PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH"

Transkrypt

1 PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r.

2 Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z wykonawcą Wyłoniony wykonawca W trakcie procedur Nie zorganizowano przetargu Stan na dzień r. Stan na dzień r

3 Stan wdrożenia ustawy w gminach 1622 Metody naliczania opłaty za odbiór odpadów przez gminy Liczba gmin, które wybrały metodę od: mieszkańca, - zużytej wody, od mieszkańca 23 9 od zużycia wody od powierzchni od gospodarstwa domowego 104 połączenie metod - powierzchni, - gospodarstwa domowego, - gminy, które wybrały połączenie metod Dane pochodzą z ankiet przekazanych przez 87% gmin w Polsce 3

4 Stan wdrożenia ustawy w gminach Metoda naliczenia opłaty od mieszkańca od zużycia wody od powierzchni od gospodarstwa domowego Średnia stawka* odpady segregowane Średnia stawka* odpady zmieszane 7,9 zł 3,27 zł 0,60 zł 24,88 zł 13,66 zł 6,47 zł 0,90 zł 44,57 zł *Dane pochodzą z ankiet przekazanych przez 87% gmin w Polsce 4

5 Problemy Problemy we wdrażaniu ustawy brak wystarczającej liczby pojemników na początku wprowadzania systemu, niewystarczające informacje dla mieszkańców gmin, konieczność zmiany deklaracji przy zmianie stawek opłat, kwestionowanie statusu właściciela nieruchomości przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wątpliwości interpretacyjne, brak nadzoru gmin nad odbierającymi odpady komunalne. 5

6 Planowane zmiany ustawy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 28 listopada 2013 r. Uzupełnienie art. 6k o określenie górnych stawek opłat; W art. 6k ust. 4 konieczność określenia warunków przyznania dopłat i zwolnień przedmiotowych w terminie 18 miesięcy. 6

7 Planowane zmiany ustawy Zespół Decyzją Ministra Środowiska powołano Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach który skupiał przedstawicieli środowisk związanych z funkcjonowaniem ustawy. Zadaniem zespołu była kompleksowa analiza nowego systemu oraz przedstawienie rekomendacji najlepszych możliwych rozwiązań; Została uruchomiona platforma konsultacji społecznych, dostępna na stronie w zakładce Kontakt. Zgłaszane uwagi były przekazywane Zespołowi, który dokonał ich analizy. 7

8 Zespół zakończył prace w dniu 21 maja 2014 r., przekazując Ministrowi Środowiska swoje rekomendacje zmian ustawy (40-stronnicowy dokument); Trwa analiza zgłoszonych rekomendacji. 8

9 Rekomendacje Zespołu ds. analizy wdrażania ucpg Główne propozycje Zespołu: Doprecyzowanie pojęć używanych w ustawie, na przykład nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, co pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących zasad naliczania stawek dla domków letniskowych czy hoteli. Dookreślenie, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest również właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy. Celem propozycji jest jasne opisanie roli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w procesie gromadzenia deklaracji i opłat. Jasno sprecyzowany zakres obowiązków gmin ogólne sformułowania w przepisach powodują różne ich interpretowanie. 9

10 Rekomendacje Zespołu ds. analizy wdrażania ucpg Możliwość przyznania gminie prawa do przekazywania, w drodze porozumienia, niektórych zadań ustawowych do wykonania innym podmiotom, na przykład organizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Sformułowanie przepisu wprowadzającego obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Celem jest realizacja dyrektywy ramowej o odpadach, od 2015 ta zasada ma obowiązywać w całej UE. Zastąpienie wszystkich uchwał regulujących nowy system gospodarki odpadami komunalnymi jedną uchwałą określającą zasady zorganizowania i funkcjonowania gminnego systemu postępowania z odpadami komunalnymi. 10

11 Rekomendacje Zespołu ds. analizy wdrażania ucpg Oddzielenie przetargu na odbiór od przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz jasne wskazanie, że w umowie z odbierającym odpady komunalne gmina wskazuje regionalną instalację, do której zostaną skierowane odpady komunalne. To rozwiązanie służące poprawie jakości monitorowania i nadzorowania przez gminy firm gospodarujących odpadami. Określenie możliwości pokrycia kosztów działalności edukacyjnej z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doprecyzowanie przepisów karnych jako narzędzia dla gmin do lepszego nadzoru nad firmami odbierającymi i przetwarzającymi odpady. 11

12 Planowane zmiany ustawy Poselskie projekty nowelizacji ustawy (obecnie procedowane w Podkomisji) Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali Druk 2377 Klub PO; Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Druk 2404 Klub SLD. 12

13 Propozycje zmian z Druku 2404 SLD rozszerzenia pojęcia właściciela nieruchomości o każdego, kto posiada tytuł prawny do lokalu, przy jednoczesnym usunięciu z tej definicji osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, określenia jakie obowiązki ciążące dotychczas na spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarządzających nieruchomością wspólną w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi przechodzą na lokatorów, wprowadzenia obligatoryjnego objęcia wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) systemem odbierania zorganizowanym przez gminę oraz określenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, 13

14 Propozycje zmian z Druku 2404 SLD ustalenia maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie: 1. 10,20 zł/os/m-c odpady segregowane, 15,50 zł/os/m-c odpady niesegregowane, 2. 5,57 zł/m 3 /m-c odpady segregowane, 8,80 zł/m 3 /m-c odpady niesegregowane, 3. 0,54 zł/m 2 /m-c odpady segregowane, 073 zł/m 2 /m-c odpady niesegregowane, 4. 17,07 zł/gospodarstwo domowe/m-c odpady segregowane, 27,10 zł/gospodarstwo domowe/m-c odpady niesegregowane, 14

15 Propozycje zmian z Druku 2404 SLD objęcia właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 50% bonifikatą od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na wniosek, uchylenia art. 6k ust. 4 zawierającego podstawę do różnicowania stawek opłat, wprowadzania zwolnień przedmiotowych, ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości, ustanowienie zarządcy nieruchomości inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 15

16 Druk 2404 SLD Projektowane stanowisko Rządu wobec rozwiązań proponowanych w ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach druk 2404 w całości negatywne. 16

17 Propozycje zmian z Druku 2377 PO Doprecyzowanie definicji właściciela nieruchomości w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; Doprecyzowanie zapisów dotyczących punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK jest punktem stacjonarnym; Podkreślenie obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania przez właścicieli nieruchomości co najmniej frakcji odpadów wymienionych w ustawie, sposób selektywnego zbierania określonych frakcji odpadów powinien móc uregulować minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia; 17

18 Propozycje zmian z Druku 2377 PO Doprecyzowanie zapisów dotyczących obowiązkowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości i ustalenie, że opłatę w podstawowej wysokości ponosi się za odpady zbierane w sposób selektywny, natomiast za brak segregacji stawki są wyższe. Doprecyzowanie przepisów dotyczących uiszczanej opłaty przez mieszkańców zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca (proporcjonalne rozliczanie) i prowadzących działalność biurową we własnych mieszkaniach); Ujednolicenie informacji (dane osobowe) jakie będą mogły znaleźć się w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości; 18

19 Propozycje zmian z Druku 2377 PO Wprowadzenie możliwości dokonywania z urzędu korekty deklaracji w przypadku zmiany stawek opłat; Wykreślenie obowiązku prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz przez związek międzygminny; Ograniczenie możliwości wprowadzenia limitów odbieranych odpadów przez gminy; Modyfikacja sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń; Doprecyzowanie formy, zawartości i terminu sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadzanej przez gminy. 19

20 Druk 2377 PO Projektowane stanowisko Rządu wobec rozwiązań proponowanych w ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali druk 2377 pozytywne pod warunkiem uwzględnienia zmian. rezygnacja z proporcjonalności w ustalaniu opłaty, dopuszczenie przekazywania odpadów przez PSZOK innym zbierającym, zaprojektowanie przepisów przejściowych. 20

21 Wojewódzkie plany inwestycyjne Celem planów inwestycyjnych będzie wskazanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; Obowiązek sporządzenia ww. planów został zapisany w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., tj. Programowanie perspektywy finansowej , Umowa Partnerstwa oraz Program Infrastruktura i Środowisko ; 21

22 Wojewódzkie plany inwestycyjne Umowa Partnerstwa w zakresie Celu tematycznego 6: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności wykorzystania zasobów zawiera postanowienia, zgodnie z którymi finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w tworzonych przez zarządy województw i zatwierdzanych przez ministra właściwego ds. środowiska planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi; Plany te będą poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i powinny być spójne z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami; Aktualizacje WPGO; Obecnie w Senacie RP trwają prace nowelizujące ustawę o odpadach, aby stworzyć podstawę prawną do tworzenia PI. 22

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Jest to konsekwencja zmiany po podziale nowego art. 4a na art. 4a i art.4b.

Uzasadnienie: Jest to konsekwencja zmiany po podziale nowego art. 4a na art. 4a i art.4b. Miasto Gdańsk wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali z marca 2014 r. Proponowaną, nową

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego

1) Zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Stanowisko Komitetu Obrony Lokatorów w sprawie projektu założeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cel i potrzeba uchwalenia projektowanej zmiany. Dotychczasowy stan prawny i przewidywany zakres zmian.

UZASADNIENIE. 1. Cel i potrzeba uchwalenia projektowanej zmiany. Dotychczasowy stan prawny i przewidywany zakres zmian. UZASADNIENIE 1. Cel i potrzeba uchwalenia projektowanej zmiany. Dotychczasowy stan prawny i przewidywany zakres zmian. Skutki społeczne Projektowana regulacja obejmuje zmiany wynikające z zaleceń organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo