JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008"

Transkrypt

1 JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager... 6 Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu programu Windows PowerShell Ćwiczenie 3: Zarządzanie komputerem zdalnym przy użyciu technologii WinRM Załącznik... 21

2 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odniesieniami internetowymi, mogą się zmienić bez ostrzeżenia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Zawarte w dokumencie nazwy producentów, produktów i adresy URL służą jedynie celom informacyjnym i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych producentów ani użycia ich produktów wspólnie z jakimikolwiek technologiami firmy Microsoft. Zawarcie nazwy producenta lub produktu w dokumencie nie oznacza wsparcia firmy Microsoft dla tego producenta ani produktu. Łącza w tym dokumencie prowadzą do witryn, które nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft nie odpowiada za zawartość witryn, do których one prowadzą, ani za łącza zawarte w tych witrynach i za zmiany lub aktualizacje tych witryn. Firma Microsoft nie odpowiada za webcasting ani za żadną inną formę transmisji z witryn, do których prowadzą te łącza. Firma Microsoft przedstawia te łącza tylko jako przykłady dla użytkownika, a przedstawienie danego łącza w materiałach firmy nie oznacza poparcia dla danej witryny ani jej zawartości ze strony firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, posiadać prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. Wersja 1.0

3 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Wprowadzenie Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadań w tym laboratorium: 90 minut Cele Po wykonaniu zadań w tym laboratorium użytkownik będzie w stanie: Korzystać z narzędzia Server Manager w celu zarządzania rolami i funkcjami. Korzystać z technologii WinRM w celu zarządzania serwerem zdalnym. Wysyłać kwerendy do serwera przy użyciu programu Windows PowerShell. Warunki wstępne Przed rozpoczęciem zadań w tym laboratorium użytkownik musi: Dysponować wiedzą na temat ról i funkcji Dysponować umiejętnością pracy w środowisku wiersza poleceń Omówienie laboratorium W niniejszym laboratorium przeanalizujemy technologie, które udostępniają nowe możliwości zarządzania w systemie Windows Server Rozpoczniemy od analizy konfiguracji serwera przy użyciu narzędzia Server Manager, a następnie przeprowadzimy proces zarządzania rolami i funkcjami. Przeprowadzimy również kilka podstawowych zadań administracyjnych związanych z serwerem przy użyciu ServerManagerCMD. Następnie użyjemy programu Windows PowerShell, aby przejrzeć ustawienia serwera i przeprowadzimy analizę diagnostyczną serwera. Na koniec skonfigurujemy technologię WinRM i wykorzystamy kombinację subskrypcji zdarzeń oraz interpretatora poleceń, aby zdalnie administrować instalację Server Core. Scenariusz W niniejszym laboratorium używana jest przykładowa infrastruktura firmy Woodgrove Bank. Jest to lokalny bank inwestycyjny posiadający dwa biura. Biuro główne znajduje się w mieście Tampa na Florydzie. Oddział firmy znajduje się w Orlando na Florydzie. Kilku zdalnych użytkowników pracuje w biurach domowych w Miami. Woodgrove Bank standardowo wprowadził system Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Wprowadzono tam również

4 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server takie technologie, jak brama usług terminalowych, klastry pracy awaryjnej, kontrolery domeny tylko do odczytu oraz ochrona dostępu do sieci. Poszczególne elementy sieci pokazane zostały poniżej. Komputery wykorzystane w ćwiczeniach w niniejszym laboratorium zostały zaznaczone na ciemnoszaro. Woodgrove Bank ukończył proces wdrażania nowej infrastruktury podstawowej składającej się z systemów Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Po dokonaniu oceny zakończonej instalacji, bank Woodgrove Bank wskazał obszary, w których lepsze zarządzanie zasobami przy użyciu narzędzi zawartych w systemie operacyjnym Windows Server 2008 obniżyłoby koszty operacyjne i zwiększyłoby wydajność IT. Przede wszystkim zdecydowano, że wszyscy administratorzy powinni używać narzędzia Server Manager do interaktywnego zarządzania rolami i funkcjami, jak również do utrzymywania statusu kondycji na serwerach. Podjęto również decyzję o tym, że każdy nowy serwer będzie konfigurowany przy pomocy odpowiednich ról i usług przy użyciu ServerMangerCMD. Firma przeanalizowała wiele narzędzi i skryptów automatyzujących i stwierdziła, że przejście na program Windows PowerShell zmniejszy potrzebę konserwacji narzędzi oraz szkoleń pracowników, jednocześnie dając im więcej opcji, gdy pojawią się nowe produkty. Na koniec, bank postanowił skonsolidować dzienniki zdarzeń z kilku serwerów na pojedynczym serwerze, tak aby dzienniki całej sieci mogły być analizowane w jednej lokalizacji.

5 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Technologia maszyn wirtualnych Niniejsze laboratorium wykorzystuje Microsoft Virtual Server 2005 lub Microsoft Virtual PC, czyli aplikacje pozwalające na uruchomienie wielu komputerów wirtualnych na jednym urządzeniu fizycznym. W trakcie niniejszego ćwiczenia będziemy przełączać się między różnymi oknami, z których każde zawierać będzie oddzielną maszynę wirtualną. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi podstawowymi informacjami o maszynach wirtualnych: Aby przełączyć fokus myszy i klawiatury na maszynę wirtualną, kliknij wewnątrz okna maszyny wirtualnej. Aby przenieść fokus poza maszynę wirtualną, przenieś wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. W celu imitacji działania kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE wewnątrz maszyny wirtualnej użyj klawiszy <PRAWY>ALT+DEL. Klawisz <PRAWY>ALT to tzw. klawisz hosta. Aby powiększyć okno maszyny wirtualnej, przeciągnij prawy dolny róg okna, tak jak pokazano na zdjęciu ekranu. Funkcja ta działa jedynie w aplikacji Virtual PC. Aby przełączyd się do trybu pełnego ekranu i z powrotem, użyj kombinacji klawiszy <PRAWY>ALT+ENTER. Komputery wykorzystane w niniejszym ćwiczeniu W niniejszym laboratorium wykorzystano komputery opisane w tabeli. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia należy uruchomić maszyny wirtualne, a następnie zalogować się do komputerów. Przed uruchomieniem innych maszyn wirtualnych należy upewnić się, że maszyna wirtualna TPA-DC-01 jest w pełni uruchomiona. Maszyna wirtualna TPA-DC-01 TPA-NODE-01 Rola Kontroler domeny Zarządzana instalacja Server Core Wszystkie konta użytkowników w niniejszym ćwiczeniu korzystają z hasła Passw0rd! W niektórych etapach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie oprogramowanie, które nie zostało jeszcze wydane i jako takie może zawierać aktywne błędy. Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze ćwiczenie przebiegało tak, jak zostało to opisane, jednak mogą pojawić się nieznane lub nieprzewidziane problemy w wyniku korzystania z oprogramowania w wersji przedprodukcyjnej.

6 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Uwaga dotycząca kontroli kont użytkownika Wykonanie niektórych etapów niniejszego laboratorium może wymagać kontroli kont użytkowników. Jest to technologia, która zapewnia komputerom dodatkowe zabezpieczenie, polegające na konieczności potwierdzenia przez użytkowników działań wymagających posiadania uprawnień administratorskich. Zadania generujące monit o potwierdzenie przez użytkownika są oznaczone ikoną tarczy. W przypadku pojawienia się ikony tarczy należy potwierdzić akcję, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

7 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager Woodgrove Bank postanowił standardowo wprowadzić użycie narzędzia Server Manager w interaktywnym zarządzaniu serwerami. Administratorów poinstruowano, aby korzystali z połączeń pulpitu zdalnego oraz narzędzia Server Manager podczas sprawdzania informacji dotyczących kondycji i statusu. Firma doszła do wniosku, że skoro wszystkie informacje związane z rolą, w tym usługi, dzienniki zdarzeń oraz najlepsze praktyki przechowywane są w jednej lokalizacji, możliwa jest redukcja ilości błędów i uchybień konfiguracyjnych. Ponadto bank podjął decyzję, że wszystkie zalecane procedury znajdujące się na liście dla każdej roli serwera powinny zostać wdrożone. Niniejsze ćwiczenie polega na wykorzystaniu narzędzia Server Manager oraz ServerManagerCMD do przeglądania konfiguracji maszyny TPA-DC-01. Następnie będziemy zarządzać rolami i funkcjami oraz dodamy nowe usługi i funkcje ról. Przeglądanie konfiguracji serwera przy użyciu narzędzia Server Manager Server Manager zapewnia centralną lokalizację, w której można uzyskać dostęp do informacji związanych z rolą. Z lokalizacji tej można również dokonać oceny kondycji roli, sprawdzając usługi i wpisy dziennika zdarzeń oraz otrzymać wskazówki i informacje dotyczące najlepszych praktyk. Podczas wykonywania niniejszego ćwiczenia sprawdzimy status zainstalowanych na serwerze ról, skupiając szczególną uwagę na kondycji usługi Active Directory. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Server Manager. 3. W oknie Server Manager zapoznaj się z treścią Server Summary. Podsumowanie serwera zawiera informacje zawierające skrócony status niektórych najpowszechniejszych informacji o serwerach, takich jak adres IP oraz status zapory. 4. Przewiń w dół i zapoznaj się z treścią Roles Summary. Obszar ten zawiera listę zainstalowanych ról. 5. Przewiń w dół i zapoznaj się z treścią Features Summary. Obszar ten zawiera listę zainstalowanych funkcji. 6. W oknie Server Manager w okienku nawigacyjnym, kliknij polecenie Roles. 7. W okienku Roles kliknij polecenie Active Directory Domain Services.

8 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W sekcji Summary przeczytaj informacje Events i System Services. 9. Przewiń w dół i w sekcji Advanced Tools kliknij polecenie ADSI Edit. Najczęściej wykorzystywane narzędzia dostępne są jako część podsumowania roli. 10. Zamknij okno ADSI Edit 11. W oknie Directory Service Tools kliknij Dsmgmt.exe 1. Przewiń w dół i w sekcji Resources and Support kliknij polecenie Improve security and network traffic for a branch office by deploying a read-only domain controller, a następnie przeczytaj informacje w oknie Description.. Dodawanie usługi FTP roli serwera do roli serwera sieci Web (IIS) Niniejsze zadanie polega na użyciu narzędzia Server Manager, w celu dodania nowej usługi ról do roli serwera sieci Web (IIS). Usługi ról to indywidualne składniki, które tworzą zbiór funkcji danej roli. Niektóre role zawierają tylko jedną usługę ról, podczas gdy inne, takie jak rola serwera sieci Web (IIS), zawierają ponad 40 usług ról. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W oknie Server Manager, w sekcji Roles, kliknij polecenie Web Server (IIS) i w menu Action kliknij polecenie Add Role Services. 3. W kreatorze Add Role Services w sekcji Role services zaznacz pole FTP Publishing Service, kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Install. Proces instalacji nie powinien trwać dłużej niż minutę. 4. Po ukończeniu działania przez kreator Add Role Services kliknij przycisk Close.. Dodawanie roli serwera DHCP do maszyny TPA-DC-01 Niniejsze zadanie polega na dodaniu roli serwera DHCP do maszyny TPA-DC-01. Kreator dodawania nowych ról dynamicznie dostosowuje się w oparciu o instalowaną rolę. Pozwala to instalować i konfigurować wiele ról podczas wykonywania jednego zadania, co redukuje błędy konfiguracyjne oraz potrzebę ponownego uruchamiania systemu. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W oknie Server Manager kliknij polecenie Roles. 3. W okienku Roles kliknij polecenie Add roles. 4. W kreatorze Add Roles Wizard kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Select Server Roles zaznacz pole DHCP Server i kliknij przycisk Next.

9 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Kreator dodawania ról dostosowuje się, aby umożliwić skonfigurowanie serwera DCHP podczas instalacji. 6. Uzupełnij strony konfiguracji serwera DHCP, używając wartości podanych w tabeli poniżej. Jeśli jakaś wartość nie została wpisana do tabeli, należy pozostawić ustawienie domyślne. Po dokonaniu następujących zmian w konfiguracji, kliknij przycisk Install. Ustawienie Powiązania połączenia sieciowego Ustawienia protokołu IPv4 DNS Ustawienia protokołu IPv4 WINS Zakresy DHCP Tryb bezstanowy DHCPv6 Autoryzacja serwera DHCP Wartość Domyślna Domyślna Domyślna Name: Network Starting IP: Ending IP: Subnet Mask: Default Gateway: Disabled Domyślna Proces instalacji nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. 7. Kliknij przycisk Close, aby zamknąć kreator Add Roles Wizard. 8. W oknie Server Manager w Sekcji Roles Summary kliknij polecenie DHCP Server. 9. Zapoznaj się z informacjami w okienku DHCP Server. Dodawanie środowiska pulpitu i funkcji kopii zapasowych systemu Windows do maszyny TPA-DC-01 Niniejsze zadanie polega na dodaniu dwóch funkcji, często używanych na serwerze. Środowisko pulpitu systemu Windows dodaje narzędzia takie, jak Windows Media Player oraz interfejs graficzny Windows Aero. Składnik ten jest powszechnie dodawany do serwerów będących jednocześnie stacjami roboczymi, używanych np. przez administratorów i deweloperów. Są one dodawane także do serwerów terminali, by ułatwić pracę użytkowników. Funkcje kopii zapasowych systemu Windows pozwalają zaplanować i skonfigurować kopie zapasowe serwerów. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W oknie Server Manager kliknij polecenie Features. 3. W okienku Features kliknij polecenie Add Features. 4. W kreatorze Add Features Wizard zaznacz pola Desktop Experience i Windows Server Backup Features.

10 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie dialogowym kreatora Add Features Wizard kliknij polecenie Add Required Features, a następnie kliknij przycisk Next. 6. Na stronie Confirm Installation Selections kliknij przycisk Install Proces instalacji nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. 7. Na stronie Installation Results kliknij przycisk Close, a następnie w kreatorze Add Features Wizard kliknij Yes. Maszyna TPA-DC-01 uruchomi się teraz ponownie. Przed rozpoczęciem dalszych działań zaczekaj, aż komputer ponownie się uruchomi. Powinno to zająć od 2 do 5 minut. Na wolniejszych komputerach proces ponownego uruchamiania może trwać nawet 15 minut. 8. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 9. W kreatorze Resume Configuration Wizard kliknij przycisk Close. 10. Zamknij narzędzie Server Manager 11. W menu Start kliknij polecenie All Programs. Programy Windows Media Player, Windows Photo Gallery oraz inne narzędzia są dostępne. 12. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools i kliknij Usługi. 13. W oknie Services, w okienku zawartości, kliknij polecenie Themes. 14. W menu Action kliknij przycisk Properties. 15. W oknie Themes Properties (Local Comptuer), w polu Startup kliknij Automatic, kliknij przycisk Apply, a następnie kliknij Start. 16. Zamknij wszystkie okna. Motywy można zastosować dopiero po uruchomieniu usługi motywów. 17. Prawym przyciskiem myszy kliknij pulpit, a następnie kliknij polecenie Personalize. 18. W oknie Personalization kliknij polecenie Theme. 19. W oknie Theme wybierz Windows Vista, a następnie kliknij przycisk OK. 20. Zamknij wszystkie okna. 21. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Windows Server Backup. 22. Zamknij okno Windows Server Backup. Zarządzanie serwerem przy użyciu ServerManagerCMD ServerMangerCMD to wersja wiersza poleceń narzędzia Server Manager, która obsługuje trzy operacje krytyczne. Pozwala dodawać i usuwać role, usługi ról oraz funkcje, jak również

11 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server wyświetlać informacje na temat zainstalowanych ról, usług ról i funkcji. Operacja wyświetlania, ukończona przy użyciu parametru kwerenda jest bardzo pomocne podczas zapoznawania się z funkcjami serwera. Dzięki niej konfigurację serwera można obejrzeć w jednym poleceniu. Niniejsze zadanie polega na wysłaniu kwerendy do zainstalowanych ról, usług ról i funkcji na maszynie TPA-DC-01, a następnie na usunięciu funkcji kopii zapasowych systemu Windows. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start kliknij polecenie Command Prompt. 3. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. ServerManagerCMD Query 4. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. ServerManagerCMD remove backup-features 5. Zamknij okno wiersza poleceń.

12 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu programu Windows PowerShell Woodgrove Bank zainteresowany jest redukcją kosztów operacyjnych infrastruktury oraz zapewnieniem automatyzacji wielu zadań zwykle przeprowadzanych przez administratorów. Wcześniej, aby tego dokonać, jego informatycy korzystali z kombinacji skryptów, narzędzi wiersza poleceń, plików wsadowych oraz niestandardowych aplikacji zarządzania. W rezultacie mieli do dyspozycji złożony zbiór narzędzi o niespójnej strukturze. Okazało się, że administratorzy poświęcali tyle samo czasu na konserwację i obsługę tych narzędzi, co na wykonywanie zadań ręcznie. Aby rozwiązać ten problem bank Woodgrove Bank postanowił ustandaryzować wszystkie skrypty i automatyzację w programie Windows PowerShell. Niniejsze ćwiczenie polega na zapoznaniu się z programem Windows PowerShell. Powłoka wiersza polecenia programu Microsoft Windows PowerShell oraz język tworzenia skryptów wiersza poleceń programu PowerShell pomaga specjalistom IT osiągnąć większą wydajność. Wykorzystując nowy język tworzenia skryptów stworzony specjalnie dla administratorów, ponad 130 standardowych narzędzi wiersza poleceń, spójną składnię i narzędzia, program Windows PowerShell pozwala specjalistom IT w łatwiejszy sposób kontrolować administrowanie systemem oraz przyspieszyć automatyzację. Program Windows PowerShell jest łatwy do przyswojenia i użycia i nietrudno jest się go nauczyć, ponieważ pracuje z istniejącą infrastrukturą IT oraz z istniejącymi skryptami. Jest tak również dlatego, że program ten działa w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server Programy Exchange Server 2007, System Center Operations Manager 2007, System Center Data Protection Manager V2 oraz System Center Virtual Machine Manager korzystają z programu Windows PowerShell, aby podnieść efektywność. Program Windows Powershell obsługuje zakończenie zadania przy użyciu klawisza TAB. Zakończenie wielu poleceń jest możliwe poprzez wpisanie kilku pierwszych liter polecenia i naciśnięcie klawisza TAB. We wszystkich zadaniach niniejszego ćwiczenia zaloguj się do TPA-DC-01, jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz program Windows PowerShell.. Korzystanie z Pomocy programu Windows PowerShell Niniejsze zadanie polega na zapoznaniu się z wbudowaną pomocą dostępną w programie Windows PowerShell. Rozbudowana pomoc dostępna jest dla wszystkich cmdletów przy użyciu cmdletu Get-Help.

13 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start, przejdź do: All Programs/Windows PowerShell 1.0 i kliknij polecenie Windows PowerShell. 3. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. get-help get-command Cmdlet get-help może zostać wykorzystany do wyświetlenia szczegółowej pomocy dotyczącej każdego innego cmdletu. 4. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-help get-eventlog -full Wyświetlone zostały szczegóły dotyczące pełnej pomocy (w tym przykłady). 5. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-help get-eventlog parameter * Wyświetlone zostały dostępne parametry dla polecenia get-command. 6. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. help get-eventlog parameter * Polecenie pomocy wywoływane jest przez polecenie get-help. Zauważmy, że pomoc jednorazowo wyświetlana jest teraz na jednym ekranie. 7. W oknie Windows PowerShell naciskaj ENTER, aż pomoc ukończy wyświetlanie. 8. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-help about_wildcard Na ekranie została wyświetlona pomoc na temat symboli wieloznacznych. Tworzenie aliasów i zarządzanie nimi Niniejsze zadanie polega na utworzeniu aliasu, który umożliwi korzystanie z krótszego polecenia, w celu uruchomienia pojedynczego cmdletu, lub uruchomienia aplikacji w programie Windows PowerShell. Wiele cmdletów programu PowerShell posiada aliasy, które

14 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server wyrażają pospolite polecenia. Na przykład, polecenie get-childitem posiada dwa aliasy: DIR oraz LS. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. set-alias gh get-help get-help gh Polecenie gh może być używane jako skrócona wersja polecenia get-help rezultaty użycia get-help i gh są identyczne. 2. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. set-alias np c:\windows\system32\notepad.exe Np Uruchamia się Notatnik. Alias można utworzyć dla dowolnego pojedynczego polecenia lub cmdletu. 3. W oknie Notepad w menu File kliknij polecenie Exit. 4. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. remove-item alias:np np Pojawił się błąd, ponieważ alias np już nie istnieje. Tworzenie i korzystanie z funkcji Niniejsze zadanie polega na utworzeniu funkcji. Funkcja w programie Windows PowerShell jest bardziej złożoną wersją aliasu, który umożliwia wykorzystanie parametrów. Funkcje można tworzyć, jako skróty do złożonych poleceń programu PowerShell. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. function display-updatelog {notepad c:\windows\windowsupdate.log}

15 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Display-Updatelog Plik dziennika uaktualnień systemu Windows został otwarty w Notatniku. 3. W oknie Notepad, w menu File, kliknij polecenie Exit. 4. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Remove-Item Function:Display-Updatelog. Nawigowanie w systemie plików. Niniejsze zadanie polega na użyciu tradycyjnych poleceń CD i DIR wiersza poleceń, a następnie porównaniu ich z poleceniami nawigacji w programie Windows PowerShell. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. cd c:\windows dir ls set-location c:\programdata get-childitem Alias CD wywołuje cmdlet set-location, a aliasy dir oraz ls wywołują cmdlet getchild-item. Modyfikowanie rejestru. Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu programu Windows PowerShell do nawigowania i przeglądania rejestru maszyny lokalnej. Oprócz przeglądania rejestru, można nim również manipulować. Dzięki temu program Windows PowerShell jest tak funkcjonalny, jak polecenie REG. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. cd hklm:

16 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server dir cd Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run gp. * Wyświetlone zostały właściwości klucza RUN rejestru. Pierwsze cztery właściwości to właściwości klucza specyficzne dla programu Windows PowerShell. Pod listą wyświetlone zostały główne wpisy. GP. * to skrót od get-itemproperty path. name * Nawigowanie w magazynie certyfikatów Niniejsze ćwiczenie polega na użyciu programu Windows PowerShell do przeanalizowania certyfikatów w maszynie TPA-DC-01 wydanych przez zaufane główne centrum certyfikacji. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER i sprawdzając wyniki po każdej linijce. cd cert: dir cd LocalMachine dir cd Root dir 2. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-childitem format-list property * Wyświetlone zostały sformatowane szczegóły właściwości dla wybranego certyfikatu. Wyświetlanie informacji systemowych przy użyciu interfejsu zarządzania systemu Windows (WMI) Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu programu Windows PowerShell do wyszukiwania i przeglądania informacji dotyczących systemu przy użyciu interfejsu WMI. Najpierw obejrzymy status usług systemowych, a następnie informacje znajdujące się na płycie głównej zainstalowanej na komputerze.

17 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER i sprawdzając wyniki po każdej linijce. Get-WMIObject win32_service format-table Get-WMIObject win32_baseboard format-list property * Konfigurowanie zasad uruchamiania skryptów Program Windows PowerShell nie uruchamia skryptów domyślnie. Podwójne kliknięcie na skrypt programu Windows PowerShell domyślnie otwiera go w Notatniku. Po wpisaniu nazwy skryptu w wierszu poleceń, uruchomi się on tylko, jeśli pozwolą na to zasady uruchamiania. Istnieje kilka różnych zbiorów zasad uruchamiania, z czego niekontrolowane są najmniej bezpieczne. Niniejsze ćwiczenie polega na ustawieniu zasad uruchamiania dla pojedynczej sesji konsoli programu Windows PowerShell oraz zasad systemowych przy użyciu edytora zasad grupy. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER i sprawdzając wyniki po każdej linijce. Get-help Set-ExecutionPolicy Set-ExecutionPolicy unrestricted 2. W menu Start, w polu Start Search, wpisz GPEdit.msc i naciśnij klawisz ENTER. 3. W oknie Local Group Policy Editor przejdź do: User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows PowerShell. 4. W okienku Contents kliknij polecenie Turn on Script Execution, a następnie w menu Action kliknij przycisk Properties. 5. W oknie Turn on Script Execution Properties kliknij przycisk Enabled, w oknie Execution policy kliknij polecenie Allow local scripts and remote signed scripts, a następnie kliknij przycisk OK. Zmiana ta zostaje wprowadzona w zasadach lokalnych. Można ją również wprowadzić globalnie przy użyciu domeny opartej na obiekcie zasad grupy. Ustawienie zasad uruchamiania jest domyślnie dostępne jedynie w systemie Windows Vista lub nowszym. Szablony administracyjne można pobrać ze strony internetowej programu Windows PowerShell. 6. Zamknij okno Local Group Policy Editor.

18 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Ćwiczenie 3: Zarządzanie komputerem zdalnym przy użyciu technologii WinRM Woodgrove Bank postanowił wykorzystać technologię WinRM jako podstawę strategii zarządzania. Dzięki wykorzystaniu technologii WinRM do zarządzania zdalnym serwerem, bank Woodgrove Bank może zredukować korzystanie ze złożonych połączeń bazujących na DCOM lub RPC i polegać na połączeniach HTTP, które zostały odpowiednio zabezpieczone przy użyciu HTTPS i uwierzytelnione przy użyciu maszyny uwierzytelniającej Kerberos. Firma postanowiła użyć narzędzi zawartych w systemie Windows Server 2008, takich jak subskrypcje zdarzeń oraz WinRS (powłoka zdalna WinRM), aby upewnić się, że serwery działają poprawnie oraz, aby administrować serwery, gdy pojawią się problemy. Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) jest technologią zdalnego zarządzania, która pozwala na przesyłanie poleceń interfejsu WMI oraz kwerend przez połączenie sieciowe HTTP. Technologia WinRM wymaga odbiornika oraz urządzenia klienckiego. Niniejsze ćwiczenie polega na konfiguracji odbiornika WinRM na komputerze z Server Core, a następnie utworzeniu subskrypcji zdarzenia, w celu zarządzania komputerem z Server Core. Następnie użyjemy powłoki WinRS do zainstalowania dodatkowej roli na komputerze z Server Core. Uruchamianie technologii WINRM na maszynie TPA-NODE-01 Niniejsze ćwiczenie polega na uruchomieniu polecenia technologii WinRM, w celu skonfigurowania odbiornika na maszynie z Server Core. Opcja szybkiej konfiguracji tworzy domyślny odbiornik HTTP, który odbiera na wszystkich adresach IP i korzysta z uwierzytelniania Kerberos. 1. Zaloguj się do TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\administrator przy użyciu hasła Jak widzimy, TPA-NODE-01 jest instalacją Server Core systemu Windows. 2. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. WINRM QuickConfig 3. W monicie Make these changes [y/n]?, a następnie ENTER. 4. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. WINRM Enum Winrm/Config/Listener

19 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Polecenie to wyświetli konfigurację odbiornika. Wskazuje ona, że odbiornik odbiera na HTTP na wszystkich adresach IP oraz, że będzie negocjować najbezpieczniejszą metodę komunikacji. Istnieje możliwość skonfigurowania odbiornika do korzystania z HTTPS, lub aby odbierał na określonych portach lub adresach, przy użyciu polecenia WinRM.. Konfigurowanie TPA-NODE-01 w celu zezwolenia na subskrypcje zdarzeń System Windows Server 2008 zawiera grupę czytników dziennika zdarzeń. Subskrypcje zdarzeń korzystają z konta maszyny komputera subskrybującego, w celu łączenia się z docelowym dziennikiem zdarzeń. Niniejsze zadanie polega na nadaniu kontu maszyny TPA- DC-01 uprawnień do odczytywania dzienników zdarzeń maszyny TPA-NODE Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank/Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start, w polu Start Search, wpisz MMC. 3. W oknie Console1, w menu File, kliknij polecenie Add/Remove Snap-in. 4. W oknie dialogowym or Remove Snap-ins, w sekcji Available snap-ins, kliknij polecenie Local users and Groups, a następnie kliknij przycisk Add. 5. W oknie dialogowym Choose Target Machine kliknij polecenie Another computer, wpisz TPA-NODE-01, a następnie kliknij przycisk Finish. 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Add or Remove Snap-ins. 7. W oknie Console1 rozwiń pozycję Local Users and Groups (TPA-NODE-01) i kliknij polecenie Groups. 8. W okienku Contents kliknij polecenie Event Log Readers, a następnie w menu Action kliknij przycisk Add to group. 9. W oknie dialogowym Event Log Readers Properties zdarzeń kliknij przycisk Add. 10. W oknie dialogowym Select Users, Computers, or Groups kliknij polecenie Object Types, zaznacz pole Computers i kliknij przycisk OK. 11. W oknie Enter the object names to select wpisz TPA-DC-01, a następnie kliknij przycisk OK. 12. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Event Log Readers Properties.. Subskrybowanie do zdarzeń na maszynie TPA-NODE-01 Niniejsze zadanie polega na utworzeniu nowej subskrypcji zdarzeń, która kopiuje wszystkie błędy z maszyny TPA-NODE-01 na maszynę TPA-DC Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank/Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Event Viewer.

20 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie Event Viewer, w sekcji Windows Logs, kliknij polecenie Application. 4. W menu Action kliknij polecenie Clear Log. 5. W oknie dialogowym Event Viewer kliknij polecenie Clear. Wszystkie przekazane dalej zdarzenia domyślnie umieszczane są w dzienniku zdarzeń przekazywanych dalej. W dalszej części niniejszego ćwiczenia wykorzystamy program Windows PowerShell, aby wysłać kwerendy do zdarzeń przekazywanych dalej, poprzez wysłanie kwerendy do dziennika aplikacji. Program Windows PowerShell nie może wysyłać kwerend do dziennika zdarzeń przekazywanych dalej. 6. W oknie Event Viewer kliknij polecenie Subscriptions. 7. W oknie dialogowym Event Viewer kliknij Yes. 8. W okienku Actions kliknij polecenie Create Subscription. 9. W oknie dialogowym Subscription Properties w polu Subscription name wpisz: Error System Events on TPA-NODE W oknie Destination wybierz pozycję Application. Aby zlokalizować dziennik Destination, należy rozwinąć widok drzewa zawarty na liście rozwijanej. Aby wybrać dziennik Application, zaznacz go. 11. W oknie Subscription type and source computers kliknij polecenie Select Computers. 12. W oknie dialogowym Computers kliknij polecenie Add Domain Computers. 13. W oknie dialogowym Select Computer wpisz: TPA-NODE-01, a następnie kliknij przycisk OK. 14. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Computers. 15. W oknie Events to collect kliknij polecenie Select Events. 16. W oknie dialogowym Query Filter, w sekcji Logged, wybierz polecenie Last 30 Days, w sekcji Event Level zaznacz Critical, w sekcji Event logs wybierz System, a następnie kliknij przycisk OK. 17. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Subscription Properties.. Przeglądanie zdarzeń na TPA-NODE-01 Niniejsze zadanie polega na przeglądaniu zawartości dziennika aplikacji na TPA-DC-01. Dziennik ten będzie zawierał wszystkie zdarzenia, które spełniają kryterium subskrypcji utworzonej w poprzednim zadaniu. 18. W oknie Event Viewer, w sekcji Windows Logs, kliknij polecenie Application. 19. Przejrzyj zdarzenia wymienione na liście. Jeśli żadne zdarzenie nie pojawi się, zaznacz właściwości subskrypcji zdarzenia. Wyszukiwanie zdarzeń z TPA-NODE-01 może zająć klika minut.

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI

JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI M JUMPSTART: SYSTEM WINDOWS SERVER 2008 WIRTUALIZACJA WARSTWY PREZENTACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Wdrażanie bramy usług terminalowych... 5 Ćwiczenie 2: Publikowane programów zdalnych...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak

Instalacja i konfiguracja serwera WSUS. Ćwiczenie 1 Instalacja serwera WSUS. Mariusz Witczak Bartosz Matusiak Instalacja i konfiguracja serwera WSUS Program Windows Server Update Services 3.0 to zaawansowane narzędzie służące do zarządzania aktualizacjami w sieci. Głównym zadaniem serwera WSUS jest synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory W tym zadaniu utworzymy, a następnie wyszukamy obiekty w Active Directory. Utworzymy jednostki organizacyjne, użytkowników, grupy i komputery.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Konfiguracja cross certyfikatu Certum CA Certum Trusted Network CA Na serwerze IIS 7.5 (Windows Serwer 2008 R2) Wersja 1.0 Szczecin dnia 28.08.2013 www.certum.pl Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Praca w grupie roboczej

Ćwiczenie 1 Praca w grupie roboczej Ćwiczenie 1 Praca w grupie roboczej Chcesz połączyć się z komputerem sąsiada znajdującym się w tej samej, co twój komputer, grupie roboczej, aby skopiować stamtąd potrzebny plik. Sąsiad utworzył w katalogu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników W tym zadaniu utworzymy wiele kont użytkowników przy użyciu zautomatyzowanych metod. Do wykonania ćwiczeń w tym zadaniu potrzebne nam będą następujące

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo