UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ"

Transkrypt

1 UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ PARAFIAN Zaoczne Studia Doktoranckie IBS PAN Warszawa Streszczenie W pracy zaprezentowano czynniki determinuj ce efektywne opracowanie implementacji systemów zintegrowanych w organizacjach o du ym stopniu zło ono ci. W analizowanym przykładzie istotnym elementem gwarantuj cym realizacj projektu w zamierzonym czasie i poziomie planowanych kosztów, było zastosowanie dwu narz dzi wspomagania zarz dzania projektem. Przy wdra aniu zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystano metodologi prowadzenia projektów PRINCE2 oraz metodologi wdra ania zintegrowanych systemów zarz dzania AIM (Application Implementation Method) firmy Oracle. Słowa kluczowe: system zintegrowany, zarz dzanie projektem, Grupa Kapitałowa, czynniki ryzyka projektu 1. Wst p i cel pracy Projektowanie i wdra anie systemów klasy ERP do zarz dzania w przedsi biorstwach stanowi wa ny czynnik doskonalenia zarz dzania i uzyskania przewagi konkurencyjnej b d zniwelowania przewagi posiadanej przez konkurencj. Wdra anie systemów zintegrowanych w organizacji, w której poziom stosowanych technik informacyjnych zaczyna stanowi ograniczenie rozwoju, wymaga poniesienia nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego pozwalaj cego osi gn zamierzony cel. Ryzyko wyst puj ce we wdra aniu tego typu przedsi wzi Szyjewski (2001), Drelichowski (2001), Drelichowski (2004), Dyczkowski (2003) jest ograniczane poprzez podejmowanie wielu przedsi wzi, których skuteczno analizowana jest przez autorów cytowanych publikacji. W pracy Lecha (2003) podkre lane jest znaczenie konieczno ci uwzgl dniania wszystkich faz i etapów prac zwi zanych z implementacj zintegrowanego systemu zarz dzania, których pomini cie lub niedostateczne rozpracowanie sta si mo e przyczyn niepowodzenia we wdro eniu projektu. Wykorzystanie odpowiednich narz dzi metodycznych do wspomagania zarz dzania projektami informatycznymi na bazie metodologii PRINCE II Bradley (2007), której zastosowanie w projektowaniu i wdra aniu systemów bankowych omawiane jest w pracach Antoszak i Drelichowskiego (2003) oraz Drelichowskiego i Górskiej (2003). W pracy Parafiana(2007) omawiana jest koncepcja zastosowania metodyki Prince II oraz metodyki AIM (Application Implementation Metod) we wdra aniu systemu Oracle e-business Suite. Zalety metodyki o z replikowanym standardzie planowania i nadzoru w realizacji projektów implementacji i wdro enia systemu zintegrowanego w warunkach zastosowa w mi dzynarodowej korporacji omówiono w niniejszej pracy.

2 48 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej 2. Opis i charakterystyka obiektu bada Obiektem bada jest wiod ce Przedsi biorstwo bran y chemicznej. Przedsi biorstwo w ramach Grupy Kapitałowej jest jednostk dominuj c, pełni c rol koordynuj c i nadzoruj c działalno poszczególnych podmiotów wchodz cych w skład Grupy Kapitałowej. Opracowuje strategi rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa jest grup krajowych i zagranicznych spółek o charakterze produkcyjno handlowym działaj cych w bran y chemicznej. W skład Grupy Kapitałowej wchodz 31 podmioty, w tym jednostka dominuj ca wspomniane wcze niej Przedsi biorstwo, 19 spółek bezpo rednio zale nych od przedsi biorstwa oraz 11 spółek po rednio zale nych. Udział produkcji chemicznej Grupy Kapitałowej w ogólnych przychodach polskiego przemysłu produktów chemicznych przekracza 2%. Skala produkcji wyrobów stawia Grup Kapitałow w ród wiod cych producentów chemikaliów w Europie rodkowo-wschodniej. Istotn cz ci działalno ci Grupy Kapitałowej jest działalno handlowa w zakresie obrotu chemikaliami na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Najwa niejszymi rynkami zbytu dla produktów Grupy Kapitałowej s kraje Unii Europejskiej oraz kraje Europy rodkowo-wschodniej. Towary importowane s głównie z krajów Unii Europejskiej, Afryki Północnej oraz Azji. W odniesieniu do przychodów ze sprzeda y ogółem głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej jest rynek krajowy, gdzie Grupa lokuje ponad 60% swojej sprzeda y. Zarówno w przypadku sprzeda y produktów jak te towarów poziom sprzeda y w kraju oraz w eksporcie charakteryzuje podobna struktura z nieznaczn przewag sprzeda y krajowej. Główne rynki eksportowe Grupy Kapitałowej to kraje Unii Europejskiej oraz pozostałej cz ci Europy. W przypadku sprzeda y na rynek wewn trzny, produkty i towary Przedsi biorstwa i jego Grupy Kapitałowej docieraj do kilkudziesi ciu bran i sektorów wykorzystuj cych chemikalia. Dla poszczególnych grup produktów i towarów struktura rynków zbytu jest mocno zró nicowana. Kluczowe znaczenie dla wizerunku Grupy Kapitałowej maj spółki o charakterze produkcyjnym, w tym przede wszystkim tzw. Spółki S. (S to dwie spółki cechuj ce si podobn technologi produkcji. Na potrzeby niniejszej pracy nazwano je Spółka S1 oraz Spółka S2) skupiaj ce cał krajow produkcj jednego z produktów chemicznych. Ponadto istotn rol w sprzeda y produktów Grupy pełni jednostka dominuj ca Grupy, (na potrzeby niniejszej pracy nazwana Przedsi biorstwem). Prowadz ca działalno handlow, zarówno w zakresie sprzeda y produktów wytwarzanych przez spółki Grupy Kapitałowej jak równie w zakresie obrotu chemikaliami nie wytwarzanymi w Grupie. Charakter powi za wewn trz Grupy Kapitałowej nadaje wiod c rol Przedsi biorstwu zarówno w zakresie budowy strategii rozwoju wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej i nadzoru wła cicielskiego, jak równie z punktu widzenia działalno ci operacyjnej Grupy Kapitałowej. Funkcje strategiczne i wła cicielskie w stosunku do spółek zale nych wykonywane s przez Przedsi biorstwo poprzez: opracowywanie wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej strategii rozwoju, działania formalno-prawne w spółkach zale nych, działania w zakresie zarz dzania udziałami (m.in. zakup b d sprzeda udziałów, dokapitalizowanie), definiowanie celów i zada operacyjnych dla poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, akceptacj planów inwestycyjnych i finansowych spółek zale nych,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, nadzór finansowo-ksi gowy. W ramach powi za operacyjnych Przedsi biorstwa ze spółkami zale nymi, Przedsi biorstwo udost pniło znak towarowy najwa niejszym spółkom zale nym, koordynuje zakupy podstawowych surowców dla spółek zale nych, wykorzystuj c własn sie handlow po redniczy w sprzeda y głównych produktów wytworzonych w spółkach zale nych, na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, wspomaga finansowo spółki zale ne (m.in. poprzez por czenia kredytów), prowadzi wspólne działania promocyjne ze spółkami zale nymi 3. Cel wdra ania zintegrowanego systemu zarz dzania w Grupie Kapitałowej. Przed wdro eniem zintegrowanego systemu zarz dzania, w Grupie Kapitałowej działały trzy niezale ne systemy wspieraj ce procesy logistyczne i finansowe. Dodatkowo funkcjonowały trzy niezale ne sieci LAN oraz trzy niezale ne serwerownie powołane w celu utrzymywania systemów aplikacyjnych i pocztowych. Generalnie jest wiele czynników determinuj cych wdro enie zintegrowanego systemu zarz dzania. Przykładowe cele jakie mog by osi gni te dzi ki zastosowaniu systemów informatycznych, to4 : wysoki poziom dotrzymywania terminów odstaw, mo liwo ci tworzenia i egzekwowania realnego planu zdolno ci produkcyjnej, ograniczone stany magazynowe, krótkie czasy przebiegów produkcyjnych, ograniczone stany robót w toku, du a gotowo dostaw dostarczanie wyrobów wła ciwych co do rodzaju, gatunku, ilo ci we wła ciwym czasie i po akceptowanej cenie, du a gotowo informacyjna, wysoka elastyczno produkcyjna i usługowa w zakresie rzeczowym, technicznym, terminów, cen i innych, poprawa jako ci wyrobów i usług, ograniczone koszty zaopatrzenia, du a pewno planowania, zwi kszenie mo liwo ci efektywnego sterowania procesami gospodarczymi, poprawa komunikacji mi dzy komórkami organizacyjnymi, poprawa jako ci danych decyzyjnych, poprawa wymiany informacji z odbiorcami i dostawcami, poprawa szybko ci reakcji na poczynania konkurencji, poprawa konkurencyjno ci, rozszerzenie rynku firmy, przyspieszenie cyrkulacji kapitału, polepszony Cash Flow, obni ka kosztów, ogólna poprawa produktywno ci i zyskowno ci, poprawa działania administracji 4 Klonowski Zbigniew J., Systemy informatyczne zarz dzania przedsi biorstwem, Oficyna wydawnicza politechniki wrocławskiej, Wrocław, 2004

4 50 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Jednak e przyj tym przez najwy sze kierownictwo Przedsi biorstwa, a tym samym Grupy Kapitałowej celem, który przy wiecał idei wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania było podniesienie efektywno ci działania firmy. Wdro enie systemu ERP umo liwiało realizacj wspomnianego celu mi dzy innymi poprzez: kompleksow obsług procesu od zamówienia poprzez produkcj a do sprzeda y umo liwiaj c w trybie rzeczywistym (on-line) uzyskanie informacji dotycz cej stanów magazynowych towarów wyprodukowanych b d zakupionych, informacji na temat planów sprzeda y i zakupów ze wszystkich spółek jednocze nie. eliminacj wielokrotnego wprowadzania danych. Z uwagi na ide zintegrowanego systemu zarz dzania nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnych katalogów towarów, dostawców, klientów. eliminacj obiegu papierowego dokumentów takich jak zapotrzebowania lub zamówienia zakupu. spójne ródło informacji dla potrzeb: finansowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz zarz dzania zasobami ludzkimi poprzez integracj modułów systemu ERP. Wdro enie zintegrowanego systemu zarz dzania wielokrotnie jest powi zane z reengeneringiem procesów biznesowych zachodz cych w przedsi biorstwach. Dodatkowo niejednokrotnie wspomniane wdro enie wpływa znacz co na przyj t strategi informatyczn przedsi biorstwa lub całej Grupy Kapitałowej. Tak było równie i w tym przypadku. Przy okazji wdro enia systemu ERP Grupa Kapitałowa chciała uzyska : centralizacj funkcji IT w ramach Grupy Kapitałowej, poprzez stworzenie jednego centrum kompetencyjnego zajmuj cego si utrzymaniem wdro onego systemu, budow platformy systemowej wspieraj cej procesy biznesowe w Grupie Kapitałowej, budow centralnie zarz dzanej sieci korporacyjnej i jednego centralnie obsługiwanego miejsca utrzymania infrastruktury informatycznej. Wszystkie wspomniane powy ej punkty wpływaj znacz co na obni enie kosztów utrzymania technologii IT w Grupie Kapitałowej. 4. Proces wdra ania zintegrowanego systemu zarz dzania. Systemem ERP, wdra anym w ramach Grupy Kapitałowej został wybrany zintegrowany system ERP firmy Oracle, Oracle e-business Siute. Ustalono, e wdro enie powinno obejmowa nast puj ce moduły wspieraj ce obsług procesów biznesowych poszczególnych obszarach: Ksi ga Główna (GL), Nale no ci (AR), Zobowi zania (AP), Zarz dzanie rodkami Trwałymi (FA) Zarz dzanie rodkami Pieni nymi (CE) Gospodarka Magazynowa (INV) Zaopatrzenie (PUR) Sprzeda i Dystrybucja (OM) Zarz dzanie Remontami (EAM) Zarz dzanie produkcj procesow (OPM) Planowanie produkcji (MRP) Kontrola Jako ci (QC)

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Podczas wykonanej analizy przedwdro eniowej ustalono, e proces wdro enia zintegrowanego systemu informatycznego prowadzony b dzie równocze nie we wspomnianym Przedsi biorstwie oraz kluczowych Spółkach S. tj. Spółce S1 oraz Spółce S2. Ze wzgl du na du e zale no ci w obsługach procesów pomi dzy Spółkami S. a Przedsi biorstwem oraz w celu (co jest bardzo wa ne z punku widzenia Grupy Kapitałowej) ujednolicenia procesów zachodz cych w Spółkach S. i Przedsi biorstwie, ustalono, i faza analizy prowadzona b dzie z udziałem trzech podmiotów jednocze nie. Ze wzgl du na ogromny zakres projektu, zarówno od strony organizacyjnej (wdro enie w trzech spółkach jednocze nie) oraz od strony funkcjonalnej (du y zakres wdra anych modułów) ustalono, i cało rozwi zania zostanie wdro ona w nast puj cych po sobie cz ciach. W pierwszej cz ci zostan wdro one wszystkie moduły finansowe oraz moduły logistyczne (GL, AR, AP, FA, CE). W drugiej natomiast zostan wdro one moduły dotycz ce remontów (EAM), obsługi produkcji (OPM, MRP) oraz kontroli jako ci (QC). Uwzgl dniaj c powy sze zało enie cały projekt został podzielony na nast puj ce cz ci: Budowa modelu systemu dla Grupy Kapitałowej Wdro enie nowego modelu FL (Finanse i Logistyka) w Przedsi biorstwie i Spółce S1, Roll-out wdro onego modelu FL do Spółki S2 Budowa modelu PKJR (Produkcji, Kontroli Jako ci, Remontów) dla spółek: Spółka S1 i Spółka S2, Wdro enie modelu PKJR w spółce Spółka S1, Roll-out wdro onego modelu PKJR w Spółce S1 do Spółki S2 Czasy trwania poszczególnych cz ci wdro enia oraz ich faz obrazuje poni szy rysunek 1. Rys1. Ramowy harmonogram wdro enia Przy wdra aniu zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystano metodologi prowadzenia projektów PRINCE2 oraz metodologi wdra ania zintegrowanych systemów zarz dzania AIM (Application Implementation Method) firmy Oracle. Ka da cz zgodnie z metodologi AIM została podzielona na mniejsze fazy, w których wykonywane były zadania projektowe, z kolei, w wyniku których powstawały konkretne produkty (dokumenty oraz zrealizowane zadania).

6 52 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Cz pierwsza wdro enia tj. Budowa modelu dla Grupy Kapitałowej została podzielona na nast puj ce fazy: Faza definicji, podczas której został powołany zespół projektowy, opracowane zostały podstawowe struktury danych takie jak plan kont i struktura indeksów materiałowych oraz opracowane zostały wymagania sprawozdawcze klienta. Dodatkowo podczas tej fazy zostały zorganizowane spotkania maj ce na celu rozpoznanie procesów zachodz cych w podmiotach oraz dokonano rozpoznana infrastruktury teleinformatycznej. Faza analizy operacyjnej. Głównym zadaniem tej fazy były zorganizowane warsztaty dla u ytkowników kluczowych, podczas których został przedstawiony system OeBS. Podczas warsztatów ka dy z przedstawianych procesów omawiano dokładnie i na podstawie relacji u ytkowników kluczowych wychwytywano ró nice pomi dzy standardowymi procesami zamodelowanymi w aplikacji a funkcjonuj cymi w rzeczywisto ci w przedsi biorstwach. Bardzo wa nym celem tych warsztatów było wypracowanie wspólnej wizji procesów przyszłych, swoistego modelu procesów dla Grupy Kapitałowej. Dodatkowo podczas warsztatów zdefiniowano wszystkie kastomizacje, czyli rozszerzenia standardowej funkcjonalno ci systemu, niezb dne z punktu widzenia poprawnego obsłu enia procesów w systemie. W trakcie tej fazy został opracowany dokument opisuj cy sposób realizacji procesów w systemie, czyli architektura logiczna systemu. Faza projektu rozwi zania. Na podstawie informacji ustalonych podczas warsztatów, pó niejszych spotka uszczegóławiaj cych oraz zebranych od u ytkowników kluczowych danych, został sparametryzowany system OeBS. Punktem głównym tej fazy były wst pne testy systemu prowadzone przy udziale u ytkowników kluczowych oraz analiza zebranych uwag. Cz druga wdro enia tj. Wdro enie nowego modelu FL (Finanse i Logistyka) w Przedsi biorstwie i Spółce S1 została podzielona na nast puj ce fazy: Faza projektu rozwi zania. Podczas tej fazy tworzone były wszystkie projekty funkcjonalne raportów i rozszerze systemu (kastomizacji). Dodatkowo na podstawie danych zebranych od u ytkowników został przygotowany dokument zawieraj cy uzupełnion po testach wst pnych konfiguracj systemu produkcyjnego (wg metodologii AIM jest to dokument BR100). Opracowano równie strategi konwersji danych z systemów funkcjonuj cych w obecnej chwili do systemu OeBS. Faza budowy rozwi zania. Zgodnie z nazw, podczas tej fazy przyst piono do budowy (parametryzacji) systemu OeBS, przygotowano równie wszystkie warianty raportów, rozszerzenia systemu oraz programy do konwersji danych. W nast pnej kolejno ci wszystkie moduły zostały poddane szeregom testów wewn trznych w celu wychwycenia wszelkich nieprawidłowo ci w działaniu systemu. Faza przej cia do nowego systemu. Podczas tej fazy zostały przeprowadzone testy wst pne programów do konwersji danych z udziałem u ytkowników kluczowych, po których nast piła weryfikacja danych w celu sprawdzenia poprawno ci ich działania. W nast pnej kolejno ci zostały przeprowadzone testy akceptacyjne systemu z udziałem u ytkowników kluczowych z poszczególnych obszarów. Po finalnym testowaniu aplikacji przyszedł czas na testy wydajno ciowe, które z punktu widzenia wdro enia s równie istotne jak testy aplikacji polegaj ce na weryfikacji mapowanych procesów. Celem testów wydajno ciowych jest weryfikacja poprawno ci doboru parametrów serwerów, oraz sieci. W trakcie tej fazy zostały równie

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, opracowane procedury awaryjne przedstawiaj ce obsług procesów na wypadek niedost pno ci systemu. Ko cowym zadaniem tej fazy były przeprowadzone szkolenia u ytkowników ko cowych systemu (end - user training), podczas których wszystkie osoby, które od momentu startu produkcyjnego miały wykorzystywa system zostały w tym celu przeszkolone. Ponadto w trakcie tej fazy została przeprowadzona konwersja danych z systemów ródłowych do systemu wdra anego, co wymaga zwykle tworzenia specjalnego interface niezb dnego dla wykonywania konwersji. Faza produkcji (uruchomienie). Podczas tej fazy nast piło uruchomienie systemu oraz została zapewniona asysta powdro eniowa, której celem było wspieranie u ytkowników ko cowych systemu oraz rozwi zywanie bie cych problemów, pojawiaj cych si podczas obsługi systemu. Cz trzecia wdro enia tj. Roll-out wdro onego modelu FL do Spółki S2 polegała na przeniesieniu cało ci rozwi zania (systemu OeBS) wdro onego w spółce Spółka S1 do spółki Spółka S2. Ta cz nie została dzielona na fazy, ale zdefiniowano główne zadania które powinny zosta zrealizowane w jej ramach takie jak: konwersja danych oraz szkolenie u ytkowników ko cowych systemu. Po uruchomieniu systemu w spółce Spółka S2 równie zostało zapewnione wsparcie dla u ytkowników systemu. Dodatkowo po zako czeniu roll-out u nast piło odebranie wdro enia cz ci finansowo logistycznej przez klienta. Cz czwarta wdro enia tj. Budowa modelu PKJR (Produkcji, Kontroli Jako ci, Remontów) dla spółek: Spółka S1 i Spółka S2 została podzielona na nast puj ce fazy: Faza definicji. Podczas tej fazy został powołany odr bny zespół projektowy którego celem było wdro enie modułów Produkcji (OPM), MRP, Kontroli Jako ci (QC) oraz Remontów (EAM). Wła nie podczas tej fazy została przeprowadzona analiza polegaj ca na rozpoznaniu wymaga sprawozdawczych oraz modeli funkcjonuj cych w danej chwili w Spółkach w odniesieniu do wspomnianych wcze niej obszarów. Faza analizy operacyjnej. Analogicznie jak w przypadku wdro enia modelu FL (Finanse i Logistyka) zostały przeprowadzone warsztaty z u ytkownikami kluczowymi, których celem była weryfikacja standardowych procesów w systemie oraz wychwycenie ró nic. Dodatkowo najbardziej istotnym zadaniem do wykonania z punktu widzenia obsługi procesów w Grupie Kapitałowej było ujednolicenie procesów w spółkach Spółka S1 i Spółka S2. W trakcie tej fazy powstały równie dokumenty opisuj ce strategi konwersji oraz architektur logiczn systemu w odniesieniu do modelu Produkcji, MRP, Kontroli Jako ci oraz Remontów. Faza projektu rozwi zania. W trakcie trwania tej fazy została przygotowana wst pna koncepcja systemu, oraz zostały przeprowadzone testy wst pne z udziałem u ytkowników kluczowych. Po testach nast piła analiza uwag. Cz pi ta wdro enia tj. Wdro enie modelu PKJR w spółce Spółka S1 została podzielona na nast puj ce fazy: Faza projektu rozwi zania. Faza ta dotyczyła opracowania projektów kastomizacji, programów do konwersji, raportów oraz interfejsów. Opracowano równie zmiany w wewn trznych procedurach organizacji. Faza budowy rozwi zania. Podczas tej fazy na podstawie przygotowanych wcze niej projektów funkcjonalnych zostały zbudowane wszystkie niezb dne kastomizacje, zostały przygotowane programy do konwersji, raporty oraz interfejsy. Ponadto wszystkie wymienione rozwi zania zostały poddane szeregom testów wewn trznych.

8 54 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Faza przej cia do nowego systemu. Identycznie jak w przypadku modelu FL, w trakcie tej fazy przy udziale u ytkowników kluczowych zostały przeprowadzone testy akceptacyjne zarówno programów do konwersji jak i systemu pod wzgl dem obsługi procesów. Zostały przeprowadzone szkolenia u ytkowników ko cowych oraz została przeprowadzona i potwierdzona konwersja danych z systemów funkcjonuj cych w obecnym czasie do systemu OeBS. Faza produkcji. Analogiczne jak w przypadku wdro enia modelu FL, podczas tej fazy nast piło uruchomienie systemu oraz została zapewniona asysta powdro eniowa, której celem było wspieranie u ytkowników ko cowych systemu oraz rozwi zywanie bie cych problemów, pojawiaj cych si podczas obsługi systemu. Cz szósta wdro enia tj. Roll-out wdro onego modelu PKJR w Spółce S1 do Spółki S2 analogicznie jak wcze niej polegała na przeniesieniu rozwi zania wdro onego w spółce Spółka S1 (moduły: OPM, MRP, QC, EAM) do spółki Spółka S2. Równie w tym przypadku ta cz nie została dzielona na fazy, ale zdefiniowano główne zadania które powinny zosta zrealizowane w jej ramach takie jak wymienione poprzednio: konwersja danych oraz szkolenie u ytkowników ko cowych systemu. Równie w tym przypadku po uruchomieniu systemu w spółce Spółka S2 zostało zapewnione wsparcie dla u ytkowników systemu oraz po zako czeniu roll-out u nast piło odebranie przez klienta wdro enia cz ci produkcyjno remontowej (wszystkich wspomnianych wcze niej modułów). W powy ej opisanym procesie wdro enia systemu ERP mo emy zauwa y, e cały projekt został niejako podzielony na dwa mniejsze projekty : wdro enie cz ci FL ( Finanse i Logistyka) oraz wdro enie cz ci Produkcyjno Remontowej. Takie podej cie zostało zastosowane w celu usprawnienia cało ci procesu wdro enia. Moduły produkcyjne i remontowe ze wzgl du na swoj charakterystyk wymagaj od u ytkowników kluczowych wiedzy na temat funkcjonowania modułów logistycznych, dlatego te cało wdro enia cz ci produkcyjno - remontowej odbyła si w wystarczaj co oddalonym terminie aby umo liwi u ytkownikom dokładne zapoznanie si z cz ci logistyczn systemu. Bez w tpienia takie podej cie wydłu yło cały proces wdro enia systemu jednak e pozwoliło na bezpiecznie uruchomienie bardzo du ej ilo ci modułów. 5. Ryzyka projektowe Czym jest zarz dzanie ryzykiem? Analiz ryzyka mo na porówna do kre lenia mapy potencjalnych zagro e oraz szacowania szkód mog cych by ich wynikiem. Zarz dzanie ryzykiem to wykorzystywanie tej mapy i podejmowanie decyzji jak unikn wspomnianych zagro e 5. Zgodnie z powy sz maksym podczas definiowania projektu zaobserwowano ryzyka projektowe dotycz ce obszarów takich jak: bud et, czas realizacji, poparcie, kadra i zarz dzanie projektem, partnerzy, parametry techniczne. 5 Yen Yee Chong, Evelyn May Brown, Zarz dzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Bud et Tabela 1. Specyfikacja czynników ryzyka projektowego Opis ryzyka Pojawienie si nieprzewidzianych wydatków w ramach realizacji projektu Wpływ wydłu enia czasu realizacji projektu na jego bud et i koszty Czas realizacji projektu Wydłu enie czasu realizacji projektu na skutek obci enia innymi obowi zkami pracowników Wydłu enie czasu realizacji projektu na skutek wykonania dodatkowych prac nie uj tych w umowach Wydłu enie czasu realizacji projektu na skutek długotrwałych uzgodnie wspólnego rozwi zania pomi dzy Przedsi biorstwem i Spółkami Poparcie dla projektu Prawdop. (1-5) Waga (1-5) Utrata uzasadnienia biznesowego dla projektu 2 5 Kadra i zarz dzanie projektem Brak dost pno ci kluczowych zasobów projektu w wymaganym czasie Partnerzy 3 3 Brak dost pno ci zasobów odpowiednich do realizacji projektu 2 3 Techniczne Wynikaj ce z przeniesienia rozszerze lub integracji modułów 5 2 Podczas co tygodniowych spotka omawiano ka de z powy szych ryzyk, analizowano sytuacj bie c i podejmowano takie decyzje zarz dcze aby zniwelowa wpływ wspomnianych ryzyk do minimum. 6. Opis czynników warunkuj cych osi gni cie sukcesu Opisywane wdro enie zako czyło si sukcesem. System został uruchomiony zgodnie z harmonogramem oraz zało ony wcze niej bud et nie został przekroczony. Oczywi cie podczas procesu wdro enia napotkano wiele czynników, które wpływały na jako prac oraz ich czas trwania. Bazuj c na do wiadczeniu tego projektu mo emy wyró ni nast puj ce czynniki warunkuj ce osi gni cie sukcesu podczas wdro enia systemu: Sprecyzowany cel wdro enia niezb dne jest na poziomie definiowania projektu jasne okre lenie celu wdro enia. Metodologia PRINCE2 nazywa to uzasadnieniem biznesowym i podkre la, e w momencie gdy uzasadnienie biznesowe, które jest sił nap dow projektu przestaje obowi zywa, nale y projekt zako czy.

10 56 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Harmonogram wdro enia jest wiele metod budowy harmonogramu wdro e, jednak bez wzgl du na to, z której z nich korzystamy niezb dne jest zbudowanie takiego harmonogramu, aby wszystkie zaplanowane w nim prace były mo liwe do zrealizowania. Z punktu widzenia wyceny projektu niesamowicie istn kwesti jest umieszczenie w harmonogramie wszystkich kluczowych zda maj cych znacz cy wpływ na pracochłonno zespołu projektowego. Jest to jedyny sposób na unikni cie nieprzewidywalnych kosztów zwi zanych z pracami, wymaganymi z punktu widzenia wdro enia, a nie umieszczonymi w harmonogramie, tym samym nie wycenionymi. Odpowiednie kwalifikacje zespołu wdro eniowego (obie strony: klient i dostawca) - bez w tpienia na jako wdro enia wpływaj kwalifikacje zespołów wdro eniowych. Zarówno po stronie dostawcy oprogramowania jak i klienta. Odpowiedni dobór ludzi do zespołów projektowych jest jednym z kluczowych elementów na cie ce powodzenia projektu. Decentralizacja uprawnie i odpowiedzialno ci - osoby kluczowe z punktu widzenia prac projektowych powinny cechowa si pełn decyzyjno ci. Nie dobr sytuacj, gdy osoba wyznaczona do pełnienia funkcji u ytkownika kluczowego obszaru, nie jest w stanie podj decyzji na temat wymaga dotycz cych wdra anego systemu. Taka posta rzeczy z miejsca powoduje opó nienia w zatwierdzaniu poszczególnych faz, a w nast pstwie do opó nienia projektu. Prawidłowe okre lenie priorytetów zada dla członków zespołów wdro eniowych (po stronie dostawcy jak i klienta) nawet najlepsi specjali ci ze swoich obszarów obarczeni uczestnictwem w zbyt wielu projektach nie s w stanie wykona swoich wszystkich zada w sposób prawidłowy, dlatego bardzo istotne jest umiej tne okre lanie priorytetów zada. Jasno okre lone zasady współpracy klient dostawca - dobr praktyk jest zawarcie zasad współpracy w dokumencie DIP (wg metodologii PRINCE2 jest to Dokument Inicjuj cy Projekt, jednak jego zadaniem nie jest tylko inicjacja projektu, ale równie zbieranie wszystkich kluczowych z punktu widzenia projektu informacji m.in. zasad współpracy), lub utworzenie odr bnego dokumentu okre laj cego zasady współpracy. Prawidłowo dobrana infrastruktura teleinformatyczna le dobrane parametry serwerów lub sieci uniemo liwiaj prac w wdra anym systemie, st d, aby osi gn powodzenie we wdro eniu nale y przeprowadzi gruntown analiz wymaga sprz towych. Przywi zywanie wagi do szkole u ytkowników ko cowych. Szkolenia u ytkowników ko cowych powinny by bardzo przemy lane oraz ich czas trwania powinien by tak dobrany, aby w komfortowych warunkach umo liwi u ytkownikom ko cowym systemu zdobycie wiedzy. Im wi cej czasu po wi cimy na szkolenia tym łatwiejszy jest etap asysty powdro eniowej. Sprawne zarz dzanie projektem wykorzystanie istniej cych i sprawdzonych metodologii prowadzenia projektów oraz wdra ania systemów bez w tpienia jest bardzo istotn spraw warunkuj c osi gni cie sukcesu podczas wdro enia. Metodologie, maj to do siebie, e zazwyczaj bazuj na best-practices, wi c podaj sprawdzone metody usprawniaj ce zarz dzanie jako ci, ryzykiem lub komunikacj.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Wnioski 1. Omówione w rozdziale 6 czynniki warunkuj ce osi gni cie sukcesu, precyzuj najwa niejsze rozwi zania, których zastosowanie zarówno w sferze technologii procesów jak te zarz dzania projektami s konieczne do spełnienia. 2. Godnym uwagi jest fakt zastosowania dwu komplementarnych metod zarz dzania projektem, które zapewniały stabilizacj procesu zarz dzania projektem oraz wła ciwego przygotowania implementacji systemu. 3. Organizacja procesu szkolenia u ytkowników systemu powi zana z weryfikacj utworzonych w procesie implementacji wersji rozwi za systemu oraz testowaniem sprawno ci systemu badanej dla docelowych rozwi za systemu zapewniała eliminacj obaw uczestników procesu wdra ania o niespodzianki eksploatacyjne. 4. W procesie realizacji wdro enia systemu w kolejnej spółce korporacji wykazano, e elastycznie traktowane wersje implementacji tworzonych dla innych spółek systemu, mog skutecznie przyspieszy czas realizacji i koszty przedsi wzi. Bibliografia 1. Antoszak E., Drelichowski L.(2003): Organizacja prac wdro eniowych w systemach bankowych na przykładzie firmy Bazy i Systemu Bankowe sp. z o.o. KIZ ATR Bydgoszcz- Ciechocinek, s Bradley K. Podstawy metodyki PRINCE II CRM S.A Drelichowski L. Górska A.(2003): Prace projektowo-programowe w zakresie tworzenia systemów informatycznych. KIZ ATR Bydgoszcz- Ciechocinek, s Drelichowski L., Stan konsolidacji i logistyki agrobiznesu w otoczeniu globalnych sieci handlowych. Organizacja i Kierowanie. nr 2(104), 2001, s Drelichowski L. (2004), Systemy ERP, przewaga konkurencyjna i zarz dzanie wiedz. Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica 183. s Dyczkowski M.; Kreowanie rodowiska wiedzy dla potrzeb zarz dzania projektami informatycznymi. IBS PAN Badania systemowe t.33 Warszawa Klonowski Zbigniew J., Systemy informatyczne zarz dzania przedsi biorstwem, Oficyna wydawnicza politechniki wrocławskiej, Wrocław, Lech P.: Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdra anie. Difin Warszawa Parafian A. :. Oracle e-business suite Opis systemu klasy ERP II oraz metodyk jego wdra ania. IBS PAN Analiza systemowa w finansach i zarz dzaniu t.9 Warszawa Szyjewski Z. Zarz dzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Czynniki sukcesu wymiarowanie projektu Agencja Wydawnicza Placet Warszawa Yen Yee Chong, Evelyn May Brown, Zarz dzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001.

12 58 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej IMPLEMENTATION INTEGRATION MANAGEMENT SYSTEM (ERP) CIRCUMSTANCES ON CASE OF CHEMICAL BRANCH LEADING CORPORATION Summary The article presents factors determined efficient elaboration of integrated systems implementation in very complex organizations. In the analyzed case key factors time realization and cost level were reached thanks usage of two tools supported project management. At implementation phase of computer integration system methodology including project management PRINCE II and AIM (Application Implementation Method) Oracle Corporation were used. Keywords: integration system, project management, capital group, factor risks project Ludosław Drelichowski Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Andrzej Parafian Zaoczne Studia Doktoranckie IBS PAN, Warszawa

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo