Spis treści Table of Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Table of Contents"

Transkrypt

1 Globe Trade Centre

2 Spis treści Table of Contents Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments Nowe projekty handlowe New retail developments Zespół zarządzający Management Team Historia GTC GTC s history Nagrody Awards Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate Social Responsibility Zielona inicjatywa Green initiative Biura i Centra Handlowe Office and Shopping Centre Development 36 Polska Poland 48 Rumunia Romania 54 Chorwacja Croatia 58 Węgry Hungary 62 Serbia Serbia 68 Bułgaria Bulgaria 72 Słowacja Slovakia 76 Czechy Czech Republic 81 Dane kontaktowe Contact

3 Globe Trade Centre Nabywcami naszych aktywów są najwięksi międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni tacy jak: Unibail-Rodamco, Invesco Group, Allianz i Heitman We sell our assets to the largest, multinational institutional investors including: Unibail-Rodamco, Invesco Group, Allianz and Heitman Jesteśmy jedną z wiodących firm na rynku W swoim portfelu mamy 33 budynków komercyjnych o całkowitej powierzchni m kw. Our portfolio boasts 33 commercial properties with the total area of 613,000 sq m 5 nieruchomości komercyjnych 4 Globe Trade Centre w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej We are one of the leading companies on the commercial properties market in Central Od ponad 20 lat realizujemy i zarządzamy and South-East Europe projektami komercyjnymi We have been in the business of developing and managing commercial projects for over 20 years Zrealizowaliśmy 61 nieruchomości biurowych i handlowych o łącznej powierzchni ok m kw. We have developed 61 office and retail properties with the total area of approx sq m Zrealizowaliśmy 9 projektów mieszkaniowych o łącznej powierzchni ok m kw. We have developed 9 residential projects with the total area of approx 400,000 sq m Aktywnie zarządzamy naszymi nieruchomościami w ramach własnego zespołu profesjonalistów We actively manage our properties under the scrutiny of our very own team of seasoned professionals Zdobyliśmy zaufanie i lojalność wielu wiodących międzynarodowych marek. Naszymi najemcami są m.in.: HP, Microsoft, IBM, Exxon Mobil, KPMG, EY, Deloitte, Inditex, H&M, LPP, Carrefour i wiele innych firm We have earned the trust and loyalty of numerous leading multinationals. Our tenants list features: HP, Microsoft, IBM, Exxon Mobil, KPMG, EY, Deloitte, Inditex, H&M, LPP, Carrefour and many more Wśród naszych akcjonariuszy są najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni Our shareholders include largest domestic and international institutional investors Naszym wiodącym akcjonariuszem jest fundusz firmy Lone Star Our main shareholder is Lone Star fund

4 Działalność Grupy GTC GTC Group Targeting a long-term growth of our Group, we also invest in other countries of Eastern and Southern Europe, including Serbia, Hungary, Romania, Bulgaria and Croatia. These countries, Globe Trade Centre Działalność Grupy GTC Our Group is at the forefront of the real estate sector in Central, Eastern and Southern Europe. GTC S.A. s shares are listed on the Warsaw Stock Exchange and featured in the WIG30 index. The shares are also featured in the following international indices: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, GPR Jesteśmy jedną z wiodących firm sektora nieruchomości w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC S.A. 250, comprising the shares of 250 largest and most liquid real są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, estate companies in the world, as well as the FTSE EPRA/NAw indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 In- REIT Emerging Index. dex, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej We pursue an active management approach within the growing płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE portfolio of commercial properties. We aim to achieve our goal EPRA/NAREIT Emerging Index. by development of carefully selected projects and acquisition 6 optimization of performance as a result of the Group s regional 7 Aktywnie zarządzamy rosnącym portfelem nieruchomości komercyjnych. Rozwijamy go poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich oraz zakup nieruchomości, jednocześnie zachowując zasady ograniczania ryzyka oraz optymalizacji wyników dzięki strukturze regionalnej Grupy. Koncentrujemy swoje działania na polskim rynku ze względu na cechującą go stabilność makroekonomiczną, trwały wzrost PKB oraz nieustający popyt ze strony inwestorów i najemców. of properties, while maintaining the rules of risk limitation and structure. Our primary focus is on the Polish market as it is characterized by macroeconomic stability, sustained GDP growth and constant interest of investors and tenants. with relatively underdeveloped local real estate markets, are Zakładając długoterminowy wzrost naszej Grupy inwestujemy characterized by long-term growth potential. Any investment również w pozostałych krajach Europy Wschodniej i Południowej, we make goes through stringent scrutiny in terms of the benefits and risks it entails. w tym w Serbii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Kraje te, dzięki stosunkowo słabo rozwiniętym lokalnym rynkom nieruchomości charakteryzuje długoterminowy potencjał wzrostu. Każ- to achieve this goal through implementation of development Our ultimate purpose is to increase shareholder value. We aim da inwestycja, którą realizujemy jest dokładnie analizowana pod projects, purchase of properties, active management of our względem korzyści i ryzyka, jakie za sobą pociąga. assets and commercial projects and improving the return on the properties in our portfolio. We are also fully aware of the Naszym głównym celem jest wzrost wartości firmy. Nasza strategia zakłada osiągnięcie tego poprzez realizację projektów dewe- the markets. importance of staying abreast with the changes taking place on loperskich, zakup nieruchomości, aktywne zarządzanie naszymi We are going to achieve those goals by executing the following nieruchomościami i projektami komercyjnymi oraz polepszanie elements of our business strategy: wyników przez nieruchomości znajdujące się w naszym portfelu. Zdajemy sobie również sprawę z wagi, jaką niesie ciągłe dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynkach. Powyższe cele biznesowe zamierzamy osiągnąć realizując następujące elementy strategii biznesowej: GTC Group

5 Globe Trade Centre Działalność Grupy GTC Sprzedaż aktywów Sprzedajemy aktywa, których wartość rynkowa osiągnęła oczekiwany poziom oraz te aktywa, które nie wchodzą w zakres naszej działalności podstawowej, w tym projektów mieszkaniowych oraz gruntów, które nie są przeznaczone do natychmiastowej zabudowy komercyjnej. Środki uwolnione dzięki ich sprzedaży mogą zostać przeznaczone na nowe inwestycje oraz na zmniejszenie zadłużenia. Rozwój Sale of assets Our strategy assumes selling assets, whose market value has reached the expected level, and those assets which do not fall within the scope of our core business, including residential projects and land not intended for immediate commercial development. Funds released through the sale may be used for new investments and debt reduction. Growth The Group follows two development paths: through execution of investment projects, including Galeria Północna and Galeria Wilanów in Warsaw or Fortyone in Belgrade, as well as through purchase of properties which supply an immediate revenue stream. Commercial projects are developed as soon 8 minimalizujących koszty naprawy oraz konserwacji nieruchomości 9 as we see confirmed demand from tenants, evident through Grupa rozwija się dwutorowo: poprzez realizację projektów inwestycyjnych, takich jak np. Galeria Północna i Galeria Wilanów w Warszawie czy Fortyone w Belgradzie, jak również poprzez zakup nieruchomości, które zapewniają natychmiastowe generowanie przychodów. Realizację projektów komercyjnych rozpoczynamy w przypadku odnotowania potwierdzonego popytu ze strony najemców, wyrażonego podpisanymi umowami najmu. Wybór lokalizacji pod nowe inwestycje oraz atrakcyjnych celów inwestycyjnych poprzedzony jest wnikliwymi badaniami, zarówno rynkowymi obejmującymi analizę konkurencji, nasycenia oraz istniejących najemców, jak również analizami finansowymi mającymi na celu ocenę signed leases. The sites for new developments and attractive możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych. investment targets are found through a thorough examination, both of the competition, saturation and existing tenants on the market, as well as financial analysis designed to assess the feasibility of achieving the business goals we set. Swoje działania koncentrujemy głównie na Polsce, która jest najsilniejszą gospodarką w regionie. Polska jest od wielu lat najbardziej przewidywalnym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który często jest pierwszym wyborem międzynarodowych korporacji przy poszukiwaniu lokalizacji central i biur zarządzających w regionach Europy Wschodniej i Południowej. Pomimo tego, jesteśmy również dobrze przygotowani do wykorzystywania potencjału, jaki dostrzegamy w takich lokalizacjach jak Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Praga. Efektywność Wierzymy, że sprawne działania z zakresu zarządzania aktywami przekładają się na wzrost poziomu wynajmu, a co za tym idzie, na nasze przychody. Działania te obejmują szeroki wachlarz aktywności, w tym zwiększenie i utrzymanie poziomu wynajmu na najwyższym możliwym poziomie w danej sytuacji rynkowej. Utrzymujemy dobre relacje i współpracę z najemcami w celu poprawy ich wyników. Za pomocą energooszczędnych technologii i działań dążymy do utrzymania niskiej i efektywnej bazy kosztów. Optymalizujemy nakłady finansowe i koszty finansowania w obszarach wykazujących taki potencjał przy zachowaniu najwyższych standardów nieruchomości, a także wspieramy i motywujemy pracowników do realizacji celów firmy. Poland, as the strongest economy in the region, is the focus of our business. It has for many years been the most predictable market in Central and Eastern Europe, and is often the first choice for multinationals looking for head offices and management offices in the region of Eastern and Southern Europe. However, we are also well positioned to exploit the potential that we see in such locations as Budapest, Belgrade, Bucharest and Prague. Efficiency We believe that efficient asset management translates into an increase in occupancy rates, and consequently, in our revenues. This includes a wide range of activities, including increasing and maintaining the occupancy rate at the highest possible levels in a given market situation. Our relations and cooperation with tenants are exemplary and we strive to improve their results. Using energy-efficient technologies and measures to minimize repair costs, and through periodical maintenance of buildings, we implement the strategy of maintaining low costs and an effective cost base. Our capital expenditure and financing costs go through a careful optimization process. We also maintain the highest standards of our properties as well as support and GTC Group motivate employees to achieve the objectives of the company.

6 Portfolio nieruchomości Properties portfolio Grupa GTC powstała w 1994 r. Od tego czasu działamy na rynku nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, a także na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. GTC Group was founded in Ever since we have been Obecnie jesteśmy właścicielem i zarządzamy 33 nieruchomościami komercyjnymi, budynkami biurowych i centrami handlowymi, o łącznej powierzchni najmu netto wynoszącej m kw. 10 Properties portfolio 11 Globe Trade Centre Portfolio nieruchomości Od momentu powstania naszej Grupy wybudowaliśmy: 61 nieruchomości komercyjnych oferujących ok m kw. powierzchni do wynajmu, wybudowaliśmy 9 projektów mieszkaniowych oferujących ok m kw. powierzchni, sprzedaliśmy 28 nieruchomości komercyjne, których łączna powierzchnia to ponad m kw., sprzedaliśmy łącznie ok m kw. powierzchni w 9 projektach mieszkaniowych. active on the real estate markets in Poland, Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. Since our Group was founded we have: developed 61 commercial properties, offering approx 1,100,000 sq m of lease area, developed nine residential projects offering approx 400,000 sq m of floor space, sold 28 commercial properties with a total area of over 470,000 sq m, sold approx 380,000 sq m of space in our nine residential projects. Nasza struktura regionalna, z siedziba główną w Warszawie oraz biurami regionalnymi w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach, pozwala nam na zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych w całym regionie. Podczas gdy biuro w Warszawie pełni funkcje zarządcze, to każdy z oddziałów regionalnych pełni funkcje techniczne, leasingu i rachunkowości, które są wspomagane przez zespół doświadczonych menedżerów, jak i renomowanych agentów nieruchomości i firm serwisowych. Currently we own and manage 33 commercial properties, including completed office and retail properties with a total net leasable area of 613,000 sq m. With our head office in Warsaw and regional offices in Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Hungary, Slovakia and the Czech Republic, we are well structured to manage the portfolio of commercial real estate properties across the region. While the head office administer all the managerial functions, each of the regional offices has technical, leasing and accounting functions which are supported by a team of experienced managers as well as reputable real estate agents and maintenance companies.

7 Nowe projekty biurowe New office developments Nasza Grupa widzi potencjał wzrostu na rynku nieruchomości Tworzymy nowoczesne powierzchnie biurowe spełniające We develop modern office space that continues to surpass komercyjnych poza Polską i realizuje tam swoje cele w oparciu wymagania najemców zarówno firm lokalnych, jak i najbardziej the requirements of our tenants, both local companies and the o ideę zielonej inicjatywy. Przykładem jest Serbia, gdzie Our Group sees growth potential in commercial properties wymagających firm międzynarodowych. Około 60% całej most demanding multinationals. About 60% of the entire GTC s budujemy pierwszy w kraju kompleks biurowy zaprojektowany outside Poland, and in order to reach its goals it pursues its powierzchni komercyjnej, która należy do GTC, to wysokiej klasy commercial space is high-class offices. i realizowany według najwyższych, proekologicznych wymagań strategy through the idea of a green initiative. A good example biura. certyfikacyjnych. is Serbia, where we are building the country s first office Our buildings and office parks are developed in major urban complex designed and executed to the highest environmental Nasze budynki i parki biurowe powstają w największych ośrodkach centers with potential for business, attracting investors, with Korzystając z sukcesu rynkowego GTC w stolicy Serbii i certification requirements. miejskich dysponujących potencjałem do prowadzenia biznesu, extensive academic background as well as providing the highest biorąc pod uwagę wyniki biznesowe naszych nieruchomości przyciągających inwestorów, posiadających bogate zaplecze quality cadre. They guarantee good access and complete oraz popyt na kolejne projekty Grupy, rozpoczęliśmy w Drawing on GTC s market success in the capital of Serbia, and akademickie oraz zapewniających najwyższej jakości kadry. infrastructure: close proximity to major road links, airports, październiku 2014 r. budowę kompleksu biurowego FortyOne taking into account the business performance of our properties Globe Trade Centre Nowe projekty biurowe Gwarantują one dobrą dostępność komunikacyjną oraz pełną infrastrukturę: bliskość najważniejszych szlaków drogowych, portów lotniczych, obiektów hotelowych i konferencyjnych, a także handlowych. hotels, conference and retail facilities. We tailor the office space we offer to match the individual needs of particular tenants. We provide suitable conditions to companies from the financial services, consulting, legal, FMCG w Belgradzie. Usytuowany jest w dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Potwierdzeniem jakości naszych projektów jest fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy mieliśmy podpisanych 60% umów wstępnych na wynajem pierwszego budynku kompleksu w and the demand for new projects of the Group, in October 2014 we set out to build the FortyOne office complex in Belgrade. The project found its home in the heart of New Belgrade, at the intersection of Milutin Milankovitch and Umetnosti Boulevards. The confidence of our tenants in our projects is further Oferowane przez nas powierzchnie biurowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Odpowiednie warunki znajdują w nich firmy z sektora usług finansowych, and IT industries. Our tenants list also features laboratories and research facilities. We have long-term contracts with public institutions. Our tenants are free to choose the solutions they FortyOne. Kompleks biurowy klasy A zaoferuje ponad m kw., confirmed by the fact that even before the cornerstone was laid we had signed the preliminary agreements for over 60% of the space in the first building of the complex. doradczych, prawnych, FMCG oraz branży IT. Naszymi najemcami są także firmy laboratoryjne i badawcze. Posiadamy see adequate to meet their purpose. We are happy to share our know-how we have gained over the years, and optimize the które zostaną oddane do użytku w trzech etapach. Pierwszy budynek oferujący ok m kw. został przekazany do The class A office park will boast over 27,000 sq m, which długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi. Nigdy nie narzucamy gotowych scenariuszy najemcom. Chętnie dzielimy się know-how wypracowanym przez lata, a proponowane najemcom rozwiązania są optymalizowane już na etapie projektowania. Wieloletnia współpraca z czołowymi architektami i firmami budowlanymi umożliwia nam pogodzenie potrzeb i gustów najemców z dobrą architekturą oraz najwyższą jakością options we propose to tenants at the design stage. Long-term cooperation with leading architects and construction companies lets us combine the needs and tastes of the tenants with architecture of highest quality. Our office developments make a huge impact on the local environment and shape the places they are built in. The użytku w trzecim kwartale 2015 r. Kompleks jest certyfikowany w systemie LEED. Sam fakt zaprojektowania i zbudowania pierwszego w Serbii biurowca zgodnie ze standardami złotego certyfikatu ekologicznego LEED jest dla nas ogromną motywacją i dumą. Projekt i wykonanie zapewni najwyższy standard biurowy połączony z niskim poborem energii i zoptymalizowanymi kosztami operacyjnymi. Istotnym faktem will be commenced in three phases. The first building with approximately 10,000 sq m has already been put into service in the third quarter of The complex is LEED certified. We are truly motivated and it makes us extremely proud that we were able to design and build the first office building in Serbia in accordance with the standards of ecological LEED Gold certification. The design and execution will provide the New office developments wykonania. investments trigger development of road infrastructure, green jest to, że będzie to również pierwszy od pięciu lat wybudowany highest standard of office space combined with a low power areas, landscape architecture and public spaces. Our offices w Belgradzie kompleks o powierzchni większej niż m consumption and optimized operating costs. An important fact Nasze inwestycje biurowe mają ogromny wpływ na lokalne mean a proven brand, the quality of which is seen in numbers kw. Do dyspozycji najemców zostanie oddanych blisko 500 is one that the development will also be the first office complex otoczenie i miejsce, w których powstają. Wraz z nimi realizowana - several hundred companies employing tens of thousands of naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, a dla ich with the area of over 5,000 sq m built in Belgrade over the jest infrastruktura drogowa, tereny zielone, elementy małej people currently operate in office buildings developed by GTC. wygody w każdym z budynków znajdzie się także przestrzeń past five years. Tenants will have nearly 500 above ground and architektury oraz przestrzenie publiczne. Nasze biura to handlowa. underground parking spaces at their disposal and each of the sprawdzona marka, której jakość potwierdzają liczby - w buildings will also encompass retail premises. stworzonych przez GTC biurowcach działa obecnie kilkaset firm zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób.

8 Nowe projekty handlowe New retail developments Nieco później planowane jest rozpoczęcie budowy Galerii Wilanów, która będzie pierwszym dużym centrum handlowym w południowej, gęsto zaludnionej części Warszawy. Została Dzięki dobrym projektom i stabilności naszej firmy cieszymy zaprojektowana przez architektów z renomowanych pracowni Wilanów, which will be the first large-scale shopping center się niezrównaną renomą na rynku deweloperów centrów We owe our unparalleled reputation as a developer of retail APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, i będzie wyposażona in the densely populated southern part of Warsaw. It was handlowo-rozrywkowych. Naszą pierwszą inwestycją w tym and entertainment centers to excellent projects and stability of w wiele innowacyjnych rozwiązań, często stosowanych w designed by the architects of the renowned APA Wojciechowski sektorze rynku była Galeria Mokotów w Warszawie dysponująca our company. Our maiden investment in this sector was Galeria Polsce po raz pierwszy. Z myślą o okolicznych mieszkańcach i and Moshe Tzur studios, and will feature a number of innovative powierzchnią m kw. W 2005 r. otworzyliśmy Galerię Mokotów in Warsaw boasting an area of 62,100 sq m zapewnieniu komfortu naszym klientom zostaną wybudowane solutions, which will debut in Poland. With local residents in Kazimierz w Krakowie, a w 2009 r. oddaliśmy do użytku Galerię saw the opening of Galeria Kazimierz in Kraków and in 2009 bezkolizyjne ciągi rowerowe wzdłuż ul. Przyczółkowej oraz mind, and in order to provide comfort to our customers, we Jurajską w Częstochowie. Obecnie skupiamy się na realizacji we opened Galeria Jurajska in Częstochowa. Currently, our przejazd umożliwiający mieszkańcom Wilanowa dojazd do will build collision-free bike paths along Przyczółkowa street dwóch dużych centrów handlowych w Warszawie: Galerii main focus is on two large shopping malls in Warsaw: Galeria Pałacu Wilanów. Wokół Galerii oraz na dachu zostaną wykonane and a driveway allowing Wilanów residents to have access Wilanów i Galerii Północnej. Wilanów and Galeria Północna. ogrody umożliwiające relaks i odpoczynek klientom. Otwarta to the Wilanów Palace. The Mall, and its roof, will be sunk in na zewnątrz, otoczona terenami wypoczynkowymi, placami gardens providing its customers with a relaxing atmosphere Globe Trade Centre Nowe projekty handlowe W czerwcu rozpoczęliśmy budowę Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce. Jej otwarcie planowane jest na II kwartał Będzie to pierwsze w tej dzielnicy centrum handloworozrywkowe, położone w kluczowym dla Warszawy węźle komunikacyjnym: w pobliżu Mostu im. Marii Skłodowskiej- Curie (Most Północny), u zbiegu ulic Światowida i Modlińskiej, która stanowi jedną z tras wyjazdowych ze stolicy. Inwestycja zaoferuje swoim najemcom ok m kw. GLA w 250 In June we commenced the construction of Galeria Północna in Warsaw s Białołęka. Its opening is planned on 2Q It will be the first retail and entertainment center to be nestled in Warsaw s key transportation hub: near the Maria Sklodowska- Curie s bridge (Most Północny), at the intersection of Światowida and Modlińska streets, one of the routes away from the capital city. The project will offer its tenants about 64,000 sq m of GLA in 250 retail and services outlets. Galeria Północna is going zabaw i zielenią inwestycja będzie przyjazna środowisku, co potwierdził uzyskany ekologiczny precertyfikat LEED. Inwestycja zaoferuje najemcom ponad m kw. GLA w ok. 250 sklepach i punktach usługowych. Do dyspozycji klientów Galerii Wilanów zostanie oddanych miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz na dachu. Budowa Galerii Wilanów ma rozpocząć się na przełomie 2015/2016 i potrwa około 21 miesięcy. and an opportunity to unwind. Welcoming and surrounded by recreation areas, playgrounds and greenery the investment will be environmentally friendly, as confirmed by the ecological LEED precertification. The project will provide our tenants with over 61,000 sq m of GLA in about 250 retail and service outlets. Customers of Galeria Wilanów will be able to enjoy 2,180 parking spaces in the underground garage and on the roof. The ground breaking for Galeria Wilanów is expected in 2015/ sklepach i punktach usługowych. Jedną z unikalnych cech Galerii to feature some unique solutions, including the roof partly and the construction will last for about 21 months. 15 Północnej będzie zagospodarowanie części dachu zielenią. Znajdą się na nim trawniki, alejki spacerowe i plac zabaw. Równie wyjątkowym rozwiązaniem projektowym, zaproponowanym przez architektów renomowanych pracowni APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, będzie przeszklony dach, który w połączeniu covered with greenery. It will feature lawns, walking paths and a playground. An equally unique design solution, proposed by the renowned APA Wojciechowski and Moshe Tzur architects, will be a glass roof, which combined with the extremely spacious interior will provide the mall with an amount of daylight W obu przypadkach Galerie podpisały już pierwsze umowy z najemcami, wśród nich znaleźli się: H&M, Carrefour, grupa LPP, Rossmann, Superpharm, SMYK, EMPIK, CCC, Cinema City. W Galerii Wilanów został zawarty list intencyjny z Cinema City. Both Malls have already signed their first contracts with tenants, including: H&M, Carrefour, LPP Group, Rossmann, Superpharm, SMYK, EMPIK, CCC, Cinema City. Letter of intent have also been exchanged with Cinema City for Galeria Wilanów. z niezwykle przestronnym wnętrzem zapewni galerii unsurpassed by today s malls. Galeria Północna s customers W naszym portfolio znajdują się także ukończone centra nieporównywalną z obecnie istniejącymi centrami handlowymi ilość światła dziennego. Klienci Galerii Północnej będą mogli will have the comfort of 2,000 parking spaces. With this project we aim for the LEED Gold eco certification. handlowo - rozrywkowe w innych krajach. Pierwszym z nich było Avenue Mall Zagreb w Zagrzebiu, potem Galeria Harfa Our portfolio also includes completed retail and entertainment centers in other countries. The first of these was Avenue New retail developments skorzystać z miejsc parkingowych. Celem, który obraliśmy przy realizacji tego projektu, jest zdobycie złotego w Pradze. Dzisiaj działają również centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji. Mall Zagreb in Zagreb, then Galerie Harfa in Prague. Today we operate shopping malls in medium-sized Romanian, Bulgarian certyfikatu ekologicznego LEED. Slightly later, we plan to commence the construction of Galeria and Croatian cities as well.

9 Zespół zarządzający Management Team Zarząd Spółki The Management Board of GTC S.A. Globe Trade Centre Zespół zarządzający Rada Nadzorcza Spółki GTC S.A.: The Supervisory Board of GTC S.A.: Alexander Hesse Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board Philippe Couturier Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Klaus Helmrich Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Düdden Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz 16 Chief Executive Officer 17 Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Jarosław Karasiński Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Marcin Murawski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Thomas Kurzmann Grupą Globe Trade Centre S.A. zarządzają eksperci sektora nieruchomości, którzy potrafią umiejętnie połączyć wiedzę o lokalnych rynkach z międzynarodowym doświadczeniem. Są to osoby posiadające rozległą wiedzę nie tylko branżową, ale również z zakresu instrumentów finansowych oraz prawnych, pozwalającą na optymalizację przychodów i kosztów, a także maksymalizację zysków z realizacji projektów inwestycyjnych Grupy. Każdy z członków Zarządu jest związany z Grupą GTC od wielu lat, co zapewnia płynną kontynuację działalności firmy, znajomość lokalnych standardów branży deweloperskiej, a także efektywną realizację strategii rozwoju Grupy. Oprócz ukierunkowania na cele i korzyści dla najemców, mieszkańców i inwestorów, Zarząd dba o transparentne zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz o jak najniższy wpływ na środowisko przez projekty firmy. Erez Boniel Chief Financial Officer Yovav Carmi Chief Operations Officer Globe Trade Centre S.A. Group is run by real estate professionals, whose expertise combines the understanding of local markets with international experience. Our directors, who have broad knowledge of the industry, as well as financial and legal instruments, are able to employ them to the task of revenue and cost optimization and also to maximize return on Group s investments. Each GTC s Management Board Member has been with the Group for a long time, allowing for a smooth operation of the company, familiarity with local standards of the real estate industry and an effective execution of the Group s development strategy. While striving to achieve goals and value for our stakeholders, the Management Board makes a great effort to maintain transparent rules of cooperation with business partners and to minimize the footprint of the company s projects on the environment. Jacek Wachowicz Director of Sale and Lease Management Team Katharina Schade Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo