Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl"

Transkrypt

1 Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí dřevozpracující a nábytkářský průmysl Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim przemysł drzewny i meblarski

2 Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Materiály použité při zpracování publikace pocházejí z webových stránek veřejných institucí. Informace obsažené v této publikaci nejsou poradenstvím, posudkem ani doporučením ve věci individuálních skutečných stavů spojených se zahajováním nebo provozováním podnikatelské činnosti, slouží pouze jak o všeobecná informace a pomoc při plánování investičních rozhodnutí. Materiały wykorzystane podczas opracowywania publikacji pochodzą ze stron internetowych instytucji publicznych. Informacje stanowiące część niniejszej publikacji nie stanowią doradztwa, opinii ani rekomendacji w zakresie indywidualnych stanów faktycznych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz służą jedynie jako ogólna informacja i pomoc przy planowaniu decyzji inwestycyjnych. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych (www.ofim.pl). Opole,

3 1. Dřevozpracující a nábytkářský průmysl v České republice. Nejvíce českých firem působících v dřevozpracujícím odvětví sídlí v Moravskoslezském kraji, severní části Olomouckého kraje, v jižních Čechách, regionu Vysočina a na jižní Moravě. Dřevozpracující průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Výrobky českých dřevozpracujících firem nacházejí uplatnění především ve stavitelství, zemědělství, automobilovém a dopravním průmyslu. Lesy zabírají přibližně 35 % celkové rozlohy České republiky. Celkové zásoby dřeva v České republice se odhadují na 670 milionů m3. Ročně zde přibude cca 20 milionů m3 nové suroviny a z celkových zásob je přibližně 17,5 milionu m3 vytěženo. Český dřevozpracující průmysl se rychle rozvíjí. Od roku 2000 vzrostly jeho příjmy přibližně o 70 % a v současnosti překračují částku 100 miliard korun (cca 4 miliardy eur). Příčinou tohoto vzestupu je především vyšší poptávka dražších a kvalitnějších výrobků. Roční tempo růstu se u dřevozpracujícího průmyslu v České republice v posledních letech pohybuje mezi 6 a 9 %. Nábytkářský průmysl v České republice silně pocítil důsledky nedávné ekonomické krize. Vzhledem k recesi byly na trhu s nábytkem zaznamenány tendence poklesu prodeje, které vymizely teprve v posledních letech. V roce 2013 vzrostl export českého nábytku přibližně o 4 % a hodnota vyvezeného nábytku činila 16,8 miliardy korun (cca 650 milionů eur). Hodnota veškerého nábytku, vyrobeného v České republice, činila v roce 2013 přibližně 36 miliard korun (cca 1,44 miliardy eur) a během posledních let se příliš nezměnila. Dle očekávání činí domácí poptávka nábytku v České republice přibližně 31 miliard korun (cca 1,24 miliardy eur). Největší potenciál českých nábytkářů spočívá v dostupnosti místních surovin. Češi se specializují především na výrobu ohýbaného nábytku a výrobků s tzv. designérskými prvky např. klikami, úchytkami nebo zámky. V této kategorii výrobků patří čeští výrobci k jedněm z nejvýznamnějších na evropském trhu. Nejdůležitějším zahraničním odbytištěm českého nábytku je Německo. V první polovině roku 2013 vyexportovali Češi do Německa nábytek v hodnotě kolem 2,6 miliardy korun (cca 104 miliony eur). Roční tempo růstu činí v tomto případě přibližně 2,5 %. Je třeba připomenout, že v posledních letech zaznamenali čeští nábytkáři pokles exportu na Slovensko, do Francie a do Rakouska. 3

4 1. Przemysł drzewny i meblarski w Republice Czeskiej. Najwięcej czeskich firm działających w branży drzewnej pochodzi z Kraju Morawskośląskiego, północnej części Kraju Ołomunieckiego, południowych Czech, regionu Vysocina oraz południowych Moraw. Przemysł obróbki drewna ma w Czechach długie tradycje. Wyroby produkowane przez czeskie firmy zajmujące się obróbką drewna mają zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym oraz transportowym. Lasy stanowią ok. 35% ogólnej powierzchni Republiki Czeskiej. Całkowite zasoby drewna w Czeskiej Republice są szacowane na około 670 milionów metrów3. Rocznie w Czechach przybywa ok. 20 milionów metrów3 nowego surowca a z ogólnych zasobów pozyskiwanych jest około 17,5 miliona metrów3. Czeski przemysł drzewny rozwija się w szybkim tempie. Jego przychody wzrosły od roku 2000 o około 70% i obecnie przekraczają kwotę 100 miliardów koron (ok. 4 miliardów euro). Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim odnotowany w ostatnich latach większy popyt na produkty droższe i lepszej jakości. Roczne tempo wzrostu przemysłu drzewnego w Czechach wynosi w ostatnich latach od sześciu do dziewięciu procent. Przemysł meblarski w Republice Czeskiej dość mocno odczuł efekty niedawnego kryzysu ekonomicznego. Wspomniana recesja sprawiła, że na czeskim rynku meblarskim notowano tendencje spadkowe sprzedaży, które odwróciły się dopiero w ostatnich latach. W roku 2013 eksport mebli wyprodukowanych w Czechach wzrósł o ok. 4 procent a wartość eksportowanych mebli wyniosła 16,8 miliarda koron (ok. 650 milionów euro). Wartość całej produkcji mebli w Czechach wyniosła w roku 2013 ok. 36 miliardów koron (ok. 1,44 mld. euro) i w ostatnich latach nie uległa większym zmianom. Zgodnie z oczekiwaniami krajowe zapotrzebowanie na meble w Czechach wynosi ok. 31 miliardów koron (ok. 1,24 miliarda euro). Główny potencjał czeskich producentów mebli stanowi dostępność krajowych surowców. Czesi specjalizują się przede wszystkim w produkcji mebli giętych oraz produktów z tzw. elementami designerskimi np. w postaci klamek, uchwytów czy też zamków. W odniesieniu do tej kategorii produktów czescy producenci należą do jednych z ważniejszych na rynku europejskim. Najważniejszym rynkiem eksportowym dla czeskich producentów mebli są Niemcy. W pierwszej połowie 2013 roku Czesi wyeksportowali do Niemiec meble o wartości ok. 2,6 miliarda koron (ok. 104 miliony euro). Roczna tendencja wzrostowa w tym przypadku wynosi obecnie około 2,5 procenta. Należy również podkreślić, że w ostatnim czasie czescy producenci mebli odnotowali spadek wartości eksportu do takich krajów jak Słowacja, Francja czy Austria. 4

5 Export českých nábytkářů roste přibližně o 4 5 % ročně. V roce 2014 bylo vyvezeno přibližně 17 % veškerého nábytku vyrobeného v České republice (v roce 2009 to bylo 6,3 %). Téměř třetina českého nábytku se vyváží do Německa. Exportní výkonnost českých nábytkářů v posledních letech roste, celkem se letos vyveze 17,1 % nábytku vyrobeného v ČR. V roce 2009 to bylo 6,3 %. Nábytek vyrobený v Česku míří nejčastěji do Německa (31 %), na Slovensko a do Francie. Největšími vývozci nábytku v České republice jsou firmy Linet, Ton, Hanák nábytek a Jitona. Jedním z nejvýznamnějších vzdělávacích center budoucích specialistů na zpracování dřeva a nábytkářství v České republice je Ústav nábytku, designu a bydlení při Mendelově univerzitě v Brně, Fot. Dřevařský magazín nejvýznamnější periodikum z oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České republice, 5

6 Eksport czeskich mebli rośnie o ok. 4-5% rocznie. W roku 2014 na eksport trafiło ok. 17% wszystkich mebli wyprodukowanych w Czechach (w roku 2009 było to 6,3%). Prawie 1/3 eksportu czeskich mebli trafia na rynek niemiecki. Exportní výkonnost českých nábytkářů v posledních letech roste, celkem se letos vyveze 17,1 procenta nábytku vyrobeného v ČR. V roce 2009 to bylo 6,3 procenta. Nábytek vyrobený v Česku míří nejčastěji do Německa (31 %), na Slovensko a do Francie. Największymi eksporterami mebli w Czechach są firmy: Linet, Ton, Hanák nábytek oraz Jitona. Jednym z najważniejszych centrów kształcenia specjalistów branży drzewnej i meblarskiej w Czechach jest Wydział Mebli oraz Wzornictwa na Uniwersytecie Leśnym i Rolniczy im. Mendla w Brnie (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Ústav nabytku a designu), Fot. Magazyn Drzewny najważniejszy periodyk branży drzewnej w Republice Czeskiej, 6

7 Většina nábytku, který Česká republika dováží, pochází z Polska nebo z Číny. Češi dovážejí především levnější a méně kvalitní nábytek a dražší a kvalitnější výrobky exportují hlavně do zemí Západní Evropy. V případě výrobků dovážených z Číny jde především o židle a křesla, v případě výrobků dovážených z Polska o vybavení kuchyní a obývacích pokojů. Je třeba připomenout, že podíl importovaných výrobků na českém trhu s nábytkem neustále roste. V roce 2009 představovaly importované výrobky 33 % a v roce 2014 už 43 % veškerého prodaného nábytku. Podíl importovaného nábytku na českém trhu roste přibližně o 3 4 % ročně. Tento trend mají na svědomí především velké sítě prodejen s nábytkem, které dovážejí levnější a méně kvalitní výrobky. Podle realizovaného průzkumu je pro českého spotřebitele při výběru nábytku rozhodujícím kritériem jeho cena. V posledních letech byl v České republice zaznamenán i velký nárůst prodeje ve velkoplošných prodejnách typu IKEA nebo Jysk. Podíl výrobků koncernu IKEA na počtu nábytkářských výrobků prodaných v České republice vzrostl z 22,8 % na 26 % a podíl výrobků Fot. Internetové stránky Asociace českých nábytkářů nejvýznamnější organizace tohoto odvětví v České republice. Asociace českých nábytkářů vznikla v roce 1997 a v současnosti sdružuje více než 70 firem, sítě Jysk ze 4,5 % na 6,6 %. 60 % trhu s nábytkem v České republice ovládá devět největších prodejců. Zároveň se v této oblasti snižuje podíl menších firem. Čeští nábytkáři exportují především části určené k výrobě nábytku, kovový nábytek, zdravotnický nábytek a křesla. 7

8 Większość mebli importowanych do Republiki Czeskiej pochodzi z Polski oraz Chin. Czesi importują przede wszystkim tańsze oraz gorsze jakościowo meble a produkty droższe i lepszej jakości eksportują głównie do krajów Europy Zachodniej. Chińskie produkty dominują przede wszystkim w sektorze krzeseł oraz foteli. Z Polski importuje się przede wszystkim wyposażenie kuchni oraz salonów. Należy podkreślić, że udział mebli importowanych w całym rynku meblarskim w Republice Czeskiej stale rośnie. W roku 2009 importowane meble stanowiły 33 procent wszystkich sprzedawanych mebli. W roku 2014 odsetek ten wyniósł już 43 procent. Udział importowanych mebli w czeskim rynku rośnie o ok. 3-4% rocznie. Za ten trend odpowiadają przede wszystkim duże sieci salonów meblarskich, które importują meble tańsze i gorszej jakości. Według przeprowadzonych badań najważniejsze znaczenie dla wyboru danego produktu meblarskiego przez czeskiego konsumenta stanowi kryterium ceny. W ostatnich latach w Czechach odnotowano również dość duży wzrost sprzedaży w wielkopowierzchniowych sklepach sieciowych, takich jak np. IKEA albo Jysk. Udział koncernu IKEA w sprzedaży mebli w Czechach wzrósł w ostatnich latach z 22,8% do 26%. W przypadku Fot. Strona internetowa Związku Czeskich Producentów Mebli (Asociace českých nábytkářů) najważniejszej organizacji branżowej w tym kraju. Związek Czeskich Producentów Mebli powstał w roku 1997 i obecnie zrzesza ponad 70 firm, sieci Jysk odnotowano wzrost z 4,5% do 6,6%. Dziewięciu największych sprzedawców mebli w Czachach kontroluje około 60% całości rynku sprzedaży mebli w tym kraju. Jednocześnie zmniejsza się udział mniejszych firm w tym zakresie. 8

9 2. Dřevozpracující a nábytkářský průmysl v Polsku. Polsko je zalesněné přibližně na 30 % svého území. Tímto procentem zalesnění se blíží Německu, Norsku, České republice a také Francii. Stojí za pozornost, že zalesnění polského území se systematicky zvyšuje během posledních desetiletí zde každý rok přibylo přibližně 0,2 0,3 % lesů, takže v ohledu tempa růstu lesních ploch zaujímá Polsko přední místo mezi evropskými státy. V ohledu výnosnosti lesů pak Polsko ostatní evropské státy dokonce převyšuje zatímco v průměru se v Evropě vytěží z 1 hektaru lesa přibližně 107 m3 dřeva, v Polsku je to více než 200 m3. Za pozornost stojí také vysoká komerčnost polských lesů (94 %), což znamená, že jejich značná část může být využita k hospodářským účelům. V oblasti dřevozpracujícího, papírenského a nábytkářského průmyslu se v Polsku rozvíjí především výroba předmětů ze dřeva, slámy a korku (např. řeziva, desek, překližky, stolařských a tesařských výrobků nebo dřevěných obalů), výroba papíru, lepenky a celulózy (např. výrobků z papíru a lepenky) a nábytkářství. Polský dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl zaměstnává přibližně 260 tisíc osob, což je 13,1 % osob zaměstnaných v celém polském průmyslu. Fot. Pixabay. Iwona_Olczyk, CC0 Public Domain. Polsko je jednou z evropských nábytkářských mocností. V tomto výrobním odvětví vznikají téměř 2 % polského HDP. Převážná většina nábytku vyrobeného v Polsku (cca 80 %) se vyváží. V polském nábytkářském odvětví působí více než 20 tisíc firem, které zaměstnávají přes 130 tisíc osob. Převážnou většinu (90 %) dřevozpracujících firem v Polsku představují malé podniky, zaměstnávající kolem 10 pracovníků. Tyto rodinné firmy se nacházejí především v jihovýchodní části Polska. 9

10 2. Przemysł drzewny i meblarski w Polsce. Lesistość w Polsce kształtuje się na poziomie około 30% i jest zbliżona do poziomu lesistości w Niemczech, Norwegii, Republice Czeskiej czy też Francji. Na uwagę zasługuje fakt systematycznej poprawy lesistości w ostatnich dziesięcioleciach średniorocznie przybywa w Polsce około 0,2-0,3% lasów, co daje Polsce miejsce w czołówce państw europejskich pod względem przyrostu powierzchni lasów. Zasobność lasów w Polsce wyróżnia Polskę spośród państw europejskich średnio w Europie na 1 hektar lasów przypada około 107 m3 drzewa, podczas gdy w Polsce ponad 200 m3/ha. Ponadto należy zwrócić uwagę na wysoki poziom komercyjności polskich lasów (94%), co oznacza, iż znaczna ich część może być zużytkowana do celów gospodarczych. Sektor drzewny, papierniczy i meblowy w Polsce obejmuje przede wszystkim produkcję wyrobów z drewna, słomy i korka (w tym produkcję tarcicy, płyt, sklejek, wyrobów stolarskich i ciesielskich, opakowań drewnianych), produkcję papieru, tektury i celulozy (w tym produkcję wyrobów z papieru i tektury) oraz produkcję mebli. Polska stanowi jedną z europejskich potęg w zakresie produkcji mebli a W polskim sektorze drzewnym, papierniczym i meblarskim zatrudnionych jest 260 tys. osób, co daje 13,1-procentowy udział w zatrudnieniu w przemyśle ogółem. Fot. Pixabay. Iwona_Olczyk, CC0 Public Domain. udział tego sektora w polskim PKB wynosi prawie 2% ogólnej jego wartości. Zdecydowana większość mebli produkowanych w Polsce (ok. 80%) trafia na eksport. Przemysł drzewny i meblarski zatrudnia w Polsce ponad osób. Branża meblarska obejmuje ponad firm, które zatrudniają ponad osób. Zdecydowaną większość (90%) firm drzewnych w Polsce stanowią małe zakłady, które zatrudniają około 10 pracowników. Te niewielkie firmy rodzinne znajdujące się przede wszystkim w południowowschodniej części Polski stanowią większość firm przerabiających drewno. 10

11 Také ve světě je Polsko jedním z lídrů v oblasti nábytkářství. Větší množství nábytkářských výrobků se dováží pouze z Číny, Německa a Itálie. Výroba nábytku má v Polsku velice dlouhou tradici. Pro zajímavost uveďme, že v této zemi existují města, v nichž je nábytkářství převažující ekonomickou činností, jako například Twardogóra v Dolním Slezsku nebo Dobrodzień v Opolském vojvodství. Nejvýznamnějším odběratelem polského nábytku je Německo, kam putuje každý čtvrtý kus nábytku vyrobený v Polsku. O rozsahu exportu polského nábytku do Německa výmluvně vypovídá skutečnost, že je téměř stejně velký jako veškerý polský export do Francie. Dalšími odběrateli v pořadí dle velikosti exportu jsou Francie (9 % exportu), Česká republika, Slovensko, Litva, Velká Británie, Švédsko a Nizozemsko. Hodnota exportu polského nábytku (v miliardách eur) , , , , , , ,6 Polské firmy patří mezi přední výrobce nábytku v Evropě. V roce 2012 byl polský nábytek vyvezen do přibližně 140 zemí světa. Jako dodavatel nábytku zaujímá Polsko třetí místo v Evropské unii a jako jeho exportér krásné čtvrté místo na světě. Přibližně 80 % nábytku vyrobeného v Polsku se vyváží. Každý rok probíhá v Poznani Mezinárodní poznaňský veletrh (Międzynarodowe Targi Poznańskie), jehož součástí je i největší dřevozpracovatelská výstava ve středovýchodní Evropě. Fot. Pixabay. Edar, CC0 Public Domain. 11

12 Polska jest również jednym z liderów produkcji meblarskiej na świecie. Więcej produktów meblarskich eksportowanych pochodzi tylko z Chin, Niemczech i Włoch. Tradycje meblarskie w Polsce są bardzo długie a jako ciekawostkę można podać fakt, że w tym kraju istnieją całe miejscowości, w których dominującą działalnością gospodarczą jest produkcja mebli np. dolnośląska Twardogóra czy opolski Dobrodzień. Największym odbiorcą polskich mebli są Niemcy, dokąd wywozi się prawie co czwarty meble produkowany w Polsce. O skali tego zjawiska może świadczyć fakt, iż polski eksport mebli do Niemiec wynosi prawie tyle co całość polskiego eksportu do Francji. Kolejnymi pod względem wielkości kierunkami eksportu polskich mebli są: Francja (9% wartości eksportu), Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Wielka Brytania, Szwecja oraz Holandia. Wartość eksportu polskich mebli (w miliardach euro) , , , , , , ,6 Polscy wytwórcy należą do europejskiej czołówki producentów mebli. W roku 2012 polskie meble były eksportowane do ok. 140 państw świata. Polska jako dostawca mebli znajduje się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, zaś jako eksporter zajmuje wysokie, czwarte miejsce na świecie. Około 80% produkcji polskich mebli trafia na eksport. Co roku w Poznaniu organizowane są Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których odbywa się największa wystawa obróbki drewna w Europie Środkowo- Wschodniej. Fot. Pixabay. Edar, CC0 Public Domain. 12

13 Jedním z největších problémů tohoto odvětví v Polsku je, že polské výrobky se v zahraničí často prodávají pod značkou prodejce, a většina spotřebitelů tedy neví, že kupuje polský výrobek. Většina polských nábytkářských výrobků se na českém trhu prodává pod značkami domácích prodejců. Pouze některé polské firmy (např. Kler, Klose, Paged, Forte, Ludwik Styl) působí na českém trhu pod vlastní značkou. Polští nábytkáři usilují o modernizaci technologií a investují do inovačních systémů. Zavádějí do výroby informační technologie, které výrazně usnadňují koordinaci práce, kontrolu a testování výrobků. Využívají nové technologie, vyhovující požadavkům ochrany životního prostředí. Polský dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl přitahuje pozornost zahraničních investorů. V Polsku existuje několik stovek nábytkářských firem s účastí zahraničního kapitálu. Nejvýznamnější zahraniční investory představují následující firmy: - německé: Pfleiderer, Schieder, Ante-Holtz GmbH, Herlitz, Berthold Group, C+P Moebelsysteme, FIAA G, Steinach, Steinhoff; - švédské: Ikea, Duni, Esselte, Gavekal, Sora Enso, Swedwood, Arctic Paper; - kyperská: Kronospan; Fot. Internetové stránky Polské hospodářské komory nábytkářů (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli) největší organizace tohoto odvětví v Polsku, - španělská: Tompla. 13

14 Jednym z największych problemów tej branży w Polsce jest to, iż polskie produkty bardzo często sprzedawane są jako oznaczone marką sprzedawcy a większość nabywców nie ma świadomości, iż kupuje produkt polski. Większość polskich mebli jest sprzedawanych na czeskim rynku pod markami lokalnych sprzedawców. Jedynie niektóre polskie firmy (np. Kler, Klose, Paged, Forte, Ludwik Styl) działają na czeskim rynku pod własną marką. Polscy producenci starają się unowocześniać procesy technologiczne oraz inwestują w innowacyjne systemy. Włączają do produkcji także technologie informatyczne, które znaczenie ułatwiają skoordynowanie pracy, kontrolę i testy produktów. Zakłady wykorzystują nowe technologie, które są zgodne z wymogami ochrony środowiska. Branża drzewna, papiernicza i meblarska w Polsce jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. W Polsce działa kilkaset spółek z udziałem kapitału zagranicznego zajmujących się produkcją meblarską. Większość inwestorów zagranicznych stanowią następujące firmy: - niemieckie: Pfleiderer, Schieder, Ante-Holtz GmbH, Herlitz, Berthold Group, C+P Moebelsysteme, FIAA G, Steinach, Steinhoff, - szwedzkie Ikea, Duni, Esselte, Gavekal, Sora Enso, Swedwood, Arctic Paper, Fot. Strona internetowa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli największej organizacji branżowej tego typu w Polsce, - cypryjska: Kronospan, - hiszpańska Tompla. 14

15 Dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl má v Polsku velmi dobré vyhlídky, které vyplývají především z: - dlouholetých zkušeností v oblasti zahraničního obchodu a schopnosti splňovat vysoké kvalitativní a technické požadavky zahraničního trhu; - blízkých odbytišť na území západní Evropy; - neustálého zdokonalování vzornictví a designu firemních značek; - otevřenosti vůči zahraničním investicím; - bohatých výrobních zkušeností pracovníků; - relativně nízkých výrobních nákladů; - blízké a zároveň i bohaté surovinové základny; - dynamicky se rozvíjejícího domácího trhu. Fot. Polský dřevozpracující, papírenský a nábytkářský průmysl přitahuje pozornost zahraničních investorů. V Polsku existuje několik stovek nábytkářských firem s účastí zahraničního kapitálu. Fot. 15

16 Perspektywy rozwoju branży drzewnej, papierniczej i meblarskiej w Polsce są bardzo dobre i wynikają przede wszystkim z: - wieloletniego doświadczenia w handlu zagranicznym i zdolności spełniania wysokich wymagań jakościowych i technicznych tych rynków; - bliskości chłonnych rynków Europy Zachodniej; - ciągłego doskonalenia wzornictwa i budowy wizerunku marek firmowych; - otwartości na inwestycje zagraniczne; - doświadczenia produkcyjnego pracowników - relatywnie niskich kosztów produkcji, - bliskości i zasobności bazy surowcowej zarówno, - dynamicznie rozwijającego się rynku krajowego. Fot. Branża drzewna, papiernicza i meblarska w Polsce jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. W Polsce działa kilkaset spółek z udziałem kapitału zagranicznego zajmujących się produkcją meblarską. Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. 16

17 3. Největší veletrhy a výstavy dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu v České republice. Dřevozpracující průmysl a lesnictví: duben Dřevo a stavby v Brně, září ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích, FOR WOOD v Praze, FOR HABITAT v Praze, FOR OFFICE v Praze, duben MOBITEX v Brně, říjen FOR GASTRO & HOTEL v Praze, FOR INTERIOR v Praze, MODERNÍ DŮM A BYT v Plzni, říjen WOOD-TEC v Brně, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA OLOMOUC, Nábytek a vybavení interiérů: únor TOP GASTRO & HOTEL v Praze, STAVÍME BYDLÍME v Hodoníně, březen BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY v Praze, Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. FOR FURNITURE v Praze, 17

18 3. Największe imprezy targowe i wystawiennicze branży drzewnej i meblarskiej w Republice Czeskiej. Przemysł drzewny i leśnictwo: kwiecień Dřevo a stavby w Brnie, wrzesień ZEMĚ ŽIVITELKA w Czeskich Budziejowicach, FOR WOOD w Pradze, FOR HABITAT w Pradze, FOR OFFICE w Pradze, kwiecień MOBITEX w Brnie, październik FOR GASTRO & HOTEL w Pradze, FOR INTERIOR w Pradze, MODERNÍ DŮM A BYT w Pilźnie, październik WOOD-TEC w Brnie, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA OLOMOUC, Meble i wyposażenie wnętrz: luty TOP GASTRO & HOTEL w Pradze, STAVÍME - BYDLÍME w Hodoninie, marzec BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY w Pradze, Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. FOR FURNITURE w Pradze, 18

19 3. Největší veletrhy a výstavy dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu v Polsku. Dřevozpracující průmysl a lesnictví: březen LAS-EXPO Veletrh dřevozpracujícího průmyslu a hospodaření s lesními zdroji v Kielcích duben Veletrh stavebnictví, instalací a vybavení interiérů (Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz) v Gliwicích HOME DECOR Veletrh vybavení a úpravy interiérů (Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz) v Poznani NÁBYTEK POLSKO Veletrh nábytku (MEBLE POLSKA Targi Mebli) v Poznani SilesiaINTERIOR Veletrh vybavení interiérů (Targi Wyposażenia Wnętrz) v Sosnovci LUBDREW Dřevozpracovatelský veletrh v Lublinu červen PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Mezinárodní veletrh zařízení a technologií k výrobě a využití pelet a briket v Bydgoszczi září MEZINÁRODNÍ LESNICKÝ VELETRH v Rogowě říjen DREMA Mezinárodní veletrh strojů a nástrojů pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl v Poznani Nábytek a vybavení interiérů: Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. únor Veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Zelené Hoře Drzonkowě 19

20 Przemysł drzewny i leśnictwo: marzec LAS-EXPO - Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi w Kielcach, kwiecień LUBDREW - Targi Obróbki Drewna w Lublinie, czerwiec PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO - Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu w Bydgoszczy, Meble i wyposażenie wnętrz: luty Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Drzonkowie. Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz w Gliwicach HOME DECOR - Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz w Poznaniu MEBLE POLSKA - Targi Mebli w Poznaniu SilesiaINTERIOR - Targi Wyposażenia Wnętrz w Sosnowcu wrzesień MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE w Rogowie październik DREMA - Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego w Poznaniu, Fot. Pixabay. CC0 Public Domain. 20

21 Nábytek a vybavení interiérů: březen NOVÝ DŮM, NOVÝ BYT Veletrh bydlení (NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE Targi Mieszkaniowe) ve Varšavě EUROGASTRO Mezinárodní gastronomický veletrh ve Varšavě EXPO DOM Podkarpatský veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Řešově Čenstochovský veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Čenstochové TVŮJ DŮM Mezinárodní veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Bílsku-Bělé květen Podhalaňský veletrh stavebnictví, vytápění a vybavení interiérů v Nowém Targu Tyšský veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Tychách Veletrh vybavení pro gastronomii, obchody a kanceláře (Targi Wyposażenia Gastronomii, Sklepów i Biur) v Zelené Hoře EXPO Katowice Veletrh stavebnictví, instalací a interiérů v Katovicích AMIA Veletrh dřevozpracovatelských technologií a nábytkářství v Ostrodě červen FESTIVAL INTERIÉRŮ Veletrh řešení a vybavení interiérů v Krakově září Mezinárodní nábytkářský veletrh v Ostrodě EXPOBUD Stavebnictví, interiéry, salon vytápění v Gliwicích Invest-Hotel Veletrh vybavení hotelů v Poznani PODZIM Mezinárodní veletrh stavebnictví a vybavení interiérů v Bílsku -Bělé ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ Veletrh vybavení interiérů v Lublinu říjen FURNICA Mezinárodní veletrh komponent k výrobě nábytku (Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli) v Poznani VŠECHNO PRO DŮM Veletrh řešení a vybavení interiérů ve Štětíně WorldHotel Mezinárodní veletrh vybavení ubytovacích objektů ve Varšavě listopad HORECA Mezinárodní veletrh vybavení hotelů a gastronomie (Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii) v Krakově 21

22 Meble i wyposażenie wnętrz: marzec NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE - Targi Mieszkaniowe w Warszawie EUROGASTRO - Międzynarodowe Targi Gastronomiczne w Warszawie EXPO DOM - Podkarpackie Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz w Rzeszowie CTB Wiosna - Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Częstochowie TWÓJ DOM - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Bielsku-Białej maj Podhalańskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz w Nowym Targu Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 2015 w Tychach Targi Wyposażenia Gastronomii, Sklepów i Biur SAS w Zielonej Górze EXPO Katowice - Targi Budownictwa, Instalacji i Wnętrz w Katowicach AMIA - Targi Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli w Ostródzie czerwiec wrzesień Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie EXPOBUD - Budownictwo, Wnętrza, Salon Technik Grzewczych w Gliwicach Invest-Hotel - Targi Wyposażenia Hoteli w Poznaniu JESIEŃ - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Bielsku-Białej ARANŻACJE - Targi Wyposażenia Wnętrz w Lublinie październik FURNICA - Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli w Poznaniu WSZYSTKO DLA DOMU - Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz w Szczecinie WorldHotel - Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych w Warszawie listopad HORECA - Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii w Krakowie. FESTIWAL WNĘTRZ - Targi aranżacji i wyposażenia wnętrz w Krakowie 22

23 Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim odnawialne źródła energii, branża budowlana

Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim odnawialne źródła energii, branża budowlana Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polskoczeskim odnawialne źródła energii, branża budowlana Projekt Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce je spolufinancován

Bardziej szczegółowo

Gospodarcza i ekonomiczna sytuacja przemysłu drzewnego i jego przyszłość. Dowejko Norbert

Gospodarcza i ekonomiczna sytuacja przemysłu drzewnego i jego przyszłość. Dowejko Norbert Gospodarcza i ekonomiczna sytuacja przemysłu drzewnego i jego przyszłość Dowejko Norbert 1 Zasoby surowca drzewnego w Polsce Rozwój sektora drzewnego, papierniczego i meblarskiego w znacznym stopniu uzależniony

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov.

Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach LOGO. Projekty Miast Partnerskich. Kalety Vitkov 2010-2014. www.kalety.pl. www.vitkov. Polsko czeskie spotkania europejskie w Kaletach Projekty Miast Partnerskich Kalety Vitkov www.kalety.pl 2010-2014 www.vitkov.info LOGO Listopad 2010 - czerwiec 2011 Projekt Zwyczaje i obyczaje (Zvyky a

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF]

Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF] Handel zagraniczny meblami drewnianymi Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni, meble do siedzenia, meble

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Stelmet S.A. informacje o Spółce Jeleniów / Warszawa, 26 marca 2008

Stelmet S.A. informacje o Spółce Jeleniów / Warszawa, 26 marca 2008 Stelmet S.A. informacje o Spółce Jeleniów / Warszawa, 26 marca 2008 Grupa Stelmet ( Stelmet, Spółka ) jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentów drewnianej architektury ogrodowej,

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa,

Działalność i strategia rozwoju. Konferencja prasowa Warszawa, Działalność i strategia rozwoju Konferencja prasowa Warszawa, 26.03.2008 Zastrzeżenie enie prawne Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi publicznej oferty nabycia papierów

Bardziej szczegółowo

Rynki Europy Wschodniej 2013

Rynki Europy Wschodniej 2013 Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers Wrzesień 2013 Rynki Europy Wschodniej 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013 KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2013 DATA MIEJSCE NAZWA TARGÓW ORGANIZATOR STRONA WWW STYCZEŃ 29.01-01.02. Poznań BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej

Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Rozwój Szczecineckiego Klastra Meblowego a perspektywa rozwoju branży drzewno-meblarskiej Maciej Dzierżanowski Ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Moderator Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014

KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014 KALENDARZ TARGOWYCH IMPREZ BUDOWLANYCH 2014 DATA MIEJSCE NAZWA TARGÓW ORGANIZATOR STRONA WWW STYCZEŃ 25-26.01 Warszawa XLIV Targi Mieszkaniowe NOWY DOM, NOWE Murator Expo Sp. z o. o. MIESZKANIE 2014 29.01-01.02

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ DREMA FURNICA 2013

PROGRAM WYDARZEŃ DREMA FURNICA 2013 PROGRAM WYDARZEŃ DREMA FURNICA 2013 Poniedziałek, 15.04 11:00 III Ogólnopolska Konferencja z cyklu EFEKTYWNY TARTAK Sala zielona Hol Wschodni NASZE CENNE DREWNO Ramowy program konferencji: Blok I Ceny

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Polskie meble na rynku niemieckim DLA

Polskie meble na rynku niemieckim DLA Polskie meble na rynku niemieckim DLA Miliony euro Miliony euro Eksport mebli z Polski i z Niemiec 1 9 Eksport mebli z Polski i z Niemiec 1% 9% 8 8% 7 7% 6 6% 12 1 8 6 4 2 Import mebli do Polski i do Niemiec

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Branża meblarska w Izraelu 2015-12-21 00:57:40

Branża meblarska w Izraelu 2015-12-21 00:57:40 Branża meblarska w Izraelu 2015-12-21 00:57:40 2 Pomimo globalnego kryzysu, odbijającego się poważnie na silnie związanej ze światowymi rynkami izraelskiej gospodarce w ogóle, a na skierowanej w znacznej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU EKSPORTU

PLAN ROZWOJU EKSPORTU 1 PLAN ROZWOJU EKSPORTU Przygotowane przez: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego sp. z.o.o. w Gdańsku www.bdi.info.pl SPIS TREŚCI (roboczy) 1. Wstęp 2. Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa. 3.Informacje

Bardziej szczegółowo

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli 2011 Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010 Producent drewnianej galanterii ogrodowej Lipiec 2010 Profil działalności Werth-Holz S.A. jest producentem drewnianej galanterii ogrodowej; Działalność spółki polega na przetworzeniu zakupionego surowca

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí turistika, léčebné pobyty

Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí turistika, léčebné pobyty Možnosti provozování hospodářské činnosti v polsko-českém pohraničí turistika, léčebné pobyty Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim - turystyka, wyjazdy lecznicze)

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2016 ROKU Lubsko, 14 kwietnia 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Gorzelnie rolnicze w Polsce w zdecydowanej większości nastawione są na produkcję spirytusu surowego na potrzeby przemysłu paliwowego.

Bardziej szczegółowo

Departament Innowacji i Przemysłu

Departament Innowacji i Przemysłu Departament Innowacji i Przemysłu 2 CHARAKTERYSTYKA SEKTORA PRZEMYSŁ DRZEWNY w 2011 r. Udział w produkcji całego przemysłu przetwórczego - 7,5 %. Zatrudnienie - ok. 220 tys. osób. Wartość produkcji sprzedanej

Bardziej szczegółowo

POLISH WINDOWS AND DOORS ASSOCIATION MEMBERS CATALOG

POLISH WINDOWS AND DOORS ASSOCIATION MEMBERS CATALOG POLISH WINDOWS AND DOORS ASSOCIATION MEMBERS CATALOG Jakie loga dokładnie? POLSKIE OKNA I DRZWI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW Spotkania biznesowe skupia największe firmy z branży stolarki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

FORUM CZYSTEJ ENERGII

FORUM CZYSTEJ ENERGII FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 27-30 października 2008 Międzynarodowe Targi Poznańskie Szwedzki rynek peletdostępność surowca Magdalena Składanowska Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza www.psig.com.pl O czym

Bardziej szczegółowo

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi firmami WOOD-TEC Brno października 2009

Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi firmami WOOD-TEC Brno października 2009 Spotkania kooperacyjne z zagranicznymi firmami WOOD-TEC 2009 - Brno 21-22 października 2009 program b2fair w ramach międzynarodowych targów branży drzewnej WOOD-TEC w Brnie Enterprise Europe Network i

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kalendarium targów: Kontakt. POLAGRA - PREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa 2014-01-30 2014-02-02

Kalendarium targów: Kontakt. POLAGRA - PREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa 2014-01-30 2014-02-02 Kalendarium targów: POLAGRA - PREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa 2014-01-30 2014-02-02 ARENA DESIGN Europejski Design dla Biznesu 2014-02-18 2014-02-21 HOME DECOR Targi Wnętrz 2014-02-18

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do czyli podróż z trzema pretekstami

Zapraszam Państwa do czyli podróż z trzema pretekstami Zapraszam Państwa do czyli podróż z trzema pretekstami 7 Brno = targi, targi = Brno Miasto Brno 8 Brno = drugie co do wielkości miasto w RCz Tradycyjnie przemysłowe i uniwersyteckie Miasto nauki Miasto

Bardziej szczegółowo

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ

LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Leasing barometrem polskiej gospodarki czy już widać oznaki ożywienia? LEASING PRZYSPIESZA ROZWÓJ Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 24 lipca 2013 Dane wykorzystane w prezentacji

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA LUBIĘCIN

ZIELONA GÓRA LUBIĘCIN Stelmet Stelmet jest największym w Polsce i największym w Europie producentem drewnianej architektury ogrodowej Główne zakłady produkcyjne: Zielona Góra (w tym Zakład Pellet), Jeleniów, Lubięcin. ZIELONA

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH w projekcie:

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH w projekcie: ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH w projekcie: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Sektor odzieżowy :38:49

Sektor odzieżowy :38:49 Sektor odzieżowy 2015-12-20 21:38:49 2 Według danych Włoskiej Federacji Przemysłu Odzieżowego i Modowego, Sistema Moda Italia, sektor w 2013 roku wychodził z kryzysu. Obroty spadały nieznacznie - w sumie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Produkcyjny Wyrób Mebli i Trumien Roman Stencel ul. Lęborska 35 83-340 Sierakowice fax: 058 69-94-24 Sierakowice, 02.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie Planu

Bardziej szczegółowo

Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43

Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43 Rekordowa ilość polskich wystawców na ANUGA 2015 w Kolonii 2015-10-16 16:14:43 2 W tegorocznej edycji targów wystawiało się ponad 7 000 wystawców ze 108 krajów, w tym 170 z Polski. Na stoisku Agencji Rynku

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo