Internet jako ródło informacji usługa WWW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet jako ródło informacji usługa WWW."

Transkrypt

1 1 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 2 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET Internet jako ródło informacji usługa WWW. a) Pocztki: Rok 1992; Tim Berners Lee; (CERN fr. Centere Europeen pour la Recherche Nuclaire) w Genewie. Obecnie: W3C WWW Consortium, W3O WWW Organization. b) Cechy charakterystyczne: WWW (ang. World Wide Web) sposób prezentacji danych w postaci tzw. stron z tekstem, grafik i innymi elementami powizanych ze sob za pomoc odnoników, odsyłaczy. Hipertekst (ang. hypertext) odnonik do innej strony WWW mogcej znajdowa si na tym samym lub innym komputerze w sieci. Adres domenowy adres IP, np.: DNS (ang. Domain Name Server, Domain Name Service) serwer, usługa odpowiedzialna za tłumaczenie adresów domenowych na adresy IP. Portal sieciowe centrum informacyjne i rozrywkowe dotyczce rónych dziedzin zawierajce zwykle moliwo przeszukiwania (własnych i nie tylko) zasobów Wortal profesjonalnie utworzony serwis informacyjny, powicony okrelonej dziedzinie, np.: serwis prawniczy, serwis turystyczny, serwis powicony grafice komputerowej, Baner zwykle podłuny, prostoktny obszar na stronie zawierajcy reklam, zwykle w postaci animowanej grafiki, bdcej odsyłaczem do okrelonej strony WWW [***] Rodzaje adresów IP: IPv4, IPv6. Dodatkowe rozszerzenia nazw dokumentów WWW: *.php, *.cgi, *.asp, (?, %, &, ). Dodatkowe elementy adresu strony: https://adres.serwera:8018/katalog/plik.html Serwer Proxy, np.: w3cache.icm.edu.pl; [Narzdzie Opcje internetowe Połczenia Ustawienia sieci LAN] Obiekt graficzny, który moe by odnonikiem do innej strony WWW. 2. Podstawowe pojcia Klient WWW komputer oraz program zgłaszajcy danie pobrania strony WWW. Serwer WWW komputer oraz program udostpniajcy strony WWW. URL (ang. Uniform Resource Locator) adres strony WWW; ogólnie adres dowolnego zasobu w sieci Internet. (1) (2) (3) (1) HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol) sposób przesyłania danych, tzw. protokół transmisji stron WWW. (2) adres serwera, na którym przechowywana jest strona. (3) cieka dostpu oraz nazwa pliku z dokumentem WWW. HTML (ang. HyperText Markup Language) jzyk, w którym tworzone s strony WWW Standardowe oznaczenia stosowane w adresach stron WWW: gov (ang. government) instytucje rzdowe, edu (ang. education) instytucje naukowe, edukacyjne, com (ang. commercial) firmy, instytucje komercyjne, org (ang. organization) firmy, instytucje niekomercyjne, mil (ang. military) instytucje wojskowe, net (ang. network) firmy, instytucje zwizane z rozwojem i udostpnianiem sieci komputerowych, pl, uk, de, fr, ru,

2 3 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 4 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET Przegldarka internetowa klient usługi WWW. Wyszukiwanie informacji w Internecie. Przykładowe przegldarki: Internet Explorer, Netscape, Mozilla (np. Firefox), Opera, Lynx, Links,. (Ponisze odwołania do rónych ustawie dotycz przegldarki Internet Explorer) 1. Podstawowe operacje na dokumentach WWW: a) Otwieranie dokumentu w nowym lub biecym okienku: [Plik Nowy Okno (Ctrl+N)], [Plik Otwórz (Ctrl+O)]. b) Zapisywanie dokumentu: [Plik Zapisz (Ctrl+S)], [Plik Zapisz jako ] Wybieramy typ zapisu: - Strona sieci Web, kompletna *.htm, *.html; - Archiwum sieci Web, osobny plik *.mht (kompletna strona zakodowana w formacie MIME); - Strona sieci Web, tylko HTML *.htm, *.html; (bez grafiki, dwiku, plików styli, ); - Plik tekstowy - *.txt. Wybieramy sposób kodowania: np.: Europa rodkowa (ISO), Europa rodkowa (Windows), Unicode,. c) Przygotowanie do druku: [Plik Podgld wydruku ], [Plik Ustawienia strony ], [Plik Drukuj (Ctrl+P)] d) Wysyłanie, importowanie i eksportowanie: [Plik Wylij Strona poczt , Łcze poczt , Skrót na pulpit], [Plik Importuj i eksportuj ] Import i eksport dotyczy Ulubionych oraz plików cookie. e) Zapamitywanie ulubionych adresów: [Ulubione Dodaj do ulubionych ], [Ulubione Organizuj ulubione ] 2. Podstawowe operacje na tekcie dokumentu a) Kopiowanie wycinanie i wklejanie zaznaczonego tekstu. b) Wyszukiwanie tekstu na stronie: [Edycja Znajd (na tej stronie) (Ctrl+F)] Aby wyszuka w wybranej ramce dokumentu naley j uaktywni, np. za pomoc kliknicia. 3. Elementy wywietlania dokumentu a) Przechodzenie, zatrzymywanie lub odwieanie dokumentu [Widok Przejd do Wstecz (Alt + ), Dalej (Alt + ), Strona główna (Alt+Home)], [Widok Zatrzymaj (Esc)], [Widok Odwie (F5)] b) Ustalenie rozmiaru oraz kodowania tekstu [Widok Rozmiar tekstu ], [Widok Kodowanie ] c) Podgld ródła i ustawienie pełnego ekranu [Widok ródło], [Widok Pełny ekran (F11)] 4. Ustawienia opcji przegldarki Strona główna (startowa), tymczasowe pliki internetowe (w tym pliki cookie), historia, blokowanie wyskakujcych okienek, autouzupełnianie, połczenie z internetem, programy internetowe, [Narzdzia Opcje internetowe ] 1. Standardowe narzdzia wyszukujce: a) Katalogi sieciowe Starannie opracowane wielopoziomowe listy tematyczne, po których wdrujemy od ogółu do szczegółu w poszukiwaniu właciwego dokumentu. b) Programy wyszukujce Programy te wertuj własne bazy danych według wpisanych przez uytkownika kryteriów. Kryteria te stanowi najczciej odpowiednie frazy bd słowa oraz tzw. operatory (cudzysłowy; wyraenia logiczne: and, or, not; znaki: +, -; ). Kada wyszukiwarka posiada szczegółowe objanienia dotyczce sposobów zadawania pyta oraz stosowanych przez ni operatorów. Opisane powyej dwa narzdzia wystpuj najczciej razem w jednym dokumencie WWW. Oto przykłady najbardziej popularnych wyszukiwarek i katalogów: Altavista Yahoo Infoseek Search Google Netsprint Szukacz Wirtualna Polska (szukaj.wp.pl, katalog.wp.pl) Onet (szukaj.onet.pl, katalog.onet.pl) Netoskop Yandex 2. Dodatkowe metody wyszukiwania: a) Multiwyszukiwarki, metawyszukiwarki Serwisy umoliwiajce jednoczesne korzystanie z wielu zwykłych wyszukiwarek i katalogów. Typowy wygld multiwyszukiwarki to strona WWW z polem pozwalajcym na wpisanie odpowiedniej frazy. Zapytanie to kierowane jest nastpnie (równoczenie lub sekwencyjnie) do wielu serwisów wyszukiwawczych. Wyniki poszukiwa wywietlane s na oddzielnej stronie. Poniej przykłady popularnych multiwyszukiwarek: Metacrawler MetaFind E-multi b) Roboty wyszukiwawcze Specjalne programy, kryjce si pod nazwami: agent, robot (ang. searchbot), które łcz w sobie zalety multiwyszukiwarek z moliwoci lepszej konfiguracji i rozbudowanych sposobów okrelania kryteriów poszukiwa. Po wyszukaniu odnosnikó programy te mog je sortowa, porównywa ze sob, usuwa duplikaty, weryfikowa, zapisywa w rónej postaci (HTML, tekst), itp. Przykładowe programy tego rodzaju to: Copernic 2000, WebFerret, Mata Hari, Hurricane WebSearch lub polski program Internetowy Poszukiwacz (www.poszukiwacz.pl). c) Wyszukiwarki specjalistyczne Oprócz wyszukiwarek ogólnych istniej wyszukiwarki nastawione na poszukiwania tylko okrelonych zasobów (z okrelonych dziedzin), np. plików multimedialnych, programów, itp. Przykładowe wyszukiwarki specjalistyczne to: pliki dwikowe; filmowa i muzyczna baza danych; programy; astronomia, kosmos;

3 5 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 6 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET Poczta elektroniczna ( ). Zasady korzystania z konta pocztowego. Pocztki: rok Ray Tomlinson. a) Działanie: 1. Sposoby dostpu do skrzynki pocztowej. a) przez stron WWW b) przez lokalny program (klient) pocztowy c) przez tzw. konto shellowe na serwerze pocztowym. 2. Obsługa konta z poziomu strony WWW Wpisanie adresu serwera pocztowego, logowanie, struktura katalogów, czytanie listów, tworzenie nowych wiadomoci (załczniki), odpowiadanie nadawcy, odpowiadanie wszystkim, przesyłanie dalej, korzystanie z ksiki adresowej, 3. Obsługa konta za pomoc programu pocztowego Struktura listu (1) Sie Internet (2) (3) (1) Serwer poczty wychodzcej (SMTP + MIME), którego głównym zadaniem jest sprawdzenie dostpnoci konta pocztowego adresata oraz wysłanie listu; SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) (2) Serwer poczty przychodzcej (POP, IMAP), który przechowuje listy adresata i udostpnia je po podaniu nazwy i hasła właciciela konta pocztowego; POP (ang. Post Office Protocol) IMAP (ang. Internet Message Access Protocol) (3) Komputer domowy z przegldark lub klientem pocztowym b) Adresy poczty elektronicznej: np.: janosik nazwa konta znak rozdzielajcy (ang. at), tzw. małpka interia.pl adres serwera pocztowego (poczty przychodzcej) 2. Zasady otrzymywania skrzynki pocztowej : a) Dostp do Internetu przez firm (tzw. ISP, ang. Internet Service Provider): W wikszoci wypadków konto jest standardow usług danej firmy. b) Dostp do Internetu przez firm nieudostpniajc kont pocztowych: - otwarcie strony internetowej dostawcy kont (darmowych lub komercyjnych), np.: interia.pl, onet.pl, wp.pl, ; - odszukanie miejsca odsyłajcego do strony zakładania kont pocztowych; - zapoznanie si z regulaminem działania skrzynki pocztowej ; - wypełnienie formularza i potwierdzenie wprowadzonych danych; - otrzymanie kocowych informacji dotyczcych konta (login, adres serwera poczty przychodzcej i wychodzcej). a) Przykłady programów pocztowych: Outlook Express (Microsoft), Messenger (Netscape), Kurier Poczty (Mozilla), Mozilla Thunderbird, Pegasus Mail, Eudora, The Bat!, (Ponisze odwołania do rónych ustawie dotycz programu pocztowego Outlook Express) b) Konfiguracja klienta pocztowego: Wprowadzenie adresów serwerów pocztowych; podanie adresu ; Dodatkowe ustawienia: Pozostaw kopie wiadomoci na serwerze [Narzdzia Konta Poczta Właciwoci Zaawansowane]; Serwer (poczty wychodzcej) wymaga uwierzytelnienia [Narzdzia Właciwoci Serwery]; c) Wielu uytkowników i jeden program pocztowy tosamoci, profile: Tworzenie tosamoci: [Plik Tosamoci Dodaj now tosamo ]; Zarzdzanie tosamociami: [Plik Tosamoci Zarzdzaj tosamociami ]; Zmiana tosamoci: [Plik Przełcz tosamo ]; d) Rodzaje folderów: Skrzynka odbiorcza Inbox; Skrzynka nadawcza Templates; Elementy wysłane Sent; Elementy usunite Trash; Kopie robocze Drafts; e) Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomoci: Adresaci: Do (To), DW Do Wiadomoci (CC ang. Carbon Copy), UDW Ukryte (BCC ang. Blind Carbon Copy) [Widok Wszystkie nagłówki]; Temat; Tre: Rodzaj tekstu: zwykły; sformatowany HTML [Format ] [Narzdzia Opcje Wysyłanie]; Kodowanie tekstu: ISO, Windows, Unicode; Europa rodkowa [Format Kodowanie]; Wstawianie zawartoci zewntrznego pliku (*.txt, *.html, ) [Wstaw Tekst z pliku ]; Załczniki [Wstaw Plik załcznika ]; Podpisy: tworzenie [Narzdzia Opcje Podpisy]; wstawianie [Wstaw Podpis]; Sprawdzanie pisowni [Narzdzia Pisownia ]; Priorytet: normalny, wysoki (!), niski () [Wiadomo Ustaw priorytet] danie potwierdzenia: [Narzdzia daj potwierdzenia przeczytania]; opcje potwierdzania [Narzdzia Opcje Potwierdzenia]; Wysyłanie wiadomoci.

4 7 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 8 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET f) Ksika adresowa: Dodawanie i korzystanie z adresów [Narzdzia Ksika adresowa] g) Filtrowanie poczty: Reguły filtrowania (wybór warunków reguły, wybór akcji, opis reguły, nazwa reguły) [Narzdzia Reguły wiadomoci Poczta ] Bezpieczestwo przesyłek pocztowych: Szyfrowanie, podpis cyfrowy; Usenet grupy dyskusyjne w sieci. Powstanie: rok 1979; Tom Truscott, Jim Ellis. a) Zasady korzystania i działania sieci Usenet: Uczestnicy debaty komputerowej maj moliwo (za pomoc odpowiedniego programu klienta grup dyskusyjnych) zapisania si, czytania i wysyłania wiadomoci do wybranej grupy; odpowiedzi mona kierowa do całej grupy publicznie lub tylko do okrelonej osoby prywatnie (poczt elektroniczn). Serwer otrzymujcy wiadomo jest odpowiedzialny za przesłanie jej do pozostałych serwerów Usenetu posiadajcych dan grup. Wiadomoci przesyłane s przy wykorzystaniu protokołu NNTP (ang. Network News Transfer Protocol). b) Nazewnictwo serwerów i grup: Serwery grup dyskusyjnych: news.tpi.pl, news.onet.pl, news.icm.edu.pl, galaxy.uci.agh.edu.pl, ; Nazwy grup dyskusyjnych: pl.comp.os.winnt, pl.rec.muzyka.rock, pl.sci.historia,, pl.answers, pl.test; comp (ang. computer), rec (ang. recreation), sci (ang. science), soc (ang. social), talk, misc (ang. miscellaneous), alt (ang. alternative), news, c) Grupy dyskusyjne na stronach WWW: Informacje: ; Bramki: niusy.onet.pl, 2. N-etykieta w grupach dyskusyjnych: Czytanie dokumentów FAQ (ang. Frequently Asked Questions); ledzenie wtku dyskusji przed wysłaniem swojej kwestii; Opisowy tytuł i zwizło treci (np. pyta) wysyłanej wiadomoci; Cytowanie tylko istotnych fragmentów z wypowiedzi innych osób, do których odnosimy si we własnej wypowiedzi; Zakaz wysyłania reklam (nie obowizuje tylko w specjalnych grupach), ewentualnie tylko krótka notka z docelowym adresem; Zakaz wysyłania identycznych wiadomoci do wielu grup (tzw. spamming); Zachowanie spokoju w odpowiedzi na grubiaskie wypowiedzi (upomnienia raczej prywatnym listem); Podpis prawdziwym imieniem i nazwiskiem lub stale uywanym pseudonimem (niepowane traktowanie lub automatyczne kasowanie przesyłek anonimowych); Odpowiednia wielko wysyłanej wiadomoci (do kilkunastu KB, pliki binarne tylko do specjalnych grup, np. binaries). 3. Konfiguracja klienta grup dyskusyjnych a) Wprowadzenie danych: Imi i nazwisko lub pseudonim, adres , adres serwera grup dyskusyjnych. b) Pobranie nazw wszystkich grup dyskusyjnych z danego serwera. c) Subskrypcja wybranych grup dyskusyjnych. 4. Korzystanie z programu do obsługi grup dyskusyjnych: Testowa grupa dyskusyjna pl.test. Grupy z rzeczywistymi wiadomociami (czytanie wiadomoci; wysyłanie wiadomoci, pyta; odpowiadanie na wiadomoci).

5 9 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 10 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET FTP pobieranie i wysyłanie plików. IRC rozmowy przez Internet. Usługa zapewniajca wymian plików przez Internet, a przede wszystkim dostp do ogromnej iloci rónego rodzaju oprogramowania przechowywanego na serwerach FTP. a) Podstawowe okrelenia: FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół dwukierunkowej transmisji plików pomidzy klientem i serwerem FTP. Anonimowe FTP moliwo korzystania z zasobów serwera bez posiadania własnego konta na tym serwerze (standardowa nazwa uytkownika: anonymous, standardowe hasło: adres ). Mirror lustrzane odbicie, kopia oryginalnego serwera FTP (ze znaczn iloci oprogramowania, które staje si coraz bardziej popularne, a tym samym coraz czciej pobierane przez uytkowników). Tryby przesyłania plików: binarny lub tekstowy. b) Przykładowe adresy serwerów FTP: ftp://ftp.icm.edu.pl ftp://ftp.cyf-kr.edu.pl ftp://ftp.man.torun.pl ftp://ftp.man.lublin.pl ftp://ftp.tpnet.pl 2. Sposoby wymiany plików klient FTP: a) Przegldarka WWW. Ustawienia przegldarki: [Narzdzia Opcje internetowe Zaawansowane] - Uyj pasywnego protokołu FTP (dla zachowania zgodnoci z zaporami i modemami DSL), - Włcz widok folderów dla lokacji FTP. Pobieranie pliku: Menu podrczne Kopiuj do folderu Logowanie na własne konto w serwerze FTP: b) Graficzny (zwykle do rozbudowany) klient FTP. np.: WS_FTP, CuteFTP, AceFTP, FileZilla c) Klient wbudowany w meneder plików. np.: Windows (Total) Commander, d) Klasyczny klient FTP (polecenie ftp z wiersza polece) (polecenie ftp w systemie Windows) Podstawowe podpolecenia: open, get, put, send, pwd, ls, dir, cd, ascii, binary 3. Przeszukiwanie zasobów FTP: Archie: archie.icm.edu.pl Plikoskop: WICZENIE: Odszukanie i pobranie pliku: dtg2s.zip 1. Wprowadzenie Pocztki: rok 1988, Jarkko Oikarinen. IRC (ang. Internet Relay Chat) to sieciowe rozmowy na ywo, do których uzyskujemy dostp łczc si z wybranym serwerem IRC a nastpnie wchodzc na tzw. kanał. Przykładowe adresy serwerów oraz nazwy kanałów: - lublin.irc.pl warszawa.irc.pl... - #polska #krakow #olkusz... Serwery IRC tworz grupy, w których nawzajem przesyłaj sobie treci rozmów. Dziki temu moliwa jest rozmowa osób na danym kanale połczonych przez róne serwery IRC. Najbardziej znane grupy (podsieci) serwerów IRC to: EFnet, IRCnet, Undernet, POLNet. Wpisywany przez nas tekst kierowany jest standardowo do wszystkich uczestników rozmowy, mona te rozmawia prywatnie z wybranym uytkownikiem. Pogawdk moemy prowadzi jednoczenie na wikszej iloci kanałów. Moemy te utworzy kanał samodzielnie poprzez wpisanie nieistniejcej jeszcze nazwy; stajemy si wówczas jego operatorem (tzw. opem). 2. Terminologia IRC nickname, nick unikatowa nazwa rozmówcy na kanale; op operator kanału, posiadajcy nieco wiksze uprawnienia (np. ustala temat kanału, wyrzuca z kanału lub zabrania ponownego wejcia na kanał niegrzecznym uytkownikom, nadaje uprawnienia operatora grzecznym uytkownikom, ); zwykle jego nick jest poprzedzony dodatkowym znakiem kick wyrzucenie uytkownika z kanału; ban zakaz ponownego wejcia na kanał; flood wysyłanie na kanał duej iloci tekstu w krótkich odstpach czasu; bot program wykonujcy automatycznie pewne polecenia na kanale. 3. Klient usługi IRC Przykładowe nazwy programów: mirc (Windows); IRCII (UNIX, Linux) Praca z programem mirc: - wprowadzenie danych uytkownika (Full Name, Address, Nickname, Alternative) [File Connect] - połczenie z serwerem IRC (wybór jednego z dostpnych serwerów lub dopisanie nowego): [ Connect Servers] (IRC Network, IRC Server Connect To Server) - wybór kanału rozmowy [Favorites] - prowadzenie rozmowy z wszystkimi lub wybranymi osobami Komendy wiersza polece: /nick nowy_identyfikator zmiana nazwy uytkownika, /join nazwa_kanału dołczenie do kanału o podanej nazwie, /list wywietlenie listy kanałów serwera [***] Okrelenia: (net)splity, lagi.

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Wyjście na świat Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu Informacje podstawowe 1 Pierwsze kroki 2 Graficzne środowiska pracy 3 Wyjście na świat 4

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra www.windowshelp.microsoft.com www.vista.

Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra www.windowshelp.microsoft.com www.vista. Temat: E-mail wymiana informacji List elektroniczny (ang. e-mail) to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysyłania z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu mogą być

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta e-mail

Zakładanie konta e-mail Zakładanie konta e-mail Jeśli chcesz posiadać własne konto e-mail i mieć możliwość wysyłania i odbierania poczty powinieneś skorzystać z oferty firmy świadczącej takie usługi 1. W celu założenia konta

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Człony URL -Uniform Resource Locator Najpowszechniejsze usługi internetowe

Spis treści. Człony URL -Uniform Resource Locator Najpowszechniejsze usługi internetowe Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej Podstawowe informacje o Internecie: struktura, adresy IP, URL. Najpowszechniejsze usługi Internetowe: WWW, mail, FTP, telnet, News. Przeglądarki internetowe.

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci komputerowe.

Temat: Sieci komputerowe. Temat: Sieci komputerowe. 1. Sieć to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany informacji. 2. Rodzaje sieci (ze względu na sposób komunikacji) a) sieci kablowe b) sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania www

Wprowadzenie do programowania www Wprowadzenie do programowania www Niezbędne elementy klient kontra programista Internet Przeglądarka Wyszukiwarka Szybki Internet Hosting Domena Program graficzny (projekt) Klient FTP Edytor HTML CMS Przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Protokoły warstwy aplikacji i ich zastosowanie

Protokoły warstwy aplikacji i ich zastosowanie Protokoły warstwy aplikacji i ich zastosowanie HTTP (HyperText Transfer Protocol) Protokół leżący u podstaw działania World Wide Web. Określa sposób formatowania i przesyłania dokumentów oraz komendy sterujące

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych

Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych Cele: Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej do celów geodezyjnych Uczeń: Używa przeglądarki Internetowej i programy pocztowe

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (6) Zdzisław Szyjewski Systemy operacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Internet jako ocean informacji

Internet jako ocean informacji Internet jako ocean informacji Internet jako sieć komputerowa umożliwia dostęp do nieograniczonych zasobów informacji z dowolnej dziedziny, kontakt z innymi użytkownikami Internetu poprzez pocztę e - mail,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków:

Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków: 1. Wstęp Korzystanie z podpisywania cyfrowo widomości elektronicznych wymaga kilku spełnionych warunków: 1. Skonfigurowanie dobrze klienta pocztowego dla adresu uczelnianego: imie.nazwiasko@student.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature

1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 1. PC to skrót od: a. Personal Computer b. Personal Calculator c. Perfect Creature 2. Internet: a. składa się z wielu połączonych, samodzielnie administrowanych sieci komputerowych b. kilku potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd

Podstawy Informatyki. Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Podstawy Informatyki Wykład 4 Komendy UNIXa, cd Komendy UNIXa, cd: ls - listowanie zawartości katalogu (listing), 48%{sendzimir}/home/sysadm/wilk/dydaktyka/c>ls kar* karman* karman.cpp karman.out press.dat

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Wprowadzenie Przesyłanie Informacji w Internecie Funkcjonowanie stron internetowych Działanie narzędzi internetowych.

Plan prezentacji. Wprowadzenie Przesyłanie Informacji w Internecie Funkcjonowanie stron internetowych Działanie narzędzi internetowych. Plan prezentacji Wprowadzenie Przesyłanie Informacji w Internecie Funkcjonowanie stron internetowych Działanie narzędzi internetowych Wyszukiwarki Poczta elektroniczna Komunikatory Podsumowanie 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Temat: Pozyskiwanie informacji z Internetu

Temat: Pozyskiwanie informacji z Internetu Temat: Pozyskiwanie informacji z Internetu Klasa:V Cele ogólne: Poznawcze (IN) (intelektualne) Praktyczne (PR) (psychomotoryczne) Wychowawcze (ME) (motywacyjne, emocjonalne) poznanie podstawowych pojęć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Internet. Nowe medium w komunikacji. Poczta e-mail Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 o o o o o o o o Plan dzisiejszych zajęć podstawowe pojęcia: adres e-mail,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Usługi w sieciach informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Usługi w sieciach informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Rodzaje sieci LAN Lokalna Sieć Komputerowa MAN Metropolitalna Sieć Komputerowa WAN Rozległa

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Primo wyszukiwarka naukowa

Primo wyszukiwarka naukowa Primo wyszukiwarka naukowa Wyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania wszystkich zasobów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Pozwala szybko dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5

e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 e-mail Technologia Informacyjna Lekcja 5 List elektroniczny (e-mail) E-mail to informacja tekstowa przeznaczona dla konkretnego odbiorcy i wysłana z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Do listu

Bardziej szczegółowo

Java wybrane technologie

Java wybrane technologie Java wybrane technologie spotkanie nr 2 JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych dla twórców

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Basic Digital Competences Module Moduł Podstawowe Umiejętności Cyfrowe

Basic Digital Competences Module Moduł Podstawowe Umiejętności Cyfrowe Basic Digital Competences Module Moduł Podstawowe Umiejętności Cyfrowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ PROTOKOŁY OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ Poczta elektroniczna służy do przesyłania komunikatów tekstowych, jak również dołączonych do nich informacji nietekstowych (obraz, dźwięk) pomiędzy użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7 Zastosowanie TI do wymiany informacji Technologia Informacyjna Lekcja 7 Komunikacja międzyludzka 1) Jakie są możliwe sposoby komunikowania się między ludźmi? 2) W jaki sposób można komunikować się poprzez

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych w

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY INTERNETOWE

PROTOKOŁY INTERNETOWE PROTOKOŁY INTERNETOWE 1 HTTP-Hypertext Transfer Protocol HTTP (protokół internetowy przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji natomiast

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Logowanie, wyszukiwanie i zamawianie książek poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO w Bibliotece Głównej WAT

Logowanie, wyszukiwanie i zamawianie książek poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO w Bibliotece Głównej WAT Logowanie, wyszukiwanie i zamawianie książek poprzez multiwyszukiwarkę PRIMO w Bibliotece Głównej WAT Ośrodek Informacji Naukowej BG WAT e-mail: oin@wat.edu.pl tel.: 261 839 396 Multiwyszukiwarka Primo

Bardziej szczegółowo