Podrêcznik konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik konserwacji"

Transkrypt

1 Podrêcznik konserwacji Informacje wstêpne Znaki towarowe...3 Jak czytaæ ten Podrêcznik?...4 Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê...5 Zalecenia dotyczàce papieru...9 Âadowanie papieru...9 Przechowywanie papieru...9 Rodzaje papieru i innych noãników...10 Papier nie obsâugiwany przez drukarkê...13 Obszar drukowania...14 Âadowanie papieru...15 Âadowanie papieru do kasety 1 i opcjonalnego zespoâu podawania papieru...15 Âadowanie papieru do tacy rêcznej...21 Zmiany kaset na papier...28 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana pojemnika z tonerem...29 Wymiana pojemnika na zuåyty toner...34 Wymiana zespoâu ãwiatâoczuâego...37 Wymiana zespoâu grzejnego...46 Komunikat Wymieñ zespóâ grzejny na wyãwietlaczu...51 Komunikat Wymieñ wkrótce zespóâ grzejny na wyãwietlaczu...52 G _1.00 PL PL G Copyright

2 Wymiana zespoâu transferu poãredniego...53 Na wyãwietlaczu komunikat Wymieñ pas transferowy...59 Komunikat Wymieñ wkrótce pas transferowy na wyãwietlaczu...60 Czyszczenie i regulacja drukarki Ãrodki ostroånoãci podczas czyszczenia...61 Regulacja rejestracji koloru...62 Korekta gradacji koloru...64 Ustaw wartoãæ korekcji gradacji...65 Wyãwietlanie arkusza wzorcowego kalibracji koloru oraz arkusza korekcji gradacji...68 Przywracanie poczàtkowej wartoãci korekcji gradacji...70 Regulacja nasycenia obrazu...72 Regulacja rejestracji kasety...74 Rozwiàzywanie problemów Komunikaty o bâêdach i o stanie urzàdzenia wyãwietlane na panelu operacyjnym...77 Drukarka nie drukuje...86 Sprawdzanie portu drukarki...88 Inne problemy z drukowaniem...90 Rozwiàzywanie dodatkowych problemów...97 Usuwanie zaciêtego papieru Usuwanie zaciêtego papieru Gdy pojawi siê komunikat Usuñ zaciêcie A:Ãcieåka wewn Gdy pojawi siê komunikat Usuñ zaciêcie B:Zespóâ grzejny Gdy pojawi siê komunikat Usuñ zaciêcie Y:Kaseta na pap Gdy pojawi siê komunikat Usuñ zaciêcie Z:Zesp. dupleksu Dodatek Przenoszenie i transportowanie drukarki Przenoszenie drukarki Transportowanie drukarki Materiaây eksploatacyjne Pojemnik z tonerem Pojemnik na zuåyty toner Zespóâ ãwiatâoczuây Zespóâ transferu poãredniego (zespóâ transferu) Opis techniczny Urzàdzenie gâówne Opcje

3 Informacje wstêpne Znaki towarowe Microsoft, Windows oraz Windows NT sà zastrzeåonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jêzyk drukarki IPS-PRINT Copyright Oak Technology, Inc., wszelkie prawa zastrzeåone. Bluetooth jest zastrzeåonym na caâym ãwiecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Pozostaâe nazwy produktów, pojawiajàce siê w niniejszym podrêczniku, zostaây wykorzystane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie roãcimy sobie åadnych praw do tych znaków. Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows brzmià nastêpujàco: System operacyjny Microsoft Windows 95 System operacyjny Microsoft Windows 98 System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows 2000 to: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Nazwy produktów Windows Server TM 2003 sà nastêpujàce: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows NT 4.0 to: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 G _1.00 Copyright

4 Informacje wstêpne Jak czytaæ ten Podrêcznik? W podrêczniku uåyto nastêpujàcego zestawu symboli. Ten symbol wskazuje, åe uåycie urzàdzenia niezgodnie z instrukcjà moåe spowodowaæ niebezpiecznà sytuacjê ze skutkiem ãmiertelnym lub powaånym obraåeniem. Naleåy przeczytaæ wszystkie instrukcje zawarte w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa. Ten symbol wskazuje, åe w wyniku uåycia urzàdzenia niezgodnie z instrukcjà moåe wystàpiæ niebezpieczna sytuacja ze skutkiem w postaci drobnego lub umiarkowanego obraåenia albo zniszczenia mienia bez obraåeñ. Naleåy przeczytaæ wszystkie instrukcje zawarte w rozdziale Zasady bezpieczeñstwa. * Powyåsze uwagi sà istotne dla bezpieczeñstwa uåytkownika. Nieprzestrzeganie instrukcji moåe spowodowaæ zaciêcie papieru, uszkodzenie oryginaâów lub utratê danych. Naleåy siê z nimi zapoznaæ. Ten symbol wskazuje informacje lub przygotowania wymagane przed rozpoczêciem uåytkowania urzàdzenia. Ten symbol wskazuje ãrodki ostroånoãci lub kroki, jakie naleåy podjàæ w przypadku nieprawidâowego dziaâania urzàdzenia. Ten symbol wskazuje ograniczenia iloãciowe, funkcje, które nie powinny byæ stosowane razem, lub warunki, w jakich nie powinno siê uåywaæ poszczególnych funkcji. Ten symbol wskazuje äródâo informacji. [ ] Przyciski pojawiajàce siê na wyãwietlaczu urzàdzenia. Klawisze i przyciski pojawiajàce siê na monitorze komputera. { } Przyciski wbudowane w panel operacyjny urzàdzenia. Klawisze na klawiaturze komputera. 4

5 Papier i inne noãniki Papier i inne media obsâugiwane przez tê drukarkê W rozdziale tym opisano rozmiar, kierunek podawania oraz maksymalnà iloãæ papieru, jakà moåna umieãciæ w poszczególnych kasetach drukarki. Do opisania kierunku podawania papieru stosuje siê nastêpujàce symbole i terminologiê. W tym podrêczniku: Na wyãwietlaczu Kierunek podawania K (kierunek podawania papieru) A4 ( ) 8 1/2 11 Podawanie papieru krótszà krawêdzià do przodu Naleåy dokâadnie wybraæ kierunek podawania. Kierunek zaleåy od rozmiaru papieru. Rozmiary podawanego papieru (wersja metryczna) Kierunek podawania papieru Rozmiar (mm) Taca rêczna Kaseta 1 Zespóâ podawania papieru (Kaseta 2/3) A4 K B5 K A5 K A6 K Legal (LG, 8 1 / 2 14 cali) K Letter (LT, 8 1 / 2 11 cali) K / / 2 cala K Executive (Exec., 7 1 / / 2 cala) K Folio (8 1 / 4 13 cali) K Foolscap (F4, 8 1 / 2 13 cali) K F/GL (8 13 cali) K Koperta Com#10 (4 1 / / 2 cala) K 104,8 241,3 G _1.00 Copyright

6 Papier i inne noãniki Kierunek podawania papieru Rozmiar (mm) Taca rêczna Kaseta 1 Zespóâ podawania papieru (Kaseta 2/3) Koperta C5 (6,38 9,02 cala) K Koperta C6 (4,49 6,38 cala) K Koperta DL (4,33 8,66 cala) K Koperta Monarch (3 7 / / 2 cala) K 98,4 190,5 Rozmiar niestandardowy K (7, / 2 cala) K Ten rozmiar papieru jest obsâugiwany i jest on wybierany automatycznie przez drukarkê. Ten rozmiar papieru jest obsâugiwany, ale naleåy go wybraæ na panelu operacyjnym. Ten rozmiar papieru jest obsâugiwany, ale naleåy go wybraæ jako rozmiar niestandardowy na panelu operacyjnym. Obsâugiwany rozmiar papieru moåe byæ róåny w zaleånoãci od stosowanego jêzyka drukarki. Wybierz niestandardowy rozmiar papieru na panelu operacyjnym. Obsâugiwane sà nastêpujàce rozmiary: Taca rêczna: okoâo mm szerokoãci i mm dâugoãci. Ten rozmiar papieru nie jest obsâugiwany. 6

7 Papier i inne noãniki Rozmiary podawanego papieru (wersja calowa) Kierunek podawania papieru Rozmiar (w calach) Taca rêczna Kaseta 1 Zespóâ podawania papieru (Kaseta 2/3) A4 K 8,26" 11,69" B5 K 7,17" 10,12" A5 K 5,83" 8,26" A6 K 4,13" 5,63" Legal (LG) K 8 1 / 2 " 14" Letter (LT) K 8 1 / 2 " 11" 5 1 / / 2 cala K 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " Executive (Exec.) K 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " Folio K 8 1 / 4 " 13" Foolscap F4 K 8 1 / 2 " 13" F/GL K 8" 13" Koperta Com#10 K 4 1 / 8 " 9 1 / 2 " Koperta C5 K 6,38" 9,02" Koperta C6 K 4,49" 6,38" Kop. DL K 4,33" 8,66" Koperta Monarch K 3 7 / 8 " 7 1 / 2 " Rozmiar niestandardowy K K 7,68" 10 1 / 2 " Ten rozmiar papieru jest obsâugiwany i jest on wybierany automatycznie przez drukarkê. Ten rozmiar papieru jest obsâugiwany, ale naleåy go wybraæ na panelu operacyjnym. 7

8 Papier i inne noãniki Ten rozmiar papieru jest obsâugiwany, ale naleåy go wybraæ jako rozmiar niestandardowy na panelu operacyjnym. Obsâugiwany rozmiar papieru moåe byæ róåny w zaleånoãci od stosowanego jêzyka drukarki. Wybierz niestandardowy rozmiar papieru na panelu operacyjnym. Obsâugiwane sà nastêpujàce rozmiary: Taca rêczna: okoâo 3,55-8,50 cala szerokoãci i 5,83-14,01 cala dâugoãci. Ten rozmiar papieru nie jest obsâugiwany. Gramatura papieru i iloãæ arkuszy moåliwych do zaâadowania Kaseta 1 Zespóâ podawania papieru (Kaseta 2 i 3) Obsâugiwane gramatury papieru 60,2-104,7 g/m 2 (16-28 funtów) Maksymalna iloãæ arkuszy (papier zwykây) 530 (80 g/m 2, 20 funtów) Taca rêczna 60,2-199 g/m 2 (16-53 funtów) 100 (80 g/m 2, 20 funtów) Upewnij siê, åe góra stosu nie przekracza znaku ograniczajàcego wewnàtrz tacy. 8

9 Papier i inne noãniki Zalecenia dotyczàce papieru Âadowanie papieru Nie naleåy stosowaæ papieru przeznaczonego do drukarek atramentowych, poniewaå moåe on przyklejaæ siê do zespoâu grzejnego i powodowaæ zacinanie siê papieru. Wâóå papier zgodnie z poniåszym opisem Kaseta 1, Zespóâ podawania papieru (Kaseta 2 i 3) stronà do zadrukowania skierowanà do góry Taca rêczna: stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ W przypadku stosowania papieru innego niå zalecany nie gwarantuje siê jakoãci wydruku. Wiêcej informacji na temat zalecanego papieru moåna uzyskaæ od przedstawiciela handlowego lub w serwisie. Nie naleåy stosowaæ papieru uåytego wczeãniej w innych drukarkach. Przechowywanie papieru Papier wymaga odpowiedniego przechowywania. Nieprawidâowe przechowywanie papieru moåe prowadziæ do obniåenia jakoãci wydruków, zacinania siê papieru, a nawet do uszkodzenia drukarki. Naleåy postêpowaæ zgodnie z nastêpujàcymi zaleceniami: Naleåy unikaæ przechowywania papieru w miejscach wilgotnych. Papier naleåy chroniæ przed bezpoãrednim oddziaâywaniem promieni sâonecznych. Papier powinien byæ przechowywany na pâaskiej powierzchni. Papier powinien znajdowaæ siê w oryginalnym opakowaniu. 9

10 Papier i inne noãniki Rodzaje papieru i innych noãników Zwykây papier Gruboãæ papieru Konfigurowanie drukarki Konfiguracja sterownika drukarki Dostêpna kaseta na papier Iloãæ arkuszy, które moåna wâoåyæ 60,2-104,7 g/m 2 (16-28 funtów) [Papier cienki]: 60,2-90,2 g/m 2 (16-24 funty) [Normalny]: 90,2-104,7 g/m 2 (24-28 funtów) Korzystajàc z panelu operacyjnego, wprowadä nastêpujàce dwa ustawienia: Naciãnij menu [Äródâo papieru], [Typ papieru], a nastêpnie [Zwykây papier]. Naciãnij menu [Obsâuga], a nastêpnie [Papier cienki] lub [Normalny]. Kliknij [Zwykây] lub [Zwykây i makulaturowy] na liãcie [Typ:]. Moåna uåywaæ kaådej kasety na papier. Kaseta 1: 530 Kaseta 2, kaseta 3 (Paper Feed Unit Type 3000): 530 Taca rêczna: 100 Upewnij siê, åe stos papieru nie przekracza znaku ograniczajàcego (T) wewnàtrz kasety. Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåej, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Drukowanie dwustronne Moåliwe Gruby papier Gruboãæ papieru Konfigurowanie drukarki Konfiguracja sterownika drukarki Dostêpna kaseta na papier g/m 2 (28-53 funtów) [Papier gruby 1]: g/m 2 (28-44 funtów) [Papier gruby 2]: g/m 2 (44-53 funtów) Naciãnij menu [Äródâo papieru], [Typ papieru], a nastêpnie [Papier gruby 1] lub [Papier gruby 2] na panelu operacyjnym. Kliknij [Gruby 1] lub [Gruby 2] na liãcie [Typ:]. Taca rêczna [Papier gruby 1]: 30 [Papier gruby 2]: 10 Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåej, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Drukowanie dwustronne Niemoåliwe Uwagi dodatkowe Szybkoãæ drukowania jest trochê mniejsza niå w przypadku zwykâego papieru. 10

11 Papier i inne noãniki Etykiety samoprzylepne Konfigurowanie drukarki Konfiguracja sterownika drukarki Naciãnij menu [Äródâo papieru], [Typ papieru], a nastêpnie [Etykiety] na panelu operacyjnym. Kliknij [Etykiety] na liãcie [Typ:]. Dostêpna kaseta na papier Taca rêczna: 50 Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåej, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Drukowanie dwustronne Uwagi dodatkowe Niemoåliwe Szybkoãæ drukowania jest trochê mniejsza w porównaniu ze zwykâym papierem. Folie OHP Konfigurowanie drukarki Konfiguracja sterownika drukarki Dostêpna kaseta na papier Iloãæ arkuszy, które moåna wâoåyæ Naciãnij menu [Äródâo papieru], [Typ papieru], a nastêpnie [Folia OHP] na panelu operacyjnym. Kliknij [Folia OHP] na liãcie [Typ:]. Taca rêczna Taca rêczna: 50 Drukowanie dwustronne Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåej, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Niemoåliwe Uwagi dodatkowe Prêdkoãæ drukowania folii OHP jest mniejsza niå w przypadku zwykâego papieru. Z powodu zmiany trybu po odebraniu zadania urzàdzenie bêdzie w stanie czuwania przez mniej wiêcej trzydzieãci lub czterdzieãci sekund. Do prezentacji na foliach OHP zalecane jest uåywanie projektora o mocy 4000 ANSI lumenów lub jaãniejszego. 11

12 Papier i inne noãniki Papier bâyszczàcy Konfigurowanie drukarki Konfiguracja sterownika drukarki Dostêpna kaseta na papier Taca rêczna: 50 Naciãnij menu [Äródâo papieru], [Typ papieru], a nastêpnie [Papier bâyszcz.] na panelu operacyjnym. Kliknij [Bâyszczàcy] na liãcie [Typ:]. Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåej, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Drukowanie dwustronne Uwagi dodatkowe Niemoåliwe Szybkoãæ drukowania jest trochê mniejsza w porównaniu ze zwykâym papierem. Koperty Konfigurowanie drukarki Konfiguracja sterownika drukarki Dostêpna kaseta na papier Taca rêczna: 10 Naciãnij menu [Äródâo papieru], [Typ papieru], a nastêpnie [Papier gruby 1] lub [Papier gruby 2] na panelu operacyjnym. Kliknij [Gruby 1] lub [Gruby 2] na liãcie [Typ:]. Drukowanie dwustronne Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåej, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Niemoåliwe Uwagi dodatkowe Strona do zadrukowania powinna byæ skierowana w dóâ. Przed zaâadowaniem kopert naleåy upewniæ siê, åe nie ma w nich powietrza. W celu osiàgniêcia lepszej jakoãci wydruku zaleca siê, aby wszystkie marginesy (prawy, lewy, górny i dolny) miaây szerokoãæ co najmniej 15 mm/0,6 cala. Moåna wkâadaæ tylko jeden rozmiar i typ kopert jednoczeãnie. Przed zaâadowaniem kopert wygâadä krawêdzie prowadzàce (brzeg podawany do drukarki), przesuwajàc wzdâuå nich oâówkiem lub linijkà. Niektóre rodzaje kopert mogà siê zacinaæ w drukarce, marszczyæ lub drukowaæ z nieodpowiednià jakoãcià. Jeåeli czêãæ kopert ma innà gruboãæ, to jakoãæ wydruku moåe byæ niejednakowa. W celu sprawdzenia jakoãci wydruku naleåy wydrukowaæ jednà lub dwie koperty. Naleåy uåywaæ tylko kopert, które nie sà pozaginane. Koperty zagiête naleåy wygâadziæ. Koperty muszà byæ pâaskie, bez powietrza wewnàtrz. Kopert nie naleåy zadrukowywaæ dwustronnie. 12

13 Papier i inne noãniki Papier nie obsâugiwany przez drukarkê Nie naleåy uåywaæ papieru wymienionego poniåej, gdyå nie jest obsâugiwany przez drukarkê. Papier przeznaczony do drukarek atramentowych Papier zagiêty, zâoåony lub zmiêty Papier zwiniêty lub wypaczony Papier podarty Papier pomarszczony Papier wilgotny Papier zbyt suchy, wytwarzajàcy âadunki elektrostatyczne Papier uprzednio zadrukowany, z wyjàtkiem firmowego papieru z nagâówkiem. Wadliwe dziaâanie drukarki jest szczególnie prawdopodobne w przypadku papieru uåywanego w innych drukarkach (np. kopiarkach czarno-biaâych i kolorowych, drukarkach atramentowych itd.) Noãniki specjalne, np. papier termoczuây, folia aluminiowa, kalka i papier przewodzàcy Papier o gramaturze przekraczajàcej górne i dolne wartoãci graniczne Papier z okienkami, otworami, perforacjami, wyciêciami lub tâoczeniami Samoprzylepny papier etykietowy, z odsâoniêtà warstwà kleju lub papieru podkâadowego Papier ze spinaczami lub zszywkami Nie moåna stosowaæ nastêpujàcych rodzajów kopert: Koperty z wieloma listkami Kopert z odrywanym paskiem samoprzylepnym Koperty z okienkami lub zatrzaskami 13

14 Papier i inne noãniki Obszar drukowania Poniåej przedstawione zostaây obszary drukowania tej drukarki. Naleåy siê upewniæ, åe marginesy zostaây prawidâowo ustawione w aplikacji äródâowej dokumentu. Papier A Obszar drukowania B Kierunek podawania papieru C Okoâo 5 mm (0,2 cala) D Okoâo 5 mm (0,2 cala) Rozmiary obszaru drukowania zaleåà od formatu papieru, jêzyka drukarki i ustawieñ dokonanych w sterowniku drukarki. Koperta A Obszar drukowania B Kierunek podawania papieru C Okoâo 5 mm (0,2 cala) D Okoâo 5 mm (0,2 cala) Rozmiary obszaru drukowania zaleåà od formatu papieru, jêzyka drukarki i ustawieñ dokonanych w sterowniku drukarki. 14

15 Papier i inne noãniki Âadowanie papieru W tym rozdziale opisano sposób âadowania papieru do kasety i tacy rêcznej. Nie naleåy wysuwaæ kasety na papier na siâê. Kaseta moåe wtedy upaãæ i spowodowaæ obraåenia. Âadowanie papieru do kasety 1 i opcjonalnego zespoâu podawania papieru Poniåej przedstawiono instrukcjê âadowania papieru do kasety standardowej (kaseta 1). W taki sam sposób papier moåna zaâadowaæ do opcjonalnego zespoâu podawania papieru. Stos papieru nie powinien przekraczaæ znaku ograniczajàcego wewnàtrz kasety. W przeciwnym razie papier moåe byæ nieprawidâowo podawany. Nie naleåy wkâadaæ róånych typów papieru do tej samej kasety. A Wysuñ kasetê z drukarki aå do oporu. Unieã jà lekko i wyjmij z drukarki. Poâóå kasetê na papier na równej powierzchni. Kasety 1 nie moåna wyciàgnàæ, jeåeli otwarta jest taca rêczna. 15

16 Papier i inne noãniki B Naciãnij czêãæ oznaczonà Push, a nastêpnie dopasuj tylnà prowadnicê papieru do rozmiaru âadowanego papieru. C Dopasuj boczne prowadnice do rozmiarów âadowanego papieru. D Wâóå papier do kasety stronà do zadrukowania skierowanà w górê. Stos arkuszy nie powinien siêgaæ powyåej znacznika ograniczajàcego wewnàtrz kasety. Aby uniknàæ problemów w podawaniem papieru, prowadnice boczne naleåy dokâadnie dopasowaæ do rozmiaru papieru. Do kasety nie naleåy âadowaæ róånych typów papieru. 16

17 Papier i inne noãniki E Wsuñ kasetê caâkowicie do drukarki. Jeãli kaseta nie jest dosuniêta do koñca, papier moåe siê zacinaæ. Upewnij siê, åe kaseta jest caâkowicie wsuniêta. Zmiana rozmiaru papieru w kasecie A Wysuñ kasetê z drukarki aå do oporu. Unieã jà lekko i wyjmij z drukarki. Poâóå kasetê na papier na równej powierzchni. Kasety 1 nie moåna wyciàgnàæ, jeåeli otwarta jest taca rêczna. 17

18 Papier i inne noãniki B Wyjmij papier. C Naciãnij czêãæ oznaczonà Push, a nastêpnie dopasuj tylnà prowadnicê papieru do rozmiaru uåywanego papieru. D Dopasuj boczne prowadnice do rozmiarów âadowanego papieru. 18

19 Papier i inne noãniki E Wâóå papier do kasety stronà do zadrukowania skierowanà w górê. Sprawdä, czy góra stosu nie przekracza znaku ograniczajàcego wewnàtrz kasety. F Wsuñ kasetê caâkowicie do drukarki. Okreãlanie typu papieru dla kasety 1 i opcjonalnego zespoâu kaset na papier Wybranie optymalnego dla danej kasety typu papieru spowoduje zwiêkszenie wydajnoãci drukarki. Wyboru moåna dokonaæ spomiêdzy nastêpujàcych rodzajów papieru: Zwykây papier, Pap.ekologiczny, Pap. specjalny, Pap. kolorowy, Papier firmowy, Pap.z nadrukiem A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. 19

20 Papier i inne noãniki B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Äródâo papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Äródâo papieru Wyãwietlone zostanie menu wyboru typu papieru. C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Typ papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Wyãwietlone zostanie menu wyboru kaset na papier. D Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ åàdanà kasetê, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Jeåeli w drukarce zainstalowano opcjonalne zespoây podawania papieru, wyãwietlone zostanà opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] (w zaleånoãci od liczby zainstalowanych zespoâów). Typ papieru: Kaseta 2 Wyãwietlone zostanie menu wyboru typu papieru. E Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ åàdanà kasetê, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Kaseta 2: *Zwykây papier Po okoâo dwóch sekundach ponownie zostanie wyãwietlone menu. F Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. Na wyãwietlaczu pojawi siê nastêpujàcy komunikat: W przypadku zwykâego papieru wybierz [Papier cienki] lub [Normalny] przy opcji [Zwykây papier] w menu [Obsâuga]. 20

21 Papier i inne noãniki Âadowanie papieru do tacy rêcznej Okreãlanie standardowego rozmiaru papieru dla tacy rêcznej W tym rozdziale opisano âadowanie papieru o standardowym rozmiarze do tacy rêcznej. Aby uniknàæ podawania kilku stron naraz, przed umieszczeniem papieru w kasecie naleåy go przekartkowaæ. Za pomocà panelu operacyjnego lub sterownika drukarki okreãl rozmiar i kierunek zaâadowanego papieru. Upewnij siê, åe ustawienia te nie sà ze sobà sprzeczne. Wprowadzenie sprzecznych ustawieñ moåe byæ przyczynà zacinania siê papieru lub pogorszenia jakoãci wydruków. Papier naleåy âadowaæ stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ i tak, aby byâ podawany krótszà krawêdzià. A Otwórz tacê rêcznà. B Wysuñ tacê rêcznà. 21

22 Papier i inne noãniki C Wysuñ prowadnice boczne na zewnàtrz ( ), a nastêpnie wsuñ papier do oporu ( ), stronà do zadrukowania skierowanà w dóâ. D Dopasuj prowadnice boczne do szerokoãci papieru. Sprawdä, czy góra stosu nie przekracza znaku ograniczajàcego wewnàtrz kasety. Aby uniknàæ podawania kilku stron naraz, przed umieszczeniem papieru w kasecie naleåy go przekartkowaæ. E Ustaw rozmiar papieru na panelu operacyjnym. Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. 22

23 Papier i inne noãniki F Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Äródâo papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Äródâo papieru Wyãwietlone zostanie menu wyboru papieru. G Sprawdä, czy wyãwietlony zostaâ komunikat [T-rêcz.-rozmiar], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Wyãwietlone zostanie menu wyboru rozmiaru papieru. H Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ rozmiar i orientacjê papieru w tacy rêcznej. T-rêcz.-rozmiar: *A5 (148 x 210) Po okoâo dwóch sekundach ponownie zostanie wyãwietlone menu. I Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. Âadujàc gruby papier, folie OHP lub koperty, naleåy wprowadziæ ustawienia dotyczàce grubego papieru lub folii OHP za pomocà panelu operacyjnego lub sterownika drukarki. Liczba stron, jakà moåna zaâadowaæ do tacy rêcznej róåni siê w zaleånoãci od rodzaju papieru. Upewnij siê, åe stos papieru nie jest wyåszy, niå prowadnice wewnàtrz tacy rêcznej. Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ dotyczàcych niestandardowego typu papieru lub papieru specjalnego zamieszczono na str. 24 Okreãlanie niestandardowego rozmiaru papieru dla tacy rêcznej. Wybieranie niestandardowego rozmiaru papieru ( mm dâugoãci, mm szerokoãci) opisano na str. 24 Okreãlanie niestandardowego rozmiaru papieru dla tacy rêcznej. Ustawienia panelu operacyjnego dotyczàce grubego papieru, folii OHP i pocztówek opisano na str. 26 Okreãlanie typu papieru dla tacy rêcznej. 23

24 Papier i inne noãniki Okreãlanie niestandardowego rozmiaru papieru dla tacy rêcznej Jeåeli âadowany jest papier o rozmiarze niestandardowym lub papier specjalny, naleåy okreãliæ jego rozmiar za pomocà panelu operacyjnego lub sterownika drukarki. Taca rêczna mieãci papier o dâugoãci mm i szerokoãci mm. Niestandardowy rozmiar papieru wybrany za pomocà sterownika drukarki zastêpuje rozmiar wybrany na panelu operacyjnym. Po wybraniu ustawieñ za pomocà sterownika drukarki nie ma potrzeby ponownego wprowadzania ich na panelu operacyjnym. Jedynie w przypadku drukowania za pomocà sterownika drukarki innego niå sterownik drukarki RPCS ustawienia naleåy wprowadziæ na panelu operacyjnym. Drukowanie na niestandardowym rozmiarze papieru nie jest moåliwe w przypadku aplikacji, w których nie moåna wybraæ tego typu papieru. A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Äródâo papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Äródâo papieru Wyãwietlone zostanie menu wyboru papieru. C Sprawdä, czy wyãwietlony zostaâ komunikat [T-rêcz.-rozmiar], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Wyãwietlone zostanie menu wyboru rozmiaru papieru. 24

25 Papier i inne noãniki D Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Niestd. rozmiar], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. E Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby ustawiæ rozmiar pionowy, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Niestd. rozmiar: Poziom mm Naciskanie przycisku spowoduje zwiêkszanie lub zmniejszanie wartoãci o 0,1 mm. Po naciãniêciu i przytrzymaniu przycisku wartoãæ zmienia siê o 1 mm. F Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby ustawiæ rozmiar poziomy, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Niestd. rozmiar: Pion mm Po okoâo dwóch sekundach ponownie zostanie wyãwietlone menu. G Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. Szczegóâowe informacje na temat sterownika drukarki moåna znaleäæ w Pomocy. 25

26 Papier i inne noãniki Okreãlanie typu papieru dla tacy rêcznej Okreãlenie rodzaju âadowanego papieru zapewnia lepsze funkcjonowanie drukarki. Wyboru moåna dokonaæ spomiêdzy nastêpujàcych rodzajów papieru: Zwykây papier, Pap.ekologiczny, Pap. specjalny, Pap. kolorowy, Papier firmowy, Pap.z nadrukiem, Etykiety (samoprzylepny papier etykietowy), Papier dokum., Karty, Folia OHP (folie do rzutników), Papier gruby 1, Papier gruby 2, Papier bâyszcz. Wybierz rodzaj papieru w przypadku âadowania etykiet czy folii do tacy rêcznej. Typ papieru wybrany za pomocà sterownika drukarki zastêpuje typ wybrany na panelu operacyjnym. A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Äródâo papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Äródâo papieru Wyãwietlone zostanie menu wyboru papieru. C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Typ papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Wyãwietlone zostanie menu wyboru kaset na papier. 26

27 Papier i inne noãniki D Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Taca rêczna], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Wyãwietlone zostanie menu wyboru typu papieru. E Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ typ zaâadowanego papieru, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Taca rêczna: Pap.ekologiczny Po okoâo dwóch sekundach ponownie zostanie wyãwietlone menu. F Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. Na wyãwietlaczu pojawi siê nastêpujàcy komunikat: W przypadku zwykâego papieru wybierz [Papier cienki] lub [Normalny] przy opcji [Zwykây papier] w menu [Obsâuga]. Rodzaje papieru, na których nie moåna drukowaæ dwustronnie: Pap. specjalny, Etykiety (samoprzylepny papier etykietowy), Karty, Folia OHP (folie do rzutników), Papier gruby 2 ( g/m 2 ), Papier cienki, Zwykây:dupl.tyâ (odwrotna strona zwykâego papieru), Gruby1:dupl.tyâ (odwrotna strona grubego papieru) 27

28 Papier i inne noãniki Zmiany kaset na papier Jeåeli papier o tym samym rozmiarze zaâadowano jednoczeãnie do kasety standardowej i zespoâu kaset (opcjonalnego) oraz za pomocà sterownika drukarki wybrano opcjê [Auto. wybór kasety], to na poczàtku drukowania papier bêdzie pobierany z kasety standardowej. Aby drukowaæ na papierze z zespoâu podawania papieru, naleåy przeâàczyæ sposób pobierania papieru, korzystajàc z opcji [Priorytet kaset] w menu [Äródâo papieru]. A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Äródâo papieru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Äródâo papieru Wyãwietlone zostanie menu wyboru papieru. C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Priorytet kaset], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Wyãwietlone zostanie menu wyboru kaset na papier. D Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wybraæ åàdanà kasetê, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Na wyãwietlaczu pojawi siê nastêpujàcy komunikat: Priorytet kaset: *Kaseta 2 E Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. 28

29 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana pojemnika z tonerem Nie naleåy paliæ rozsypanego lub zuåytego tonera. Pyâ toneru jest âatwopalny i moåe siê zapaliæ przy zetkniêciu z otwartym ogniem. Zuåyte pojemniki z tonerem naleåy przekazaæ upowaånionemu dystrybutorowi lub do punktu odbioru. W przypadku pozbywania siê pojemników ze zuåytym tonerem we wâasnym zakresie, naleåy przestrzegaæ lokalnych przepisów. Nie naleåy przechowywaæ toneru, zuåytego toneru ani pojemników z tonerem w pobliåu otwartego ognia. Toner moåe siê zapaliæ i spowodowaæ oparzenia lub poåar. Naleåy przechowywaæ toner (zuåyty i nie) oraz pojemnik z tonerem w miejscu niedostêpnym dla dzieci. W przypadku dostania siê toneru (lub zuåytego toneru) do dróg oddechowych naleåy przepâukaæ gardâo duåà iloãcià wody i wyjãæ na ãwieåe powietrze. W razie potrzeby naleåy skontaktowaæ siê z lekarzem. Jeåeli nastàpiâ kontakt skóry z tonerem (lub zuåytym tonerem), naleåy jà dokâadnie umyæ wodà z mydâem. Jeåeli toner (lub zuåyty toner) dostaâ siê do oczu, naleåy je niezwâocznie przepâukaæ duåà iloãcià wody. W razie potrzeby naleåy skontaktowaæ siê z lekarzem. W przypadku poâkniêcia toneru (lub zuåytego toneru) naleåy go rozcieñczyæ poprzez wypicie duåej iloãci wody. W razie potrzeby naleåy skontaktowaæ siê z lekarzem. W trakcie wyjmowania zaciêtego papieru lub wymiany toneru naleåy uwaåaæ, aby toner nie dostaâ siê na ubranie lub skórê. Jeåeli nastàpiâ kontakt skóry z tonerem, naleåy jà dokâadnie umyæ wodà z mydâem. Pobrudzone tonerem ubranie naleåy wypraæ w zimnej wodzie. Pod wpâywem goràcej wody tkanina zabarwi siê tonerem, a plamy mogà byæ niemoåliwe do usuniêcia. G _1.00 Copyright

30 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Pojemników z tonerem nie naleåy nigdy przechylaæ na bok ani do góry nogami. Pojemniki z tonerem naleåy przechowywaæ w châodnym i ciemnym miejscu. Faktyczna liczba wydruków zaleåy od wielkoãci i nasycenia obrazu, liczby drukowanych jednoczeãnie stron, typu i rozmiaru papieru oraz warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotnoãæ. Jakoãæ tonera obniåa siê w miarê upâywu czasu. Moåe wystàpiæ koniecznoãæ wymiany pojemnika z tonerem przed oczekiwanym terminem. Zalecane jest wczeãniejsze przygotowanie nowego pojemnika z tonerem. Kolor ãwiecàcej siê diody wskazuje stan tonerów poszczególnych kolorów. Ãwiecenie na czerwono oznacza koniecznoãæ wymiany toneru. Jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê poniåszy komunikat, naleåy wymieniæ pojemnik z tonerem: Uzupeânij toner XXX/XXX W miejscu XXX wyãwietlana jest kombinacja maks. czterech kolorów: åóâtego, magenta, cyjanu, czarnego. W razie wyczerpania siê toneru w kolorach cyjan, magenta lub åóâtym moåliwe jest drukowanie w trybie czarno-biaâym przy uåyciu czarnego toneru. Zmieñ ustawienia trybu drukowania na Czarno-biaây za pomocà sterownika drukarki. W razie wyczerpania siê toneru w kolorze czarnym do czasu jego wymiany nie jest moåliwe drukowanie w trybie czarno-biaâym ani kolorowym. 30

31 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego A Otwórz górnà pokrywê drukarki z lewej strony. B Wyjmij pojemnik z tonerem, który chcesz wymieniæ. Nie potrzàsaj wyjêtym pojemnikiem. Pozostaâoãci toneru mogà siê wysypywaæ. Sposób wymiany jest identyczny w przypadku wszystkich czterech pojemników z tonerem. Na ilustracji pokazano jako przykâad wymianê pojemnika z åóâtym tonerem. 31

32 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego C Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z opakowania. D Potrzàãnij pojemnikiem z tonerem okoâo 10 razy. Nie otwieraj osâony znajdujàcej siê w dolnej czêãci pojemnika z tonerem. Toner moåe siê wysypaæ. Na ilustracji pokazano jako przykâad wymianê pojemnika z czarnym tonerem. 32

33 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego E Sprawdä, gdzie powinien byæ umieszczony dany kolor toneru i ostroånie wsuñ pojemnik z tonerem, trzymajàc go pionowo. F Wsuñ pojemnik z tonerem w kierunku wskazanym strzaâkà. Nie wkâadaj ani nie wyjmuj pojemników z tonerem, kiedy nie jest to konieczne. Czêste poruszanie pojemnikiem moåe spowodowaæ wysypanie tonera. Wszystkie cztery pojemniki z tonerem sà zakâadane w taki sam sposób. G Zamknij górnà lewà pokrywê drukarki. Jeãli pojemnik z tonerem jest nieprawidâowo zainstalowany, zamkniêcie pokrywy nie bêdzie moåliwe. 33

34 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana pojemnika na zuåyty toner Nie naleåy paliæ rozsypanego lub zuåytego tonera. Pyâ toneru jest âatwopalny i moåe siê zapaliæ przy zetkniêciu z otwartym ogniem. Zuåyte pojemniki z tonerem naleåy przekazaæ upowaånionemu dystrybutorowi lub do punktu odbioru. W przypadku pozbywania siê pojemników ze zuåytym tonerem we wâasnym zakresie naleåy przestrzegaæ lokalnych przepisów. Naleåy przechowywaæ toner (zuåyty i nie) oraz pojemnik z tonerem w miejscu niedostêpnym dla dzieci. Nie naleåy kâaãæ na niej åadnych przedmiotów na otwartej prawej pokrywie. Pojemnik na zuåyty toner naleåy wymieniæ, kiedy na wyãwietlaczu pojawi siê poniåszy komunikat: Wymieñ poj. na zuåyty toner A Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. B Otwórz prawà pokrywê. C Wyjmij nowy pojemnik na zuåyty toner z opakowania. 34

35 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego D Odblokuj pojemnik na zuåyty toner, przesuwajàc zielonà strzaâkê na pozycjê pokazanà na ilustracji. Wyjêtego pojemnika ze zuåytym tonerem nie naleåy blokowaæ. Toner moåe siê wysypaæ. E Ostroånie wyjmij pojemnik ze zuåytym tonerem. 35

36 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego F Umieãæ nowy pojemnik na zuåyty toner w miejscu pokazanym na ilustracji. G Zablokuj pojemnik na zuåyty toner, przesuwajàc zielonà strzaâkê na pozycjê pokazanà na ilustracji. Upewnij siê, åe pojemnik na zuåyty toner jest zablokowany, aby toner nie dostaâ siê do wnêtrza drukarki. H Ostroånie zamknij prawà pokrywê. I Wâàcz zasilanie. 36

37 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana zespoâu ãwiatâoczuâego Jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê poniåszy komunikat, naleåy wymieniæ czarny zespóâ ãwiatâoczuây: Wymieñ zespóâ ãwiatâocz.czarny Jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê poniåszy komunikat, naleåy wymieniæ zespoây ãwiatâoczuâe dla pozostaâych trzech barw: Wymieñ zespóâ ãwiatâocz.kolor. Zespoây ãwiatâoczuâe do druku kolorowego (åóâty, cyjan, magenta) sà dostêpne pojedynczo. Wystawienie na dziaâanie ãwiatâa obniåa wydajnoãæ zespoâu ãwiatâoczuâego. Wymiana zespoâu powinna przebiegaæ jak najszybciej. Nie naleåy wyjmowaæ zespoâu ãwiatâoczuâego na siâê ani w poãpiechu, poniewaå jego upuszczenie moåe spowodowaæ uszkodzenie drukarki. Naleåy uwaåaæ, aby åaden przedmiot nie dotknàâ powierzchni ãwiatâoczuâej. Naleåy sprawdziæ, czy w opakowaniu znajdujà siê nastêpujàce elementy: Czarny zespóâ ãwiatâoczuây 37

38 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Kolorowy zespóâ ãwiatâoczuây A Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. B Otwórz prawà pokrywê. C Odciàgnij zielone däwignie z lewej i z prawej strony, blokujàce wewnêtrznà pokrywê. 38

39 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego D Unieã wewnêtrznà pokrywê, aå zatrzyma siê w pozycji otwartej. E Wyjmij zespóâ ãwiatâoczuây. F Naciãnij zielonà däwigniê, aby odblokowaæ zespóâ. G Ostroånie wyjmij zespóâ ãwiatâoczuây z drukarki. 39

40 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego H Naciãnij zielonà däwigniê, aby odblokowaæ zespóâ. I Ostroånie wysuñ zespóâ ãwiatâoczuây do oporu. J Chwyæ za zielonà czêãæ, aby wyjàæ zespóâ. K Ostroånie wyjmij zespóâ ãwiatâoczuây z drukarki. Zespóâ naleåy wyjmowaæ ostroånie, trzymajàc go obiema rêkami. 40

41 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego L Wyjmij nowy zespóâ ãwiatâoczuây. M Zdejmij nasadkê zabezpieczajàcà z boku zespoâu ãwiatâoczuâego. Nasadka nie bêdzie juå potrzebna i moåna jà wyrzuciæ. N Usuñ taãmê zabezpieczajàcà zespóâ ãwiatâoczuây, odwijajàc jà w dóâ, a nastêpnie zdejmij górnà osâonê zespoâu. 41

42 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Nie zdejmuj jeszcze osâony zamocowanej u doâu zespoâu ãwiatâoczuâego. Po wyjêciu z opakowania zespóâ ãwiatâoczuây naleåy szybko zainstalowaæ. O Sprawdä wâaãciwe umieszczenie poszczególnych zespoâów ãwiatâoczuâych. A Zespóâ ãwiatâoczuây (Czarny) B Zespóâ ãwiatâoczuây (Kolorowy) 42

43 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego P Dopasuj zielonà strzaâkê na koñcu zespoâu ãwiatâoczuâego do prowadnicy wewnàtrz drukarki. Przed przejãciem do nastêpnego kroku naleåy upewniæ siê, åe zielona strzaâka jest dobrze dopasowana do prowadnicy. Jeãli zielona strzaâka zespoâu ãwiatâoczuâego nie zostanie prawidâowo ustawiona wzglêdem prowadnicy, moåna uszkodziæ zespóâ. Czarny zespóâ ãwiatâoczuây Kolorowy zespóâ ãwiatâoczuây 43

44 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Q Ostroånie wsuñ przód zespoâu ãwiatâoczuâego do drukarki i zsuwaj zespóâ z dolnej osâony, aå siê zatrzyma. Czarny zespóâ ãwiatâoczuây Kolorowy zespóâ ãwiatâoczuây Nieprawidâowe zainstalowanie zespoâu ãwiatâoczuâego powoduje pogorszenie jakoãci wydruków. Na przykâad niektóre kolory mogà nie byæ drukowane. R Powoli opuãæ wewnêtrznà pokrywê. 44

45 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego S Naciãnij wewnêtrznà pokrywê po lewej i prawej stronie, aby jà zatrzasnàæ. T Ostroånie zamknij prawà pokrywê. U Wâàcz kabel zasilajàcy do gniazda i wâàcz zasilanie. Drukarka rozpocznie kalibrowanie. Zaczekaj na zakoñczenie. Na wyãwietlaczu pojawi siê nastêpujàcy komunikat: Kalibracja... Poczekaj, aå na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat [Gotowa]. W trakcie kalibracji nie naleåy wyâàczaæ zasilania. Moåe to prowadziæ do niewâaãciwego dziaâania urzàdzenia. 45

46 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana zespoâu grzejnego Wewnêtrzne komponenty urzàdzenia nagrzewajà siê do wysokiej temperatury. Nie naleåy dotykaæ czêãci oznaczonych v (goràca powierzchnia). Dotkniêcie czêãci oznaczonych v (goràca powierzchnia) moåe spowodowaæ poparzenia. Zespóâ grzejny nagrzewa siê do wysokiej temperatury. Przed wymianà zespoâu grzejnego naleåy wyâàczyæ drukarkê i odczekaæ okoâo 30 minut. Po upâywie tego czasu moåna zainstalowaæ nowy zespóâ grzejny. Dotykanie zespoâu zanim caâkowicie ostygnie (30 minut) moåe spowodowaæ poparzenia. Nie naleåy wyciàgaæ zespoâu grzejnego na siâê. Zespóâ mógâby upaãæ, powodujàc obraåenia. Moåna dotykaæ tylko uchwytu zespoâu grzejnego. Dotykanie innych czêãci moåe spowodowaæ poparzenia. Jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê poniåszy komunikat, naleåy wymieniæ zespóâ grzejny: lub Wymieñ wkrótce zespóâ grzejny Wymieñ zespóâ grzejny Naleåy sprawdziæ, czy w opakowaniu znajdujà siê nastêpujàce elementy: Zespóâ grzejny 46

47 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Rolka transferowa Po wymianie zespoâu grzejnego naleåy wprowadziæ ustawienie dotyczàce konserwacji za pomocà panelu operacyjnego. Wprowadzenie tego ustawienia jest konieczne do zakoñczenia procedury wymiany. A Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. Po wyâàczeniu zasilania poczekaj 30 minut na ostygniêcie zespoâu grzejnego. B Otwórz przednià pokrywê, naciskajàc przycisk zwalniajàcy pokrywê. C Naciskajàc zacisk przy wtyczce, wyjmij wtyczkê ze zâàcza. 47

48 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego D Wciãnij zielone przyciski zwalniajàce z lewej i prawej strony, aby odblokowaæ zespóâ grzejny. E Ostroånie wyjmij zespóâ grzejny. F Wyjmij nowy zespóâ grzejny z opakowania. G Trzymajàc nowy zespóâ grzejny w sposób pokazany na ilustracji, ostroånie wsuñ go do drukarki. 48

49 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego H Ostroånie dociãnij zespóâ grzejny, aå zatrzaãnie siê na swoim miejscu, a nastêpnie sprawdä, czy jest zablokowany. I Podâàcz wtyk. J Otwórz pokrywê rolki transferowej. 49

50 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego K Przekrêæ zielony element w kierunku wskazanym strzaâkà i wyjmij rolkê transferowà. L Wyjmij nowà rolkê transferowà. Nie dotykaj rolki. M Trzymajàc zielonà czêãæ w sposób pokazany na ilustracji, wâóå rolkê transferowà do drukarki. Koniec z dâuåszym trzpieniem powinien znajdowaæ siê z lewej strony. 50

51 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego N Zamknij pokrywê rolki transferowej. O Ostroånie zamknij przednià pokrywê. P Wâàcz zasilanie. Q Wprowadä ustawienie dotyczàce konserwacji za pomocà panelu operacyjnego. Komunikat Wymieñ zespóâ grzejny na wyãwietlaczu A Jeåeli na panelu operacyjnym pojawi siê poniåszy komunikat, naciãnij przycisk {Wyjãc.} na ponad piêæ sekund. Komunikat zniknie i automatycznie przeprowadzane zostanie resetowanie konseracyjne. Wymieñ zespóâ grzejny 51

52 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Komunikat Wymieñ wkrótce zespóâ grzejny na wyãwietlaczu A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Obsâuga], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Obsâuga C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Obsâuga Reset.], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Obsâuga: Obsâuga Reset. D Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Zespóâ grzejny], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Obsâuga Reset.: Zespóâ grzejny Wyãwietlony zostanie nastêpujàcy komunikat: Zespóâ grzejny #, by resetow. E Naciãnij przycisk {# Akcep}. Odczekaj kilka sekund. F Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. 52

53 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Wymiana zespoâu transferu poãredniego Wewnêtrzne komponenty urzàdzenia nagrzewajà siê do wysokiej temperatury. Nie naleåy dotykaæ czêãci oznaczonych v (goràca powierzchnia). Dotkniêcie czêãci oznaczonych v moåe spowodowaæ poparzenia. Jeåeli na wyãwietlaczu pojawi siê poniåszy komunikat, naleåy wymieniæ pas transferowy: lub Wymieñ wkrótce pas transferowy Wymieñ pas transferowy Naleåy sprawdziæ, czy w opakowaniu znajdujà siê nastêpujàce elementy: Pas transferowy Po wymianie pasa transferowego naleåy wprowadziæ ustawienie dotyczàce obsâugi za pomocà na panelu operacyjnym. Wprowadzenie tego ustawienia jest konieczne do zakoñczenia procedury wymiany. A Wyâàcz zasilanie, a nastêpnie odâàcz kabel zasilajàcy. 53

54 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego B Otwórz pokrywê z prawej strony drukarki. C Wyjmij pojemnik na zuåyty toner. Zobacz str. 34 Wymiana pojemnika na zuåyty toner. D Odciàgnij zielone däwignie z lewej i z prawej strony, blokujàce wewnêtrznà pokrywê. E Unieã wewnêtrznà pokrywê, aå zatrzyma siê w pozycji otwartej. 54

55 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego F Odblokuj pojemnik na zuåyty toner, przesuwajàc zielonà strzaâkê na pozycjê pokazanà na ilustracji. Wyjêtego pojemnika ze zuåytym tonerem nie naleåy blokowaæ. Toner moåe siê wysypaæ. G Ostroånie wyjmij pojemnik na zuåyty toner. 55

56 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego H Poluzuj zielone ãruby po lewej i prawej stronie, obracajàc je w kierunku wskazanym strzaâkami. Nie wyjmuj ãrub. I Trzymajàc za obie ãruby, ostroånie wysuñ pas transferowy do oporu. J Podnieã zielonà pokrywê i trzymajàc pas transferowy w sposób pokazany na ilustracji, wyjmij go z urzàdzenia. Zespóâ naleåy wyjmowaæ ostroånie, trzymajàc go obiema rêkami. Nie dotykaj pasa. 56

57 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego K Wyjmij nowy pas transferowy. L Trzymajàc pas transferowy w sposób pokazany na ilustracji, ostroånie wsuñ go do drukarki. M Zamknij zielonà pokrywê i dociãnij jà do oporu. N Dokrêæ zielone ãruby po lewej i prawej stronie, obracajàc je w kierunku wskazanym strzaâkami. 57

58 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego O Umieãæ pojemnik na zuåyty toner w miejscu pokazanym na ilustracji. P Zablokuj pojemnik na zuåyty toner, przesuwajàc zielonà strzaâkê na pozycjê pokazanà na ilustracji. Upewnij siê, åe pojemnik na zuåyty toner jest zablokowany, aby toner nie dostaâ siê do wnêtrza drukarki. Q Powoli opuãæ wewnêtrznà pokrywê. 58

59 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego R Naciãnij wewnêtrznà pokrywê po lewej i prawej stronie, aby jà zatrzasnàæ. S Zamknij prawà pokrywê. T Wâàcz zasilanie. U Wprowadä odpowiednie ustawienie za pomocà panelu operacyjnego. Na wyãwietlaczu komunikat Wymieñ pas transferowy A Jeåeli na panelu operacyjnym pojawi siê poniåszy komunikat, naciãnij przycisk {Wyjãc.} na ponad piêæ sekund. Komunikat zniknie i automatycznie przeprowadzane zostanie resetowanie konseracyjne. Wymieñ pas transferowy 59

60 Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego Komunikat Wymieñ wkrótce pas transferowy na wyãwietlaczu A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Obsâuga], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Obsâuga C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Obsâuga Reset.], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Obsâuga: Obsâuga Reset. D Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Pas transferowy], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Obsâuga Reset.: Pas transferowy Wyãwietlony zostanie nastêpujàcy komunikat: Pas transferowy #, by resetow. E Naciãnij przycisk {# Akcep}. Odczekaj kilka sekund. F Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. 60

61 Czyszczenie i regulacja drukarki Ãrodki ostroånoãci podczas czyszczenia Nie naleåy zdejmowaæ åadnych pokryw ani odkrêcaæ ãrub innych niå wskazane w tym podrêczniku. Niektóre czêãci urzàdzenia sà pod wysokim napiêciem i mogà spowodowaæ poraåenie pràdem elektrycznym. Jeãli urzàdzenie jest wyposaåone w ukâady laserowe, bezpoãredni (lub poãredni) kontakt wzrokowy z odbità wiàzkà laserowà moåe spowodowaæ powaåne uszkodzenie oczu. Jeãli zachodzi potrzeba sprawdzenia, regulacji lub naprawy urzàdzenia, naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu. Nie naleåy demontowaæ urzàdzenia ani nie podejmowaæ åadnych prób wprowadzania w nim modyfikacji. Grozi to powstaniem poåaru, poraåeniem pràdem, wybuchem lub utratà wzroku. Jeãli urzàdzenie jest wyposaåone w ukâady laserowe, istnieje ryzyko powaånego uszkodzenia oczu. Podczas wyjmowania zaciêtego papieru nie naleåy dotykaæ zespoâu grzejnego, poniewaå nagrzewa siê on do bardzo wysokiej temperatury. W celu utrzymania jakoãci wydruków drukarkê naleåy co pewien czas czyãciæ. Z zewnàtrz naleåy jà wycieraæ suchà, miêkkà szmatkà. Jeãli to nie wystarczy, naleåy jà wytrzeæ miêkkà, wilgotnà i dobrze odciãniêtà szmatkà. Jeãli nadal nie moåna usunàæ zabrudzenia, naleåy uåyæ neutralnego detergentu, a nastêpnie przetrzeæ dobrze odciãniêtà szmatkà, wytrzeæ do sucha i pozostawiæ do wyschniêcia. Aby uniknàæ znieksztaâcenia, odbarwieñ lub porysowania, nie naleåy uåywaæ substancji lotnych, takich jak benzyna lub rozcieñczalnik, ani spryskiwaæ drukarki ãrodkami owadobójczymi. Jeåeli wewnàtrz drukarki znajduje siê kurz lub brud, naleåy jà wyczyãciæ miêkkà, suchà szmatkà. Co najmniej raz w roku naleåy odâàczyæ wtyczkê z gniazda zasilania. Przed ponownym podâàczeniem naleåy wyczyãciæ wtyczkê i gniazdo z kurzu i brudu. Nagromadzony kurz i brud stwarzajà ryzyko poåaru. G _1.00 Copyright

62 Czyszczenie i regulacja drukarki Regulacja rejestracji koloru Jeåeli pogorszenie jakoãci kolorów w dokumentach nastàpiâo po przeniesieniu drukarki, przeprowadä automatycznà regulacjê koloru. A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Obsâuga], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Obsâuga Zostanie wyãwietlone menu konserwacji. C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Rejestr. koloru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Zostanie wyãwietlony komunikat kontrolny. Naciãnij# aby regulowaæ 62

63 Czyszczenie i regulacja drukarki D Naciãnij przycisk {# Akcep}. Rozpocznie siê automatyczna regulacja koloru i zostanie wyãwietlony nastêpujàcy komunikat. Regulacja... Nie wyâàczaj zasilania, gdy na wyãwietlaczu pojawi siê komunikat [Regulacja...], poniewaå moåe to spowodowaæ awariê urzàdzenia. Automatyczna regulacja koloru trwa ok. 30 sekund. Po zakoñczeniu zostanie wyãwietlony komunikat z potwierdzeniem. Zakoñczone E Naciãnij przycisk {Wyjãc}. Powrót do menu obsâugi. F Naciãnij przycisk {Gotowa}. Zostanie wyãwietlony ekran poczàtkowy. 63

64 Czyszczenie i regulacja drukarki Korekta gradacji koloru Gradacja koloru stosowana podczas drukowania w kolorze moåe lekko róåniæ siê w zaleånoãci od kilku czynników. Czêste drukowanie tego samego pliku oraz niedawna wymiana tonera mogà przyczyniæ siê do wystàpienia zmian w odcieniach kolorów. W takim przypadku, aby otrzymaæ poprawne wydruki, zastosuj korektê gradacji kolorów; funkcja ta nie wymaga raczej dokonania jakichkolwiek szczegóâowych ustawieñ. Jeãli wykonanie jednorazowej korekty nie daje odpowiednich wyników, powtórz operacjê kilkakrotnie, zgodnie z wymaganiami. Korekcja gradacji kolorów bêdzie stosowana do wszystkich zadañ uåytkownika. Uåywaj tego samego rodzaju papieru do wykonywania serii wydruków o skorygowanej gradacji. Zastosowanie papieru innego rodzaju moåe uniemoåliwiæ zauwaåenie korekty. Operacja ta wymaga uåycia arkusza testowego kalibracji koloru doâàczonego do zestawu. Korekcjê gradacji koloru przeprowadza siê w nastêpujàcej kolejnoãci: 64

65 Czyszczenie i regulacja drukarki Ustaw wartoãæ korekcji gradacji Podczas drukowania moåna okreãliæ róåne wartoãci gradacji w dwóch zakresach: obszary jasne (podãwietlenia) i ãrednie (póâcienie). Wartoãci korekcji dla podãwietleñ i póâcieni moåna ustawiæ odpowiednio za pomocà opcji Kalibr.1 i Kalibr.2. A Naciãnij przycisk {Menu}. Zostanie wyãwietlony ekran [Menu]. B Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Obsâuga], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Menu: Obsâuga Zostanie wyãwietlone menu konserwacji. C Naciskaj przycisk {U} lub {T}, aby wyãwietliæ opcjê [Kalibrac.koloru], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. Jeåeli przeprowadzana jest tylko kalibracja 2, przejdä do punktu L. D Sprawdä, czy komunikat [Start Kalib.1] zostaâ wyãwietlony, a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}. E Sprawdä, czy zostaâ wyãwietlony komunikat [Tak], a nastêpnie naciãnij przycisk {# Akcep}, aby wydrukowaæ arkusz korekcji gradacji 1. 65

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek

Podrêcznik sieciowy. Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 Konfiguracja Windows Uåywanie serwera druku Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to:

Znaki towarowe. System operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Nazwy produktów systemu operacyjnego Windows XP to: Podrêcznik sprzêtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przewodnik po drukarce Instalacja moduâów opcjonalnych Podâàczanie drukarki Konfiguracja Papier i inne noãniki Wymiana materiaâów eksploatacyjnych i zestawu eksploatacyjnego

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie problemów Dodatek

Bardziej szczegółowo

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny. Instrukcja obsâugi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pierwsze kroki Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Narzêdzia uåytkownika Rozwiàzywanie problemów Inne funkcje Uwagi Zabezpieczenia Dane techniczne Przed rozpoczêciem

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania / skanowania

Poradnik drukowania / skanowania Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie z funkcji skanera Dodatek Podrêcznik naleåy uwaånie przeczytaæ przed uåyciem urzàdzenia oraz zachowaæ do

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik kopiowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania 1 3 4 5 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Rozwiàzywanie problemów Narzêdzia uåytkownika (Funkcje kopiarki/serwera dokumentów) Dane techniczne Przed uåyciem tego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Przewodnik instalacji. Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Przewodnik instalacji 1 2 3 Poczàtek pracy Instalowanie programu DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Wstêp Program DeskTopBinder V2 Lite umoåliwia integrowanie i zarzàdzanie róånymi rodzajami danych, takimi

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit type 3030. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania

Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Instrukcja obsâugi Poradnik kopiowania Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2027

Printer/Scanner Unit Type 2027 Printer/Scanner Unit Type 2027 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 2 Konfigurowanie sterownika drukarki i anulowanie zadania wydruku Korzystanie z funkcji Serwer dokumentów Wydruk próbny/wydruk bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne. Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera. Uwagi: Do automatycznego podajnika dokumentów nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki.

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki. Skrócony opis Informacje na temat drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki 3 9 8 7 6 5 4 Użyj Działanie przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Źródła i parametry nośników wydruku

Źródła i parametry nośników wydruku Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje o nośnikach, które można stosować w drukarce, a także istotne informacje o źródłach nośników i odbiornikach. Szczegółowe informacje na temat parametrów różnych

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji. Strona 1 z 7 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik oprogramowania

Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przygotowanie do drukowania Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Wprowadzanie ustawieñ drukarki na panelu operacyjnym

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów

Poradnik kopiarki/serwera dokumentów Instrukcja obsâugi Poradnik kopiarki/serwera dokumentów 1 3 4 Umieszczanie oryginaâów Kopiowanie Serwer dokumentów Zaâàcznik Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania

Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Instrukcja obsâugi Podrêcznik oprogramowania Informacje wstêpne Podrêczniki do tej drukarki...8 Przygotowanie do drukowania Szybka instalacja...9 Potwierdzanie metody poâàczenia...11 Poâàczenie sieciowe...11

Bardziej szczegółowo

Informacje o urzàdzeniu

Informacje o urzàdzeniu Instrukcja obsâugi Informacje o urzàdzeniu 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzanie tekstu Dodatek Przed uåyciem tego urzàdzenia naleåy dokâadnie zapoznaæ siê z niniejszym podrêcznikiem i przechowywaæ go w âatwo

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów informują o sposobach wykorzystania funkcji drukarki w celu zmiany ustawień wydruków kolorowych i dostosowania ich według potrzeby. Menu jakości

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Seria P1000/P2000 Drukarka Laserowa Podręcznik Użytkownika http://www.pantum.com Version:V1.1 AA2B- 2789-A L0 Ⅰ Urządzenie posiada w module lasera diodę laserową klasy IIIB. Aby nie narazić się na kontakt

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 2500. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 2500 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Bezpoãrednie drukowanie z aparatu cyfrowego (PictBridge) Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis Skrócony opis Ogólne informacje o drukarce 7 6 5 4 1 1 Odbiornik na 150 arkuszy 2 Zasobnik na 250 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 550 arkuszy (opcjonalna) 4 Podajnik ręczny 5 Przednie

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 6 7 8 Pierwsze kroki Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Ustawienia drukarki Korzystanie z funkcji Serwer

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Luty 2013 2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Bardziej szczegółowo

TomTom ecoplus Reference Guide

TomTom ecoplus Reference Guide TomTom ecoplus Reference Guide Contents Przed instalacją 3 Witamy... 3 Elementy... 3 Wymagania... 3 Instalacja ecoplus 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth w WEBFLEET... 5 Konfiguracja połączenia Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet Drukarka wyposażona jest w dwa standardowe źródła nośników, zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik standardowy) oraz podajnik uniwersalny. Dalsze informacje można znaleźć wrozdziale Ładowanie i korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i uåytkowników

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu skanowania do folderu Dostarczanie zeskanowanych plików Korzystanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7

Jakość koloru. Menu Jakość. Strona 1 z 7 Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów stanowią pomoc w poznawaniu, jak za pomocą dostępnych funkcji drukarki można zmieniać ustawienia kolorowych wydruków i dostosowywać je do

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Korzystanie z modelu drukarki z wyświetlaczem 2-wierszowym. Informacje na temat drukarki

Skrócony opis. Korzystanie z modelu drukarki z wyświetlaczem 2-wierszowym. Informacje na temat drukarki Skrócony opis Korzystanie z modelu drukarki z wyświetlaczem 2-wierszowym Informacje na temat drukarki Przy użyciu panelu sterowania drukarki Przyciski Przeznaczenie 1 Przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo