Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry"

Transkrypt

1 Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej RZGW Gliwice Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Październik 2007

2 Spis treści: Wstęp...5 CZĘŚĆ I - ORGANIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W SPORZĄDZANIU PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI DLA REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY Dostosowanie organizacyjne RZGW w Gliwicach do przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa Docelowa struktura organizacyjna komórki ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa Zakres zadań komórki ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa w RZGW Gliwice Narzędzia wykorzystywane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW, CZ i GO Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW MW i GO) i ich rola w procesie udziału społeczeństwa we wdraŝaniu RDW /w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY/ Obszary działania RGWRW MW i GO w zakresie procesu udziału społeczeństwa Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa Zakres kompetencji Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa MECHANIZM analizy składu Rad pod kątem zapewnienia zrównowaŝonej (optymalnej) reprezentatywności społecznej Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Internet Media Broszury/ulotki informacyjne/ankiety...19 CZĘŚĆ II - HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY PRZEPROWADZENIA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA OBSZARZE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY NA LATA

3 I. Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planu gospodarowania wodami...21 II. Konsultacje społeczne związane z przeglądem istotnych problemów gospodarki wodnej dla danego obszaru dorzecza...21 III. Konsultacje społeczne związane z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy..22 IV. Dostęp do informacji oraz dokumentów poddawanych konsultacjom...29 V. Ocena i wyniki przebiegu procesu udziału społeczeństwa...29 CZĘŚĆ III - SZACUNKOWA ANALIZA KOSZTÓW PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA TERENIE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY - NA ROK PODSUMOWANIE 31 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 32 Literatura...32 Spis tabel Rysunki...32 Bibliografia

4 Objaśnienie uŝywanych skrótów: KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej KE Komisja Europejska MŚ Ministerstwo Środowiska NGO s (z jęz. ang. non-government organizations) organizacje pozarządowe NS,NM - Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w RZGW Gliwice PR public relations RDW Ramowa Dyrektywa Wodna RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RGWRW MW - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły RW MW Region Wodny Małej Wisły RW CZ Region Wodny Czadeczki RGWRW GO - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry RW GO Region Wodny Górnej Odry RO - Regulamin Organizacyjny US udział społeczeństwa Zespół ds. US /Grupa Robocza ds. US/ - Zespół /Grupa Robocza/ do spraw Udziału Społeczeństwa -nazwa aktualnie obowiązująca: GR ds. KS - Grupa Robocza ds. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 4

5 Wstęp Zapewnienie udziału społeczeństwa jest istotnym wymogiem Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki Wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej). ZaangaŜowanie społeczeństwa w podejmowanie decyzji o gospodarowaniu wodami stwarza demokratyczne i przejrzyste warunki dla tego procesu. Daje równieŝ społeczeństwu moŝliwość współdecydowania o merytorycznej zawartości programów działań i planów gospodarowania wodami w dorzeczu, jak równieŝ o przebiegu ich realizacji. Udział obywateli jest jednym z istotnych warunków osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Polska - podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej - powinna umoŝliwić szerokiej reprezentacji społeczeństwa dostęp do informacji na temat wdraŝania Ramowej Dyrektywy Wodnej i opracowanych w trakcie prac nad jej wdraŝaniem dokumentów. Konieczne jest takŝe przeprowadzenie konsultacji społecznych i zachęcanie do aktywnego zaangaŝowania się społeczeństwa w ten proces. W celu spełnienia powyŝszych wymogów Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska powołał Zespół ds. Udziału Społeczeństwa przy Departamencie Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska w skład, którego weszli przedstawiciele Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, Biura Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jednym z zadań Zespołu było opracowanie. Programu udziału społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005 r. oraz przyjęty przez Kierownictwo Resortu Ministerstwa Środowiska w dniu 19 sierpnia 2005 r. W Programie zidentyfikowano i wybrano grupy społeczne, które naleŝy zaangaŝować we wdraŝanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, instytucje odpowiedzialne za zapewnienie udziału społeczeństwa, formy, metody i narzędzia niezbędne w tym procesie oraz określono szacunkowe koszty przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa. Przedstawiono i przeanalizowano w nim równieŝ podstawy prawne oraz harmonogram przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. AngaŜowanie społeczeństwa jedynie na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy), chociaŝ spełni wymóg formalny Ramowej Dyrektywy Wodnej, nie będzie wystarczające dla 5

6 uzyskania akceptacji społecznej w odniesieniu do działań opracowywanych i realizowanych w procesie wdraŝania Dyrektywy. Dlatego zgodnie z Programem. działania związane z konsultowaniem i angaŝowaniem społeczeństwa we wdraŝanie RDW przeprowadzane będą równieŝ na poziomie regionów wodnych (w szczególnych przypadkach na niŝszych poziomach lokalnych) 1. Regiony wodne stanowią obszary działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dlatego to dyrektor regionalnego zarządu jest organem odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu udziału społeczeństwa na administrowanym obszarze. Proces ten jest koordynowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Celem uszczegółowienia Programu w odniesieniu do obszaru regionów wodnych, wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zobligowane zostały do stworzenia Programu udziału społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej na rok 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata , w odniesieniu do regionów wodnych znajdujących się w jego administracji - na podstawie dokumentu wzorcowego wypracowanego przez Zespół ds. Udziału Społeczeństwa /aktualnie Grupę Roboczą ds. US/, co pozwoliło ujednolicić rozwiązania organizacyjne procesu udziału społeczeństwa w odniesieniu do narzędzi, procedur oraz harmonogramu działań przeprowadzanych na poziomie regionu wodnego a w nieodległej perspektywie - niewątpliwie ułatwi procedurę oceny oraz sprawozdawczości i generalnie przyczyni się do efektywniejszego przeprowadzenia procesu konsultacji w odniesieniu do obszarów dorzeczy. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją pierwotnej wersji Programu Udziału Społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry na rok 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata /zatwierdzonej w styczniu 2006r./. Opracowanie aktualizacji pierwotnego dokumentu zgodne jest z załoŝeniem, iŝ Program, będzie weryfikowany przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za planowanie i realizację procesu US w regionie wodnym (regionach wodnych) na poszczególnych etapach angaŝowania społeczeństwa we wdraŝanie RDW /sporządzanie planów gospodarowania wodami/ - w oparciu o własne doświadczenia z dotychczasowego przebiegu procesu US oraz zalecenia Zespołu /Grupy Roboczej/ ds. US wynikające z dyskusji i ustaleń na bazie doświadczeń zebranych podczas procesu jego realizacji. Niniejszy dokument odpowiada załoŝeniom Programu udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, który został przyjęty przez kierownictwo resortu środowiska w dniu 22 sierpnia 2007r. będący aktualizacją Programu udziału społeczeństwa we wdraŝaniu RDW w Polsce - odnosi się on do poziomu regionu wodnego, odpowiada polskim warunkom planowania gospodarowania wodami w dorzeczu. 1 NaleŜy ustalić jasne i przejrzyste kryteria wyboru spraw, sytuacji kwalifikowanych do kategorii szczególnych przypadków ; przesłanką decydującą moŝe być nawet subiektywne przekonanie społeczności lokalnej, Ŝe problem wymaga szerszego omówienia i interwencji /pomocy/ ze strony RZGW - lecz wówczas naleŝy ustalić minimalną /graniczną/ liczbę osób, które wystąpią z wnioskiem /petycją/ w takiej sprawie do RZGW Gliwice. Zawsze naleŝy mieć na uwadze faktyczne moŝliwości /zakres moŝliwości/ działania RZGW Gliwice, jako organu administracji rządowej niezespolonej tj.: aspekty: finansowe, logistyczne, moŝliwości kadrowe oraz w przypadku zorganizowania spotkania ze społecznością lokalną - zapewnić udział ekspertów wewnętrznych i w miarę potrzeb i moŝliwości - takŝe specjalistów spoza RZGW Gliwice. 6

7 CZĘŚĆ I. ORGANIZACJA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry 1. Dostosowanie organizacyjne RZGW w Gliwicach do przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa. Zagadnienia US są stosunkowo nowym zadaniem dla Dyrektorów RZGW, tym samym stanowią powaŝne wyzwanie dla pracowników zaangaŝowanych we wdraŝanie Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW (Dyrektywa 2000/60/WE, O.J.L 327, r.). Ze szczególną uwagą naleŝy traktować zarówno odnoszące się do tych zadań kwestie merytoryczne, jak i potrzeby organizacyjne oraz logistyczne. Po analizie dotychczasowej struktury organizacyjnej RZGW Gliwice oraz podziału obowiązków pomiędzy pracowników zajmujących się kwestiami RDW co zaowocowało w maju 2006 r. zmianą Regulaminu Organizacyjnego jednostki - Dyrektor RZGW Gliwice zdecydował, Ŝe zadania z zakresu US będą wykonywane (jako priorytetowe) przez Dział Obsługi Dyrekcji. Przedmiotowy dział był wówczas komórką wiodącą w sprawach US jego praca była wspierana /w miarę potrzeb/ przez pracowników pozostałych merytorycznych komórek organizacyjnych. TakŜe na podstawie nowego Regulaminu Organizacyjnego (tymczasowego) opracowanego w oparciu o unormowania statutu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nadanego jednostce przez Ministra Środowiska mocą Zarządzenia Nr 87 z dnia 22 grudnia 2006r. przewidziane było funkcjonowanie Działu Obsługi Dyrekcji (NS) naleŝącego do pionu Administracyjno-Prawnego podległego bezpośredni Dyrektorowi Naczelnemu RZGW Gliwice (załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2007 w sprawie wprowadzenia i obowiązku stosowania Regulaminu Organizacyjnego RZGW w Gliwicach - schemat organizacyjny RZGW Gliwice. /Załącznik Nr 1/. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 8/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia i obowiązku stosowania nowego Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach funkcjonuje dwuosobowy Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej /NS,NM/. W paragrafie 20 niniejszego dokumentu szczegółowo opisano zadania przedmiotowej komórki organizacyjnej. /ZAŁĄCZNIK Nr 2/ 7

8 1.1. Docelowa struktura organizacyjna komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa w RZGW Gliwice. Komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa powinna być reprezentowana przez osoby posiadające wiedzę merytoryczną w zakresie zarządzania gospodarką wodną zgodnie z prawodawstwem polskim oraz przepisami prawnymi Unii Europejskiej. Dodatkowo komórka ta powinna otrzymać wsparcie w postaci osób: posiadających wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej /psychologii społecznej/ i współpracy z mediami, co wiąŝe się z powierzonymi tej komórce zadaniami (alternatywnym rozwiązaniem jest kompleksowe przeszkolenie pracowników działu w w/w zakresie), odpowiedzialnych za monitorowanie i moderowanie pracy interaktywnego forum dyskusyjnego na stronie internetowej RZGW Gliwice pod kątem analizy uwag nadsyłanych do dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym; przekazywanie ich do pracowników odpowiedzialnych za udzielanie merytorycznych /pisemnych/ odpowiedzi oraz ich zamieszczanie na stronie internetowej Zakres zadań komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa w RZGW Gliwice. Do zakresu działań komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa naleŝy: organizacja procesu US w procesie planowania gospodarowania wodami na obszarze działania RZGW Gliwice, prowadzenie procesu komunikacji i informowania społeczeństwa, konsultacji społecznych i /w miarę potrzeb i moŝliwości/ elementów czynnego zaangaŝowania społeczeństwa w proces planowania, opracowywanie ulotek i materiałów informacyjnych, broszur, folderów oraz ankiet w zakresie US, aktualizacja regionalnego Programu Udziału Społeczeństwa - w miarę potrzeb, zgodnie z zaleceniami GR ds. KS, przygotowanie materiałów informacyjnych w zakresie tematyki US na stronę internetową RZGW Gliwice, przygotowywanie materiałów informacyjnych nt. działalności RZGW Gliwice w ramach procesu udziału społeczeństwa (w formie artykułów prasowych, kontakty z prasą regionalną i/lub branŝową), kształtowanie wizerunku RZGW Gliwice oraz kampanii US według zasad public relation (PR), prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dorosłych oraz dzieci i młodzieŝy w zakresie ochrony wód i środowiska wodnego oraz zrównowaŝonego gospodarowania wodami - współpraca ze szkołami, 2 Opisywany pracownik musi posiadać niezbędny zasób wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej i podstawową wiedzę techniczną z zakresu informatyki/. 8

9 współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi (NGO S) oraz innymi partnerami społecznymi, organizacja spotkań US z grupami docelowymi: organami administracji samorządowej, uŝytkownikami wód oraz lokalną społecznością /patrz przypis 1/, szkoleń, seminariów/konferencji w zakresie tematyki związanej z organizacją procesu US, organizacja spotkań - na wniosek Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW MW i GO) oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa - w przypadku, gdy wybrane dokumenty dot. planowania w gospodarowaniu wodami powinny być (zgodnie z oceną w/w ciał opiniodawczodoradczych) poddane konsultacjom ze społecznością lokalną, merytoryczna obsługa organizacyjna RGWRW MW i GO (przygotowanie: projektów Porządku obrad, projektów Uchwał, protokołów z posiedzeń) ze szczególnym uwzględnieniem Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz bieŝąca współpraca z Prezydiami Rad i Komisji, monitorowanie pracy interaktywnego forum na stronie internetowej RZGW Gliwice - analiza nadsyłanych uwag do dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym; przekazywanie ich do pracowników odpowiedzialnych za udzielanie merytorycznych pisemnych odpowiedzi oraz ich zamieszczanie na stronie internetowej, współpraca z pracownikami innych komórek merytorycznych RZGW Gliwice zajmujących się opracowywaniem dokumentów poddawanych konsultacjom w zakresie: o uzgadniania terminów opracowania dokumentów, o uzgadniania terminu i programu spotkań konsultacyjnych, o uzgadniania udziału komórek organizacyjnych /ich przedstawicieli/ w spotkaniach konsultacyjnych, przygotowywanie sprawozdań /protokołów/ z posiedzeń Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzenia poszczególnych etapów konsultacji społecznych na terenie Regionów Wodnych MW, CZ i GO, przekazywanie opracowanych dokumentów do jednostek nadrzędnych, koordynacja i nadzór nad udostępnianiem zainteresowanym stronom dokumentów poddawanych konsultacjom /wraz z materiałami źródłowymi/, monitorowanie, analiza przebiegu i wstępna ocena wyników przeprowadzonych działań w zakresie procesu udziału społeczeństwa - zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzenia konsultacji społecznych w administrowanych przez RZGW Gliwice regionach wodnych, stała i ścisła współpraca z pozostałymi regionalnymi zarządami gospodarki wodnej /na poziomie analogicznych komórek organizacyjnych/, współpraca z KZGW i Zespołem /Grupą Roboczą/ ds. US w w/w zakresie, aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu /Grupy Roboczej/ ds. US, opracowanie corocznego projektu budŝetu US (SZACUNKOWYCH KOSZTÓW realizacji procesu US na obszarze Regionów Wodnych MW, CZ i GO) Plan budŝetowy US w RZGW Gliwice /na rok z NANIESIONYMI WSZYSTKIMI korektami/ zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego dokumentu. 9

10 2. Narzędzia wykorzystane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW i GO. Rys. 1 Narzędzia procesu udziału społeczeństwa Narzędzia Procesu Udziału Społeczeństwa Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO Internet/ Interaktywne Forum Dyskusyjne Media Broszury/ ulotki informacyjne/ foldery/ankiety wystawa fotograficzna Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO RZGW przeanalizuje moŝliwość organizacji spotkań lokalnych z szeroko rozumianym społeczeństwem - RZGW Gliwice ma na uwadze: konieczność poinformowania o procesie udziału społeczeństwa kaŝdej gminy na administrowanym terenie, skonsultowania (w miarę moŝliwości) projektów planów gospodarowania wodami Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry (RGWRW MW i GO) i ich rola w procesie udziału społeczeństwa we wdraŝaniu RDW /w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY/. W kaŝdym Regionie Wodnym funkcjonuje (jako organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RZGW) Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego powołana zgodnie z art. 100 Ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005r., Nr 239; poz. 10

11 2019 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne; ze zm.). Według wcześniejszych unormowań zawartych w Ustawie Prawo wodne oraz w przepisach wykonawczych, które obowiązywały, gdy powoływano Rady GWRW - zlewnia rzeki Czadeczki (obszar dorzecza Dunaju) nie stanowiła regionu wodnego i była przypisana do obszaru dorzecza Wisły. Wobec powyŝszego nie istniała potrzeba powołania RGWRW Czadeczki. Z chwilą wejścia w Ŝycie nowelizacji ustawy Prawo wodne na obszarze działania RZGW Gliwice wyodrębniono trzy regiony wodne: RW MW, RW CZ, RW GO równieŝ zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z dnia 14 lipca 2006 r. Nr 126; poz. 878) w 5. w/w rozporządzenia ustawodawca stwierdza, Ŝe Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach, obejmuje Region Wodny Małej Wisły, Region Wodny Górnej Odry, Region Wodny Czadeczki. W związku z powyŝszym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach funkcjonuje na trzech regionach wodnych, mając dwie Rady GWRW, przy czym RGWRW MW reprezentuje oba wspomniane powyŝej regiony wodne. W skład kaŝdej z RGWRW wchodzi (w myśl art. 100 ust. 3 Prawa Wodnego) 30 członków zgłaszanych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a takŝe zakłady korzystające z wód oraz właściciele wód nie naleŝących do Skarbu Państwa. Dzięki temu Rada charakteryzuje się dobrą reprezentatywnością społeczną 3 w odniesieniu do obszaru danego regionu wodnego. Zgodnie z Prawem Wodnym (art. 100, ust. 2, pkt. 3) jednym z zadań Rad GWRW jest wydawanie opinii do projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, co dowodzi zasadności wykorzystania funkcjonujących Rad, jako narzędzi pomocnych (niezbędnych) do optymalnego przeprowadzenia procesu udziału społeczeństwa w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - a w szerokim ujęciu - we wdraŝaniu RDW w Polsce. Komentarz [k1]: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), które na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) traci moc z dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. *** Rady kadencji zakończyły swą działalność w dniu 19 sierpnia 2007r. wygasły mandaty ich członków. Od dnia 17 października 2007r. działać będą Rady kadencji , które będą kontynuować dzieło swych poprzedników wyrazem takiej woli jest zarówno zgłoszenie kandydatów, którzy aktywnie działali w latach do Rad II kadencji, jak i podjęcie /przez obie Rady/ uchwał w sprawie przedłuŝenia kadencji składu Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa (odpowiednio przy Radzie GWRW Małej Wisły i Górnej Odry), gdzie Rady działając w zakresie swej właściwości postanowiły rekomendować przedłuŝenie mandatów członków Komisji. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na posiedzeniu w dniu 17 października 2007r., poniewaŝ wówczas zgodnie z porządkiem dnia po ukonstytuowaniu się Rad kadencji i wyborze 3 Uwzględnia grupy docelowe zainteresowane problematyką gospodarki wodnej, mające interes prawny i faktyczny oraz wiedzę i doświadczenie a takŝe potencjał /ekonomiczny, opiniotwórczy itp./ mogące wpływać na kierunki i tendencje rozwoju w tej - niezwykle waŝnej - dziedzinie gospodarki narodowej. 11

12 nowych Prezydiów - odbędzie się głosowanie w sprawie utrzymania pierwotnego składu Komisji przy nowych Radach. Załączniki Nr 4 i 5: UCHWAŁY RGWRW MW i GO w sprawie w sprawie przedłuŝenia kadencji składu Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach GWRW MW i GO Obszary działania RGWRW MW i GO w zakresie procesu udziału społeczeństwa. Do zadań Rad w zakresie procesu udziału społeczeństwa naleŝy: Konsultowanie działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze regionu, Konsultowanie działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza poprzez delegowanie przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Krajowego Forum Wodnego, którego celem jest przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy). Opiniowanie i formułowanie uwag na temat: o dokumentów stanowiących podstawę procesu konsultacji społecznych (wymienionych w art. 14 RDW oraz art. 119 ust. 7 Prawa Wodnego), o gospodarowania wodami na obszarach przyporządkowanych im regionów wodnych (art. 100 Prawa Wodnego), a w szczególności w odniesieniu do projektów raportów oraz dokumentów planistycznych wymaganych przez RDW oraz Prawo Wodne (art. 113 ust. 3, ust. 4), o organizacji konsultacji społecznych na obszarze regionu w odniesieniu do wskazanych przez Radę obszarów, gdzie konsultacje społeczne - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - powinny się odbyć na poziomie lokalnym, Przekazywanie zainteresowanym stronom informacji o przebiegu realizowanych przez Radę prac. Zgodnie z 11 pkt. 1 oraz 12 i 13 Regulaminu Organizacyjnego (RO) RGWRW MW i GO wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia z wyłączeniem spraw porządkowych - podejmowane są przez Rady w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Komentarz [k2]: Na podstawie 6 RO wprowadzony został zapis umoŝliwiający przeprowadzenie obrad w drugim terminie - tj. wobec braku quorum wymaganego do podejmowania przez Rady prawomocnych uchwał (po upływie 15 min od przewidzianego w Porządku dnia czasu rozpoczęcia posiedzenia) przeprowadza się to posiedzenie w drugim terminie, odbywają się głosowania, a podjęte w ich wyniku uchwały uwaŝa się za waŝne nawet wówczas, gdy liczba obecnych członków nie jest wystarczająca, by spełnić wymóg quorum obrad w pierwszym terminie. 12

13 2.2. Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW i GO. Celem uzyskania zaangaŝowania szerszego kręgu społeczeństwa w proces otwartego planowania gospodarowania wodami i - tym samym - celem zwiększenia stopnia reprezentatywności poszczególnych grup społecznych (tzw. grup docelowych US) w skali regionów wodnych przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO utworzone zostały (zgodnie z art. 100 ust. 6 Prawa Wodnego oraz 4 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego RGWRW MW i GO) Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa. W pracach Komisji uczestniczą wybrani członkowie Rad, jak równieŝ osoby spoza ich składu, tak - aby uzyskać optymalną reprezentację podstawowych grup społecznych zainteresowanych sprawami gospodarowania wodami w skali regionu wodnego. Komisje posiadają kompetencje opiniodawczo-doradcze; wypracowane przez nie opinie muszą być poddane ostatecznie głosowaniu Rad - uzyskując w ten sposób zatwierdzenie moc obowiązującą lub w przypadku braku zatwierdzenia (akceptacji) pozostając jedynie niewiąŝącymi uwagami/wnioskami.) Posiedzenia Komisji są zwoływane za pośrednictwem komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa z uwzględnieniem zaawansowania działań w ramach realizacji procesu US w sporządzaniu planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry wdraŝania RDW na terenie regionu wodnego. Obligatoryjnie naleŝy zwołać przynajmniej jedno posiedzenie Komisji - na poszczególnych etapach konsultowania dokumentów. Organizacja prac Komisji moŝe opierać się o tematyczne grupy robocze (panele dyskusyjne), w ramach których wypracowywane będą stanowiska, przedstawione następnie na sesji plenarnej Komisji. Pracownicy komórki właściwej ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa biorą udział w moderowaniu spotkania oraz proponują podział na poszczególne grupy dyskusyjne - odpowiedzialni są takŝe za podsumowanie dyskusji lub wyznaczenie /wybór/ osób z grup, które zrelacjonują jej efekty /przedstawią wnioski i ustalenia z prac grup/. Wszelkie dokumenty poddawane konsultacji powinny być udostępniane członkom Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa co najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach odpowiedzialny jest za obsługę biurową spotkań Rad GWRW oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa - protokoły oraz sprawozdania opracowywane są przez pracowników RZGW Gliwice. Przyjęte /zatwierdzone/ dokumenty umieszczane są na stronie internetowej RZGW Gliwice - istnieje moŝliwość wnoszenia uwag i komentarzy do w/w tekstów (do momentu ich zatwierdzenia). 4 Komentarz [k3]: (przyjęte w formie Uchwał lub ujęte w protokole, jako oficjalne wnioski z dyskusji przedstawione następnie w sprawozdaniu Komisji na forum posiedzenia Rad) Komentarz [k4]: Wszelkie opinie, zalecenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, poza sprawami porządkowymi, są podejmowane podobnie jak w przypadku Rady - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków z zastrzeŝeniem moŝliwości pracy w drugim terminie /przy problemach z zebraniem quorum Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa wynika z wyjściowego /pierwotnego/ składu RGWRW. Stałe Komisje przy kaŝdej z Rad liczą po 20 osób. W skład kaŝdej z Komisji wchodzi reprezentacja właściwej Rady w liczbie po 5 osób /szczególnie zainteresowanych oraz 4 Protokoły zatwierdzone bez uwag lub zmienione i zatwierdzone na kolejnym spotkaniu nie podlegają dalszym modyfikacjom treść przyjętych tekstów dokumentuje rzeczywisty przebieg spotkań. 13

14 zaangaŝowanych w proces udziału społeczeństwa na terenie regionu wodnego/ wyłoniona zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rad. Zadaniem tak wybranych przedstawicieli jest prezentowanie wyników prac Komisji na sesji plenarnej Rad, oraz dbanie o właściwy dwustronny przepływ informacji pomiędzy Radą a Komisją. Pozostały skład osobowy Komisji (15 osób) został dobrany tak, aby grupy docelowe reprezentowane łącznie w Radzie i Komisji (45 osób) odpowiadały podziałowi w/g zasady: 1/3 uŝytkownicy 15 osób, 1/3 administracja samorządowa i rządowa 14 osób + 1 osoba, 1/3 organizacje pozarządowe oraz społeczne 15 osób. RZGW Gliwice przedstawił RGWRW MW i GO /zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem zawartym w pierwotnej wersji Programu propozycję list instytucji, z których reprezentanci /przedstawiciele/ zostali zaproszeni do udziału w pracach Stałych Komisji ds. US przy Radach. Do wyŝej wymienionych list członkowie RGWRW wnieśli uwagi, uzupełnienia - następnie RZGW Gliwice dokonał scalenia wszystkich propozycji w listy zbiorcze, a Rady dokonały wyboru 15 instytucji, które zostały desygnowane - w efekcie czego: ich wytypowanych przedstawicieli zaproszono do Komisji, powołanych w drodze Uchwał przyjętych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym RGWRW MW i GO - /w terminach przewidzianych HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ W RAMACH US/. Aktualny skład Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGWRW MW (1) oraz RGWRW GO (2) tj.: po 5 przedstawicieli ze składu RAD oraz po 15 przedstawicieli optymalizujących reprezentację grup docelowych (uŝytkowników wód, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacji pozarządowych i społecznych) zamieszczono poniŝej: Komentarz [k5]: ZrównowaŜo ne przedstawicielstwo wspomnianych powyŝej trzech grup docelowych ma na celu zapewnienie przejrzystości i efektywnego uczestnictwa zainteresowanych stron. (1) Aktualny skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW MAŁEJ WISŁY: (INSTYTUCJA delegująca przedstawiciela / IMIĘ i NAZWISKO przedstawiciela) ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH RYSZARD JAKUBOWSKI STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA BARBARA KORAL KOMPANIA WĘGLIWA S.A. KATOWICE; DEPARTAMENT PRODUKCJI DOROTA KUBICKA "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA KRZYSZTOF FILIPEK Związek Stowarzyszeń ZIELONY RING PRZEMSZY WŁODZIMIERZ WIECZOREK /zastąpił Pan Jerzego Kazimierza Liseckiego (NOT Gliwice), który zrezygnował z członkostwa z powodów zdrowotnych/ KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄśĘCE BARBARA KANIA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. SŁAWOMIR SZWAJDA 14

15 KLUB GAJA PAWEŁ GRZYBOWSKI SPÓŁKA WODOCIĄGOWA "BYSTRA" BOGUSŁAW KAJZER SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INśYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH JÓZEF GÓRNICKI WOLBROMSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ADAM KAMIONKA Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej w Pszczynie STANISŁAW RYŚ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLKUSZU JÓZEF NIEWDANA GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. ANDRZEJ SIUDY "AQUA" S.A. BIELSKO BIAŁA JADWIGA WYSOCKA REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. DOROTA KONOPKA UNIWESYTET ŚLĄSKI, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI DAMIAN ABSALON GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JAN BONDARUK POLITECHNIKA ŚLĄSKA WALDEMAR SAWINIAK ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WITOLD PRUSKI (2) Aktualny skład Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RADZIE GWRW GÓRNEJ ODRY (INSTYTUCJA delegująca przedstawiciela / IMIĘ i NAZWISKO przedstawiciela) ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY PAN W GOŁYSZU JAN BRODA URZĄD MIEJSKI W KUŹNI RACIBORSKIEJ WŁADYSŁAW MASEŁKO STAROSTWO GLIWICKIE JOACHIM NOWAK 15

16 REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH WIKTOR PAWLIK STAROSTWO CIESZYŃSKIE GRAśYNA SKAŁUBA-OSSOLIŃSKA OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO HENRYK BRYLSKI KOMBINAT ROLNY KIETRZ Sp. z o.o. WOJCIECH KWAŚNIK ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM" zaproponowała firmę o profilu ekologicznym: PPBUH EURO-EKO-POL LESZEK KAMIŃSKI KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYSKIE BROWARY KSIĄśĘCE BARBARA KANIA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. URSZULA MIESZCZAK SEKCJA GŁÓWNA STOWARZYSZENIA INśYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACJI W KATOWICACH JÓZEF GÓRNICKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - RACIBÓRZ PIOTR MANDERA JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZBIGNIEW GRUSZKA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HYDROKAN" Sp. z o.o. EWALD PIECHULA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. ANDRZEJ SOKÓŁ TOP-FARMS GŁUBCZYCE-KOMBINAT ROLNY Sp. z o.o. BENEDYKT SMYCZEK ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. W TOSZKU JANUSZ KONOPKA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH EMIL IDZIK POLITECHNIKA ŚLĄSKA WALDEMAR SAWINIAK OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI MAŁGORZATA JUSZCZYN-PIECZONKA 16

17 Zakres kompetencji Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa PoniŜszy zakres działań naleŝy odnosić do Stałej Komisji ds. US przy RGWRW MW oraz do Stałej Komisji ds. US przy RGWRW GO. Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa będzie: uczestniczyć w konsultowaniu działań związanych z procesem opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza - poprzez delegata biorącego udział w spotkaniu Krajowego Forum Wodnego, którego ma za cel przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na poziomie ogólnokrajowym (dorzeczy). uczestniczyć w pracach nad identyfikacją istotnych problemów gospodarki wodnej, konsultować: o rezultaty raportów wymaganych w Art. 5 RDW oraz dokumentów i wykazów wymaganych art. 113 ust. 3 i ust. 4 Prawa Wodnego, o projekty dokumentów dotyczących harmonogramu i programu prac związanych z planami gospodarowania wodami, przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, planów gospodarowania wodami, formułować uwagi na temat przebiegu procesu US i angaŝować się w organizowanie konsultacji ze społeczeństwem wskazując na jakim obszarze konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych /spotkań lokalnych/ MECHANIZM analizy składu Rad pod kątem zapewnienia zrównowaŝonej (optymalnej) reprezentatywności społecznej Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry. Analizując skład osobowy Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kadencji , dokonano podziału na grupy społeczne (instytucje) reprezentowane w Radach. Przeprowadzony podział pozwolił na określenie ilości miejsc przypadających na poszczególne grupy docelowe (grupy społeczne) w Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. ANALIZA SKŁADU RGWRW obecnej kadencji tj.: od do : RGWRW MW: organy samorządu terytorialnego - 15 miejsc uŝytkownicy wód - 7 miejsc organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną - 6 miejsc środowisko naukowe - 2 miejsca RGWRW GO: organy samorządu terytorialnego - 15 miejsc uŝytkownicy wód - 8 miejsc 17

18 organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną- 6 miejsc środowisko naukowe - 1 miejsca Skład osobowy Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powinien być dobierany tak, aby grupy docelowe reprezentowane łącznie w Radzie /MW lub GO/ i Komisach przy Radach (po 45 osób) odpowiadały podziałowi w/g zasady: 1/3 uŝytkownicy, 1/3 administracja samorządowa /oraz po jednym reprezentancie administracji rządowej/ oraz 1/3 organizacje pozarządowe i społeczne. Przykład: - Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego 30 osób - Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa 20 osób (w tym 5 osób ze składu RGWRW) - Sumaryczna liczba osób w Radzie i Komisji wynosi: 45 osób 45 miejsc podzielono na 3 grupy docelowe: - 15 miejsc - administracja samorządowa oraz 1 przedstawiciel administracji rządowej, - 15 miejsc uŝytkownicy wód, - 15 miejsc organizacje społeczne, pozarządowe. Z analizy składu RGWRW MW obecnej kadencji wynika, iŝ grupa docelowa UśYTKOWNICY WÓD ma 7 reprezentantów, zatem aby uzyskać liczbę 15 przedstawicieli, naleŝy zagwarantować udział 8 reprezentantów tej grupy w składzie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Taką metodykę doboru ilości miejsc stosujemy równieŝ w odniesieniu do grup ADMINISTRACJA oraz ORGANIZACJE SPOŁECZNE, POZARZĄDOWE. Biorąc pod uwagę powyŝsze zestawienie ilości miejsc przeznaczonych dla grup docelowych, zaleca się, aby RGWRW wybierając 5 przedstawicieli do prac w Komisji ze swego grona kierowały się zasadą zachowania właściwych proporcji w składzie grupy delegowanej do prac w Komisji, gdzie wszelkie ustalenia będą podejmowane w drodze głosowania - zwykłą większością głosów, co pozwoli uniknąć ryzyka wtórnego zaburzenia optymalnych proporcji gwarantujących reprezentację wszystkim grupom docelowym Internet Internet powinien być wykorzystywany jako podstawowe źródło informacji oraz narzędzie komunikacji dla partnerów procesu udziału społeczeństwa. Na utworzone zostało interaktywne forum dyskusyjne, które pozwala na wymianę informacji, wnoszenie uwag i składanie wniosków oraz daje moŝliwość konsultowania poszczególnych dokumentów w procesie sporządzania planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry. Forum dyskusyjne na stronie internetowej RZGW Gliwice charakteryzuje się: moŝliwością rejestracji wraz z aktywacją konta uŝytkownika, pozwalającą na weryfikację podanego adresu , moŝliwością stosowania sygnatur (podpisów) emblematów, moŝliwością głosowania za pośrednictwem ankiet, Komentarz [k6]: Powołując Komisje /SKŁAD na kolejne kadencje/ kaŝdorazowo naleŝy skorzystać z przedstawionej powyŝej ścieŝki postępowania. 18

19 podziałem na tematy, wątki i informacje, moŝliwością załączenia zdjęć, rysunków, wykresów, etc., moŝliwością załączenia zdjęć, obrazków identyfikujących rozmówców, jest wyposaŝone w wyszukiwarkę. Interaktywne forum pozwala szerokiemu społeczeństwu wnosić uwagi do dokumentów obligatoryjnie poddawanych konsultacjom /w wyznaczonych terminach/. Komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa odpowiedzialna za monitorowanie forum, zestawi wszystkie opinie i uwagi do przedmiotowych dokumentów oraz nadzorować będzie niezwłoczne udzielanie odpowiedzi przez pracowników merytorycznych właściwych działów, wskazanych przez Dyrektora RZGW Gliwice Media W przypadku podjęcia przez Dyrektora RZGW Gliwice decyzji o potrzebie kontaktu z lokalnymi mediami, komórka właściwa ds. realizacji zadań związanych z udziałem społeczeństwa nawiąŝe z nimi współpracę - w celu informowania szeroko rozumianego społeczeństwa o przeprowadzanym procesie udziału społeczeństwa na obszarze regionów wodnych Broszury/ulotki informacyjne/ankiety Informacja stanowi podstawę sprawnie zorganizowanego procesu komunikacji oraz przyczynia się do aktywnego zaangaŝowania społeczeństwa. Przy organizacji procesu US na obszarze działania RZGW Gliwice, wskazane jest wykorzystanie dotychczas opracowanych i planowanych do opracowania MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH (broszur oraz ulotek) nt.: działalności RZGW Gliwice, KZGW, Ramowej Dyrektywy Wodnej, materiałów informujących o procesie US. CZĘŚĆ II. HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY PRZEPROWADZENIA PROCESU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA NA OBSZARZE REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY, CZADECZKI I GÓRNEJ ODRY NA LATA Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. zwana dalej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W RDW zostały sformułowane spójne regulacje prawne, będące podstawą zrównowaŝonego gospodarowania wodą. Nowatorskim elementem Dyrektywy jest potraktowanie zasobów wodnych nie tylko z perspektywy spełnienia potrzeb wodno-gospodarczych. Dyrektywa wprowadza nowe spojrzenie na zasoby wodne - jako na czynnik siedliskowy, zaleŝny od działań prowadzonych na terenie całej zlewni. Celem społecznym wynikającym z RDW jest w szczególności zapewnienie ludziom wody dobrej jakości. Istotnym aspektem przy realizacji tego celu 19

20 jest rozbudzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społecznych przyjaznych środowisku poprzez dostęp szerokiej reprezentacji społeczeństwa do informacji na temat wdraŝania RDW i dokumentów opracowywanych w związku z tym wdraŝaniem, m.in. związanych z procesem planowania w gospodarowaniu wodami w dorzeczu zarówno na etapie ich przygotowania, jak aktualizacji /weryfikacji/. ZaangaŜowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczynią się do dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza i doboru odpowiednich działań naprawczych słuŝących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód. Prawidłowo przeprowadzony proces konsultacji społecznych umoŝliwi dokonanie weryfikacji opracowywanych dokumentów w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie przedstawicieli szeroko rozumianego społeczeństwa, co przyczyni się niewątpliwie do udoskonalenia opracowywanych dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, do konsultacji społecznych naleŝy przedłoŝyć następujące dokumenty: Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy (wraz z zestawieniem działań, które naleŝy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych) - w okresie 22 grudnia 2006r.- 22 czerwca 2007r., Przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy - w okresie 22 grudnia 2007r.- 22 czerwca 2008r., Kopie projektów planów gospodarowania wodami - w okresie 22 grudnia 2008r czerwca 2009r. Na potrzeby odpowiedniego zaplanowania procesu konsultacji społecznych w Polsce opracowany został krajowy dokument pt.: Program udziału społeczeństwa we wdraŝaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, który w połowie roku 2005 zaakceptowany został przez Kierownictwo Resortu Środowiska do realizacji. Program określa metodykę konsultacji społecznych w Polsce na poziomach dorzeczy i regionów wodnych wraz z harmonogramem czasowym działań. Ponadto, regionalne zarządy gospodarki wodnej, opracowały programy regionalne na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w regionach wodnych. Komentarz [k7]: W związku z powyŝszym Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza w art. 14 obowiązek informowania i angaŝowania szeroko rozumianego społeczeństwa w proces wdraŝania jej postanowień. W szczególności Kraje Członkowskie mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej i planów gospodarowania wodami opracowywanych dla obszarów dorzeczy. Komentarz [k8]: Zapisy art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczące informowania społeczeństwa i konsultacji społecznych przetransponowano do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005, Nr 239, poz ze zm.). W art. 119 ust. 7 omawianej Ustawy zawarte zostały zapisy dotyczące: dokumentów, które naleŝy przedłoŝyć do konsultacji społecznych, organu odpowiedzialnego za przedkładanie dokumentów do opinii publicznych, terminów w których odbywają się konsultacje społeczne. Komentarz [k9]: Organem właściwym do przedkładania ww. dokumentów do opinii publicznej jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Reasumując - zgodnie z przepisami prawnymi konsultacje społeczne w ramach prowadzenia prac planistycznych odbywać się będą w trzech następujących po sobie etapach: - od dnia 22 grudnia 2006r. do 22 czerwca 2007r: Udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym zestawienie działań, które naleŝy wprowadzić w drodze konsultacji. (art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne). - od dnia 22 grudnia 2007r. do 22 czerwca 2008r: Udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza (art. 119 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo wodne). 20

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych

Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Uwzględniający wyniki konsultacji społecznych Karla Sobocińska Zdrowy deszcz Zdjęcie nagrodzone w konkursie fotograficznym "Woda w kadrze", zorganizowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z przebiegu III tury konsultacji społecznych dot. Projektów Planów Gospodarowania Wodami dla obszarów dorzeczy prowadzonej w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PLANOWANIU GOSPODAROWANIA WODAMI WYRAZEM WSPÓLNEJ TROSKI O ŚRODOWISKO

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PLANOWANIU GOSPODAROWANIA WODAMI WYRAZEM WSPÓLNEJ TROSKI O ŚRODOWISKO Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów IV Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Nozdrzec, 20 21 kwietnia 2007 Dydnia mgr inŝ. Barbara CHAMMAS dr inŝ. Jerzy GRELA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w REGIONIE WODNYM Górnej Odry

Konsultacje społeczne w REGIONIE WODNYM Górnej Odry Konsultacje społeczne w REGIONIE WODNYM Górnej Odry Opracowanie: mgr Ksenia Starzec-Wi Wiśniewska RZGW Gliwice ZAGADNIENIA: część teoretyczna (normy prawne, podstawowe pojęcia i definicje), elementy sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami wodnymi rola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Zarządzanie zasobami wodnymi rola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarządzanie zasobami wodnymi rola Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach opracowanie: mgr Ksenia Starzec-Wi Wiśniewska kierownik Zespołu u Komunikacji Społecznej i Współpracy pracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Art. 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu działań, dla wszystkich obszarów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 5/III/2012

UCHWAŁA nr 5/III/2012 UCHWAŁA nr 5/III/2012 w sprawie akceptacji obowiązującego regulaminu organizacyjnego oraz zmiany składu imiennego i instytucjonalnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powołanej przy Radzie Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1045. Informacja. Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Elżbieta Berkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Udział społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Maj 2004 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 1045 W preambule

Bardziej szczegółowo

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW

Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Aktualizacja Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych KZGW 25 listopada 2014 r. PMŚ a zarządzanie środowiskiem wg modelu

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 72 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian w rozdziale Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 22.04.2008 r.

Uchwała nr 12/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 22.04.2008 r. Uchwała nr 12/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska z dnia 22.04.2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. 2 UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MENNICY POLSKIEJ Spółka Akcyjna 1.1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady m.st. Warszawy z dnia... 2014 r. w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów

UCHWAŁA NR... Rady m.st. Warszawy z dnia... 2014 r. w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów UCHWAŁA NR... Rady m.st. Warszawy z dnia... 2014 r. PROJEKT 4.0 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów Na podstawie art. 5c. ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Artur R. Wójcik RZGW Gliwice Międzynarodowa Konferencja Projektu MAGIC Katowice, 12-13 marca 2008 r. krajowa struktura robocza nadzoru i koordynacji prac wdrażania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

jest firmą regionalną, która realizuje motto: DAJEMY LUDZIOM WODĘ A WODA TO

jest firmą regionalną, która realizuje motto: DAJEMY LUDZIOM WODĘ A WODA TO PROTOKÓŁ ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa 29 września 2009r. W dniu 29 września 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2716/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr 2716/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016r. Zarządzenie Nr 2716/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA W GDAŃSKU REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IIŻABIANKA" W GDAŃSKU 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE w RADOMIU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Konsultacje Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy Podsumowanie spotkania konsultacyjnego na temat istotnych problemów gospodarki wodnej w dniu 23 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej zlewnia Skawy W spotkaniu konsultacyjnym, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP 1 W celu zwiększenia efektywności w realizowaniu zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie zwyczajni

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 3 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2 września 2015 r. Zatwierdzony przez.. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE Z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 1. Postanowienia ogólne 1. Ustala się regulamin prac Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego powołanej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Rozdział I Postanowienia ogólne: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole - należy przez

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W LEGNICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W LEGNICY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W LEGNICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejska Rada Seniorów w Legnicy, zwana dalej Radą Seniorów powołana jest

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

REGULAMIN POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REGULAMIN POMORSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest immanentną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY FUNDACJI NR 3/VII/2013 STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA 4 lipca 2013 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Uwagi i propozycje do Harmonogramu zgłoszone przez Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły oraz Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa:

Uwagi i propozycje do Harmonogramu zgłoszone przez Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły oraz Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa: Zestawienie uwag zgłoszonych do Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które naleŝy przeprowadzić w drodze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zwany dalej Komitetem pełni funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Pałacu MłodzieŜy w Koszalinie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Pałacu MłodzieŜy w Koszalinie. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Pałacu MłodzieŜy w Koszalinie I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców wychowanków. 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu Niniejszy regulamin określa tryb i zasady działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo