Zarząd Powiatu w Jarocinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu w Jarocinie"

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu w Jarocinie PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIIATU JAROCIŃSKIEGO ((PROJEKT)) TOM II PPROGRAM OCHRONY ŚŚRODOWIISSKA Październik 2003 r.

2

3 ul. Zeylanda 6, Poznań tel. (+48 61) fax: (+48 61) e mail: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIIATU JAROCIŃSKIEGO ((PROJEKT)) TOM II PPROGRAM OCHRONY ŚŚRODOWIISSKA Zespół ekspertów, redakcja: pod kierownictwem: mgr inż. Mariana Walnego w składzie m.in. mgr inż. Przemysław Cudakiewicz dr inż. Anna Grzybek prof. Krzysztof Kasprzak dr Beata Raszka mgr Igor Szymkowiak Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Inwest Consulting S.A.

4

5 Jednostki organizacyjne i instytucje uczestniczące w debatach strategicznych oraz opiniowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Jarocińskiego" Przedstawiciele Rady Powiatu w Jarocinie Wójt Gminy Jaraczewo Burmistrz Jarocina Wójt Gminy w Kotlinie Burmistrz Żerkowa Przedstawiciele Rady Gmin w Jaraczewie i w Kotlinie, Rady Miejskiej w Jarocinie oraz Rady Miasta i Gminy w Żerkowie Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna w Jarocinie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Jarocinie Nadleśnictwo Jarocin Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Jarocinie Stacji Chemiczno Rolnicza w Jarocinie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Jarocinie Związek Spółek Wodnych w Jarocinie Powiatowa Społeczna Straż Rybacka w Jarocinie Przedstawiciele redakcji Gazeta Jarocińska i Puls Tygodnia Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Biuro w Jarocinie Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Wicestarosta Jarociński - Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego Członkowie Zespołu ds. opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego

6

7 1. Wstęp Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Podstawa formalna opracowania Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej Województwa i Powiatu Dane uzyskane od podmiotów gospodarczych Programy dla zlewni, programy ochrony powietrza wynikające z przepływów zanieczyszczeń, programy ochrony różnorodności biologicznej Programy, plany, rejestry, dane, uzyskane z gmin Metodyka opracowania Programu i jego korygowania Uwagi ogólne Zasadnicze kroki postępowania Zasadnicze uwarunkowania uwzględnione w Programie Charakterystyka Powiatu Położenie i uwarunkowania z nim związane Geograficzne Administracyjne Stan przestrzeni Środowisko Obiekty ochrony przyrody Flora i fauna Szata roślinna Świat zwierzęcy Wody podziemne i powierzchniowe Eksploatacja wód podziemnych Jakość wód podziemnych Stojące wody powierzchniowe Płynące wody powierzchniowe Stan melioracji szczegółowych Budowle hydrotechniczne, obiekty ochrony wód Powietrze atmosferyczne Promieniowanie, hałas Zasoby kopalin, eksploatacja Społeczność Gospodarka Postulowane kierunki i dziedziny rozwoju Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Analiza stanu istniejącego Stan krajobrazu rolniczego Formy ochrony przyrody Obszar chronionego krajobrazu Park krajobrazowy Pomniki przyrody Parki miejskie i wiejskie Inne obszary przyrodniczo cenne proponowane do ochrony (szczególnej jako użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowiska gatunków roślin chronionych, ostoje ptaków wodno-błotnych) Korytarze ekologiczne, doliny rzeczne, obszary wodno-błotne Problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt Problem pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk Stan świadomości ekologicznej mieszkańców

8 Problematyka ochrony przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Różnorodność biologiczna Polski Ochrona gatunków i siedlisk Trendy Problemy i zagrożenia Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Kierunki działań do 2010 r Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych Ochrona fauny i flory Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego Lasy - ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Realizacja ustaleń projektu Planu Ochrony Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów Analiza stanu istniejącego Obszary, których klasyfikacja gruntów budzi wątpliwości Stan gospodarki w lasach prywatnych Inne Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacja przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Ochrona gleb Analiza stanu istniejącego Problematyka gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego w kontekście racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów terenu Tereny zdegradowane przez przemysł i nieodpowiednie składowanie odpadów, w tym mogilniki Tereny wymagające zabezpieczenia przed postępującą erozją spowodowaną czynnikami antropogenicznymi Tereny szczególnie narażone na szkodliwe działanie transportu i jego infrastruktury Tereny nie nadające się do dalszego rolniczego wykorzystania i inne zdegradowane, przeznaczone do zalesienia

9 Obszary, z których czerpano kopaliny Potrzeby dalszych badań gleb, monitoringu i weryfikacji ich klasyfikacji Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej, w tym dane do Powiatowego programu rekultywacji i zalesiania zdegradowanych gleb na obszarach użytkowanych rolniczo, programu likwidacji mogilników, programu rekultywacji starych składowisk i terenów przemysłowych oraz terenów po byłych bazach wojsk rosyjskich Wytyczne do sporządzania programów gminnych Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych Analiza stanu istniejącego Odzwierciedlenie problemu w planach zagospodarowania przestrzennego Stopień wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych Możliwości wykorzystania wód termalnych Problem nieużytkowanych studni i ujęć wody Wpływ eksploatacji zasobów wód podziemnych oraz kopalin na stosunki wodne Problematyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Wytyczne do sporządzania programów gminnych Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności (w tym odpadowości) i energochłonności gospodarki Analiza stanu istniejącego Analiza zużycia wody przez gospodarstwa domowe Analiza zużycia wody przez firmy produkcyjne i usługowe Analiza dostępnych zasobów wody Analiza stanu izolacji termicznej obiektów budowlanych Analiza zużycia energii przez oświetlenie uliczne Analiza zużycia energii przez urządzenia dostarczające wodę i odbierające ścieki Możliwości racjonalizacji energetycznych potrzeb transportu Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Wykorzystanie energii odnawialnej

10 Analiza stanu istniejącego Klimat Analiza stanu istniejącego w zakresie powietrza atmosferycznego Analiza stanu i możliwości korzystania z energii wiatru Analiza stanu i możliwości wykorzystania energii wodnej Analiza stopnia korzystania z energii biomasy i odpadów z drewna Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Wytyczne do sporządzania programów gminnych Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią Analiza stanu istniejącego Stan i potrzeby w zakresie budowy i modernizacji obiektów chroniących przed powodzią Możliwości i potrzeby retencjonowania wody (tzw. duża i mała retencja) Możliwości i potrzeby prowadzenia żeglugi Budowle hydrotechniczne Stan i potrzeby budowy oraz odbudowy stawów i oczek wodnych Możliwości wykorzystania wód płynących dla celów rozwoju turystyki Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikająca z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej w sferze poprawy jakości środowiska Gospodarowanie odpadami Jakość wód Analiza stanu istniejącego Zaopatrzenie mieszkańców w wodę Odprowadzanie ścieków komunalnych Wody opadowe Odprowadzanie ścieków przemysłowych Wpływ rolnictwa na jakość wód Prawidłowa eksploatacja ujęć a jakość wody Problem nielegalnych podłączeń Problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych Problem kanalizacji ogólnospławnej Zabezpieczenie ilościowe i jakościowe wody dostarczanej mieszkańcom Współpraca gmin w dziedzinie ochrony wód Sposób kształtowania taryf Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych

11 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Jakość powietrza i zmiany klimatu Analiza stanu istniejącego Bilans emisji i wielkość imisji Problematyka przewietrzania miejscowości Systemy zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i przedsiębiorców Obszary uciążliwości zapachowej Obszary uciążliwości spowodowanej przez ciągi komunikacyjne Obszary wymagające programów naprawczych Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie do roku 2006 i średniookresowej do roku Wytyczne do sporządzania programów gminnych Stres miejski oddziaływanie hałasu Analiza stanu istniejącego Obszary narażone na hałas transportowy Identyfikacja miejscowych źródeł hałasu Obszary wymagające programów naprawczych Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie do roku 2006 i średniookresowej do roku Wytyczne do sporządzania programów gminnych Oddziaływanie pól elektromagnetycznych Analiza stanu istniejącego Obszary narażone na oddziaływanie pól pochodzących od urządzeń radionadawczych i radiokomunikacyjnych Obszary narażone na oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne wysokich napięć

12 Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe Analiza stanu istniejącego Przyjęte cele, priorytety, limity wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych, programu wojewódzkiego oraz dokumentów powiatu Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Wytyczne do sporządzania programów gminnych Narzędzia i instrumenty realizacji Programu Narzędzia i instrumenty programowo-planistyczne Narzędzia i instrumenty reglamentujące możliwości korzystania ze środowiska Narzędzia i instrumenty finansowe Narzędzia i instrumenty karne i administracyjne Działalność kontrolna Powiatu Fundusze wspomagające Edukacja społeczności lokalnej Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji Nowe podejście do planowania przestrzennego ekologizacja Bilans potrzeb i możliwości finansowych Powiatu Analiza wielkości tzw. wolnych środków, które Powiat może w okresie ośmioletnim przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska Spłaty kredytów i pożyczek wraz z poręczeniami Bieżące zobowiązania finansowe Planowane zobowiązania finansowe Analiza możliwości zasilania z zewnątrz budżetu Powiatu Możliwość obsługi zadłużenia (pożyczki, kredyty, obligacje) Możliwości współfinansowania przez przedsiębiorców Sumaryczna wielkość środków, które Powiat w okresie ośmioletnim będzie mógł przeznaczyć na realizację programu Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie czteroletnim wraz z prognozą na dalszych osiem lat (dwa warianty) Procedury kontroli realizacji Programu Mierniki postępów w realizacji Programu Instytucje i osoby odpowiedzialne za kontrolę Procedury kontroli realizacji Procedury aktualizacji Programu Streszczenie Programu Ochrony Srodowiska

13 WSTĘP 7

14 8 Program Ochrony Środowiska wraz z Planem

15 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego. Jego załącznikiem jest Plan Gospodarki Odpadami. Program ten stanowi rozwinięcie, na poziomie lokalnym, uchwalonych dnia Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego oraz uchwalonego niedawno Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego Cel i zakres opracowania Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem powiatowym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa. Dokument ten powstał w wyniku szeregu kompromisów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu i gmin go wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego. Osiągnięcie ich było warunkiem niezbędnym dla stworzenia warunków prowadzenia przez gminy i powiat wspólnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska, a w jej wyniku zwielokrotnienia efektów, rozszerzenia współpracy, realizacji zadań zakrojonych na większą, umożliwiającą starania o wsparcie funduszy unijnych, skalę. Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Podejmuje więc, zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, chemikaliów i awarii. Bardzo ważnym i całkowicie nowym elementem Programu, związanym z koniecznością zdawania przez Zarząd Powiatu co dwa lata sprawy przed radą z jego realizacji, jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami finansowymi, a więc osadzenie go w realiach ekonomicznych Podstawa prawna opracowania Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na powiaty przez ustawę z Prawo ochrony środowiska (Dz. U ) w art.17 i 18, ustawę z o odpadach (Dz. U ) w art. 14 ust.6 oraz ustawę z o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U ) w art. 10 w zakresie terminu jego realizacji. Zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U ) i Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami 1.4. Podstawa formalna opracowania Formalną podstawą opracowania jest wynik drugiego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jarocinie dnia 28 marca 2003 r., rozstrzygniętego dnia 22 kwietnia 2003 r. W jego wyniku dnia 28 kwietnia 2003 r., została podpisana umowa Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania Konieczność pozyskania, dla celów realizacji opracowania, szeregu dokumentów spowodowała wystąpienie przedstawiciela zespołu redakcyjnego do Starostwa o przygotowanie kopii lub udostępnienie do skopiowania, następujących danych: 1. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 2. Wykazu wydanych od początku roku 1999 pozwoleń na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz całkowitą ilość wydanych w minionym roku kalendarzowym pozwoleń na budowę w podziale na budownictwo mieszkaniowe 9

16 jednorodzinne i wielorodzinne oraz przemysłowe i handlowe z podaniem dla każdej z grup ogólnej powierzchni użytkowej 3. Wykazu zakładów zobowiązanych przez Państwową Straż Pożarną do opracowania wewnętrznych planów operacyjno ratunkowych 4. Danych dotyczących ilości i rodzaju odpadów z zakładów, które złożyły wnioski o zezwolenie na wytwarzanie odpadów 5. Danych odnośnie lokalizacji nadajników radiowych i telewizyjnych 6. Danych odnośnie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej 7. Wykazu pozwoleń wydanych zgodnie z art.181 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 8. Wykazu decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek dokonania przeglądu ekologicznego 9. Wykazu decyzji określających zakres, sposób i termin rekultywacji (o ile takie były wydane) 10. Wykazu decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek prowadzenia pomiarów spowodowany przekroczeniami dopuszczalnej emisji (o ile takie były wydane) 11. Wykazu niewymagających pozwoleń, zgłoszonych zgodnie z treścią art.152 POŚ, instalacji (Rozp. MŚ ) (o ile takie były dokonane) 12. Wykazu decyzji wydanych zgodnie z art.154 ust.1 POŚ, a dotyczących spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska przez instalacje niewymagające pozwoleń (o ile takie były wydane) 13. Wykazu decyzji dotyczących ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i przywrócenia go do stanu właściwego (o ile takie były wydane) 14. Powiatowego programu zalesiania nieużytków (o ile taki został opracowany) 15. Listy mogilników wymagających likwidacji (o ile takie istnieją) 16. Wykazu ujęć wody indywidualnych użytkowników (osób fizycznych i prawnych) zawierającego informację o lokalizacji, zatwierdzonych zasobach, zasięgu stref ochronnych według wydanych pozwoleń wodno-prawnych i/lub dokumentacji hydrogeologicznych 17. Wykazu powiatowych jednostek służby zdrowia wraz z adresami oraz ilością łóżek 18. Aktualnej liczby zarejestrowanych pojazdów w podziale na osobowe i ciężarowe 19. Danych charakteryzujących ilość pożarów, katastrof drogowych z udziałem pojazdów przewożących towary stanowiące zagrożenie ekologiczne, awarii przemysłowych stanowiących zagrożenie dla środowiska (Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Policja) 20. Danych dotyczących potrzeb w zakresie budowy, naprawy i modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych 21. Listy stanowisk archeologicznych (Wojewódzki Konserwator Zabytków) 22. Danych umożliwiających kontakt z następującymi instytucjami: Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Spółkami wodnymi, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 23. Danych o wysokości rocznych przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z minionych czterech lat oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący. Do gmin tworzących powiat jarociński, Wykonawca wystąpił o przygotowanie kopii lub udostępnienie do skopiowania oryginałów następujących danych: 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. Zestawienia, wraz z zaznaczeniem na mapie obszaru, jeszcze obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z załączonymi prognozami ich oddziaływania na środowisko 3. Strategii rozwoju społeczno gospodarczego wraz z okresowymi ocenami jej realizacji (o ile taka była dla gminy opracowana) 4. Inwentaryzacji przyrodniczej lub waloryzacji przyrodniczo krajobrazowej (o ile takowa była opracowana) 5. Wykazu form ochrony przyrody na terenie gminy: rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe wraz z danymi o ich powierzchni, przedmiocie ochrony, właścicielu i zarządzającym (o ile nie zostały szczegółowo opisane w innych dokumentach) - dane te mogą również być dostarczone przez Starostwo 10

17 6. Pochodzących z zatwierdzanych przez wójta/burmistrza dokumentów dotyczących obwodów łowieckich, w szczególności rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych dane te mogą również być dostarczone przez Starostwo 7. Gminnych programów rozwoju mieszkalnictwa, zalesień, transportu, ochrony zabytków, zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, ochrony złóż kopalin i rekultywacji terenów po eksploatacji, rozwoju rolnictwa ( w tym ekologicznego), edukacji ekologicznej (o ile takowe nie zostały włączone do innych dokumentów lub zostały opracowane) 8. Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (o ile został opracowany) 9. Gminnego programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (o ile był opracowany) 10. Gminnego programu gospodarki odpadami (o ile był opracowany) 11. Informacji dotyczących udziału gminy w realizacji kontraktu wojewódzkiego (o ile takowy gminy dotyczy) 12. Informacji dotyczących zadań rządowych wprowadzonych do planów miejscowych wraz z kopiami umów (o ile takie zostały podpisane) 13. Szczegółowych danych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, a więc: schematów ideowych sieci wraz z ogólnymi danymi odnośnie średnic, materiałów, ilości przyłączy ( o ile takie były sporządzone), ich opomiarowania, rocznego rozbioru wody z minionych kilku lat, lokalizacji ujęć, ich zatwierdzonych zasobów, stref ochronnych, kopii pozwoleń wodno prawnych, technologii uzdatniania wody, właścicieli ujęć, użytkowników, ich formy organizacyjnej, ilości i parametrów studni i zamontowanych pomp, szczególnie ich mocy, rocznego poboru z minionych kilku lat, taryf, regulaminów, planów modernizacji i rozbudowy; podobnie odnośnie oczyszczalni, punktów zlewczych, wylewisk i sieci kanalizacyjnej, parametrów technicznych oczyszczalni takich jak przepustowość, zapotrzebowanie na energię, rodzaj konstrukcji, krótki opis technologii; kopie pozwoleń wodnoprawnych, ilość korzystających z kanalizacji mieszkańców, schematy ideowe i podstawowe dane techniczne sieci kanalizacyjnych, rodzaj kanalizacji, właścicieli obiektów i urządzeń, użytkowników, ich formy organizacyjnej, taryf, regulaminów, planów modernizacji i rozbudowy 14. Funkcjonujących na terenie gminy urządzeń do podczyszczania wód opadowych 15. Szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami, a więc: krótkiego opisu organizacyjnego funkcjonującego systemu, ilości gospodarstw domowych, wyposażenia w kubły: ilość i rodzaj, aktualnych danych dotyczących ilości rocznie usuwanych odpadów z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, danych dotyczących miejsc składowania: wielkości kwater, ich pojemności, stopnia zapełnienia, przewidywanego terminu zamknięcia, zabezpieczeń (nieprzepuszczalne podłoże, bentonit, folia rodzaj i grubość, sposób łączenia, piezometry), odprowadzania odcieków, ich oczyszczania, odgazowania, produkcji energii elektrycznej, zasilania obiektu w energię elektryczną, wodę; danych dotyczących wagi, kompaktora, higienizacji opuszczających składowisko samochodów, linii technologicznych do segregacji, miejsc i sposobu czasowego składowania odpadów niebezpiecznych, opłat za złożenie tony lub metra odpadów; dokumentów przeglądu ekologicznego, szkolenia eksploatującego, taryfy opłat za odbiór odpadów, ilości podpisanych umów z osobami fizycznymi i prawnymi, ilości zarejestrowanych na terenie gminy podmiotów gospodarczych, ilości przekazywanych rocznie recyklerom surowców: złomu, szkła makulatury, tworzyw sztucznych plastików, Regulamin utrzymania czystości i porządku 16. Ilości i miejsca usuwanych w ciągu roku osadów z oczyszczalni ścieków 17. Wykazu dzikich wysypisk, które jeszcze nie zostały zamknięte, zlikwidowane bądź zrekultywowane wraz z orientacyjną objętością złożonych na nich odpadów 18. Wykazu firm posiadających pozwolenia wydane w oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 19. Danych dotyczących komunalnych terenów zielonych w układzie: rodzaj, lokalizacja powierzchnia, jednostka odpowiedzialna za ich utrzymanie 20. Danych dotyczących istniejących ogrodów działkowych w układzie: nazwa, lokalizacja, powierzchnia, użytkownik 21. Danych dotyczących sieci ciepłowniczej: schematu, ilości podłączonych nieruchomości indywidualnych i wielomieszkaniowych, właściciela, użytkownika, jego formy organiza- 11

18 cyjnej oraz wskaźnika ilościowego mieszkańców korzystających z ogrzewania indywidualnego w podziale na gazowe, węglowe i inne potrzebnych między innymi dla potrzeb oszacowania możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii 22. Danych charakteryzujących sieć gazową: długość w poszczególnych miejscowościach, ciśnienie, rodzaj gazu, ilość odbiorców osób fizycznych i prawnych, roczny pobór (m 3 ), ilość odbiorców (osób fizycznych i prawnych) korzystających z gazu dla celów grzewczych (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) 23. Schematu przebiegu sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) 24. Ilości odbiorców energii elektrycznej (osób fizycznych i prawnych), rocznego poboru mocy przez odbiorców z terenu Powiatu (Zakłady Energetyczne) 25. Potrzeb w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego czy, kiedy i na jakich warunkach była realizowana 26. Powierzchni i lokalizacji gruntów zmeliorowanych (Gminna Spółka Wodna) 27. Listy obiektów wpisanych do rejestru zabytków 28. Wykazu przyjętych od wojewody i starosty kopii decyzji zatwierdzających programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz zezwalających na ich wytwarzanie 29. Planów operacyjnych ochrony przed powodzią (o ile tego rodzaju dokument został opracowany) 30. Wykazu zakładów i instalacji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska 31. Wykazu uchwał rady gminy ograniczających czas funkcjonowania urządzeń (o ile takie były podjęte) 32. Wykazu czynnych kopalni piasku, żwiru, torfu itp. 33. Wykazu niezrekultywowanych terenów, z których czerpano kopaliny 34. Zewnętrznych planów operacyjno ratunkowych 35. Wykazu przyjętych w minionym roku kalendarzowym, informacji o awariach lub zagrożeniu nimi (o ile takie do gminy dotarły) 36. Wykazu decyzji nakazujących wykonanie czynności ograniczających negatywne skutki dla środowiska lub wstrzymanie użytkowania instalacji (o ile takie zostały wydane) 37. Rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 38. Szacunkowej powierzchni pokryć azbestowych, które będą musiały zostać wymienione 39. Rejestru zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych 40. Wykazu funkcjonujących na terenie gminy instalacji do produkcji energii z wykorzystaniem wiatru, wody, biomasy, słońca 41. Wykazu funkcjonujących na terenie gminy lecznic dla zwierząt 42. Wykazu publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia wraz z adresami i wielkością populacji, którą mają pod opieką 43. Wykazu schronisk dla zwierząt 44. Lokalizacji grzebowisk dla zwierząt 45. Struktury organizacyjnej straży pożarnej 46. Sposobu udostępniania informacji o środowisku 47. Listy przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną lokalnej społeczności 48. Ogólnych danych o gminie (o ile aktualne nie występują w innych dokumentach, np. Studium...) Powierzchnia gminy Dane, według ewidencji gruntów, dotyczące sposobu ich użytkowania Procentowy wskaźnik zalesienia w podziale lasy państwowe i prywatne w gminie potrzebne do szacowania możliwości korzystania z energii odnawialnej Powierzchnia (ha) lasów państwowych i prywatnych w gminie dla potrzeb jak wyżej Pogłowie bydła i trzody chlewnej w gminie dla potrzeb jak wyżej Dane charakteryzujące poziom zużycia nawozów i środków ochrony roślin dla podstawowych zasiewów i nasadzeń (Ośrodek Doradztwa Rolniczego) Wykaz cieków wraz z krótką charakterystyką dotyczącą zagrożenia powodziowego i nielegalnych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykaz jezior naturalnych i sztucznych wraz z powierzchnią, głębokością, użytkownikiem 12

19 Wykaz, wraz z lokalizacją, stawów i oczek wodnych hodowlanych, przeciwpożarowych i innych wraz z powierzchnią i danymi o właścicielu bądź użytkowniku Liczba mieszkańców w podziale na jednostki osadnicze (miasto, sołectwo, przysiółek; dane z okresu minionych dziesięciu lat Liczba zabudowań indywidualnych (w tym szeregowych) i budynków wielomieszkaniowych w podziale na jednostki osadnicze (miasto, sołectwo, przysiółek) Dane dotyczące sieci dróg na terenie gminy w podziale na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, w układzie nr drogi, długość przebiegu na terenie gminy, przebieg trasy przez miejscowości, podmiot zarządzający, ponadto informacje dotyczące lokalizacji i długości zastosowanych ekranów akustycznych oraz lokalizacji, ilości i wielkości przejść dla zwierząt pod drogami, o ile takowe istnieją Dane dotyczące dróg rowerowych i ich oznakowania w układzie jak wyżej Dane dotyczące kąpielisk zorganizowanych w układzie: miejscowość, nazwa jeziora lub rzeki, użytkownik Dane dotyczące struktury upraw: rodzaj, powierzchnia zasiewu, średnie plony Dane dotyczące pogłowia bydła i trzody chlewnej Informacje dotyczące prasy lokalnej z podaniem danych kontaktowych Informacje o funkcjonujących na terenie gminy organizacjach pozarządowych z podaniem danych kontaktowych 49. Planów inwestycyjnych gminy na najbliższe lata: lokalizacja, zakres rzeczowy i finansowy, termin realizacji, jednostka odpowiedzialna 50. Informacji o tym, jaki jest procentowy wskaźnik mieszkań spełniających aktualne normy termiczne, czyli docieplonych 51. Szczegółowych danych dotyczących dochodów, przychodów, kredytów, pożyczek, dotacji i wydatków budżetowych w latach wraz z ich projekcją do roku 2010 podanych w niżej wymienionych dokumentach i zestawionych w wypełnionych tabelach oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący a więc: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2000, 2001 i 2002 rok. Sprawozdanie Rb-49 - Roczny bilans z wykonania budżetu sporządzony na r., r. Bilans sporządzony na r. oraz r. Sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2000, 2001 i 2002 rok. Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku. Prognozy budżetowe (tj ). Plan spłat pożyczek, kredytów i obligacji w latach Charakterystykę wnioskowanych oraz planowanych kredytów i pożyczek (w jakim banku, na jaki czas, oprocentowanie, umorzenie i cel). Charakterystykę przygotowywanych poręczeń. Pliki z systemu sprawozdawczego Budżet ST wysyłane do RIO za IV kwartał w latach oraz za I kwartał Danych o wysokości rocznych przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z minionych czterech lat oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący. 53. Dane z organizacji odzysku odnośnie umów podpisanych z samorządem i producentami funkcjonującymi na terenie gminy przez organizacje odzysku Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe II Polityka ekologiczna państwa (RM 2000, Uchwała Sejmu RP 2001) Długookresowa strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025 (MŚ 1999) Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata (RM 2002) Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata (RM 2002) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (MŚ 2002) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku (MŚ 1999) Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (Projekt 2002) 13

20 Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020 (MG 2000) Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (PRM 2001) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (RM 2002) Polityka leśna państwa (MŚ 1996) Krajowa strategia ograniczenia emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych (MŚ1999) Narodowa strategia edukacji ekologicznej (MŚ 1998) Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (MG 2000) Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju (MI 2001) Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (MRiRW 1998) Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (MRiRW 1999) Strategia rozwoju turystyki w latach (MG 2001) Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. (MŚ 2000) Poselski Projekt Ustawy o Racjonalnym Wykorzystaniu Odnawialnych Zasobów Energii. materiały IX Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Zakopane Kościelisko Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej Województwa i Powiatu Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (lipiec 2000) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (listopad 2001) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata (lipiec 2002) Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego (wrzesień 2002) Dane dostępne w opracowaniach WIOŚ Urząd Wojewódzki informacje o zatwierdzonych zasobach złóż i wody, zmiany stosunków wodnych na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych Dane z Banku Danych Regionalnych GUS Dane hydrometeorologiczne z IMGW Dane ze Stacji Chemiczo-Rolniczej w Poznaniu Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jarocińskiego (grudzień 2001) Program Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego t.1 Opis stanu (październik 2001) Dane finansowe konieczne do oszacowania możliwości inwestycyjnych Powiatu Program Gospodarki Odpadami w Powiecie Jarocińskim Dane ze Starostwa zgodnie z wykazem zamieszczonym w p.1.5. Mapa topograficzna powiatu jarocińskiego - skala 1: Mapa hydrogeologiczna Powiatu Mapa geologiczna Powiatu Dane z wizji lokalnej w powiecie jarocińskim Dane uzyskane od podmiotów gospodarczych Informacja z Polskich Sieci Elektroenergetycznych nt. sieci i obiektów elektroenergetycznych o napięciu 400 kv i 220 kv, Programy dla zlewni, programy ochrony powietrza wynikające z przepływów zanieczyszczeń, programy ochrony różnorodności biologicznej Natura 2000 Żerkowsko Czeszewski Park Krajobrazowy projekt planu ochrony (październik 2000) Programy, plany, rejestry, dane, uzyskane z gmin Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy i Miasta Jarocin (1998) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin (1999/2000) Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jarocin (wrzesień 2002) 14

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO TOM I Program Ochrony Środowiska Listopad 2003 r. ul. Zeylanda 6, 60 808 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Zarząd Powiatu w Inowrocławiu PROGRAM OCHRONY ŚRODOWIISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKII ODPADAMII POWIIATU IINOWROCŁAWSKIIEGO TOM I Program Ochrony Środowiska listopad 2003 r. ul. Zeylanda 6, 60 808 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników

koordynowane Urząd Gminy poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych likwidacja nieszczelnych zbiorników Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 1 Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA I. Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje swoje zadania w oparciu o następujące ustawy: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 837/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 listopada 2015 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu :: III Konferencja o Jeziorach :: Wolsztyn :: 12 września 2013r. :: Finansowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki wodnej w Wielkopolsce Dotychczasowe działania i nowe inicjatywy WFOŚiGW w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy

14. Harmonogram realizacji Programu - zadania priorytetowe dla gminy 14. Harmonogram Programu - zadania priorytetowe dla gminy Tabela 14-1. Działania dotyczące opracowania dokumentów strategicznych wskazujących kierunki działania i stanowiących podstawę formalną do pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami

Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Programy NFOŚiGW z obszaru gospodarki odpadami Warszawa, 26 września 2011 roku. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona ziemi w latach 2007-2011 Kwota zawartych i uruchomionych umów o dofinansowanie Ogólna

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska Spis treści Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce ROZDZIAŁ II. Zasady ogólne prawa

Bardziej szczegółowo

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu.

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu Koniec 2015 roku Rok 2003 01.04.2003 r. zostaje powołana Spółka pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, która

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53; 45-018 Opole tel. (77) 45 37 611 Arnold Donitza Z-ca PrezesaWFOSiGW 1 Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo