zawiadomienia, wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad i zgodny z parametrami określonymi w umowie. 3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia [D]. Okres gwarancji będzie biegł od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeŝeli wady te ujawnią się w terminie określonym zgodnie z ust W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Wykonawcy wystąpienie wady przedmiotu umowy pisemnie, faksem albo em. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 2 dni, termin wyznaczy Zamawiający. 6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z gwarancji ponosi Wykonawca Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy w wysokości: cena netto...zł...zł +... kwota VAT, co stanowi łączną kwotę brutto...zł 11

12 (słownie: ), cena wskazana w zdaniu pierwszym obejmuje równieŝ wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania, o której mowa w Załączniku nr Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: Bank... nr rachunku... w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Za datę zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury Vat będzie protokół odbioru, o którym mowa w 3 ust W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie osobnym pismem. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości; 10% wartości netto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy; 0,1% wartości netto umowy, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1; 0,1% wartości netto umowy za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub dostarczeniu rzeczy wolnej od wad w stosunku do terminu określonego zgodnie z 3 ust Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naleŝnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 4. Strony zachowają moŝliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego zastrzeŝone powyŝej kary umowne. 6 Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŝe przenieść przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy wierzytelności ani Ŝadnych praw z nią związanych na osobę trzecią. 7 Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy, w tym podpisania protokołu, o którym mowa 3 ust.1, Strony wyznaczają: reprezentujący Wykonawcę tel.. 2. Pan Wojciech Józefowski reprezentujący Zamawiającego tel. (32) Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 12

13 [D] OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 1. SERWER RACK - 2 szt. Parametr lub Minimalne wymagania warunek Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umoŝliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułoŝenie przewodów w szafie rack; Płyta główna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8; -Zintegrowany czytnik kart microsd; -MoŜliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezaleŝne od dysków twardych); -Zintegrowany układ TPM 1.2; Procesory Dwa procesory 6-rdzeniowe, 12-wątkowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 393 pkt dla wersji dwuprocesorowej serwera; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposaŝonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; Pamięć RAM -Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności min 8 GB Registered ECC -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM, 12 gniazd na procesor, 4 kanały z 3 gniazdami na kanał); -Pamięć zainstalowana w trybie Performance Kontrolery -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 1024MB pamięci podręcznej dyskowe, I/O cache, -WyposaŜony w podtrzymanie flash pamięci cache szyfrowane TPM oferowany model kontrolera musi umoŝliwiać opcjonalną instalację wewnętrznego napędu LTO SAS Napęd Wbudowany napęd DVD-RW optyczny Pamięć flash umoŝliwiająca rozruch oferowanego systemu wirtualnego z macierzy dyskowej. Dyski twarde -Zainstalowane 3 dyski SAS 6G o pojemności 146 GB kaŝdy, 15K RPM dyski Hotplug; -moŝliwość rozbudowy do minimum 16 wnęk dla dysków twardych Hotplug z opcją przebudowy panelu przedniego Kontrolery Minimum 11 interfejsów sieciowych LAN, z czego: LAN - 6x 1Gb/s LAN, działających jako zintegrowane karty sieciowe ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, RJ-45; - 4x 1Gb/s LAN, RJ-45; - 1x 1Gb/s LAN, do obsługi irmc, RJ-45; Kontrolery I/O - dwa, jednokanałowe kontrolery FC 8GB/s LC Porty -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -10x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 4 z tyłu; -1x RS-232; - dodatkowy port VGA z przodu obudowy Zasilanie, -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy chłodzenie maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; Zarządzanie -Wbudowany panel LCD informujący o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 13

14 Wspierane OS Certyfikaty producenta Dokumentacja Akcesoria Gwarancja NiezaleŜny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umoŝliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z moŝliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (takŝe SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zuŝyciem oraz monitoring zuŝycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) MoŜliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz moŝliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umoŝliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umoŝliwiającego monitoring oring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO (naleŝy dołączyć do oferty). Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami Na wyposaŝeniu komplet montaŝowy do szafy Rack umoŝliwiający wysuwanie serwera wraz z uchwytami oraz ramię do kabli. Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - W przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary - Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony uŝytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu serwera. - Serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera - MoŜliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - MoŜliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Gwarancja moŝe być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta serwera - MoŜliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Serwis realizowany w języku polskim Jako potwierdzenie udzielenia wyŝej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela. 14

15 Pozostałe wymagania Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wymagane oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia powyŝsze wymogi. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza moŝliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza moŝliwość uŝywania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. W zestawie dwa kable zasilające min 1,5m oraz dwa kable sieciowe RJ45 min 3m. 2. Macierz - 1 szt. Nazwa podzespołu Obudowa Pojemność Minimalne wymagane parametry 1) Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych lub SSD kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów wirtualizujących, etc). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez z redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię FibreChannel 8Gb/s (wymagane dwa redundantne interfejsy z moŝliwością przyszłej rozbudowy o kolejne interfejsy. 2) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19 z zajętością maks. 2U w tej szafie. 3) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umoŝliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy 4) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 5) Obudowa nie moŝe zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reŝimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 6) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy 7) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niŝ 2U, przy montaŝu w szafach przemysłowych standardu 19 8) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 8. muszą być wyposaŝone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia 1) System musi umoŝliwiać instalację minimum 12 dysków formatu 3,5 wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS lub SolidStateDrive. 2) System musi posiadać moŝliwość dołączania półek rozszerzeń umoŝliwiających uzyskanie sumarycznej przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. Raw) 360TB, 3) System musi mieć moŝliwość rozbudowy o redundantny kontroler RAID bez utraty wcześniej zapisanych danych. 4) Macierz musi umoŝliwiać zainstalowanie maksymalnie 120 dysków w pojedynczym rozwiązaniu 5) Macierz powinna posiadać moŝliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 6) Oferowana macierz musi zawierać dyski SAS 3.5 o prędkości obr obr/min udostępniające uŝytkownikowi powierzchnie w trybie tzw. surowym (raw) min. 7.2TB przy uŝyciu nie więcej niŝ 12 dysków, zabezpieczoną poziomem RAID5 lub RAID6 15

16 Kontrolery Interfejsy Poziomy RAID Wspierane dyski 1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active- active, z minimum 4GB pamięci podręcznej kaŝdy 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równowaŝny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać moŝliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) KaŜdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty FC do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci i SAN wyprowadzone na kaŝdy kontroler RAID. 2) Macierz musi umoŝliwiać rozbudowę kaŝdego z kontrolerów RAID o kolejne 2 porty obsługę protokołów transmisji: FC 4Gb/s, FC 8 Gb/s, FC 16 GB/s, iscsi 1 Gb/s, iscsi 10Gb/s FCoE 10Gb/s, SAS Gb/s 3) Rozbudowa portów j.w. nie moŝe wymagać zmiany modelu kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu, w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę kaŝdego z wymienionych protokołów transmisji danych. 4) Interfejsy wspierane w rozwiązaniu nie mogą być wykorzystywane do innych pomocniczych rodzajów transmisji danych jak zarządzanie, konfiguracja zasobów macierzy. Zamawiający nie dopuszcza w tym wymaganiu zwielokrotniania interfejsów FC poprzez stosowanie zewnętrznych urządzeń aktywnych FC lub zarządzanych przez inne niŝ wbudowane w macierzy oprogramowanie kodowe Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1,1+0, 5,5+0, 6 Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski technologii SAS 2.0 (6Gb/s), wspierające operacje hot-plugmin. 600GB i prędkości obrotowej obrotów na minutę, o pojemnościach 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) z interfejsem SAS 2.0 6Gb/s, wspierające operacje hot-plug, o pojemnościach min. 4TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 800GB 4) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposaŝone w min. 2 porty SAS 2.0 6Gb/s, pracujące w reŝimie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez dwa porty) 5) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie kaŝdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków. 6) Macierz musi wspierać dla min jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy. 7) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu time scheduler czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. 8) Macierz musi umoŝliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. Macierz musi zapewniać pełną dowolność instalacji i obsługi dysku zapasowego hottj. w dowolnej kieszeni obudowy pozwalającej na instalacje dysku i w dowolnym module spare macierzy 16

17 Opcje software owe Konfiguracja, zarządzanie 1)Macierz musi być wyposaŝona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowe z moŝliwością rozszerzenia licencji do min kopii migawkowych. 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS) 4) Macierz musi umoŝliwiać zdefiniowanie min woluminów (LUN) 5) Macierz powinna umoŝliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min ścieŝek logicznych FC (min. 512 w trybie High Availability z 2 ścieŝkami logicznymi dla kaŝdego hosta) 6) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości klucza minimum 128-bitów 7) Macierz musi umoŝliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieŝek logicznych FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów 8) Macierz musi umoŝliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: - zmiana rozmiaru woluminu, - zmiana poziomu RAID, - zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, 9) Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 3.5/4.0, Citrix XEN Server 10) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipathing (obsługa nadmiarowości dla ścieŝek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC. 11) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o pojemności 128TB. 12) Macierz musi posiadać moŝliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyŝszym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iscsi, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych ta musi być obsługiwana z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy jako tzw. storage-based data replication. 13) Na wyposaŝeniu licencja do uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych dla posiadanej macierz Fujitsu DX90 S2, replikacja ma pracować w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyŝszym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iscsi, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być obsługiwana jako tzw. storage- based-replication, t.j. z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierz 14) Macierz musi wspierać funkcjonalność Thin Provisioning tj. wirtualizacji rozmiaru zasobu logicznego wystawianego dla hosta 15) Na wyposaŝeniu licencja do obsługi wirtualizacji całej przestrzeni dyskowej dla hostów, tzw. Thin Provisioning dla posiadanej macierz Fujitsu DX90 S2. 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być moŝliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być moŝliwe bez konieczności instalacji Ŝadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI 17

18 Gwarancja Pozostałe wymagania Macierz musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - W przypadku awarii dysku, serwis dostarcza nowy dysk i porzuca stary - Pakiet serwisowy winien być składnikiem macierzy oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony uŝytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu macierzy. - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu - System musi zapewniać moŝliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3) lub SMTP - Macierz nie będzie posiadała plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji macierzy o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera - MoŜliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - MoŜliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Gwarancja moŝe być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta. - MoŜliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Serwis realizowany w języku polskim Jako potwierdzenie udzielenia wyŝej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie upowaŝnionego przedstawiciela producenta, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia Elementy, z których zbudowana a jest macierz muszą być produktami producenta macierzy lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza moŝliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania macierzy na drodze producent Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza moŝliwość uŝywania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta macierzy na okoliczność zgodności z oferowaną macierzą i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. W zestawie dwa kable zasilające min 1,5m, dwa kable sieciowe RJ45 min 3m oraz dwa kable FC LC 5m do podłączenia serwerów do macierzy. 3. Rozbudowa macierzy DX90S2-1 komplet. 12x Dysk typu HDD; interfejs SAS 6G; pojemośc min 600GB; 15krpm, z obudową HotPlug; wielkość, 3.5"; klasa wydajności: Enterprise Performace; certyfikowany do współpracy z macierzami DX90S2. Dysk musi posiadać gwarancję 12 miesięcy wraz z opcją porzucenia dysku w przypadku awarii lub przejąć warunki gwarancji z urządzenia, do którego jest zamontowana, w zaleŝności, który z tych wariantów jest korzystniejszy dla Zamawiającego Jako potwierdzenie udzielenia wyŝej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upowaŝnionego 18

19 przedstawiciela. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Elementy będące przedmiotem oferty muszą być produktami producenta macierzy lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia powyŝsze wymogi. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza moŝliwość uŝywania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji Licencja do uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, replikacja ma pracować w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z drugą macierzą tego typu lub modelem wyŝszym i z wykorzystaniem transmisji danych po protokołach FC oraz iscsi, bez konieczności stosowania zewn. urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być obsługiwana jako tzw. storage-based-replication, replication, t.j. z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierz Licencja do obsługi wirtualizacji całej przestrzeni dyskowej dla hostów, tzw. Thin Provisioning dla posiadanej macierz Fujitsu DX90 S2. Macierz musi współpracować z macierzą opisanę w pkt 2, tj umoŝliwiać replikację danych pomiędzy macierzami w trybie synchronicznych i asynchronicznym, oraz umoŝliwiać zamienne wykorzystanie dysków twardych oraz kontrolerów, zasilaczy i kart z portami pomiędzy macierzami. 4. Switch FC - 2 szt. Parametr lub Minimalne wymagania warunek Obudowa Switch FC w obudowie RACK Ilość portów Switch 24 portowy, z portami SFP. Obsadzone minimum 8 portów modułami SFP FC LC 50/100m 8GB. Aktywne minimum 8 portów. MoŜliwość rozszerzenia licencjami sprzętowymi funkcjonalności o kolejne 8 i 16 portów. Przepustowość 8Gb na port Funkcjonalność Switch moŝe być podłączony do urządzeń końcowych lub innych switchy. WyposaŜenie fabryczne obejmujące licencje na funkcjonaość: : Web Tools, Zoning, FF, Enhanced Group Management (EGM), SAO (Server Application Optimisation (z uŝyciem BRCD HBAs ), Enterprise Bundle (TR,PM,EF,FW,AN) Wsparcie I Roczne wsparcie obejmujące aktualizacje oprogramowania (SUS) aktualizacje Certyfikaty producenta Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO (naleŝy dołączyć do oferty). Dokumentacja Akcesoria Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami Na wyposaŝeniu komplet montaŝowy do szafy Rack 19

20 Gwarancja Pozostałe wymagania Switch musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - Pakiet serwisowy winien być składnikiem switcha oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony uŝytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu. - Switch nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji switcha o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi - MoŜliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - MoŜliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - MoŜliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Serwis realizowany w języku polskim Jako potwierdzenie udzielenia wyŝej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane jest switch muszą być produktami producenta tego urządzenia lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wymagane oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela, Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia powyŝsze wymogi. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza moŝliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania urządzenia na drodze producent Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza moŝliwość uŝywania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta switcha na okoliczność zgodności z oferowanym urządzeniem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji. Do switcha naleŝy dostarczyć komplet 10 kabli FC 8GB o długości min 5m 5. Konsola RC i switch KVM - 1 komplet. Switch KVM Switch KVM, obudowa 1U RACK, obsługa 8 portów KVM fizycznych dla serwerów, obsłga serwerów z uŝyciem standardowego okablowania RJ45; obsługa kaskadowania, dwie konsole lokalne dla administratora oraz jedna konsola zdalna obsługiwana po IP, Obsługa VirtualMedia, komunikaty OSD, graficzny interfejs uŝytkownika, dostęp realizowany przez przeglądarkę WEB, obsługa rozdzielczości o 1600 x obsługa standardów dla klawiatur i myszy (USB, RC23/24, RC24/RC25), sterowniki dla systemów Linux, Windows; pobór mocy do 40W; zabezpieczenie logowania hasłem dla sesji zdalnych. Komplet 8 adapterów KVM z obsługą USB, VGA, VirtualMedia, dołączanych do switcha przez okablowanie RJ45 Switch musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 60 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Gwarantowany przez producenta czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - Pakiet serwisowy winien być składnikiem switcha oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony uŝytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu. 20

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo