sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego."

Transkrypt

1 Uchwata iir XXX11/ Rady Gminy w Zapohcach z dnia 11 wrzeania 2002 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie gminy Zapolice Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyin zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekow/dz. U. Nr 72, poz. 747/ Rada Gminy uchwala, co nastepuje: Uchwala sic Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ciekow na terenie gminy Zaapolic, stanowiacy zatacznik do uchwaly. Regulamin okre la prawa i obowiqzki przedsiebiorstw wodociagowych i kanalizac,yjnych dzialajacych na terenie gminy Zapolice oraz prawa i obowiazki odbiorcow uslug Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Gminy. Uchwata podlega ogloszeniu na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy, na terenie solectw w sposob zwyczajowo przyjety oraz w dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Ledzkiego. 4 5 Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia.

2

3 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY Z WODOCIAGOW WIEJSKICH I ODPROWADZANIA kiekow NA TERENIE GMINY ZAPOLICE Rozdzial 1 Postanowienia ogolne 1. Celem niniej szego regulaminu jest: 1. okregenie praw i obowiazkow przedsigbiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego oraz odbiorcow ustug wodociggowo kanalizacyjnych wiadczonych przez przedsigbiorstwo, wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowytn zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisow wykonawczych do tej ustawy, 2. ustalenia warunk6w przytqczenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy, 3. udostgpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom uslug informacji o mozliwoiciach dostgpu i warunkow przylaczenia do sieci, 4. udostepnienie istniejacym i przysztym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowikzkow przedsigbiorstwa wodociggowo kanalizacyjnego i odbiorcow ustug. Rozdzial 2 Minimalny poziom using iwiadczonych przez przedsiebiorstwo wodockgowo kanalizacyjne 2.Przedsigbiorstwo wodociggowo kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowigzek zapewnie: 1. zdolnok posiadanych urzgdzeti wodociagowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilokiach oraz dostaw wody i odprowadzania gciekow w sposob ciagly i niezawodny, a take zapewnio na1e2yta jakogo dostarczanej wody i odprowadzanych ciekow, 2. speinienie wymagan w zalcresie jakoki uslug wodociagowo kanalizacyjnych, olcreslonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wok i zbiorowego odprowadzania ciekow, 3. spelnienie warunk6w wprowadzania ograniczen dostarczania wody w przypadku wystacpienia jej niedoboru, okre lonych w zezwoleniu, o ktorym mowa w plct Odbiorcy uslug zobowiazani sq do korzystania z zaopatrzenia w wodg i odprowadzania ciekow w sposob zgodny z przepisami ustawy i nie powodujacym pogorszenia jakoki ustug wiadczonych przez przedsicbiorstwo wodociggowo kanalizacyjne oraz nie utrudniajacy dzialalnok przedsicbiorstwa, w szczegolnoki do: 1. u2ytkowania instalacji wodociagowej w sposob eliminujftcy mo21iwok wystapienia ska2enia chemicznego tub balcteriologicznego wody w sieci wodociagowej na skutek cofnigcia sic wody z instalacji wodociagowej, powrotu cieptej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 2. zabezpieczenia przed dostgpem osob nieuprawnionych do potnieszczenia, w kt6rym zainstalowany jest wodomierz, 3. u4tkowania instalacji kanalizacyjnej w sposob nie powodujacy zaktocen funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 4. umo2liwienia upowainionym przedstawicielom przedsigbiorstwa wodoci4gowo kanalizacyjnego wstgpu na teren nieruchomoki i do pomieszczen w celach okre lonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

4 2 5. poinformowania przedsiebiorstwa wodocikgowo kanalizacyjnego o wlasnych ujeciach wody, w celu prawidlowego ustalenia oplat za odprowadzanie ciekow, 6. wykorzystywania wody z sieei wodockgowej i przylkcza kanalizacyjnego wytkcznie w celach okreilonych w warunkach przykczenia do sieci. Rozdzial 3. Szczegolowe warunki i tryb zawierania umowy z odbiorcami using. 4. Szczegolowe warunki i tryb zawierania urnow o zaopatrzenie w wode im odprowadzanie gciekow okreglajk przepisy art.6 ustawy. 5. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ciekow odbywa sie na podstawie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie ciekow zawartej miedzy przedsiebiorstwem wodockgowo kanalizacyjnym a odbiorca ustug. 6. Przedsiebiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne jest obowikzane do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wok lub odprowadzanie gciekow z osobk, ktorej nieruchomok zostala przykczona do sieci i ktora wystkpita z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy Umowa o ktorej mowa w art. 5 zawiera w szczegolnoki postanowienia dotyczkce: 1. i1oci i jakoki wiadczonych uslug wodocikgowych lub kanalizacyjnych oraz warunkow ich gwiadczenia, 2. sposobow i terminow wzajemnych rozliczen, 3. praw i obowikzkow stron umowy, 4. procedur i warunkow kontroli urza_dzeri wodocikgowych i urzkdzen kanalizacyjnych, 5. dokumentow upowa±niakcych do wstepu na teren Meruchomoki do pomieszczeri odbiorcy ustug, 6. ustaleri zawartych w zezwoleniu, o ktorych mowa w art. 18 ustawy, 7. okresu obowikzywaniu umowy oraz odpowiedzialnoki stron za niedotrzymanie warunkow umowy, w tym warunkow wypowiedzenia. 2. Dokumenty o ktorych mowa w ust. 1, pkt. 5 stanowi upowaznienie podpisane przez kierownika przedsiebiorstwa wodockgowo kanalizacyjnego okregajkce czytmoki, ktorych wykonanie wymaga wstepu na teren nieruchomoki uslug, w szczegolnoki obejmujkce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidlowoki dziatania urzadzenia pomiarowego i wodomierza glownego lub, wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno remontowych oraz kontrole korzystania z uslug zgodnie z umowa. 8. Umowa, o ktorej mowa w 5 mo2e bye zawarta z osoba, ktora posiada tytul prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do ktorego ma bye dostarczana woda tub, z kt6rego majk by6 odprowadzane cieki albo z osoba, ktora korzysta z nieruchomoki o nieuregulowanym stanie prawnym. 9. JeZeli nieruchomok jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o ktorej mowa w 4. zawierana jest z wtakicielami budynku tub z zarzadck nieruchomoki wspolnej. 10. Na wniosek wlakiciela lub zarzacicy budynku wielolokalowego przedsiebiorstwo wodockgowo kanalizacyjne zawiera umowy z korzystajkcymi z lokali osobami, o ktorych mowa w 8 19, je2eli: 1. we wszystkich lokalach sk zainstalowane wodomierze w spos6b uzgodniony z przedsiebiorstwem wodockgowo kanalincyjnym,

5 3 2. zainstalowane wodomierze spelniajk wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsicbiorstwem wodociftgowo kanalizacyjnym odnoinie ich typu, 3. mo21iwy jest odczyt wskazan wodomierzy, 4. vvnioskodawca i przedsicbiorstwo wodocikgowo kanalizacyjne ustali sposob rozliczen ro2nicy wskazan micdzy wodomierzem glownym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczegolnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, 5. mo2hwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zaktocen dostaw wody w pozostatych lokalach. 11. Przedsicbiorstwo wodociagowo kanalizacyjne moze wyrazio zgode na zawarcie um6w z korzystajkcymi z lokali osobami, o ktorych mowa w 8 i 9 r6wnie2 w przypadku, gdy nie sk spelnione warunki, o kt6rych mowa w V podpisanie umowy o dostarezanie wody i odprowadzanie gciekow nastepuje po podpisaniu przez strony protokolow z prob i odbioru prac budowlano montatowych wykonanych w zwikzku z przytkczeniem do sieci. 13. Trek umowy o zaopatrzenie w wodc i odprowadzanie ciekow nie mo2e ograniczad praw i obowikzkow stron, wynikajkcych z przepisow ustawy, z przepisow wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu. 14. W przypadku zmiany odbiorcy ustug, nastepuje wygasniecie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorck. 15. Taryfowe ceny i stawki oplat, jako okregone, zgodnie z przepisami ustawy przez przedsicbiorstwo wodocikgowo kanalizacyjne i zatwierdzane uchwalk Rady Gminy, nie podlegajk ustalaniu w oparciu o umowc o zaopatrzeniu w wok i odprowadzanie iciekow. 16. Integralna czek umowy o zaopatrzenie w wok i odprowadzanie gciekow stanowi zatkcznik, skladany przez odbiorcc ustug przy zawieraniu umowy i aktualizowany kazdorazowo po zmianie warunkow korzystania z uslug, olcrealajftcy charakterystykc zu2ycia wody oraz rodzaj, a w przypadku przemystowych odbiorcow ustug, rownie2 jakok odprowadzanych gciekow. Rozdzial 4. SposOb rozliczeri w oparciu o ceny i stawid oplat ustalone w taryfach. 17. podstawowe zasady rozliczen za zaopatrzenie w wodc i odprowadzanie gciekow okreglajk przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wok i zbiorowym odprowadzaniu gciekow stanowikc, 1. rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wok i zbiorowe odprowadzanie gciek6w sk prowadzone przez przedsicbiorstwa wodocikgowo- kanalizacyjne z odbiorcami ustug na podstawie okre lonych w taryfach cen i stawek plat oraz i1od dostarczanej wody i odprowadzonych ciekow, 2. Hoge wody dostarczanej do nieruchomoki ustala sic na podstawie wskazania wodomierza glownego, a w przypadku jego braku o przecietne normy zuzycia wody, ustalone na podstawie rozporzkdzenia o ktorym mowa w art. 27 ustawy, 3. i1oó odprowadzonych ciekow ustala sic na podstawie wskazan urzkdzeti pomiarowych, 4. w ra.zie bralcu urzkdzen pomiarowych ioó odprowadzanych ciekow ustala sic na podstawie umowy jako rowng iloge wody pobranej lub olcregionej w umowie,

6 4 5. w rozliczeniach odprowadzonych Sciekow, i1o 6 bezpowrotnie zutytej wody uwzglednia sic wylkcznie w przypadku, gdy wielkoge jej zutycia na ten cel ustalona jest na podstavvie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy uslug, 6. jeteli odprowadzajgcym cieki jest zaklad produkcyjny nie posiadajkcy urzadzeti pomiarowych, ilose odprowadzonych Sciekow ustala sic w umowie miedzy dostawck a odbiorck Sciekow, z uwzglcdnieniem udokumentowanej ioci bezpowrotnie zutytej wody do celow produkcyjnych i technologicznych. 18. Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia, o ktorym mowa w art. 27 ustawy: 1. odbiorca uslug dokonuje zaplaty za dostarczang wodc i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku, 2. zgloszenie przez odbiorcc uslug zastrzeten do wysokoki rachunku nie wstrzymuje jego zaptaty, 3. w przypadku stwierdzenia nadplaty, zostaje ona zaliczona na poczet przysztych naletnoki, a na tkdanie odbiorcy uslug jej zwrot nastcpuje w cikgu 14 dni od daty zlotenia wniosku w tej sprawie. Rozdzial 5. Warunki przyhtczenia do sieci. 19. Za1cres budowy urzadzen wodocikgowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsicbiorstwo wodociagowo kanalizacyjne oraz przez osobc ubiegajkck sic o przylkezenie nieruchomoki do sieci okre lajk przepisy us6tawy stanowikc: 1. przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjne sk obowikzane zapewnio realizacje budowy i rozbudowy urzgdzeti wodocikgowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gming w studium uwaru8nkowan i Iderunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modemizacji, 2. realizacje budowy przytkczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza glownego i urzkdzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajkca sic o przytkczenie nieruchomoki do sieci, 3. koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokrywa przedsicbiorstwo Wodocikgowo kanalizacyjne, a urzkdzenia pomiarowego odbiorca ustugi W przypadku, gdy plany inwestycyjne wtakicieli tub zarzkdcow nieruchomoki wyprzedzaja plan inwestycyjny przedsiebiorstwa wodociggowo kanalizacyjnego, mop oni wybudowat na wlasny koszt, w porozumieniu z tym przedsicbiorstwem i gming, urzkdzenia wodocikgowe i kanalizacyjne niezbedne do korzystania z ustug. 2. Urzkdzenia, o ktorych mowa w ust. 1 mom bya odplatnie przekazane gminie na zasadach okregonych w art. 31 ustawy. 21. Przylaczenie do sieci wodocikgowej i kanalizacyjnej nastcpuje na podstawie umowy o przylkczenie i pc, spelnieniu technicznych warunkow przylkcza, okre3glonych przez przedsicbiorstwo wodocikgowo kanalizacyjne, zwanych dalej warunkami przylkczenia" Z wnioskiem o przylkczenie do sieci wodocikgowej i kanalizacyjnej mote wystapio osoba, posiadajkca tytut prawny do korzystania z nieruchomoki, ktora ma bye przylkczona do sieci, 2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 &dada w przedsicbiorstwie wodocikgowo kanalizacyjnym wniosek o okreilenie warunkow przylkczenia.

7 5 3.Wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsigbiorstwo wodociagowo kanalizacyjne Wthosek o przykczenie do sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej powinien w szczegolnoki zawierae: 1) oznaczenie wnioskodawcy, 2) okreglenie: a) rodzaju i parametrow instalacji odbiorczych, b) charakterystyki zu2ycia wody, c) rodzaju i i1oci, a w przypadku przemyslowych odbiorcow uslug, rowmie2 jakoki odprowadzania ciekow, d) przeznaczenie wody, 3) informacje okreglajqce charakterystykg technicznq obiektu, do ktorego bcdzie dostarczana woda, w szczegolnoki: a) powierzchnig u±ytkowa i rodzaj lokalu ( mieszkalne, uzytkowe...) w budynkach zasilanych w wodg, b) wyposatenie lokali i obielctow w urz4dzenia zutywaj4ce wodg i odprowadzaace cieki, 4) proponowany termin rozpoczgcia poboru wody. 2. Do w-niosku, o ktorym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj4ca sic o przylgczenie do sieci, powinna zakczy6: 1) dokument potwierdzajgcy tytul prawny do korzystania z nieruchomoki, ktorej dotyczy wniosek, 2) map g sytuacyjn4, okreslajqck usytuowanie nieruchomoki, o ktorej mowa w ust. 1, wzglcdem istniejkcych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektow i urzqdzen uzbrojenia terenu Przedsigbiorstwo wodocikgowo kanalizacyjne okrega warunki przykczenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przykczenie w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia zlo2enia wrliosku, o ktorym mowa w Warunki przykczenia sq wajne dwa lata od dnia ich okreglenia. 3.Warunki przytqczenia powinny okreslae w szczegolnoki: 1) miejsce i sposob przykczenia sieci wodoci4gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy, 2) przeplyw obliczeniowy wody lub urzkdzenia sanitarne i techniczne, w ktorych zutywana jest woda i odprowadzane s cieki, 3) vvymagania dotyczve: a) rniejsca zainstalowania wodomierza glownego, b) miejsca zainstalowania urzqdzenia pomiarowego, c) jakos6 odprowadzanych ciekow, 4) termin waknoki warunkow przytqczenia. 25. Umowa w szczegolnoki okregla: 1) strony zawieraace umowc, 2) zakres prac projektovvych i budowlano montatowych oraz prac zwiqzanych z przeprowadzeniem prob i odbiorow koncowych, przez strony, 3) spos6b koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagan okreslonych w warunkach przylqczenia, 4) terminy:

8 6 a) zakoliczenie budowy przylkcza oraz termin przeprowadzenia niezbednych prat) i odbiorow cze ciowych, b) przeprowadzenia prob koticowych i koticowego odbioru przylkcza, 5) przewidywany termin rozpoczecia zaopatrzenia w wodc i odprowadzenia gciekow, 6) odpowiedzialnok stron za niedotrzymanie warunkow umowy o przylkczenie Umowa o przylftczenie stanowi podstawc do rozpoczccia realizacji prac projektowych i budowlano monta2owych. 2. Okregone w umowie o przylkczenie pray i odbiory czociowe oraz koncowe sk przeprowadzane przy udziale upowainionych przedstawicieli stron. 3.Wyniki prob i odbiorow, o ktorych mowa w ust. 2, sk potwierdzane przez strony w protokolach, ktorych wzory okresla przedsicbiorstwo wodociggowo kanalizacyjne. Rozdzial 6. dostepu do using wodocirtgowo kanalizacyjnych. 27. Potencjalni odbiorcy uslug wodocikgowo kanalizacyjnych mogk uzyskao informacje dotyczkce dostepnosci tych uslug: 1) w urzedach gmin, 'dare udostepniajk nieodpiatnie wglkd: a) w stadium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy, b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, c) w regulamin gwiadczenia uslug, d) w warunlci udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodc i zbiorowego odprowadzania ciekow, 2) w przedsicbiorstwach wodociftgowo kanalizacyjnych, udostcpniajkcych nieodplatnie: a) wglkd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji, b) w plany inwestycyjne, c) w regulamin wiadczenia uslug. Rozdzial 7 SposOb postepowania w przypadku niedotrzymania ciggioici using i odpowiednich parametrow dostarczanej wody i odprowadzanych iciekow, a w szczegolnoici sposoby zalatwiania reldamacji i wymiany informacji. 28,1. Przedsicbiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zobowikzane jest do udzielenia odbiorcom uslug informacji dotyczkcych wystcpujkcych zakloceti zaopatrzenia w wok i odprowadza.nia Sciekow oraz awarii urzadzen wodocikgowych i kanalizacyjnych. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wok i odprowadzanie ciekow mo2e nastkpio bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcow w przypadkach, gdy wystcpujk warunki stwarzajkce zagro2enie dla 2ycia, zdrowia i irodowiska tub uniemoiliwiajace wiadczenie uslug, w szczegolnosci, gdy: 1) z powodu awarii sieci the ma mo21iwo ci prowadzenia zaopatrzenia w wok tub odprowadzanie Sciekow, 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpokednie zagro2enie dla 2ycia, zdrowia lub Srodowiska, 3) nastkpil brak energii elektrycz,nej, 3. 0 wstrzymaniu zaopatrzenia w wodc i odprowadzania ciekow, o ktorych mowa w ust. 2, przedsiebiorstwo niezwlocznie informuje odbiorcow, w sposa zwyczajowo przyjcty. 29. Je2eli strony nie ustalily w umowie o zaopatrzenie w wodc i odprowadzanie ciekow inaczej, obowikzujk nastepujkce wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w zwikzku

9 7 z niedotrzymaniem ciagloki uslug i odpowiednich parametrow dostarczania wody i wprowadzanych gciekow do sieci kanalizacyjnej: 1) udzielenie informacji na tkdartie odbiorcow nastepuje w ciagu: a) 12 godzin na telefoniczne tgdanie okre lenia przewidywanego terminu usuniecia przerw i zaklocen w gwiadczeniu uslug, b) 7 dni na pisemne tgdanie usuniecia przerw i zaklocen, o ktorych mowa w pkt. a, c) 14 dni na telefoniczne i pisemne skargi i zazalenia, wymagajkce przeprowadzenia postepowania wyjagniajkcego. 30. Przedsiebiorstwo wodociasowo kanalizacyjne zobowikzane jest do zawiadomienia odbiorcow uslug o planowanych zmianach warunkow technicznych zaopatrzenia w wode i odprowadzania iciekow z wyprzedzeniem umotliwiajkcym dostosowanie instalacji do nowych warunkow, nie krotszym nit 12 miesiecy Odbiorca uslugi ma prawo zglaszania reklamacji dotyczkcych ilo ci i jakoki iwiadczonych uslug oraz wysokoki oplat za uslugi. 2. Reklamacje, o ktorych mowa w ust. 1, wnoszone sk na pigmie osobi cie przez zainteresowanego w siedzibie przedsiebiorstwa, listem poleconym i rozpatrywane sk przez zarzkd przedsiebiorstwa. 3 Trzedsiebiorstwo Wodocikgowo kanalizacyjne zobowikzane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie zalatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wplywu. Rozdzial 8. Postanowienie koricowe. 32. Regulamin wchodzi w tycie z dniem ogioszenia.

10

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo