SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014

2 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE Cel 1 - w zakresie wsparcia procesów na Uczelni Cel 2 w zakresie kosztów informatycznych Cel 3 w zakresie zasad organizacyjnych Cel 4 - w zakresie infrastruktury informatycznej Cel 5 - w zakresie utrzymanie i administracji systemów PRZYPISANIE ZASAD DO OBSZARÓW DZIAŁAŃ NADZÓR NAD DZIAŁANIAMI CENTRUM INFORMATYZACJI System nadzoru Inicjatywa projektu Realizacja projektu Wydatki budżetowe Eksploatacja i rozwój Nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym PARAMETRY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRUM INFORMATYZACJI Zakres kompetencji Centrum Informatyzacji Wykaz usług świadczonych przez Centrum Informatyzacji Przygotowanie rozwiązań informatycznych Rozbudowa oraz modyfikacja systemów Wsparcie informatyczne Utrzymanie i administracja systemów Sposób monitorowania parametrów jakościowych usług Wartości docelowe parametrów jakościowych Przygotowanie rozwiązań informatycznych Rozbudowa oraz modyfikacja systemów Utrzymanie i administracja systemów Zasady współpracy Centrum Informatyzacji z jednostkami organizacyjnymi SYSTEMY INFORMATYCZNE UCZELNI ARCHITEKTURA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Warstwa komponentów Transmisja danych Sprzęt do przetwarzania danych

3 Systemy wirtualizacyjne Systemy operacyjne Systemy baz danych Warstwa połączeń Sieć uczelniana Sieć strukturalna Fizyczna komunikacja między systemami Warstwa systemów Warstwa użytkownika Praca zdalna, planowane przestoje konserwacyjne KOMPETENCJE WYMAGAJĄCE ROZWOJU USŁUGI ZEWNETRZNE REKOMENDACJE UZP Opracowywanie i utrzymanie planów rozwoju systemów informatycznych Zakres praw przenoszonych przez wykonawcę na zamawiającego Inne warunki w umowach Wymagania odnośnie dokumentacji systemu Opis zasad udzielania zamówień na systemy informatyczne ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAŁĄCZNIK NR Szczegółowa analiza Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku ZAŁĄCZNIK NR Szczegółowa analiza Założeń Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku ZAŁĄCZNIK NR Podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród studentów i doktorantów ZAŁĄCZNIK NR Rejestr ryzyka Centrum Informatyzacji DOKUMENTY ZWIĄZANE

4 1. CELE STRATEGICZNE Przedstawione w dokumencie głównym Strategii kierunki rozwoju osiągnięte zostaną poprzez realizację celów strategicznych stanowiących mechanizm wspomagający podejmowanie decyzji, mających na celu zapewnienie skoordynowanych działań dla wsparcia informatycznego jednostek organizacyjnych Uczelni przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków oraz w organizacji, o której mowa w niniejszym załączniku do Strategii. Warunek: Centralizacja usług wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych. Dopiero po całkowitym wdrożeniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie możliwość uzyskania poniższych celów Cel 1 - w zakresie wsparcia procesów na Uczelni Określa się następujące szczegółowe cele strategii informatyzacji: 1. Z punktu widzenia interesariuszy 1 Uczelni: zapewnienie możliwości załatwienia większości spraw poprzez e-usługi drogą elektroniczną; możliwość uzyskania drogą elektroniczną informacji o przebiegu realizacji sprawy. 2. Z punktu widzenia Uczelni: maksymalizację ilości czynności wykonywanych drogą elektroniczną; wprowadzenie możliwości pomiaru efektywności pracy poprzez pomiary miar jakości realizacji procesów uczelnianych; poprawę jakości procesów decyzyjnych poprzez dostarczenie informacji niezbędnych do ich podjęcia. Mając na względzie cele określone powyżej, zakłada się, iż prace podejmowane w ramach niniejszej Strategii będą zmierzały do osiągnięcia następujących rezultatów: 1. Wszystkie sprawy klientów Uczelni będzie można załatwić a poprzez usługi świadczone drogą elektroniczną (e-usługi).. 2. Dla każdej sprawy klienta Uczelni będzie możliwość uzyskania drogą e-usług, szczegółowej informacji o jej przebiegu % usług świadczonych będzie dla urządzeń mobilnych. 4. Dla co najmniej 70% wszystkich procesów Uczelni wprowadzone zostaną miary jakości realizacji, których pomiar będzie następował automatycznie. 5. Co najmniej 80% użytkowników systemu pozytywnie oceni jego działanie Cel 2 w zakresie kosztów informatycznych Nowe wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Uczelni powodują ograniczony wzrost rocznych kosztów informatycznych. Miara realizacji celu: % wzrostu budżetu kosztowego. 1 Interesariusz podmiot, który może wpływać na organizację lub pozostaje pod wpływem jej działalności. Klient interesariusz będący odbiorcą produktu (ów) lub/i usług (i).

5 Wartość docelowa miary realizacji celu na koniec każdego roku (licząc od wdrożenia projektu e-usług): 5% Cel 3 w zakresie zasad organizacyjnych Uregulowane i jednolite zasady współpracy Centrum Informatyzacji z jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Miara realizacji celu: % jednostek organizacyjnych Uczelni, z którymi uzgodniono zasady współpracy z Centrum Informatyzacji. Wartość docelowa miary realizacji celu na koniec okresu ważności niniejszej Strategii: 100% Cel 4 - w zakresie infrastruktury informatycznej Budowa centralnej infrastruktury technicznej oraz organizacyjnej o konstrukcji umożliwiającej wprowadzanie dowolnych zmian w organizacji pracy, przy minimalnych nakładach na zmiany w systemach informatycznych. 1. Miara realizacji celu: % liczby systemów informatycznych opartych o rozwiązania wirturalizacyjne obejmujące cloud computing (chmura prywatna), grid computing (dla obliczeń w wielkiej skali). 2. Miara realizacji celu: % ilości systemów informatycznych opartych o pamięci masowe. 3. Miara realizacji celu: % liczby systemów, którym zapewniono infrastrukturę niezawodnościową klasy High Availability. 4. Miara realizacji celu: % liczby systemów, którym zapewniono poufność, dostępność oraz integralność w wyniku zastosowania ośrodka zapasowego. 5. Miara realizacji celu: % liczby systemów dziedzinowych zintegrowanych w wyniku zastosowania systemu klasy Business Intelligence. 6. Miara realizacji celu: % liczby systemów korzystających z zasobów scentralizowanych. 7. Alternatywny miernik % realizacji projektów bez nakładów na infrastrukturę informatyczną. Wartość docelowa miary realizacji celu na koniec okresu ważności niniejszej Strategii: 1. 80% dla miary % dla miary % dla miary % dla miary % dla miary % dla miary % dla miernika alternatywnego. Alternatywne propozycje mierników, możliwe do zastosowania po ugruntowaniu się na Uczelni podejścia związanego z budową potencjału architektonicznego 2 : 2 Na podstawie opracowania Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne. i wybrane zastosowania praktyczne. Andrzej Sobczak. Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem,

6 1. Procent systemów informatycznych nabytych w jednostce czasu, które są zgodne z architekturą docelową / pryncypiami architektonicznymi / standardami architektonicznymi. 2. Procent projektów, których produkty uzyskały akceptację Rady Centrum w stosunku do całkowitej liczby projektów realizowanych w ustalonej jednostce czasu. 3. Liczba zmian wprowadzonych do modeli opisujących Architekturę dla stanu docelowego na poziomie strategicznym w przeciągu jednostki czasu (np. w przeciągu pół roku). 4. Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi pryncypiami architektonicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby. 5. Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi standardami technicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby. 6. Procent systemów odziedziczonych (legacy), które zostały zastąpione nowymi rozwiązaniami (zgodnymi z architekturą docelową) w stosunku do całkowitej liczby systemów odziedziczonych (legacy) Cel 5 - w zakresie utrzymanie i administracji systemów Utrzymanie systemów odbywa się poprzez stosowanie zgodnych ze Strategią zasad, dotyczących pracy zdalnej oraz planowanych przestojów konserwacyjnych. Miara realizacji celu: określenie oraz zatwierdzenie poziomu dostępności różnych usług, odmiennie w różnych porach dnia i nocy, w celu umożliwienia planowania przestojów konserwacyjnych i zastosowania pracy zdalnej, nastąpi nie później niż pół roku od zatwierdzenia niniejszej Strategii. 2. PRZYPISANIE ZASAD DO OBSZARÓW DZIAŁAŃ Zasady przedstawione w niniejszej Strategii zestawiono w poniższej tabeli, przypisując je do odpowiednich obszarów działań, objętych Strategią. Lp. Obszar działań Oznaczenie zasady Nadzór nad działaniami Centrum Informatyzacji 1. System nadzoru nad działaniami Centrum Informatyzacji Z.1, Z.2, Z.3, Z.4, Z.5 2. Inicjatywa projektu Z.6, Z.7, Z.8, Z.9, Z Realizacja projektu Z.11, Z.12, Z.13, Z.14, Z.15, Z.16, Z.17, Z Wydatki budżetowe Z Eksploatacja Z Nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym Z.21 Parametry sług świadczonych przez Centrum Informatyzacji 7. Zakres kompetencji Centrum Informatyzacji Z.22, Z Wykaz usług świadczonych przez Centrum Informatyzacji Z Wykaz głównych parametrów jakościowych usług Z.25, Z Sposób monitorowania parametrów jakościowych usług Z Wartości docelowe parametrów jakościowych Z Zasady współpracy Centrum Informatyzacji z jednostkami Z.29 org. Systemy informatyczne Uczelni 6

7 Lp. Obszar działań Oznaczenie zasady 13. Budowa potencjału architektonicznego Z Systemy procesów podstawowych Z Systemy warstwy pomocniczej Z Systemy analityczno-raportujące Z Rozwój systemów informatycznych Z Model referencyjny zintegrowanej infrastruktury Z.35 informatycznej Architektura infrastruktury informatycznej 19. Warstwa komponentów Z.36, Z.37, Z.38, Z.39, Z.40, Z.41, Z.42, Z.43, Z.44, Z.45, Z.46, Z.47, Z.49, Z.50, Z.51, Z.52, Z.53, Z Warstwa połączeń Z.55, Z.56, Z.57, Z.58, Z.59, Z.60, Z.61, Z.62, Z.63, Z Warstwa systemów Z.65, Z.66, Z.67, Z Warstwa użytkownika Z.69, Z.70, Z.71, Z.72, Z.73, Z.74, Z.75, Z.76, Z.77, Z.78, Z.79, Z.80, Z.81, Z.82, Z.83 Kompetencje wymagające rozwoju 23. Szkolenia Z Umowy Z.85 Usługi zewnętrzne 25. Umowy Z.86 Rekomendacje UZP 26. Wymagania odnośnie opracowywania i utrzymania Z. 87 planów rozwoju systemów informatycznych 27. Zakres praw przenoszonych przez wykonawcę na zamawiającego w toku realizacji zamówień na systemy Z.88 informatyczne 28. Inne warunki w umowach Z Wymagania odnośnie dokumentacji systemu Z.90, Z.91, Z Opis zasad udzielania zamówień na systemy Z.93 informatyczne Zarządzanie ryzykiem 31. Polityka informatyzacji Z.94 7

8 3. NADZÓR NAD DZIAŁANIAMI CENTRUM INFORMATYZACJI W rozdziale przedstawiono w szczególności założenia strategiczne dotyczące organizacji projektów informatycznych oraz ich finansowania, miejsce służb informatycznych w organizacji Uczelni, nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym Uczelni oraz zasady współpracy służb informatycznych z użytkownikami System nadzoru Z.1. Na Politechnice Warszawskiej powołana jest Rada Centrum. Z.2. Rada Centrum w szczególności zatwierdza: organizację działań Centrum Informatyzacji, przyjętą na podstawie zbiorów referencji, o których mowa w niniejszym dokumencie; projekty do realizacji; priorytety realizacji projektów, o których mowa powyżej; budżet Centrum Informatyzacji na dany rok budżetowy oraz ewentualne zmiany w roku budżetowym, na podstawie danych od jednostek organizacyjnych, w tym np. głównych użytkowników danych oraz propozycji planów Centrum Informatyzacji. Zakłada się, że zatwierdzony dla Centrum Informatyzacji budżet, powinien zapewnić co najmniej: a) utrzymanie wdrożonych systemów na poziomie pozwalającym na zapewnienie wskaźników jakościowych, o których mowa w niniejszej Strategii; b) rozbudowę oraz rozwój posiadanych systemów zgodnie z rosnącą ilością przetwarzanych danych oraz wymogami bezpieczeństwa; c) rozwój o nowe usługi; d) narzędzia i oprogramowanie informatyczne niezbędne dla realizacji zadań przez pracowników Uczelni; e) szkolenia dla pracowników Centrum, plany szkoleniowe dla pracowników Centrum Informatyzacji, na podstawie informacji przedstawianej przez Dyrektora Centrum Informatyzacji z wyprzedzeniem pozwalającym na uwzględnienie podjętych przez Radę Centrum decyzji w planie szkoleniowym Uczelni. Z.3. W celu zapewnienia przejrzystości, spójności i powtarzalności działań Centrum Informatyzacji, Centrum wykonuje swoje działania zgodnie z ustalonymi procesami oraz procedurami (planuje się zastosowanie znanych metodyk, dobrych praktyk oraz na podstawie wytycznych przeprowadzanych audytów wewnętrznych i zewnętrznych). Z.4. Cykl pracy Centrum Informatyzacji składa się z następujących faz: przygotowanie rozwiązań informatycznych (inicjatywa projektu, realizacja projektu), wydatki budżetowe, eksploatacja (utrzymanie systemów, wnioskowanie o zmiany, planowanie budżetu, ServiceDesk), bezpieczeństwo systemów. Z.5. System nadzoru nad działaniami Centrum Informatyzacji powinien zapewniać pełną transparentność i możliwość kontroli podejmowanych przez Centrum Informatyzacji działań w każdym ww. cyklu działań. 8

9 Z.6. Poniższa tabela przedstawia cykl pracy Centrum Informatyzacji oraz system nadzoru nad podejmowanymi działaniami w każdej z faz. Faza realizacji Szczegółowe czynności Odpowiedzialność Nadzór Inicjatywa projektu Powołanie głównego użytkownika Dyrektor Pionu Wdrożeń Komitet Sterujący Opracowanie analizy procesów Gestor, główny użytkownik przy Rada Centrum wsparciu Komórki ds. Analiz i Strategii Informatyzacji Usług i Procesów wdrożeniowych Pion Wdrożeń Centrum Informatyzacji Opracowanie wymagań niefunkcjonalnych Komórka ds. Analiz i Strategii Informatyzacji Usług i Procesów wdrożeniowych Pion Wdrożeń Centrum Informatyzacji Dyrektor Centrum Informatyzacji Realizacja projektu Powołanie Komitetu sterującego Wnioskuje Dyrektor jednostki organizacyjnej wiodącej w projekcie Wydatki budżetowe Eksploatacja Bezpieczeństwo systemów Dyrektor Centrum zgodnie z Regulaminem Powołanie zespołów roboczych Kierownik projektu Komitet Sterujący Prace projektowe Zgodnie z Prince 2 Zgodnie z Prince 2 Zatwierdzenie projektu Zgodnie z Prince 2 Zgodnie z Prince 2 Wdrożenie Zgodnie z Prince 2 Zgodnie z Prince 2 Opracowanie wniosku zgodnie z procedurami SIWZ Postępowanie o zamówienie publiczne Utrzymanie i administracja systemów informatycznych Wnioskowanie o zmiany w systemach Planowanie budżetu zmian w systemach Dyrektor jednostki organizacyjnej wiodącej w projekcie Dyrektor jednostki organizacyjnej wiodącej w projekcie przy współpracy Komórki ds. Budżetu, Przygotowania Zamówień Publicznych oraz Programów Pomocowych Centrum Informatyzacji Komórka ds. Budżetu, Przygotowania Zamówień Publicznych oraz Programów Pomocowych Centrum Informatyzacji Pion Eksploatacji Centrum Informatyzacji Gł. Użytkownik do Pionu Wdrożeń Centrum Informatyzacji Komórka ds. Budżetu, Przygotowania Zamówień Publicznych oraz Programów Pomocowych Centrum Informatyzacji Zgodnie z procedurami zamówień publicznych Zgodnie z procedurami zamówień publicznych Dyrektor Centrum Informatyzacji Dyrektor Centrum Informatyzacji Zgodnie z procedurą Zgodnie z Regulaminem Centrum ServiceDesk Pion Eksploatacji Dyrektor Centrum Informatyzacji Opracowanie polityki Gł. użytkownik, Stanowisko ds. Zgodnie bezpieczeństwa Bezpieczeństwa, wskazane osoby z Regulaminem z Pionu Eksploatacji oraz Wdrożeń Aktualizacja polityki bezpieczeństwa Gł. użytkownik, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, wskazane osoby z Pionu Eksploatacji oraz Wdrożeń Zgodnie z Regulaminem Audyt Dyrektor Pionu Wdrożeń Zgodnie z Regulaminem 9

10 3.2. Inicjatywa projektu Z.7. Centrum Informatyzacji bierze udział przede wszystkim w projektach informatycznych związanych z budową systemów przedstawionych w niniejszej Strategii. Z.8. Każda inicjatywa związana z nowym projektem wymaga powołania głównego użytkownika danych oraz głównego użytkownika budowanego systemu aplikacyjnego, które to dane zostaną objęte projektem. Z.9. Dla każdego projektu uruchamianego na Uczelni, przygotowywana jest przez głównego użytkownika analiza zawierająca co najmniej następujące elementy: część procesową w części procesowej znajduje się opis podstaw realizacji projektu. Przyczyny te mogą wynikać zarówno z potrzeb wewnętrznych Uczelni, jak i ze zmian zachodzących w otoczeniu Uczelni (np. zmian w prawie). W części tej przedstawione są również cele stawiane przed projektem; część techniczną zawiera wariantowe rozwiązania techniczne procesu przedstawionego w części procesowej; część ekonomiczną zawiera analizę finansową wykonywaną w oparciu o plany budżetowe Uczelni; ewentualne powiązania z innymi systemami Uczelni; plan i tryb zamówień publicznych, w tym na usługi przygotowawcze, doradcze i inne; ewentualne zapewnienie interoperacyjności budowanego systemu z systemami zewnętrznymi. Z.10. Centrum Informatyzacji przygotowuje wymagania niefunkcjonalne dla uruchamianego projektu. Z.11. Główny użytkownik danych ma obowiązek współpracować z Centrum Informatyzacji na każdym etapie realizacji projektu Realizacja projektu Z.12. Realizacja projektów informatycznych prowadzona jest w oparciu o metodykę PRINCE 2, w ramach której, w szczególności należy uwzględnić takie procesy, jak zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami, zarządzanie incydentem, zarządzanie problemem. Z.13. Dla projektów informatycznych każdorazowo powołuje się Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą: przedstawiciel Klienta/Klientów Wewnętrznych; przedstawiciel Centrum Informatyzacji; przedstawicie wykonawcy projektu; Kierownik projektu (ze strony Uczelni); Kierownik zespołu wykonawcy. 10

11 Z.14. Dla projektów informatycznych kierownikiem projektu jest główny użytkownik lub przedstawiciel wyłoniony z jednostki organizacyjnej, dla którego przeznaczona będzie budowana aplikacja. Z.15. W Pionie Wdrożeń Centrum projekty wspiera Biuro Wsparcia Projektów i Szkoleń zatrudniająca certyfikowanych Kierowników projektu. Z.16. Projekty informatyczne muszą być zgodne ze standardami, o których mowa w niniejszej Strategii. Z.17. Wymagania niefunkcjonalne dla systemów teleinformatycznych 3, budowanych w ramach projektów, powinny spełniać cele i wskaźniki określone w niniejszej Strategii. Z.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu powinna obejmować w szczególności takie fazy funkcjonowania systemu, jak: opracowanie koncepcji; wybór wykonawcy; projekt; wykonanie; testy; uruchomienie; odbiór; eksploatacja (w tym eksploatacja próbna); rozwój, w rozumieniu Rekomendacji UZP Wydatki budżetowe Z.19. Realizacje procesów zakupów oraz kontraktowania usług w obszarze informatyki wykonuje Centrum Informatyzacji, zgodnie z obwiązującymi wymaganiami prawnymi oraz regulaminami Eksploatacja i rozwój Z.20. Eksploatacja i rozwój systemów informatycznych wymaga oceny uzyskania zakładanych poziomów jakości pracy tych systemów, określonych w wymaganiach, tworzonych w czasie formułowania wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych. Zakłada się, że będzie istnieć procedura nadzoru nad realizacją projektu teleinformatycznego. 3 wymagania niefunkcjonalne dotyczą tego, jak system powinien realizować swoje zadania; np. wymagania dotyczące koniecznych zasobów, ograniczeń czasowych, niezawodności, bezpieczeństwa, przenośności, współpracy z określonymi narzędziami i środowiskami, zgodności z normami i standardami, a także przepisami prawnymi, w tym dotyczącymi tajności i prywatności, itp. 11

12 3.6. Nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym Z.21. Dyrektor Centrum Informatyzacji, wraz z głównym użytkownikiem, Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa oraz Stanowiskiem ds. Bezpieczeństwa określają politykę bezpieczeństwa informatycznego Uczelni, w tym, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zasady ochrony danych osobowych we współpracy z Pełnomocnikiem ds. Bezpieczeństwa (dla systemów zintegrowanych w ramach centrum usług wspólnych CI), w tym zasady, regulaminy i procedury. Centrum prowadzi również stałą analizę incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym, a także wyjaśnienia związane z tymi incydentami. 4. PARAMETRY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRUM INFORMATYZACJI 4.1. Zakres kompetencji Centrum Informatyzacji Z.22. Zbiór referencji stosowanych przez Centrum Informatyzacji do realizacji zadań transformacyjnych, w tym COBIT 4.1; ITIL V3 (2011 edition); ISO/IEC 20000; ISO/IEC 27001; ISO/IEC 38500; TOGAF 9; PMBOK (PMI); Standard Portfolio Management (PMI), nowsze edycje tych standardów lub nowe referencje, które uznane zostaną za niezbędne do realizacji zadań transformacyjnych. Z.23. Centrum Informatyzacji realizuje zadania określone w regulaminie, w szczególności obejmujące następujące obszary merytoryczne: przygotowywania rozwiązań informatycznych, w tym realizacja niniejszej Strategii informatycznej; rozbudowa oraz modyfikacja posiadanych systemów; utrzymanie i administracja systemów informatycznych; wsparcie informatyczne dla użytkowników realizujących procesy uczelniane, wsparcie dla jednostek organizacyjnych realizacjach procesy dydaktyczne i naukowobadawcze, zgodnie z zapisami Strategii Wykaz usług świadczonych przez Centrum Informatyzacji Z.24. Centrum Informatyzacji realizuje usługi w następującym zakresie: - przygotowywanie rozwiązań teleinformatycznych formułowanie wymagań niefunkcjonalnych dla budowanych systemów informatycznych, usługa doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez pracowników Centrum Informatyzacji gestorom oraz głównym użytkownikom przy opisaniu potrzeb i wymagań klienta, projektowaniu rozwiązań informatycznych oraz przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań niefunkcjonalnych. Wiodącą rolę w projekcie pełni gestor powstającej lub modyfikowanej aplikacji. Poczynione w trakcie przygotowania rozwiązań informatycznych ustalenia, wymagają zatwierdzenia przez dyrektora Centrum Informatyzacji; - rozbudowa oraz modyfikacja systemów usługa planowania rozbudowy oraz modyfikacji, a następnie realizacji planów budżetowych poprzez zamówienia publiczne na zakup zasobów i usług teleinformatycznych (zewnętrznych), w tym szczególności zakupu sprzętu, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, części komputerowych oraz usług serwisowych; 12

13 - utrzymanie i administracja systemów usługa zapewnienia działania systemu/aplikacji informatycznych pod kątem ich funkcjonalności, wydajności i dostępności; usługi świadczone są we wspólnej zintegrowanej i scentralizowanej infrastrukturze teleinformatycznej Uczelni w centrum usług wspólnych CI; - wsparcie informatyczne usługa polegająca na przyjmowaniu i obsłudze zgłoszeń pracowników Uczelni w zakresie problemów w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych we wspólnej zintegrowanej i scentralizowanej infrastrukturze teleinformatycznej Uczelni w centrum usług wspólnych CI. Z.25. Dla stałego nadzoru i oceny zmian w obszarze technik informacyjnych zostaną wprowadzone następujące wskaźniki jakościowe w odpowiednich obszarach działania: Przygotowanie rozwiązań informatycznych Indywidualna ankieta satysfakcji klienta z racji specyfiki prowadzonych działań, w tym zakresie przewiduje się wprowadzenie ankiety personalnej, jako miary zadowolenia klienta z przeprowadzonych wspólnie prac. Ze względu na incydentalny charakter świadczonych usług, istotne jest dobre zrozumienie potrzeb i wsparcie w ich wyartykułowaniu, stąd ankieta wydaje się najlepiej odzwierciedlać ulotność relacji, która nawiązuje się między stronami Rozbudowa oraz modyfikacja systemów % zakupów niezrealizowanych wskaźnik ocenia jaki procent zakupów nie został zrealizowany w związku z rozbieżnością między planowanym, a rzeczywistym budżetem. Analiza wydatków wymaga podania przyczyn rozbieżności Wsparcie informatyczne Czas trwania incydentu określa średni czas, w którym jest rozwiązywany problem zgłoszony przez użytkownika czas liczony jest od momentu rozpoznania problemu do jego rozwiązania (uwzględnia wszystkie wydziały Centrum Informatyzacji, biorące udział w rozwiązaniu problemu); % rozwiązywanych problemów określa jaka ilość problemów jest rozwiązywana od momentu rozpoznania problemu do jego wznowienia; % realizowanych zadań wskazuje jaka ilość zgłoszeń jest realizowana przez komórki Centrum Informatyzacji; % reklamowanych zgłoszeń jest parametrem określającym jakość rozwiązywanych problemów. Pozwoli na identyfikację zespołów i pracowników Centrum Informatyzacji wykonujących pracę bez należytego zachowania jakości; % zgłoszeń z czasem realizacji > 2 tygodnie parametr służy identyfikacji ilości zgłoszeń, które trwają bardzo długo; w szczególności pomiar ma za zadanie uwzględnić wpływ serwisu zewnętrznego na czas realizacji zgłoszenia; Personalna ankieta satysfakcji wprowadzenie możliwości oceny jakości pracy wykonywanej przez specjalistów Centrum Informatyzacji. Ankieta byłaby dobrowolna, a informacja o niej znajdowałaby się w potwierdzeniu zamykającym zgłoszenie. Dzięki temu, nie przesyłając dodatkowej korespondencji do użytkownika, istnieje możliwość wypowiedzenia się nt. jakości pracy pracownika Centrum, 13

14 w szczególności Zespołu Service Desk; jednocześnie pracownicy Centrum Informatyzacji mają możliwość odniesienia się do oceny zawartej w ankiecie, co ma kluczowy wpływ na poprawę jakości (związaną w szczególności ze zrozumieniem i zapamiętaniem rozwiązania problemu). Z.26. Obsługa incydentu może być eskalowana przez pracowników Service Desk do pracowników innych Zespołów Pionu Eksploatacji, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Centrum Utrzymanie i administracja systemów % dostępności systemów wskaźnik będzie syntetycznym parametrem dostępności systemów i usług składowych dla 6 podstawowych procesów na Uczelni. Z zakresu pomiaru zostaną wyjęte tzw. okna serwisowe, tj. przerwy konserwacyjne systemów; % realizacji zgłoszeń w ustalonym SLA dla usług (w tym zgłoszenia awarii systemów oraz zgłoszenia bezpośrednich problemów użytkowników) dla każdej istotnej kategorii zgłoszeń pracownika zostanie ustalony maksymalny czas, w jakim problem powinien zostać usunięty (SLA). Wskaźnik określa jaki procent zgłoszeń został zrealizowany w ramach przyjętych założeń; % utylizacji infrastruktury w zakresie zasobów wskaźnik określa jaki jest stopień wykorzystania posiadanego w Centrum sprzętu. Badanie tego wskaźnika pozwoli ograniczyć nowe zakupy przez lepszą alokację zasobów dla systemów lub pozwoli zrealizować z wyprzedzeniem zakupy przy braku określonych zasobów. % recyklingu wskaźnik określa jaki stopień likwidowanego sprzętu został przekazany, w ramach likwidacji, jednostkom wyspecjalizowanym do jego likwidacji Sposób monitorowania parametrów jakościowych usług. Z.27. Monitorowanie parametrów jakościowych świadczonych usług będzie opierało się o następujące narzędzia: centralny system monitorowania; system wsparcia funkcjonalnego obsługi aplikacji informatycznych oraz usuwania problemów informatycznych (tzw. ServiceDesk); na podstawie ankiety w przypadku przygotowania wymagań do wdrożenia rozwiązań informatycznych; Największa ilość parametrów jakościowych będzie mierzona przez narzędzia zautomatyzowane (centralny system monitoringu i narzędzie ServiceDesk). Dane bieżące będą dostępne on-line dla pracowników Centrum Informatyzacji w celu samokontroli, a dodatkowo dane syntetyczne (główne wskaźniki jakościowe) będą docelowo, publikowane w formie diagramów, dla wszystkich zainteresowanych (docelowo w Intranecie). 14

15 4.4. Wartości docelowe parametrów jakościowych Z.28. Zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników jakościowych: Przygotowanie rozwiązań informatycznych indywidualna ankieta satysfakcji klienta 95% ocen pozytywnych; Rozbudowa oraz modyfikacja systemów % zakupów niezrealizowanych 10%; Wsparcie informatyczne czas trwania incydentu 4 h robocze; % realizowanych zadań na 1 linii przy pierwszym kontakcie 50%; % realizowanych zadań na 1 linii 60%; % reklamowanych zgłoszeń 5%; %zgłoszeń z czasem realizacji > 2 tygodnie. 1%; Personalna ankieta satysfakcji brak wartości docelowej (wskaźnik decyzyjny); Utrzymanie i administracja systemów Poniższe parametry są słuszne przy założeniu, że zatwierdzone są zasady wynikające z pracy zdalnej oraz ustalenia okien serwisowych. Parametry te dotyczą pojedynczych systemów, a nie ich łącznej oceny: % dostępności systemów 98% dla systemów krytycznych, 95% dla systemów wspierających; % realizacji zgłoszeń ServiceDesk w ustalonym SLA dla usług 90%; % utylizacji infrastruktury w zakresie zasobów brak wartości docelowej (wskaźnik informacyjny) Zasady współpracy Centrum Informatyzacji z jednostkami organizacyjnymi Z.29. Zakłada się uzgodnienie zasad SLA w ciągu 1 roku od zatwierdzenia niniejszego dokumentu pomiędzy Centrum Informatyzacji, a gestorami danych, i/lub kierownikami jednostek organizacyjnych. Zasady te będą regulowały zobowiązania Centrum Informatyzacji w stosunku do poszczególnych jednostek, wynikających w szczególności ze specyfiki aplikacji. W ustalaniu zasad współpracy, należy posługiwać się danymi jakościowymi i ilościowymi z obecnych systemów monitoringu i ServiceDesk. 15

16 5. SYSTEMY INFORMATYCZNE UCZELNI W poniższym rozdziale zostanie przedstawiony wykaz systemów informatycznych pracujących, będących w trakcie implementacji lub planowanych do zaimplementowania na Uczelni. Poszczególne systemy informatyczne zostały przedstawione w trzech grupach, zgodnie z rodzajami systemów informatycznych wprowadzonych w rozdziale Architektura infrastruktury informatycznej. Połączenia pomiędzy systemami mają być docelowo realizowane poprzez centralną szynę komunikacyjną z wykorzystaniem, gdy będzie taka konieczność, hurtowni danych. Szyna oraz hurtowania stanowią kolejny element infrastruktury realizujący funkcję komunikacyjną, stąd, dla przejrzystości schematu, nie zostały wyodrębnione w postaci obiektu. Z.30. Kluczowym podejściem do konsolidacji obecnych oraz budowy nowych systemów informatycznych powinno być stosowanie zintegrowanej informacyjnej architektury Uczelni (metodyka oparta o tzw. architekturę korporacyjną), zwanej dalej Architekturą. Tworzenie Architektury nie jest przedsięwzięciem informatycznym, ale złożonym zespołem działań z zakresu organizacji, zarządzania i informatyki. 4 Takie podejście do opracowania architektury zapewnia m. in.: zestrojenie realizacji strategii organizacji, procesów i ich wsparcia przez systemy informatyczne; optymalizację alokacji zasobów (w tym zasobów finansowych) przeznaczonych na rozwój systemów informatycznych; możliwość szybszego podejmowania spójnych decyzji w zakresie rozwoju systemów informatycznych; efektywniejsze koordynowanie z perspektywy działań długoterminowych modyfikacji i rozbudowy poszczególnych systemów informatycznych; wielokrotne wykorzystanie już raz wdrożonych komponentów informatycznych; zapewnienie efektywnego przepływu informacji między poszczególnymi systemami. Zgodnie z podejściem wynikającym z Architektury, przedstawiono, tzw. model referencyjny zintegrowanej infrastruktury informacyjnej, stanowiący narzędzie do komunikacji na linii Centrum Informatyzacji oraz użytkownicy/procesy. Stworzenie takiego modelu (przy realizacji platformy e-usług Uczelni w ramach, np. środków unijnych), zapobiegnie zjawisku suboptymalizacji (polega ono na tym, że dane rozwiązanie informatyczne jest efektywne z punktu widzenia wydzielonej części organizacji, ale nie wspiera realizacji jej całościowych celów). 4 Na podstawie opracowania Czym jest architektura korporacyjna. Andrzej Sobczak. 16

17 Prezentacja danych (Internet) CMS SAP Badania naukowe Zarządzanie dokumentami i przepływem spraw USOS Interfejsy POLON E-USŁUGI Baza wiedzy Prezentacja danych oparta o BO/BI Do wybudowania Do modyfikacji i/lub integracji Rys. 1. Systemy informatyczne procesów podstawowych Z.31. Na Uczelni obowiązuje powyższa architektura dla systemów procesów podstawowych. Zarządzanie treścią stron www Usługi wspierające komunikację (poczta elektroniczna, foldery publiczne, zasoby dyskowe) Słowniki, system prawny, oprogramowanie graficzne, oprogramowanie do tworzenia raportów System SAP/USOS/Badania naukowe Rys. 2. Systemy warstwy pomocniczej Z.32. Na Uczelni obowiązuje powyższa architektura dla systemów procesów pomocniczych. 17

18 SYSTEM INFORMOWANIA WŁADZ UCZELNI SYSTEM ANALIZY RYZYKA HURTOWNIA DANYCH SYSTEMY PROCESÓW PODSTAWOWYCH SYSTEMY POMOCNICZE Rys. 3. Systemy analityczno-raportujące systemów analityczno- Z.33. Na Uczelni obowiązuje powyższa architektura dla raportujących. Z.34. Docelowo obowiązywać będzie model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu powyższych usług w oparciu o chmurę obliczeniową (ang. cloud computing). 6. ARCHITEKTURA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Architektura infrastruktury informatycznej Uczelni będzie realizowana w oparciu o przedstawiony czterowarstwowy model Gartnera (rys. 5). W modelu tym zdefiniowane są następujące warstwy: a) warstwa komponentów w warstwie tej określono niezbędny zestaw standardów dotyczących komponentów, z których budowana jest infrastruktura informatyczna Uczelni; określono tu, m.in. standard bazy danych, standard protokołu transmisji danych, standardy dotyczące wirtualizacji systemów, systemów operacyjnych itd.; b) warstwa połączeń ta część określa fizyczny sposób, w jaki poszczególne komponenty infrastruktury informatycznej łączą się ze sobą. W tej części określono, m.in. lokalizacje centrów przetwarzania danych, wewnętrzną budowę systemów informatycznych oraz sposób organizacji wymiany danych między systemami informatycznymi; c) warstwa systemów warstwa ta definiuje rodzaje systemów informatycznych budowanych na Uczelni. W części tej nie określono konkretnego wykazu systemów informatycznych na Uczelni ponieważ ta informacja znajduje się w rozdziale p.t. Systemy informatyczne Uczelni. Określono tu klasyfikacje systemów pod kątem wymagań dotyczących niezawodności systemów i ich znaczenia dla realizowanych przez zadań; 18

19 d) warstwa użytkownika ta część modelu definiuje sposób, w jaki zapewniony zostanie dostęp użytkowników do systemów informatycznych Uczelni. Określa również sposób komunikacji systemów informatycznych Uczelni z systemami zewnętrznymi. Warstwa użytkownika Określa sposób realizacji dostępu użytkowników do systemów informatycznych Uczelni oraz sposób komunikacji systemów Uczelni z systemami zewnętrznymi Warstwa systemów Rodzaje systemów informatycznych Uczelni Warstwa połączeń Określa fizyczne zasady połączeń pomiędzy systemami informatycznymi Warstwa komponentów Standardy elementów infrastruktury informatycznej wykorzystywanych w infrastrukturze Uczelni Z.35. Rys. 5 Model referencyjny zintegrowanej informacyjnej architektury Uczelni. W modelu, każda warstwa wyższa wykorzystuje do budowy swoich składników elementy warstwy niższej. Najniżej położona warstwa komponentów zawiera definicje komponentów. Z komponentów tych budowane są systemy w sposób określony w warstwie połączeń. Rodzaje tych systemów określone są w warstwie systemów. Ostatnia warstwa określa, w jaki sposób użytkownicy korzystają z systemów informatycznych Uczelni. Poniżej przedstawiono zdefiniowaną strategię dla każdej z opisanych wyżej warstw modelu Warstwa komponentów Strategia w tej warstwie została pogrupowana na następujące elementy: transmisja danych, sprzęt do przetwarzania danych, systemy wirtualizacyjne, systemy operacyjne, systemy baz danych Transmisja danych Z.36. Obowiązującym protokołem transmisji danych na Uczelni jest protokół TCP/IP (dotyczy warstwy 3 modelu sieciowego OSI). Z.37. Uczelnia realizuje transmisję danych stosując zasadę maksymalnej uzasadnionej ekonomicznie homogeniczności urządzeń sieciowych. 19

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu do zarządzania finansami miasta z dostępem do realizacji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS Helena Zbijewska 1 2 Wprowadzenie XXI wiek to okres w którym organizacje społeczne stanęły w obliczu nowych problemów związanych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron

WYKAZ OSÓB EDM, SSI. Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKAZ OSÓB W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 10 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1 z 10

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Na przykładzie opracowania architektury korporacyjnej w ZUS KPMG w Polsce Maj 2014 kpmg.pl Jaki problem adresuje Architektura Korporacyjna? Złożoność

Bardziej szczegółowo

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki Statystycznej. Strategia Informatyzacji Systemu Informacyjnego Polskiej Statystyki Publicznej do roku 2020 WPROWADZENIE OTOCZENIE

Centrum Informatyki Statystycznej. Strategia Informatyzacji Systemu Informacyjnego Polskiej Statystyki Publicznej do roku 2020 WPROWADZENIE OTOCZENIE Centrum Informatyki Statystycznej Strategia Informatyzacji Systemu Informacyjnego Polskiej Statystyki Publicznej do roku 2020 WPROWADZENIE Cel powstania strategii: Zaplanowanie działań związanych z informatyzacją;

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo