SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1

2 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA HARMONOGRAM REALIZACJI WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Wymagania dotyczące wydajności i pojemności Wymagania prawne Wymagania dotyczące licencjonowania Wymagania dotyczące praw autorskich Wymagania dotyczące wdrożenia Źródła danych Równoważność rozwiązań WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres rzeczowy Inwestycji Prototyp portalu mapowego Sprzęt i oprogramowanie systemowe Wymagania ogólne Oprogramowanie aplikacyjne Szkolenia w formule warsztatów Warunki gwarancji Wykaz ilościowy sprzętu Oprogramowanie bazodanowe Lokalizacja Zamawiającego oraz miejsce dostawy usług S t r o n a

3 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI Pojęcie Definicja Oprogramowanie standardowe Oprogramowanie dedykowane SIWZ Dyrektywa INSPIRE Wsparcie/asysta techniczna Wykonawca Wdrożenie Usługa Web Feature Service (WFS): Web Map Service (WMS): Czas odpowiedzi Dane przestrzenne Dane tematyczne Format XML GML Pojęcie Definicja Programy komputerowe i oprogramowanie stworzone przez Wykonawcę lub do którego Wykonawca posiada prawa autorskie a także oprogramowanie istniejące na rynku, do którego inne podmioty posiadają prawa autorskie, już gotowe w chwili zawarcia niniejszej umowy. Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane i wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, nie wprowadzone wcześniej do dystrybucji przez Wykonawcę. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Utrzymanie rozwiązań teleinformatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze oraz Wydziału Planowania Przestrzennego Zamawiający wymaga świadczenia wsparcia/asysty technicznej w okresie do 31 grudnia 2018 r., nie krócej jednak niż do upływu 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zwycięzca postępowania na wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL), z którym zostanie podpisana umowa. Ciąg następujących po sobie lub występujących równolegle czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu. Funkcje, działania realizowane przez dostarczoną w ramach zamówienia infrastrukturę. Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu mapowego obiektów geoprzestrzennych. Stworzony przez Open GeospatialConsortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu i udostępniania map. Czas upływający od momentu wykonania przez użytkownika na końcówce systemu akcji wyzwalającej działanie systemu do momentu uzyskania oczekiwanego wyniku tej akcji na końcówce użytkownika, pomniejszony o czas transportu komunikatów w elementach infrastruktury niebędących przedmiotem dostaw od Wykonawcy. Dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dane opisujące pewne aspekty (tematy) świata rzeczywistego w nawiązaniu do danych referencyjnych. Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami. Oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów in- S t r o n a 3

4 formacji geograficznej. System informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej- GIS/SIP Infrastruktura techniczna Lokalizacja systemy informacji geograficznej stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna oraz oprogramowanie dostarczone w ramach Projektu przez Wykonawcę, służące do poprawnego funkcjonowania systemu RSIPWL zgodnie z wymaganiami SIWZ. Miejsce zainstalowania elementu systemu wskazane przez Zamawiającego. W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w Metadane: nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. System ułatwiający użytkownikom danych przestrzennych dostęp do potrzebnych im danych Metadanych katalog: Portal mapowy (geoportal): Projekt RSIPWL znajdujących się u wielu dostawców danych, którymi mogą być różne jednostki organizacyjne sektora publicznego i sektora prywatnego. Witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych. Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są prace analityczne, projektowe, wdrożeniowe, dokumentacyjne oraz szkolenia związane z: wdrożeniem Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE, przepisami wykonawczymi UE oraz Ustawy z dnia 4marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim w oparciu o georeferencyjne dane Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Wydziału Planowania Przestrzennego, w tym dostawa sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz i podłączenie do sieci komputerowej w budynku przy ul. Podgórnej 7 w pomieszczeniach zajmowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Powyższe zamówienie obejmie w szczególności: 1. Uruchomienie prototypu portalu mapowego, 2. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego: a. Infrastruktura systemowa, w szczególności infrastruktura serwerowa, macierze dyskowe, urządzenia sieciowe, urządzenia do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem do systemu backup, b. Wyposażenie podstawowe, w szczególności: stacje robocze, drukarki, rzutnik multimedialny, dyski zewnętrzne, pamięć USB. 3. Dostawa oprogramowania bazodanowego i narzędziowego: a. System zarządzania bazą danych zapewniający bezpieczne gromadzenie oraz autoryzowany dostęp do danych opisowych oraz przestrzennych, zawierające funkcje indeksowania oraz poprawnego, topologicznego 4 S t r o n a

5 zapisu danych przestrzennych, zgodny ze standardem Open GISI Implementation Specification Geographicinformation - Simple feature SQL for Binary Geometry, TypesandFunctions. b. Oprogramowanie narzędziowe, w szczególności: serwery usług sieciowych, serwery aplikacji, oprogramowanie standardowe GIS wraz z rozszerzeniami, oprogramowanie zarządzające. 4. Dostawa lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, 5. Migracja i ładowania danych z baz danych i metadanych objętych procesem wdrożenia, 6. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu, w szczególności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. 7. Świadczenie wsparcia/asysty technicznej w okresie do 31 grudnia 2018 r., nie krócej jednak niż do upływu 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 8. Promocja projektu: wykonanie banerów, ulotek, prezentacji multimedialnych gadżetów z logiem RSIPWL. Wszystkie rozwiązania techniczne muszą być oparte o architekturę zorientowaną na usługi sieciowe (SOA). W celu zapewnienia interoperacyjności wymaga się stosowanie norm ISO serii19100 standardy OGC oraz warunki techniczne INSPIRE, w szczególności mające wpływ na poprawę dostępności zbiorów danych, zrozumienie i użycie informacji niezależnie od platform, środowisk narzędziowych i fizycznej lokalizacji zasobów wg wymagań Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wszystkie produkty wytworzone w ramach przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata " dostępnymi pod adresem: zarzdzajcej-lubuskim-regionalnym-programem-operacyjnym-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-beneficjentow- &catid=77:wytyczne&itemid= HARMONOGRAM REALIZACJI Lp. Prace Czas zakończenia od daty podpisania umowy ETAP 1 Infrastruktura systemowa - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego. 2-4 tygodnie 2 Dostawa i instalacja oprogramowania bazodanowego i narzędziowego. 2-4 tygodnie ETAP I 3 Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu, w szczelności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. 8 tygodni 4 Promocja projektu. 4 tygodnie S t r o n a 5

6 Lp. Prace Czas zakończenia od daty podpisania umowy ETAP 5 Migracja i ładowania danych z baz danych objętych procesem wdrożenia. 20 tygodni 6 Opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, w tym integracja z EOD w szczególności: klient usług wraz z dedykowanymi modułami obsługi rejestrów. 24 tygodnie Etap II 7 Uruchomienie prototypu portalu mapowego. 28 tygodni 8 Wdrożenie systemu. 30 tygodni 9 Szkolenia specjalistyczne 24 tygodnie 4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Rozwiązanie techniczne zastosowane w RSIPWL muszą umożliwiać tworzenie kopii zapasowych(archiwizacja pełna i przyrostowa) danych. Zaoferowane rozwiązania muszą być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż raz na 3 dni. Musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną a przyrostową. Na podstawie kopii zapasowych musi być możliwe automatyczne odtworzenie systemu RSIPWL wraz z danymi w dowolnym momencie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić modele organizacji bezpieczeństwa, tworzące systemy zarządzania bezpieczeństwem dostępu do informacji, w szczególności procedur nadzoru i raportowania w odniesieniu do bezpieczeństwa przechowywanych danych. System musi zapewnić działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację Infrastruktury, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: poufność, integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, niezaprzeczalności i niezawodności Wymagania dotyczące wydajności i pojemności Wydajność systemu musi być dostosowana przez Wykonawcę do ilości przetwarzanych w systemie danych, liczby użytkowników oraz liczby transakcji - przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost obciążenia systemu w przyszłości, przy czym założenia dotyczące wydajność i pojemności oraz skalowania tych parametrów w czasie muszą zostać przedstawione przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiedniej wydajności i pojemności systemu przez 5 lat od odbioru projektu systemu (zasada trwałości Projektu). 6 S t r o n a

7 4.3. Wymagania prawne Wykonawca powinien stosować się do następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 4. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 7. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 9. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 12. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)wraz z aktami wykonawczymi Wymagania dotyczące licencjonowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane i wdrożone w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne. W zakresie oprogramowania innych producentów (np. oprogramowanie do zestawów komputerowych, inne oprogramowanie gotowe standardowe), Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej licencji stosowanej przez producenta i wystawionej na Zamawiającego. W zakresie produktów własnych Wykonawcy oraz rozwiązań informatycznych opracowanych samodzielnie i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu licencji umożliwiających korzystanie z tych produktów na następujących zasadach: 1. Licencje upoważniać będą Zamawiającego do korzystania z dostarczonego oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje w programie komputerowym, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku rękojmi lub rozwiązania umowy o świadczenie asysty technicznej i/lub nadzoru autorskiego po upływie okresu rękojmi. S t r o n a 7

8 2. Licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, oraz nieograniczone. 3. Udzielona licencja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju systemu w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację lub możliwości techniczne zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia, jak: świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny, konfiguracja wdrożonego oprogramowania, tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami systemu w UMWL, uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją danych (np.: nowe usługi WMS). 4. Udzielone licencje obejmować będą każdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę w okresie trwania licencji wersję oprogramowania. Wykonawca udzieli Zamawiającemu - bez dodatkowych kosztów - bezterminowej, nieodwołalnej, i nieograniczonej, co do ilości użytkowników licencji na korzystanie z opracowanej przez siebie dokumentacji. Licencja uprawniać ma Zamawiającego do korzystania z dokumentacji w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (art.50 pkt. 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych), wprowadzania zmian - celem dalszego rozwoju systemu i dostosowywania go do potrzeb Zamawiającego, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (art. 50 pkt. 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych), wykorzystywania całej dokumentacji lub jej fragmentów w niezależnych publikacjach/działaniach własnych związanych z edukacją lub promocją systemu Wymagania dotyczące praw autorskich 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy. 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, do dokumentów powstałych w poszczególnych etapach, następuje z chwilą podpisania przez strony odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 6, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy, o której mowa w ust. 4. tj. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych, prawo do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, tworzenie opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną 8 S t r o n a

9 organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie Wymagania dotyczące wdrożenia Wdrożenie systemu RSIPWL obejmuje dostawy, instalację, konfigurację i uruchomieniu sprzętu i oprogramowania. Proces instalacji i konfiguracji obejmuje w szczególności: W zakresie sprzętu: fizyczny montaż serwera, macierzy, urządzeń do archiwizacji, urządzeń UPS oraz pozostałych komponentów w tym sprzętu sieciowego w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. W zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania: instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkiego niezbędnego oprogramowania systemowego (wirtualizacja, systemy operacyjne, itp.), integrację oprogramowania z pozostałymi systemami w tym ESOD. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy: adaptacja pomieszczeń, w tym okablowanie strukturalne, wg szczegółowych wymagań określonych w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, przygotowanie raportu z czynności instalacyjnych dla Zamawiającego, migracja danych źródłowych do systemu, oznaczenie zainstalowanego sprzętu naklejkami projektu, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie szkoleń, zagwarantowanie w okresie minimum 5 lat od protokołu odbioru końcowego. Czynności powdrożeniowe: Zamawiający wymaga wykonania niżej wymienionych prac w okresie do 31 grudnia 2018 r., nie krócej jednak niż do upływu 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Uaktualnienie (Upgrade) systemu RSIPWL tj. aktualizacja do nowych wersji zastosowanego oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego - od uruchomienia każdego z poszczególnych modułów, na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego. Uaktualnienie poszczególnych aplikacji wchodzących w skład systemu musi być realizowane przez producenta oprogramowania, Pakiet gwarancyjny na system RSIPWL począwszy od daty uruchomienia każdego z poszczególnych modułów - na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia spójności poszczególnych elementów (części składowych) systemu i kompatybilności oprogramowania. Wsparcie Autorskie Wykonawcy: W trakcie realizacji projektu Wykonawca zapewni realizację prac zlecanych w ramach Wsparcia Autorskiego. W ramach Wsparcia Autorskiego mogą być realizowane prace związane z np.: Modyfikacjami i rozszerzeniami dostarczonego Systemu, Autorskie będzie obowiązywać od zadania związanego z opracowaniem i wdrożeniem oprogramowania aplikacyjnego lub do wykorzystania roboczogodzin nie dłużej jednak niż okres trwałości projektu tj. pięć lat od jego zakończenia, Aktualizacja systemu. S t r o n a 9

10 W okresie trwałości projektu tj. pięć lat od jego zakończenia Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji systemu zapewniających zgodność funkcji systemu z wymaganiami formalno-prawnymi w przypadku zaistnienia zmian przepisów prawa Źródła danych Podstawą budowy (RSIPWL) jest zasób, którym dysponuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK), Wydział Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz inne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dane są podstawą systemu, a ich zakres, aktualność i szczegółowość są niezależne od modelu wdrożenia i oprogramowania narzędziowego. Budowa RSIPWL wymaga formalizacji współpracy w ramach struktur samego Urzędu Marszałkowskiego, a w późniejszym czasie również podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem i rozwojem systemu. RSIPWL stanie się również repozytorium metadanych, które są aktualnie zarządzane przez WODGiK. Pozwoli to na sprawną komunikację użytkowników systemu, którzy przez interfejs WWW będą mogli zasięgnąć szczegółowych informacji o danych przestrzennych przechowywanych w zasobie. Na zakres tematyczny systemu składają się przede wszystkim: referencyjne bazy danych (TBD, ortofotomapy, NMT, PRG), dane ewidencyjne i statystyczne (publiczne ewidencje i rejestry, statystyka publiczna), opracowania tematyczne, środowisko przyrodnicze, rolnictwo, infrastruktura techniczna, podziały terytorialne, przemysł, gospodarka, demografia, oświata, kultura fizyczna i sport, kultura i dziedzictwo kulturowe, turystyka, zdrowie i polityka społeczna, bezpieczeństwo. Wstępna inwentaryzacja dostępnego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego zasobu danych przestrzennych wykazała bardzo dużą ilość informacji o różnym charakterze i ich wysoką jakość. Fakt istnienia danych bardzo ułatwia realizacje zadania wdrożenia RSIPWL, która może być wykonana w ciągu 6 miesięcy oraz obniża jego koszty z uwagi na przeważającą, cyfrową postać zasobu Równoważność rozwiązań W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego SOPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności 10 S t r o n a

11 wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość Użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość Użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana Oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy UMWL. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie (kompletne i spójne) dane, przeszkolić użytkowników, skonfigurować Oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania Oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp. 5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1. Zakres rzeczowy Inwestycji Projekt zakłada budowę RSIPWL. Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury organizacyjno technicznej (sprzętowej, systemowej w zakresie baz danych i aplikacji oraz kadry), dostępu i wymiany danych przestrzennych, składającej się na nowoczesny System Informacji Przestrzennej dla Województwa Lubuskiego, zapewniający powiązanie w tzw. sieci współpracy, rozproszonych użytkowników danych i związanych z nimi usług (analiz przestrzennych). Podstawowym zadaniem RSIPWL jest gromadzenie, integracja, przetwarzanie i analiza rozproszonych danych przestrzennych oraz udostępnianie ich użytkownikom, dla wspierania zrównoważonego rozwoju regionu. Tworzony system winien zapewnić realizację następujących funkcji: zarządzanie danymi przestrzennymi tj. archiwizacja, aktualizacja i udostępnianie, na poziomie województwa, powiatu i gminy, wykonywanie złożonych analiz przestrzennych oddających bieżący stan zasobów przyrodniczych oraz warunków społecznych i gospodarczych, prognozowanie i modelowanie zmian stanu zjawisk przestrzennych zarówno w ujęciu przyrodniczym jak i społeczno gospodarczym, wsparcie procesu podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania, zwiększenie dostępu do informacji przestrzennej jako bazy wiedzy wspierającej procesy rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim inwestycji w regionie. Funkcja gromadzenia danych jest tylko jednym z elementów technicznych systemu, a jego istotą jest tworzenie nowych zasobów informacji, w oparciu o potencjał funkcji analitycznych. W celu stworzenia poprawnie funkcjonującego systemu GIS konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na jego kluczowe cechy: otwarta i zwarta architektura, skalowalność systemu, bezpieczeństwo danych, wydajność, S t r o n a 11

12 zastosowanie technologii opartej o sprawdzone rozwiązania czołowych dostawców technologii Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Narzędzia do obsługi systemu GIS powinny być sprawdzone i uznane w świecie, co ułatwi ich obsługę zarówno przez administratorów systemu ale przede wszystkim przez samych użytkowników. Wsparcie w trakcie realizacji oraz możliwość aktualizacji oprogramowania zastosowanego do budowy systemu musi być zagwarantowane przez dostawcę. Aspekty techniczne to: przechowywanie danych geometrycznych w systemie relacyjnej bazy danych (RDBMS), definiowanie logiki bazy danych przestrzennych poprzez relacje, reguły topologiczne i więzy integralności, wykorzystanie danych plikowych oraz zasobów sieciowych udostępnianych przez innych dostawców, możliwość edycji współbieżnej wielu użytkowników bez konieczności blokowania danych i powstawania zakleszczeń, skalowalność, która zapewni łatwe rozszerzenie dostępności i funkcjonalności systemu bez konieczności wprowadzania istotnych zmian programistycznych, praca w klasycznej architekturze trójwarstwowej, w modelu klient-serwer, z udostępnieniem danych w sieci LAN i WAN, równoczesny, kontrolowany, wielopoziomowy dostęp do zasobów baz geometrycznych dla wyodrębnionych kategorii użytkowników poprzez konfigurację na poziomie obiektów i zakresu tematycznego, obsługę historyczności danych z możliwością wizualizacji ich stanu na określony dzień, zgodność ze światowymi i europejskimi standardami, możliwość eksportu danych do innych systemów w strukturze pionowej. Aspekty organizacyjne obejmują: scentralizowaną administrację bazą danych przestrzennych i aplikacjami, zgodność z aktualnie wykorzystywanymi w Urzędzie rozwiązaniami GIS, elastyczny model licencyjny (licencje serwerowe, pojedyncze z możliwością zmiany ich liczby i rodzaju), dostępność dokumentacji, ciągłość rozwoju oprogramowania i dostęp do pomocy technicznej dostawcy, dostęp do szerokiej społeczności użytkowników (listy dyskusyjne, fora), która pozwoli na uzyskanie wsparcia niezależnym od dostawcy kanałem i wymianę doświadczeń. Spełnienie wszystkich stawianych przed systemem zadań, czas trwania i budżet projektu wskazuje na konieczność wyboru gotowego rozwiązania, a tym samym redukcję ryzyka niepowodzenia. Po analizie aktualnego stanu danych i wykorzystywanych narzędzi, implementacja RSIPWL powinna być wykonana w oparciu o technologię uznanego dostawcy oprogramowania na dwóch poziomach: Oprogramowanie narzędziowe GIS stacje robocze, Oprogramowanie narzędziowe serwera serwer danych przestrzennych, Jako kryterium oceny oprogramowania GIS należy przyjąć udział na rynku tego typu rozwiązań oraz przykłady praktycznych wdrożeń w kraju i na świecie. Istotna jest również popularność wymienionych narzędzi w sektorze administracji publicznej i samorządowej w Polsce. 12 S t r o n a

13 Docelowo projekt RSIPWL powinien być zrealizowany dwuetapowo: Etap I - wdrożenie systemu, Etap II eksploatacja i rozwój. Zgodnie z wytycznymi Koncepcji Projektu w etapie I prace będą realizowane przez specjalistyczną firmę jako usługa zewnętrzna zlecona w formie przetargu. Wyłoniony tą drogą wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację całości prac zakończonych uruchomieniem produkcyjnym. Zespół GIS odpowiada zatem za organizację i utrzymanie jakości wdrożenia. Etap eksploatacji i rozwoju baz danych będzie realizowany w całości siłami powołanego dla potrzeb projektu zespołu, który samodzielnie będzie zasilał system o aktualizowane dane, prowadził analizy i udostępniał ich wyniki Prototyp portalu mapowego a) Funkcje podstawowe interfejsu klienta usług danych przestrzennych: możliwość zmiany języków za pomocą przycisków umieszczonych w widocznym miejscu przeglądarki oraz automatycznie na podstawie ustawień języka przeglądarki internetowej, wszystkie operacje realizowane za pomocą aplikacji będą widoczne w oknie statusu informującym o trwającej akcji oraz zliczaniem czasu jej realizacji. Narzędzie będzie informowało o zaistniałych błędach tj. zbyt długi czas oczekiwania na dane, okno mapy będzie dopasowane do pełnego zasięgu przeglądarki internetowej, wszystkie okna narzędziowe będą osadzone w formie półprzezroczystej na mapie, możliwość zmiany położenia okien przez użytkownika poprzez jego przeciągnięcie, funkcje klienta usługi przeglądania będą pogrupowane i dostępne pod przyciskami wywołującymi kolejne funkcje, akcje lub odpowiednie okno narzędzia, dostępność podglądu mapy z możliwością nawigacji poprzez wskazanie lokalizacji w podglądzie. b) Funkcje legendy mapy: wyświetlanie okna z legendą mapy, okno z dostępnymi serwisami mapowymi wraz z dostępnymi warstwami z możliwością włączania i wyłączania widoczności warstw dla serwisów dynamicznych oraz całych serwisów cache owanych, możliwość zmiany kolejności warstw dla serwisów WMS. Informowanie użytkownika o braku widoczności warstw przy wybranej skali poprzez wyszarzenie nazwy warstwy, możliwość zbliżania do zasięgu serwisu lub warstwy funkcja dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie, możliwość zmiany transparentności warstw funkcja dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie (zmiana transparentności suwakiem), S t r o n a 13

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo