SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu"

Transkrypt

1 ŁĄNK do Uchwały Nr ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu nr SKLNY G FLKTYK Szkoła odstawowa nr 77 im. 15. ułku Ułanów oznańskich w oznaniu oznań, wrzesień 2013 r. Strona 1 z 28

2 SS TŚ ychowanie i profilaktyka w szkole i oddziałach przedszkolnych. 3 dentyfikacja zasobów i potrzeb ele programu oraz uwagi jego realizacji lan działań waluacja ałączniki rogram opracował zespół przedstawicieli ady edagogicznej S nr 77 w następującym składzie: mgr Hanna Szymanowska nauczyciel przyrody - przewodniczący zespołu; mgr Violetta Grześkowiak nauczyciel nauczania początkowego; mgr Katarzyna Łagoda - Kaźmierska - psycholog szkolny; aria Bartoszewska-alczak - nauczyciel religii; enata róbel - pielęgniarka szkolna; ada odziców Szkoły odstawowej nr 77 pod przewodnictwem przewodniczącej nity ałkowskiej ogorzelczyk Strona 2 z 28

3 . YHN FLKTYK SKL ŁH SKLNYH Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) wprowadza się obowiązek uchwalenia przez ady odziców programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i spójnego z programem wychowawczym szkoły. arto zatem przypomnieć, iż: wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości w czterech obszarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. rofilaktyka natomiast to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia. otychczas słowo profilaktyka było kojarzone z obszarem uzależnień (i to wybranych uzależnień tylko nikotyna, alkohol i narkotyki) albo używano go w rozumieniu czysto medycznym. becnie nie tylko o te obszary chodzi. ówi się o tzw. profilaktyce zachowań patologicznych, o profilaktyce problemowej. ojawiają się też inne określenia słyszymy o profilaktyce zachowań ryzykownych, profilaktyce zdrowotnej, społecznej Bez względu na to jak wąsko czy jak szeroko będziemy patrzeć na profilaktykę, według systemowego podejścia do niej, w chwili obecnej możemy wyróżnić dwie grupy działań: chronienie czyli ograniczanie lub eliminowanie czynników ryzyka 1 (cech, sytuacji, warunków sprzyjających powstawaniu zachowań ryzykownych) oraz zapobieganie czyli wzmacnianie czynników chroniących 2 (cech, sytuacji, warunków zwiększających odporność na działanie czynników ryzyka). ożna więc powiedzieć, iż celem interwencji prewencyjnych (zapobiegawczych) jest zwalczanie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. ba te rodzaje działań zmierzają do przerwania procesów dysfunkcjogennych. raca nad wzmacnianiem, a w niektórych przypadkach nawet tworzeniem czynników chroniących (zapobieganiem) stanowi bardzo istotny element profilaktyki. onieważ niwelowanie czynników ryzyka (chronienie) w niektórych przypadkach może przypominać walkę z wiatrakami, dlatego powinniśmy stworzyć jak najwięcej barier dla ich negatywnego oddziaływania. raca nad czynnikami chroniącymi w dużym stopniu zazębia się z aspektami wychowawczymi. Teoria wyróżnia trzy stopnie działań profilaktycznych: profilaktykę pierwszorzędową która powinna wzmacniać czynniki chroniące; drugorzędową redukującą czynniki ryzyka oraz trzeciorzędową polegającą na wysoce specjalistycznych 1 czynniki ryzyka: słabe lub pozrywane więzi rodzinne; przemoc i zaniedbania wychowawcze wobec dzieci; obecność osób zachowujących się dysfunkcyjnie (np. kłótnie rodziców, alkoholizm osób bliskich); destrukcyjna grupa rówieśnicza; bezrobocie, bieda, marginalizacja; lokalne tradycje, obyczaje i mity sprzyjające ryzykownym zachowaniom; nieformalne obyczaje szkolne; brak podstawowych umiejętności społecznych; słabe wyniki w nauce; brak lub nieznajomość zasad i reguł postępowania; błędne przekonania normatywne (np. przekonanie dziecka, że większość uczniów w jego wieku zachowuje się w taki a nie inny sposób, np. pali papierosy); uzależnienie medialne; nieświadomość konsekwencji zachowań ryzykownych 2 czynniki chroniące: silna więź emocjonalna z rodzicami; wsparcie w trudnych sytuacjach u dojrzałej osoby, opieka dorosłych, autorytet; pozytywny stosunek do szkoły; podejmowanie aktywności (sport, turystyka, twórczość ); praktyki religijne; zakorzenienie w ogólnie przyjętych wartościach i tradycjach; brak akceptacji dla zachowań łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne; konstruktywna grupa rówieśnicza; brak lenistwa; ciekawość poznawcza; radzenie sobie z emocjami; poszanowanie prawa, norm, wartości. Strona 3 z 28

4 zabiegach (np. odtruciu, psychoterapii, resocjalizacji), podejmowaną przez właściwe instytucje spoza oświaty (np. szpitale, więzienia, ośrodki odwykowe). (S) powinien obejmować profilaktykę pierwszorzędową (adresowaną do ogółu dzieci i młodzieży, skoordynowaną z działaniami wychowawczymi) i elementy drugorzędowej. ożemy przyjąć, że przez szkolny program profilaktyki będziemy rozumieli skonstruowany na podstawie oceny potrzeb (diagnozy obszarów problemowych) i zasobów danej szkoły system działań profilaktycznych ukierunkowany na zapobieganie różnym problemom zdrowotnym, dysfunkcjom i zachowaniom ryzykownym. bejmuje on niektóre aspekty programów nauczania i wychowania, gdy realizowane są zadania ogólne szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki np. zasady interwencji profilaktycznych, procedury pomocne w sytuacjach kryzysowych w szkole lub klasie, zasady współpracy ze specjalistami i szerszym środowiskiem. Szkolny program profilaktyki jest opracowywany przez grono pedagogiczne konkretnej szkoły. rojektowanie działań profilaktycznych wymaga pracy całego zespołu nauczycieli, ponieważ to oni będą realizowali te zadania w ramach lekcji przedmiotowych, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, a także wdrażając w życie szkoły ustalone zasady i normy. Skuteczność działań profilaktycznych będzie zależała od podjęcia ich przez jak największe grono zainteresowanych osób, konsekwencję i ciekawość w tej pracy. Jest on adresowany do uczniów, oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, ale nie tylko może objąć oddziaływaniami rodziców, których powinno się traktować jako partnerów działań profilaktycznych. ozwala to zyskać ich zaufanie, a w rezultacie większą gotowość do współpracy ze szkołą i nauczycielami. S określa cele, zadania i metody, za pomocą których będzie realizowany. Uwzględnia wiedzę, którą dzieci zdobywają podczas nauki poszczególnych przedmiotów oraz realizacji ścieżek przedmiotowych (np. prozdrowotnej). Szkoła może założyć potrzebę realizacji w jakiejś klasie lub oddziale przedszkolnym gotowego programu profilaktycznego (edukacyjnego), który będzie jednym z działań adresowanych do tej klasy lub oddziału przedszkolnego. Jest on ewaluowany wewnątrz placówki. odlega zmianom w zależności od okoliczności oraz celów stawianych sobie przez szkołę. (S) z założenia winien być zbudowany na pewnym poziomie ogólności, a jednocześnie określać procedury postępowania w sytuacjach incydentalnych.. NTYFKJ SBÓ TB SBY rganizowane są zajęcia pozalekcyjne spełniające oczekiwania uczniów zgodnie ze Szkolnym rogramem ychowawczym. rganizowane są zajęcia dla uczniów z oddziałów przedszkolnych według potrzeb. rzestrzegane są prawa i obowiązki ucznia. Nauczyciele służą pomocą uczniom. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. ealizowane są zaplanowane działania profilaktyczne poprzez programy wychowawcze: klas i szkoły, oraz projekty szkolne. Strona 4 z 28

5 TBY iagnoza obszarów problemowych na podstawie badań ankietowych prowadzonych w szkole (ałącznik nr 1), obserwacji uczniów, rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz analizy dokumentów Należy zwrócić uwagę na: przyczyny niepowodzeń szkolnych (społeczne, zdrowotne); potrzeby diagnozowania braku dojrzałości szkolnej u dzieci z oddziałów przedszkolnych; potrzebę wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji i objęcie dzieci działaniami kompensacyjnymi; problem przemocy i agresji wśród uczniów oraz szukanie metod wyciszania jej; ograniczenie bądź wyeliminowanie wulgaryzmów słownych, wandalizmu (niszczenia mienia szkolnego i osobistego) oraz wszelkich przejawów niekulturalnego zachowania się uczniów; zachęcanie do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych szerokiego grona uczniów, zwiększanie tej oferty w miarę możliwości kadrowych i finansowych; rozszerzanie możliwości ciągłego kształcenia i dokształcania nauczycieli w szeroko rozumianej profilaktyce; nawiązanie szerszej współpracy z organizacjami i instytucjami pomocowymi w zakresie profilaktyki; ciągłe uzupełnianie i uaktualnianie zasobów biblioteki szkolnej w materiały dotyczące w/w tematyki; doskonalenie współpracy na szczeblu nauczyciel, psycholog/pedagog, dyrekcja, pielęgniarka rodzic (rodzina).. L GU UG JG LJ 1. L 1.1. el ogólny programu: w odniesieniu do ucznia i dziecka z oddziału przedszkolnego: yrobienie umiejętności (zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi. romowanie zdrowego stylu życia w odniesieniu do nauczycieli: odniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia i działań mających na celu zapobieganie zachowaniom problemowym ele szczegółowe: uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych: Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole yrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła zbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie: wdrażanie do przestrzegania zasad higieny, wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania, ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia, wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego skazywanie pożądanych wzorców zachowań Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych Kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi. Strona 5 z 28

6 Ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni zajemne poznawanie się i budowanie zaufania ozwijanie umiejętności dostrzegania swoich wad i zalet zmacnianie poczucia własnej wartości Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny drażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych rzybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych graniczenie zachowań agresywnych i przemocy oraz nadmiernego hałasu w szkole. Ukazywanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych Kształtowanie umiejętności właściwego (krytycznego) odbioru przez uczniów programów telewizyjnych, gier komputerowych i reklam bjęcie zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi możliwie jak największej liczby dzieci (na miarę możliwości szkoły) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Ukazywanie destrukcyjnego wpływu na zdrowie nadużywania leków, palenia papierosów, picia alkoholu, przyjmowania innych środków psychoaktywnych omoc indywidualnym uczniom w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnej sytuacji kryzysowej (wespół ze specjalistycznymi instytucjami pomocowymi) nauczyciele, rodzice: Stworzenie jak najlepszego klimatu i zaufania między: nauczycielem, pedagogiem, psychologiem i uczniem; rodzicem i dzieckiem; nauczycielem, pedagogiem, psychologiem i rodzicem spomaganie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych i stałych wychowawców oraz edukatorów. Uświadamianie rodzicom ich znaczenia w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci skazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi nformowanie, w jaki sposób rodzice mogą pracować z dziećmi dyslektycznymi nformowanie rodziców o współdziałaniu nauczycieli z pedagogiem i psychologiem oraz rozwijanie współpracy rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym ostarczanie informacji o substancjach uzależniających i zagrożeniach wynikających z ich zażywania Uświadamianie zagrożeń związanych ze zbyt długim i niekontrolowanym oglądaniem przez dzieci telewizji, filmów na V oraz skutków niewłaściwego wykorzystania komputerów i internetu oskonalenie kompetencji wychowawców i nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi oraz pracy z rodzicami yrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka. Strona 6 z 28

7 ferowanie przez szkołę alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 2. UG TYĄ ŻN S 2.1. dresatami programu są uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych, ich rodzice i nauczyciele założeniu opiera się na dialogu i aktywnym uczestnictwie osób ealizowany w trzech etapach edukacyjnych, etap w oddziałach przedszkolnych, etap klasy -, etap V-V podczas: zajęć (zintegrowanych, lekcji przedmiotowych, godzin do dyspozycji ); zajęć pozalekcyjnych (różnych akcji, kampanii, wycieczek, rajdów, festynów, rozgrywek, imprez okolicznościowych, działalności profilaktycznej świetlicy, biblioteki szkolnej, kół zainteresowań); spotkań z pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz osobami reprezentującymi instytucje i podmioty wspomagające szkolną profilaktykę; spotkań z rodzicami; wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych spotkań dokształcających nauczycieli oraz innych form doskonalenia poprzez (sposoby realizacji): rozmowy kierowane, dzielenie się doświadczeniami, dyskusje tematyczne; miniwykłady, pogadanki, prelekcje; ankiety i wywiady; warsztaty i treningi; konkursy; zabawy integracyjne i edukacyjne; twórczość plastyczną (np. terapia rysunkiem, konkurs tematyczny) i teatralną (np. scenki rodzajowe); bajki i filmy, programy telewizyjne i radiowe; sport (np. zajęcia ruchowe, zawody, wyjazd na pływalnię); zajęcia korekcyjno kompensacyjne (wady postawy; specyficzne trudności w uczeniu się); zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne; plakaty (np. realizowanie haseł), plansze (np. mapy pojęć), gazetki tematyczne, gadżety (np. broszury, ulotki, naklejki); ustalone regulaminy; medyczne działania (w ramach obowiązków pielęgniarki szkolnej); ćwiczenia ewakuacyjne (np. na wypadek pożaru); działania interwencyjne S wykorzystywane będą elementy specjalistycznych, edukacyjnych programów profilaktycznych w ramach programu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym S ustala system reagowania kryzysowego na wypadek nagłego nieprzewidzianego zdarzenia (telefony alarmowe; szybkie powiadamianie specjalistycznych instytucji pomocowych i zainteresowanych osób; podporządkowanie się przepisom usprawniającym wszelkie akcje ratunkowe). Strona 7 z 28

8 B S V. LN ŁŃ TY UK YJN LN Ł N SSÓB LJ adanie : ostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.. J. J KL S Y 1-3 Strona 8 z 28 KL S Y Gromadzenie materiałów o zdrowiu w czytelni szkolnej (czasopisma, literatura). 2. rojekcja filmów i prezentacji multimedialnych o tematyce zdrowotnej (właściwe odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi). 3. rowadzenie zajęć (wychowawczych) poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach. 4. organizowanie cyklu spotkań z pielęgniarką szkolną (w miarę możliwości - z lekarzem, lekarzem stomatologiem). 5. apoznanie rodziców podczas zebrań z głównymi problemami zdrowotnymi uczniów. bibliotekarz szkolny, nauczyciel przyrody, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, dyrektor szkoły nauczyciele nauczania początkowego (n.n.p.); nauczyciele różnych przedmiotów n.n.p.; klas 4-6 dyrektor szkoły pielęgniarka 6. rganizowanie wśród uczniów konkursów o tematyce zdrowotnej nauczyciele i 7. Samodzielne wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych związanych ze zdrowiem, wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych. 8. apoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze (karta rowerowa, rajdy szkolne). 9. Udział uczniów w imprezach szkolnych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. 10. Stały kontakt dzieci (bądź ich rodziców) z pielęgniarką, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcą klasy. n.n.p.; nauczyciele poszczególnych przedmiotów n.n.p.; nauczyciel techniki dyrektor szkoły; dyrektor szkoły; osoby zainteresowane adanie B: otywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. ozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej utrzymania. 1. organizowanie zajęć wychowawczych (cyklu lekcji) poświęconych higienie osobistej ucznia. 2. rzeprowadzenie cyklu spotkań z pielęgniarką (w miarę możliwości z lekarzem) poświęconych higienie osobistej ucznia.

9 J 3. ozmowy z rodzicami dotyczące zachowania zasad higieny osobistej dziecka. 4. ropagowanie czytelnictwa materiałów i oglądania programów promujących zdrowy styl życia. dyrektor szkoły; X X nauczyciel bibliotekarz szkolny 5. rzygotowanie konkursów tematycznych dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. X n.n.p. adanie : ziałania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym. 1. bjęcie uczniów akcją szczepień ochronnych (monitorowanie). pielęgniarka szkolna 2. ealizacja tematów związanych z zapobieganiem chorobom zakaźnym zgodnie z programem lekcji przyrody. X nauczyciel przyrody. J. 3. ygłaszanie pogadanek, projekcje filmów na temat choroby brudnych rąk i innych chorób zakaźnych. Strona 9 z 28 klas; pielęgniarka szkolna; nauczyciel przyrody adanie : romowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania. 1. apewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków w stołówce. dyrekcja szkoły 2. ozyskiwanie środków na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych. 3. Liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej oraz układanie jadłospisu podczas lekcji przyrody. 4. ostarczanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat tworzenia całodziennego jadłospisu (praktyczne jego układanie) oraz organizowanie różnorodnych zajęć tematycznych (np. Kuchnia pełna cudów czyli szybka szkoła przygotowania smacznych i zdrowych posiłków). X X X 5.organizowanie pogadanek, konkursów dotyczących właściwego odżywiania. 6. rzygotowanie i rozpropagowanie materiałów informacyjnych dotyczących właściwego odżywiania (np. potrzeby zjadania drugiego śniadania w szkole) wśród uczniów i opiekunów. dyrekcja szkoły; nauczyciele (pedagog szkolny, kierownik świetlicy) nauczyciel przyrody; klas; pielęgniarka szkolna n.n.p.; pielęgniarka szkolna; nauczyciel przyrody klas; opiekunowie świetlicy klas; pielęgniarka szkolna 7. Nauczenie bądź przypomnienie zasad, gdzie i jak należy jeść i pić. klas adanie : Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka. 1. ielęgnowanie miejsc zielonych wokół szkoły, osiedla. Udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i nia iemi. X 2. rzygotowanie przez uczniów materiałów dotyczących ekologii i ochrony środowiska. X X dyrekcja; nauczyciele; rodzice klas; opiekun SK K

10 J. J. J 3. Udział uczniów w akcji zbiórki i segregacji surowców wtórnych klas 4. rojekcja filmów o tematyce ekologicznej. 5. Sporządzenie katalogu sposobów oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. 6. dwiedzanie instytucji związanych z ochroną środowiska (w miarę możliwości). n.n.p.; nauczyciel przyrody n.n.p; nauczyciel przyrody nauczyciele; rodzice adanie F: Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym, intelektualnym oraz społecznym. 1. rzeprowadzanie zajęć psychoedukacyjnych (warsztaty, pogadanki) rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne (takich jak samoakceptacja i poczucie własnej wartości, rozpoznawanie uczuć i panowanie nad nimi, przewidywanie skutków zachowań, empatia, asertywność, umiejętność porozumiewania się i współdziałania z innymi, konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów, organizacja pracy umysłowej i wypoczynku). 2. rganizowanie spotkań integracyjnych nauczycieli z rodzicami. 3. rganizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców. 4. apoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz szkole (egzekwowanie). 5. spółudział uczniów i rodziców w tworzeniu i nowelizacji prawa szkolnego. X X 6. zęste rozmowy z uczniami, którzy używają wulgaryzmów i nie przestrzegają podstawowych zasad współżycia. 7. Kontynuacja skrzynki pytań i propozycji między uczniami a wychowawcą (dyrekcją). X X 8. Kształtowanie u uczniów prawidłowego myślenia, procesów pamięciowych, uwagi, procesów logicznego i twórczego analizowania rzeczywistości, zdolności do wykrywania błędów w myśleniu i działaniu. klas; psycholog szkolny; pedagog szkolny dyrekcja szkoły; nauczyciele dyrekcja szkoły; nauczyciele (pracownicy szkoły) dyrekcja szkoły; opiekun SU pedagog i psycholog szkolny psycholog i pedagog szkolny dyrekcja szkoły; nauczyciele (w tym pedagog i psycholog szkolny) adanie G: ziałania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia. 1. rganizowanie szkolnych i nauczyciele wychowania międzyszkolnych imprez sportowych. fizycznego; n.n.p. 2. apewnienie uczniom zabaw na świeżym powietrzu; organizowanie marszów, biegów, wycieczek pieszych, rajdów, ścieżek zdrowia, gier i zabaw na lodzie i śniegu, gier i zabaw na wesoło, zajęć ruchowych, korzystanie z omku Baby Jagi i placu zabaw. nauczyciele wychowania fizycznego; 3. organizowanie wycieczek autokarowych, zielonych szkół i lekcji w terenie. Strona 10 z 28

11 . J 4. apewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach na różnych szczeblach. 5. rowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych (uczniów z wadami postawy). 6. apoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi uczniów na podstawie badań okresowych i obserwacji ucznia. 7. ozmowy z pielęgniarką, nauczycielem wychowania fizycznego na temat aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 8. apewnienie uczniom czynnego wypoczynku w wodzie (wyjazd na pływalnię). X 9. rganizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym (piłka ręczna, nożna, siatkowa, tenis stołowy). X X 10. rganizowanie konkursów sprawnościowych o tematyce zdrowotnej. Strona 11 z 28 nauczyciele wychowania fizycznego; n.n.p. rehabilitant; nauczyciele wychowania fizycznego lekarz; pielęgniarka; nauczyciele wychowania fizycznego; nauczyciele; pielęgniarka dyrektor szkoły; klas - nauczyciele wychowania fizycznego; dyrekcja; nauczyciele adanie H: ziałania profilaktyczne i terapeutyczne dotyczące problemów ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce (tzw. dysleksją rozwojową i nadpobudliwością psychoruchową). 1. Spotkania informacyjno edukacyjne dla rodziców (opiekunów) i nauczycieli, dotyczących tematyki: np. symptomatologii; rodzajów zaburzeń; głębokości; dynamiki pogłębiania się; rozległości; źródeł zaburzeń; pracy z uczniem dyslektycznym i dzieckiem z zespołem H. 2. stępna diagnoza pedagogiczna z elementami diagnozy społecznej poprzez: analizę objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka w zabawie, nauce i pracy, w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. 3. prowadzanie rozwiązań metodycznych w toku normalnego nauczania mających na celu przezwyciężenie trudności dziecka w opanowaniu umiejętności czytania i pisania (np. indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do aktualnych możliwości dziecka; okresowe zaniechanie stawiania ocen). 4. nformowanie rodzica o konieczności skierowania dziecka na badania do poradni psychologiczno pedagogicznej w celu uzyskania specjalistycznej diagnozy i orzeczenia (opinii) dotyczącego kierunków i form dalszej opieki i pomocy dla danego ucznia. 5. rowadzenie zajęć specjalistycznych (korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych) z dziećmi wymagającymi takiej pomocy. 6. omoc rodzicom w załatwianiu formalności związanych z ubieganiem się o skierowanie dziecka do klasy terapeutycznej, świetlicy psycholog; pedagog szkolny; nauczyciel terapeuta; klas klas; psycholog; pedagog szkolny; nauczyciele uczący nauczyciele uczący klas; psycholog; pedagog szkolny nauczyciel terapeuta klas; psycholog;

12 . Y S T S N Ż Y S Ł N G. Ż Y J Y B terapeutycznej, na kolonie zdrowotno specjalistyczne, czy indywidualne nauczanie. adanie : ozwijanie zainteresowań uczniów. 1. rowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat własnych zainteresowań. 2. rganizowanie wystaw, gazetek ukazujących mocne strony ucznia. romowanie dzieci w kronice szkolnej (Nasze zainteresowania, pasje i osiągnięcia) i na stronach internetowych. Tworzenie plakatów (np. Galeria ądrych Głów ). Kółka zainteresowań. 3. nformowanie uczniów o pozaszkolnej ofercie różnych instytucji umożliwiających rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Strona 12 z 28 pedagog szkolny X X 4. ealizacja projektu Szkoła z pasją x x 5. acieśnianie szkolnych kontaktów z organizacjami środowiskowymi promującymi działania kulturalno oświatowe, sportowe, turystyczne i wychowawcze. nauczyciele prowadzący kronikę szkolną; nauczyciel informatyki; nauczyciele prowadzący kółka zainteresowań nauczyciel bibliotekarz sycholog szkolny bibliotekarka szkolna, klas; dyrekcja dyrekcja szkoły; nauczyciele adanie B: Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech i autorytetów. 1. rzeprowadzenie dyskusji na godzinach wychowawczych dotyczących współczesnych autorytetów. 2. rzeprowadzenie warsztatów lub zajęć psychoedukacyjny z zakresu rozwijania poczucia własnej wartości. X klas 4-6 X X adanie : ywołanie refleksji na temat własnej przyszłości. 1. yskusja na lekcjach (wychowawczych) dotycząca przyszłości, planów osobistych i zawodowych (tworzenie wizji własnej przyszłości). 2. Budzenie zainteresowania i szacunku dla tradycji rodzinnej, środowiskowej i narodowej. skazywanie miejsca tradycji w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa (np. praca z atronem szkoły konkursy, wycieczki, spotkania, pogadanki). klas; pedagog; psycholog dyrekcja; nauczyciele przy współpracy z T.B.Ż. i. 15..U.. oraz rodzicami (adą odziców) 3. ainteresowanie uczniów bieżącymi wydarzeniami w uropie i na świecie. x X klas adanie : ostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności związanych z ogólnym bezpieczeństwem w szkole, domu, środowisku.. 1. apoznawanie uczniów z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa w szkole i poza nią (rodzaje alarmu, sposoby ogłaszania i odwoływania alarmu, drogi ewakuacyjne, zasady postępowania). Nabywanie i wdrażanie umiejętności z tym związanych. 2. rzekazywanie i wdrażanie obowiązujących norm i reguł bezpiecznego zachowania się w szkole. dyrektor szkoły; wszyscy pracownicy szkoły 3. Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami klas

13 N nieznajomymi w domu i poza nim; podczas zabaw w domu i w terenie (na podwórku, nad wodą, w lesie, górach ). 4. spółpraca z odpowiednimi służbami związanymi z bezpieczeństwem (olicja, Straż iejska, Straż ożarna..) 5. ealizowanie i wdrażanie opracowanych dla szkół przez te instytucje, ogólnopolskich bądź lokalnych, specjalistycznych programów profilaktycznych. dyrektor szkoły; klas adanie B: apoznawanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie.. 1. rezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień. X 2. Utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień. X nauczyciel bibliotekarz 4. rzeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach wychowawczych. X 5. organizowanie warsztatów dotyczących uzależnień. X. Ż Y J Y B N adanie : apoznawanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów im zapobiegania.. 1. rzeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych skutkom uzależnień. X Strona 13 z 28 dyrekcja szkoły; pielęgniarka; 2. yskusja w gronie klasy na powyższy temat w czasie godzin wychowawczych. X 3. rzygotowanie przez uczniów prezentacji nauczyciele: techniki i dotyczących zapobiegania uzależnieniom. X plastyki adanie : apoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących dzieciom.. 1. ogadanka z rodzicami w czasie zebrań z wychowawcą klasowym dotycząca uzależnień X czyhających na dzieci. 2. ozdanie materiałów dotyczących problemu uzależnień. X edagog, psycholog, pielęgniarka; 3. Uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom na płaszczyźnie dziecko rodzic. adanie : apoznanie rodziców i nauczycieli z pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka.. 1. wrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze (zmiany w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym). X nauczyciele X nauczyciele 2. rganizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom. X dyrekcja szkoły 3. organizowanie warsztatów na temat: Jak zapobiec, aby dziecko nie sięgnęło po alkohol i narkotyki? X 4. mówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniem. X 5. odanie spisu telefonów i adresów poradni, w których rodzice mogliby szukać fachowej pomocy. X dyrekcja szkoły; zespół do spraw profilaktyki pedagog szkolny

14 V. Ł N S T Ę Ś N L T N H adanie F: toczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne.. dyrekcja szkoły; nauczyciele dyrekcja szkoły; nauczyciele pedagog szkolny; psycholog szkolny 1. ndywidualne rozmowy wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego. X 2. Spotkania z rodzicami uczniów mających problemy. X 3. Kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą w uzależnieniach. X dyrekcja szkoły adanie : oznanie środowisk rodzinnych uczniów. omoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo. 1. ada edagogiczna poświęcona pełnej diagnozie zjawisk patologii wśród uczniów oraz działaniom profilaktycznym. 2. izyty wychowawców, pedagoga szkolnego, pielęgniarki w domach patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo, celem rozpoznawania sytuacji i podjęcia właściwych działań. 3. spółpraca szkoły z środkiem omocy odzinie, Kościołem i innymi instytucjami (stowarzyszeniami) wspierającymi, celem udzielenia pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych. 4. zęste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi. dyrektor szkoły; nauczyciele dyrektor szkoły; dyrektor szkoły; pedagog szkolny; kierownik świetlicy pedagog szkolny; psycholog szkolny adanie B: graniczenie zjawiska wagarowania uczniów. 1. apoznanie uczniów ze szkolnym systemem oceniania zachowania i karami za wagary. X X 2. rofilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania. X X 3. Stworzenie grup pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce. X X 4. trosce o bezpieczeństwo uczniów zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu. X X adanie : organizowanie różnych form spędzania czasu przez uczniów. 1. rzeprowadzenie godzin wychowawczych (zajęć) poświęconych czynnemu odpoczynkowi. 2. organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych. 3. ktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach sportowych (dotyczy również innych obszarów działania). 4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole (dotyczy również innych obszarów działania). 5. spółpraca z ośrodkami kultury celem włączenia uczniów w życie kulturalne osiedla, dzielnicy, miasta (np. iosna Kulturalna). ( X ) dyrektor szkoły; nauczyciele nauczyciele; opiekun SU (X) X opiekun SU nauczyciele wychowania fizycznego dyrektor szkoły; nauczyciele dyrektor szkoły; nauczyciele; bibliotekarz; psycholog Strona 14 z 28

15 V. H N N G T Y N Y Ł Y Ó V. H N 6. Udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, programach edukacyjnych. Strona 15 z 28 nauczyciele języka polskiego; adanie : nformacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami. 1. ozmowy indywidualne z osobami pedagog szkolny; zainteresowanymi. nformacje na tablicy psycholog szkolny ogłoszeń w holu. adanie : yrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego. 1. opularyzacja filmów, programów telewizyjnych, przedstawień teatralnych, słuchanie programów radiowych prezentujących pozytywne wartości. 2. rzegląd prasy w ramach zajęć z przedmiotów humanistycznych zintegrowanych w celu eksponowania postaw i zachowań godnych naśladowania. n.n.p.; nauczyciele poloniści; n.n.p.; nauczyciele poloniści adanie B: Kształtowanie u uczniów umiejętności segregowania i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej. 1. rganizowanie wycieczek do teatru, kina, opery, operetki, muzeum, radia, telewizji, nauczyciele: j. polskiego, redakcji gazet. historii, plastyki, muzyki 2. rganizowanie spotkań z ludźmi teatru, kina, twórcami kultury, dziennikarzami. 3. Stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod i form realizacji celów kształcenia, rozwijających u uczniów twórcze postawy (przeżywanie, samodzielne myślenie, motywację działania, kreatywność). 4. Tworzenie przez uczniów tekstów innych niż literackie, np. rzetelnego sprawozdania z, własnej opinii o, subiektywnej oceny, obiektywnych informacji o, komentarza na temat, reklamy, apelu w sprawie itp. X 5. edagowanie gazetki szkolnej, klasowej (dotyczy również innych obszarów działania). 6. rezentowanie wybranych przez uczniów książek, filmów, programów telewizyjnych, prezentacji multimedialnych, ciekawych artykułów prasowych; eksponowanie pozytywnych wartości wytworów kultury, działań, osobowości i poglądów bohaterów. X X nauczyciele: j. polskiego, historii, plastyki, muzyki; bibliotekarz n.n.p.; nauczyciele: j. polskiego oraz pozostali nauczyciele uczący redakcja gazetki; nauczyciele poloniści uczniowie; nauczyciele poloniści; n.n.p.; nauczyciele poloniści; adanie : rzeciwdziałanie ujemnym wpływom masowego przekazu audiowizualnego (bierny odbiór, telegapiostwo, narzucanie poglądów i gustów estetycznych, deprawacja moralna). 1. ogadanka (pokaz, film) na temat pedagog szkolny; fizycznych i psychicznych konsekwencji psycholog szkolny; uzależnienia od telewizora, komputera itp. 2. nscenizacje, dramy, gry dydaktyczne z zastosowaniem przykładów manipulacji występujących w reklamach, w formach akwizycji, dyskusjach politycznych (ujawniające mechanizmy oddziaływania mediów na dzieci, młodych i starszych ludzi). opiekun kółka teatralnego

16 N G T Y N Y 3. rezentowanie w ramach godzin do dyspozycji popularnych wśród uczniów form spędzania wolnego czasu (dyskusja, gromadzenie argumentów za i przeciw ). X klas 4 6 Ł Y 4.rganizowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych, konkursów, festynów i pokazów. X X szkolny zespół profilaktyki Ó LGN: X zadanie do realizacji nie dotyczy n.n.p. nauczyciel nauczania początkowego SU Samorząd Uczniowski V. LUJ waluacja to systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu lub obiektu, z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia. la naszych potrzeb przyjmujemy, iż ewaluacja to ocena skuteczności i wartości programu, to systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji zaplanowanych zadań. usi ona być przydatna, realna, systematyczna, uczciwa i dostarczać jasnych informacji. rzedmiotem ewaluacji jest projekt, a nie ludzie. Badania nad programem obejmują trzy poziomy: (1) ewaluację procesu (jak zrealizowano program, czy udało się go zrealizować, kto brał w nim udział, ilu było uczestników, które elementy były dobrze przyjęte, a które nie i dlaczego); (2) ewaluację wyniku (czy zrealizowano cele zakładane w programie, krótko i długoterminowe, a jeżeli nie to dlaczego); (3) ewaluację wpływu (co sądzą o zadaniach ci, którzy w nich uczestniczyli i byli ich odbiorcami; czy program przyniósł efekty ogólniejsze, dotyczące nie tylko uczestników, na przykład zmianę zachowań rodziców, zmiany w społeczności lokalnej). nformacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane poprzez: Strona 16 z 28

17 bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje; wnikliwą obserwację uczniów prowadzenie dokumentacji na ten temat przez wychowawców klas; spotkania szkolnego zespołu wychowawczego, wymianę uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń w zakresie działań profilaktycznych (w pracy z uczniami i rodzicami); analizę dokumentów istniejących w szkole (notatki, protokoły, rejestr działań, plany pracy, dzienniki lekcyjne); informacje zwrotne; analizę osiągnięć uczniów; proste badania ankietowe. waluacja działań profilaktycznych będzie się odbywać na konferencjach analitycznych ady edagogicznej dwa razy w ciągu roku szkolnego i na spotkaniach szkolnego zespołu wychowawczego dwa razy w semestrze (w razie potrzeby częściej). waluacja zakończy się sporządzeniem raportu zawierającego: wyniki (fakty wynikające z ewaluacji), wnioski (interpretację wyników, słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń na przyszłość), zalecenia (propozycje do przyszłych działań, oparte na wynikach i ich interpretacji). nformacje dotyczące wyników, wniosków oraz zalecenia będą przekazywane wszystkim nauczycielom. osłuży to podsumowaniu i ocenie, stworzy okazję do analiz i dyskusji. ŁĄNK N 1 V. ŁĄNK BLY GŻN SKL N ST BŃ NKTYH aport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 rzebieg ewaluacji rezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany na podstawie ozporządzenia inistra dukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego, uchwałą ady edagogicznej w oznaniu adaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 espektowane są normy społeczne, która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań na terenie szkoły.. trakcie badania zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: ankieta dla uczniów, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców, wywiad z pedagogiem, obserwacja, wywiad z członkami samorządu uczniowskiego, wywiad z opiekunem samorządu uczniowskiego oraz analiza dokumentów. zięki zastosowaniu różnorodnych metod badawczych wyniki ewaluacji wewnętrznej charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności, osoby Strona 17 z 28

18 przeprowadzające badania, mimo że są pracownikami placówki, starały się zachować jak największy obiektywizm. Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: 1. wa Garczarek nauczyciel j. polskiego - lider zespołu 2. wa iedzińska - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego - lider zespołu 3. zabela zyż - nauczyciel matematyki członek zespołu 4. Violetta Grześkowiak nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego - członek zespołu badaniu szukano odpowiedzi na 8 pytań kluczowych: 1. zy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie? 2. zy uczniowie znają zasady bezpiecznego zachowania się w szkole? 3. zy w szkole analizuje się zachowania uczniów? 4. zy w szkole podejmuje się działania eliminujące zagrożenia? 5. zy uczniowie zachowują się zgodnie z przyjętymi normami? 6. jaki sposób podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń? 7. jaki sposób szkoła wzmacnia pozytywne zachowania uczniów? 8. zy uczniowie współpracują z nauczycielami w zakresie przestrzegania norm społecznych? badaniu wzięło udział 156 uczniów z klas V, 90 rodziców oraz 20 nauczycieli i pedagog szkolny. nioski i rekomendacje naliza zebranych z wielu źródeł informacji pozwala stwierdzić, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. onad 90 % ankietowanych uczniów czuje się na lekcjach bezpiecznie, około 80 % na przerwach oraz około 85 % na boisku szkolnym. Niewielki procent (zwłaszcza uczniów klas trzecich) wskazał, iż obawia się starszych uczniów i gimnazjalistów przechodzących przez boisko szkolne. odzice również uważają szkołę za miejsce bezpieczne (86 rodziców na 90 ankietowanych). Jedna trzecia ankietowanych uczniów nikogo się nie obawia, a 50 % ankietowanych stwierdziło, że wszędzie w szkole czuje się bezpiecznie. Jako mało bezpieczne miejsca uczniowie wskazywali najczęściej korytarze szkolne, boisko i toalety. celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów na korytarzach i w toaletach należałoby zwiększyć zaangażowanie nauczycieli w pełnienie dyżurów oraz prowadzić systematyczną pracę wychowawczą mającą na celu wykształcenie właściwego modelu zachowania uczniów podczas przerw. sprawie bezpieczeństwa na boisku szkolnym należałoby nawiązać ścisłą współpracę z dyrekcją Gimnazjum 51 w celu wprowadzenia bezwzględnego zakazu przechodzenia gimnazjalistów przez boisko naszej szkoły zwłaszcza w czasie przerw. 6 % ankietowanych uczniów stwierdziło, iż klika razy na terenie szkoły było obiektem agresji fizycznej, natomiast 36 % ankietowanych wskazało, że kilkakrotnie doznało agresji słownej. gresja słowna (wulgarne słownictwo, wyzwiska) jest zjawiskiem zdecydowanie częstszym od agresji fizycznej. Szkoła stwarza uczniom warunki do respektowania norm społecznych i wszyscy uczniowie znają zasady właściwego zachowania w szkole. Kryteria oceniania zachowania są dla uczniów zrozumiałe. sobami, które informują uczniów o właściwym zachowaniu, są Strona 18 z 28

19 przede wszystkim: wychowawca klasy, rodzice, inni nauczyciele, dyrektor szkoły i pedagog. szkole istnieją różnorodne formy diagnozowania zachowania uczniów, między innymi zeszyty spostrzeżeń o uczniach w klasach V V, w klasach młodszych wybór ucznia miesiąca, obserwacja pedagoga szkoły, wymiana spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami, punktowy system oceniania zachowania (większość ankietowanych: uczniów, rodziców i nauczycieli uważa, że ma on wpływ na respektowanie norm). Szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu eliminację zachowań niepożądanych, są to: pogadanki na lekcjach, apele robocze, rozmowy z pedagogiem, zajęcia z psychologiem, spotkania z policjantem, spotkania interwencyjne (rodzice, dzieci, nauczyciele). problemami uczniowie najczęściej zwracają się do:, innych nauczycieli, dyrektora i pedagoga oraz psychologa. 50 % uczniów uważa, że sposób reagowania tych osób spełnił ich oczekiwania, podobnie uważają rodzice (60 % ankietowanych). ołowa ankietowanych uczniów potwierdziła, że analizuje z nauczycielami przyczyny swoich sukcesów/porażek szklonych. celu poprawy jakości kontaktów uczeń nauczyciel (wzmocnienie więzi) należałoby częściej wspólnie z dzieckiem i jego rodzicami analizować problemy/sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. ozważyć możliwość stworzenia przez psychologa warsztatów dla uczniów słabo radzących sobie z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi. iększość uczniów (67%) uważa, że ich koledzy zachowują się zgodnie z przyjętymi normami. otwierdza to pedagog szkolny, nauczyciele(95%) i rodzice (95%). Świadczą o tym również wysokie oceny z zachowania uczniów za i semestr bieżącego roku szkolnego. bserwacja wykazała, ze podczas przerw nie dochodzi do aktów agresji i uczniowie starają się przestrzegać norm bezpiecznego zachowania. nterwencje nauczycieli dotyczą korekty zachowania podczas zabaw, które mogłyby stanowić zagrożenie dla dzieci (np. bieganie po schodach, ostra gra w piłkę). iększość nauczycieli pełni dyżur aktywnie. Szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń analizując szczegółowo dwa razy w roku szkolnym na konferencji klasyfikacyjnej zachowania uczniów. ada edagogiczna wskazuje działania do dalszej pracy, mające na celu pomoc uczniom, wykazującym problemy dydaktyczno-wychowawcze, a dyrekcja i czuwają nad ich wdrażaniem. otwierdza to 100% nauczycieli i pedagog szkolny. Nauczyciele podejmują również natychmiastowe działania w sytuacjach problemowych, przy wsparciu pedagoga, rodziców i dyrektora szkoły. Szczegółowo omawia to w wywiadzie pedagog szkolny. Na bieżąco nauczyciele przeprowadzają edukacyjne rozmowy z uczniami i rodzicami, konsultują się z pedagogiem i psychologiem, tworzą klasowe regulaminy i punktowe systemy oceniania. yrektor szkoły organizuje na apelach pogadanki o bezpiecznym zachowaniu. Szkoła wzmacnia pozytywne zachowania stosując wspomniany już ogólnoszkolny punktowy system wzmacniania pozytywnego i eliminowania zachowań niepożądanych. 60% uczniów uważa, że jest on bardzo skuteczny, co potwierdzają nauczyciele (100%) i rodzice (81%). naliza dokumentacji szkolnej potwierdziła szczególną troskę szkoły o poczucie bezpieczeństwa wychowanków i kształtowanie w nich pozytywnych postaw względem siebie, drugiego człowieka, szkoły, ojczyzny, przyrody. Samorząd uczniowski bierze aktywny udział w promowaniu bezpiecznego i kulturalnego zachowania. wywiadzie jego członkowie oraz opiekun zwrócili uwagę na ciekawe akcje, które organizuje, a które rozbudzają w społeczności szkolnej uczucie empatii i potrzebę pomocy innym. Są to akcje charytatywne, zadania integrujące uczniów, konkursy Strona 19 z 28

20 kształtujące nawyki przestrzegania zasad dobrego zachowania się, czego najlepszym przykładem jest konkurs na stworzenie najlepszego regulaminu poszczególnych pracowni i innych miejsc szkoły, w których przebywają dzieci. Szkoła duże znaczenie przywiązuje do integracji uczniów, w tym celu organizowane są corocznie rajdy piesze, koncert charytatywny, liczne wycieczki klasowe oraz wyjazdy na zielone szkoły i inne wyjścia do kin, teatrów, muzeów. sytuacjach problemowych uczniowie mogą korzystać z systemu anonimowej komunikacji z nauczycielami, dzięki któremu mają możliwość wskazania potencjalnego zagrożenia, którego, z różnych przyczyn, nie chcieliby przekazać w sposób otwarty. Umożliwia to skrzynka umiejscowiona w holu szkoły. budynku szkolnym i na boisku istnieje system monitoringu, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa uczniów. ŁĄNK N 2 SKŹNK JĘ YJ BUNU SKLNG GU FLKTYK 1. iagnoza potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli poglądy i postawy dzieci wobec wartości przyjętych przez społeczeństwo, a szczególnie wobec wartości określanych i realizowanych przez szkołę; poglądy uczniów i rodziców na aktualne trendy wychowawcze i zjawiska społeczne przedstawiane w mediach, mające wpływ na rozwój dzieci i młodzieży; zakres zainteresowań uczniów oraz zaangażowanie rodziców w działalność edukacyjno wychowawczą szkoły. 2. iagnoza rzeczywistych problemów występujących w społeczności szkolnej problemy uczniów widoczne na terenie szkoły (przejawiane w ich zachowaniach); problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez pedagoga i psychologa szkolnego; problemy zdrowotne obserwowane i sygnalizowane przez pielęgniarkę szkolną; problemy zgłaszane przez rodziców; problemy sygnalizowane przez instytucje wspomagające (,, policję, sąd, K, ); wiedza i kompetencje nauczycieli. 3. odstawy prawne działań profilaktycznych: Konwencja o rawach ziecka przyjęta przez gromadzenie gólne Narodów jednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez olskę 30 września 1991r. (z. U. Nr 120, poz. 526); Konstytucja zeczpospolitej olskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zu 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.) art. 72; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: zu 2004 nr 256, poz ze zm.); Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (zu 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.) art.304; Strona 20 z 28

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.

Raport. w Szkole Podstawowej nr 77. Respektowane są normy społeczne. im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej obszaru 1.4 Respektowane są normy społeczne w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu rok szkolny 2010/2011 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 120 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła. H.Carter 1 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO UCZNIA I PRZECIWDZIAŁANIA NAŁOGOM W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W SZYBOWICACH 1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Szybowicach tworząc Program Profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/14 Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie Podstawa prawna; 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 23.XII.2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1. im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku PROFILAKTYKI. Sanok, 16.01.2009 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sanok, 16.01.2009 r. 1 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły tworzy całość ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego W Szczytnie Szczytno 2013 1 Profilaktyka To proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ŻYJ ZDROWO, BEZPIECZNIE I SZCZĘŚLIWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ŻYJ ZDROWO, BEZPIECZNIE I SZCZĘŚLIWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ŻYJ ZDROWO, BEZPIECZNIE I SZCZĘŚLIWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W TYLAWIE 1 Profilaktyka koncentruje się na przeciwdziałaniu złu a wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 6 IM. KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI W SIEDLCACH I. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 W Programie Profilaktyki uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE 2009-2012 Uchwalony...14 września 2009 r...na posiedzeniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu gimnazjum PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNE GIMNAZJUM W TURAWIE 2 PROMOCJA ZDROWIA Sposób Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania właściwych decyzji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W IŁAWIE NA LATA 2014-2018 I. Wstęp Program profilaktyki obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki uzależnień

Szkolny program profilaktyki uzależnień Szkolny program profilaktyki uzależnień SPIS TREŚCI 1. Cele działań profilaktycznych. 2. Czynniki warunkujące skuteczność profilaktyki. 3. Zadania szkoły. 4. Sposoby realizacji zadań. 5. Strategia działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. O.PPŁK. F. MIENTKIEGO C S Sp. W CIELĄDZU ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Celem głównym niniejszego programu jest: Kształtowanie pozytywnych postaw i zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012

Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012 Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012 Cele ogólne: 1. Promowanie zdrowego stylu życia, higieny oraz alternatywnych sposobów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r.

GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI. Skrobów, wrzesień 2011 r. GIMNAZJUM W SKROBOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Skrobów, wrzesień 2011 r. WSTĘP Program opracowany został na podstawie: 1/ Programu wychowawczego 2/ Programu oświatowo-zdrowotnego 3/ Publikacje: 1. Ewa Kosińska:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo