Kampanie informacyjne Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kampanie informacyjne Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl"

Transkrypt

1 Kampanie informacyjne Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska

2 Poparcie dla członkostwa w WE/UE ( ) Źródło: Eurobarometer Interactive Search System

3 PRINCE PRogramme d INformation du Citoyen Européen inicjatywa Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy w budżecie na rok 1996 linia budżetowa B3-306 (później rozbicie na kilka linii budżetowych) zadanie PRINCE: zagwarantowanie środków budżetowych na priorytetowe kampanie informacyjne skierowane do ogółu obywateli UE; kampanie miały uświadomić obywatelom korzyści wynikające z działalności UE

4 PRINCE zasady funkcjonowania współpraca Komisji Europejskiej z Parlamentem i Radą Międzyinstytucjonalna Grupa ds. Informacji (priorytetowe tematy kampanii) współpraca reprezentacji KE i biur informacyjnych PE partnerstwo z państwami członkowskimi (porozumienia) działania zdecentralizowane (lokalne)

5 Kampanie programu PRINCE Citizen First ( ) Building Europe Together ( ) Euro, a currency for Europe (od 1996 r.) Rozszerzenie UE (od 2000 r.) Debata nad przyszłością UE ( )

6 Citizen First ( ) 1993 r. - utworzenie jednolitego rynku 1996 r. - 55% obywateli UE sądziło, że aby legalnie zatrudnić się w innym państwie członkowskim, potrzebne jest zezwolenie na pracę (wynik sondażu Eurobarometru) zadaniem Citizen First było poinformowanie obywateli o prawach przysługujących im w UE, w szczególności o prawach jednolitego rynku

7 Citizen First - kampanie krajowe Kampania objęła wszystkie państwa, ale nie przebiegała w nich jednolicie: w Portugalii skupiała się wokół Centrum Jacquesa Delorsa w Holandii kampania została włączona w działania informacyjne rządu w Finlandii wykorzystano aktywność organizacji pozarządowych w Szwecji na adresatów kampanii wybrano ludzi w wielu lat we wschodnich landach Niemiec komunikaty umieszczano w pociągach i na dworcach we Włoszech, Grecji, Hiszpanii i Irlandii szczególną uwagę zwrócono na kwestie praw konsumenckich

8 Citizen First materiały informacyjne główne tematy: prawo do życia, pracy i studiowania w innym państwie członkowskim przewodniki o poszczególnych prawach informatory o tym, jak skorzystać z przysługujących praw, np. jak uzyskać kartę pobytu publikacje te były dostępne we wszystkich językach urzędowych UE (11) udostępniano je w punktach informacyjnych, poprzez Internet, uruchomiono także bezpłatną infolinię przyznawano nagrody dla najciekawszych inicjatyw informacyjnych (np. za opracowanie przewodnika dla niewidomych w Szwecji)

9 Citizen First sieć ekspertów pomagających zwykłym obywatelom w rozwiązywaniu problemów związanych z prawami Unii Europejskiej analiza pytań zadawanych Signpost Service kampanię Citizen First przekształcono w stałą inicjatywę informacyjną Komisji Europejskiej Dialogue with Citizens and Business, włączonej później do usługi Europe Direct (telefoniczna i mailowa informacja o Unii Europejskiej i jednolitym rynku)

10 Citizen First - ocena W 2001 r. 30% obywateli UE sądziło, że z pracą w innym państwie członkowskim wiąże się konieczność uzyskania pozwolenia.

11 Building Europe Together , założenia tematycznie związana z konferencją międzyrządową ( ) i promocją Traktatu Amsterdamskiego dwa kierunki działań: odpowiadanie na pytania obywateli oraz spotkania z obywatelami

12 Building Europe Together badanie obaw opinii publicznej W wyniku badań Eurobarometru zidentyfikowano następujące wspólne problemy: przestępczość zorganizowana narkomania choroby (rak, AIDS) bezrobocie stan środowiska naturalnego ochrona praw człowieka Przygotowano materiały informujące o zaangażowaniu UE w rozwiązywanie tych problemów.

13 Building Europe Together spotkania spotkania przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi przy okazji wydarzeń kulturalnych, politycznych i rekreacyjnych konferencje dla związków zawodowych i świata biznesu

14 Building Europe Together wykorzystanie mediów przygotowanie pakietów informacyjnych dla dziennikarzy dofinansowanie EuroNews współpraca z mediami regionalnymi, prasą kobiecą i organami prasowymi związków zawodowych zawarcie tematów kampanii w telewizyjnych serwisach informacyjnych, programach rozrywkowych i programach dla młodzieży

15 Building Europe Together publikacje zestawienie zmian wprowadzanych przez nowy traktat (The Amsterdam Treaty: a Comprehensive Guide) broszury informacyjne (Questions and Answers on the Treaty of Amsterdam; Amsterdam: A New Treaty for Europe: Citizens Guide) wysokie nakłady publikacji, dostępność we wszystkich językach urzędowych

16 Building Europe Together ocena Referenda w sprawie ratyfikacji Traktatu Amsterdamskiego: r. w Irlandii r. w Danii 61,7% za 51,1% za

17 Kampanie o wprowadzeniu euro kampania Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego (PRINCE) kampania Europejskiego Banku Centralnego kampanie państw członkowskich

18 Euro, a currency for Europe (od 1996 r.) Fazy wprowadzania euro: przygotowania do wprowadzenia euro do rozliczeń bezgotówkowych przygotowania do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro (12 państw) przygotowania do wprowadzenia euro w Słowenii ( ), na Malcie i Cyprze ( ), na Słowacji ( ), w Estonii ( ), na Łotwie ( ) i na Litwie ( )

19 Euro, a currency for Europe adresaci kampanii obywatele państw wchodzących do strefy euro obywatele państw pozostających poza strefą euro państwa trzecie

20 Euro, a currency for Europe Zielona Księga 1995 informowanie opinii publicznej o korzyściach z wprowadzenia jednej waluty, wyjaśnienie przebiegu operacji wymiany pieniędzy, rozwianie obaw co do wpływu tej operacji na płace, oszczędności i rachunki bankowe cel kampanii: postrzeganie euro jako równoważnika najsilniejszych walut europejskich adresaci kampanii: konsumenci, pracownicy, emeryci i renciści, kobiety, młodzież (wykorzystanie placówek oświatowych), osoby starsze, niewidome i niedowidzące, analfabeci oraz osoby najuboższe mali i średni przedsiębiorcy, rzemieślnicy (wykorzystano banki, doradców finansowych, izby handlowe, stowarzyszenia zawodowe, ośrodki euro-info, dostawców sprzętu komputerowego)

21 Euro, a currency for Europe Komisja Europejska newsletter Inf uro zbiór unijnych dokumentów o euro strona internetowa prezentacja banknotów i monet euro QUEST baza pytań i odpowiedzi nt. euro i unii gospodarczo-walutowej filmy Eurogroup (na wzór wykładowców z Team Europe)

22 Euro, a currency for Europe Komisja Europejska nie opracowano zunifikowanej broszury o euro przekazanie zainteresowanym podmiotom surowych danych do wykorzystania we własnych materiałach informacyjnych podpisanie umów między państwami członkowskimi a Komisją i Parlamentem Europejskim; przekazanie funduszy PRINCE (2/3 wszystkich krajowych wydatków) na kampanie krajowe koordynacja na szczeblu unijnym kampanii krajowych

23 Euro, a currency for Europe narodowe programy informowania o euro Elementy wspólne: centralny punkt informacyjny bezpłatne infolinie emisja programów telewizyjnych i radiowych dystrybucja broszur informacyjnych

24 Kampania o euro Niemcy pozyskanie zaufania dla nowej waluty rozwianie obaw o konsekwencjach zamiany silnej marki na euro wyeksponowanie opinii autorytetów przekonujących do przyjęcia euro

25 Kampania o euro Irlandia, Austria Irlandia - głośna kampania sprzeciwiająca się wprowadzeniu euro Austria wykorzystanie pozytywnego nastawienia do UE w związku z niedawną akcesją

26 Kampania o euro Słowenia, Malta, Cypr, Słowacja, Estonia przyjęcie scenariusza wielkiego wybuchu umowy z Komisją Europejską Słowenia - w 2006 r. do każdego gospodarstwa domowego wysłano pocztą publikację o euro Cypr - spadek poparcia dla UE po akcesji; wystawa pt. Geneza monet euro Malta - hasło: Euro w naszym wspólnym interesie Słowacja - regularne konferencje prasowe rządu; odrębne działania informacyjne w stosunku do mniejszości romskiej Estonia kampania podczas kryzysu w strefie euro

27 Łotewska opinia publiczna o przyjęciu euro 60% 50% 40% 30% 20% 10% zdecydowanie za przyjęciem lub raczej za przyjęciem euro zdecydowanie przeciw przyjęciu lub raczej przeciw przyjęciu euro 0% Źródło: na podstawie Flash Eurobarometer nr 336, 349, 377

28 Stosunek Litwinów do wprowadzenia euro Źródło: Flash Eurobarometer nr 412/2015

29 Kampanie o euro w krajach pozostających poza strefą euro Szwecja, Dania, Wielka Brytania informowano o konsekwencjach pozostania poza eurolandem i informowano o warunkach przyjęcia euro referenda w sprawie przyjęcia euro Dania (2000) i Szwecja (2003) odmowa przyjęcia dofinansowania przez Wielką Brytanię i Danię

30 Euro, a currency for Europe w państwach trzecich działania Komisji Europejskiej i państw członkowskich adresaci kampanii: kraje kandydujące, kraje basenu Morza Śródziemnego, państwa związane handlowo z UE (kraje stowarzyszone, Japonia i USA) priorytetowym miejscem prowadzenia kampanii były międzynarodowe centra finansowe w: Nowym Jorku, Tokio, Toronto, Chicago, Hong Kongu i Singapurze wykorzystanie sieci ośrodków informacji, przedstawicielstw Komisji Europejskiej, ambasad państw członkowskich

31 Kampania Euro 2002 Europejski Bank Centralny kampania prowadzona od 2000 r. przez EBC i krajowe banki centralne przekazanie wiedzy o wyglądzie i nominałach nowych banknotów i monet zaznajomienie z zabezpieczeniami pozwalającymi rozpoznać fałszywe banknoty szczegółowe informacje o przebiegu wymiany

32 Kampania o euro ocena wielki sukces i wzorcowy przykład kampanii programu PRINCE Włosi jako jedyni wyrażali niechęć po wprowadzaniu banknotów i monet euro (efekt cappuccino)

33 Rozszerzenie UE (od 2000 r.) Przygotowania do przystąpienia 13 państw: Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Cypru i Malty (2004) Rumunii i Bułgarii (2007) Turcji Przedłużenie kampanii na okres przygotowań do członkostwa kolejnych państw (Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Islandii)

34 Rozszerzenie UE podział kampanii działania informacyjne w państwach członkowskich finansowane z programu PRINCE działania informacyjne w państwach kandydujących finansowane z programów PHARE, MEDA (Turcja), funduszy przedakcesyjnych (Malta, Cypr)

35 Rozszerzenie UE kampania w państwach członkowskich wyjaśnienie powodów rozszerzenia wyjaśnienie wpływu rozszerzenia na UE przekonanie obywateli o wzmocnieniu UE przez rozszerzenie informowanie o państwach kandydujących

36 Poparcie dla rozszerzenia w krajach członkowskich UE (2003)

37 Rozszerzenie UE kampania w krajach kandydujących informowanie o UE wyjaśnienie powodów starań o członkostwo etapy przystąpienia postępy w negocjacjach akcesyjnych

38 Rozszerzenie UE działania Komisji Europejskiej tematyczne strony internetowe programy informacyjne w Europe by Satellite wykorzystanie Europe Direct program wizyt w siedzibach instytucji unijnych dla dziennikarzy, urzędników i polityków z państw kandydujących wykorzystanie wszystkich istniejących sieci informacyjnych badania opinii publicznej (Central and Eastern Eurobarometer)

39 Rozszerzenie UE kampanie w państwach członkowskich Portugalia główną działalność prowadziło Centrum Jacquesa Delorsa Hiszpania debaty wpływowych osobistości Walia publiczne wykłady i spotkania z reprezentantami PE, KE oraz ambasadorami państw kandydujących Austria dyskusje z udziałem czeskich i słowackich polityków Dania kampania dla osób młodych Szwecja gra edukacyjna o rozszerzeniu Holandia programy nt. związków Rotterdamu z innymi miastami europejskimi, reportaże z podróży po państwach kandydujących Francja dziennikarze sprawdzali polskie postępy w dostosowywaniu prawa w zakresie ochrony środowiska Niemcy radiowe audycje na żywo z państw kandydujących; informacje dla mniejszości tureckiej Włochy filmy o rozszerzeniu i krajach kandydujących

40 Rozszerzenie UE ocena poparcie dla członkostwa wyrażone w referendach akcesyjnych (w 10 krajach, nie było referendum na Cyprze, w Rumunii i Bułgarii) mniejsze poparcie dla rozszerzenia w państwach członkowskich nie było referendów wątpliwości co do gotowości UE do rozszerzenia wątpliwości co do gotowości krajów kandydujących do wstąpienia

41 Poparcie dla dalszego rozszerzania UE Źródło: Standard Eurobarometer nr 81/2014

42 Debata nad przyszłością UE 23. deklaracja Traktatu Nicejskiego wzywała do szerokiej i pogłębionej debaty na przyszłością UE zakładano, że debaty będą odbywały się równolegle do prac Konwentu Europejskiego ( ) i konferencji międzyrządowej (2004) struktura debaty: debaty krajowe, rezultaty przekazano instytucjom UE debaty na poziomie europejskim odrębnie toczyły się dyskusje w Konwencie Europejskim

43 Debata nad przyszłością UE tematy podział władzy pomiędzy UE a państwa członkowskie zgodnie z zasadą subsydiarności status Karty praw podstawowych UE uproszczenie traktatów bez zmian w ich postanowieniach rola parlamentów krajowych w strukturach europejskich legitymizacja demokratyczna UE jawność procedur decyzyjnych i działania instytucji UE

44 Debata nad przyszłością UE uczestnicy państwa członkowskie państwa kandydujące instytucje UE, parlamenty krajowe, środowiska naukowe, organizacje społeczne

45 Debata nad przyszłością UE kampanie w państwach członkowskich Francja duże zainteresowanie, ale bez wizji przyszłości (większym zainteresowaniem cieszyła się kampania o rozszerzeniu) Holandia dominacja jednego problemu: integracji migrantów, w mediach dominowała dyskusja o rozszerzeniu UE Dania partie polityczne wyraziły swoje stanowiska, debaty w parlamencie, brak zainteresowania mediów Finlandia debata ożyła dopiero w 2003 r., gdy Konwent kończył prace Niemcy działania informacyjne rządu Wielka Brytania dyskusja niewidoczna w mediach, duża aktywność rządu brytyjskiego w pracach Konwentu

46 Debata nad przyszłością UE Irlandia i Szwecja Irlandia - sprawy referendów (2001, 2002) ratyfikacyjnych Traktatu z Nicei przyćmiły debatę o przyszłości UE narodowe forum nt. Europy skupiające polityków (spotkania z organizacjami społecznymi) Instytut Spraw Europejskich z Dublina monitorował prace Konwentu Europejskiego oraz przygotowywał opracowania na ten temat Szwecja umiarkowana debata przyćmiona przez dyskusje przed referendum w sprawie przyjęcia euro (2003)

47 Debata nad przyszłością UE Grecja i Hiszpania Grecja duża aktywność w związku z jej przewodnictwem w Radzie UE i 20 rocznicą członkostwa Hiszpania zaangażowała się w dyskusję po objęciu przewodnictwa w Radzie UE

48 Debata nad przyszłością UE debaty w krajach kandydujących dominacja działań informacyjnych związanych z przygotowaniami do członkostwa debaty prowadzone jedynie przez specjalistów debaty często odbiegały od wyznaczonych tematów Turcja debatowała o tym, czy zostanie przyjęta do UE

49 Debata nad przyszłością UE podsumowanie debat krajowych dyskusje między politykami, brak udziału społeczeństwa obywatele UE w tym okresie mieli inne problemy, np. bezrobocie, swoboda przepływu pracowników, przystąpienie do strefy euro, konsekwencje stosowania układu z Schengen problemy instytucjonalne UE są zbyt trudne i abstrakcyjne dla obywateli zarzuty wobec UE: nadmiar przepisów, deficyt demokracji, nierówne traktowanie niektórych państw

50 Debata nad przyszłością UE ocena działań kampania nie spełniła swoich ambitnych założeń, według których każdy obywatel miał potrafić wyrazić swoją opinię nt. przyszłości UE debaty spełniły jedynie funkcję kampanii informujących o pracach nad Konstytucją dla Europy w lipcu 2005 r. 81% obywateli UE słyszało o Traktacie Konstytucyjnym, 68% wiedziało o nim jednak bardzo niewiele (dane Eurobarometru)

51 Debata nad przyszłością UE Debata o Europie - Plan D kontynuacja debat publicznych, w tym debat krajowych do zakończenia procesu ratyfikacyjnego Traktatu Lizbońskiego (wyniki przekazywano krajowym i europejskim posłom) odbudowywanie zaufania do instytucji unijnych przekonywanie o korzyściach z integracji europejskiej wizyty komisarzy i posłów w państwach członkowskich, wysłuchiwanie opinii obywateli aktywizacja sieci ośrodków informacji tematy: rozwój gospodarczo-społeczny, znaczenie UE dla państw członkowskich

52 Debata o przyszłości Europy

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania i ekspertyzy czerwiec 2002 - czerwiec 2003 Praca zbiorowa pod redakcją dr Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: GŁOS OBYWATELI W UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI: GŁOS OBYWATELI W UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI: GŁOS OBYWATELI W UNII EUROPEJSKIEJ Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii (*): 00 800

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Organy przygotowawcze w historii negocjacji Wspólnot.

Organy przygotowawcze w historii negocjacji Wspólnot. Organy przygotowawcze w historii negocjacji Wspólnot. W tym rozdziale chciałbym zająć się nie ogólnymi teoriami próbującymi wyjaśnić naturę zmian w integracji europejskiej, lecz procesami przygotowującymi

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Dialog społeczny Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Niniejszy dokument został opracowany w ramach Współpracy EC-ILO w obszarze Dialogu Społecznego i Stosunków Przemysłowych przy pomocy finansowe

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Formuła zarządzania Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 14 sierpnia 2008 roku Paweł Świeboda Na

Bardziej szczegółowo