ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP/32/SzpSp/2014 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej"

Transkrypt

1 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Szpitalna Dąbrowa Górnicza NIP: Regon: Warszawa, dnia 07 października 2014 W imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik Zamawiającego, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, którym jest: Grzegorz Łopata ARS LEGIS Kancelaria Prawna, ul. Nowodworska 29 lok. 103, Warszawa adres korespondencyjny: Kancelaria Prawna ARS LEGIS, ul. Śniadeckich 21 lok. 7, Warszawa fax: Nazwa zamówienia: w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Pełnomocnik Zamawiającego, Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, informuje, iŝ na adres Pełnomocnika Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/32/SzpSp/2014 na Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej : Pytanie 1. Odnośnie zapisu w SIWZ Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uwaŝany za spełniony, jeŝeli: Wykonawca wykaŝe w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie przez - minimum jednej usługi, polegającej na zaprojektowaniu instalacji co najmniej dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej nie mniejszej niŝ 800 kw na kaŝdy agregat kogeneracyjny i mocy ciepłowniczej nie mniejszej niŝ 800 kw na kaŝdy agregat kogeneracyjny. Wzór wykazu wg załącznika nr 4 wraz z dowodami potwierdzającymi, iŝ usługi zostały wykonane naleŝycie. b) Wykonawca wykaŝe w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie przez - minimum jednego zadania, polegającego na dostawie i zamontowaniu co najmniej dwóch współpracujących ze sobą agregatów kogeneracyjnych. Moc elektryczna nie mniejsza niŝ 800 kw na kaŝdy agregat kogeneracyjny i moc ciepłownicza nie mniejsza niŝ 800 kw na kaŝdy agregat kogeneracyjny. Przedmiotowe agregaty kogeneracyjne dostarczone i zamontowane w ramach tego zadania powinny współpracować z absorbcyjnymi agregatami chłodniczymi o mocy chłodniczej nie mniejszej niŝ 500 kw, z którymi stanowią układ trójgeneracji, Strona 1 z 7

2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie układu trigeneracyjnego składającego się z jednego agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 141 kw oraz agregatu obsorpcyjnego. Zgodnie z Art. 22 ust. 4 Pzp opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz powinien być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z powyŝszym prosimy o zmianę zapisu na: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uwaŝany za spełniony, jeŝeli: Wykonawca wykaŝe w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie przez - minimum jednej usługi, polegającej na zaprojektowaniu instalacji co najmniej jednego agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej nie mniejszej niŝ 140 kw i mocy ciepłowniczej nie mniejszej niŝ 200 kw. Wzór wykazu wg załącznika nr 4 wraz z dowodami potwierdzającymi, iŝ usługi zostały wykonane naleŝycie. b) Wykonawca wykaŝe w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie przez - minimum jednego zadania, polegającego na dostawie i zamontowaniu co najmniej jednego agregatu kogeneracyjnego. Moc elektryczna nie mniejsza niŝ 140 kw i moc ciepłownicza nie mniejsza niŝ 200 kw. Przedmiotowy agregat kogeneracyjny dostarczony i zamontowany w ramach tego zadania powinien współpracować z absorbcyjnym agregatem chłodniczym o mocy chłodniczej nie mniejszej niŝ 150 kw, z którym stanowią układ trójgeneracji. Odpowiedź 1. Zamawiający zwraca uwagę, Ŝe Wykonawca nie zapoznał się uwaŝnie z zakresem przedmiotu zamówienia i w pytaniu odnosi się tylko do zakresu zadania I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie dwa agregaty kogeneracyjne, przy czym agregat kogeneracyjny o mocy 141 kw, przewidziany w ramach zadania I, nie będzie współpracował z agregatem absorbcyjnym. Z agregatem absorbcyjnym będzie współpracował agregat kogeneracyjny przewidziany w ramach Etapu II. Zamawiający prosi o szczegółowe zapoznanie się Wykonawców z zakresem całego przedmiotu zamówienia i przypomina, Ŝe nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wykazania przez Wykonawców posiadania wiedzy i doświadczenia. Pytanie 2. W SIWZ pkt. A.1.3) a) Zamawiający opisuje wymóg dysponowania Koordynatorem Inwestycji, którego doświadczenie jest bardzo wygórowane. Zamawiający ogranicza znacznie konkurencję tym zapisem Ŝądając aby jedna osoba posiadała tak wszechstronne doświadczenie m.in. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy 1 do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji do 20 kv wraz z uprawnieniami dodatkowymi dotyczącymi pomiarów odbiorczych i okresowych pomiarów ochronnych do 1 kv, świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy 2 do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji, wiedzę z zakresu techniki i narzędzi zarządzania, potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub równowaŝnym dokumentem wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub PMI), potwierdzoną certyfikatem lub równowaŝnym dokumentem oraz umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania projektami z wykorzystaniem MS Projekt, potwierdzone świadectwem odbycia szkolenia z tego zakresu. Wymóg dysponowania osobą o takim doświadczeniu jest łudząco podobny do wymogu opisanego w przetargu, który odbył się w Staszowie na wykonanie instalacji PV dla SPZZOZ co znacznie ograniczyło konkurencję, a tym samym niekoniecznie było najkorzystniejsze dla Zamawiającego. Zamawiający w dalszej części SIWZ wymaga dysponowania kolejnymi osobami tj. Kierownikiem Kontraktu i projektantami co dubluje wymogi postawione przez Zamawiającego stąd nie ma podstaw do wymogu dysponowania Koordynatorem Inwestycji o takim wykształceniu, a są osoby, które mają ogromne Strona 2 z 7

3 doświadczenie zdobyte w krótszym czasie ale przy większej ilości wykonanych robót z danej branŝy stąd proponujemy wykreślenie wymogu dysponowania taką osobą z SIWZ. Odpowiedź 2. Stopień skomplikowania inwestycji, w szczególności: konieczność koordynacji wielu branŝ, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala, wykonywanie prac w warunkach pracy ciągłej Szpitala, zagroŝenie zdrowia i Ŝycia pacjentów w przypadku utraty zasilania, uzasadnia wymaganie wysokich kwalifikacji od osoby zarządzającej inwestycją ze strony Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wykazania przez Wykonawców dysponowania osobami o podanych kwalifikacjach. Pytanie 3. Czy parametry agregatów kogeneracyjnych wymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego są określone zgodnie z normą ISO z tolerancją +/- 7% dla odbioru ciepła i + 5% zuŝycia paliwa (energii dostarczonej w paliwie), przy pracy równoległej z siecią? Odpowiedź 3. Zamawiający potwierdza, Ŝe parametry są określone zgodnie z normą ISO z tolerancją +/- 7% dla odbioru ciepła i + 5% zuŝycia paliwa (energii dostarczonej w paliwie), przy pracy równoległej z siecią. Pytanie 4. Czy agregaty kogeneracyjne będą pracowały równolegle z siecią elektroenergetyczną, czy Zamawiający wymaga takŝe aby miały one moŝliwość pracy na wyspę? Odpowiedź 4. Zamawiający potwierdza, Ŝe agregaty kogeneracyjne będą pracowały równolegle z siecią elektroenergetyczną. Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar proponowanych w paragrafie 18 podpunkt i Istotnych warunków umowy z 1% za dzień zwłoki na maksymalnie 0,2% za dzień zwłoki? Odpowiedź 5. Zamawiający nie wyraŝa zgody. Pytanie 6. W rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) SIWZ znajduje się wymóg złoŝenia kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych kwalifikacji i wykształcenia np. uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenia z Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, świadectwa kwalifikacyjne SEP, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa z odbytych szkoleń, certyfikaty itp.). Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający nie ma podstawy do Ŝądania takich dokumentów. Zwracamy się z prośbą wyjaśnienie treści SIWZ poprzez podanie podstawy prawnej postawienia w/w wymogu lub rezygnację z tego wymogu. Odpowiedź 6. Zamawiający odstępuje od wymogu złoŝenia wraz z ofertą kopii wymienionych dokumentów. W związku z tym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: - w SIWZ w Rozdziale VI w punkcie 1 zostaje wykreślony dotychczasowy podpunkt 6) o treści: 6) kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych kwalifikacji i wykształcenia np. uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenia z Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, świadectwa kwalifikacyjne SEP, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa z odbytych szkoleń, certyfikaty itp.);. - w SIWZ w Rozdziale XVIII punkt 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie: 3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu: Strona 3 z 7

4 Kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem: uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynaleŝności do właściwej dla danej specjalności izby samorządu zawodowego dla kierownika budowy, kierowników robót i projektantów; pozostałych dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane w wykazie załączniku nr 6 do siwz - wymaganych kwalifikacji i wykształcenia np. uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenia o przynaleŝności do właściwej dla danej specjalności izby samorządu zawodowego, świadectwa kwalifikacyjne SEP, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa z odbytych szkoleń, certyfikaty itp.; zgodnie z wymaganiami rozdz. V pkt. Ad. A.1.3) a). Pytanie 7. Ŝądania od wykonawców osobą zdolną do wykonania zamówienia Koordynatora Inwestycji z uprawnieniami, wykształceniem i doświadczeniem wskazanym w ww zapisach SIWZ, w szczególności ( )dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub równowaŝnym dokumentem; wiedzę z zakresu techniki i narzędzi zarządzania projektami, potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami lub równowaŝnym dokumentem; wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub PMI), potwierdzoną certyfikatem lub równowaŝnym dokumentem; umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania projektami z wykorzystaniem MS Projekt, potwierdzone świadectwem odbycia szkolenia z tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie związku ww warunku z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalności z przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 4 pzp. W ocenie wykonawcy ww warunek jest nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia ale w ogóle z nim niezwiązany w opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy brak jakichkolwiek postanowień dotyczących udziału Koordynatora Inwestycji w realizacji zamówienia. PowyŜsze w raŝący sposób narusza dyspozycję art. 24 ust. 2 pkt. 4. Odpowiedź 7. Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 2. Równocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 8 Istotne warunki umowy w paragrafie 17: - Pomiędzy dotychczasowymi ustępami 4 i 5 wstawiony zostaje dodatkowy ustęp o treści: Do kontroli prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, w szczególności kontroli prawidłowej koordynacji międzybranŝowej robót, a takŝe kontroli prawidłowego przebiegu procesu zarządczego realizacji kontraktu, wykonawca wyznacza Koordynatora Inwestycji w osobie.. na cały okres obowiązywania umowy. - Dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje brzmienie: W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu aktualne zaświadczenia o przynaleŝności koordynatora inwestycji, kierownika budowy i kierowników robót do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ Istotne warunki umowy. Pytanie 8. Ŝądania od wykonawców osobą zdolną do wykonania zamówienia Kierownika Kontraktu z uprawnieniami, wykształceniem i doświadczeniem wskazanym w ww zapisach SIWZ, w szczególności ( )potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami lub równowaŝnym dokumentem; kwalifikacje SEP grupy 1 do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji; umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania projektami z wykorzystaniem MS Projekt, potwierdzone świadectwem odbycia szkolenia z tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie związku ww warunku z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalności z przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 4 pzp. W Opisie Przedmiotu zamówienia brak uzasadnienia dla udziału w realizacji zamówienia InŜyniera Kontraktu zaś w Istotnych postanowieniach umowy Zamawiający nie nałoŝył na InŜyniera Kontraktu Ŝadnych szczególnych obowiązków Strona 4 z 7

5 poza zdublowaniem jego funkcji (całkowicie zbędnym) z funkcją kierownika budowy tj nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem robót oraz bieŝącego kontaktu z Zamawiającym. Do wykonywania tych czynności, w ocenie wykonawcy, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami kwalifikacje SEP grupy 1 do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji; umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania projektami z wykorzystaniem MS Projekt, potwierdzone świadectwem odbycia szkolenia z tego zakresu jest nie tylko niezwiązane z przedmiotem zamówienia i doń nieproporcjonalne ale przede wszystkim całkowicie zbędne. PowyŜsze w raŝący sposób narusza dyspozycję art. 24 ust. 2 pkt. 4. Odpowiedź 8. W SIWZ nie występuje stanowisko InŜyniera Kontraktu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wykazania przez Wykonawców dysponowania osobami w podanych kwalifikacjach. Pytanie 9. Ŝądania od wykonawców osobą zdolną do wykonania zamówienia Kierownika Budowy z uprawnieniami, wykształceniem i doświadczeniem wskazanym w ww zapisach SIWZ, w szczególności ( )wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub PMI), potwierdzoną certyfikatem lub równowaŝnym dokumentem. Prosimy o wyjaśnienie związku ww warunku z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalności z przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 4 pzp. W Opisie Przedmiotu zamówienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy Zamawiający nie nałoŝył na Kierownika Budowy Ŝadnych szczególnych obowiązków do wykonywania których, w ocenie wykonawcy wiedza z zakresu metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub PMI), potwierdzoną certyfikatem lub równowaŝnym dokumentem byłaby potrzebna, tym bardziej niezbędna. PowyŜszy warunek jest nie tylko niezwiązany z przedmiotem zamówienia i doń nieproporcjonalny ale przede wszystkim całkowicie zbędny. PowyŜsze w raŝący sposób narusza dyspozycję art. 24 ust. 2 pkt. 4. Odpowiedź 9. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział V Część A, pkt. Ad. A.1.3) ppkt a), w przypadku Kierownika Budowy Zamawiający nie wymaga posiadania wiedzy z zakresu metodyki zarządzania projektami (PRINCE 2 lub PMI), potwierdzonej certyfikatem lub równowaŝnym dokumentem, wymaga natomiast dysponowania osobą Kierownika Budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŝności do właściwej izby samorządu zawodowego; co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień. Pytanie 10. Ŝądania od wykonawców osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Osobami, będącymi pracownikami naukowymi wyŝszych uczelni z minimum tytułem naukowym doktora i będącymi specjalistami w zakresie: 1. odnawialnych źródeł energii, 2. termomodernizacji, 3. techniki świetlnej - minimum 3 osoby, po 1 osobie w kaŝdej specjalności. Prosimy o wyjaśnienie związku ww warunku z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalności z przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 4 pzp. W ocenie wykonawcy ww warunek jest nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia ale w ogóle z nim nie związany w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy brak jakichkolwiek postanowień dotyczących udziału tych osób w realizacji zamówienia. PowyŜsze w raŝący sposób narusza dyspozycję art. 24 ust. 2 pkt. 4. Strona 5 z 7

6 Odpowiedź 10. Zgodnie z SIWZ rozdz. IV, opis zadania II, w zakresie przedmiotu zamówienia jest opracowanie programu edukacyjnego w standardzie projektu badawczo-rozwojowego pn. Oszczędzanie energii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie inwestycji przeprowadzonych : opracowanie materiałów dydaktycznych dla przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych, dotyczących praktycznego wymiaru ekologicznego na przykładzie przeprowadzonych realizacji zadania I i II i promujących działania prowadzące do oszczędności energii w czasie eksploatacji obiektu. Zamawiający wymaga dysponowania osobami o kwalifikacjach zapewniających profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający prosi o szczegółowe zapoznanie się Wykonawców z zakresem całego przedmiotu zamówienia Pytanie 11. Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap II, pkt Czy Zamawiający wymaga, Ŝeby wydajność stacji uzdatniania wody wynosiła 4 m3/h? Odpowiedź 11. Pytanie 12. Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap II, pkt Magazynowanie ciepła na potrzeby wytwarzania chłodu. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający oczekuje zastosowania 2 zbiorników buforowych o pojemności po 2,5 m3 kaŝdy. Odpowiedź 12. Pytanie 13. Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap II, pkt Czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu szynoprzewodów po stronie niskiego napięcia oraz po stronie SN? Odpowiedź 13. Pytanie 14. Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap II, pkt Czy Zamawiający wymaga lokalizacji transformatora w niezaleŝnym budynku? Odpowiedź 14. Pytanie 15. Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap II. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji elektroenergetycznych i rurowych na zewnątrz budynku inaczej niŝ w kanałach przełazowych? Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap II, pkt Czy Zamawiający potwierdza zakres prac modernizacyjnych budynku kotłowni? Odpowiedź 15. Pytanie 16. Program Funkcjonalno-UŜytkowy Etap I, pkt , str. 38. Czy Zamawiający w zakresie określonym w dokumentacji, wymaga odtworzenia pokrycia powierzchni dachowych, przy wykonywaniu docieplenia stropodachów? Strona 6 z 7

7 Odpowiedź 16. Pytanie 17. SIWZ Rozdz. VI pkt. 4 ppkt. 10). Zamawiający wymaga wykazania oferowania rozwiązania docieplenia ścian budynków, zgodnego z wymaganiami technicznymi, określonymi w pkt , akapit pt. "Docieplenie ścian" Programu Funkcjonalno-UŜytkowego zadania I (załącznik nr 9d). Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający odnosi się do wymagań z załącznika 9a, poniewaŝ Program Funkcjonalno-UŜytkowy zadania I we wszystkich innych miejscach SIWZ jest oznaczony jako załącznik 9a. Odpowiedź 17. Zamawiający potwierdza. Pytanie 18. Program Funkcjonalno-UŜytkowy etapu I, pkt , akapit pt. "Docieplenie ścian". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania technicznego, zapewniającego uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła? Odpowiedź 18. Równocześnie w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian budynków odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający zmienia treść SIWZ. Zamawiający zmienia treść podpunktu 10) w punkcie 4 Rozdziału VI SIWZ na następującą: W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane i dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do oferty naleŝy dołączyć następujące materiały potwierdzające oferowanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian budynków, zgodnego z wymaganiami technicznymi, określonymi w pkt , akapit pt. Docieplenie ścian Programu Funkcjonalno-UŜytkowego zadania I (załącznik nr 9a): a. dokumenty dopuszczające zastosowanie ofertowanego rozwiązania technicznego docieplenia ścian budynków w obiekcie budowlanym zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, b. certyfikat wystawiony przez producenta oferowanego rozwiązania technicznego docieplenia ścian budynków, potwierdzający, Ŝe wykonawca dysponuje osobami przeszkolonymi w wykonaniu docieplenia w oferowanym systemie i jest certyfikowanym wykonawcą systemu. Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia roku do godz. 10:00. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ Istotne warunki umowy. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmienioną Specyfikację Isstotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). PowyŜsze zmiany są dla wykonawców wiąŝące i naleŝy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia. Pełnomocnik Zamawiającego: Grzegorz Łopata ARS LEGIS Kancelaria Prawna Strona 7 z 7

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

BZP.2420.4.2013.PM Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013r. INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

BZP.2420.4.2013.PM Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013r. INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW BZP.2420.4.2013.PM Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013r. INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: Postępowania nr BZP.2420.4.2013.PM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo