Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry"

Transkrypt

1 Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej RZGW Gliwice Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Październik 2007

2 Spis treści: Wstęp...5 CZĘŚĆ I - ORGANIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W SPORZĄDZANIU PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI DLA REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY Dostosowanie organizacyjne RZGW w Gliwicach do przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa Docelowa struktura organizacyjna komórki ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa Zakres zadań komórki ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa w RZGW Gliwice Narzędzia wykorzystywane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW, CZ i GO Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW MW i GO) i ich rola w procesie udziału społeczeństwa we wdraŝaniu RDW /w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY/ Obszary działania RGWRW MW i GO w zakresie procesu udziału społeczeństwa Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa Zakres kompetencji Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa MECHANIZM analizy składu Rad pod kątem zapewnienia zrównowaŝonej (optymalnej) reprezentatywności społecznej Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Internet Media Broszury/ulotki informacyjne/ankiety...19 CZĘŚĆ II - HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY PRZEPROWADZENIA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA OBSZARZE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY NA LATA

3 I. Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami...21 II. Konsultacje społeczne związane z przeglądem istotnych problemów gospodarki wodnej dla danego obszaru dorzecza...21 III. Konsultacje społeczne związane z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy..22 IV. Dostęp do informacji oraz dokumentów poddawanych konsultacjom...29 V. Ocena i wyniki przebiegu procesu udziału społeczeństwa...29 CZĘŚĆ III - SZACUNKOWA ANALIZA KOSZTÓW PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA TERENIE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY - NA ROK PODSUMOWANIE 31 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 32 Literatura...32 Spis tabel Rysunki...32 Bibliografia

4 Objaśnienie uŝywanych skrótów: KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej KE Komisja Europejska MŚ Ministerstwo Środowiska NGO s (z jęz. ang. non-government organizations) organizacje pozarządowe NS,NM - Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w RZGW Gliwice PR public relations RDW Ramowa Dyrektywa Wodna RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RGWRW MW - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły RW MW Region Wodny Małej Wisły RW CZ Region Wodny Czadeczki RGWRW GO - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry RW GO Region Wodny Górnej Odry RO - Regulamin Organizacyjny US udział społeczeństwa Zespół ds. US /Grupa Robocza ds. US/ - Zespół /Grupa Robocza/ do spraw Udziału Społeczeństwa -nazwa aktualnie obowiązująca: GR ds. KS - Grupa Robocza ds. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 4

5 Wstęp Zapewnienie udziału społeczeństwa jest istotnym wymogiem Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki Wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej). ZaangaŜowanie społeczeństwa w podejmowanie decyzji o gospodarowaniu wodami stwarza demokratyczne i przejrzyste warunki dla tego procesu. Daje równieŝ społeczeństwu moŝliwość współdecydowania o merytorycznej zawartości programów działań i planów gospodarowania wodami w dorzeczu, jak równieŝ o przebiegu ich realizacji. Udział obywateli jest jednym z istotnych warunków osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polska - podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej - powinna umoŝliwić szerokiej reprezentacji społeczeństwa dostęp do informacji na temat wdraŝania Ramowej Dyrektywy Wodnej i opracowanych w trakcie prac nad jej wdraŝaniem dokumentów. Konieczne jest takŝe przeprowadzenie konsultacji społecznych i zachęcanie do aktywnego zaangaŝowania się społeczeństwa w ten proces. W celu spełnienia powyŝszych wymogów Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska powołał Zespół ds. Udziału Społeczeństwa przy Departamencie Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska w skład, którego weszli przedstawiciele Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, Biura Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jednym z zadań Zespołu było opracowanie. Programu udziału społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005 r. oraz przyjęty przez Kierownictwo Resortu Ministerstwa Środowiska w dniu 19 sierpnia 2005 r. W Programie zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które naleŝy zaangaŝować we wdraŝanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne za zapewnienie udziału społeczeństwa, formy, metody i narzędzia niezbędne w tym procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa. Przedstawiono i przeanalizowano w nim równieŝ podstawy prawne oraz harmonogram przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. AngaŜowanie społeczeństwa jedynie na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy), chociaŝ spełni wymóg formalny Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie będzie wystarczające dla 5

6 uzyskania akceptacji społecznej w odniesieniu do działań opracowywanych i realizowanych w procesie wdraŝania Dyrektywy. Dlatego zgodnie z Programem. działania związane z konsultowaniem i angaŝowaniem społeczeństwa we wdraŝanie RDW przeprowadzane będą równieŝ na poziomie regionów wodnych (w szczególnych przypadkach na niŝszych poziomach lokalnych) 1. Regiony wodne stanowią obszary działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dlatego to dyrektor regionalnego zarządu jest organem odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu udziału społeczeństwa na administrowanym obszarze. Proces ten jest koordynowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Celem uszczegółowienia Programu w odniesieniu do obszaru regionów wodnych, wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zobligowane zostały do stworzenia Programu udziału społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej na rok 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata , w odniesieniu do regionów wodnych znajdujących się w jego administracji - na podstawie dokumentu wzorcowego wypracowanego przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa /aktualnie Grupę Roboczą ds. US/, co pozwoliło ujednolicić rozwiązania organizacyjne procesu udziału społeczeństwa w odniesieniu do narzędzi, procedur oraz harmonogramu działań przeprowadzanych na poziomie regionu wodnego a w nieodległej perspektywie - niewątpliwie ułatwi procedurę oceny oraz sprawozdawczości i generalnie przyczyni się do efektywniejszego przeprowadzenia procesu konsultacji w odniesieniu do obszarów dorzeczy. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją pierwotnej wersji Programu Udziału Społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry na rok 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata /zatwierdzonej w styczniu 2006r./. Opracowanie aktualizacji pierwotnego dokumentu zgodne jest z załoŝeniem, iŝ Program, będzie weryfikowany przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za planowanie i realizację procesu US w regionie wodnym (regionach wodnych) na poszczególnych etapach angaŝowania społeczeństwa we wdraŝanie RDW /sporządzanie planów gospodarowania wodami/ - w oparciu o własne doświadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu US oraz zalecenia Zespołu /Grupy Roboczej/ ds. US wynikające z dyskusji i ustaleń na bazie doświadczeń zebranych podczas procesu jego realizacji. Niniejszy dokument odpowiada załoŝeniom Programu udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, który został przyjęty przez kierownictwo resortu środowiska w dniu 22 sierpnia 2007r. będący aktualizacją Programu udziału społeczeństwa we wdraŝaniu RDW w Polsce - odnosi się on do poziomu regionu wodnego, odpowiada polskim warunkom planowania gospodarowania wodami w dorzeczu. 1 NaleŜy ustalić jasne i przejrzyste kryteria wyboru spraw, sytuacji kwalifikowanych do kategorii szczególnych przypadków ; przesłanką decydującą moŝe być nawet subiektywne przekonanie społeczności lokalnej, Ŝe problem wymaga szerszego omówienia i interwencji /pomocy/ ze strony RZGW - lecz wówczas naleŝy ustalić minimalną /graniczną/ liczbę osób, które wystąpią z wnioskiem /petycją/ w takiej sprawie do RZGW Gliwice. Zawsze naleŝy mieć na uwadze faktyczne moŝliwości /zakres moŝliwości/ działania RZGW Gliwice, jako organu administracji rządowej niezespolonej tj.: aspekty: finansowe, logistyczne, moŝliwości kadrowe oraz w przypadku zorganizowania spotkania ze społecznością lokalną - zapewnić udział ekspertów wewnętrznych i w miarę potrzeb i moŝliwości - takŝe specjalistów spoza RZGW Gliwice. 6

7 CZĘŚĆ I. ORGANIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry 1. Dostosowanie organizacyjne RZGW w Gliwicach do przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa. Zagadnienia US są stosunkowo nowym zadaniem dla Dyrektorów RZGW, tym samym stanowią powaŝne wyzwanie dla pracowników zaangaŝowanych we wdraŝanie Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW (Dyrektywa 2000/60/WE, O.J.L 327, r.). Ze szczególną uwagą naleŝy traktować zarówno odnoszące się do tych zadań kwestie merytoryczne, jak i potrzeby organizacyjne oraz logistyczne. Po analizie dotychczasowej struktury organizacyjnej RZGW Gliwice oraz podziału obowiązków pomiędzy pracowników zajmujących się kwestiami RDW co zaowocowało w maju 2006 r. zmianą Regulaminu Organizacyjnego jednostki - Dyrektor RZGW Gliwice zdecydował, Ŝe zadania z zakresu US będą wykonywane (jako priorytetowe) przez Dział Obsługi Dyrekcji. Przedmiotowy dział był wówczas komórką wiodącą w sprawach US jego praca była wspierana /w miarę potrzeb/ przez pracowników pozostałych merytorycznych komórek organizacyjnych. TakŜe na podstawie nowego Regulaminu Organizacyjnego (tymczasowego) opracowanego w oparciu o unormowania statutu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nadanego jednostce przez Ministra Środowiska mocą Zarządzenia Nr 87 z dnia 22 grudnia 2006r. przewidziane było funkcjonowanie Działu Obsługi Dyrekcji (NS) naleŝącego do pionu Administracyjno-Prawnego podległego bezpośredni Dyrektorowi Naczelnemu RZGW Gliwice (załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2007 w sprawie wprowadzenia i obowiązku stosowania Regulaminu Organizacyjnego RZGW w Gliwicach - schemat organizacyjny RZGW Gliwice. /Załącznik Nr 1/. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 8/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia i obowiązku stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach funkcjonuje dwuosobowy Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej /NS,NM/. W paragrafie 20 niniejszego dokumentu szczegółowo opisano zadania przedmiotowej komórki organizacyjnej. /ZAŁĄCZNIK Nr 2/ 7

8 1.1. Docelowa struktura organizacyjna komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa w RZGW Gliwice. Komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa powinna być reprezentowana przez osoby posiadające wiedzę merytoryczną w zakresie zarządzania gospodarką wodną zgodnie z prawodawstwem polskim oraz przepisami prawnymi Unii Europejskiej. Dodatkowo komórka ta powinna otrzymać wsparcie w postaci osób: posiadających wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej /psychologii społecznej/ i współpracy z mediami, co wiąŝe się z powierzonymi tej komórce zadaniami (alternatywnym rozwiązaniem jest kompleksowe przeszkolenie pracowników działu w w/w zakresie), odpowiedzialnych za monitorowanie i moderowanie pracy interaktywnego forum dyskusyjnego na stronie internetowej RZGW Gliwice pod kątem analizy uwag nadsyłanych do dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym; przekazywanie ich do pracowników odpowiedzialnych za udzielanie merytorycznych /pisemnych/ odpowiedzi oraz ich zamieszczanie na stronie internetowej Zakres zadań komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa w RZGW Gliwice. Do zakresu działań komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa naleŝy: organizacja procesu US w procesie planowania gospodarowania wodami na obszarze działania RZGW Gliwice, prowadzenie procesu komunikacji i informowania społeczeństwa, konsultacji społecznych i /w miarę potrzeb i moŝliwości/ elementów czynnego zaangaŝowania społeczeństwa w proces planowania, opracowywanie ulotek i materiałów informacyjnych, broszur, folderów oraz ankiet w zakresie US, aktualizacja regionalnego Programu Udziału Społeczeństwa - w miarę potrzeb, zgodnie z zaleceniami GR ds. KS, przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie tematyki US na stronę internetową RZGW Gliwice, przygotowywanie materiałów informacyjnych nt. działalności RZGW Gliwice w ramach procesu udziału społeczeństwa (w formie artykułów prasowych, kontakty z prasą regionalną i/lub branŝową), kształtowanie wizerunku RZGW Gliwice oraz kampanii US według zasad public relation (PR), prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dorosłych oraz dzieci i młodzieŝy w zakresie ochrony wód i środowiska wodnego oraz zrównowaŝonego gospodarowania wodami - współpraca ze szkołami, 2 Opisywany pracownik musi posiadać niezbędny zasób wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej i podstawową wiedzę techniczną z zakresu informatyki/. 8

9 współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi (NGO S) oraz innymi partnerami społecznymi, organizacja spotkań US z grupami docelowymi: organami administracji samorządowej, uŝytkownikami wód oraz lokalną społecznością /patrz przypis 1/, szkoleń, seminariów/konferencji w zakresie tematyki związanej z organizacją procesu US, organizacja spotkań - na wniosek Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW MW i GO) oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa - w przypadku, gdy wybrane dokumenty dot. planowania w gospodarowaniu wodami powinny być (zgodnie z oceną w/w ciał opiniodawczodoradczych) poddane konsultacjom ze społecznością lokalną, merytoryczna obsługa organizacyjna RGWRW MW i GO (przygotowanie: projektów Porządku obrad, projektów Uchwał, protokołów z posiedzeń) ze szczególnym uwzględnieniem Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz bieŝąca współpraca z Prezydiami Rad i Komisji, monitorowanie pracy interaktywnego forum na stronie internetowej RZGW Gliwice - analiza nadsyłanych uwag do dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym; przekazywanie ich do pracowników odpowiedzialnych za udzielanie merytorycznych pisemnych odpowiedzi oraz ich zamieszczanie na stronie internetowej, współpraca z pracownikami innych komórek merytorycznych RZGW Gliwice zajmujących się opracowywaniem dokumentów poddawanych konsultacjom w zakresie: o uzgadniania terminów opracowania dokumentów, o uzgadniania terminu i programu spotkań konsultacyjnych, o uzgadniania udziału komórek organizacyjnych /ich przedstawicieli/ w spotkaniach konsultacyjnych, przygotowywanie sprawozdań /protokołów/ z posiedzeń Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzenia poszczególnych etapów konsultacji społecznych na terenie Regionów Wodnych MW, CZ i GO, przekazywanie opracowanych dokumentów do jednostek nadrzędnych, koordynacja i nadzór nad udostępnianiem zainteresowanym stronom dokumentów poddawanych konsultacjom /wraz z materiałami źródłowymi/, monitorowanie, analiza przebiegu i wstępna ocena wyników przeprowadzonych działań w zakresie procesu udziału społeczeństwa - zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia konsultacji społecznych w administrowanych przez RZGW Gliwice regionach wodnych, stała i ścisła współpraca z pozostałymi regionalnymi zarządami gospodarki wodnej /na poziomie analogicznych komórek organizacyjnych/, współpraca z KZGW i Zespołem /Grupą Roboczą/ ds. US w w/w zakresie, aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu /Grupy Roboczej/ ds. US, opracowanie corocznego projektu budŝetu US (SZACUNKOWYCH KOSZTÓW realizacji procesu US na obszarze Regionów Wodnych MW, CZ i GO) Plan budŝetowy US w RZGW Gliwice /na rok z NANIESIONYMI WSZYSTKIMI korektami/ zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego dokumentu. 9

10 2. Narzędzia wykorzystane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW i GO. Rys. 1 Narzędzia procesu udziału społeczeństwa Narzędzia Procesu Udziału Społeczeństwa Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO Internet/ Interaktywne Forum Dyskusyjne Media Broszury/ ulotki informacyjne/ foldery/ankiety wystawa fotograficzna Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO RZGW przeanalizuje moŝliwość organizacji spotkań lokalnych z szeroko rozumianym społeczeństwem - RZGW Gliwice ma na uwadze: konieczność poinformowania o procesie udziału społeczeństwa kaŝdej gminy na administrowanym terenie, skonsultowania (w miarę moŝliwości) projektów planów gospodarowania wodami Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW MW i GO) i ich rola w procesie udziału społeczeństwa we wdraŝaniu RDW /w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY/. W kaŝdym Regionie Wodnym funkcjonuje (jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RZGW) Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego powołana zgodnie z art. 100 Ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005r., Nr 239; poz. 10

11 2019 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne; ze zm.). Według wcześniejszych unormowań zawartych w Ustawie Prawo wodne oraz w przepisach wykonawczych, które obowiązywały, gdy powoływano Rady GWRW - zlewnia rzeki Czadeczki (obszar dorzecza Dunaju) nie stanowiła regionu wodnego i była przypisana do obszaru dorzecza Wisły. Wobec powyŝszego nie istniała potrzeba powołania RGWRW Czadeczki. Z chwilą wejścia w Ŝycie nowelizacji ustawy Prawo wodne na obszarze działania RZGW Gliwice wyodrębniono trzy regiony wodne: RW MW, RW CZ, RW GO równieŝ zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z dnia 14 lipca 2006 r. Nr 126; poz. 878) w 5. w/w rozporządzenia ustawodawca stwierdza, Ŝe Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach, obejmuje Region Wodny Małej Wisły, Region Wodny Górnej Odry, Region Wodny Czadeczki. W związku z powyŝszym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach funkcjonuje na trzech regionach wodnych, mając dwie Rady GWRW, przy czym RGWRW MW reprezentuje oba wspomniane powyŝej regiony wodne. W skład kaŝdej z RGWRW wchodzi (w myśl art. 100 ust. 3 Prawa Wodnego) 30 członków zgłaszanych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a takŝe zakłady korzystające z wód oraz właściciele wód nie naleŝących do Skarbu Państwa. Dzięki temu Rada charakteryzuje się dobrą reprezentatywnością społeczną 3 w odniesieniu do obszaru danego regionu wodnego. Zgodnie z Prawem Wodnym (art. 100, ust. 2, pkt. 3) jednym z zadań Rad GWRW jest wydawanie opinii do projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, co dowodzi zasadności wykorzystania funkcjonujących Rad, jako narzędzi pomocnych (niezbędnych) do optymalnego przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - a w szerokim ujęciu - we wdraŝaniu RDW w Polsce. Komentarz [k1]: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), które na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) traci moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. *** Rady kadencji zakończyły swą działalność w dniu 19 sierpnia 2007r. wygasły mandaty ich członków. Od dnia 17 października 2007r. działać będą Rady kadencji , które będą kontynuować dzieło swych poprzedników wyrazem takiej woli jest zarówno zgłoszenie kandydatów, którzy aktywnie działali w latach do Rad II kadencji, jak i podjęcie /przez obie Rady/ uchwał w sprawie przedłuŝenia kadencji składu Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa (odpowiednio przy Radzie GWRW Małej Wisły i Górnej Odry), gdzie Rady działając w zakresie swej właściwości postanowiły rekomendować przedłuŝenie mandatów członków Komisji. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na posiedzeniu w dniu 17 października 2007r., poniewaŝ wówczas zgodnie z porządkiem dnia po ukonstytuowaniu się Rad kadencji i wyborze 3 Uwzględnia grupy docelowe zainteresowane problematyką gospodarki wodnej, mające interes prawny i faktyczny oraz wiedzę i doświadczenie a takŝe potencjał /ekonomiczny, opiniotwórczy itp./ mogące wpływać na kierunki i tendencje rozwoju w tej - niezwykle waŝnej - dziedzinie gospodarki narodowej. 11

12 nowych Prezydiów - odbędzie się głosowanie w sprawie utrzymania pierwotnego składu Komisji przy nowych Radach. Załączniki Nr 4 i 5: UCHWAŁY RGWRW MW i GO w sprawie w sprawie przedłuŝenia kadencji składu Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach GWRW MW i GO Obszary działania RGWRW MW i GO w zakresie procesu udziału społeczeństwa. Do zadań Rad w zakresie procesu udziału społeczeństwa naleŝy: Konsultowanie działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze regionu, Konsultowanie działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza poprzez delegowanie przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Krajowego Forum Wodnego, którego celem jest przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy). Opiniowanie i formułowanie uwag na temat: o dokumentów stanowiących podstawę procesu konsultacji społecznych (wymienionych w art. 14 RDW oraz art. 119 ust. 7 Prawa Wodnego), o gospodarowania wodami na obszarach przyporządkowanych im regionów wodnych (art. 100 Prawa Wodnego), a w szczególności w odniesieniu do projektów raportów oraz dokumentów planistycznych wymaganych przez RDW oraz Prawo Wodne (art. 113 ust. 3, ust. 4), o organizacji konsultacji społecznych na obszarze regionu w odniesieniu do wskazanych przez Radę obszarów, gdzie konsultacje społeczne - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - powinny się odbyć na poziomie lokalnym, Przekazywanie zainteresowanym stronom informacji o przebiegu realizowanych przez Radę prac. Zgodnie z 11 pkt. 1 oraz 12 i 13 Regulaminu Organizacyjnego (RO) RGWRW MW i GO wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia z wyłączeniem spraw porządkowych - podejmowane są przez Rady w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Komentarz [k2]: Na podstawie 6 RO wprowadzony został zapis umoŝliwiający przeprowadzenie obrad w drugim terminie - tj. wobec braku quorum wymaganego do podejmowania przez Rady prawomocnych uchwał (po upływie 15 min od przewidzianego w Porządku dnia czasu rozpoczęcia posiedzenia) przeprowadza się to posiedzenie w drugim terminie, odbywają się głosowania, a podjęte w ich wyniku uchwały uwaŝa się za waŝne nawet wówczas, gdy liczba obecnych członków nie jest wystarczająca, by spełnić wymóg quorum obrad w pierwszym terminie. 12

13 2.2. Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO. Celem uzyskania zaangaŝowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i - tym samym - celem zwiększenia stopnia reprezentatywności poszczególnych grup społecznych (tzw. grup docelowych US) w skali regionów wodnych przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO utworzone zostały (zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa Wodnego oraz 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW MW i GO) Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. W pracach Komisji uczestniczą wybrani członkowie Rad, jak równieŝ osoby spoza ich składu, tak - aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego. Komisje posiadają kompetencje opiniodawczo-doradcze; wypracowane przez nie opinie muszą być poddane ostatecznie głosowaniu Rad - uzyskując w ten sposób zatwierdzenie moc obowiązującą lub w przypadku braku zatwierdzenia (akceptacji) pozostając jedynie niewiąŝącymi uwagami/wnioskami.) Posiedzenia Komisji są zwoływane za pośrednictwem komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa z uwzględnieniem zaawansowania działań w ramach realizacji procesu US w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry wdraŝania RDW na terenie regionu wodnego. Obligatoryjnie naleŝy zwołać przynajmniej jedno posiedzenie Komisji - na poszczególnych etapach konsultowania dokumentów. Organizacja prac Komisji moŝe opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji. Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkania oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są takŝe za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osób z grup, które zrelacjonują jej efekty /przedstawią wnioski i ustalenia z prac grup/. Wszelkie dokumenty poddawane konsultacji powinny być udostępniane członkom Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach odpowiedzialny jest za obsługę biurową spotkań Rad GWRW oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa - protokoły oraz sprawozdania opracowywane są przez pracowników RZGW Gliwice. Przyjęte /zatwierdzone/ dokumenty umieszczane są na stronie internetowej RZGW Gliwice - istnieje moŝliwość wnoszenia uwag i komentarzy do w/w tekstów (do momentu ich zatwierdzenia). 4 Komentarz [k3]: (przyjęte w formie Uchwał lub ujęte w protokole, jako oficjalne wnioski z dyskusji przedstawione następnie w sprawozdaniu Komisji na forum posiedzenia Rad) Komentarz [k4]: Wszelkie opinie, zalecenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, poza sprawami porządkowymi, są podejmowane podobnie jak w przypadku Rady - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków z zastrzeŝeniem moŝliwości pracy w drugim terminie /przy problemach z zebraniem quorum Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa wynika z wyjściowego /pierwotnego/ składu RGWRW. Stałe Komisje przy kaŝdej z Rad liczą po 20 osób. W skład kaŝdej z Komisji wchodzi reprezentacja właściwej Rady w liczbie po 5 osób /szczególnie zainteresowanych oraz 4 Protokoły zatwierdzone bez uwag lub zmienione i zatwierdzone na kolejnym spotkaniu nie podlegają dalszym modyfikacjom treść przyjętych tekstów dokumentuje rzeczywisty przebieg spotkań. 13

14 zaangaŝowanych w proces udziału społeczeństwa na terenie regionu wodnego/ wyłoniona zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rad. Zadaniem tak wybranych przedstawicieli jest prezentowanie wyników prac Komisji na sesji plenarnej Rad, oraz dbanie o właściwy dwustronny przepływ informacji pomiędzy Radą a Komisją. Pozostały skład osobowy Komisji (15 osób) został dobrany tak, aby grupy docelowe reprezentowane łącznie w Radzie i Komisji (45 osób) odpowiadały podziałowi w/g zasady: 1/3 uŝytkownicy 15 osób, 1/3 administracja samorządowa i rządowa 14 osób + 1 osoba, 1/3 organizacje pozarządowe oraz społeczne 15 osób. RZGW Gliwice przedstawił RGWRW MW i GO /zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zawartym w pierwotnej wersji Programu propozycję list instytucji, z których reprezentanci /przedstawiciele/ zostali zaproszeni do udziału w pracach Stałych Komisji ds. US przy Radach. Do wyŝej wymienionych list członkowie RGWRW wnieśli uwagi, uzupełnienia - następnie RZGW Gliwice dokonał scalenia wszystkich propozycji w listy zbiorcze, a Rady dokonały wyboru 15 instytucji, które zostały desygnowane - w efekcie czego: ich wytypowanych przedstawicieli zaproszono do Komisji, powołanych w drodze Uchwał przyjętych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym RGWRW MW i GO - /w terminach przewidzianych HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ W RAMACH US/. Aktualny skład Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW (1) oraz RGWRW GO (2) tj.: po 5 przedstawicieli ze składu RAD oraz po 15 przedstawicieli optymalizujących reprezentację grup docelowych (uŝytkowników wód, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacji pozarządowych i społecznych) zamieszczono poniŝej: Komentarz [k5]: ZrównowaŜo ne przedstawicielstwo wspomnianych powyŝej trzech grup docelowych ma na celu zapewnienie przejrzystości i efektywnego uczestnictwa zainteresowanych stron. (1) Aktualny skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW MAŁEJ WISŁY: (INSTYTUCJA delegująca przedstawiciela / IMIĘ i NAZWISKO przedstawiciela) ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH RYSZARD JAKUBOWSKI STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA BARBARA KORAL KOMPANIA WĘGLIWA S.A. KATOWICE; DEPARTAMENT PRODUKCJI DOROTA KUBICKA "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA KRZYSZTOF FILIPEK Związek Stowarzyszeń ZIELONY RING PRZEMSZY WŁODZIMIERZ WIECZOREK /zastąpił Pan Jerzego Kazimierza Liseckiego (NOT Gliwice), który zrezygnował z członkostwa z powodów zdrowotnych/ KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄśĘCE BARBARA KANIA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. SŁAWOMIR SZWAJDA 14

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo