Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA OGÓ EM. Na koniec kwietnia 2002 roku zad u enie Skarbu Pa stwa (SP) wynios o ,5 mln z (tj. ok. 76,6 mld USD w przeliczeniu po kursie z dnia r.: 1USD = 3,9802 PLN). W porównaniu z ko cem marca 2002 roku zad u enie to spad o o 4 560,9 mln z, tj. o 1,5%. Podstawowymi sk adnikami zad u enia SP by y: 1) Skarbowe Papiery Warto ciowe (SPW) emitowane w kraju i za granic cznie ,1 mln z (tj. ok. 55,6 mld USD),co stanowi o ok. 72,6 % d ugu SP ogó em, w tym: krajowe SPW ,0 mln z (tj. ok. 49,1 mld USD), zagraniczne SPW ,1 mln z (tj. ok. 6,5 mld USD); 2) kredyty zagraniczne ,8 mln z (tj. ok. 19,0 mld USD), co stanowi o ok. 24,8 % d ugu SP ogó em; 3) pozosta e zad u enie krajowe SP (m.in. zobowi zania z tytu u niepodwy szania p ac w sferze bud etowej, zobowi zania wymagalne) wynios o 7 995,6 mln z (tj. ok. 2,0 mld USD), co stanowi o ok. 2,6% d ugu SP ogó em. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji (wg nomina u, w mln z ) struktura struktura zmiana zmiana Wyszczególnienie - - w % w % w mln z w % w mln z w% Zad u enie Skarbu Pa stwa , ,4 100,0% ,5 100,0% ,9-1,5% ,0 7,4% I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa , ,8 66,2% ,7 66,7% ,1-0,8% ,3 9,9% 1. D ug z tytu u SPW , ,8 63,6% ,0 64,1% ,8-0,8% ,7 11,0% 1.1. Rynkowe SPW , ,2 57,8% ,2 58,5% -560,0-0,3% ,3 12,3% - bony skarbowe , ,6 13,5% ,2 14,3% 1 797,5 4,3% 8 432,5 23,9% - obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy , ,5 44,2% ,0 44,1% ,5-1,7% ,7 9,0% 1.2. Obligacje oszcz dno ciowe 6 058, ,2 2,1% 6 740,1 2,2% 106,9 1,6% 681,8 11,3% 1.3. Nierynkowe SPW , ,4 3,7% ,8 3,4% ,7-9,1% -898,4-8,0% 2. Pozosta e zad u enie Skarbu Pa stwa 8 980, ,0 2,6% 7 995,6 2,6% -146,3-1,8% -984,4-11,0% II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa , ,6 33,8% ,9 33,3% ,8-2,8% 2 592,8 2,6% 1. D ug z tytu u SPW , ,3 8,7% ,1 8,5% -804,2-3,0% 2 677,7 11,5% 2. D ug z tytu u kredytów , ,3 25,1% ,8 24,8% ,5-2,7% -84,9-0,1% ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium rezydenta (wg nomina u - w mln z ) struktura struktura zmiana zmiana Wyszczególnienie - - w % w % w mln z w % w mln z w% Zad u enie Skarbu Pa stwa , ,4 100,0% ,5 100,0% ,9-1,5% ,0 7,4% I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa , ,9 58,9% ,1 58,2% ,7-2,7% ,4 6,1% (wobec rezydentów) 1. D ug z tytu u SPW , ,8 56,3% ,4 55,5% ,4-2,8% ,4 7,1% 1.1. Rynkowe SPW , ,2 50,4% ,6 49,9% ,6-2,5% ,0 8,1% - bony skarbowe , ,0 13,3% ,1 14,1% 1 808,1 4,4% 8 563,1 25,0% - obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy , ,9 36,0% ,6 34,8% ,3-4,6% 2 538,8 2,4% - obligacje skarbowe typu Brady i wyemitowane na rynek 2 840, ,3 1,2% 3 121,8 1,0% -513,5-14,1% 281,1 9,9% zagraniczny 1.2. Obligacje oszcz dno ciowe 6 058, ,2 2,1% 6 740,1 2,2% 106,9 1,6% 681,8 11,3% 1.3. Obligacje nierynkowe , ,4 3,7% ,8 3,4% ,7-9,1% -898,4-8,0% 2. Pozosta e zad u enie Skarbu Pa stwa 8 978, ,1 2,6% 7 974,7 2,6% -146,3-1,8% ,9-11,2% II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa , ,6 41,1% ,4 41,8% 373,9 0,3% ,6 9,2% (wobec nierezydentów) 1. D ug z tytu u SPW , ,3 16,0% ,7 17,1% 2 493,4 5,0% ,0 26,2% 1.1. Rynkowe SPW , ,3 16,0% ,7 17,1% 2 493,4 5,0% ,0 26,2% - bony skarbowe 932,6 812,7 0,3% 802,0 0,3% -10,6-1,3% -130,6-14,0% - obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy , ,7 8,3% ,4 9,3% 2 794,8 10,9% 8 526,9 43,0% - obligacje skarbowe typu Brady i wyemitowane na rynek , ,0 7,5% ,3 7,5% -290,8-1,3% 2 396,6 11,7% zagraniczny 2. D ug z tytu u kredytów , ,3 25,1% ,8 24,8% ,5-2,7% -84,9-0,1% 3. Pozosta e zad u enie Skarbu Pa stwa 1,4 20,9 0,0% 20,9 0,0% 0,0 0,0% 19,5 1424,1%

2 II. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA WG KRYTERIUM MIEJSCA EMISJI. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa wg kryterium miejsca emisji. Na koniec kwietnia 2002 r. zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa (wg kryterium miejsca emisji) wynios o ,7 mln z i spad o w stosunku do ko ca marca 2002 r. o 1 637,1 mln z (tj. o 0,8%). W kwietniu 2002 r. w porównaniu z marcem 2002 r. w zad u eniu krajowym SP zasz y nast puj ce zmiany: Zad u enie krajowe SP wed ug instrumentów (tablica 3): 1) wzrost zad u enia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu sta ym o 74,4 mln z, tj. o 0,1% oraz spadek zad u enia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu zmiennym o 2 431,9 mln z, tj. o 9,4% - m.in. w wyniku przedterminowego wykupu raty kapita owej obligacji nominowanych w USD 01. Udzia zad u enia w obligacjach rynkowych w d ugu krajowym spad z 66,8% do 66,2%. W kwietniu 2002 r. rozpocz to emisj nowego instrumentu o oprocentowaniu sta ym i terminie zapadalno ci 20 lat. Wprowadzenie nowej obligacji ma na celu: rozwój krajowego rynku SPW; ustanowienie benchmarku dla d ugoterminowych stóp procentowych w Polsce; wyd u enie redniej zapadalno ci d ugu Skarbu Pa stwa oraz jego duration. 2) wzrost zad u enia w bonach skarbowych o 1 797,5 mln z, tj. o 4,3%, przy równoczesnym wzro cie udzia u tych instrumentów w zad u eniu krajowym z 20,4% do 21,5%; 3) wzrost zad u enia w obligacjach oszcz dno ciowych o 106,9 mln z, tj. o 1,6%, przy równoczesnym wzro cie udzia u tych obligacji w zad u eniu krajowym z 3,2% do 3,3%; 4) spadek zad u enia w obligacjach nierynkowych o 1 037,7 mln z ; tj. o 9,1%; równocze nie zmniejszy si udzia tych instrumentów w d ugu krajowym z 5,6% do 5,1%; 5) spadek pozosta ego zad u enia krajowego SP o 146,3 mln z, tj. o 1,8%, przy równoczesnym spadku udzia u tego d ugu w d ugu krajowym z 4,0% do 3,9%. Zad u enie krajowe SP wed ug podmiotów 2 (tablica 4): 1) spadek zad u enia wobec NBP o 2 948,9 mln z, tj. o 18,0%, przy równoczesnym spadku udzia u tego d ugu w zad u eniu krajowym z 8,0% do 6,6%; 2) spadek zad u enia wobec banków komercyjnych o 2 229,5 mln z, tj. o 3,3%, przy jednoczesnym spadku udzia u tego sektora w d ugu krajowym z poziomu 33,1% do 32,3%; 3) wzrost zad u enia wobec krajowego sektora pozabankowego o 757,2 mln z, tj. o 0,8%, przy równoczesnym spadku udzia u tego sektora w d ugu krajowym z 46,0% do 46,8%; 4) wzrost zad u enia z tytu u SPW wyemitowanych na rynek krajowy w portfelu inwestorów zagranicznych o 2 784,2 mln z, tj. o 10,6%; jednocze nie wzrós udzia tego d ugu w zad u eniu krajowym z 12,9% do 14,3%; Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa wg kryterium miejsca emisji. Wed ug danych wst pnych na koniec kwietnia 2002 r. zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa (wg kryterium miejsca emisji) (tablica 3 i 6) wynios o ,7 mln USD i wzros o w stosunku do ko ca marca 2002 r. o 229,9 mln USD (tj. o 0,9%). Zmiana ta by a wypadkow : 1) zaci gni cia nowych kredytów w wysoko ci 34,0 mln USD; 2) sp aty kredytów w wysoko ci 294,2 mln USD; 3) sp aty raty kapita owej od cz ci obligacji typu Brady w wysoko ci 24,9 mln USD; 4) wzrostu zad u enia o 515,0 mln USD w wyniku deprecjacji dolara USA w stosunku do innych walut, w których nominowana jest cz zad u enia zagranicznego SP. W uj ciu z otowym zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa spad o w stosunku do ko ca marca 2002 r. o 2 923,8 mln z (tj. o 2,8%) do poziomu ,9 mln z. III. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA WG KRYTERIUM REZYDENTA. (tablica 2 i 7) W porównaniu z ko cem marca 2002 r. w kwietniu 2002 r.: 1) zad u enie krajowe SP (wobec rezydentów) spad o o 4 934,7 mln z, tj. o 2,7% do poziomu ,1 mln z, 2) zad u enie zagraniczne SP (wobec nierezydentów) wzros o o 373,9 mln z, tj. o 0,3% do poziomu ,4 mln z.; równocze nie jego udzia w d ugu SP wzrós z 41,1% do 41,8% na koniec kwietnia 2002 r. IV. REDNI OKRES ZAPADALNO CI I DURACJA RYNKOWYCH SPW NOMINOWANYCH W Z OTYCH WYEMITOWANYCH NA RYNKU KRAJOWYM Na koniec kwietnia 2002 r. redni okres zapadalno ci rynkowych skarbowych papierów warto ciowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniós 2,62 lat wobec 2,60 lat w marcu 2002 r. Dla poszczególnych rodzajów rynkowych papierów warto ciowych rednia zapadalno wynios a (w latach): 1) obligacje rynkowe 3,32 (3,27 w marcu); 2) bony skarbowe 0,55 (0,57 w marcu). W okresie marzec kwiecie 2002 r. duracja dla rynkowych SPW wzros a z 1,90 lat do 1,92 lat i wynios a odpowiednio dla: 1) obligacji rynkowych 2,38 (2,33 w marcu); 2) bonów skarbowych 0,54 (0,57 w marcu). 1 Dane za kwiecie s danymi wst pnymi. Dane za poprzednie okresy zosta y uaktualnione, ponadto dane dotycz ce przedp at na samochody i zobowi za wymagalnych sporz dzane s na podstawie informacji kwartalnych. 2 Podzia uwzgl dnia przep ywy finansowe mi dzy sektorami. 2

3 ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg nomina u Struktura d ugu ogó em wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % d ug krajowy ,1 46,9% ,2 51,0% ,2 50,9% ,6 54,7% ,4 65,2% ,8 66,2% ,7 66,7% d ug zagraniczny ,6 53,1% ,7 49,0% ,1 49,1% ,2 45,3% ,1 34,8% ,6 33,8% ,9 33,3% Struktura d ugu ogó em wg kryterium rezydenta XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % d ug krajowy ,9 49,7% ,9 48,8% ,1 58,9% ,9 58,9% ,1 58,2% dlug zagraniczny ,4 50,3% ,0 51,2% ,8 41,1% ,5 41,1% ,4 41,8% Struktura d ugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % d ug rynkowy ,6 57,8% ,0 60,6% ,1 72,4% ,2 80,5% ,9 85,8% ,2 87,2% ,2 87,6% dlug nierynkowy ,4 42,2% ,2 39,4% ,1 27,2% ,1 18,2% ,6 11,0% ,4 9,6% ,4 9,0% obligacje oszcz dno ciowe ,0 0,4% 1 953,4 1,3% 6 058,3 3,3% 6 633,2 3,2% 6 740,1 3,3% redni okres zapadalno ci i duracja krajowych rynkowych SPW nominowanych w z (wed ug nomina u) wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 zmiana zmiana zmiana zmiana zmiana zmiana XII'98-XII'97 XII'99-XII'98 XII'00-XII'99 XII'01-XII'00 III'02-XII'01 III'02-XII'01 w latach w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % redni okres zapadalno ci - SPW rynkowe 1,52 1,71 12,8% 2,47 44,2% 2,58 4,5% 2,51-2,5% 2,60 3,6% 2,62 4,2% obligacje 2,73 2,54-7,0% 3,27 28,8% 3,13-4,1% 3,12-0,3% 3,27 4,6% 3,32 6,4% bony skarbowe 0,47 0,43-7,1% 0,36-15,8% 0,34-5,5% 0,52 49,6% 0,57 11,0% 0,55 6,5% duracja - SPW rynkowe ,55-1,69 9,3% 1,75 3,7% 1,90 8,4% 1,92 9,3% obligacje ,04-2,05 0,7% 2,13 4,0% 2,33 9,4% 2,38 11,6% bony skarbowe ,35-0,34-3,9% 0,51 49,0% 0,57 12,0% 0,54 7,4% Struktura rodzajowa d ugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % obligacje rynkowe o oprocentowaniu sta ym ,0 15,8% ,2 22,9% ,1 39,1% ,8 51,7% ,0 52,7% ,3 54,2% ,7 54,7% obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym ,9 11,0% ,9 13,8% ,9 13,3% ,1 12,8% ,3 14,0% ,3 12,6% ,4 11,5% obligacje oszcz dno ciowe ,0 0,4% 1 953,4 1,3% 6 058,3 3,3% 6 633,2 3,2% 6 740,1 3,3% bony skarbowe ,7 31,0% ,9 23,9% ,2 20,0% ,3 16,1% ,6 19,0% ,6 20,4% ,2 21,5% pozosta e zad u enie, w tym: ,4 42,2% ,2 39,4% ,1 27,2% ,1 18,2% ,6 11,0% ,4 9,6% ,4 9,0% - obligacje nierynkowe ,5 26,7% ,6 23,2% ,0 11,3% ,8 9,3% ,1 6,1% ,4 5,6% ,8 5,1% Struktura podmiotowa d ugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % krajowy sektor bankowy, w tym: ,6 57,0% ,4 45,7% ,1 41,8% ,9 41,1% ,4 38,9% - NBP ,3 14,4% ,6 11,5% ,0 9,8% ,7 8,0% ,8 6,6% - banki komercyjne ,2 42,7% ,8 34,2% ,1 32,0% ,1 33,1% ,6 32,3% krajowy sektor pozabankowy, w tym: ,8 37,6% ,2 42,2% ,6 47,0% ,6 46,0% ,8 46,8% - d ug z tytu u SPW ,1 26,3% ,6 34,3% ,2 42,6% ,5 42,3% ,1 43,1% SPW u inwestorów zagranicznych 7 200,7 5,3% ,0 12,2% ,1 11,2% ,3 12,9% ,5 14,3% 3

4 ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji w uk adzie wg instrumentów (nomina, mln z ) Tablica 3 struktura struktura zmiana zmiana IV' III'2002 IV' XII'2001 w % w % w mln z w % w mln z w % Zad u enie Skarbu Pa stwa , ,4 100,0% ,5 100,0% ,9-1,5% ,0 7,4% I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa , ,8 66,2% ,7 66,7% ,1-0,8% ,3 9,9% 1. D ug z tytu u SPW , ,8 63,6% ,0 64,1% ,8-0,8% ,7 11,0% 1.1. Rynkowe SPW , ,2 57,8% ,2 58,5% -560,0-0,3% ,3 12,3% bony skarbowe , ,6 13,5% ,2 14,3% 1 797,5 4,3% 8 432,5 23,9% obligacje rynkowe , ,5 44,2% ,0 44,1% ,5-1,7% ,7 9,0% obligacje rynkowe o oprocentowaniu sta ym , ,3 35,9% ,7 36,5% 74,4 0,1% ,6 14,0% obligacje 2-letnie zerokuponowe , ,5 8,9% ,3 8,9% -459,1-1,7% 5 080,5 23,1% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat , ,3 18,5% ,9 19,2% 1 331,6 2,3% 6 570,0 12,7% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 384,8 536,5 0,2% 550,1 0,2% 13,6 2,5% 165,4 43,0% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym 9 049, ,3 4,0% ,3 4,1% 0,0 0,0% 3 318,8 36,7% obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym ,0-400,0-400,0 - obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane 1) 1 877, ,6 0,4% 0,0 0,0% ,6-100,0% ,1-100,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076, ,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje 4-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076, ,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076, ,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076, ,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym , ,3 8,3% ,4 7,7% ,9-9,4% ,9-10,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym 8 061, ,9 2,3% 7 116,5 2,3% 22,6 0,3% -944,9-11,7% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 9 356, ,6 3,2% 9 851,6 3,2% 0,0 0,0% 495,5 5,3% obligacje nominowane w USD'01 2) 8 530, ,7 2,9% 6 388,2 2,1% ,5-27,8% ,5-25,1% Obligacje oszcz dno ciowe 6 058, ,2 2,1% 6 740,1 2,2% 106,9 1,6% 681,8 11,3% obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe 5 168, ,8 1,8% 5 755,6 1,9% 85,8 1,5% 587,0 11,4% obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 889,6 963,4 0,3% 984,5 0,3% 21,1 2,2% 94,8 10,7% 1.3. Nierynkowe SPW , ,4 3,7% ,8 3,4% ,7-9,1% -898,4-8,0% obligacje restrukturyzacyjne 6 148, ,1 2,0% 6 138,1 2,0% 0,0 0,0% -9,9-0,2% obligacje na zwi kszenie funduszy w asnych BG 795,2 785,0 0,3% 785,0 0,3% 0,0 0,0% -10,1-1,3% obligacje nominowane w USD' , ,4 1,5% 3 478,7 1,1% ,7-23,0% -878,3-20,2% 2. Pozosta e zad u enie krajowe SP 8 980, ,0 2,6% 7 995,6 2,6% -146,3-1,8% -984,4-11,0% przedp aty na samochody 3) 3,6 3,6 0,0% 3,6 0,0% 0,0 0,0% 0,0-0,1% zobowi zania wymagalne 3) 4) 728,0 415,7 0,1% 415,7 0,1% 0,0 0,0% -312,3-42,9% zobowiazania z tytu u niepodwy szania p ac w sferze bud et , ,0 2,3% 7 025,5 2,3% -148,5-2,1% -311,6-4,2% zobowi zania wobec zwi zków zawodowych 5) 7,1 103,1 0,0% 5,3 0,0% -97,8-94,9% -1,8-25,4% zad u enie Funduszu Pracy 6),3 445,6 0,1% 545,6 0,2% 100,0 22,4% -358,7-39,7% II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa , ,6 33,8% ,9 33,3% ,8-2,8% 2 592,8 2,6% 1. D ug z tytu u SPW , ,3 8,7% ,1 8,5% -804,2-3,0% 2 677,7 11,5% obligacje typu Brady , ,0 5,4% ,1 5,3% -713,9-4,3% -123,7-0,8% obligacje zagraniczne 7 229, ,3 3,3% ,9 3,3% -90,3-0,9% 2 801,4 38,7% 2. D ug z tytu u kredytów , ,3 25,1% ,8 24,8% ,5-2,7% -84,9-0,1% Klub Paryski , ,7 21,4% ,5 21,1% ,2-3,2% -721,2-1,1% Mi dzynarodowe Instytucje Finansowe 9 795, ,4 3,4% ,6 3,4% -11,8-0,1% 629,8 6,4% w tym: Bank wiatowy 6 934, ,2 2,3% 7 043,8 2,3% -96,3-1,3% 109,8 1,6% pozosta e 759,1 778,2 0,3% 765,6 0,3% -12,6-1,6% 6,5 0,9% Kurs przyj ty do oblicze (1PLN/1USD) 3,9863 4,1321-3, , ,0061-1) w dniach 30 wrze nia oraz 29 grudnia 1999 r. nast pi a konwersja obligacji konwersyjnej, obligacji w USD na wykup obligacji Brady '97 i '98, zobowi za d ugoterminowych wobec NBP oraz obligacji na wdro enie umowy z Klubem Londy skim na obligacje rynkowe; w listopadzie i w grudniu 2001 r. w ramach operacji zamiany odkupiono i umorzono odpowiednio: 45 mln i 263,0 mln obligacji 2-letnich skonwertowanych; ponadto w grudniu 2001 r. dokonano konwersji obligacji 2-letnich skonwertowanych b d cych w posiadaniu NBP o warto ci nominalnej 1 948,9 mln z na obligacje KK1002 (zasymilowanych w styczniu 2002 r. do OS1002); 2) obligacje (w kwocie 2 140,0 mln USD) wyemitowane w celu pozyskania rodków na przedterminowy wykup zad u enia wobec Brazylii; termin wykupu ostatniej raty tych obligacji przypada na listopad 2003 r.; 3) dane zmieniaj si kwartalnie; 4) do lutego 2001 pozycja obejmowa a wy cznie zobowi zania wymagalne jednostek bud etowych, pocz wszy od marca zosta a rozszerzona o zobowi zania wymagalne zak adów bud etowych, gospodarstw pomocniczych i pa stwowych funduszy celowych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej; na zad u enie w tej pozycji sk adaj si m.in. zobowiazania wobec banków z tytu u refundacji premii gwarancyjnych od wk adów mieszkaniowych oraz z tytu u odsetek od kredytów mieszkaniowych; 5) zobowi zania wobec zwi zków zawodowych i organizacji spo ecznych, wynikajace z rekompensat za utracone mienie w wyniku wprowadzenia stanu wojennego; w sierpniu 2001 r., listopadzie 2001 r. oraz w kwietniu 2002 r. dokonano konwersji zobowi za na obligacje skarbowe o warto ci nominalnej odpowiednio: 187,2 mln z, 3,7 mln z i 117,7 mln z ; 6) z tytu u kredytu zaci gni tego w bankach komercyjnych. 4

5 ZAD U ENIE KRAJOWE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji w uk adzie podmiotowym wg nomina u (w mln z ) 1 struktura struktura zmiana zmiana IV' III'2002 IV' XII'2001 w mln z w % w mln z w % Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa , ,8 100,0% ,7 100,0% ,1-0,8% ,3 9,9% NARODOWY BANK POLSKI , ,7 8,0% ,8 6,6% ,9-18,0% ,2-26,1% D ug z tytu u SPW , ,7 8,0% ,8 6,6% ,9-18,0% ,2-26,1% Rynkowe SPW , ,4 7,0% ,9 5,8% ,6-18,0% ,7-27,4% obligacje skonwertowane o oprocentowaniu sta ym 5 908, ,9 2,0% 3 936,8 1,9% -139,1-3,4% ,3-33,4% 3-letnia 784,3 124,1 0,1% 0,0 0,0% -124,1-100,0% -784,3-100,0% 4-letniIa 1 383, ,3 0,5% 1 015,3 0,5% 0,0 0,0% -368,0-26,6% 5-letnia 2 366, ,3 0,9% 1 842,3 0,9% -5,0-0,3% -524,0-22,1% 10-letnia 1 374, ,3 0,5% 1 079,3 0,5% -10,0-0,9% -295,0-21,5% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat 1 820, ,8 0,7% 1 481,8 0,7% 0,0 0,0% -339,0-18,6% obligacje nominowane w USD' , ,7 4,3% 6 388,2 3,1% ,5-27,8% ,5-25,1% Nierynkowe SPW 1 909, ,3 1,0% 1 623,9 0,8% -355,4-18,0% -285,5-15,0% obligacje nominowane w USD' , ,3 1,0% 1 623,9 0,8% -355,4-18,0% -285,5-15,0% KRAJOWE BANKI KOMERCYJNE , ,1 33,1% ,6 32,3% ,5-3,3% 6 486,5 11,0% D ug z tytu u SPW , ,3 32,9% ,7 32,0% ,5-3,5% 6 845,7 11,8% Rynkowe SPW , ,1 28,3% ,9 27,7% ,2-2,8% 7 458,6 15,3% bony skarbowe , ,4 11,5% ,6 11,9% 631,1 2,7% 4 523,8 22,9% obligacje 2-letnie zerokuponowe 7 729, ,0 5,0% 9 709,7 4,8% -601,4-5,8% 1 980,6 25,6% obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane 1 176,2 681,6 0,3% 0,0 0,0% -681,6-100,0% ,2-100,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym 898,9 364,6 0,2% 359,7 0,2% -4,9-1,3% -539,1-60,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1 539, ,2 1,1% 2 286,0 1,1% 10,8 0,5% 746,3 48,5% obligacje 4-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 732,6 985,4 0,5% 1 005,7 0,5% 20,3 2,1% 273,0 37,3% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat , ,3 7,8% ,2 7,4% -991,1-6,2% 348,2 2,4% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 22,4 34,3 0,0% 34,3 0,0% 0,0 0,0% 11,9 53,3% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 100,4 411,1 0,2% 411,1 0,2% 0,0 0,0% 310,7 309,5% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 1 923, ,7 1,2% 2 445,0 1,2% 34,3 1,4% 522,0 27,1% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym 254,3 735,9 0,4% 666,6 0,3% -69,3-9,4% 412,3 162,1% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 20,1 60,4 0,0% 60,1 0,0% -0,4-0,6% 40,0 199,5% obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym ,0 0,0% 5,0-5,0 - Nierynkowe SPW 9 390, ,2 4,6% 8 777,8 4,3% -682,3-7,2% -612,9-6,5% obligacje nominowane w USD' , ,1 1,2% 1 854,8 0,9% -682,3-26,9% -592,8-24,2% obligacje restrukturyzacyjne 6 148, ,1 3,0% 6 138,1 3,0% 0,0 0,0% -9,9-0,2% obligacje na zwi kszenie funduszy w asnych BG 795,2 785,0 0,4% 785,0 0,4% 0,0 0,0% -10,1-1,3% Pozosta e zad u enie krajowe SP 905,0 445,9 0,2% 545,9 0,3% 100,0 22,4% -359,2-39,7% zobowi zania wymagalne 0,7 0,2 0,0% 0,2 0,0% 0,0 0,0% -0,5-65,9% zad u enie Funduszu Pracy,3 445,6 0,2% 545,6 0,3% 100,0 22,4% -358,7-39,7% KRAJOWY SEKTOR POZABANKOWY , ,6 46,0% ,8 46,8% 757,2 0,8% 8 152,6 9,4% D ug z tytu u SPW , ,5 42,3% ,1 43,1% 1 003,5 1,2% 8 777,9 11,1% Rynkowe SPW , ,3 39,1% ,0 39,8% 896,7 1,1% 8 096,1 11,1% bony skarbowe , ,6 8,5% ,6 9,1% 1 177,0 6,8% 4 039,3 27,7% obligacje 2-letnie zerokuponowe 9 821, ,3 5,6% ,1 5,5% -402,2-3,5% 1 352,2 13,8% obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane 700,8 529,9 0,3% 0,0 0,0% -529,9-100,0% -700,8-100,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym 7 128, ,5 3,3% 6 718,6 3,3% 25,2 0,4% -409,9-5,8% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 752,3 676,8 0,3% 790,3 0,4% 113,5 16,8% 38,0 5,0% obligacje 4-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 960, ,6 0,5% 1 055,3 0,5% -20,3-1,9% 95,0 9,9% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat , ,7 0,4% ,1 11,5% 431,4 1,9% 975,5 4,3% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 362,3 500,3 3,6% 514,3 0,3% 14,0 2,8% 152,0 41,9% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 609,6 817,9 11,2% 822,9 0,4% 5,0 0,6% 213,3 35,0% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 7 178, ,5 3,6% 7 399,7 3,6% -33,8-0,5% 221,3 3,1% obligacje 10-letnie o sta ym oprocentowaniu 6 617, ,5 4,1% 8 183,1 4,0% -193,4-2,3% 1 565,3 23,7% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1 681, ,6 0,9% 1 936,9 1,0% 10,4 0,5% 255,0 15,2% obligacje 20-letnie o sta ym oprocentowaniu ,0 0,1% 300,0-300,0 - Obligacje oszcz dnosciowe 6 058, ,2 3,2% 6 740,1 3,3% 106,9 1,6% 681,8 11,3% obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe 5 168, ,8 2,8% 5 755,6 2,8% 85,8 1,5% 587,0 11,4% obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 889,6 963,4 0,5% 984,5 0,5% 21,1 2,2% 94,8 10,7% Pozosta e zad u enie krajowe SP 8 075, ,1 3,8% 7 449,8 3,7% -246,3-3,2% -625,2-7,7% przedp aty na samochody 3,6 3,6 0,0% 3,6 0,0% 0,0 0,0% 0,0-0,1% zobowi zania wymagalne 727,3 415,4 0,2% 415,4 0,2% 0,0 0,0% -311,9-42,9% zobowi zanie z tyt. niepodwy szania p ac w sferze bud et , ,0 3,5% 7 025,5 3,5% -148,5-2,1% -311,6-4,2% zobowi zania wobec zwiazków zawodowych 7,1 103,1 0,1% 5,3 0,0% -97,8-94,9% -1,8-25,4% SPW U INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH , ,3 12,9% ,5 14,3% 2 784,2 10,6% 8 396,4 40,5% Rynkowe SPW , ,3 12,9% ,5 14,3% 2 784,2 10,6% 8 396,4 40,5% bony skarbowe 932,6 812,7 0,4% 802,0 0,4% -10,6-1,3% -130,6-14,0% obligacje 2-letnie zerokuponowe 4 422, ,1 2,7% 6 170,5 3,0% 544,5 9,7% 1 747,6 39,5% obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane - 0,1 0,0% 0,0 0,0% -0,1-100,0% 0,1 - obligacje 3-letnie o procentowaniu zmiennym 34,0 35,9 0,0% 38,2 0,0% 2,3 6,5% 4,1 12,2% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane - 0,2 0,0% 0,0 0,0% -0,2-100,0% 0,2 - obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat , ,4 8,1% ,8 9,1% 1 891,3 11,4% 5 585,4 43,2% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 0,1 1,9 0,0% 1,5 0,0% -0,4-20,0% 1,5 2267,2% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 254,7 7,4 0,0% 6,9 0,0% -0,5-7,0% -247,8-97,3% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym 2 177, ,8 1,6% 3 518,6 1,7% 262,8 8,1% 1 341,2 61,6% obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym ,0 0,0% 95,0-95,0-1) dane uwzgl dniaj przep ywy finansowe mi dzy sektorami Tablica 4 5

6 ZAD U ENIE KRAJOWE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji SPW wg faktycznych terminow wykupu (nomina w mln z ) Tablica 5 struktura struktura zmiana zmiana XII'2001 III'2002 III'2002 IV'2002 IV'2002 IV' III'2002 IV' XII'2001 w % w % w mln z w % w mln z w % SPW , ,8 100,0% ,0 100,0% ,8-0,8% ,7 11,0% do 1 roku (w cznie) , ,6 37,7% ,0 38,3% 523,3 0,7% 8 285,3 12,5% od 1 roku do 3 lat (w cznie) , ,6 31,2% ,1 29,5% ,5-5,9% 2 417,4 4,4% od 3 do 5 lat (w cznie) , ,0 18,2% ,5 19,2% 1 679,5 4,7% 5 031,6 15,5% powy ej 5 lat , ,6 12,9% ,5 13,0% -45,1-0,2% 3 547,3 16,2% bony skarbowe (do 1 roku w cznie) , ,6 21,3% ,2 22,3% 1 797,5 4,3% 8 432,5 23,9% obligacje rynkowe , ,5 69,6% ,0 68,9% ,5-1,7% ,7 9,0% o oprocentowaniu sta ym , ,3 56,5% ,7 56,9% 74,4 0,1% ,6 14,0% do 1 roku (w cznie) , ,3 12,4% ,5 12,3% -510,8-2,1% 61,4 0,3% od 1 roku do 3 lat (w cznie) , ,6 20,3% ,3 19,9% ,4-2,6% 5 511,0 16,5% od 3 do 5 lat (w cznie) , ,8 15,9% ,4 16,7% 1 223,6 3,9% 4 366,4 15,5% powy ej 5 lat , ,5 7,8% ,5 8,1% 400,0 2,6% 3 718,8 30,7% o oprocentowaniu zmiennym , ,3 13,1% ,4 12,0% ,9-9,4% ,9-10,0% do 1 roku (w cznie) 3 629, ,7 1,4% 2 720,7 1,4% 0,0 0,0% -909,1-25,0% od 1 roku do 3 lat (w cznie) , ,0 6,7% ,1 5,5% ,9-18,4% ,3-16,8% od 3 do 5 lat (w cznie) 2 516, ,1 1,4% 2 713,6 1,4% 3,5 0,1% 196,8 7,8% powy ej 5 lat 6 839, ,5 3,6% 7 138,0 3,7% -3,5 0,0% 298,7 4,4% obligacje oszcz dno ciowe 6 058, ,2 3,4% 6 740,1 3,5% 106,9 1,6% 681,8 11,3% do 1 roku 1 094, ,6 0,8% 1 781,3 0,9% 195,7 12,3% 687,2 62,8% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 4 554, ,0 2,3% 4 506,4 2,3% -99,6-2,2% -47,8-1,1% od 3 do 5 lat (w cznie) 410,0 441,6 0,2% 452,4 0,2% 10,8 2,4% 42,4 10,3% obligacje nierynkowe , ,4 5,8% ,8 5,3% ,7-9,1% -898,4-8,0% do 1 roku (w cznie) 2 634, ,4 1,8% 2 647,3 1,4% -959,1-26,6% 13,3 0,5% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 4 411, ,0 1,8% 3 543,4 1,8% -78,6-2,2% -867,6-19,7% od 3 do 5 lat (w cznie) 1 792, ,0 0,9% 1 808,0 0,9% 0,0 0,0% 16,1 0,9% powy ej 5 lat 2 463, ,0 1,2% 2 403,0 1,2% 0,0 0,0% -60,2-2,4% Rys.1. Zapadalno zad u enia w krajowych SPW (wg kryterium miejsca emisji) wg stanu na dzie r bony skarbowe obligacje rynkowe obligacje nierynkowe obligacje oszcz dno ciowe mln z r r r r r r r r r r. 6

7 ZAD U ENIE ZAGRANICZNE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji wg nomina u (w mln USD) Struktura Struktura Zmiana Zmiana - - w % w % w mln USD w % w mln USD w % Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa ,3 100,0% , ,7 100,0% 229,9 0,9% 689,5 2,8% 1. D ug z tytu u SPW 5 861,7 23,6% 6 497, ,4 25,7% 45,9 0,7% 681,7 11,6% Obligacje typu Brady 4 048,1 16,3% 4 048, ,2 15,8% -24,9-0,6% -24,9-0,6% Pozosta e obligacje zagraniczne 1 813,6 7,3% 2 449, ,2 9,9% 70,8 2,9% 706,6 39,0% 2. D ug z tytu u kredytów ,6 76,4% , ,3 74,3% 184,0 1,0% 7,7 0,0% Klub Paryski ,8 65,7% , ,6 63,3% 86,5 0,5% -156,2-1,0% MIF 2 457,4 9,9% 2 525, ,4 10,3% 93,4 3,7% 162,0 6,6% Bank wiatowy 1 739,5 7,0% 1 728, ,7 6,9% 41,7 2,4% 30,3 1,7% Europejski Bank Inwestycyjny 517,8 2,1% 551,4 594,6 2,3% 43,2 7,8% 76,8 14,8% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 23,5 0,1% 23,2 24,0 0,1% 0,8 3,4% 0,5 2,1% Bank Rozwoju Rady Europy 176,6 0,7% 223,4 231,1 0,9% 7,7 3,5% 54,5 30,9% Pozosta e 190,4 0,8% 188,3 192,4 0,8% 4,0 2,1% 1,9 1,0% MEMO Poziom potencjalnych zobowi za (kapita i odsetki) z tytu u gwarancji kredytów zagranicznych udzielonych przez Skarb Pa stwa wg stanu na dzie 30 wynosi 4001 mln USD, w tym 1000 mln USD gwarancja ubezpieczeniowa dla przewo ników lotniczych (dane wst pne). Tablica 6 Rys. 2 Harmonogram sp at rat kapita owych z tytu u zad u enia zagranicznego Skarbu Pa stwa (wg kryterium miejsca emisji) Kredyty Obligacje w mln USD mln USD Za o enia: Rok 2002 wg projektu ustawy bud etowej Lata szacunkowo wg danych wst pnych na dzie 30 roku ZAD U ENIE ZAGRANICZNE SKARBU PA STWA wg kryterium rezydenta wg nomina u (w mln USD) Tablica 7 Struktura Struktura Zmiana Zmiana - - w % w % w mln USD w % w mln USD w % Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa ,6 100,0% , ,7 100,0% 1 268,4 4,1% 2 740,2 9,4% 1. D ug z tytu u SPW ,6 35,3% , ,2 40,8% 1 084,3 9,0% 2 727,5 26,3% Bony skarbowe 234,0 0,8% 196,7 201,5 0,6% 4,8 2,5% -32,5-13,9% Obligacje skarbowe ,7 34,5% , ,7 40,2% 1 079,4 9,1% 2 760,0 27,3% wyemitowane na rynek krajowy 4 969,6 17,0% 6 181, ,6 22,2% 938,1 15,2% 2 150,0 43,3% wyemitowane na rynek zagraniczny 5 149,0 17,6% 5 617, ,1 18,0% 141,3 2,5% 610,0 11,8% 2. D ug z tytu u kredytów ,6 64,7% , ,3 59,2% 184,0 1,0% 7,7 0,0% 3. Pozosta e zad u enie 0,3 0,0% 5,1 5,3 0,0% 0,2 3,8% 4,9 1426,5% Ministerstwo Finansów, Departament D ugu Publicznego Dyrektor: Arkadiusz Kami ski tel./fax (022) , Opracowa y: Beata Jajko tel. (022) , Marta Oskiera tel. (022) ,

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4100-12-01/2012 P/12/033 Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice W związku z ogłoszonym przez Gminę Krośniewice przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR Agenda Cel badania Analiza Metodyka Źródła danych Cel badania Celem badania jest oszacowanie, jak na polskim rynku kształtuje się wolumen instrumentów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.) 1/6 Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Akceptuję: Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania sprawozdań

Instrukcja sporządzania sprawozdań Załącznik nr 9 Instrukcja sporządzania sprawozdań Rozdział 1. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 1.1. W części A sprawozdania Rb-Z należy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 24.02.2016r. ( obowiązuje od 01.03.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU I. Wkłady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a Telefon: 625-117-84, 625-20-97, 625-19-32 Fax WIAS: 625-19-32, Fax RIO: 628-31-16 -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Skarbu Państwa 3/2015 Biuletyn miesięczny

Zadłużenie Skarbu Państwa 3/2015 Biuletyn miesięczny Warszawa, 2 maja 215 r. Zadłużenie Skarbu Państwa 3/215 Biuletyn miesięczny Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec marca 215 r. wyniosło 86.423,2 mln zł, co oznaczało: wzrost o 3.62, mln zł (,5%) w marcu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM sektora finansów publicznych w latach 2011-14

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM sektora finansów publicznych w latach 2011-14 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM sektora finansów publicznych w latach 2011-14 Ministerstwo Finansów Warszawa, wrzesień 2010 r. STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM sektora finansów publicznych w latach 2011-14

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od 01.06.2016r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 58/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 maja 2016r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 kwietnia 2015 r.

Data sporządzenia: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo