Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl"

Transkrypt

1 Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim przemysł drzewny i meblarski

2 Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Materiály použité při zpracování publikace pocházejí z webových stránek veřejných institucí. Informace obsažené v této publikaci nejsou poradenstvím, posudkem ani doporučením ve věci individuálních skutečných stavů spojených se zahajováním nebo provozováním podnikatelské činnosti, slouží pouze jak o všeobecná informace a pomoc při plánování investičních rozhodnutí. Materiały wykorzystane podczas opracowywania publikacji pochodzą ze stron internetowych instytucji publicznych. Informacje stanowiące część niniejszej publikacji nie stanowią doradztwa, opinii ani rekomendacji w zakresie indywidualnych stanów faktycznych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz służą jedynie jako ogólna informacja i pomoc przy planowaniu decyzji inwestycyjnych. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych (www.ofim.pl). Opole,

3 1. Dřevozpracující a nábytkářský průmysl v České republice. Nejvíce českých firem působících v dřevozpracujícím odvětví sídlí v Moravskoslezském kraji, severní části Olomouckého kraje, v jižních Čechách, regionu Vysočina a na jižní Moravě. Dřevozpracující průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Výrobky českých dřevozpracujících firem nacházejí uplatnění především ve stavitelství, zemědělství, automobilovém a dopravním průmyslu. Lesy zabírají přibližně 35 % celkové rozlohy České republiky. Celkové zásoby dřeva v České republice se odhadují na 670 milionů m3. Ročně zde přibude cca 20 milionů m3 nové suroviny a z celkových zásob je přibližně 17,5 milionu m3 vytěženo. Český dřevozpracující průmysl se rychle rozvíjí. Od roku 2000 vzrostly jeho příjmy přibližně o 70 % a v současnosti překračují částku 100 miliard korun (cca 4 miliardy eur). Příčinou tohoto vzestupu je především vyšší poptávka dražších a kvalitnějších výrobků. Roční tempo růstu se u dřevozpracujícího průmyslu v České republice v posledních letech pohybuje mezi 6 a 9 %. Nábytkářský průmysl v České republice silně pocítil důsledky nedávné ekonomické krize. Vzhledem k recesi byly na trhu s nábytkem zaznamenány tendence poklesu prodeje, které vymizely teprve v posledních letech. V roce 2013 vzrostl export českého nábytku přibližně o 4 % a hodnota vyvezeného nábytku činila 16,8 miliardy korun (cca 650 milionů eur). Hodnota veškerého nábytku, vyrobeného v České republice, činila v roce 2013 přibližně 36 miliard korun (cca 1,44 miliardy eur) a během posledních let se příliš nezměnila. Dle očekávání činí domácí poptávka nábytku v České republice přibližně 31 miliard korun (cca 1,24 miliardy eur). Největší potenciál českých nábytkářů spočívá v dostupnosti místních surovin. Češi se specializují především na výrobu ohýbaného nábytku a výrobků s tzv. designérskými prvky např. klikami, úchytkami nebo zámky. V této kategorii výrobků patří čeští výrobci k jedněm z nejvýznamnějších na evropském trhu. Nejdůležitějším zahraničním odbytištěm českého nábytku je Německo. V první polovině roku 2013 vyexportovali Češi do Německa nábytek v hodnotě kolem 2,6 miliardy korun (cca 104 miliony eur). Roční tempo růstu činí v tomto případě přibližně 2,5 %. Je třeba připomenout, že v posledních letech zaznamenali čeští nábytkáři pokles exportu na Slovensko, do Francie a do Rakouska. 3

4 1. Przemysł drzewny i meblarski w Republice Czeskiej. Najwięcej czeskich firm działających w branży drzewnej pochodzi z Kraju Morawskośląskiego, północnej części Kraju Ołomunieckiego, południowych Czech, regionu Vysocina oraz południowych Moraw. Przemysł obróbki drewna ma w Czechach długie tradycje. Wyroby produkowane przez czeskie firmy zajmujące się obróbką drewna mają zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym oraz transportowym. Lasy stanowią ok. 35% ogólnej powierzchni Republiki Czeskiej. Całkowite zasoby drewna w Czeskiej Republice są szacowane na około 670 milionów metrów3. Rocznie w Czechach przybywa ok. 20 milionów metrów3 nowego surowca a z ogólnych zasobów pozyskiwanych jest około 17,5 miliona metrów3. Czeski przemysł drzewny rozwija się w szybkim tempie. Jego przychody wzrosły od roku 2000 o około 70% i obecnie przekraczają kwotę 100 miliardów koron (ok. 4 miliardów euro). Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim odnotowany w ostatnich latach większy popyt na produkty droższe i lepszej jakości. Roczne tempo wzrostu przemysłu drzewnego w Czechach wynosi w ostatnich latach od sześciu do dziewięciu procent. Przemysł meblarski w Republice Czeskiej dość mocno odczuł efekty niedawnego kryzysu ekonomicznego. Wspomniana recesja sprawiła, że na czeskim rynku meblarskim notowano tendencje spadkowe sprzedaży, które odwróciły się dopiero w ostatnich latach. W roku 2013 eksport mebli wyprodukowanych w Czechach wzrósł o ok. 4 procent a wartość eksportowanych mebli wyniosła 16,8 miliarda koron (ok. 650 milionów euro). Wartość całej produkcji mebli w Czechach wyniosła w roku 2013 ok. 36 miliardów koron (ok. 1,44 mld. euro) i w ostatnich latach nie uległa większym zmianom. Zgodnie z oczekiwaniami krajowe zapotrzebowanie na meble w Czechach wynosi ok. 31 miliardów koron (ok. 1,24 miliarda euro). Główny potencjał czeskich producentów mebli stanowi dostępność krajowych surowców. Czesi specjalizują się przede wszystkim w produkcji mebli giętych oraz produktów z tzw. elementami designerskimi np. w postaci klamek, uchwytów czy też zamków. W odniesieniu do tej kategorii produktów czescy producenci należą do jednych z ważniejszych na rynku europejskim. Najważniejszym rynkiem eksportowym dla czeskich producentów mebli są Niemcy. W pierwszej połowie 2013 roku Czesi wyeksportowali do Niemiec meble o wartości ok. 2,6 miliarda koron (ok. 104 miliony euro). Roczna tendencja wzrostowa w tym przypadku wynosi obecnie około 2,5 procenta. Należy również podkreślić, że w ostatnim czasie czescy producenci mebli odnotowali spadek wartości eksportu do takich krajów jak Słowacja, Francja czy Austria. 4

5 Export českých nábytkářů roste přibližně o 4 5 % ročně. V roce 2014 bylo vyvezeno přibližně 17 % veškerého nábytku vyrobeného v České republice (v roce 2009 to bylo 6,3 %). Téměř třetina českého nábytku se vyváží do Německa. Exportní výkonnost českých nábytkářů v posledních letech roste, celkem se letos vyveze 17,1 % nábytku vyrobeného v ČR. V roce 2009 to bylo 6,3 %. Nábytek vyrobený v Česku míří nejčastěji do Německa (31 %), na Slovensko a do Francie. Největšími vývozci nábytku v České republice jsou firmy Linet, Ton, Hanák nábytek a Jitona. Jedním z nejvýznamnějších vzdělávacích center budoucích specialistů na zpracování dřeva a nábytkářství v České republice je Ústav nábytku, designu a bydlení při Mendelově univerzitě v Brně, Fot. Dřevařský magazín nejvýznamnější periodikum z oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České republice, 5

6 Eksport czeskich mebli rośnie o ok. 4-5% rocznie. W roku 2014 na eksport trafiło ok. 17% wszystkich mebli wyprodukowanych w Czechach (w roku 2009 było to 6,3%). Prawie 1/3 eksportu czeskich mebli trafia na rynek niemiecki. Exportní výkonnost českých nábytkářů v posledních letech roste, celkem se letos vyveze 17,1 procenta nábytku vyrobeného v ČR. V roce 2009 to bylo 6,3 procenta. Nábytek vyrobený v Česku míří nejčastěji do Německa (31 %), na Slovensko a do Francie. Największymi eksporterami mebli w Czechach są firmy: Linet, Ton, Hanák nábytek oraz Jitona. Jednym z najważniejszych centrów kształcenia specjalistów branży drzewnej i meblarskiej w Czechach jest Wydział Mebli oraz Wzornictwa na Uniwersytecie Leśnym i Rolniczy im. Mendla w Brnie (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Ústav nabytku a designu), Fot. Magazyn Drzewny najważniejszy periodyk branży drzewnej w Republice Czeskiej, 6

7 Většina nábytku, který Česká republika dováží, pochází z Polska nebo z Číny. Češi dovážejí především levnější a méně kvalitní nábytek a dražší a kvalitnější výrobky exportují hlavně do zemí Západní Evropy. V případě výrobků dovážených z Číny jde především o židle a křesla, v případě výrobků dovážených z Polska o vybavení kuchyní a obývacích pokojů. Je třeba připomenout, že podíl importovaných výrobků na českém trhu s nábytkem neustále roste. V roce 2009 představovaly importované výrobky 33 % a v roce 2014 už 43 % veškerého prodaného nábytku. Podíl importovaného nábytku na českém trhu roste přibližně o 3 4 % ročně. Tento trend mají na svědomí především velké sítě prodejen s nábytkem, které dovážejí levnější a méně kvalitní výrobky. Podle realizovaného průzkumu je pro českého spotřebitele při výběru nábytku rozhodujícím kritériem jeho cena. V posledních letech byl v České republice zaznamenán i velký nárůst prodeje ve velkoplošných prodejnách typu IKEA nebo Jysk. Podíl výrobků koncernu IKEA na počtu nábytkářských výrobků prodaných v České republice vzrostl z 22,8 % na 26 % a podíl výrobků Fot. Internetové stránky Asociace českých nábytkářů nejvýznamnější organizace tohoto odvětví v České republice. Asociace českých nábytkářů vznikla v roce 1997 a v současnosti sdružuje více než 70 firem, sítě Jysk ze 4,5 % na 6,6 %. 60 % trhu s nábytkem v České republice ovládá devět největších prodejců. Zároveň se v této oblasti snižuje podíl menších firem. Čeští nábytkáři exportují především části určené k výrobě nábytku, kovový nábytek, zdravotnický nábytek a křesla. 7

8 Większość mebli importowanych do Republiki Czeskiej pochodzi z Polski oraz Chin. Czesi importują przede wszystkim tańsze oraz gorsze jakościowo meble a produkty droższe i lepszej jakości eksportują głównie do krajów Europy Zachodniej. Chińskie produkty dominują przede wszystkim w sektorze krzeseł oraz foteli. Z Polski importuje się przede wszystkim wyposażenie kuchni oraz salonów. Należy podkreślić, że udział mebli importowanych w całym rynku meblarskim w Republice Czeskiej stale rośnie. W roku 2009 importowane meble stanowiły 33 procent wszystkich sprzedawanych mebli. W roku 2014 odsetek ten wyniósł już 43 procent. Udział importowanych mebli w czeskim rynku rośnie o ok. 3-4% rocznie. Za ten trend odpowiadają przede wszystkim duże sieci salonów meblarskich, które importują meble tańsze i gorszej jakości. Według przeprowadzonych badań najważniejsze znaczenie dla wyboru danego produktu meblarskiego przez czeskiego konsumenta stanowi kryterium ceny. W ostatnich latach w Czechach odnotowano również dość duży wzrost sprzedaży w wielkopowierzchniowych sklepach sieciowych, takich jak np. IKEA albo Jysk. Udział koncernu IKEA w sprzedaży mebli w Czechach wzrósł w ostatnich latach z 22,8% do 26%. W przypadku Fot. Strona internetowa Związku Czeskich Producentów Mebli (Asociace českých nábytkářů) najważniejszej organizacji branżowej w tym kraju. Związek Czeskich Producentów Mebli powstał w roku 1997 i obecnie zrzesza ponad 70 firm, sieci Jysk odnotowano wzrost z 4,5% do 6,6%. Dziewięciu największych sprzedawców mebli w Czachach kontroluje około 60% całości rynku sprzedaży mebli w tym kraju. Jednocześnie zmniejsza się udział mniejszych firm w tym zakresie. 8

9 2. Dřevozpracující a nábytkářský průmysl v Polsku. Polsko je zalesněné přibližně na 30 % svého území. Tímto procentem zalesnění se blíží Německu, Norsku, České republice a také Francii. Stojí za pozornost, že zalesnění polského území se systematicky zvyšuje během posledních desetiletí zde každý rok přibylo přibližně 0,2 0,3 % lesů, takže v ohledu tempa růstu lesních ploch zaujímá Polsko přední místo mezi evropskými státy. V ohledu výnosnosti lesů pak Polsko ostatní evropské státy dokonce převyšuje zatímco v průměru se v Evropě vytěží z 1 hektaru lesa přibližně 107 m3 dřeva, v Polsku je to více než 200 m3. Za pozornost stojí také vysoká komerčnost polských lesů (94 %), což znamená, že jejich značná část může být využita k hospodářským účelům. V oblasti dřevozpracujícího, papírenského a nábytkářského průmyslu se v Polsku rozvíjí především výroba předmětů ze dřeva, slámy a korku (např. řeziva, desek, překližky, stolařských a tesařských výrobků nebo dřevěných obalů), výroba papíru, lepenky a celulózy (např. výrobků z papíru a lepenky) a nábytkářství. Polský dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl zaměstnává přibližně 260 tisíc osob, což je 13,1 % osob zaměstnaných v celém polském průmyslu. Fot. Pixabay. Iwona_Olczyk, CC0 Public Domain. Polsko je jednou z evropských nábytkářských mocností. V tomto výrobním odvětví vznikají téměř 2 % polského HDP. Převážná většina nábytku vyrobeného v Polsku (cca 80 %) se vyváží. V polském nábytkářském odvětví působí více než 20 tisíc firem, které zaměstnávají přes 130 tisíc osob. Převážnou většinu (90 %) dřevozpracujících firem v Polsku představují malé podniky, zaměstnávající kolem 10 pracovníků. Tyto rodinné firmy se nacházejí především v jihovýchodní části Polska. 9

10 2. Przemysł drzewny i meblarski w Polsce. Lesistość w Polsce kształtuje się na poziomie około 30% i jest zbliżona do poziomu lesistości w Niemczech, Norwegii, Republice Czeskiej czy też Francji. Na uwagę zasługuje fakt systematycznej poprawy lesistości w ostatnich dziesięcioleciach średniorocznie przybywa w Polsce około 0,2-0,3% lasów, co daje Polsce miejsce w czołówce państw europejskich pod względem przyrostu powierzchni lasów. Zasobność lasów w Polsce wyróżnia Polskę spośród państw europejskich średnio w Europie na 1 hektar lasów przypada około 107 m3 drzewa, podczas gdy w Polsce ponad 200 m3/ha. Ponadto należy zwrócić uwagę na wysoki poziom komercyjności polskich lasów (94%), co oznacza, iż znaczna ich część może być zużytkowana do celów gospodarczych. Sektor drzewny, papierniczy i meblowy w Polsce obejmuje przede wszystkim produkcję wyrobów z drewna, słomy i korka (w tym produkcję tarcicy, płyt, sklejek, wyrobów stolarskich i ciesielskich, opakowań drewnianych), produkcję papieru, tektury i celulozy (w tym produkcję wyrobów z papieru i tektury) oraz produkcję mebli. Polska stanowi jedną z europejskich potęg w zakresie produkcji mebli a W polskim sektorze drzewnym, papierniczym i meblarskim zatrudnionych jest 260 tys. osób, co daje 13,1-procentowy udział w zatrudnieniu w przemyśle ogółem. Fot. Pixabay. Iwona_Olczyk, CC0 Public Domain. udział tego sektora w polskim PKB wynosi prawie 2% ogólnej jego wartości. Zdecydowana większość mebli produkowanych w Polsce (ok. 80%) trafia na eksport. Przemysł drzewny i meblarski zatrudnia w Polsce ponad osób. Branża meblarska obejmuje ponad firm, które zatrudniają ponad osób. Zdecydowaną większość (90%) firm drzewnych w Polsce stanowią małe zakłady, które zatrudniają około 10 pracowników. Te niewielkie firmy rodzinne znajdujące się przede wszystkim w południowowschodniej części Polski stanowią większość firm przerabiających drewno. 10

11 Také ve světě je Polsko jedním z lídrů v oblasti nábytkářství. Větší množství nábytkářských výrobků se dováží pouze z Číny, Německa a Itálie. Výroba nábytku má v Polsku velice dlouhou tradici. Pro zajímavost uveďme, že v této zemi existují města, v nichž je nábytkářství převažující ekonomickou činností, jako například Twardogóra v Dolním Slezsku nebo Dobrodzień v Opolském vojvodství. Nejvýznamnějším odběratelem polského nábytku je Německo, kam putuje každý čtvrtý kus nábytku vyrobený v Polsku. O rozsahu exportu polského nábytku do Německa výmluvně vypovídá skutečnost, že je téměř stejně velký jako veškerý polský export do Francie. Dalšími odběrateli v pořadí dle velikosti exportu jsou Francie (9 % exportu), Česká republika, Slovensko, Litva, Velká Británie, Švédsko a Nizozemsko. Hodnota exportu polského nábytku (v miliardách eur) , , , , , , ,6 Polské firmy patří mezi přední výrobce nábytku v Evropě. V roce 2012 byl polský nábytek vyvezen do přibližně 140 zemí světa. Jako dodavatel nábytku zaujímá Polsko třetí místo v Evropské unii a jako jeho exportér krásné čtvrté místo na světě. Přibližně 80 % nábytku vyrobeného v Polsku se vyváží. Každý rok probíhá v Poznani Mezinárodní poznaňský veletrh (Międzynarodowe Targi Poznańskie), jehož součástí je i největší dřevozpracovatelská výstava ve středovýchodní Evropě. Fot. Pixabay. Edar, CC0 Public Domain. 11

12 Polska jest również jednym z liderów produkcji meblarskiej na świecie. Więcej produktów meblarskich eksportowanych pochodzi tylko z Chin, Niemczech i Włoch. Tradycje meblarskie w Polsce są bardzo długie a jako ciekawostkę można podać fakt, że w tym kraju istnieją całe miejscowości, w których dominującą działalnością gospodarczą jest produkcja mebli np. dolnośląska Twardogóra czy opolski Dobrodzień. Największym odbiorcą polskich mebli są Niemcy, dokąd wywozi się prawie co czwarty meble produkowany w Polsce. O skali tego zjawiska może świadczyć fakt, iż polski eksport mebli do Niemiec wynosi prawie tyle co całość polskiego eksportu do Francji. Kolejnymi pod względem wielkości kierunkami eksportu polskich mebli są: Francja (9% wartości eksportu), Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Wielka Brytania, Szwecja oraz Holandia. Wartość eksportu polskich mebli (w miliardach euro) , , , , , , ,6 Polscy wytwórcy należą do europejskiej czołówki producentów mebli. W roku 2012 polskie meble były eksportowane do ok. 140 państw świata. Polska jako dostawca mebli znajduje się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, zaś jako eksporter zajmuje wysokie, czwarte miejsce na świecie. Około 80% produkcji polskich mebli trafia na eksport. Co roku w Poznaniu organizowane są Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których odbywa się największa wystawa obróbki drewna w Europie Środkowo- Wschodniej. Fot. Pixabay. Edar, CC0 Public Domain. 12

13 Jedním z největších problémů tohoto odvětví v Polsku je, že polské výrobky se v zahraničí často prodávají pod značkou prodejce, a většina spotřebitelů tedy neví, že kupuje polský výrobek. Většina polských nábytkářských výrobků se na českém trhu prodává pod značkami domácích prodejců. Pouze některé polské firmy (např. Kler, Klose, Paged, Forte, Ludwik Styl) působí na českém trhu pod vlastní značkou. Polští nábytkáři usilují o modernizaci technologií a investují do inovačních systémů. Zavádějí do výroby informační technologie, které výrazně usnadňují koordinaci práce, kontrolu a testování výrobků. Využívají nové technologie, vyhovující požadavkům ochrany životního prostředí. Polský dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl přitahuje pozornost zahraničních investorů. V Polsku existuje několik stovek nábytkářských firem s účastí zahraničního kapitálu. Nejvýznamnější zahraniční investory představují následující firmy: - německé: Pfleiderer, Schieder, Ante-Holtz GmbH, Herlitz, Berthold Group, C+P Moebelsysteme, FIAA G, Steinach, Steinhoff; - švédské: Ikea, Duni, Esselte, Gavekal, Sora Enso, Swedwood, Arctic Paper; - kyperská: Kronospan; Fot. Internetové stránky Polské hospodářské komory nábytkářů (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli) největší organizace tohoto odvětví v Polsku, - španělská: Tompla. 13

14 Jednym z największych problemów tej branży w Polsce jest to, iż polskie produkty bardzo często sprzedawane są jako oznaczone marką sprzedawcy a większość nabywców nie ma świadomości, iż kupuje produkt polski. Większość polskich mebli jest sprzedawanych na czeskim rynku pod markami lokalnych sprzedawców. Jedynie niektóre polskie firmy (np. Kler, Klose, Paged, Forte, Ludwik Styl) działają na czeskim rynku pod własną marką. Polscy producenci starają się unowocześniać procesy technologiczne oraz inwestują w innowacyjne systemy. Włączają do produkcji także technologie informatyczne, które znaczenie ułatwiają skoordynowanie pracy, kontrolę i testy produktów. Zakłady wykorzystują nowe technologie, które są zgodne z wymogami ochrony środowiska. Branża drzewna, papiernicza i meblarska w Polsce jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. W Polsce działa kilkaset spółek z udziałem kapitału zagranicznego zajmujących się produkcją meblarską. Większość inwestorów zagranicznych stanowią następujące firmy: - niemieckie: Pfleiderer, Schieder, Ante-Holtz GmbH, Herlitz, Berthold Group, C+P Moebelsysteme, FIAA G, Steinach, Steinhoff, - szwedzkie Ikea, Duni, Esselte, Gavekal, Sora Enso, Swedwood, Arctic Paper, Fot. Strona internetowa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli największej organizacji branżowej tego typu w Polsce, - cypryjska: Kronospan, - hiszpańska Tompla. 14

15 Dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl má v Polsku velmi dobré vyhlídky, které vyplývají především z: - dlouholetých zkušeností v oblasti zahraničního obchodu a schopnosti splňovat vysoké kvalitativní a technické požadavky zahraničního trhu; - blízkých odbytišť na území západní Evropy; - neustálého zdokonalování vzornictví a designu firemních značek; - otevřenosti vůči zahraničním investicím; - bohatých výrobních zkušeností pracovníků; - relativně nízkých výrobních nákladů; - blízké a zároveň i bohaté surovinové základny; - dynamicky se rozvíjejícího domácího trhu. Fot. Polský dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl přitahuje pozornost zahraničních investorů. V Polsku existuje několik stovek nábytkářských firem s účastí zahraničního kapitálu. Fot. 15

16 Perspektywy rozwoju branży drzewnej, papierniczej i meblarskiej w Polsce są bardzo dobre i wynikają przede wszystkim z: - wieloletniego doświadczenia w handlu zagranicznym i zdolności spełniania wysokich wymagań jakościowych i technicznych tych rynków; - bliskości chłonnych rynków Europy Zachodniej; - ciągłego doskonalenia wzornictwa i budowy wizerunku marek firmowych; - otwartości na inwestycje zagraniczne; - doświadczenia produkcyjnego pracowników - relatywnie niskich kosztów produkcji, - bliskości i zasobności bazy surowcowej zarówno, - dynamicznie rozwijającego się rynku krajowego. Fot. Branża drzewna, papiernicza i meblarska w Polsce jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. W Polsce działa kilkaset spółek z udziałem kapitału zagranicznego zajmujących się produkcją meblarską. Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. 16

17 3. Největší veletrhy a výstavy dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu v České republice. Dřevozpracující průmysl a lesnictví: duben Dřevo a stavby v Brně, září ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích, FOR WOOD v Praze, FOR HABITAT v Praze, FOR OFFICE v Praze, duben MOBITEX v Brně, říjen FOR GASTRO & HOTEL v Praze, FOR INTERIOR v Praze, MODERNÍ DŮM A BYT v Plzni, říjen WOOD-TEC v Brně, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA OLOMOUC, Nábytek a vybavení interiérů: únor TOP GASTRO & HOTEL v Praze, STAVÍME BYDLÍME v Hodoníně, březen BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY v Praze, Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. FOR FURNITURE v Praze, 17

18 3. Największe imprezy targowe i wystawiennicze branży drzewnej i meblarskiej w Republice Czeskiej. Przemysł drzewny i leśnictwo: kwiecień Dřevo a stavby w Brnie, wrzesień ZEMĚ ŽIVITELKA w Czeskich Budziejowicach, FOR WOOD w Pradze, FOR HABITAT w Pradze, FOR OFFICE w Pradze, kwiecień MOBITEX w Brnie, październik FOR GASTRO & HOTEL w Pradze, FOR INTERIOR w Pradze, MODERNÍ DŮM A BYT w Pilźnie, październik WOOD-TEC w Brnie, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA OLOMOUC, Meble i wyposażenie wnętrz: luty TOP GASTRO & HOTEL w Pradze, STAVÍME - BYDLÍME w Hodoninie, marzec BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY w Pradze, Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. FOR FURNITURE w Pradze, 18

19 3. Největší veletrhy a výstavy dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu v Polsku. Dřevozpracující průmysl a lesnictví: březen LAS-EXPO Veletrh dřevozpracujícího průmyslu a hospodaření s lesními zdroji v Kielcích duben Veletrh stavebnictví, instalací a vybavení interiérů (Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz) v Gliwicích HOME DECOR Veletrh vybavení a úpravy interiérů (Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz) v Poznani NÁBYTEK POLSKO Veletrh nábytku (MEBLE POLSKA Targi Mebli) v Poznani SilesiaINTERIOR Veletrh vybavení interiérů (Targi Wyposażenia Wnętrz) v Sosnovci LUBDREW Dřevozpracovatelský veletrh v Lublinu červen PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Mezinárodní veletrh zařízení a technologií k výrobě a využití pelet a briket v Bydgoszczi září MEZINÁRODNÍ LESNICKÝ VELETRH v Rogowě říjen DREMA Mezinárodní veletrh strojů a nástrojů pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl v Poznani Nábytek a vybavení interiérů: Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. únor Veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Zelené Hoře Drzonkowě 19

20 Przemysł drzewny i leśnictwo: marzec LAS-EXPO - Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi w Kielcach, kwiecień LUBDREW - Targi Obróbki Drewna w Lublinie, czerwiec PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO - Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu w Bydgoszczy, Meble i wyposażenie wnętrz: luty Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Drzonkowie. Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz w Gliwicach HOME DECOR - Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz w Poznaniu MEBLE POLSKA - Targi Mebli w Poznaniu SilesiaINTERIOR - Targi Wyposażenia Wnętrz w Sosnowcu wrzesień MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE w Rogowie październik DREMA - Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego w Poznaniu, Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. 20

21 Nábytek a vybavení interiérů: březen NOVÝ DŮM, NOVÝ BYT Veletrh bydlení (NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE Targi Mieszkaniowe) ve Varšavě EUROGASTRO Mezinárodní gastronomický veletrh ve Varšavě EXPO DOM Podkarpatský veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Řešově Čenstochovský veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Čenstochové TVŮJ DŮM Mezinárodní veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Bílsku-Bělé květen Podhalaňský veletrh stavebnictví, vytápění a vybavení interiérů v Nowém Targu Tyšský veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Tychách Veletrh vybavení pro gastronomii, obchody a kanceláře (Targi Wyposażenia Gastronomii, Sklepów i Biur) v Zelené Hoře EXPO Katowice Veletrh stavebnictví, instalací a interiérů v Katovicích AMIA Veletrh dřevozpracovatelských technologií a nábytkářství v Ostrodě červen FESTIVAL INTERIÉRŮ Veletrh řešení a vybavení interiérů v Krakově září Mezinárodní nábytkářský veletrh v Ostrodě EXPOBUD Stavebnictví, interiéry, salon vytápění v Gliwicích Invest-Hotel Veletrh vybavení hotelů v Poznani PODZIM Mezinárodní veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Bílsku -Bělé ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ Veletrh vybavení interiérů v Lublinu říjen FURNICA Mezinárodní veletrh komponent k výrobě nábytku (Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli) v Poznani VŠECHNO PRO DŮM Veletrh řešení a vybavení interiérů ve Štětíně WorldHotel Mezinárodní veletrh vybavení ubytovacích objektů ve Varšavě listopad HORECA Mezinárodní veletrh vybavení hotelů a gastronomie (Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii) v Krakově 21

22 Meble i wyposażenie wnętrz: marzec NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE - Targi Mieszkaniowe w Warszawie EUROGASTRO - Międzynarodowe Targi Gastronomiczne w Warszawie EXPO DOM - Podkarpackie Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz w Rzeszowie CTB Wiosna - Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Częstochowie TWÓJ DOM - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Bielsku-Białej maj Podhalańskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz w Nowym Targu Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 2015 w Tychach Targi Wyposażenia Gastronomii, Sklepów i Biur SAS w Zielonej Górze EXPO Katowice - Targi Budownictwa, Instalacji i Wnętrz w Katowicach AMIA - Targi Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli w Ostródzie czerwiec wrzesień Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie EXPOBUD - Budownictwo, Wnętrza, Salon Technik Grzewczych w Gliwicach Invest-Hotel - Targi Wyposażenia Hoteli w Poznaniu JESIEŃ - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Bielsku-Białej ARANŻACJE - Targi Wyposażenia Wnętrz w Lublinie październik FURNICA - Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli w Poznaniu WSZYSTKO DLA DOMU - Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz w Szczecinie WorldHotel - Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych w Warszawie listopad HORECA - Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie. FESTIWAL WNĘTRZ - Targi aranżacji i wyposażenia wnętrz w Krakowie 22

23 Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu)

Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) S t r o n a 2 S t r o n a 3 S t r o n a 4 Wykonawcy / Zpracovatelé: Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych ( www.ofim.pl ). Stowarzyszenie/Zapsaný spolek EducationTalentCulture (www.edutacu.eu) Suchy

Bardziej szczegółowo

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE

SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE SLOVO ÚVODEM SŁOWO WSTĘPNE Statutární město Ostrava a její městský obvod Poruba a město Racibórz jsou centry příhraničního česko-polského regionu. Mnoho lidí zde nejenom bydlí, ale také dojíždí do zaměstnání.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Warszawa, styczeń 2014 Szanowni Państwo! Przekazujemy na Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny

Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny Województwo podkarpackie inwestycje i handel zagraniczny Grudzień 2013 1 Inwestycje zagraniczne Według Z. Chojnickiego inwestycje zagraniczne i kapitał zagraniczny są obecnie najważniejszym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001 Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechniki Koszalińskiej STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI PODSTAWOWE INFORMACJE REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Republika Południowej Afryki jest najdalej na południe wysuniętym państwem w Afryce, z trzech stron otoczonym przez oceany (Ocean Atlantycki na zachodzie

Bardziej szczegółowo

Stelmet S.A. informacje o Spółce Jeleniów / Warszawa, 26 marca 2008

Stelmet S.A. informacje o Spółce Jeleniów / Warszawa, 26 marca 2008 Stelmet S.A. informacje o Spółce Jeleniów / Warszawa, 26 marca 2008 Grupa Stelmet ( Stelmet, Spółka ) jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentów drewnianej architektury ogrodowej,

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo