UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ"

Transkrypt

1 UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ PARAFIAN Zaoczne Studia Doktoranckie IBS PAN Warszawa Streszczenie W pracy zaprezentowano czynniki determinuj ce efektywne opracowanie implementacji systemów zintegrowanych w organizacjach o du ym stopniu zło ono ci. W analizowanym przykładzie istotnym elementem gwarantuj cym realizacj projektu w zamierzonym czasie i poziomie planowanych kosztów, było zastosowanie dwu narz dzi wspomagania zarz dzania projektem. Przy wdra aniu zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystano metodologi prowadzenia projektów PRINCE2 oraz metodologi wdra ania zintegrowanych systemów zarz dzania AIM (Application Implementation Method) firmy Oracle. Słowa kluczowe: system zintegrowany, zarz dzanie projektem, Grupa Kapitałowa, czynniki ryzyka projektu 1. Wst p i cel pracy Projektowanie i wdra anie systemów klasy ERP do zarz dzania w przedsi biorstwach stanowi wa ny czynnik doskonalenia zarz dzania i uzyskania przewagi konkurencyjnej b d zniwelowania przewagi posiadanej przez konkurencj. Wdra anie systemów zintegrowanych w organizacji, w której poziom stosowanych technik informacyjnych zaczyna stanowi ograniczenie rozwoju, wymaga poniesienia nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego pozwalaj cego osi gn zamierzony cel. Ryzyko wyst puj ce we wdra aniu tego typu przedsi wzi Szyjewski (2001), Drelichowski (2001), Drelichowski (2004), Dyczkowski (2003) jest ograniczane poprzez podejmowanie wielu przedsi wzi, których skuteczno analizowana jest przez autorów cytowanych publikacji. W pracy Lecha (2003) podkre lane jest znaczenie konieczno ci uwzgl dniania wszystkich faz i etapów prac zwi zanych z implementacj zintegrowanego systemu zarz dzania, których pomini cie lub niedostateczne rozpracowanie sta si mo e przyczyn niepowodzenia we wdro eniu projektu. Wykorzystanie odpowiednich narz dzi metodycznych do wspomagania zarz dzania projektami informatycznymi na bazie metodologii PRINCE II Bradley (2007), której zastosowanie w projektowaniu i wdra aniu systemów bankowych omawiane jest w pracach Antoszak i Drelichowskiego (2003) oraz Drelichowskiego i Górskiej (2003). W pracy Parafiana(2007) omawiana jest koncepcja zastosowania metodyki Prince II oraz metodyki AIM (Application Implementation Metod) we wdra aniu systemu Oracle e-business Suite. Zalety metodyki o z replikowanym standardzie planowania i nadzoru w realizacji projektów implementacji i wdro enia systemu zintegrowanego w warunkach zastosowa w mi dzynarodowej korporacji omówiono w niniejszej pracy.

2 48 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej 2. Opis i charakterystyka obiektu bada Obiektem bada jest wiod ce Przedsi biorstwo bran y chemicznej. Przedsi biorstwo w ramach Grupy Kapitałowej jest jednostk dominuj c, pełni c rol koordynuj c i nadzoruj c działalno poszczególnych podmiotów wchodz cych w skład Grupy Kapitałowej. Opracowuje strategi rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa jest grup krajowych i zagranicznych spółek o charakterze produkcyjno handlowym działaj cych w bran y chemicznej. W skład Grupy Kapitałowej wchodz 31 podmioty, w tym jednostka dominuj ca wspomniane wcze niej Przedsi biorstwo, 19 spółek bezpo rednio zale nych od przedsi biorstwa oraz 11 spółek po rednio zale nych. Udział produkcji chemicznej Grupy Kapitałowej w ogólnych przychodach polskiego przemysłu produktów chemicznych przekracza 2%. Skala produkcji wyrobów stawia Grup Kapitałow w ród wiod cych producentów chemikaliów w Europie rodkowo-wschodniej. Istotn cz ci działalno ci Grupy Kapitałowej jest działalno handlowa w zakresie obrotu chemikaliami na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Najwa niejszymi rynkami zbytu dla produktów Grupy Kapitałowej s kraje Unii Europejskiej oraz kraje Europy rodkowo-wschodniej. Towary importowane s głównie z krajów Unii Europejskiej, Afryki Północnej oraz Azji. W odniesieniu do przychodów ze sprzeda y ogółem głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej jest rynek krajowy, gdzie Grupa lokuje ponad 60% swojej sprzeda y. Zarówno w przypadku sprzeda y produktów jak te towarów poziom sprzeda y w kraju oraz w eksporcie charakteryzuje podobna struktura z nieznaczn przewag sprzeda y krajowej. Główne rynki eksportowe Grupy Kapitałowej to kraje Unii Europejskiej oraz pozostałej cz ci Europy. W przypadku sprzeda y na rynek wewn trzny, produkty i towary Przedsi biorstwa i jego Grupy Kapitałowej docieraj do kilkudziesi ciu bran i sektorów wykorzystuj cych chemikalia. Dla poszczególnych grup produktów i towarów struktura rynków zbytu jest mocno zró nicowana. Kluczowe znaczenie dla wizerunku Grupy Kapitałowej maj spółki o charakterze produkcyjnym, w tym przede wszystkim tzw. Spółki S. (S to dwie spółki cechuj ce si podobn technologi produkcji. Na potrzeby niniejszej pracy nazwano je Spółka S1 oraz Spółka S2) skupiaj ce cał krajow produkcj jednego z produktów chemicznych. Ponadto istotn rol w sprzeda y produktów Grupy pełni jednostka dominuj ca Grupy, (na potrzeby niniejszej pracy nazwana Przedsi biorstwem). Prowadz ca działalno handlow, zarówno w zakresie sprzeda y produktów wytwarzanych przez spółki Grupy Kapitałowej jak równie w zakresie obrotu chemikaliami nie wytwarzanymi w Grupie. Charakter powi za wewn trz Grupy Kapitałowej nadaje wiod c rol Przedsi biorstwu zarówno w zakresie budowy strategii rozwoju wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej i nadzoru wła cicielskiego, jak równie z punktu widzenia działalno ci operacyjnej Grupy Kapitałowej. Funkcje strategiczne i wła cicielskie w stosunku do spółek zale nych wykonywane s przez Przedsi biorstwo poprzez: opracowywanie wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej strategii rozwoju, działania formalno-prawne w spółkach zale nych, działania w zakresie zarz dzania udziałami (m.in. zakup b d sprzeda udziałów, dokapitalizowanie), definiowanie celów i zada operacyjnych dla poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, akceptacj planów inwestycyjnych i finansowych spółek zale nych,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, nadzór finansowo-ksi gowy. W ramach powi za operacyjnych Przedsi biorstwa ze spółkami zale nymi, Przedsi biorstwo udost pniło znak towarowy najwa niejszym spółkom zale nym, koordynuje zakupy podstawowych surowców dla spółek zale nych, wykorzystuj c własn sie handlow po redniczy w sprzeda y głównych produktów wytworzonych w spółkach zale nych, na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, wspomaga finansowo spółki zale ne (m.in. poprzez por czenia kredytów), prowadzi wspólne działania promocyjne ze spółkami zale nymi 3. Cel wdra ania zintegrowanego systemu zarz dzania w Grupie Kapitałowej. Przed wdro eniem zintegrowanego systemu zarz dzania, w Grupie Kapitałowej działały trzy niezale ne systemy wspieraj ce procesy logistyczne i finansowe. Dodatkowo funkcjonowały trzy niezale ne sieci LAN oraz trzy niezale ne serwerownie powołane w celu utrzymywania systemów aplikacyjnych i pocztowych. Generalnie jest wiele czynników determinuj cych wdro enie zintegrowanego systemu zarz dzania. Przykładowe cele jakie mog by osi gni te dzi ki zastosowaniu systemów informatycznych, to4 : wysoki poziom dotrzymywania terminów odstaw, mo liwo ci tworzenia i egzekwowania realnego planu zdolno ci produkcyjnej, ograniczone stany magazynowe, krótkie czasy przebiegów produkcyjnych, ograniczone stany robót w toku, du a gotowo dostaw dostarczanie wyrobów wła ciwych co do rodzaju, gatunku, ilo ci we wła ciwym czasie i po akceptowanej cenie, du a gotowo informacyjna, wysoka elastyczno produkcyjna i usługowa w zakresie rzeczowym, technicznym, terminów, cen i innych, poprawa jako ci wyrobów i usług, ograniczone koszty zaopatrzenia, du a pewno planowania, zwi kszenie mo liwo ci efektywnego sterowania procesami gospodarczymi, poprawa komunikacji mi dzy komórkami organizacyjnymi, poprawa jako ci danych decyzyjnych, poprawa wymiany informacji z odbiorcami i dostawcami, poprawa szybko ci reakcji na poczynania konkurencji, poprawa konkurencyjno ci, rozszerzenie rynku firmy, przyspieszenie cyrkulacji kapitału, polepszony Cash Flow, obni ka kosztów, ogólna poprawa produktywno ci i zyskowno ci, poprawa działania administracji 4 Klonowski Zbigniew J., Systemy informatyczne zarz dzania przedsi biorstwem, Oficyna wydawnicza politechniki wrocławskiej, Wrocław, 2004

4 50 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Jednak e przyj tym przez najwy sze kierownictwo Przedsi biorstwa, a tym samym Grupy Kapitałowej celem, który przy wiecał idei wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania było podniesienie efektywno ci działania firmy. Wdro enie systemu ERP umo liwiało realizacj wspomnianego celu mi dzy innymi poprzez: kompleksow obsług procesu od zamówienia poprzez produkcj a do sprzeda y umo liwiaj c w trybie rzeczywistym (on-line) uzyskanie informacji dotycz cej stanów magazynowych towarów wyprodukowanych b d zakupionych, informacji na temat planów sprzeda y i zakupów ze wszystkich spółek jednocze nie. eliminacj wielokrotnego wprowadzania danych. Z uwagi na ide zintegrowanego systemu zarz dzania nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnych katalogów towarów, dostawców, klientów. eliminacj obiegu papierowego dokumentów takich jak zapotrzebowania lub zamówienia zakupu. spójne ródło informacji dla potrzeb: finansowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz zarz dzania zasobami ludzkimi poprzez integracj modułów systemu ERP. Wdro enie zintegrowanego systemu zarz dzania wielokrotnie jest powi zane z reengeneringiem procesów biznesowych zachodz cych w przedsi biorstwach. Dodatkowo niejednokrotnie wspomniane wdro enie wpływa znacz co na przyj t strategi informatyczn przedsi biorstwa lub całej Grupy Kapitałowej. Tak było równie i w tym przypadku. Przy okazji wdro enia systemu ERP Grupa Kapitałowa chciała uzyska : centralizacj funkcji IT w ramach Grupy Kapitałowej, poprzez stworzenie jednego centrum kompetencyjnego zajmuj cego si utrzymaniem wdro onego systemu, budow platformy systemowej wspieraj cej procesy biznesowe w Grupie Kapitałowej, budow centralnie zarz dzanej sieci korporacyjnej i jednego centralnie obsługiwanego miejsca utrzymania infrastruktury informatycznej. Wszystkie wspomniane powy ej punkty wpływaj znacz co na obni enie kosztów utrzymania technologii IT w Grupie Kapitałowej. 4. Proces wdra ania zintegrowanego systemu zarz dzania. Systemem ERP, wdra anym w ramach Grupy Kapitałowej został wybrany zintegrowany system ERP firmy Oracle, Oracle e-business Siute. Ustalono, e wdro enie powinno obejmowa nast puj ce moduły wspieraj ce obsług procesów biznesowych poszczególnych obszarach: Ksi ga Główna (GL), Nale no ci (AR), Zobowi zania (AP), Zarz dzanie rodkami Trwałymi (FA) Zarz dzanie rodkami Pieni nymi (CE) Gospodarka Magazynowa (INV) Zaopatrzenie (PUR) Sprzeda i Dystrybucja (OM) Zarz dzanie Remontami (EAM) Zarz dzanie produkcj procesow (OPM) Planowanie produkcji (MRP) Kontrola Jako ci (QC)

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Podczas wykonanej analizy przedwdro eniowej ustalono, e proces wdro enia zintegrowanego systemu informatycznego prowadzony b dzie równocze nie we wspomnianym Przedsi biorstwie oraz kluczowych Spółkach S. tj. Spółce S1 oraz Spółce S2. Ze wzgl du na du e zale no ci w obsługach procesów pomi dzy Spółkami S. a Przedsi biorstwem oraz w celu (co jest bardzo wa ne z punku widzenia Grupy Kapitałowej) ujednolicenia procesów zachodz cych w Spółkach S. i Przedsi biorstwie, ustalono, i faza analizy prowadzona b dzie z udziałem trzech podmiotów jednocze nie. Ze wzgl du na ogromny zakres projektu, zarówno od strony organizacyjnej (wdro enie w trzech spółkach jednocze nie) oraz od strony funkcjonalnej (du y zakres wdra anych modułów) ustalono, i cało rozwi zania zostanie wdro ona w nast puj cych po sobie cz ciach. W pierwszej cz ci zostan wdro one wszystkie moduły finansowe oraz moduły logistyczne (GL, AR, AP, FA, CE). W drugiej natomiast zostan wdro one moduły dotycz ce remontów (EAM), obsługi produkcji (OPM, MRP) oraz kontroli jako ci (QC). Uwzgl dniaj c powy sze zało enie cały projekt został podzielony na nast puj ce cz ci: Budowa modelu systemu dla Grupy Kapitałowej Wdro enie nowego modelu FL (Finanse i Logistyka) w Przedsi biorstwie i Spółce S1, Roll-out wdro onego modelu FL do Spółki S2 Budowa modelu PKJR (Produkcji, Kontroli Jako ci, Remontów) dla spółek: Spółka S1 i Spółka S2, Wdro enie modelu PKJR w spółce Spółka S1, Roll-out wdro onego modelu PKJR w Spółce S1 do Spółki S2 Czasy trwania poszczególnych cz ci wdro enia oraz ich faz obrazuje poni szy rysunek 1. Rys1. Ramowy harmonogram wdro enia Przy wdra aniu zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystano metodologi prowadzenia projektów PRINCE2 oraz metodologi wdra ania zintegrowanych systemów zarz dzania AIM (Application Implementation Method) firmy Oracle. Ka da cz zgodnie z metodologi AIM została podzielona na mniejsze fazy, w których wykonywane były zadania projektowe, z kolei, w wyniku których powstawały konkretne produkty (dokumenty oraz zrealizowane zadania).

6 52 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Cz pierwsza wdro enia tj. Budowa modelu dla Grupy Kapitałowej została podzielona na nast puj ce fazy: Faza definicji, podczas której został powołany zespół projektowy, opracowane zostały podstawowe struktury danych takie jak plan kont i struktura indeksów materiałowych oraz opracowane zostały wymagania sprawozdawcze klienta. Dodatkowo podczas tej fazy zostały zorganizowane spotkania maj ce na celu rozpoznanie procesów zachodz cych w podmiotach oraz dokonano rozpoznana infrastruktury teleinformatycznej. Faza analizy operacyjnej. Głównym zadaniem tej fazy były zorganizowane warsztaty dla u ytkowników kluczowych, podczas których został przedstawiony system OeBS. Podczas warsztatów ka dy z przedstawianych procesów omawiano dokładnie i na podstawie relacji u ytkowników kluczowych wychwytywano ró nice pomi dzy standardowymi procesami zamodelowanymi w aplikacji a funkcjonuj cymi w rzeczywisto ci w przedsi biorstwach. Bardzo wa nym celem tych warsztatów było wypracowanie wspólnej wizji procesów przyszłych, swoistego modelu procesów dla Grupy Kapitałowej. Dodatkowo podczas warsztatów zdefiniowano wszystkie kastomizacje, czyli rozszerzenia standardowej funkcjonalno ci systemu, niezb dne z punktu widzenia poprawnego obsłu enia procesów w systemie. W trakcie tej fazy został opracowany dokument opisuj cy sposób realizacji procesów w systemie, czyli architektura logiczna systemu. Faza projektu rozwi zania. Na podstawie informacji ustalonych podczas warsztatów, pó niejszych spotka uszczegóławiaj cych oraz zebranych od u ytkowników kluczowych danych, został sparametryzowany system OeBS. Punktem głównym tej fazy były wst pne testy systemu prowadzone przy udziale u ytkowników kluczowych oraz analiza zebranych uwag. Cz druga wdro enia tj. Wdro enie nowego modelu FL (Finanse i Logistyka) w Przedsi biorstwie i Spółce S1 została podzielona na nast puj ce fazy: Faza projektu rozwi zania. Podczas tej fazy tworzone były wszystkie projekty funkcjonalne raportów i rozszerze systemu (kastomizacji). Dodatkowo na podstawie danych zebranych od u ytkowników został przygotowany dokument zawieraj cy uzupełnion po testach wst pnych konfiguracj systemu produkcyjnego (wg metodologii AIM jest to dokument BR100). Opracowano równie strategi konwersji danych z systemów funkcjonuj cych w obecnej chwili do systemu OeBS. Faza budowy rozwi zania. Zgodnie z nazw, podczas tej fazy przyst piono do budowy (parametryzacji) systemu OeBS, przygotowano równie wszystkie warianty raportów, rozszerzenia systemu oraz programy do konwersji danych. W nast pnej kolejno ci wszystkie moduły zostały poddane szeregom testów wewn trznych w celu wychwycenia wszelkich nieprawidłowo ci w działaniu systemu. Faza przej cia do nowego systemu. Podczas tej fazy zostały przeprowadzone testy wst pne programów do konwersji danych z udziałem u ytkowników kluczowych, po których nast piła weryfikacja danych w celu sprawdzenia poprawno ci ich działania. W nast pnej kolejno ci zostały przeprowadzone testy akceptacyjne systemu z udziałem u ytkowników kluczowych z poszczególnych obszarów. Po finalnym testowaniu aplikacji przyszedł czas na testy wydajno ciowe, które z punktu widzenia wdro enia s równie istotne jak testy aplikacji polegaj ce na weryfikacji mapowanych procesów. Celem testów wydajno ciowych jest weryfikacja poprawno ci doboru parametrów serwerów, oraz sieci. W trakcie tej fazy zostały równie

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, opracowane procedury awaryjne przedstawiaj ce obsług procesów na wypadek niedost pno ci systemu. Ko cowym zadaniem tej fazy były przeprowadzone szkolenia u ytkowników ko cowych systemu (end - user training), podczas których wszystkie osoby, które od momentu startu produkcyjnego miały wykorzystywa system zostały w tym celu przeszkolone. Ponadto w trakcie tej fazy została przeprowadzona konwersja danych z systemów ródłowych do systemu wdra anego, co wymaga zwykle tworzenia specjalnego interface niezb dnego dla wykonywania konwersji. Faza produkcji (uruchomienie). Podczas tej fazy nast piło uruchomienie systemu oraz została zapewniona asysta powdro eniowa, której celem było wspieranie u ytkowników ko cowych systemu oraz rozwi zywanie bie cych problemów, pojawiaj cych si podczas obsługi systemu. Cz trzecia wdro enia tj. Roll-out wdro onego modelu FL do Spółki S2 polegała na przeniesieniu cało ci rozwi zania (systemu OeBS) wdro onego w spółce Spółka S1 do spółki Spółka S2. Ta cz nie została dzielona na fazy, ale zdefiniowano główne zadania które powinny zosta zrealizowane w jej ramach takie jak: konwersja danych oraz szkolenie u ytkowników ko cowych systemu. Po uruchomieniu systemu w spółce Spółka S2 równie zostało zapewnione wsparcie dla u ytkowników systemu. Dodatkowo po zako czeniu roll-out u nast piło odebranie wdro enia cz ci finansowo logistycznej przez klienta. Cz czwarta wdro enia tj. Budowa modelu PKJR (Produkcji, Kontroli Jako ci, Remontów) dla spółek: Spółka S1 i Spółka S2 została podzielona na nast puj ce fazy: Faza definicji. Podczas tej fazy został powołany odr bny zespół projektowy którego celem było wdro enie modułów Produkcji (OPM), MRP, Kontroli Jako ci (QC) oraz Remontów (EAM). Wła nie podczas tej fazy została przeprowadzona analiza polegaj ca na rozpoznaniu wymaga sprawozdawczych oraz modeli funkcjonuj cych w danej chwili w Spółkach w odniesieniu do wspomnianych wcze niej obszarów. Faza analizy operacyjnej. Analogicznie jak w przypadku wdro enia modelu FL (Finanse i Logistyka) zostały przeprowadzone warsztaty z u ytkownikami kluczowymi, których celem była weryfikacja standardowych procesów w systemie oraz wychwycenie ró nic. Dodatkowo najbardziej istotnym zadaniem do wykonania z punktu widzenia obsługi procesów w Grupie Kapitałowej było ujednolicenie procesów w spółkach Spółka S1 i Spółka S2. W trakcie tej fazy powstały równie dokumenty opisuj ce strategi konwersji oraz architektur logiczn systemu w odniesieniu do modelu Produkcji, MRP, Kontroli Jako ci oraz Remontów. Faza projektu rozwi zania. W trakcie trwania tej fazy została przygotowana wst pna koncepcja systemu, oraz zostały przeprowadzone testy wst pne z udziałem u ytkowników kluczowych. Po testach nast piła analiza uwag. Cz pi ta wdro enia tj. Wdro enie modelu PKJR w spółce Spółka S1 została podzielona na nast puj ce fazy: Faza projektu rozwi zania. Faza ta dotyczyła opracowania projektów kastomizacji, programów do konwersji, raportów oraz interfejsów. Opracowano równie zmiany w wewn trznych procedurach organizacji. Faza budowy rozwi zania. Podczas tej fazy na podstawie przygotowanych wcze niej projektów funkcjonalnych zostały zbudowane wszystkie niezb dne kastomizacje, zostały przygotowane programy do konwersji, raporty oraz interfejsy. Ponadto wszystkie wymienione rozwi zania zostały poddane szeregom testów wewn trznych.

8 54 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Faza przej cia do nowego systemu. Identycznie jak w przypadku modelu FL, w trakcie tej fazy przy udziale u ytkowników kluczowych zostały przeprowadzone testy akceptacyjne zarówno programów do konwersji jak i systemu pod wzgl dem obsługi procesów. Zostały przeprowadzone szkolenia u ytkowników ko cowych oraz została przeprowadzona i potwierdzona konwersja danych z systemów funkcjonuj cych w obecnym czasie do systemu OeBS. Faza produkcji. Analogiczne jak w przypadku wdro enia modelu FL, podczas tej fazy nast piło uruchomienie systemu oraz została zapewniona asysta powdro eniowa, której celem było wspieranie u ytkowników ko cowych systemu oraz rozwi zywanie bie cych problemów, pojawiaj cych si podczas obsługi systemu. Cz szósta wdro enia tj. Roll-out wdro onego modelu PKJR w Spółce S1 do Spółki S2 analogicznie jak wcze niej polegała na przeniesieniu rozwi zania wdro onego w spółce Spółka S1 (moduły: OPM, MRP, QC, EAM) do spółki Spółka S2. Równie w tym przypadku ta cz nie została dzielona na fazy, ale zdefiniowano główne zadania które powinny zosta zrealizowane w jej ramach takie jak wymienione poprzednio: konwersja danych oraz szkolenie u ytkowników ko cowych systemu. Równie w tym przypadku po uruchomieniu systemu w spółce Spółka S2 zostało zapewnione wsparcie dla u ytkowników systemu oraz po zako czeniu roll-out u nast piło odebranie przez klienta wdro enia cz ci produkcyjno remontowej (wszystkich wspomnianych wcze niej modułów). W powy ej opisanym procesie wdro enia systemu ERP mo emy zauwa y, e cały projekt został niejako podzielony na dwa mniejsze projekty : wdro enie cz ci FL ( Finanse i Logistyka) oraz wdro enie cz ci Produkcyjno Remontowej. Takie podej cie zostało zastosowane w celu usprawnienia cało ci procesu wdro enia. Moduły produkcyjne i remontowe ze wzgl du na swoj charakterystyk wymagaj od u ytkowników kluczowych wiedzy na temat funkcjonowania modułów logistycznych, dlatego te cało wdro enia cz ci produkcyjno - remontowej odbyła si w wystarczaj co oddalonym terminie aby umo liwi u ytkownikom dokładne zapoznanie si z cz ci logistyczn systemu. Bez w tpienia takie podej cie wydłu yło cały proces wdro enia systemu jednak e pozwoliło na bezpiecznie uruchomienie bardzo du ej ilo ci modułów. 5. Ryzyka projektowe Czym jest zarz dzanie ryzykiem? Analiz ryzyka mo na porówna do kre lenia mapy potencjalnych zagro e oraz szacowania szkód mog cych by ich wynikiem. Zarz dzanie ryzykiem to wykorzystywanie tej mapy i podejmowanie decyzji jak unikn wspomnianych zagro e 5. Zgodnie z powy sz maksym podczas definiowania projektu zaobserwowano ryzyka projektowe dotycz ce obszarów takich jak: bud et, czas realizacji, poparcie, kadra i zarz dzanie projektem, partnerzy, parametry techniczne. 5 Yen Yee Chong, Evelyn May Brown, Zarz dzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Bud et Tabela 1. Specyfikacja czynników ryzyka projektowego Opis ryzyka Pojawienie si nieprzewidzianych wydatków w ramach realizacji projektu Wpływ wydłu enia czasu realizacji projektu na jego bud et i koszty Czas realizacji projektu Wydłu enie czasu realizacji projektu na skutek obci enia innymi obowi zkami pracowników Wydłu enie czasu realizacji projektu na skutek wykonania dodatkowych prac nie uj tych w umowach Wydłu enie czasu realizacji projektu na skutek długotrwałych uzgodnie wspólnego rozwi zania pomi dzy Przedsi biorstwem i Spółkami Poparcie dla projektu Prawdop. (1-5) Waga (1-5) Utrata uzasadnienia biznesowego dla projektu 2 5 Kadra i zarz dzanie projektem Brak dost pno ci kluczowych zasobów projektu w wymaganym czasie Partnerzy 3 3 Brak dost pno ci zasobów odpowiednich do realizacji projektu 2 3 Techniczne Wynikaj ce z przeniesienia rozszerze lub integracji modułów 5 2 Podczas co tygodniowych spotka omawiano ka de z powy szych ryzyk, analizowano sytuacj bie c i podejmowano takie decyzje zarz dcze aby zniwelowa wpływ wspomnianych ryzyk do minimum. 6. Opis czynników warunkuj cych osi gni cie sukcesu Opisywane wdro enie zako czyło si sukcesem. System został uruchomiony zgodnie z harmonogramem oraz zało ony wcze niej bud et nie został przekroczony. Oczywi cie podczas procesu wdro enia napotkano wiele czynników, które wpływały na jako prac oraz ich czas trwania. Bazuj c na do wiadczeniu tego projektu mo emy wyró ni nast puj ce czynniki warunkuj ce osi gni cie sukcesu podczas wdro enia systemu: Sprecyzowany cel wdro enia niezb dne jest na poziomie definiowania projektu jasne okre lenie celu wdro enia. Metodologia PRINCE2 nazywa to uzasadnieniem biznesowym i podkre la, e w momencie gdy uzasadnienie biznesowe, które jest sił nap dow projektu przestaje obowi zywa, nale y projekt zako czy.

10 56 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej Harmonogram wdro enia jest wiele metod budowy harmonogramu wdro e, jednak bez wzgl du na to, z której z nich korzystamy niezb dne jest zbudowanie takiego harmonogramu, aby wszystkie zaplanowane w nim prace były mo liwe do zrealizowania. Z punktu widzenia wyceny projektu niesamowicie istn kwesti jest umieszczenie w harmonogramie wszystkich kluczowych zda maj cych znacz cy wpływ na pracochłonno zespołu projektowego. Jest to jedyny sposób na unikni cie nieprzewidywalnych kosztów zwi zanych z pracami, wymaganymi z punktu widzenia wdro enia, a nie umieszczonymi w harmonogramie, tym samym nie wycenionymi. Odpowiednie kwalifikacje zespołu wdro eniowego (obie strony: klient i dostawca) - bez w tpienia na jako wdro enia wpływaj kwalifikacje zespołów wdro eniowych. Zarówno po stronie dostawcy oprogramowania jak i klienta. Odpowiedni dobór ludzi do zespołów projektowych jest jednym z kluczowych elementów na cie ce powodzenia projektu. Decentralizacja uprawnie i odpowiedzialno ci - osoby kluczowe z punktu widzenia prac projektowych powinny cechowa si pełn decyzyjno ci. Nie dobr sytuacj, gdy osoba wyznaczona do pełnienia funkcji u ytkownika kluczowego obszaru, nie jest w stanie podj decyzji na temat wymaga dotycz cych wdra anego systemu. Taka posta rzeczy z miejsca powoduje opó nienia w zatwierdzaniu poszczególnych faz, a w nast pstwie do opó nienia projektu. Prawidłowe okre lenie priorytetów zada dla członków zespołów wdro eniowych (po stronie dostawcy jak i klienta) nawet najlepsi specjali ci ze swoich obszarów obarczeni uczestnictwem w zbyt wielu projektach nie s w stanie wykona swoich wszystkich zada w sposób prawidłowy, dlatego bardzo istotne jest umiej tne okre lanie priorytetów zada. Jasno okre lone zasady współpracy klient dostawca - dobr praktyk jest zawarcie zasad współpracy w dokumencie DIP (wg metodologii PRINCE2 jest to Dokument Inicjuj cy Projekt, jednak jego zadaniem nie jest tylko inicjacja projektu, ale równie zbieranie wszystkich kluczowych z punktu widzenia projektu informacji m.in. zasad współpracy), lub utworzenie odr bnego dokumentu okre laj cego zasady współpracy. Prawidłowo dobrana infrastruktura teleinformatyczna le dobrane parametry serwerów lub sieci uniemo liwiaj prac w wdra anym systemie, st d, aby osi gn powodzenie we wdro eniu nale y przeprowadzi gruntown analiz wymaga sprz towych. Przywi zywanie wagi do szkole u ytkowników ko cowych. Szkolenia u ytkowników ko cowych powinny by bardzo przemy lane oraz ich czas trwania powinien by tak dobrany, aby w komfortowych warunkach umo liwi u ytkownikom ko cowym systemu zdobycie wiedzy. Im wi cej czasu po wi cimy na szkolenia tym łatwiejszy jest etap asysty powdro eniowej. Sprawne zarz dzanie projektem wykorzystanie istniej cych i sprawdzonych metodologii prowadzenia projektów oraz wdra ania systemów bez w tpienia jest bardzo istotn spraw warunkuj c osi gni cie sukcesu podczas wdro enia. Metodologie, maj to do siebie, e zazwyczaj bazuj na best-practices, wi c podaj sprawdzone metody usprawniaj ce zarz dzanie jako ci, ryzykiem lub komunikacj.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 17, Wnioski 1. Omówione w rozdziale 6 czynniki warunkuj ce osi gni cie sukcesu, precyzuj najwa niejsze rozwi zania, których zastosowanie zarówno w sferze technologii procesów jak te zarz dzania projektami s konieczne do spełnienia. 2. Godnym uwagi jest fakt zastosowania dwu komplementarnych metod zarz dzania projektem, które zapewniały stabilizacj procesu zarz dzania projektem oraz wła ciwego przygotowania implementacji systemu. 3. Organizacja procesu szkolenia u ytkowników systemu powi zana z weryfikacj utworzonych w procesie implementacji wersji rozwi za systemu oraz testowaniem sprawno ci systemu badanej dla docelowych rozwi za systemu zapewniała eliminacj obaw uczestników procesu wdra ania o niespodzianki eksploatacyjne. 4. W procesie realizacji wdro enia systemu w kolejnej spółce korporacji wykazano, e elastycznie traktowane wersje implementacji tworzonych dla innych spółek systemu, mog skutecznie przyspieszy czas realizacji i koszty przedsi wzi. Bibliografia 1. Antoszak E., Drelichowski L.(2003): Organizacja prac wdro eniowych w systemach bankowych na przykładzie firmy Bazy i Systemu Bankowe sp. z o.o. KIZ ATR Bydgoszcz- Ciechocinek, s Bradley K. Podstawy metodyki PRINCE II CRM S.A Drelichowski L. Górska A.(2003): Prace projektowo-programowe w zakresie tworzenia systemów informatycznych. KIZ ATR Bydgoszcz- Ciechocinek, s Drelichowski L., Stan konsolidacji i logistyki agrobiznesu w otoczeniu globalnych sieci handlowych. Organizacja i Kierowanie. nr 2(104), 2001, s Drelichowski L. (2004), Systemy ERP, przewaga konkurencyjna i zarz dzanie wiedz. Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica 183. s Dyczkowski M.; Kreowanie rodowiska wiedzy dla potrzeb zarz dzania projektami informatycznymi. IBS PAN Badania systemowe t.33 Warszawa Klonowski Zbigniew J., Systemy informatyczne zarz dzania przedsi biorstwem, Oficyna wydawnicza politechniki wrocławskiej, Wrocław, Lech P.: Zintegrowane systemy zarz dzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdra anie. Difin Warszawa Parafian A. :. Oracle e-business suite Opis systemu klasy ERP II oraz metodyk jego wdra ania. IBS PAN Analiza systemowa w finansach i zarz dzaniu t.9 Warszawa Szyjewski Z. Zarz dzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Czynniki sukcesu wymiarowanie projektu Agencja Wydawnicza Placet Warszawa Yen Yee Chong, Evelyn May Brown, Zarz dzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001.

12 58 Ludosław Drelichowski, Andrzej Parafian Uwarunkowania wdro enia zintegrowanego systemu zarz dzania (ERP) na przykładzie wiod cego przedsi biorstwa bran y chemicznej IMPLEMENTATION INTEGRATION MANAGEMENT SYSTEM (ERP) CIRCUMSTANCES ON CASE OF CHEMICAL BRANCH LEADING CORPORATION Summary The article presents factors determined efficient elaboration of integrated systems implementation in very complex organizations. In the analyzed case key factors time realization and cost level were reached thanks usage of two tools supported project management. At implementation phase of computer integration system methodology including project management PRINCE II and AIM (Application Implementation Method) Oracle Corporation were used. Keywords: integration system, project management, capital group, factor risks project Ludosław Drelichowski Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Andrzej Parafian Zaoczne Studia Doktoranckie IBS PAN, Warszawa

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 243/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo