POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Definicje Wymagania akredytacyjne Specyficzne wymagania programu Zakres Postanowienia końcowe Dokumenty związane Załączniki...9 str.2/9

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument opracowano w Polskim Centrum Akredytacji przy współpracy ze Specjalistycznym Komitetem Technicznym do Spraw Laboratoriów Badawczych Wykonujących Testy Urządzeń Radiologicznych. Dokument został zaopiniowany i zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest umożliwienie realizacji wymagania 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm. w zakresie podmiotów wykonujących testy urządzeń radiologicznych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W myśl powyższego wymagania, podmioty wykonujące testy specjalistyczne w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej oraz testy eksploatacyjne w radioterapii powinny być akredytowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.). Niniejszy dokument stanowi jedno z wymagań akredytacyjnych podmiotów wnioskujących o akredytację i posiadających już akredytację do wykonywania testów urządzeń radiologicznych, udzieloną przed wejściem w życie terminu obowiązywania niniejszego dokumentu. W dokumencie zawarto specyficzne wymagania akredytacyjne, stosowane w ocenie kompetencji laboratoriów wykonujących testy urządzeń radiologicznych. Ocena kompetencji laboratoriów do wykonywania testów urządzeń radiologicznych jest prowadzona w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z uwzględnieniem specyficznych dla badań urządzeń radiologicznych wymagań niniejszego dokumentu oraz obowiązujących w tym zakresie w Polsce przepisów prawa. Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie do działalności laboratoriów wykonujących testy urządzeń radiologicznych obejmujące: - pomiary parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych, - sprawdzenia charakterystyk urządzenia radiologicznego. Testy urządzeń radiologicznych określone zostały w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm. Akredytacja udzielana jest pod warunkiem wykazania przez laboratorium kompetencji do wykonywania wszystkich testów przewidzianych dla określonego urządzenia radiologicznego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm.). Akredytacja nie jest udzielana na wykonywanie tylko pojedynczych testów dla poszczególnych urządzeń radiologicznych. W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania w powiązaniu i w układzie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wymagania te, uwzględniające regulacje prawne w obszarze testów urządzeń radiologicznych, należy rozpatrywać w powiązaniu z odpowiednimi wymaganiami normy odniesienia i pozostałymi wymaganiami akredytacyjnymi stosowanymi w odniesieniu do laboratoriów badawczych. 2 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednie terminy i definicje podane w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a ponadto: testy specjalistyczne testy w radiografii ogólnej, stomatologii (wyposażenie do zdjęć wewnątrzustnych, wyposażenie do zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii), fluoroskopii, mammografii, tomografii komputerowej oraz medycynie nuklearnej, które określono i wskazano ich przedmiot oraz zakres w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm., obejmujące pomiary str.3/9

4 parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych oraz sprawdzanie charakterystyk tych urządzeń; testy eksploatacyjne testy w radioterapii, których zakres przedstawia załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm.; urządzenia radiologiczne źródła promieniowania jonizującego lub urządzenia służące do detekcji promieniowania jonizującego wykorzystywane do celów diagnostycznych lub leczniczych oraz urządzenia pomocnicze (np. negatoskopy, urządzenia do obróbki chemicznej błony). Określenie testy urządzeń radiologicznych, stosowane w programie, obejmuje zarówno testy specjalistyczne, jak i eksploatacyjne, zdefiniowane powyżej. 3 Wymagania akredytacyjne Laboratorium badawcze wykonujące testy urządzeń radiologicznych, powinno spełniać wymagania akredytacyjne określone w dokumencie DAB-07, z uwzględnieniem wymagań podanych w niniejszym dokumencie (). 4 Specyficzne wymagania programu Niniejszy program dotyczy konkretnych obiektów badań (urządzeń radiologicznych) i ich cech oraz zakresu wykonywanych badań testów, które zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm. Poniżej zamieszczono specyficzne wymagania, w powiązaniu z wymaganiami punktów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, mające zastosowanie w odniesieniu do systemu organizacji i zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów wykonujących testy urządzeń radiologicznych, stanowiące kryteria niniejszego programu. 4.4 Przegląd zapytań ofert i umów 4.4 Na etapie przeglądu zapytań ofert i umów Laboratorium powinno: - pozyskać od klienta niezbędne informacje dotyczące urządzenia radiologicznego, stanowiącego przedmiot zlecenia; - uzgodnić z klientem zakres testów, właściwy dla odpowiedniego urządzenia radiologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm.; - uzgodnić z klientem warunki dostępności dokumentów związanych z urządzeniem, umożliwiających prawidłową obsługę i przeprowadzenie testów; - przeprowadzić wizję miejsca zainstalowania urządzenia (jeżeli występuje uzasadnienie) w celu ustalenia i uzgodnienia z klientem szczegółów logistycznych związanych z wykonaniem testów; - ustalić i uzgodnić z klientem aspekty dotyczące obsługi urządzenia (udział w trakcie wykonywania badań przedstawiciela klienta osoby upoważnionej do obsługi urządzenia, posiadającej wiedzę na temat wartości parametrów urządzenia wykorzystywanych klinicznie lub przedstawiciela serwisu technicznego); - ustalić i uzgodnić z klientem zasady zachowania poufności informacji i praw własności w przypadku udziału w badaniach przedstawiciela klienta lub serwisu technicznego. 4.5 Podwykonawstwo 4.5 Nie przewiduje się możliwości korzystania laboratoriów z podwykonawstwa w zakresie wykonywania testów urządzeń radiologicznych. str.4/9

5 4.7 Współpraca z klientem 4.7 Laboratorium powinno ustanowić politykę i określić zasady dotyczące udziału przedstawiciela klienta w testach. Polityka i zasady powinny określać między innymi: - wymagany zakres zaangażowania przedstawiciela klienta, niezbędny dla prawidłowej i bezpiecznej obsługi badanych urządzeń radiologicznych; - ustalenia zapewniające: bezstronność i niezależność laboratorium współpracującego przy realizacji testów z przedstawicielami klienta, poufność informacji i ochronę praw własności, brak zaangażowania przedstawiciela klienta w działania mogące mieć wpływ na miarodajność i rzetelność wyników testów urządzeń radiologicznych Nadzór nad zapisami Laboratorium powinno prowadzić i zachowywać kompletne zapisy techniczne (źródłowe) z wykonywanych testów urządzeń radiologicznych: - zapisy związane z pomiarami parametrów fizycznych urządzeń i wyniki tych pomiarów; - zapisy związane ze sprawdzaniem charakterystyk urządzeń radiologicznych i wyniki tych sprawdzeń. Zapisy techniczne powinny być zachowywane przez laboratorium przez okres 10 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Audit wewnętrzny 4.14 Audit wewnętrzny działań technicznych powinien obejmować obserwację testów urządzeń radiologicznych wykonywanych przez laboratorium. Auditorzy wewnętrzni powinni mieć przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie w obszarze realizacji testów konkretnych urządzeń radiologicznych badanych przez laboratorium. 5.2 Personel Personel wykonujący testy urządzeń radiologicznych powinien, co najmniej: - mieć wykształcenie lub przeszkolenie oraz wiedzę z zakresu fizyki promieniowania jonizującego, - mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie w realizacji testów dla poszczególnych urządzeń, - znać metody realizacji testów poszczególnych urządzeń, - uczestniczyć w PT/ILC. Personel autoryzujący sprawozdania z badań powinien mieć, oprócz powyższego, doświadczenie w samodzielnej realizacji testów dla poszczególnych urządzeń minimum 1 rok. Upoważnienie do autoryzacji sprawozdań z badań powinno być udzielane personelowi dla poszczególnych urządzeń radiologicznych. Przedstawiciel klienta uczestniczący w procesie badań powinien: - posiadać upoważnienie wydane przez klienta do obsługi urządzenia, które uwzględnia posiadanie przez obsługującego wiedzy, na temat wartości klinicznych parametrów urządzeń radiologicznych, wykorzystywanych w rutynowych badaniach. str.5/9

6 5.4 Metody badań Laboratorium powinno stosować udokumentowane metody testów będących zarówno pomiarami parametrów fizycznych jak i sprawdzeniami charakterystyk urządzeń radiologicznych. Dokumentami opisującymi metody testów mogą być dokumenty określone w DAB-07. PCA zachęca laboratoria do stosowania metod wynikających z najnowszych zdobyczy wiedzy, opisanych w normach europejskich i międzynarodowych oraz opracowaniach metodycznych renomowanych organizacji technicznych Przy wyborze i wdrażaniu do stosowania metody pomiaru parametrów fizycznych, laboratorium powinno walidować metodę / sprawdzić możliwość prawidłowej realizacji metody. Walidacja metody własnej lub nieznormalizowanej powinna prowadzić do określenia przydatności metody do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu charakterystyk jakościowych metody. Ocena przydatności powinna być przeprowadzona mając na uwadze: - uzyskanie w wyniku pomiaru cech będących parametrami fizycznymi urządzeń lub innych parametrów pozwalających na określenie badanych cech; - granice metody umożliwiające ocenę zgodności mierzonego parametru fizycznego urządzenia z ustaloną specyfikacją / wymaganiem, przedstawionym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm.; - niepewność wyników pomiarów, gwarantującą możliwość miarodajnej oceny zgodności parametru fizycznego urządzenia z ustaloną specyfikacją / wymaganiem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm W przypadku stosowania przez laboratorium metody nieznormalizowanej, określonej w przepisie prawa lub publikacji ogólnodostępnej i uznanej, dopuszcza się wdrożenie przez laboratorium metody w oparciu o dostępne wyniki walidacji tej metody, na zasadzie sprawdzenia możliwości jej prawidłowej realizacji w warunkach laboratorium Sprawdzenie przez laboratorium możliwości prawidłowej realizacji metody znormalizowanej lub przyjętej do stosowania przez zainteresowane strony powinno prowadzić do weryfikacji zasobów laboratorium (personel, wyposażenie, środowisko) oraz charakterystyk metody realizowanej w warunkach laboratorium (np. powtarzalność wyników, niepewność pomiarów) na zgodność z wymaganiami i dyspozycjami metody Laboratorium powinno szacować niepewności pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych. Budżet niepewności powinien uwzględniać, co najmniej, składowe niepewności związane z: - zastosowaną metodą pomiaru; - zastosowanym przez laboratorium wyposażeniem pomiarowym, w tym z zastosowanymi wzorcami pomiarowymi i materiałami odniesienia; - wpływami środowiska; - czynnikiem ludzkim. Niepewność całkowita rozszerzona wyniku pomiaru poszczególnych wartości parametrów fizycznych / kryteriów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm., powinna być nie większa niż 10% wartości mierzonego parametru / kryterium. str.6/9

7 Dopuszcza się stosowanie metod pomiaru parametrów fizycznych urządzeń o innej, (większej) niepewności pomiaru, w przypadku uzgodnienia tych metod przez wszystkie istotnie zainteresowane strony i podaniu ich do publicznej wiadomości. 5.5 Wyposażenie Laboratorium powinno posiadać kompletne wyposażenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu testów dla danego urządzenia radiologicznego zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm. Wyposażenie powinno być właściwe dla stosowanych przez laboratorium metod pomiarów parametrów fizycznych urządzeń oraz odpowiednie dla realizacji sprawdzeń charakterystyk W procesach pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych laboratorium nie powinno stosować wyposażenia stanowiącego część kompletnego zestawu urządzenia poddawanego testom (np. fantomów, oprogramowania itp.), mającego wpływ na wyniki realizowanych pomiarów oraz sprawdzeń. Nadzór nad wyposażeniem laboratorium, a w szczególności sposób jego przechowywania, transportowania i eksploatacji w miejscu wykonywania testów, powinien zapewniać jego stałą przydatność zgodnie z przeznaczeniem. Program nadzoru wyposażenia pomiarowego powinien obejmować sprawdzenia wyposażenia w miejscu wykonywania testów oraz przed i po transporcie. 5.6 Spójność pomiarowa Wyposażenie pomiarowe, stosowane do pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych powinno być poddawane wzorcowaniu zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie DA-06. Wyposażenie pomiarowe poddane wzorcowaniu w laboratoriach innych niż określone w dokumencie DA-06, przed wejściem w obowiązywanie programu, powinno być poddane wzorcowaniu w laboratorium zapewniającym spójność pomiarową zgodnie z DA-06, w terminie nie dłuższym niż 2 lata od daty obowiązywania wymagań niniejszego dokumentu. Laboratorium powinno stosować przy realizacji testów odpowiednie dla urządzenia radiologicznego materiały odniesienia / miary materialne (np. fantomy). Materiały odniesienia mające wpływ na wyniki realizowanych pomiarów parametrów fizycznych oraz sprawdzeń charakterystyk urządzenia, powinny posiadać udokumentowane przez ich producentów, właściwe charakterystyki, gwarantujące ich zastosowanie w testach - zgodnie z przeznaczeniem. Przyrządy pomiarowe i materiały odniesienia stosowane przy pomiarach fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych powinny być poddawane sprawdzeniom okresowym, potwierdzającym zaufanie do ich statusu wzorcowania lub określonej (znormalizowanej) charakterystyki. W przypadku gdy sprawdzenia okresowe są niemożliwe lub występują argumenty techniczne uzasadniające brak ich realizacji, laboratorium powinno stosować alternatywne metody utrzymania zaufania do miarodajności wyników pomiarów / sprawdzeń uzyskiwanych z wykorzystaniem ww. przyrządów i materiałów. 5.8 Postępowanie z obiektami do badań Podczas przygotowania urządzenia radiologicznego do testów i w trakcie wykonywania testów, badane urządzenie powinno być obsługiwane przez przedstawiciela klienta. Wszystkie anomalia związane z obsługą i funkcjonowaniem urządzenia w trakcie jego przygotowania oraz wykonywania testów powinny być odnotowywane przez laboratorium w zapisach źródłowych i sprawozdaniach z badań. 5.9 Zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania Program zapewnienia jakości wyników badań laboratorium wykonującego testy urządzeń radiologicznych, powinien obejmować przedsięwzięcia wewnętrzne i zewnętrzne. str.7/9

8 Przedsięwzięcia wewnętrzne realizowane w celu monitorowania i zapewnienia jakości wykonywanych testów powinny obejmować co najmniej: - powtarzanie pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych przez ten sam personel z wykorzystaniem tych samych metod; - powtarzanie pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych przez różny personel laboratorium z wykorzystaniem tych samych metod; - powtarzanie sprawdzeń charakterystyk urządzeń radiologicznych przez różny personel z wykorzystaniem tych samych metod. Zewnętrzne sterowanie jakością badań powinno uwzględniać co najmniej: - uczestnictwo w programach PT/ILC dla wszystkich poddyscyplin i z zalecaną częstością określoną w Załączniku Nr 1. Zasady oceny przez laboratorium wyników uczestnictwa w programach PT/ILC oraz związane z tym działania powinny być zgodne z wymaganiami dokumentu DA Przedstawianie wyników Sprawozdanie z badań, oprócz danych i informacji określonych w normie PN-EN ISO/IEC powinno zawierać: - wyniki pomiarów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych; - wyniki sprawdzeń charakterystyk urządzeń radiologicznych; - identyfikację przedstawiciela klienta, biorącego udział w procesie realizacji testów urządzenia radiologicznego; - informacje na temat wszystkich zaobserwowanych anomalii badanego urządzenia i odstępstw od metod wykonywania testów mogących mieć wpływ na interpretację przedstawianych wyników testów; - informację, które testy nie zostały wykonane, wraz z podaniem przyczyny braku ich realizacji; - ocenę zgodności wyników testów z wartościami granicznymi przedstawionymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm.; - informację odnośnie niepewności wszystkich pomiarów parametrów fizycznych urządzenia Opinie i interpretacje nie są przedmiotem laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych. Sprawozdania z badań wydawane przez te laboratoria nie powinny zawierać opinii i interpretacji formułowanych w oparciu o wyniki wykonanych testów. 5 Zakres W zakresach potwierdzane są kompetencje laboratorium badawczego do wykonywania testów poszczególnych urządzeń radiologicznych, poprzez podanie: - dziedziny badań w powiązaniu z grupą obiektów badań: N/14 - badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego urządzenia radiologiczne (na pierwszej stronie zakresu ); - nazwę obiektu badań (wyposażenie do: radiografii ogólnej, zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii, zdjęć wewnątrzustnych, fluoroskopii, mammografii, tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej, radioterapii); - mierzone parametry fizyczne poszczególnych urządzeń radiologicznych (wykaz mierzonych parametrów w powiązaniu z poszczególnymi urządzeniami radiologicznymi przedstawiono w załączniku nr 1); str.8/9

9 - nazwy metody pomiaru parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych wraz z zakresem metod (jeżeli ma to zastosowanie); - zidentyfikowanie dokumentów zawierających opis metody pomiarów parametrów fizycznych oraz sprawdzeń charakterystyk badanych urządzeń radiologicznych (np. symbol normy / procedury własnej, nr i data wydania). 6 Postanowienia końcowe Niniejszy dokument został wprowadzony Komunikatem nr 106 z dnia r. i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012 r. 7 Dokumenty związane PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących; EA-4/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych (EA Guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing); DA-01 Opis systemu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości; DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej; DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe; Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA i ILAC dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny. 8 Załączniki Załącznik nr 1 Wykaz urządzeń radiologicznych, mierzonych parametrów fizycznych oraz wykaz poddyscyplin i zalecana częstość uczestnictwa w badaniach biegłości. str.9/9

10 Załącznik Nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz urządzeń radiologicznych, mierzonych parametrów fizycznych oraz wykaz poddyscyplin i zalecana częstość uczestnictwa w badaniach biegłości. Badany obiekt radiografii ogólnej Parametr fizyczny / badana cecha Wysokie napięcie Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie Czas ekspozycji Dokładność ustawienia czasu ekspozycji Dawka pochłonięta w powietrzu Warstwa półchłonna HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy obciążenia prądowo-czasowego Wielkość ogniska lampy rtg Odchylenie osią wiązki promieniowania a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego Odległość osi wiązki promieniowania rtg od środka rejestratora obrazu Odległość środka pola rtg od środka pola świetlnego Odległość środka pola świetlnego od środka rejestratora w szufladzie Odległość krawędziami pola promieniowania a polem świetlnym kolimacja ręczna Odległość krawędziami pola promieniowania a rejestratorem obrazu kolimacja automatyczna Odległość ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu Natężenie oświetlenia pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego Natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu Jednorodność obrazu kratki przeciwrozproszeniowej Różnica gęstości optycznych przy zmianie ocena systemu AEC Różnica gęstości optycznych przy zmianie wysokiego napięcia ocena systemu AEC Różnica gęstości optycznych przy zmianie grubości fantomu ocena systemu AEC Różnica gęstości optycznych czułość komór AEC Gęstość optyczna wzmocnienie ekranu Odchylenie standardowe gęstości optycznej dla kasety kontrolnej ocena ekranów wzmacniających Poddyscyplina Pomiar wysokiego napięcia Pomiar czasu ekspozycji Pomiar dawki pochłoniętej w powietrzu Pomiar wielkości ogniska lampy rtg elementami obrazu ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu Pomiar natężenia oświetlenia Pomiar gęstości optycznej Pomiar gęstości optycznej PT/ILC Zalecana częstość uczestnictwa str. 1/4

11 Załącznik Nr 1 Badany obiekt radiografii ogólnej zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii Parametr fizyczny / badana cecha Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich kaset ocena ekranów wzmacniających Różnica gęstości optycznych szczelność ciemni Różnica gęstości optycznych oświetlenie robocze ciemni Gęstość minimalna w procesie wywoływania Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania Wskaźnik kontrastowości wyrażony średnim gradientem w procesie wywoływania Luminancja negatoskopu Niejednorodność luminancji powierzchni negatoskopu Wysokie napięcie Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie Czas ekspozycji Dokładność ustawienia czasu ekspozycji Dawka pochłonięta w powietrzu Warstwa półchłonna HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy obciążenia prądowo-czasowego Odległość ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu Gęstość optyczna wzmocnienie ekranu Odchylenie standardowe gęstości optycznej dla kasety kontrolnej ocena ekranów wzmacniających Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich kaset ocena ekranów wzmacniających Różnica gęstości optycznych szczelność ciemni Różnica gęstości optycznych oświetlenie robocze ciemni Gęstość minimalna w procesie wywoływania Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania Wskaźnik kontrastowości wyrażony średnim gradientem w procesie wywoływania Luminancja negatoskopu Niejednorodność luminancji powierzchni negatoskopu Natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu Poddyscyplina Pomiar gęstości optycznej Pomiar luminancji Pomiar wysokiego napięcia Pomiar czasu ekspozycji Pomiar dawki pochłoniętej w powietrzu ogniskiem optycznym lampy a rejestratorem obrazu Pomiar gęstości optycznej Pomiar luminancji Pomiar natężenia oświetlenia PT/ILC Zalecana częstość uczestnictwa str. 2/4

12 Załącznik Nr 1 Badany obiekt zdjęć wewnątrzustnych fluoroskopii mammografii Parametr fizyczny / badana cecha Wysokie napięcie Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie Czas ekspozycji Dokładność ustawienia czasu ekspozycji Powtarzalność czasu ekspozycji (zegar) Dawka pochłonięta w powietrzu Warstwa półchłonna HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy obciążenia prądowo-czasowego Wielkość ogniska lampy rtg Odchylenie osią wiązki promieniowania a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego Odległość ognisko lampy powierzchnia czołowa tubusa Wysokie napięcie Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie Moc dawki Warstwa półchłonna HVL Wydajność lampy Powtarzalność wydajności lampy obciążenia prądowo-czasowego Dawka wejściowa na jeden obraz (kinematografia) Czas ekspozycji Stosunek pola promieniowania X do pola widzenia wzmacniacza Wielkość ogniska lampy rtg Odległość ognisko-rejestrator obrazu Odległość krawędziami promieniowania X a krawędziami rejestratora obrazu Odległość krawędzią kratki przeciwrozproszeniowej a krawędzią rejestratorem obrazu od strony klatki piersiowej Dawka pochłonięta w powietrzu Powtarzalność dawki Dawka wejściowa Wydajność lampy Poddyscyplina Pomiar wysokiego napięcia Pomiar czasu ekspozycji Pomiar dawki pochłoniętej w powietrzu Pomiar wielkości ogniska lampy rtg elementami obrazu ogniskiem lampy a powierzchnią czołową tubusa Pomiar wysokiego napięcia Pomiar mocy dawki Pomiar czasu ekspozycji Stosunek pola promieniowania X do pola widzenia wzmacniacza Pomiar wielkość ogniska lampy rtg ogniskiem lampy a rejestratorem obrazu krawędziami Pomiar dawki pochłoniętej w powietrzu PT/ILC Zalecana częstość uczestnictwa str. 3/4

13 Załącznik Nr 1 Badany obiekt mammografii tomografii komputerowej Parametr fizyczny / badana cecha Warstwa półchłonna HVL Współczynnik pochłaniania kratki przeciwrozproszeniowej Moc dawki Wysokie napięcie Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Czas ekspozycji Gęstość optyczna w punkcie referencyjnym ocena systemu AEC Różnica gęstości optycznych dla różnych poziomów zaczernienia ocena systemu AEC Maksymalna różnica gęstości optycznych dla wszystkich dostępnych poziomów zaczernienia ocena systemu AEC Różnica gęstości optycznych przy zmianie grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia ocena systemu AEC Różnica gęstości optycznych wzmocnienie ekranu Różnica gęstości optycznych szczelność ciemni Różnica gęstości optycznych oświetlenie robocze ciemni Różnica gęstości optycznych przepust ciemni Gęstość minimalna w procesie wywoływania Wskaźnik światłoczułości wyrażony średnim gradientem w procesie wywoływania Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania Siła kompresji piersi Stałość siły kompresji Zmiana położenia płytki uciskowej dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej Zmiana położenia płytki uciskowej dla niesymetrycznego podparcia płytki uciskowej Luminancja negatoskopu Jednorodność luminancji powierzchni negatoskopu Natężenie oświetlenia zewnętrznego powierzchni negatoskopu Wysokie napięcie Dokładność ustawienia wysokiego napięcia Powtarzalność wartości wysokiego napięcia Zmienność napięcia przy zmianie natężenia prądu Dawka pochłonięta w powietrzu Warstwa półchłonna HVL Powtarzalność wydajności lampy obciążenia prądowo-czasowego Indeks dawki Grubość warstwy Poddyscyplina Pomiar dawki pochłoniętej w powietrzu Pomiar mocy dawki Pomiar wysokiego napięcia Pomiar czasu ekspozycji Pomiar gęstości optycznej Pomiar siły kompresji Pomiar zmiany położenia płytki uciskowej Pomiar luminancji Pomiar natężenia oświetlenia Pomiar wysokiego napięcia Pomiar dawki pochłoniętej w powietrzu Pomiar indeksu dawki Pomiar profilu dawki PT/ILC Zalecana częstość uczestnictwa str. 4/4

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 2 Warszawa, 21.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21 Data wydania: 16 września 2015 r. Nazwa i adres: OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY EMISJI ZE ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH Projekt Wydania 2 Warszawa, 30.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

DAB-07, W 9, EA-4/18:2010

DAB-07, W 9, EA-4/18:2010 WYMAGANIA DLA LABORATORIÓW BADAWCYCH KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ DAB-07, W 9, 10.09.2012 EA-4/18:2010 ANDRZEJ BRZYSKI, 2012 AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ślesin maj 2008

Prezentacja Ślesin maj 2008 Prezentacja Ślesin maj 2008 1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI ul. Szczotkarska 42 01-382 Warszawa Tel. (0 22) 355-70-00; Fax. (0 22) 355 70 18 http:// www.pca.gov.pl e-mail: sekretariat@ pca.gov.pl 2 Praemonitus,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę Numer upoważnienia Ministra Zdrowia. Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli Załącznik nr 4 Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi przez Centralny Ośrodek Koordynujący Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. mgr inż. Piotr Lewandowski

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. mgr inż. Piotr Lewandowski SPÓJNOŚĆ POMIAROWA JAKO NARZĘDZIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI mgr inż. Piotr Lewandowski Polskie Centrum Akredytacji Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jako jednostka nadzorująca m.in. pracę laboratoriów wzorcujących

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE

CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 34/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 12 lipca 2017 r. Załącznik Nr 1 CZASOCHŁONNOŚĆ ANALIZ WYKONYWANYCH W DZIALE LABORATORYJNYM WSSE W KRAKOWIE Strona 1 z 8 Lp. Rodzaj oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ŚRODOWISKU Projekt P1 Projekt Wydania 1 Warszawa, 27.07.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa TESTY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Wzorcowania wewnętrzne wyposażenia pomiarowego w praktyce Użytkownicy przyrządów pomiarowych w organizacjach zobowiązani są do zachowania spójności pomiarowej.

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM. Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM. Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK Akredytacja TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SP. Z O.O. 2 Akredytacja LICZBA BADAŃ AKREDYTOWANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW FIZYCZNYCH I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa Określenia i pojęcia użyte

Bardziej szczegółowo

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN 1. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA (nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu)

ZLECENIE. ZLECENIODAWCA... ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) ZLECENIE ZLECENIODAWCA ( nazwisko i imię, adres/ Nazwa podmiotu, siedziba,adres - pieczątka zakładu) KRS/EWD... W przypadku SPÓŁKI CYWILNEJ: Imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników spółki...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium RADIOTERAPII

Laboratorium RADIOTERAPII Laboratorium RADIOTERAPII Ćwiczenie: Testy specjalistyczne aparatu RTG badanie parametrów obrazu Opracowała: mgr inż. Edyta Jakubowska Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM

KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek: EUROLAB EURACHEM KLUB Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB Członek: EUROLAB EURACHEM TARGI EUROLAB 2015 POTENCJALNE ŹRÓDŁA BŁĘDÓW W RUTYNOEJ PRACY LABORATORIUM Andrzej Brzyski Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG3 ocena narażenia w pracowni RTG urządzenia stosowane w radiografii analogowej testy specjalistyczne: proces wywoływania

Bardziej szczegółowo

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016 AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016 KOMPETENCJE PERSONELU 1. Stan osobowy personelu technicznego, czy jest wystarczający (ilość osób

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wymaganiach polityk PCA: DA-05, DA-06 i DAB-07

Zmiany w wymaganiach polityk PCA: DA-05, DA-06 i DAB-07 POLLAB-PETROL 23-24.04.2012, Warszawa. Zmiany w wymaganiach polityk PCA: DA-05, DA-06 i DAB-07 Jolanta Kowalczyk 1 DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości wydanie 5 z 17.11.2011 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 10 Warszawa, 16.10.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników

Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników Informacje przedstawiane w sprawozdaniach z badań w aspekcie miarodajności wyników XVIII Sympozjum POLLAB Kołobrzeg 22.05.2012 r. Tadeusz Matras Andrzej Kober 2 Sprawozdanie z badań W rozumieniu normy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17043 KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 Koordynator jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach

Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach Anna Krawczuk WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ Akredytacja metod badawczych jako podstawa potwierdzenia kompetencji wykonywania badań w laboratoriach WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ AKREDYTACJA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka Badanie biegłości (ang. Proficienty testing) laboratorium jest to określenie, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH

PROGRAM PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH Dokumentacja wykonana w ramach projektu SPOWKP/1.1.2/183/032 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY JEDNOSTKA DS. PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH PROGRAM PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf Producent Model lub typ Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

Marzena Mazurowska tel

Marzena Mazurowska tel Kompetentny organizator badań biegłości w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Marzena Mazurowska marzena.mazurowska@wp.pl tel. 661-465-771 Kompetentny organizator badań biegłości w świetle wymagań

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności PIB w prowadzeniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych

Doświadczenia Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności PIB w prowadzeniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych Doświadczenia Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych Instytutu Łączności PIB w prowadzeniu badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych Anna Warzec Dariusz Nerkowski Plan wystąpienia Definicje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 03.08.2015 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 03.08.2015 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 03.08.2015 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo

dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo Każda usługa wykonana w laboratorium charakteryzuje się jakąś jakością, tj. jakością na określonym poziomie. Jakość wykonywanych badań wpływa na

Bardziej szczegółowo

Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 20.12.2016 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. ALEKSANDRA PUCHAŁA mgr inż. MICHAŁ CZARNECKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości Materiały Kierownik Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością w Laboratoriach wg Zagadnienie do przerobienia 1. System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie

Bardziej szczegółowo

Metrologia w laboratorium Wzorcowania wewnętrzne ogólne wymagania dla laboratoriów

Metrologia w laboratorium Wzorcowania wewnętrzne ogólne wymagania dla laboratoriów Metrologia w laboratorium Wzorcowania wewnętrzne ogólne wymagania dla laboratoriów Andrzej Hantz Kierownik Laboratorium Pomiarowego RADWAG Wagi Elektroniczne Wymagania normy ISO/IEC 17025 w zakresie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ 1 dr inż. Agnieszka Wiśniewska DOCTUS Szkolenia i Doradztwo biuro@doctus.edu.pl tel. 514 321 665 2 5.1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ

NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM POMIAROWYM W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WAGI ELEKTRONICZEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Autor dokumentu Data Stanowisko Imię i nazwisko 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 20.12.2016 KJ Zatwierdził do stosowania Agata Wilczyńska- Piliszek 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

Elastyczny zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji Elastyczny zakres akredytacji podejście praktyczne na przykładzie laboratoriów Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie Katarzyna Rajczakowska Warszawa, grudzień 2010 r. Elastyczny zakres w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm

Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm Wzorcowanie i legalizacja jako narzędzia do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa i międzynarodowych norm Łódź, 29.06.2016 r. Piotr Lewandowski Wzorcowanie Wzorcowanie działanie, które w określonych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

I. Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Załącznik nr 5 ZAKRES ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH FIZYCZNYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, Józefów Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów WYMAGANIA CNBOP-PIB DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym

Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym Kryteria oceny testów podstawowych w mammografii z detektorem filmowym I. Sprawdzić sprzęt wykorzystywany podczas testów podstawowych (naleŝy Ŝądać okazania sprzętu w celu jego weryfikacji) a) Sensytometr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW URZĘDOWYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA POTRZEBY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Projekt P3 Projekt wydania 1 Warszawa, 19.09.2016

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Technika i technologia Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH Projekt Wydania 9 z dnia 23.09.2015 r.) Warszawa, DD.MM.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 20.12.2016 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek.

2. Koordynator Funkcję Koordynatora pełni Kierownik Techniczny: dr Sławomir Piliszek. Strona 1 z 9 Autor dokumentu Data Stanowisko Imię i nazwisko 30.07.2015 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 30.07.2015 KJ Zatwierdził do stosowania Agata Wilczyńska- Piliszek 30.07.2015 KT Sławomir Piliszek

Bardziej szczegółowo

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI.

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. Magdalena Łukowiak ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej.

Kaseta testowa kaseta uŝywana tylko do wykonywania testów podstawowych w danej pracowni rentgenowskiej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC w pigułce

Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC w pigułce Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce Rajmund Michalski Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Pol J Med Phys Eng 2013;19(1):35-83. PL ISSN 1425-4689 doi: 10.2478/pjmpe-2013-0003 website: http://www.pjmpe.waw.pl Ewa Fabiszewska 1, Iwona Grabska 1, Katarzyna Pasicz 1 Zespół konsultantów: Paweł Kukołowicz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW MEDYCZNYCH Wydanie 3 Warszawa, 16.07.2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriów medycznych...3

Bardziej szczegółowo

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej PM-WB

Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej PM-WB Strona 1 z 10 Data Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Autor dokumentu 20.12.2016 KT Sławomir Piliszek Sprawdził 20.12.2016 KJ Agata Wilczyńska- Piliszek Zatwierdził do stosowania 20.12.2016 KT Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI I N D U S T R Y

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI I N D U S T R Y PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI I N D U S T R Y Edycja nr 1 Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Krzysztof Wołowiec Data 17 lutego 2014 17 lutego 2014 Podpis Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo