SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu"

Transkrypt

1 ŁĄNK do Uchwały Nr ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu nr SKLNY G FLKTYK Szkoła odstawowa nr 77 im. 15. ułku Ułanów oznańskich w oznaniu oznań, wrzesień 2013 r. Strona 1 z 28

2 SS TŚ ychowanie i profilaktyka w szkole i oddziałach przedszkolnych. 3 dentyfikacja zasobów i potrzeb ele programu oraz uwagi jego realizacji lan działań waluacja ałączniki rogram opracował zespół przedstawicieli ady edagogicznej S nr 77 w następującym składzie: mgr Hanna Szymanowska nauczyciel przyrody - przewodniczący zespołu; mgr Violetta Grześkowiak nauczyciel nauczania początkowego; mgr Katarzyna Łagoda - Kaźmierska - psycholog szkolny; aria Bartoszewska-alczak - nauczyciel religii; enata róbel - pielęgniarka szkolna; ada odziców Szkoły odstawowej nr 77 pod przewodnictwem przewodniczącej nity ałkowskiej ogorzelczyk Strona 2 z 28

3 . YHN FLKTYK SKL ŁH SKLNYH Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) wprowadza się obowiązek uchwalenia przez ady odziców programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i spójnego z programem wychowawczym szkoły. arto zatem przypomnieć, iż: wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości w czterech obszarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. rofilaktyka natomiast to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia. otychczas słowo profilaktyka było kojarzone z obszarem uzależnień (i to wybranych uzależnień tylko nikotyna, alkohol i narkotyki) albo używano go w rozumieniu czysto medycznym. becnie nie tylko o te obszary chodzi. ówi się o tzw. profilaktyce zachowań patologicznych, o profilaktyce problemowej. ojawiają się też inne określenia słyszymy o profilaktyce zachowań ryzykownych, profilaktyce zdrowotnej, społecznej Bez względu na to jak wąsko czy jak szeroko będziemy patrzeć na profilaktykę, według systemowego podejścia do niej, w chwili obecnej możemy wyróżnić dwie grupy działań: chronienie czyli ograniczanie lub eliminowanie czynników ryzyka 1 (cech, sytuacji, warunków sprzyjających powstawaniu zachowań ryzykownych) oraz zapobieganie czyli wzmacnianie czynników chroniących 2 (cech, sytuacji, warunków zwiększających odporność na działanie czynników ryzyka). ożna więc powiedzieć, iż celem interwencji prewencyjnych (zapobiegawczych) jest zwalczanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. ba te rodzaje działań zmierzają do przerwania procesów dysfunkcjogennych. raca nad wzmacnianiem, a w niektórych przypadkach nawet tworzeniem czynników chroniących (zapobieganiem) stanowi bardzo istotny element profilaktyki. onieważ niwelowanie czynników ryzyka (chronienie) w niektórych przypadkach może przypominać walkę z wiatrakami, dlatego powinniśmy stworzyć jak najwięcej barier dla ich negatywnego oddziaływania. raca nad czynnikami chroniącymi w dużym stopniu zazębia się z aspektami wychowawczymi. Teoria wyróżnia trzy stopnie działań profilaktycznych: profilaktykę pierwszorzędową która powinna wzmacniać czynniki chroniące; drugorzędową redukującą czynniki ryzyka oraz trzeciorzędową polegającą na wysoce specjalistycznych 1 czynniki ryzyka: słabe lub pozrywane więzi rodzinne; przemoc i zaniedbania wychowawcze wobec dzieci; obecność osób zachowujących się dysfunkcyjnie (np. kłótnie rodziców, alkoholizm osób bliskich); destrukcyjna grupa rówieśnicza; bezrobocie, bieda, marginalizacja; lokalne tradycje, obyczaje i mity sprzyjające ryzykownym zachowaniom; nieformalne obyczaje szkolne; brak podstawowych umiejętności społecznych; słabe wyniki w nauce; brak lub nieznajomość zasad i reguł postępowania; błędne przekonania normatywne (np. przekonanie dziecka, że większość uczniów w jego wieku zachowuje się w taki a nie inny sposób, np. pali papierosy); uzależnienie medialne; nieświadomość konsekwencji zachowań ryzykownych 2 czynniki chroniące: silna więź emocjonalna z rodzicami; wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby, opieka dorosłych, autorytet; pozytywny stosunek do szkoły; podejmowanie aktywności (sport, turystyka, twórczość ); praktyki religijne; zakorzenienie w ogólnie przyjętych wartościach i tradycjach; brak akceptacji dla zachowań łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne; konstruktywna grupa rówieśnicza; brak lenistwa; ciekawość poznawcza; radzenie sobie z emocjami; poszanowanie prawa, norm, wartości. Strona 3 z 28

4 zabiegach (np. odtruciu, psychoterapii, resocjalizacji), podejmowaną przez właściwe instytucje spoza oświaty (np. szpitale, więzienia, ośrodki odwykowe). (S) powinien obejmować profilaktykę pierwszorzędową (adresowaną do ogółu dzieci i młodzieży, skoordynowaną z działaniami wychowawczymi) i elementy drugorzędowej. ożemy przyjąć, że przez szkolny program profilaktyki będziemy rozumieli skonstruowany na podstawie oceny potrzeb (diagnozy obszarów problemowych) i zasobów danej szkoły system działań profilaktycznych ukierunkowany na zapobieganie różnym problemom zdrowotnym, dysfunkcjom i zachowaniom ryzykownym. bejmuje on niektóre aspekty programów nauczania i wychowania, gdy realizowane są zadania ogólne szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki np. zasady interwencji profilaktycznych, procedury pomocne w sytuacjach kryzysowych w szkole lub klasie, zasady współpracy ze specjalistami i szerszym środowiskiem. Szkolny program profilaktyki jest opracowywany przez grono pedagogiczne konkretnej szkoły. rojektowanie działań profilaktycznych wymaga pracy całego zespołu nauczycieli, ponieważ to oni będą realizowali te zadania w ramach lekcji przedmiotowych, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, a także wdrażając w życie szkoły ustalone zasady i normy. Skuteczność działań profilaktycznych będzie zależała od podjęcia ich przez jak największe grono zainteresowanych osób, konsekwencję i ciekawość w tej pracy. Jest on adresowany do uczniów, oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, ale nie tylko może objąć oddziaływaniami rodziców, których powinno się traktować jako partnerów działań profilaktycznych. ozwala to zyskać ich zaufanie, a w rezultacie większą gotowość do współpracy ze szkołą i nauczycielami. S określa cele, zadania i metody, za pomocą których będzie realizowany. Uwzględnia wiedzę, którą dzieci zdobywają podczas nauki poszczególnych przedmiotów oraz realizacji ścieżek przedmiotowych (np. prozdrowotnej). Szkoła może założyć potrzebę realizacji w jakiejś klasie lub oddziale przedszkolnym gotowego programu profilaktycznego (edukacyjnego), który będzie jednym z działań adresowanych do tej klasy lub oddziału przedszkolnego. Jest on ewaluowany wewnątrz placówki. odlega zmianom w zależności od okoliczności oraz celów stawianych sobie przez szkołę. (S) z założenia winien być zbudowany na pewnym poziomie ogólności, a jednocześnie określać procedury postępowania w sytuacjach incydentalnych.. NTYFKJ SBÓ TB SBY rganizowane są zajęcia pozalekcyjne spełniające oczekiwania uczniów zgodnie ze Szkolnym rogramem ychowawczym. rganizowane są zajęcia dla uczniów z oddziałów przedszkolnych według potrzeb. rzestrzegane są prawa i obowiązki ucznia. Nauczyciele służą pomocą uczniom. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. ealizowane są zaplanowane działania profilaktyczne poprzez programy wychowawcze: klas i szkoły, oraz projekty szkolne. Strona 4 z 28

5 TBY iagnoza obszarów problemowych na podstawie badań ankietowych prowadzonych w szkole (ałącznik nr 1), obserwacji uczniów, rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz analizy dokumentów Należy zwrócić uwagę na: przyczyny niepowodzeń szkolnych (społeczne, zdrowotne); potrzeby diagnozowania braku dojrzałości szkolnej u dzieci z oddziałów przedszkolnych; potrzebę wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji i objęcie dzieci działaniami kompensacyjnymi; problem przemocy i agresji wśród uczniów oraz szukanie metod wyciszania jej; ograniczenie bądź wyeliminowanie wulgaryzmów słownych, wandalizmu (niszczenia mienia szkolnego i osobistego) oraz wszelkich przejawów niekulturalnego zachowania się uczniów; zachęcanie do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych szerokiego grona uczniów, zwiększanie tej oferty w miarę możliwości kadrowych i finansowych; rozszerzanie możliwości ciągłego kształcenia i dokształcania nauczycieli w szeroko rozumianej profilaktyce; nawiązanie szerszej współpracy z organizacjami i instytucjami pomocowymi w zakresie profilaktyki; ciągłe uzupełnianie i uaktualnianie zasobów biblioteki szkolnej w materiały dotyczące w/w tematyki; doskonalenie współpracy na szczeblu nauczyciel, psycholog/pedagog, dyrekcja, pielęgniarka rodzic (rodzina).. L GU UG JG LJ 1. L 1.1. el ogólny programu: w odniesieniu do ucznia i dziecka z oddziału przedszkolnego: yrobienie umiejętności (zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi. romowanie zdrowego stylu życia w odniesieniu do nauczycieli: odniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia i działań mających na celu zapobieganie zachowaniom problemowym ele szczegółowe: uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych: Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole yrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła zbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie: wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania, ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia, wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego skazywanie pożądanych wzorców zachowań Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych Kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi. Strona 5 z 28

6 Ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni zajemne poznawanie się i budowanie zaufania ozwijanie umiejętności dostrzegania swoich wad i zalet zmacnianie poczucia własnej wartości Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny drażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych rzybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych graniczenie zachowań agresywnych i przemocy oraz nadmiernego hałasu w szkole. Ukazywanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych Kształtowanie umiejętności właściwego (krytycznego) odbioru przez uczniów programów telewizyjnych, gier komputerowych i reklam bjęcie zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi możliwie jak największej liczby dzieci (na miarę możliwości szkoły) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Ukazywanie destrukcyjnego wpływu na zdrowie nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu, przyjmowania innych środków psychoaktywnych omoc indywidualnym uczniom w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnej sytuacji kryzysowej (wespół ze specjalistycznymi instytucjami pomocowymi) nauczyciele, rodzice: Stworzenie jak najlepszego klimatu i zaufania między: nauczycielem, pedagogiem, psychologiem i uczniem; rodzicem i dzieckiem; nauczycielem, pedagogiem, psychologiem i rodzicem spomaganie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych i stałych wychowawców oraz edukatorów. Uświadamianie rodzicom ich znaczenia w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci skazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi nformowanie, w jaki sposób rodzice mogą pracować z dziećmi dyslektycznymi nformowanie rodziców o współdziałaniu nauczycieli z pedagogiem i psychologiem oraz rozwijanie współpracy rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym ostarczanie informacji o substancjach uzależniających i zagrożeniach wynikających z ich zażywania Uświadamianie zagrożeń związanych ze zbyt długim i niekontrolowanym oglądaniem przez dzieci telewizji, filmów na V oraz skutków niewłaściwego wykorzystania komputerów i internetu oskonalenie kompetencji wychowawców i nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi oraz pracy z rodzicami yrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka. Strona 6 z 28

7 ferowanie przez szkołę alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 2. UG TYĄ ŻN S 2.1. dresatami programu są uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych, ich rodzice i nauczyciele założeniu opiera się na dialogu i aktywnym uczestnictwie osób ealizowany w trzech etapach edukacyjnych, etap w oddziałach przedszkolnych, etap klasy -, etap V-V podczas: zajęć (zintegrowanych, lekcji przedmiotowych, godzin do dyspozycji ); zajęć pozalekcyjnych (różnych akcji, kampanii, wycieczek, rajdów, festynów, rozgrywek, imprez okolicznościowych, działalności profilaktycznej świetlicy, biblioteki szkolnej, kół zainteresowań); spotkań z pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz osobami reprezentującymi instytucje i podmioty wspomagające szkolną profilaktykę; spotkań z rodzicami; wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych spotkań dokształcających nauczycieli oraz innych form doskonalenia poprzez (sposoby realizacji): rozmowy kierowane, dzielenie się doświadczeniami, dyskusje tematyczne; miniwykłady, pogadanki, prelekcje; ankiety i wywiady; warsztaty i treningi; konkursy; zabawy integracyjne i edukacyjne; twórczość plastyczną (np. terapia rysunkiem, konkurs tematyczny) i teatralną (np. scenki rodzajowe); bajki i filmy, programy telewizyjne i radiowe; sport (np. zajęcia ruchowe, zawody, wyjazd na pływalnię); zajęcia korekcyjno kompensacyjne (wady postawy; specyficzne trudności w uczeniu się); zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne; plakaty (np. realizowanie haseł), plansze (np. mapy pojęć), gazetki tematyczne, gadżety (np. broszury, ulotki, naklejki); ustalone regulaminy; medyczne działania (w ramach obowiązków pielęgniarki szkolnej); ćwiczenia ewakuacyjne (np. na wypadek pożaru); działania interwencyjne S wykorzystywane będą elementy specjalistycznych, edukacyjnych programów profilaktycznych w ramach programu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym S ustala system reagowania kryzysowego na wypadek nagłego nieprzewidzianego zdarzenia (telefony alarmowe; szybkie powiadamianie specjalistycznych instytucji pomocowych i zainteresowanych osób; podporządkowanie się przepisom usprawniającym wszelkie akcje ratunkowe). Strona 7 z 28

8 B S V. LN ŁŃ TY UK YJN LN Ł N SSÓB LJ adanie : ostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.. J. J KL S Y 1-3 Strona 8 z 28 KL S Y Gromadzenie materiałów o zdrowiu w czytelni szkolnej (czasopisma, literatura). 2. rojekcja filmów i prezentacji multimedialnych o tematyce zdrowotnej (właściwe odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi). 3. rowadzenie zajęć (wychowawczych) poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach. 4. organizowanie cyklu spotkań z pielęgniarką szkolną (w miarę możliwości - z lekarzem, lekarzem stomatologiem). 5. apoznanie rodziców podczas zebrań z głównymi problemami zdrowotnymi uczniów. bibliotekarz szkolny, nauczyciel przyrody, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, dyrektor szkoły nauczyciele nauczania początkowego (n.n.p.); nauczyciele różnych przedmiotów n.n.p.; klas 4-6 dyrektor szkoły pielęgniarka 6. rganizowanie wśród uczniów konkursów o tematyce zdrowotnej nauczyciele i 7. Samodzielne wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych związanych ze zdrowiem, wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych. 8. apoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze (karta rowerowa, rajdy szkolne). 9. Udział uczniów w imprezach szkolnych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. 10. Stały kontakt dzieci (bądź ich rodziców) z pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcą klasy. n.n.p.; nauczyciele poszczególnych przedmiotów n.n.p.; nauczyciel techniki dyrektor szkoły; dyrektor szkoły; osoby zainteresowane adanie B: otywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. ozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej utrzymania. 1. organizowanie zajęć wychowawczych (cyklu lekcji) poświęconych higienie osobistej ucznia. 2. rzeprowadzenie cyklu spotkań z pielęgniarką (w miarę możliwości z lekarzem) poświęconych higienie osobistej ucznia.

9 J 3. ozmowy z rodzicami dotyczące zachowania zasad higieny osobistej dziecka. 4. ropagowanie czytelnictwa materiałów i oglądania programów promujących zdrowy styl życia. dyrektor szkoły; X X nauczyciel bibliotekarz szkolny 5. rzygotowanie konkursów tematycznych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. X n.n.p. adanie : ziałania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym. 1. bjęcie uczniów akcją szczepień ochronnych (monitorowanie). pielęgniarka szkolna 2. ealizacja tematów związanych z zapobieganiem chorobom zakaźnym zgodnie z programem lekcji przyrody. X nauczyciel przyrody. J. 3. ygłaszanie pogadanek, projekcje filmów na temat choroby brudnych rąk i innych chorób zakaźnych. Strona 9 z 28 klas; pielęgniarka szkolna; nauczyciel przyrody adanie : romowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania. 1. apewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków w stołówce. dyrekcja szkoły 2. ozyskiwanie środków na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych. 3. Liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej oraz układanie jadłospisu podczas lekcji przyrody. 4. ostarczanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat tworzenia całodziennego jadłospisu (praktyczne jego układanie) oraz organizowanie różnorodnych zajęć tematycznych (np. Kuchnia pełna cudów czyli szybka szkoła przygotowania smacznych i zdrowych posiłków). X X X 5.organizowanie pogadanek, konkursów dotyczących właściwego odżywiania. 6. rzygotowanie i rozpropagowanie materiałów informacyjnych dotyczących właściwego odżywiania (np. potrzeby zjadania drugiego śniadania w szkole) wśród uczniów i opiekunów. dyrekcja szkoły; nauczyciele (pedagog szkolny, kierownik świetlicy) nauczyciel przyrody; klas; pielęgniarka szkolna n.n.p.; pielęgniarka szkolna; nauczyciel przyrody klas; opiekunowie świetlicy klas; pielęgniarka szkolna 7. Nauczenie bądź przypomnienie zasad, gdzie i jak należy jeść i pić. klas adanie : Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka. 1. ielęgnowanie miejsc zielonych wokół szkoły, osiedla. Udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i nia iemi. X 2. rzygotowanie przez uczniów materiałów dotyczących ekologii i ochrony środowiska. X X dyrekcja; nauczyciele; rodzice klas; opiekun SK K

10 J. J. J 3. Udział uczniów w akcji zbiórki i segregacji surowców wtórnych klas 4. rojekcja filmów o tematyce ekologicznej. 5. Sporządzenie katalogu sposobów oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. 6. dwiedzanie instytucji związanych z ochroną środowiska (w miarę możliwości). n.n.p.; nauczyciel przyrody n.n.p; nauczyciel przyrody nauczyciele; rodzice adanie F: Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym, intelektualnym oraz społecznym. 1. rzeprowadzanie zajęć psychoedukacyjnych (warsztaty, pogadanki) rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne (takich jak samoakceptacja i poczucie własnej wartości, rozpoznawanie uczuć i panowanie nad nimi, przewidywanie skutków zachowań, empatia, asertywność, umiejętność porozumiewania się i współdziałania z innymi, konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów, organizacja pracy umysłowej i wypoczynku). 2. rganizowanie spotkań integracyjnych nauczycieli z rodzicami. 3. rganizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców. 4. apoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz szkole (egzekwowanie). 5. spółudział uczniów i rodziców w tworzeniu i nowelizacji prawa szkolnego. X X 6. zęste rozmowy z uczniami, którzy używają wulgaryzmów i nie przestrzegają podstawowych zasad współżycia. 7. Kontynuacja skrzynki pytań i propozycji między uczniami a wychowawcą (dyrekcją). X X 8. Kształtowanie u uczniów prawidłowego myślenia, procesów pamięciowych, uwagi, procesów logicznego i twórczego analizowania rzeczywistości, zdolności do wykrywania błędów w myśleniu i działaniu. klas; psycholog szkolny; pedagog szkolny dyrekcja szkoły; nauczyciele dyrekcja szkoły; nauczyciele (pracownicy szkoły) dyrekcja szkoły; opiekun SU pedagog i psycholog szkolny psycholog i pedagog szkolny dyrekcja szkoły; nauczyciele (w tym pedagog i psycholog szkolny) adanie G: ziałania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia. 1. rganizowanie szkolnych i nauczyciele wychowania międzyszkolnych imprez sportowych. fizycznego; n.n.p. 2. apewnienie uczniom zabaw na świeżym powietrzu; organizowanie marszów, biegów, wycieczek pieszych, rajdów, ścieżek zdrowia, gier i zabaw na lodzie i śniegu, gier i zabaw na wesoło, zajęć ruchowych, korzystanie z omku Baby Jagi i placu zabaw. nauczyciele wychowania fizycznego; 3. organizowanie wycieczek autokarowych, zielonych szkół i lekcji w terenie. Strona 10 z 28

11 . J 4. apewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach na różnych szczeblach. 5. rowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych (uczniów z wadami postawy). 6. apoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi uczniów na podstawie badań okresowych i obserwacji ucznia. 7. ozmowy z pielęgniarką, nauczycielem wychowania fizycznego na temat aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 8. apewnienie uczniom czynnego wypoczynku w wodzie (wyjazd na pływalnię). X 9. rganizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym (piłka ręczna, nożna, siatkowa, tenis stołowy). X X 10. rganizowanie konkursów sprawnościowych o tematyce zdrowotnej. Strona 11 z 28 nauczyciele wychowania fizycznego; n.n.p. rehabilitant; nauczyciele wychowania fizycznego lekarz; pielęgniarka; nauczyciele wychowania fizycznego; nauczyciele; pielęgniarka dyrektor szkoły; klas - nauczyciele wychowania fizycznego; dyrekcja; nauczyciele adanie H: ziałania profilaktyczne i terapeutyczne dotyczące problemów ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce (tzw. dysleksją rozwojową i nadpobudliwością psychoruchową). 1. Spotkania informacyjno edukacyjne dla rodziców (opiekunów) i nauczycieli, dotyczących tematyki: np. symptomatologii; rodzajów zaburzeń; głębokości; dynamiki pogłębiania się; rozległości; źródeł zaburzeń; pracy z uczniem dyslektycznym i dzieckiem z zespołem H. 2. stępna diagnoza pedagogiczna z elementami diagnozy społecznej poprzez: analizę objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka w zabawie, nauce i pracy, w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. 3. prowadzanie rozwiązań metodycznych w toku normalnego nauczania mających na celu przezwyciężenie trudności dziecka w opanowaniu umiejętności czytania i pisania (np. indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do aktualnych możliwości dziecka; okresowe zaniechanie stawiania ocen). 4. nformowanie rodzica o konieczności skierowania dziecka na badania do poradni psychologiczno pedagogicznej w celu uzyskania specjalistycznej diagnozy i orzeczenia (opinii) dotyczącego kierunków i form dalszej opieki i pomocy dla danego ucznia. 5. rowadzenie zajęć specjalistycznych (korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych) z dziećmi wymagającymi takiej pomocy. 6. omoc rodzicom w załatwianiu formalności związanych z ubieganiem się o skierowanie dziecka do klasy terapeutycznej, świetlicy psycholog; pedagog szkolny; nauczyciel terapeuta; klas klas; psycholog; pedagog szkolny; nauczyciele uczący nauczyciele uczący klas; psycholog; pedagog szkolny nauczyciel terapeuta klas; psycholog;

12 . Y S T S N Ż Y S Ł N G. Ż Y J Y B terapeutycznej, na kolonie zdrowotno specjalistyczne, czy indywidualne nauczanie. adanie : ozwijanie zainteresowań uczniów. 1. rowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat własnych zainteresowań. 2. rganizowanie wystaw, gazetek ukazujących mocne strony ucznia. romowanie dzieci w kronice szkolnej (Nasze zainteresowania, pasje i osiągnięcia) i na stronach internetowych. Tworzenie plakatów (np. Galeria ądrych Głów ). Kółka zainteresowań. 3. nformowanie uczniów o pozaszkolnej ofercie różnych instytucji umożliwiających rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Strona 12 z 28 pedagog szkolny X X 4. ealizacja projektu Szkoła z pasją x x 5. acieśnianie szkolnych kontaktów z organizacjami środowiskowymi promującymi działania kulturalno oświatowe, sportowe, turystyczne i wychowawcze. nauczyciele prowadzący kronikę szkolną; nauczyciel informatyki; nauczyciele prowadzący kółka zainteresowań nauczyciel bibliotekarz sycholog szkolny bibliotekarka szkolna, klas; dyrekcja dyrekcja szkoły; nauczyciele adanie B: Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech i autorytetów. 1. rzeprowadzenie dyskusji na godzinach wychowawczych dotyczących współczesnych autorytetów. 2. rzeprowadzenie warsztatów lub zajęć psychoedukacyjny z zakresu rozwijania poczucia własnej wartości. X klas 4-6 X X adanie : ywołanie refleksji na temat własnej przyszłości. 1. yskusja na lekcjach (wychowawczych) dotycząca przyszłości, planów osobistych i zawodowych (tworzenie wizji własnej przyszłości). 2. Budzenie zainteresowania i szacunku dla tradycji rodzinnej, środowiskowej i narodowej. skazywanie miejsca tradycji w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa (np. praca z atronem szkoły konkursy, wycieczki, spotkania, pogadanki). klas; pedagog; psycholog dyrekcja; nauczyciele przy współpracy z T.B.Ż. i. 15..U.. oraz rodzicami (adą odziców) 3. ainteresowanie uczniów bieżącymi wydarzeniami w uropie i na świecie. x X klas adanie : ostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności związanych z ogólnym bezpieczeństwem w szkole, domu, środowisku.. 1. apoznawanie uczniów z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza nią (rodzaje alarmu, sposoby ogłaszania i odwoływania alarmu, drogi ewakuacyjne, zasady postępowania). Nabywanie i wdrażanie umiejętności z tym związanych. 2. rzekazywanie i wdrażanie obowiązujących norm i reguł bezpiecznego zachowania się w szkole. dyrektor szkoły; wszyscy pracownicy szkoły 3. Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami klas

13 N nieznajomymi w domu i poza nim; podczas zabaw w domu i w terenie (na podwórku, nad wodą, w lesie, górach ). 4. spółpraca z odpowiednimi służbami związanymi z bezpieczeństwem (olicja, Straż iejska, Straż ożarna..) 5. ealizowanie i wdrażanie opracowanych dla szkół przez te instytucje, ogólnopolskich bądź lokalnych, specjalistycznych programów profilaktycznych. dyrektor szkoły; klas adanie B: apoznawanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie.. 1. rezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień. X 2. Utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień. X nauczyciel bibliotekarz 4. rzeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach wychowawczych. X 5. organizowanie warsztatów dotyczących uzależnień. X. Ż Y J Y B N adanie : apoznawanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów im zapobiegania.. 1. rzeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych skutkom uzależnień. X Strona 13 z 28 dyrekcja szkoły; pielęgniarka; 2. yskusja w gronie klasy na powyższy temat w czasie godzin wychowawczych. X 3. rzygotowanie przez uczniów prezentacji nauczyciele: techniki i dotyczących zapobiegania uzależnieniom. X plastyki adanie : apoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących dzieciom.. 1. ogadanka z rodzicami w czasie zebrań z wychowawcą klasowym dotycząca uzależnień X czyhających na dzieci. 2. ozdanie materiałów dotyczących problemu uzależnień. X edagog, psycholog, pielęgniarka; 3. Uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom na płaszczyźnie dziecko rodzic. adanie : apoznanie rodziców i nauczycieli z pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka.. 1. wrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze (zmiany w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym). X nauczyciele X nauczyciele 2. rganizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom. X dyrekcja szkoły 3. organizowanie warsztatów na temat: Jak zapobiec, aby dziecko nie sięgnęło po alkohol i narkotyki? X 4. mówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniem. X 5. odanie spisu telefonów i adresów poradni, w których rodzice mogliby szukać fachowej pomocy. X dyrekcja szkoły; zespół do spraw profilaktyki pedagog szkolny

14 V. Ł N S T Ę Ś N L T N H adanie F: toczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne.. dyrekcja szkoły; nauczyciele dyrekcja szkoły; nauczyciele pedagog szkolny; psycholog szkolny 1. ndywidualne rozmowy wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego. X 2. Spotkania z rodzicami uczniów mających problemy. X 3. Kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą w uzależnieniach. X dyrekcja szkoły adanie : oznanie środowisk rodzinnych uczniów. omoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo. 1. ada edagogiczna poświęcona pełnej diagnozie zjawisk patologii wśród uczniów oraz działaniom profilaktycznym. 2. izyty wychowawców, pedagoga szkolnego, pielęgniarki w domach patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo, celem rozpoznawania sytuacji i podjęcia właściwych działań. 3. spółpraca szkoły z środkiem omocy odzinie, Kościołem i innymi instytucjami (stowarzyszeniami) wspierającymi, celem udzielenia pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych. 4. zęste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi. dyrektor szkoły; nauczyciele dyrektor szkoły; dyrektor szkoły; pedagog szkolny; kierownik świetlicy pedagog szkolny; psycholog szkolny adanie B: graniczenie zjawiska wagarowania uczniów. 1. apoznanie uczniów ze szkolnym systemem oceniania zachowania i karami za wagary. X X 2. rofilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania. X X 3. Stworzenie grup pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. X X 4. trosce o bezpieczeństwo uczniów zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu. X X adanie : organizowanie różnych form spędzania czasu przez uczniów. 1. rzeprowadzenie godzin wychowawczych (zajęć) poświęconych czynnemu odpoczynkowi. 2. organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych. 3. ktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach sportowych (dotyczy również innych obszarów działania). 4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole (dotyczy również innych obszarów działania). 5. spółpraca z ośrodkami kultury celem włączenia uczniów w życie kulturalne osiedla, dzielnicy, miasta (np. iosna Kulturalna). ( X ) dyrektor szkoły; nauczyciele nauczyciele; opiekun SU (X) X opiekun SU nauczyciele wychowania fizycznego dyrektor szkoły; nauczyciele dyrektor szkoły; nauczyciele; bibliotekarz; psycholog Strona 14 z 28

15 V. H N N G T Y N Y Ł Y Ó V. H N 6. Udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, programach edukacyjnych. Strona 15 z 28 nauczyciele języka polskiego; adanie : nformacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami. 1. ozmowy indywidualne z osobami pedagog szkolny; zainteresowanymi. nformacje na tablicy psycholog szkolny ogłoszeń w holu. adanie : yrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego. 1. opularyzacja filmów, programów telewizyjnych, przedstawień teatralnych, słuchanie programów radiowych prezentujących pozytywne wartości. 2. rzegląd prasy w ramach zajęć z przedmiotów humanistycznych zintegrowanych w celu eksponowania postaw i zachowań godnych naśladowania. n.n.p.; nauczyciele poloniści; n.n.p.; nauczyciele poloniści adanie B: Kształtowanie u uczniów umiejętności segregowania i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej. 1. rganizowanie wycieczek do teatru, kina, opery, operetki, muzeum, radia, telewizji, nauczyciele: j. polskiego, redakcji gazet. historii, plastyki, muzyki 2. rganizowanie spotkań z ludźmi teatru, kina, twórcami kultury, dziennikarzami. 3. Stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod i form realizacji celów kształcenia, rozwijających u uczniów twórcze postawy (przeżywanie, samodzielne myślenie, motywację działania, kreatywność). 4. Tworzenie przez uczniów tekstów innych niż literackie, np. rzetelnego sprawozdania z, własnej opinii o, subiektywnej oceny, obiektywnych informacji o, komentarza na temat, reklamy, apelu w sprawie itp. X 5. edagowanie gazetki szkolnej, klasowej (dotyczy również innych obszarów działania). 6. rezentowanie wybranych przez uczniów książek, filmów, programów telewizyjnych, prezentacji multimedialnych, ciekawych artykułów prasowych; eksponowanie pozytywnych wartości wytworów kultury, działań, osobowości i poglądów bohaterów. X X nauczyciele: j. polskiego, historii, plastyki, muzyki; bibliotekarz n.n.p.; nauczyciele: j. polskiego oraz pozostali nauczyciele uczący redakcja gazetki; nauczyciele poloniści uczniowie; nauczyciele poloniści; n.n.p.; nauczyciele poloniści; adanie : rzeciwdziałanie ujemnym wpływom masowego przekazu audiowizualnego (bierny odbiór, telegapiostwo, narzucanie poglądów i gustów estetycznych, deprawacja moralna). 1. ogadanka (pokaz, film) na temat pedagog szkolny; fizycznych i psychicznych konsekwencji psycholog szkolny; uzależnienia od telewizora, komputera itp. 2. nscenizacje, dramy, gry dydaktyczne z zastosowaniem przykładów manipulacji występujących w reklamach, w formach akwizycji, dyskusjach politycznych (ujawniające mechanizmy oddziaływania mediów na dzieci, młodych i starszych ludzi). opiekun kółka teatralnego

16 N G T Y N Y 3. rezentowanie w ramach godzin do dyspozycji popularnych wśród uczniów form spędzania wolnego czasu (dyskusja, gromadzenie argumentów za i przeciw ). X klas 4 6 Ł Y 4.rganizowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych, konkursów, festynów i pokazów. X X szkolny zespół profilaktyki Ó LGN: X zadanie do realizacji nie dotyczy n.n.p. nauczyciel nauczania początkowego SU Samorząd Uczniowski V. LUJ waluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu lub obiektu, z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia. la naszych potrzeb przyjmujemy, iż ewaluacja to ocena skuteczności i wartości programu, to systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zaplanowanych zadań. usi ona być przydatna, realna, systematyczna, uczciwa i dostarczać jasnych informacji. rzedmiotem ewaluacji jest projekt, a nie ludzie. Badania nad programem obejmują trzy poziomy: (1) ewaluację procesu (jak zrealizowano program, czy udało się go zrealizować, kto brał w nim udział, ilu było uczestników, które elementy były dobrze przyjęte, a które nie i dlaczego); (2) ewaluację wyniku (czy zrealizowano cele zakładane w programie, krótko i długoterminowe, a jeżeli nie to dlaczego); (3) ewaluację wpływu (co sądzą o zadaniach ci, którzy w nich uczestniczyli i byli ich odbiorcami; czy program przyniósł efekty ogólniejsze, dotyczące nie tylko uczestników, na przykład zmianę zachowań rodziców, zmiany w społeczności lokalnej). nformacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane poprzez: Strona 16 z 28

17 bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje; wnikliwą obserwację uczniów prowadzenie dokumentacji na ten temat przez wychowawców klas; spotkania szkolnego zespołu wychowawczego, wymianę uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń w zakresie działań profilaktycznych (w pracy z uczniami i rodzicami); analizę dokumentów istniejących w szkole (notatki, protokoły, rejestr działań, plany pracy, dzienniki lekcyjne); informacje zwrotne; analizę osiągnięć uczniów; proste badania ankietowe. waluacja działań profilaktycznych będzie się odbywać na konferencjach analitycznych ady edagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego i na spotkaniach szkolnego zespołu wychowawczego dwa razy w semestrze (w razie potrzeby częściej). waluacja zakończy się sporządzeniem raportu zawierającego: wyniki (fakty wynikające z ewaluacji), wnioski (interpretację wyników, słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń na przyszłość), zalecenia (propozycje do przyszłych działań, oparte na wynikach i ich interpretacji). nformacje dotyczące wyników, wniosków oraz zalecenia będą przekazywane wszystkim nauczycielom. osłuży to podsumowaniu i ocenie, stworzy okazję do analiz i dyskusji. ŁĄNK N 1 V. ŁĄNK BLY GŻN SKL N ST BŃ NKTYH aport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 rzebieg ewaluacji rezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany na podstawie ozporządzenia inistra dukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego, uchwałą ady edagogicznej w oznaniu adaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 espektowane są normy społeczne, która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań na terenie szkoły.. trakcie badania zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: ankieta dla uczniów, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców, wywiad z pedagogiem, obserwacja, wywiad z członkami samorządu uczniowskiego, wywiad z opiekunem samorządu uczniowskiego oraz analiza dokumentów. zięki zastosowaniu różnorodnych metod badawczych wyniki ewaluacji wewnętrznej charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności, osoby Strona 17 z 28

18 przeprowadzające badania, mimo że są pracownikami placówki, starały się zachować jak największy obiektywizm. Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: 1. wa Garczarek nauczyciel j. polskiego - lider zespołu 2. wa iedzińska - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego - lider zespołu 3. zabela zyż - nauczyciel matematyki członek zespołu 4. Violetta Grześkowiak nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego - członek zespołu badaniu szukano odpowiedzi na 8 pytań kluczowych: 1. zy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 2. zy uczniowie znają zasady bezpiecznego zachowania się w szkole? 3. zy w szkole analizuje się zachowania uczniów? 4. zy w szkole podejmuje się działania eliminujące zagrożenia? 5. zy uczniowie zachowują się zgodnie z przyjętymi normami? 6. jaki sposób podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń? 7. jaki sposób szkoła wzmacnia pozytywne zachowania uczniów? 8. zy uczniowie współpracują z nauczycielami w zakresie przestrzegania norm społecznych? badaniu wzięło udział 156 uczniów z klas V, 90 rodziców oraz 20 nauczycieli i pedagog szkolny. nioski i rekomendacje naliza zebranych z wielu źródeł informacji pozwala stwierdzić, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. onad 90 % ankietowanych uczniów czuje się na lekcjach bezpiecznie, około 80 % na przerwach oraz około 85 % na boisku szkolnym. Niewielki procent (zwłaszcza uczniów klas trzecich) wskazał, iż obawia się starszych uczniów i gimnazjalistów przechodzących przez boisko szkolne. odzice również uważają szkołę za miejsce bezpieczne (86 rodziców na 90 ankietowanych). Jedna trzecia ankietowanych uczniów nikogo się nie obawia, a 50 % ankietowanych stwierdziło, że wszędzie w szkole czuje się bezpiecznie. Jako mało bezpieczne miejsca uczniowie wskazywali najczęściej korytarze szkolne, boisko i toalety. celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów na korytarzach i w toaletach należałoby zwiększyć zaangażowanie nauczycieli w pełnienie dyżurów oraz prowadzić systematyczną pracę wychowawczą mającą na celu wykształcenie właściwego modelu zachowania uczniów podczas przerw. sprawie bezpieczeństwa na boisku szkolnym należałoby nawiązać ścisłą współpracę z dyrekcją Gimnazjum 51 w celu wprowadzenia bezwzględnego zakazu przechodzenia gimnazjalistów przez boisko naszej szkoły zwłaszcza w czasie przerw. 6 % ankietowanych uczniów stwierdziło, iż klika razy na terenie szkoły było obiektem agresji fizycznej, natomiast 36 % ankietowanych wskazało, że kilkakrotnie doznało agresji słownej. gresja słowna (wulgarne słownictwo, wyzwiska) jest zjawiskiem zdecydowanie częstszym od agresji fizycznej. Szkoła stwarza uczniom warunki do respektowania norm społecznych i wszyscy uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole. Kryteria oceniania zachowania są dla uczniów zrozumiałe. sobami, które informują uczniów o właściwym zachowaniu, są Strona 18 z 28

19 przede wszystkim: wychowawca klasy, rodzice, inni nauczyciele, dyrektor szkoły i pedagog. szkole istnieją różnorodne formy diagnozowania zachowania uczniów, między innymi zeszyty spostrzeżeń o uczniach w klasach V V, w klasach młodszych wybór ucznia miesiąca, obserwacja pedagoga szkoły, wymiana spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami, punktowy system oceniania zachowania (większość ankietowanych: uczniów, rodziców i nauczycieli uważa, że ma on wpływ na respektowanie norm). Szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu eliminację zachowań niepożądanych, są to: pogadanki na lekcjach, apele robocze, rozmowy z pedagogiem, zajęcia z psychologiem, spotkania z policjantem, spotkania interwencyjne (rodzice, dzieci, nauczyciele). problemami uczniowie najczęściej zwracają się do:, innych nauczycieli, dyrektora i pedagoga oraz psychologa. 50 % uczniów uważa, że sposób reagowania tych osób spełnił ich oczekiwania, podobnie uważają rodzice (60 % ankietowanych). ołowa ankietowanych uczniów potwierdziła, że analizuje z nauczycielami przyczyny swoich sukcesów/porażek szklonych. celu poprawy jakości kontaktów uczeń nauczyciel (wzmocnienie więzi) należałoby częściej wspólnie z dzieckiem i jego rodzicami analizować problemy/sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. ozważyć możliwość stworzenia przez psychologa warsztatów dla uczniów słabo radzących sobie z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi. iększość uczniów (67%) uważa, że ich koledzy zachowują się zgodnie z przyjętymi normami. otwierdza to pedagog szkolny, nauczyciele(95%) i rodzice (95%). Świadczą o tym również wysokie oceny z zachowania uczniów za i semestr bieżącego roku szkolnego. bserwacja wykazała, ze podczas przerw nie dochodzi do aktów agresji i uczniowie starają się przestrzegać norm bezpiecznego zachowania. nterwencje nauczycieli dotyczą korekty zachowania podczas zabaw, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dzieci (np. bieganie po schodach, ostra gra w piłkę). iększość nauczycieli pełni dyżur aktywnie. Szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń analizując szczegółowo dwa razy w roku szkolnym na konferencji klasyfikacyjnej zachowania uczniów. ada edagogiczna wskazuje działania do dalszej pracy, mające na celu pomoc uczniom, wykazującym problemy dydaktyczno-wychowawcze, a dyrekcja i czuwają nad ich wdrażaniem. otwierdza to 100% nauczycieli i pedagog szkolny. Nauczyciele podejmują również natychmiastowe działania w sytuacjach problemowych, przy wsparciu pedagoga, rodziców i dyrektora szkoły. Szczegółowo omawia to w wywiadzie pedagog szkolny. Na bieżąco nauczyciele przeprowadzają edukacyjne rozmowy z uczniami i rodzicami, konsultują się z pedagogiem i psychologiem, tworzą klasowe regulaminy i punktowe systemy oceniania. yrektor szkoły organizuje na apelach pogadanki o bezpiecznym zachowaniu. Szkoła wzmacnia pozytywne zachowania stosując wspomniany już ogólnoszkolny punktowy system wzmacniania pozytywnego i eliminowania zachowań niepożądanych. 60% uczniów uważa, że jest on bardzo skuteczny, co potwierdzają nauczyciele (100%) i rodzice (81%). naliza dokumentacji szkolnej potwierdziła szczególną troskę szkoły o poczucie bezpieczeństwa wychowanków i kształtowanie w nich pozytywnych postaw względem siebie, drugiego człowieka, szkoły, ojczyzny, przyrody. Samorząd uczniowski bierze aktywny udział w promowaniu bezpiecznego i kulturalnego zachowania. wywiadzie jego członkowie oraz opiekun zwrócili uwagę na ciekawe akcje, które organizuje, a które rozbudzają w społeczności szkolnej uczucie empatii i potrzebę pomocy innym. Są to akcje charytatywne, zadania integrujące uczniów, konkursy Strona 19 z 28

20 kształtujące nawyki przestrzegania zasad dobrego zachowania się, czego najlepszym przykładem jest konkurs na stworzenie najlepszego regulaminu poszczególnych pracowni i innych miejsc szkoły, w których przebywają dzieci. Szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów, w tym celu organizowane są corocznie rajdy piesze, koncert charytatywny, liczne wycieczki klasowe oraz wyjazdy na zielone szkoły i inne wyjścia do kin, teatrów, muzeów. sytuacjach problemowych uczniowie mogą korzystać z systemu anonimowej komunikacji z nauczycielami, dzięki któremu mają możliwość wskazania potencjalnego zagrożenia, którego, z różnych przyczyn, nie chcieliby przekazać w sposób otwarty. Umożliwia to skrzynka umiejscowiona w holu szkoły. budynku szkolnym i na boisku istnieje system monitoringu, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa uczniów. ŁĄNK N 2 SKŹNK JĘ YJ BUNU SKLNG GU FLKTYK 1. iagnoza potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli poglądy i postawy dzieci wobec wartości przyjętych przez społeczeństwo, a szczególnie wobec wartości określanych i realizowanych przez szkołę; poglądy uczniów i rodziców na aktualne trendy wychowawcze i zjawiska społeczne przedstawiane w mediach, mające wpływ na rozwój dzieci i młodzieży; zakres zainteresowań uczniów oraz zaangażowanie rodziców w działalność edukacyjno wychowawczą szkoły. 2. iagnoza rzeczywistych problemów występujących w społeczności szkolnej problemy uczniów widoczne na terenie szkoły (przejawiane w ich zachowaniach); problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez pedagoga i psychologa szkolnego; problemy zdrowotne obserwowane i sygnalizowane przez pielęgniarkę szkolną; problemy zgłaszane przez rodziców; problemy sygnalizowane przez instytucje wspomagające (,, policję, sąd, K, ); wiedza i kompetencje nauczycieli. 3. odstawy prawne działań profilaktycznych: Konwencja o rawach ziecka przyjęta przez gromadzenie gólne Narodów jednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez olskę 30 września 1991r. (z. U. Nr 120, poz. 526); Konstytucja zeczpospolitej olskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zu 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) art. 72; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: zu 2004 nr 256, poz ze zm.); Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (zu 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.) art.304; Strona 20 z 28

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo