JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008"

Transkrypt

1 JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE WINDOWS SERVER 2008 Spis treści Wprowadzenie... 2 Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager... 6 Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu programu Windows PowerShell Ćwiczenie 3: Zarządzanie komputerem zdalnym przy użyciu technologii WinRM Załącznik... 21

2 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odniesieniami internetowymi, mogą się zmienić bez ostrzeżenia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Zawarte w dokumencie nazwy producentów, produktów i adresy URL służą jedynie celom informacyjnym i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych producentów ani użycia ich produktów wspólnie z jakimikolwiek technologiami firmy Microsoft. Zawarcie nazwy producenta lub produktu w dokumencie nie oznacza wsparcia firmy Microsoft dla tego producenta ani produktu. Łącza w tym dokumencie prowadzą do witryn, które nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft nie odpowiada za zawartość witryn, do których one prowadzą, ani za łącza zawarte w tych witrynach i za zmiany lub aktualizacje tych witryn. Firma Microsoft nie odpowiada za webcasting ani za żadną inną formę transmisji z witryn, do których prowadzą te łącza. Firma Microsoft przedstawia te łącza tylko jako przykłady dla użytkownika, a przedstawienie danego łącza w materiałach firmy nie oznacza poparcia dla danej witryny ani jej zawartości ze strony firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, posiadać prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. Wersja 1.0

3 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Wprowadzenie Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadań w tym laboratorium: 90 minut Cele Po wykonaniu zadań w tym laboratorium użytkownik będzie w stanie: Korzystać z narzędzia Server Manager w celu zarządzania rolami i funkcjami. Korzystać z technologii WinRM w celu zarządzania serwerem zdalnym. Wysyłać kwerendy do serwera przy użyciu programu Windows PowerShell. Warunki wstępne Przed rozpoczęciem zadań w tym laboratorium użytkownik musi: Dysponować wiedzą na temat ról i funkcji Dysponować umiejętnością pracy w środowisku wiersza poleceń Omówienie laboratorium W niniejszym laboratorium przeanalizujemy technologie, które udostępniają nowe możliwości zarządzania w systemie Windows Server Rozpoczniemy od analizy konfiguracji serwera przy użyciu narzędzia Server Manager, a następnie przeprowadzimy proces zarządzania rolami i funkcjami. Przeprowadzimy również kilka podstawowych zadań administracyjnych związanych z serwerem przy użyciu ServerManagerCMD. Następnie użyjemy programu Windows PowerShell, aby przejrzeć ustawienia serwera i przeprowadzimy analizę diagnostyczną serwera. Na koniec skonfigurujemy technologię WinRM i wykorzystamy kombinację subskrypcji zdarzeń oraz interpretatora poleceń, aby zdalnie administrować instalację Server Core. Scenariusz W niniejszym laboratorium używana jest przykładowa infrastruktura firmy Woodgrove Bank. Jest to lokalny bank inwestycyjny posiadający dwa biura. Biuro główne znajduje się w mieście Tampa na Florydzie. Oddział firmy znajduje się w Orlando na Florydzie. Kilku zdalnych użytkowników pracuje w biurach domowych w Miami. Woodgrove Bank standardowo wprowadził system Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Wprowadzono tam również

4 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server takie technologie, jak brama usług terminalowych, klastry pracy awaryjnej, kontrolery domeny tylko do odczytu oraz ochrona dostępu do sieci. Poszczególne elementy sieci pokazane zostały poniżej. Komputery wykorzystane w ćwiczeniach w niniejszym laboratorium zostały zaznaczone na ciemnoszaro. Woodgrove Bank ukończył proces wdrażania nowej infrastruktury podstawowej składającej się z systemów Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Po dokonaniu oceny zakończonej instalacji, bank Woodgrove Bank wskazał obszary, w których lepsze zarządzanie zasobami przy użyciu narzędzi zawartych w systemie operacyjnym Windows Server 2008 obniżyłoby koszty operacyjne i zwiększyłoby wydajność IT. Przede wszystkim zdecydowano, że wszyscy administratorzy powinni używać narzędzia Server Manager do interaktywnego zarządzania rolami i funkcjami, jak również do utrzymywania statusu kondycji na serwerach. Podjęto również decyzję o tym, że każdy nowy serwer będzie konfigurowany przy pomocy odpowiednich ról i usług przy użyciu ServerMangerCMD. Firma przeanalizowała wiele narzędzi i skryptów automatyzujących i stwierdziła, że przejście na program Windows PowerShell zmniejszy potrzebę konserwacji narzędzi oraz szkoleń pracowników, jednocześnie dając im więcej opcji, gdy pojawią się nowe produkty. Na koniec, bank postanowił skonsolidować dzienniki zdarzeń z kilku serwerów na pojedynczym serwerze, tak aby dzienniki całej sieci mogły być analizowane w jednej lokalizacji.

5 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Technologia maszyn wirtualnych Niniejsze laboratorium wykorzystuje Microsoft Virtual Server 2005 lub Microsoft Virtual PC, czyli aplikacje pozwalające na uruchomienie wielu komputerów wirtualnych na jednym urządzeniu fizycznym. W trakcie niniejszego ćwiczenia będziemy przełączać się między różnymi oknami, z których każde zawierać będzie oddzielną maszynę wirtualną. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi podstawowymi informacjami o maszynach wirtualnych: Aby przełączyć fokus myszy i klawiatury na maszynę wirtualną, kliknij wewnątrz okna maszyny wirtualnej. Aby przenieść fokus poza maszynę wirtualną, przenieś wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. W celu imitacji działania kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE wewnątrz maszyny wirtualnej użyj klawiszy <PRAWY>ALT+DEL. Klawisz <PRAWY>ALT to tzw. klawisz hosta. Aby powiększyć okno maszyny wirtualnej, przeciągnij prawy dolny róg okna, tak jak pokazano na zdjęciu ekranu. Funkcja ta działa jedynie w aplikacji Virtual PC. Aby przełączyd się do trybu pełnego ekranu i z powrotem, użyj kombinacji klawiszy <PRAWY>ALT+ENTER. Komputery wykorzystane w niniejszym ćwiczeniu W niniejszym laboratorium wykorzystano komputery opisane w tabeli. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia należy uruchomić maszyny wirtualne, a następnie zalogować się do komputerów. Przed uruchomieniem innych maszyn wirtualnych należy upewnić się, że maszyna wirtualna TPA-DC-01 jest w pełni uruchomiona. Maszyna wirtualna TPA-DC-01 TPA-NODE-01 Rola Kontroler domeny Zarządzana instalacja Server Core Wszystkie konta użytkowników w niniejszym ćwiczeniu korzystają z hasła Passw0rd! W niektórych etapach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie oprogramowanie, które nie zostało jeszcze wydane i jako takie może zawierać aktywne błędy. Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze ćwiczenie przebiegało tak, jak zostało to opisane, jednak mogą pojawić się nieznane lub nieprzewidziane problemy w wyniku korzystania z oprogramowania w wersji przedprodukcyjnej.

6 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Uwaga dotycząca kontroli kont użytkownika Wykonanie niektórych etapów niniejszego laboratorium może wymagać kontroli kont użytkowników. Jest to technologia, która zapewnia komputerom dodatkowe zabezpieczenie, polegające na konieczności potwierdzenia przez użytkowników działań wymagających posiadania uprawnień administratorskich. Zadania generujące monit o potwierdzenie przez użytkownika są oznaczone ikoną tarczy. W przypadku pojawienia się ikony tarczy należy potwierdzić akcję, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

7 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Ćwiczenie 1: Korzystanie z narzędzia Server Manager Woodgrove Bank postanowił standardowo wprowadzić użycie narzędzia Server Manager w interaktywnym zarządzaniu serwerami. Administratorów poinstruowano, aby korzystali z połączeń pulpitu zdalnego oraz narzędzia Server Manager podczas sprawdzania informacji dotyczących kondycji i statusu. Firma doszła do wniosku, że skoro wszystkie informacje związane z rolą, w tym usługi, dzienniki zdarzeń oraz najlepsze praktyki przechowywane są w jednej lokalizacji, możliwa jest redukcja ilości błędów i uchybień konfiguracyjnych. Ponadto bank podjął decyzję, że wszystkie zalecane procedury znajdujące się na liście dla każdej roli serwera powinny zostać wdrożone. Niniejsze ćwiczenie polega na wykorzystaniu narzędzia Server Manager oraz ServerManagerCMD do przeglądania konfiguracji maszyny TPA-DC-01. Następnie będziemy zarządzać rolami i funkcjami oraz dodamy nowe usługi i funkcje ról. Przeglądanie konfiguracji serwera przy użyciu narzędzia Server Manager Server Manager zapewnia centralną lokalizację, w której można uzyskać dostęp do informacji związanych z rolą. Z lokalizacji tej można również dokonać oceny kondycji roli, sprawdzając usługi i wpisy dziennika zdarzeń oraz otrzymać wskazówki i informacje dotyczące najlepszych praktyk. Podczas wykonywania niniejszego ćwiczenia sprawdzimy status zainstalowanych na serwerze ról, skupiając szczególną uwagę na kondycji usługi Active Directory. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Server Manager. 3. W oknie Server Manager zapoznaj się z treścią Server Summary. Podsumowanie serwera zawiera informacje zawierające skrócony status niektórych najpowszechniejszych informacji o serwerach, takich jak adres IP oraz status zapory. 4. Przewiń w dół i zapoznaj się z treścią Roles Summary. Obszar ten zawiera listę zainstalowanych ról. 5. Przewiń w dół i zapoznaj się z treścią Features Summary. Obszar ten zawiera listę zainstalowanych funkcji. 6. W oknie Server Manager w okienku nawigacyjnym, kliknij polecenie Roles. 7. W okienku Roles kliknij polecenie Active Directory Domain Services.

8 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W sekcji Summary przeczytaj informacje Events i System Services. 9. Przewiń w dół i w sekcji Advanced Tools kliknij polecenie ADSI Edit. Najczęściej wykorzystywane narzędzia dostępne są jako część podsumowania roli. 10. Zamknij okno ADSI Edit 11. W oknie Directory Service Tools kliknij Dsmgmt.exe 1. Przewiń w dół i w sekcji Resources and Support kliknij polecenie Improve security and network traffic for a branch office by deploying a read-only domain controller, a następnie przeczytaj informacje w oknie Description.. Dodawanie usługi FTP roli serwera do roli serwera sieci Web (IIS) Niniejsze zadanie polega na użyciu narzędzia Server Manager, w celu dodania nowej usługi ról do roli serwera sieci Web (IIS). Usługi ról to indywidualne składniki, które tworzą zbiór funkcji danej roli. Niektóre role zawierają tylko jedną usługę ról, podczas gdy inne, takie jak rola serwera sieci Web (IIS), zawierają ponad 40 usług ról. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W oknie Server Manager, w sekcji Roles, kliknij polecenie Web Server (IIS) i w menu Action kliknij polecenie Add Role Services. 3. W kreatorze Add Role Services w sekcji Role services zaznacz pole FTP Publishing Service, kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Install. Proces instalacji nie powinien trwać dłużej niż minutę. 4. Po ukończeniu działania przez kreator Add Role Services kliknij przycisk Close.. Dodawanie roli serwera DHCP do maszyny TPA-DC-01 Niniejsze zadanie polega na dodaniu roli serwera DHCP do maszyny TPA-DC-01. Kreator dodawania nowych ról dynamicznie dostosowuje się w oparciu o instalowaną rolę. Pozwala to instalować i konfigurować wiele ról podczas wykonywania jednego zadania, co redukuje błędy konfiguracyjne oraz potrzebę ponownego uruchamiania systemu. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W oknie Server Manager kliknij polecenie Roles. 3. W okienku Roles kliknij polecenie Add roles. 4. W kreatorze Add Roles Wizard kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Select Server Roles zaznacz pole DHCP Server i kliknij przycisk Next.

9 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Kreator dodawania ról dostosowuje się, aby umożliwić skonfigurowanie serwera DCHP podczas instalacji. 6. Uzupełnij strony konfiguracji serwera DHCP, używając wartości podanych w tabeli poniżej. Jeśli jakaś wartość nie została wpisana do tabeli, należy pozostawić ustawienie domyślne. Po dokonaniu następujących zmian w konfiguracji, kliknij przycisk Install. Ustawienie Powiązania połączenia sieciowego Ustawienia protokołu IPv4 DNS Ustawienia protokołu IPv4 WINS Zakresy DHCP Tryb bezstanowy DHCPv6 Autoryzacja serwera DHCP Wartość Domyślna Domyślna Domyślna Name: Network Starting IP: Ending IP: Subnet Mask: Default Gateway: Disabled Domyślna Proces instalacji nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. 7. Kliknij przycisk Close, aby zamknąć kreator Add Roles Wizard. 8. W oknie Server Manager w Sekcji Roles Summary kliknij polecenie DHCP Server. 9. Zapoznaj się z informacjami w okienku DHCP Server. Dodawanie środowiska pulpitu i funkcji kopii zapasowych systemu Windows do maszyny TPA-DC-01 Niniejsze zadanie polega na dodaniu dwóch funkcji, często używanych na serwerze. Środowisko pulpitu systemu Windows dodaje narzędzia takie, jak Windows Media Player oraz interfejs graficzny Windows Aero. Składnik ten jest powszechnie dodawany do serwerów będących jednocześnie stacjami roboczymi, używanych np. przez administratorów i deweloperów. Są one dodawane także do serwerów terminali, by ułatwić pracę użytkowników. Funkcje kopii zapasowych systemu Windows pozwalają zaplanować i skonfigurować kopie zapasowe serwerów. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W oknie Server Manager kliknij polecenie Features. 3. W okienku Features kliknij polecenie Add Features. 4. W kreatorze Add Features Wizard zaznacz pola Desktop Experience i Windows Server Backup Features.

10 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie dialogowym kreatora Add Features Wizard kliknij polecenie Add Required Features, a następnie kliknij przycisk Next. 6. Na stronie Confirm Installation Selections kliknij przycisk Install Proces instalacji nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. 7. Na stronie Installation Results kliknij przycisk Close, a następnie w kreatorze Add Features Wizard kliknij Yes. Maszyna TPA-DC-01 uruchomi się teraz ponownie. Przed rozpoczęciem dalszych działań zaczekaj, aż komputer ponownie się uruchomi. Powinno to zająć od 2 do 5 minut. Na wolniejszych komputerach proces ponownego uruchamiania może trwać nawet 15 minut. 8. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 9. W kreatorze Resume Configuration Wizard kliknij przycisk Close. 10. Zamknij narzędzie Server Manager 11. W menu Start kliknij polecenie All Programs. Programy Windows Media Player, Windows Photo Gallery oraz inne narzędzia są dostępne. 12. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools i kliknij Usługi. 13. W oknie Services, w okienku zawartości, kliknij polecenie Themes. 14. W menu Action kliknij przycisk Properties. 15. W oknie Themes Properties (Local Comptuer), w polu Startup kliknij Automatic, kliknij przycisk Apply, a następnie kliknij Start. 16. Zamknij wszystkie okna. Motywy można zastosować dopiero po uruchomieniu usługi motywów. 17. Prawym przyciskiem myszy kliknij pulpit, a następnie kliknij polecenie Personalize. 18. W oknie Personalization kliknij polecenie Theme. 19. W oknie Theme wybierz Windows Vista, a następnie kliknij przycisk OK. 20. Zamknij wszystkie okna. 21. W menu Start wskaż polecenie Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Windows Server Backup. 22. Zamknij okno Windows Server Backup. Zarządzanie serwerem przy użyciu ServerManagerCMD ServerMangerCMD to wersja wiersza poleceń narzędzia Server Manager, która obsługuje trzy operacje krytyczne. Pozwala dodawać i usuwać role, usługi ról oraz funkcje, jak również

11 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server wyświetlać informacje na temat zainstalowanych ról, usług ról i funkcji. Operacja wyświetlania, ukończona przy użyciu parametru kwerenda jest bardzo pomocne podczas zapoznawania się z funkcjami serwera. Dzięki niej konfigurację serwera można obejrzeć w jednym poleceniu. Niniejsze zadanie polega na wysłaniu kwerendy do zainstalowanych ról, usług ról i funkcji na maszynie TPA-DC-01, a następnie na usunięciu funkcji kopii zapasowych systemu Windows. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start kliknij polecenie Command Prompt. 3. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. ServerManagerCMD Query 4. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. ServerManagerCMD remove backup-features 5. Zamknij okno wiersza poleceń.

12 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Ćwiczenie 2: Zarządzanie serwerem przy użyciu programu Windows PowerShell Woodgrove Bank zainteresowany jest redukcją kosztów operacyjnych infrastruktury oraz zapewnieniem automatyzacji wielu zadań zwykle przeprowadzanych przez administratorów. Wcześniej, aby tego dokonać, jego informatycy korzystali z kombinacji skryptów, narzędzi wiersza poleceń, plików wsadowych oraz niestandardowych aplikacji zarządzania. W rezultacie mieli do dyspozycji złożony zbiór narzędzi o niespójnej strukturze. Okazało się, że administratorzy poświęcali tyle samo czasu na konserwację i obsługę tych narzędzi, co na wykonywanie zadań ręcznie. Aby rozwiązać ten problem bank Woodgrove Bank postanowił ustandaryzować wszystkie skrypty i automatyzację w programie Windows PowerShell. Niniejsze ćwiczenie polega na zapoznaniu się z programem Windows PowerShell. Powłoka wiersza polecenia programu Microsoft Windows PowerShell oraz język tworzenia skryptów wiersza poleceń programu PowerShell pomaga specjalistom IT osiągnąć większą wydajność. Wykorzystując nowy język tworzenia skryptów stworzony specjalnie dla administratorów, ponad 130 standardowych narzędzi wiersza poleceń, spójną składnię i narzędzia, program Windows PowerShell pozwala specjalistom IT w łatwiejszy sposób kontrolować administrowanie systemem oraz przyspieszyć automatyzację. Program Windows PowerShell jest łatwy do przyswojenia i użycia i nietrudno jest się go nauczyć, ponieważ pracuje z istniejącą infrastrukturą IT oraz z istniejącymi skryptami. Jest tak również dlatego, że program ten działa w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server Programy Exchange Server 2007, System Center Operations Manager 2007, System Center Data Protection Manager V2 oraz System Center Virtual Machine Manager korzystają z programu Windows PowerShell, aby podnieść efektywność. Program Windows Powershell obsługuje zakończenie zadania przy użyciu klawisza TAB. Zakończenie wielu poleceń jest możliwe poprzez wpisanie kilku pierwszych liter polecenia i naciśnięcie klawisza TAB. We wszystkich zadaniach niniejszego ćwiczenia zaloguj się do TPA-DC-01, jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz program Windows PowerShell.. Korzystanie z Pomocy programu Windows PowerShell Niniejsze zadanie polega na zapoznaniu się z wbudowaną pomocą dostępną w programie Windows PowerShell. Rozbudowana pomoc dostępna jest dla wszystkich cmdletów przy użyciu cmdletu Get-Help.

13 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start, przejdź do: All Programs/Windows PowerShell 1.0 i kliknij polecenie Windows PowerShell. 3. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. get-help get-command Cmdlet get-help może zostać wykorzystany do wyświetlenia szczegółowej pomocy dotyczącej każdego innego cmdletu. 4. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-help get-eventlog -full Wyświetlone zostały szczegóły dotyczące pełnej pomocy (w tym przykłady). 5. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-help get-eventlog parameter * Wyświetlone zostały dostępne parametry dla polecenia get-command. 6. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. help get-eventlog parameter * Polecenie pomocy wywoływane jest przez polecenie get-help. Zauważmy, że pomoc jednorazowo wyświetlana jest teraz na jednym ekranie. 7. W oknie Windows PowerShell naciskaj ENTER, aż pomoc ukończy wyświetlanie. 8. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-help about_wildcard Na ekranie została wyświetlona pomoc na temat symboli wieloznacznych. Tworzenie aliasów i zarządzanie nimi Niniejsze zadanie polega na utworzeniu aliasu, który umożliwi korzystanie z krótszego polecenia, w celu uruchomienia pojedynczego cmdletu, lub uruchomienia aplikacji w programie Windows PowerShell. Wiele cmdletów programu PowerShell posiada aliasy, które

14 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server wyrażają pospolite polecenia. Na przykład, polecenie get-childitem posiada dwa aliasy: DIR oraz LS. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. set-alias gh get-help get-help gh Polecenie gh może być używane jako skrócona wersja polecenia get-help rezultaty użycia get-help i gh są identyczne. 2. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. set-alias np c:\windows\system32\notepad.exe Np Uruchamia się Notatnik. Alias można utworzyć dla dowolnego pojedynczego polecenia lub cmdletu. 3. W oknie Notepad w menu File kliknij polecenie Exit. 4. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. remove-item alias:np np Pojawił się błąd, ponieważ alias np już nie istnieje. Tworzenie i korzystanie z funkcji Niniejsze zadanie polega na utworzeniu funkcji. Funkcja w programie Windows PowerShell jest bardziej złożoną wersją aliasu, który umożliwia wykorzystanie parametrów. Funkcje można tworzyć, jako skróty do złożonych poleceń programu PowerShell. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. function display-updatelog {notepad c:\windows\windowsupdate.log}

15 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Display-Updatelog Plik dziennika uaktualnień systemu Windows został otwarty w Notatniku. 3. W oknie Notepad, w menu File, kliknij polecenie Exit. 4. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Remove-Item Function:Display-Updatelog. Nawigowanie w systemie plików. Niniejsze zadanie polega na użyciu tradycyjnych poleceń CD i DIR wiersza poleceń, a następnie porównaniu ich z poleceniami nawigacji w programie Windows PowerShell. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. cd c:\windows dir ls set-location c:\programdata get-childitem Alias CD wywołuje cmdlet set-location, a aliasy dir oraz ls wywołują cmdlet getchild-item. Modyfikowanie rejestru. Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu programu Windows PowerShell do nawigowania i przeglądania rejestru maszyny lokalnej. Oprócz przeglądania rejestru, można nim również manipulować. Dzięki temu program Windows PowerShell jest tak funkcjonalny, jak polecenie REG. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdej linijce. cd hklm:

16 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server dir cd Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run gp. * Wyświetlone zostały właściwości klucza RUN rejestru. Pierwsze cztery właściwości to właściwości klucza specyficzne dla programu Windows PowerShell. Pod listą wyświetlone zostały główne wpisy. GP. * to skrót od get-itemproperty path. name * Nawigowanie w magazynie certyfikatów Niniejsze ćwiczenie polega na użyciu programu Windows PowerShell do przeanalizowania certyfikatów w maszynie TPA-DC-01 wydanych przez zaufane główne centrum certyfikacji. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER i sprawdzając wyniki po każdej linijce. cd cert: dir cd LocalMachine dir cd Root dir 2. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. get-childitem format-list property * Wyświetlone zostały sformatowane szczegóły właściwości dla wybranego certyfikatu. Wyświetlanie informacji systemowych przy użyciu interfejsu zarządzania systemu Windows (WMI) Niniejsze zadanie polega na wykorzystaniu programu Windows PowerShell do wyszukiwania i przeglądania informacji dotyczących systemu przy użyciu interfejsu WMI. Najpierw obejrzymy status usług systemowych, a następnie informacje znajdujące się na płycie głównej zainstalowanej na komputerze.

17 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER i sprawdzając wyniki po każdej linijce. Get-WMIObject win32_service format-table Get-WMIObject win32_baseboard format-list property * Konfigurowanie zasad uruchamiania skryptów Program Windows PowerShell nie uruchamia skryptów domyślnie. Podwójne kliknięcie na skrypt programu Windows PowerShell domyślnie otwiera go w Notatniku. Po wpisaniu nazwy skryptu w wierszu poleceń, uruchomi się on tylko, jeśli pozwolą na to zasady uruchamiania. Istnieje kilka różnych zbiorów zasad uruchamiania, z czego niekontrolowane są najmniej bezpieczne. Niniejsze ćwiczenie polega na ustawieniu zasad uruchamiania dla pojedynczej sesji konsoli programu Windows PowerShell oraz zasad systemowych przy użyciu edytora zasad grupy. 1. W oknie Windows PowerShell wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER i sprawdzając wyniki po każdej linijce. Get-help Set-ExecutionPolicy Set-ExecutionPolicy unrestricted 2. W menu Start, w polu Start Search, wpisz GPEdit.msc i naciśnij klawisz ENTER. 3. W oknie Local Group Policy Editor przejdź do: User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows PowerShell. 4. W okienku Contents kliknij polecenie Turn on Script Execution, a następnie w menu Action kliknij przycisk Properties. 5. W oknie Turn on Script Execution Properties kliknij przycisk Enabled, w oknie Execution policy kliknij polecenie Allow local scripts and remote signed scripts, a następnie kliknij przycisk OK. Zmiana ta zostaje wprowadzona w zasadach lokalnych. Można ją również wprowadzić globalnie przy użyciu domeny opartej na obiekcie zasad grupy. Ustawienie zasad uruchamiania jest domyślnie dostępne jedynie w systemie Windows Vista lub nowszym. Szablony administracyjne można pobrać ze strony internetowej programu Windows PowerShell. 6. Zamknij okno Local Group Policy Editor.

18 Start: Windows Server 2008 Zarządzaniem w systemie Windows Server Ćwiczenie 3: Zarządzanie komputerem zdalnym przy użyciu technologii WinRM Woodgrove Bank postanowił wykorzystać technologię WinRM jako podstawę strategii zarządzania. Dzięki wykorzystaniu technologii WinRM do zarządzania zdalnym serwerem, bank Woodgrove Bank może zredukować korzystanie ze złożonych połączeń bazujących na DCOM lub RPC i polegać na połączeniach HTTP, które zostały odpowiednio zabezpieczone przy użyciu HTTPS i uwierzytelnione przy użyciu maszyny uwierzytelniającej Kerberos. Firma postanowiła użyć narzędzi zawartych w systemie Windows Server 2008, takich jak subskrypcje zdarzeń oraz WinRS (powłoka zdalna WinRM), aby upewnić się, że serwery działają poprawnie oraz, aby administrować serwery, gdy pojawią się problemy. Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) jest technologią zdalnego zarządzania, która pozwala na przesyłanie poleceń interfejsu WMI oraz kwerend przez połączenie sieciowe HTTP. Technologia WinRM wymaga odbiornika oraz urządzenia klienckiego. Niniejsze ćwiczenie polega na konfiguracji odbiornika WinRM na komputerze z Server Core, a następnie utworzeniu subskrypcji zdarzenia, w celu zarządzania komputerem z Server Core. Następnie użyjemy powłoki WinRS do zainstalowania dodatkowej roli na komputerze z Server Core. Uruchamianie technologii WINRM na maszynie TPA-NODE-01 Niniejsze ćwiczenie polega na uruchomieniu polecenia technologii WinRM, w celu skonfigurowania odbiornika na maszynie z Server Core. Opcja szybkiej konfiguracji tworzy domyślny odbiornik HTTP, który odbiera na wszystkich adresach IP i korzysta z uwierzytelniania Kerberos. 1. Zaloguj się do TPA-NODE-01 jako Woodgrovebank\administrator przy użyciu hasła Jak widzimy, TPA-NODE-01 jest instalacją Server Core systemu Windows. 2. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. WINRM QuickConfig 3. W monicie Make these changes [y/n]?, a następnie ENTER. 4. W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER. WINRM Enum Winrm/Config/Listener

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo