Internet jako ródło informacji usługa WWW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet jako ródło informacji usługa WWW."

Transkrypt

1 1 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 2 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET Internet jako ródło informacji usługa WWW. a) Pocztki: Rok 1992; Tim Berners Lee; (CERN fr. Centere Europeen pour la Recherche Nuclaire) w Genewie. Obecnie: W3C WWW Consortium, W3O WWW Organization. b) Cechy charakterystyczne: WWW (ang. World Wide Web) sposób prezentacji danych w postaci tzw. stron z tekstem, grafik i innymi elementami powizanych ze sob za pomoc odnoników, odsyłaczy. Hipertekst (ang. hypertext) odnonik do innej strony WWW mogcej znajdowa si na tym samym lub innym komputerze w sieci. Adres domenowy adres IP, np.: DNS (ang. Domain Name Server, Domain Name Service) serwer, usługa odpowiedzialna za tłumaczenie adresów domenowych na adresy IP. Portal sieciowe centrum informacyjne i rozrywkowe dotyczce rónych dziedzin zawierajce zwykle moliwo przeszukiwania (własnych i nie tylko) zasobów Wortal profesjonalnie utworzony serwis informacyjny, powicony okrelonej dziedzinie, np.: serwis prawniczy, serwis turystyczny, serwis powicony grafice komputerowej, Baner zwykle podłuny, prostoktny obszar na stronie zawierajcy reklam, zwykle w postaci animowanej grafiki, bdcej odsyłaczem do okrelonej strony WWW [***] Rodzaje adresów IP: IPv4, IPv6. Dodatkowe rozszerzenia nazw dokumentów WWW: *.php, *.cgi, *.asp, (?, %, &, ). Dodatkowe elementy adresu strony: https://adres.serwera:8018/katalog/plik.html Serwer Proxy, np.: w3cache.icm.edu.pl; [Narzdzie Opcje internetowe Połczenia Ustawienia sieci LAN] Obiekt graficzny, który moe by odnonikiem do innej strony WWW. 2. Podstawowe pojcia Klient WWW komputer oraz program zgłaszajcy danie pobrania strony WWW. Serwer WWW komputer oraz program udostpniajcy strony WWW. URL (ang. Uniform Resource Locator) adres strony WWW; ogólnie adres dowolnego zasobu w sieci Internet. (1) (2) (3) (1) HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol) sposób przesyłania danych, tzw. protokół transmisji stron WWW. (2) adres serwera, na którym przechowywana jest strona. (3) cieka dostpu oraz nazwa pliku z dokumentem WWW. HTML (ang. HyperText Markup Language) jzyk, w którym tworzone s strony WWW Standardowe oznaczenia stosowane w adresach stron WWW: gov (ang. government) instytucje rzdowe, edu (ang. education) instytucje naukowe, edukacyjne, com (ang. commercial) firmy, instytucje komercyjne, org (ang. organization) firmy, instytucje niekomercyjne, mil (ang. military) instytucje wojskowe, net (ang. network) firmy, instytucje zwizane z rozwojem i udostpnianiem sieci komputerowych, pl, uk, de, fr, ru,

2 3 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 4 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET Przegldarka internetowa klient usługi WWW. Wyszukiwanie informacji w Internecie. Przykładowe przegldarki: Internet Explorer, Netscape, Mozilla (np. Firefox), Opera, Lynx, Links,. (Ponisze odwołania do rónych ustawie dotycz przegldarki Internet Explorer) 1. Podstawowe operacje na dokumentach WWW: a) Otwieranie dokumentu w nowym lub biecym okienku: [Plik Nowy Okno (Ctrl+N)], [Plik Otwórz (Ctrl+O)]. b) Zapisywanie dokumentu: [Plik Zapisz (Ctrl+S)], [Plik Zapisz jako ] Wybieramy typ zapisu: - Strona sieci Web, kompletna *.htm, *.html; - Archiwum sieci Web, osobny plik *.mht (kompletna strona zakodowana w formacie MIME); - Strona sieci Web, tylko HTML *.htm, *.html; (bez grafiki, dwiku, plików styli, ); - Plik tekstowy - *.txt. Wybieramy sposób kodowania: np.: Europa rodkowa (ISO), Europa rodkowa (Windows), Unicode,. c) Przygotowanie do druku: [Plik Podgld wydruku ], [Plik Ustawienia strony ], [Plik Drukuj (Ctrl+P)] d) Wysyłanie, importowanie i eksportowanie: [Plik Wylij Strona poczt , Łcze poczt , Skrót na pulpit], [Plik Importuj i eksportuj ] Import i eksport dotyczy Ulubionych oraz plików cookie. e) Zapamitywanie ulubionych adresów: [Ulubione Dodaj do ulubionych ], [Ulubione Organizuj ulubione ] 2. Podstawowe operacje na tekcie dokumentu a) Kopiowanie wycinanie i wklejanie zaznaczonego tekstu. b) Wyszukiwanie tekstu na stronie: [Edycja Znajd (na tej stronie) (Ctrl+F)] Aby wyszuka w wybranej ramce dokumentu naley j uaktywni, np. za pomoc kliknicia. 3. Elementy wywietlania dokumentu a) Przechodzenie, zatrzymywanie lub odwieanie dokumentu [Widok Przejd do Wstecz (Alt + ), Dalej (Alt + ), Strona główna (Alt+Home)], [Widok Zatrzymaj (Esc)], [Widok Odwie (F5)] b) Ustalenie rozmiaru oraz kodowania tekstu [Widok Rozmiar tekstu ], [Widok Kodowanie ] c) Podgld ródła i ustawienie pełnego ekranu [Widok ródło], [Widok Pełny ekran (F11)] 4. Ustawienia opcji przegldarki Strona główna (startowa), tymczasowe pliki internetowe (w tym pliki cookie), historia, blokowanie wyskakujcych okienek, autouzupełnianie, połczenie z internetem, programy internetowe, [Narzdzia Opcje internetowe ] 1. Standardowe narzdzia wyszukujce: a) Katalogi sieciowe Starannie opracowane wielopoziomowe listy tematyczne, po których wdrujemy od ogółu do szczegółu w poszukiwaniu właciwego dokumentu. b) Programy wyszukujce Programy te wertuj własne bazy danych według wpisanych przez uytkownika kryteriów. Kryteria te stanowi najczciej odpowiednie frazy bd słowa oraz tzw. operatory (cudzysłowy; wyraenia logiczne: and, or, not; znaki: +, -; ). Kada wyszukiwarka posiada szczegółowe objanienia dotyczce sposobów zadawania pyta oraz stosowanych przez ni operatorów. Opisane powyej dwa narzdzia wystpuj najczciej razem w jednym dokumencie WWW. Oto przykłady najbardziej popularnych wyszukiwarek i katalogów: Altavista Yahoo Infoseek Search Google Netsprint Szukacz Wirtualna Polska (szukaj.wp.pl, katalog.wp.pl) Onet (szukaj.onet.pl, katalog.onet.pl) Netoskop Yandex 2. Dodatkowe metody wyszukiwania: a) Multiwyszukiwarki, metawyszukiwarki Serwisy umoliwiajce jednoczesne korzystanie z wielu zwykłych wyszukiwarek i katalogów. Typowy wygld multiwyszukiwarki to strona WWW z polem pozwalajcym na wpisanie odpowiedniej frazy. Zapytanie to kierowane jest nastpnie (równoczenie lub sekwencyjnie) do wielu serwisów wyszukiwawczych. Wyniki poszukiwa wywietlane s na oddzielnej stronie. Poniej przykłady popularnych multiwyszukiwarek: Metacrawler MetaFind E-multi b) Roboty wyszukiwawcze Specjalne programy, kryjce si pod nazwami: agent, robot (ang. searchbot), które łcz w sobie zalety multiwyszukiwarek z moliwoci lepszej konfiguracji i rozbudowanych sposobów okrelania kryteriów poszukiwa. Po wyszukaniu odnosnikó programy te mog je sortowa, porównywa ze sob, usuwa duplikaty, weryfikowa, zapisywa w rónej postaci (HTML, tekst), itp. Przykładowe programy tego rodzaju to: Copernic 2000, WebFerret, Mata Hari, Hurricane WebSearch lub polski program Internetowy Poszukiwacz (www.poszukiwacz.pl). c) Wyszukiwarki specjalistyczne Oprócz wyszukiwarek ogólnych istniej wyszukiwarki nastawione na poszukiwania tylko okrelonych zasobów (z okrelonych dziedzin), np. plików multimedialnych, programów, itp. Przykładowe wyszukiwarki specjalistyczne to: pliki dwikowe; filmowa i muzyczna baza danych; programy; astronomia, kosmos;

3 5 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 6 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET Poczta elektroniczna ( ). Zasady korzystania z konta pocztowego. Pocztki: rok Ray Tomlinson. a) Działanie: 1. Sposoby dostpu do skrzynki pocztowej. a) przez stron WWW b) przez lokalny program (klient) pocztowy c) przez tzw. konto shellowe na serwerze pocztowym. 2. Obsługa konta z poziomu strony WWW Wpisanie adresu serwera pocztowego, logowanie, struktura katalogów, czytanie listów, tworzenie nowych wiadomoci (załczniki), odpowiadanie nadawcy, odpowiadanie wszystkim, przesyłanie dalej, korzystanie z ksiki adresowej, 3. Obsługa konta za pomoc programu pocztowego Struktura listu (1) Sie Internet (2) (3) (1) Serwer poczty wychodzcej (SMTP + MIME), którego głównym zadaniem jest sprawdzenie dostpnoci konta pocztowego adresata oraz wysłanie listu; SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) (2) Serwer poczty przychodzcej (POP, IMAP), który przechowuje listy adresata i udostpnia je po podaniu nazwy i hasła właciciela konta pocztowego; POP (ang. Post Office Protocol) IMAP (ang. Internet Message Access Protocol) (3) Komputer domowy z przegldark lub klientem pocztowym b) Adresy poczty elektronicznej: np.: janosik nazwa konta znak rozdzielajcy (ang. at), tzw. małpka interia.pl adres serwera pocztowego (poczty przychodzcej) 2. Zasady otrzymywania skrzynki pocztowej : a) Dostp do Internetu przez firm (tzw. ISP, ang. Internet Service Provider): W wikszoci wypadków konto jest standardow usług danej firmy. b) Dostp do Internetu przez firm nieudostpniajc kont pocztowych: - otwarcie strony internetowej dostawcy kont (darmowych lub komercyjnych), np.: interia.pl, onet.pl, wp.pl, ; - odszukanie miejsca odsyłajcego do strony zakładania kont pocztowych; - zapoznanie si z regulaminem działania skrzynki pocztowej ; - wypełnienie formularza i potwierdzenie wprowadzonych danych; - otrzymanie kocowych informacji dotyczcych konta (login, adres serwera poczty przychodzcej i wychodzcej). a) Przykłady programów pocztowych: Outlook Express (Microsoft), Messenger (Netscape), Kurier Poczty (Mozilla), Mozilla Thunderbird, Pegasus Mail, Eudora, The Bat!, (Ponisze odwołania do rónych ustawie dotycz programu pocztowego Outlook Express) b) Konfiguracja klienta pocztowego: Wprowadzenie adresów serwerów pocztowych; podanie adresu ; Dodatkowe ustawienia: Pozostaw kopie wiadomoci na serwerze [Narzdzia Konta Poczta Właciwoci Zaawansowane]; Serwer (poczty wychodzcej) wymaga uwierzytelnienia [Narzdzia Właciwoci Serwery]; c) Wielu uytkowników i jeden program pocztowy tosamoci, profile: Tworzenie tosamoci: [Plik Tosamoci Dodaj now tosamo ]; Zarzdzanie tosamociami: [Plik Tosamoci Zarzdzaj tosamociami ]; Zmiana tosamoci: [Plik Przełcz tosamo ]; d) Rodzaje folderów: Skrzynka odbiorcza Inbox; Skrzynka nadawcza Templates; Elementy wysłane Sent; Elementy usunite Trash; Kopie robocze Drafts; e) Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomoci: Adresaci: Do (To), DW Do Wiadomoci (CC ang. Carbon Copy), UDW Ukryte (BCC ang. Blind Carbon Copy) [Widok Wszystkie nagłówki]; Temat; Tre: Rodzaj tekstu: zwykły; sformatowany HTML [Format ] [Narzdzia Opcje Wysyłanie]; Kodowanie tekstu: ISO, Windows, Unicode; Europa rodkowa [Format Kodowanie]; Wstawianie zawartoci zewntrznego pliku (*.txt, *.html, ) [Wstaw Tekst z pliku ]; Załczniki [Wstaw Plik załcznika ]; Podpisy: tworzenie [Narzdzia Opcje Podpisy]; wstawianie [Wstaw Podpis]; Sprawdzanie pisowni [Narzdzia Pisownia ]; Priorytet: normalny, wysoki (!), niski () [Wiadomo Ustaw priorytet] danie potwierdzenia: [Narzdzia daj potwierdzenia przeczytania]; opcje potwierdzania [Narzdzia Opcje Potwierdzenia]; Wysyłanie wiadomoci.

4 7 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 8 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET f) Ksika adresowa: Dodawanie i korzystanie z adresów [Narzdzia Ksika adresowa] g) Filtrowanie poczty: Reguły filtrowania (wybór warunków reguły, wybór akcji, opis reguły, nazwa reguły) [Narzdzia Reguły wiadomoci Poczta ] Bezpieczestwo przesyłek pocztowych: Szyfrowanie, podpis cyfrowy; Usenet grupy dyskusyjne w sieci. Powstanie: rok 1979; Tom Truscott, Jim Ellis. a) Zasady korzystania i działania sieci Usenet: Uczestnicy debaty komputerowej maj moliwo (za pomoc odpowiedniego programu klienta grup dyskusyjnych) zapisania si, czytania i wysyłania wiadomoci do wybranej grupy; odpowiedzi mona kierowa do całej grupy publicznie lub tylko do okrelonej osoby prywatnie (poczt elektroniczn). Serwer otrzymujcy wiadomo jest odpowiedzialny za przesłanie jej do pozostałych serwerów Usenetu posiadajcych dan grup. Wiadomoci przesyłane s przy wykorzystaniu protokołu NNTP (ang. Network News Transfer Protocol). b) Nazewnictwo serwerów i grup: Serwery grup dyskusyjnych: news.tpi.pl, news.onet.pl, news.icm.edu.pl, galaxy.uci.agh.edu.pl, ; Nazwy grup dyskusyjnych: pl.comp.os.winnt, pl.rec.muzyka.rock, pl.sci.historia,, pl.answers, pl.test; comp (ang. computer), rec (ang. recreation), sci (ang. science), soc (ang. social), talk, misc (ang. miscellaneous), alt (ang. alternative), news, c) Grupy dyskusyjne na stronach WWW: Informacje: ; Bramki: niusy.onet.pl, 2. N-etykieta w grupach dyskusyjnych: Czytanie dokumentów FAQ (ang. Frequently Asked Questions); ledzenie wtku dyskusji przed wysłaniem swojej kwestii; Opisowy tytuł i zwizło treci (np. pyta) wysyłanej wiadomoci; Cytowanie tylko istotnych fragmentów z wypowiedzi innych osób, do których odnosimy si we własnej wypowiedzi; Zakaz wysyłania reklam (nie obowizuje tylko w specjalnych grupach), ewentualnie tylko krótka notka z docelowym adresem; Zakaz wysyłania identycznych wiadomoci do wielu grup (tzw. spamming); Zachowanie spokoju w odpowiedzi na grubiaskie wypowiedzi (upomnienia raczej prywatnym listem); Podpis prawdziwym imieniem i nazwiskiem lub stale uywanym pseudonimem (niepowane traktowanie lub automatyczne kasowanie przesyłek anonimowych); Odpowiednia wielko wysyłanej wiadomoci (do kilkunastu KB, pliki binarne tylko do specjalnych grup, np. binaries). 3. Konfiguracja klienta grup dyskusyjnych a) Wprowadzenie danych: Imi i nazwisko lub pseudonim, adres , adres serwera grup dyskusyjnych. b) Pobranie nazw wszystkich grup dyskusyjnych z danego serwera. c) Subskrypcja wybranych grup dyskusyjnych. 4. Korzystanie z programu do obsługi grup dyskusyjnych: Testowa grupa dyskusyjna pl.test. Grupy z rzeczywistymi wiadomociami (czytanie wiadomoci; wysyłanie wiadomoci, pyta; odpowiadanie na wiadomoci).

5 9 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET 10 / 10 PODSTAWOWE USŁUGI W SIECI INTERNET FTP pobieranie i wysyłanie plików. IRC rozmowy przez Internet. Usługa zapewniajca wymian plików przez Internet, a przede wszystkim dostp do ogromnej iloci rónego rodzaju oprogramowania przechowywanego na serwerach FTP. a) Podstawowe okrelenia: FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół dwukierunkowej transmisji plików pomidzy klientem i serwerem FTP. Anonimowe FTP moliwo korzystania z zasobów serwera bez posiadania własnego konta na tym serwerze (standardowa nazwa uytkownika: anonymous, standardowe hasło: adres ). Mirror lustrzane odbicie, kopia oryginalnego serwera FTP (ze znaczn iloci oprogramowania, które staje si coraz bardziej popularne, a tym samym coraz czciej pobierane przez uytkowników). Tryby przesyłania plików: binarny lub tekstowy. b) Przykładowe adresy serwerów FTP: ftp://ftp.icm.edu.pl ftp://ftp.cyf-kr.edu.pl ftp://ftp.man.torun.pl ftp://ftp.man.lublin.pl ftp://ftp.tpnet.pl 2. Sposoby wymiany plików klient FTP: a) Przegldarka WWW. Ustawienia przegldarki: [Narzdzia Opcje internetowe Zaawansowane] - Uyj pasywnego protokołu FTP (dla zachowania zgodnoci z zaporami i modemami DSL), - Włcz widok folderów dla lokacji FTP. Pobieranie pliku: Menu podrczne Kopiuj do folderu Logowanie na własne konto w serwerze FTP: b) Graficzny (zwykle do rozbudowany) klient FTP. np.: WS_FTP, CuteFTP, AceFTP, FileZilla c) Klient wbudowany w meneder plików. np.: Windows (Total) Commander, d) Klasyczny klient FTP (polecenie ftp z wiersza polece) (polecenie ftp w systemie Windows) Podstawowe podpolecenia: open, get, put, send, pwd, ls, dir, cd, ascii, binary 3. Przeszukiwanie zasobów FTP: Archie: archie.icm.edu.pl Plikoskop: WICZENIE: Odszukanie i pobranie pliku: dtg2s.zip 1. Wprowadzenie Pocztki: rok 1988, Jarkko Oikarinen. IRC (ang. Internet Relay Chat) to sieciowe rozmowy na ywo, do których uzyskujemy dostp łczc si z wybranym serwerem IRC a nastpnie wchodzc na tzw. kanał. Przykładowe adresy serwerów oraz nazwy kanałów: - lublin.irc.pl warszawa.irc.pl... - #polska #krakow #olkusz... Serwery IRC tworz grupy, w których nawzajem przesyłaj sobie treci rozmów. Dziki temu moliwa jest rozmowa osób na danym kanale połczonych przez róne serwery IRC. Najbardziej znane grupy (podsieci) serwerów IRC to: EFnet, IRCnet, Undernet, POLNet. Wpisywany przez nas tekst kierowany jest standardowo do wszystkich uczestników rozmowy, mona te rozmawia prywatnie z wybranym uytkownikiem. Pogawdk moemy prowadzi jednoczenie na wikszej iloci kanałów. Moemy te utworzy kanał samodzielnie poprzez wpisanie nieistniejcej jeszcze nazwy; stajemy si wówczas jego operatorem (tzw. opem). 2. Terminologia IRC nickname, nick unikatowa nazwa rozmówcy na kanale; op operator kanału, posiadajcy nieco wiksze uprawnienia (np. ustala temat kanału, wyrzuca z kanału lub zabrania ponownego wejcia na kanał niegrzecznym uytkownikom, nadaje uprawnienia operatora grzecznym uytkownikom, ); zwykle jego nick jest poprzedzony dodatkowym znakiem kick wyrzucenie uytkownika z kanału; ban zakaz ponownego wejcia na kanał; flood wysyłanie na kanał duej iloci tekstu w krótkich odstpach czasu; bot program wykonujcy automatycznie pewne polecenia na kanale. 3. Klient usługi IRC Przykładowe nazwy programów: mirc (Windows); IRCII (UNIX, Linux) Praca z programem mirc: - wprowadzenie danych uytkownika (Full Name, Address, Nickname, Alternative) [File Connect] - połczenie z serwerem IRC (wybór jednego z dostpnych serwerów lub dopisanie nowego): [ Connect Servers] (IRC Network, IRC Server Connect To Server) - wybór kanału rozmowy [Favorites] - prowadzenie rozmowy z wszystkimi lub wybranymi osobami Komendy wiersza polece: /nick nowy_identyfikator zmiana nazwy uytkownika, /join nazwa_kanału dołczenie do kanału o podanej nazwie, /list wywietlenie listy kanałów serwera [***] Okrelenia: (net)splity, lagi.

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Sieć Internet - historia, pojęcia

Sieć Internet - historia, pojęcia Sieć Internet - historia, pojęcia Wykład: sieć globalna, historia powstania Internetu, początki Internetu w Polsce, NASK, IP, TCP/IP, DNS, IANA, domeny, edu, com, gov, org, net, mil, int, HTTP, FTP, VoIP,

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieci komputerowe Podstawowe pojęcia to grupy połączonych ze sobą komputerów w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych; użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje

Bardziej szczegółowo

You Tube. autor: T. Petkowicz 1

You Tube. autor: T. Petkowicz 1 Co to jest Internet? You Tube autor: T. Petkowicz 1 Zacznijmy od początku Jak powstał Internet? autor: T. Petkowicz 2 Większość przełomowych wynalazków jest dziełem : zbiegu okoliczności lenistwa efektem

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie stron internetowych Tworzenie stron internetowych Wprowadzenie Ucz się,, jak gdybyś miałŝyć wiecznie, Ŝyj jak gdybyś miał umrzeć jutro Św. Izydor z Sewilli Tomasz Piłka Tworzenie stron ale wcześniej Zasoby Internetu. Technologie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo