Zarząd Powiatu w Jarocinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu w Jarocinie"

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu w Jarocinie PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIIATU JAROCIŃSKIEGO ((PROJEKT)) TOM II PPROGRAM OCHRONY ŚŚRODOWIISSKA Październik 2003 r.

2

3 ul. Zeylanda 6, Poznań tel. (+48 61) fax: (+48 61) e mail: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI POWIIATU JAROCIŃSKIEGO ((PROJEKT)) TOM II PPROGRAM OCHRONY ŚŚRODOWIISSKA Zespół ekspertów, redakcja: pod kierownictwem: mgr inż. Mariana Walnego w składzie m.in. mgr inż. Przemysław Cudakiewicz dr inż. Anna Grzybek prof. Krzysztof Kasprzak dr Beata Raszka mgr Igor Szymkowiak Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Inwest Consulting S.A.

4

5 Jednostki organizacyjne i instytucje uczestniczące w debatach strategicznych oraz opiniowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Jarocińskiego" Przedstawiciele Rady Powiatu w Jarocinie Wójt Gminy Jaraczewo Burmistrz Jarocina Wójt Gminy w Kotlinie Burmistrz Żerkowa Przedstawiciele Rady Gmin w Jaraczewie i w Kotlinie, Rady Miejskiej w Jarocinie oraz Rady Miasta i Gminy w Żerkowie Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna w Jarocinie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Jarocinie Nadleśnictwo Jarocin Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Jarocinie Stacji Chemiczno Rolnicza w Jarocinie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Jarocinie Związek Spółek Wodnych w Jarocinie Powiatowa Społeczna Straż Rybacka w Jarocinie Przedstawiciele redakcji Gazeta Jarocińska i Puls Tygodnia Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Biuro w Jarocinie Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Wicestarosta Jarociński - Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego Członkowie Zespołu ds. opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego

6

7 1. Wstęp Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Podstawa formalna opracowania Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej Województwa i Powiatu Dane uzyskane od podmiotów gospodarczych Programy dla zlewni, programy ochrony powietrza wynikające z przepływów zanieczyszczeń, programy ochrony różnorodności biologicznej Programy, plany, rejestry, dane, uzyskane z gmin Metodyka opracowania Programu i jego korygowania Uwagi ogólne Zasadnicze kroki postępowania Zasadnicze uwarunkowania uwzględnione w Programie Charakterystyka Powiatu Położenie i uwarunkowania z nim związane Geograficzne Administracyjne Stan przestrzeni Środowisko Obiekty ochrony przyrody Flora i fauna Szata roślinna Świat zwierzęcy Wody podziemne i powierzchniowe Eksploatacja wód podziemnych Jakość wód podziemnych Stojące wody powierzchniowe Płynące wody powierzchniowe Stan melioracji szczegółowych Budowle hydrotechniczne, obiekty ochrony wód Powietrze atmosferyczne Promieniowanie, hałas Zasoby kopalin, eksploatacja Społeczność Gospodarka Postulowane kierunki i dziedziny rozwoju Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Analiza stanu istniejącego Stan krajobrazu rolniczego Formy ochrony przyrody Obszar chronionego krajobrazu Park krajobrazowy Pomniki przyrody Parki miejskie i wiejskie Inne obszary przyrodniczo cenne proponowane do ochrony (szczególnej jako użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowiska gatunków roślin chronionych, ostoje ptaków wodno-błotnych) Korytarze ekologiczne, doliny rzeczne, obszary wodno-błotne Problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt Problem pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk Stan świadomości ekologicznej mieszkańców

8 Problematyka ochrony przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Różnorodność biologiczna Polski Ochrona gatunków i siedlisk Trendy Problemy i zagrożenia Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Kierunki działań do 2010 r Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych Ochrona fauny i flory Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego Lasy - ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Realizacja ustaleń projektu Planu Ochrony Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów Analiza stanu istniejącego Obszary, których klasyfikacja gruntów budzi wątpliwości Stan gospodarki w lasach prywatnych Inne Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacja przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Ochrona gleb Analiza stanu istniejącego Problematyka gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego w kontekście racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów terenu Tereny zdegradowane przez przemysł i nieodpowiednie składowanie odpadów, w tym mogilniki Tereny wymagające zabezpieczenia przed postępującą erozją spowodowaną czynnikami antropogenicznymi Tereny szczególnie narażone na szkodliwe działanie transportu i jego infrastruktury Tereny nie nadające się do dalszego rolniczego wykorzystania i inne zdegradowane, przeznaczone do zalesienia

9 Obszary, z których czerpano kopaliny Potrzeby dalszych badań gleb, monitoringu i weryfikacji ich klasyfikacji Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej, w tym dane do Powiatowego programu rekultywacji i zalesiania zdegradowanych gleb na obszarach użytkowanych rolniczo, programu likwidacji mogilników, programu rekultywacji starych składowisk i terenów przemysłowych oraz terenów po byłych bazach wojsk rosyjskich Wytyczne do sporządzania programów gminnych Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych Analiza stanu istniejącego Odzwierciedlenie problemu w planach zagospodarowania przestrzennego Stopień wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych Możliwości wykorzystania wód termalnych Problem nieużytkowanych studni i ujęć wody Wpływ eksploatacji zasobów wód podziemnych oraz kopalin na stosunki wodne Problematyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Wytyczne do sporządzania programów gminnych Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności (w tym odpadowości) i energochłonności gospodarki Analiza stanu istniejącego Analiza zużycia wody przez gospodarstwa domowe Analiza zużycia wody przez firmy produkcyjne i usługowe Analiza dostępnych zasobów wody Analiza stanu izolacji termicznej obiektów budowlanych Analiza zużycia energii przez oświetlenie uliczne Analiza zużycia energii przez urządzenia dostarczające wodę i odbierające ścieki Możliwości racjonalizacji energetycznych potrzeb transportu Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Wykorzystanie energii odnawialnej

10 Analiza stanu istniejącego Klimat Analiza stanu istniejącego w zakresie powietrza atmosferycznego Analiza stanu i możliwości korzystania z energii wiatru Analiza stanu i możliwości wykorzystania energii wodnej Analiza stopnia korzystania z energii biomasy i odpadów z drewna Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu Wytyczne do sporządzania programów gminnych Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią Analiza stanu istniejącego Stan i potrzeby w zakresie budowy i modernizacji obiektów chroniących przed powodzią Możliwości i potrzeby retencjonowania wody (tzw. duża i mała retencja) Możliwości i potrzeby prowadzenia żeglugi Budowle hydrotechniczne Stan i potrzeby budowy oraz odbudowy stawów i oczek wodnych Możliwości wykorzystania wód płynących dla celów rozwoju turystyki Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikająca z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej w sferze poprawy jakości środowiska Gospodarowanie odpadami Jakość wód Analiza stanu istniejącego Zaopatrzenie mieszkańców w wodę Odprowadzanie ścieków komunalnych Wody opadowe Odprowadzanie ścieków przemysłowych Wpływ rolnictwa na jakość wód Prawidłowa eksploatacja ujęć a jakość wody Problem nielegalnych podłączeń Problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych Problem kanalizacji ogólnospławnej Zabezpieczenie ilościowe i jakościowe wody dostarczanej mieszkańcom Współpraca gmin w dziedzinie ochrony wód Sposób kształtowania taryf Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych

11 Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej Wytyczne do sporządzania programów gminnych Jakość powietrza i zmiany klimatu Analiza stanu istniejącego Bilans emisji i wielkość imisji Problematyka przewietrzania miejscowości Systemy zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i przedsiębiorców Obszary uciążliwości zapachowej Obszary uciążliwości spowodowanej przez ciągi komunikacyjne Obszary wymagające programów naprawczych Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie do roku 2006 i średniookresowej do roku Wytyczne do sporządzania programów gminnych Stres miejski oddziaływanie hałasu Analiza stanu istniejącego Obszary narażone na hałas transportowy Identyfikacja miejscowych źródeł hałasu Obszary wymagające programów naprawczych Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie do roku 2006 i średniookresowej do roku Wytyczne do sporządzania programów gminnych Oddziaływanie pól elektromagnetycznych Analiza stanu istniejącego Obszary narażone na oddziaływanie pól pochodzących od urządzeń radionadawczych i radiokomunikacyjnych Obszary narażone na oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne wysokich napięć

12 Przewidywane kierunki zmian Przyjęte cele i priorytety Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe Analiza stanu istniejącego Przyjęte cele, priorytety, limity wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych, programu wojewódzkiego oraz dokumentów powiatu Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć Wytyczne do sporządzania programów gminnych Narzędzia i instrumenty realizacji Programu Narzędzia i instrumenty programowo-planistyczne Narzędzia i instrumenty reglamentujące możliwości korzystania ze środowiska Narzędzia i instrumenty finansowe Narzędzia i instrumenty karne i administracyjne Działalność kontrolna Powiatu Fundusze wspomagające Edukacja społeczności lokalnej Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji Nowe podejście do planowania przestrzennego ekologizacja Bilans potrzeb i możliwości finansowych Powiatu Analiza wielkości tzw. wolnych środków, które Powiat może w okresie ośmioletnim przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska Spłaty kredytów i pożyczek wraz z poręczeniami Bieżące zobowiązania finansowe Planowane zobowiązania finansowe Analiza możliwości zasilania z zewnątrz budżetu Powiatu Możliwość obsługi zadłużenia (pożyczki, kredyty, obligacje) Możliwości współfinansowania przez przedsiębiorców Sumaryczna wielkość środków, które Powiat w okresie ośmioletnim będzie mógł przeznaczyć na realizację programu Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie czteroletnim wraz z prognozą na dalszych osiem lat (dwa warianty) Procedury kontroli realizacji Programu Mierniki postępów w realizacji Programu Instytucje i osoby odpowiedzialne za kontrolę Procedury kontroli realizacji Procedury aktualizacji Programu Streszczenie Programu Ochrony Srodowiska

13 WSTĘP 7

14 8 Program Ochrony Środowiska wraz z Planem

15 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego. Jego załącznikiem jest Plan Gospodarki Odpadami. Program ten stanowi rozwinięcie, na poziomie lokalnym, uchwalonych dnia Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego oraz uchwalonego niedawno Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego Cel i zakres opracowania Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem powiatowym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa. Dokument ten powstał w wyniku szeregu kompromisów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu i gmin go wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego. Osiągnięcie ich było warunkiem niezbędnym dla stworzenia warunków prowadzenia przez gminy i powiat wspólnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska, a w jej wyniku zwielokrotnienia efektów, rozszerzenia współpracy, realizacji zadań zakrojonych na większą, umożliwiającą starania o wsparcie funduszy unijnych, skalę. Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Podejmuje więc, zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, chemikaliów i awarii. Bardzo ważnym i całkowicie nowym elementem Programu, związanym z koniecznością zdawania przez Zarząd Powiatu co dwa lata sprawy przed radą z jego realizacji, jest zbilansowanie potrzeb z możliwościami finansowymi, a więc osadzenie go w realiach ekonomicznych Podstawa prawna opracowania Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na powiaty przez ustawę z Prawo ochrony środowiska (Dz. U ) w art.17 i 18, ustawę z o odpadach (Dz. U ) w art. 14 ust.6 oraz ustawę z o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U ) w art. 10 w zakresie terminu jego realizacji. Zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U ) i Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami 1.4. Podstawa formalna opracowania Formalną podstawą opracowania jest wynik drugiego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jarocinie dnia 28 marca 2003 r., rozstrzygniętego dnia 22 kwietnia 2003 r. W jego wyniku dnia 28 kwietnia 2003 r., została podpisana umowa Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania Konieczność pozyskania, dla celów realizacji opracowania, szeregu dokumentów spowodowała wystąpienie przedstawiciela zespołu redakcyjnego do Starostwa o przygotowanie kopii lub udostępnienie do skopiowania, następujących danych: 1. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 2. Wykazu wydanych od początku roku 1999 pozwoleń na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz całkowitą ilość wydanych w minionym roku kalendarzowym pozwoleń na budowę w podziale na budownictwo mieszkaniowe 9

16 jednorodzinne i wielorodzinne oraz przemysłowe i handlowe z podaniem dla każdej z grup ogólnej powierzchni użytkowej 3. Wykazu zakładów zobowiązanych przez Państwową Straż Pożarną do opracowania wewnętrznych planów operacyjno ratunkowych 4. Danych dotyczących ilości i rodzaju odpadów z zakładów, które złożyły wnioski o zezwolenie na wytwarzanie odpadów 5. Danych odnośnie lokalizacji nadajników radiowych i telewizyjnych 6. Danych odnośnie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej 7. Wykazu pozwoleń wydanych zgodnie z art.181 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 8. Wykazu decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek dokonania przeglądu ekologicznego 9. Wykazu decyzji określających zakres, sposób i termin rekultywacji (o ile takie były wydane) 10. Wykazu decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązek prowadzenia pomiarów spowodowany przekroczeniami dopuszczalnej emisji (o ile takie były wydane) 11. Wykazu niewymagających pozwoleń, zgłoszonych zgodnie z treścią art.152 POŚ, instalacji (Rozp. MŚ ) (o ile takie były dokonane) 12. Wykazu decyzji wydanych zgodnie z art.154 ust.1 POŚ, a dotyczących spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska przez instalacje niewymagające pozwoleń (o ile takie były wydane) 13. Wykazu decyzji dotyczących ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i przywrócenia go do stanu właściwego (o ile takie były wydane) 14. Powiatowego programu zalesiania nieużytków (o ile taki został opracowany) 15. Listy mogilników wymagających likwidacji (o ile takie istnieją) 16. Wykazu ujęć wody indywidualnych użytkowników (osób fizycznych i prawnych) zawierającego informację o lokalizacji, zatwierdzonych zasobach, zasięgu stref ochronnych według wydanych pozwoleń wodno-prawnych i/lub dokumentacji hydrogeologicznych 17. Wykazu powiatowych jednostek służby zdrowia wraz z adresami oraz ilością łóżek 18. Aktualnej liczby zarejestrowanych pojazdów w podziale na osobowe i ciężarowe 19. Danych charakteryzujących ilość pożarów, katastrof drogowych z udziałem pojazdów przewożących towary stanowiące zagrożenie ekologiczne, awarii przemysłowych stanowiących zagrożenie dla środowiska (Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Policja) 20. Danych dotyczących potrzeb w zakresie budowy, naprawy i modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych 21. Listy stanowisk archeologicznych (Wojewódzki Konserwator Zabytków) 22. Danych umożliwiających kontakt z następującymi instytucjami: Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Spółkami wodnymi, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 23. Danych o wysokości rocznych przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z minionych czterech lat oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący. Do gmin tworzących powiat jarociński, Wykonawca wystąpił o przygotowanie kopii lub udostępnienie do skopiowania oryginałów następujących danych: 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. Zestawienia, wraz z zaznaczeniem na mapie obszaru, jeszcze obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z załączonymi prognozami ich oddziaływania na środowisko 3. Strategii rozwoju społeczno gospodarczego wraz z okresowymi ocenami jej realizacji (o ile taka była dla gminy opracowana) 4. Inwentaryzacji przyrodniczej lub waloryzacji przyrodniczo krajobrazowej (o ile takowa była opracowana) 5. Wykazu form ochrony przyrody na terenie gminy: rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe wraz z danymi o ich powierzchni, przedmiocie ochrony, właścicielu i zarządzającym (o ile nie zostały szczegółowo opisane w innych dokumentach) - dane te mogą również być dostarczone przez Starostwo 10

17 6. Pochodzących z zatwierdzanych przez wójta/burmistrza dokumentów dotyczących obwodów łowieckich, w szczególności rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych dane te mogą również być dostarczone przez Starostwo 7. Gminnych programów rozwoju mieszkalnictwa, zalesień, transportu, ochrony zabytków, zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, ochrony złóż kopalin i rekultywacji terenów po eksploatacji, rozwoju rolnictwa ( w tym ekologicznego), edukacji ekologicznej (o ile takowe nie zostały włączone do innych dokumentów lub zostały opracowane) 8. Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (o ile został opracowany) 9. Gminnego programu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (o ile był opracowany) 10. Gminnego programu gospodarki odpadami (o ile był opracowany) 11. Informacji dotyczących udziału gminy w realizacji kontraktu wojewódzkiego (o ile takowy gminy dotyczy) 12. Informacji dotyczących zadań rządowych wprowadzonych do planów miejscowych wraz z kopiami umów (o ile takie zostały podpisane) 13. Szczegółowych danych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, a więc: schematów ideowych sieci wraz z ogólnymi danymi odnośnie średnic, materiałów, ilości przyłączy ( o ile takie były sporządzone), ich opomiarowania, rocznego rozbioru wody z minionych kilku lat, lokalizacji ujęć, ich zatwierdzonych zasobów, stref ochronnych, kopii pozwoleń wodno prawnych, technologii uzdatniania wody, właścicieli ujęć, użytkowników, ich formy organizacyjnej, ilości i parametrów studni i zamontowanych pomp, szczególnie ich mocy, rocznego poboru z minionych kilku lat, taryf, regulaminów, planów modernizacji i rozbudowy; podobnie odnośnie oczyszczalni, punktów zlewczych, wylewisk i sieci kanalizacyjnej, parametrów technicznych oczyszczalni takich jak przepustowość, zapotrzebowanie na energię, rodzaj konstrukcji, krótki opis technologii; kopie pozwoleń wodnoprawnych, ilość korzystających z kanalizacji mieszkańców, schematy ideowe i podstawowe dane techniczne sieci kanalizacyjnych, rodzaj kanalizacji, właścicieli obiektów i urządzeń, użytkowników, ich formy organizacyjnej, taryf, regulaminów, planów modernizacji i rozbudowy 14. Funkcjonujących na terenie gminy urządzeń do podczyszczania wód opadowych 15. Szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami, a więc: krótkiego opisu organizacyjnego funkcjonującego systemu, ilości gospodarstw domowych, wyposażenia w kubły: ilość i rodzaj, aktualnych danych dotyczących ilości rocznie usuwanych odpadów z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, danych dotyczących miejsc składowania: wielkości kwater, ich pojemności, stopnia zapełnienia, przewidywanego terminu zamknięcia, zabezpieczeń (nieprzepuszczalne podłoże, bentonit, folia rodzaj i grubość, sposób łączenia, piezometry), odprowadzania odcieków, ich oczyszczania, odgazowania, produkcji energii elektrycznej, zasilania obiektu w energię elektryczną, wodę; danych dotyczących wagi, kompaktora, higienizacji opuszczających składowisko samochodów, linii technologicznych do segregacji, miejsc i sposobu czasowego składowania odpadów niebezpiecznych, opłat za złożenie tony lub metra odpadów; dokumentów przeglądu ekologicznego, szkolenia eksploatującego, taryfy opłat za odbiór odpadów, ilości podpisanych umów z osobami fizycznymi i prawnymi, ilości zarejestrowanych na terenie gminy podmiotów gospodarczych, ilości przekazywanych rocznie recyklerom surowców: złomu, szkła makulatury, tworzyw sztucznych plastików, Regulamin utrzymania czystości i porządku 16. Ilości i miejsca usuwanych w ciągu roku osadów z oczyszczalni ścieków 17. Wykazu dzikich wysypisk, które jeszcze nie zostały zamknięte, zlikwidowane bądź zrekultywowane wraz z orientacyjną objętością złożonych na nich odpadów 18. Wykazu firm posiadających pozwolenia wydane w oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 19. Danych dotyczących komunalnych terenów zielonych w układzie: rodzaj, lokalizacja powierzchnia, jednostka odpowiedzialna za ich utrzymanie 20. Danych dotyczących istniejących ogrodów działkowych w układzie: nazwa, lokalizacja, powierzchnia, użytkownik 21. Danych dotyczących sieci ciepłowniczej: schematu, ilości podłączonych nieruchomości indywidualnych i wielomieszkaniowych, właściciela, użytkownika, jego formy organiza- 11

18 cyjnej oraz wskaźnika ilościowego mieszkańców korzystających z ogrzewania indywidualnego w podziale na gazowe, węglowe i inne potrzebnych między innymi dla potrzeb oszacowania możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii 22. Danych charakteryzujących sieć gazową: długość w poszczególnych miejscowościach, ciśnienie, rodzaj gazu, ilość odbiorców osób fizycznych i prawnych, roczny pobór (m 3 ), ilość odbiorców (osób fizycznych i prawnych) korzystających z gazu dla celów grzewczych (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) 23. Schematu przebiegu sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) 24. Ilości odbiorców energii elektrycznej (osób fizycznych i prawnych), rocznego poboru mocy przez odbiorców z terenu Powiatu (Zakłady Energetyczne) 25. Potrzeb w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego czy, kiedy i na jakich warunkach była realizowana 26. Powierzchni i lokalizacji gruntów zmeliorowanych (Gminna Spółka Wodna) 27. Listy obiektów wpisanych do rejestru zabytków 28. Wykazu przyjętych od wojewody i starosty kopii decyzji zatwierdzających programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz zezwalających na ich wytwarzanie 29. Planów operacyjnych ochrony przed powodzią (o ile tego rodzaju dokument został opracowany) 30. Wykazu zakładów i instalacji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska 31. Wykazu uchwał rady gminy ograniczających czas funkcjonowania urządzeń (o ile takie były podjęte) 32. Wykazu czynnych kopalni piasku, żwiru, torfu itp. 33. Wykazu niezrekultywowanych terenów, z których czerpano kopaliny 34. Zewnętrznych planów operacyjno ratunkowych 35. Wykazu przyjętych w minionym roku kalendarzowym, informacji o awariach lub zagrożeniu nimi (o ile takie do gminy dotarły) 36. Wykazu decyzji nakazujących wykonanie czynności ograniczających negatywne skutki dla środowiska lub wstrzymanie użytkowania instalacji (o ile takie zostały wydane) 37. Rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 38. Szacunkowej powierzchni pokryć azbestowych, które będą musiały zostać wymienione 39. Rejestru zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych 40. Wykazu funkcjonujących na terenie gminy instalacji do produkcji energii z wykorzystaniem wiatru, wody, biomasy, słońca 41. Wykazu funkcjonujących na terenie gminy lecznic dla zwierząt 42. Wykazu publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia wraz z adresami i wielkością populacji, którą mają pod opieką 43. Wykazu schronisk dla zwierząt 44. Lokalizacji grzebowisk dla zwierząt 45. Struktury organizacyjnej straży pożarnej 46. Sposobu udostępniania informacji o środowisku 47. Listy przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną lokalnej społeczności 48. Ogólnych danych o gminie (o ile aktualne nie występują w innych dokumentach, np. Studium...) Powierzchnia gminy Dane, według ewidencji gruntów, dotyczące sposobu ich użytkowania Procentowy wskaźnik zalesienia w podziale lasy państwowe i prywatne w gminie potrzebne do szacowania możliwości korzystania z energii odnawialnej Powierzchnia (ha) lasów państwowych i prywatnych w gminie dla potrzeb jak wyżej Pogłowie bydła i trzody chlewnej w gminie dla potrzeb jak wyżej Dane charakteryzujące poziom zużycia nawozów i środków ochrony roślin dla podstawowych zasiewów i nasadzeń (Ośrodek Doradztwa Rolniczego) Wykaz cieków wraz z krótką charakterystyką dotyczącą zagrożenia powodziowego i nielegalnych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykaz jezior naturalnych i sztucznych wraz z powierzchnią, głębokością, użytkownikiem 12

19 Wykaz, wraz z lokalizacją, stawów i oczek wodnych hodowlanych, przeciwpożarowych i innych wraz z powierzchnią i danymi o właścicielu bądź użytkowniku Liczba mieszkańców w podziale na jednostki osadnicze (miasto, sołectwo, przysiółek; dane z okresu minionych dziesięciu lat Liczba zabudowań indywidualnych (w tym szeregowych) i budynków wielomieszkaniowych w podziale na jednostki osadnicze (miasto, sołectwo, przysiółek) Dane dotyczące sieci dróg na terenie gminy w podziale na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, w układzie nr drogi, długość przebiegu na terenie gminy, przebieg trasy przez miejscowości, podmiot zarządzający, ponadto informacje dotyczące lokalizacji i długości zastosowanych ekranów akustycznych oraz lokalizacji, ilości i wielkości przejść dla zwierząt pod drogami, o ile takowe istnieją Dane dotyczące dróg rowerowych i ich oznakowania w układzie jak wyżej Dane dotyczące kąpielisk zorganizowanych w układzie: miejscowość, nazwa jeziora lub rzeki, użytkownik Dane dotyczące struktury upraw: rodzaj, powierzchnia zasiewu, średnie plony Dane dotyczące pogłowia bydła i trzody chlewnej Informacje dotyczące prasy lokalnej z podaniem danych kontaktowych Informacje o funkcjonujących na terenie gminy organizacjach pozarządowych z podaniem danych kontaktowych 49. Planów inwestycyjnych gminy na najbliższe lata: lokalizacja, zakres rzeczowy i finansowy, termin realizacji, jednostka odpowiedzialna 50. Informacji o tym, jaki jest procentowy wskaźnik mieszkań spełniających aktualne normy termiczne, czyli docieplonych 51. Szczegółowych danych dotyczących dochodów, przychodów, kredytów, pożyczek, dotacji i wydatków budżetowych w latach wraz z ich projekcją do roku 2010 podanych w niżej wymienionych dokumentach i zestawionych w wypełnionych tabelach oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący a więc: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2000, 2001 i 2002 rok. Sprawozdanie Rb-49 - Roczny bilans z wykonania budżetu sporządzony na r., r. Bilans sporządzony na r. oraz r. Sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2000, 2001 i 2002 rok. Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 roku. Prognozy budżetowe (tj ). Plan spłat pożyczek, kredytów i obligacji w latach Charakterystykę wnioskowanych oraz planowanych kredytów i pożyczek (w jakim banku, na jaki czas, oprocentowanie, umorzenie i cel). Charakterystykę przygotowywanych poręczeń. Pliki z systemu sprawozdawczego Budżet ST wysyłane do RIO za IV kwartał w latach oraz za I kwartał Danych o wysokości rocznych przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z minionych czterech lat oraz Plan wpływów i wydatków na rok bieżący. 53. Dane z organizacji odzysku odnośnie umów podpisanych z samorządem i producentami funkcjonującymi na terenie gminy przez organizacje odzysku Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe II Polityka ekologiczna państwa (RM 2000, Uchwała Sejmu RP 2001) Długookresowa strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025 (MŚ 1999) Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata (RM 2002) Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata (RM 2002) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (MŚ 2002) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku (MŚ 1999) Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej (Projekt 2002) 13

20 Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020 (MG 2000) Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (PRM 2001) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (RM 2002) Polityka leśna państwa (MŚ 1996) Krajowa strategia ograniczenia emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych (MŚ1999) Narodowa strategia edukacji ekologicznej (MŚ 1998) Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (MG 2000) Polityka transportowa państwa na lata dla zrównoważonego rozwoju kraju (MI 2001) Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (MRiRW 1998) Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (MRiRW 1999) Strategia rozwoju turystyki w latach (MG 2001) Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej. (MŚ 2000) Poselski Projekt Ustawy o Racjonalnym Wykorzystaniu Odnawialnych Zasobów Energii. materiały IX Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Zakopane Kościelisko Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej Województwa i Powiatu Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (lipiec 2000) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (listopad 2001) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata (lipiec 2002) Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego (wrzesień 2002) Dane dostępne w opracowaniach WIOŚ Urząd Wojewódzki informacje o zatwierdzonych zasobach złóż i wody, zmiany stosunków wodnych na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych Dane z Banku Danych Regionalnych GUS Dane hydrometeorologiczne z IMGW Dane ze Stacji Chemiczo-Rolniczej w Poznaniu Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jarocińskiego (grudzień 2001) Program Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego t.1 Opis stanu (październik 2001) Dane finansowe konieczne do oszacowania możliwości inwestycyjnych Powiatu Program Gospodarki Odpadami w Powiecie Jarocińskim Dane ze Starostwa zgodnie z wykazem zamieszczonym w p.1.5. Mapa topograficzna powiatu jarocińskiego - skala 1: Mapa hydrogeologiczna Powiatu Mapa geologiczna Powiatu Dane z wizji lokalnej w powiecie jarocińskim Dane uzyskane od podmiotów gospodarczych Informacja z Polskich Sieci Elektroenergetycznych nt. sieci i obiektów elektroenergetycznych o napięciu 400 kv i 220 kv, Programy dla zlewni, programy ochrony powietrza wynikające z przepływów zanieczyszczeń, programy ochrony różnorodności biologicznej Natura 2000 Żerkowsko Czeszewski Park Krajobrazowy projekt planu ochrony (październik 2000) Programy, plany, rejestry, dane, uzyskane z gmin Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy i Miasta Jarocin (1998) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin (1999/2000) Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jarocin (wrzesień 2002) 14

POWIATU JAROCIŃSKIEGO

POWIATU JAROCIŃSKIEGO POWIAT JAROCIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2002-2011 - 2 - Spis treści I. Wstęp...4 II. Ludność powiatu jarocińskiego...6 II.1. Demografia...6 II.2. Migracje...10 III. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II

POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II POWIAT KOŁOBRZESKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2014 2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018 2021 AKTUALIZACJA II Sierpień 2014 r. - 2 - Zamawiający Powiat Kołobrzeski Plac Ratuszowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, lipiec 2012 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011 2020 Zamawiający Autorzy Opracowanie Data opracowania Gmina Miasto Pszów Mgr inż. Marta Gwiżdż Mgr

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo