ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA MIAST 1. Akta miasta Krasnegostawu [1906] [1951]; zesp. nr j.a. 6,95 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: budżet, korespondencja w sprawie budżetu (sygn. 1-2; 1906). Okres międzywojenny: protokoły Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego, sprawozdania, wybory do rady, spisy wyborców, szkolnictwo, statystyka, budżety, bilanse, sprawozdania budżetowe, księgi kasowe, podatki, przyłączenia i zamiany gruntów, dzierżawy, przedsiębiorstwa i inwestycje miejskie, projekty budynków z lat , sprawy socjalno-bytowe, korespondencja z władzami, karty rejestracyjne handlu i rzemiosła (sygn. 3-7, 9-69, 73-75, 80, 87-88, , , , , , , , 172, , 185, , 204; [1945]). Okres : protokoły Rady Miejskiej, protokoły Zarządu Miejskiego, okólniki i zarządzenia, księgi kasowe, majątek gminy, rejestry podatkowe, statystyka, wykazy pracowników i członków Rady, Zarządu Miejskiego, sprawy budowlane, karty meldunkowe (sygn. 8, 70-72, 76-79, 81-86, , , , 123, , , 168, 171, , , , , ; ). Księgi ludności miasta Krasnegostawu z lat (sygn. 1-48). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Akta miasta Szczebrzeszyna [1836] ; nr zesp j.a. 2,45 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: akuszerka miejska, wykaz cen targowych, korespondencja w sprawach miast (sygn. 231, 232; 1836, 1885). Okres międzywojenny: Sprawy organizacyjne, protokóły Rady Miejskiej, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, uchwały oraz sprawozdania z działalności Zarządu, okólniki i zarządzenia, wykaz pracowników, kontrole, budżety, sprawozdania budżetowe, podatki, sprawy budowlane, rejestr pomiarowy miasta, nieruchomości, drogi, przytułek, sprawy wojskowe, sprawy sądowe, wykazy imienne Szczebrzeskiego Okręgu Bożniczego za 1920 r., wykazy imienne parafii rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie, spisy wyborców, wykaz Żydów mężczyzn (sygn. 1-40, 180, 181, 217, 219, ; ); Dział Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, majątek gminy i gromad, sprawy nieruchomości, sprawy wysiedleńcze, sprawy opieki (sygn , , ; [1944] ); Dział Finansowo-Gospodarczy: dochody gminne, budżet miasta, podatki Bożniczego za 1920 r., wykazy imienne Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie za r., spisy wyborców, Państwowy Szpital Epidemiczny (sygn. 1-41, 217, 219, , 233; [1914] [1944]). Okres : Dział Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, Protokoły Rady Miejskiej, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej, akta komisji, protokoły Zarządu Miejskiego, uchwały Zarządu Miejskiego, sprawozdania Zarządu Miejskiego, protokoły sesji sołtysów, kontrole, sprawy osobowe, majątek gminy, sprawy nieruchomości, wybory burmistrza, rejestracja szkód wojennych, sprawy narodowościowe, sprawy Urzędu Likwidacyjnego, wykazy przedsiębiorstw, sprawy rolne, wywłaszczenia, oświata, kultura, sztuka (sygn , , 218, ; );

2 Dział Finansowo-Budżetowy: budżet, sprawozdania budżetowe, podatki, księgi rachunkowe (sygn ; ); Dział Administracyjny: sprawy aprowizacji, administracja nieruchomości, sprawy wojskowe (sygn ; ); Referat Spraw Technicznych i Majątkowych: sprawy budowlane, projekty budowy, zezwolenia budowlane (sygn ; ); Rejestry mieszkańców miasta Szczebrzeszyna (s.z.o.; ). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy 1. Akta miasta Tomaszowa Lubelskiego ; zesp. nr j.a. 8,20 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: statystyka, budżet, rejestry kasy miejskiej, podatki, wybory ławników, opieka lekarska, pomoc społeczna, sprawy ewidencji ludności (sygn. 1-31, 200; ). Okres międzywojenny: Protokoły zarządu miejskiego i rady, sprawy organizacyjne, sprawozdania, kontrole, majątek, finanse i podatki miejskie, sprawy budowlane, sprawy ludnościowe (sygn , , ; [1944]). Okres [1944] : księgi kasowe (sygn , ; ); Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place, weterynaria (sygn ; ); Dział Administracji Społecznej: sprawy oświaty, kultury, sztuki, Szkoła Zawodowa, administracja mienia opuszczonego (sygn ; ); Dział Administracji Poruczonej: bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane (sygn ; ); Księgi ludności miasta Tomaszowa Lubelskiego (sygn ; ). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Akta miasta Zamościa [1951]; zesp. nr j.a. 29,50 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: majątek miejski, fundusze i kapitały miejskie, podatki, korespondencja w sprawach nieruchomości przejętych na potrzeby wojska, sprawy nieruchomości oddanych władzom cywilnym, protokoły Magistratu Miasta Zamościa, ewidencja i kontrola ruchu ludności, cudzoziemcy, sprawy wyznaniowe, cmentarze, zarządzenia w sprawie cen, statystyka, sprawy szkolnictwa, inwestycje miejskie, sprawy sanitarne, obchody świat państwowych, sprawy personalne, dzierżawy, regulacja miasta, sprawy wyborów, kontrola kasy miejskiej (sygn ; ). Okres międzywojenny: Wydział Ogólny: dzienniki urzędowe, rozporządzenia, okólniki Magistratu i administracji państwowej, wybory do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej, protokoły Magistratu i Rady Miejskiej, uchwały rady Miejskiej, protokoły komisji Rady, sprawy aprowizacji i kontyngentów, rejestracja szkód wojennych, sprawy budynków zajętych przez wojsko, obchody uroczystości i rocznic, szkolnictwo, sprawy wyznaniowe, cmentarze i grobownictwo wojenne, porządek publiczny, regulacja miasta, inwestycje miejskie, dzierżawy miejskie, sprzedaż nieruchomości, statystyka, korespondencja z władzami państwowymi i samorządowymi, korespondencja ogólna, sprawy personalne, akta osobowe pracowników Magistratu (sygn ; ); Wydział Finansowy: instrukcje kasowo-rachunkowe, Komisja Badania Cen, taryfy targowe, budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, bilanse, księgi kasowe, pożyczki i kapitały miejskie, sprawy podatkowe, dzierżawy, listy płacy pracowników Magistratu (sygn , ; ); Dział Techniczny: Komisja Budowlana, korespondencja w sprawach budownictwa, sprawozdania z inwestycji miejskich, regulacja miasta, sprawy drogowe, park miejski, inwestycje miejskie urządzeń komunalnych, pozwolenia na budowę (sygn , ; ); Dział Ruchu Ludności: sprawy repatriacji i emigracji, wykazy kwartalne parafii zamojskiej i zamojskiego okręgu bożniczego, dowody osobiste, karty rozpoznawcze (sygn , 642, 648; ); Referat Wojskowy: akta mobilizacyjne, ewidencja rezerwistów, ewidencja taboru i kwater dla wojska (sygn ; ).

3 Okres : Referat Ogólny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy personalne pracowników, kwestionariusze personalne członków Miejskiej Rady Narodowej, wybory Prezydium MRN, listy płacy pracowników MRN, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń MRN, sprawozdania MRN, plany rozbudowy Zamościa, sprawozdania, korespondencja z Wojewódzką Rada Narodową, Powiatową Radą Narodową, Starostwem Powiatowym, statystyka, przedsiębiorstwa gminne rzeźnia, elektrownia, wodociągi, odszkodowania wojenne, Tymczasowy Zarząd Nieruchomości, Komisja Kontroli Społecznej, Komisja Rolno-Drogowa, Komisja Opieki społecznej, Komisja Gospodarczo-Budżetowa, Komisja Kulturalno-Oświatowa, Komisja Sanitarno- Porządkowa, Komisja Mieszkaniowa, Komisja Repatriantów, Komitet Szkół Rolniczych, Komitet Biblioteczny (sygn ; ); Referat Podatkowy: zarządzenia, księgi biercze podatków, opłaty (sygn ; ); Referat Rachunkowo-Budżetowy: budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, dochody i wydatki zakładów miejskich, długi i wierzytelności, księgi kasowe (sygn ; ); Referat Administracji Ogólnej: sprawy rolne, karty przemysłu i handlu, kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe (sygn ; ); Referat Społeczny: opieka społeczna, sprawy szkół i przedszkoli (sygn ; ); Referat Techniczny: korespondencja, Państwowy Plan Inwestycyjny sprawy odbudowy zabytków, komunalne inwestycje miejskie, szkoły (sygn ; ); Referat Gospodarki Majątkowej: sprawy majątku opuszczonego, reprywatyzacja sprawy likwidacyjne, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, listy płacy, sprawy zagospodarowania przestrzennego (sygn ; ); Księgi ludności stałej miasta Zamościa z lat (sygn ); Księgi meldunkowe miasta Zamościa (sygn ). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy. 2. PREZYDIA MIEJSKICH RAD NARODOWYCH 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krasnymstawie ; zesp. nr j.a. 3,75 mb 3. Referat Ogólno-Administracyjny: okólniki, zarządzenia, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, realizacja uchwał MRN, sprawy wyborów do rad narodowych, protokoły komisji MRN, protokoły posiedzeń prezydium MRN, realizacja uchwał prezydium, plany pracy, współdziałanie, sprawy podziału terytorialnego, kontrole, odznaczenia, statystyka, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy osobowe (sygn ; ); Referat Finansowy: budżet, rejestry podatkowe, wykazy gospodarstw rolnych, listy płac (sygn. 1-50; ); Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: okólniki i zarządzenia, statystyka, sprawy inwestycji i remontów, sprawy nieruchomości miejskich (sygn. 1-29; ); Referat Rolny: sprawy rolne (sygn. 1; ); Referat Handlu: plany i sprawozdania (sygn. 1; ); Referat Akcji Socjalnej i Zdrowia: sprawy likwidacji analfabetyzmu, plany pracy, sprawozdania (sygn. 1-6; ); Referat Wojskowy: sprawy organizacyjne (sygn. 1-3; ) Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczebrzeszynie ; zesp. nr j.a. 5,11 mb 3. Referat Ogólno-Administracyjny: okólniki (sygn. 13; ); uchwały rad wyższego stopnia (sygn. 4-5; ); sprawy organizacyjne, przepisy ogólne (sygn. 6-18; ); plany pracy, sprawozdania z ich realizacji (sygn ; ); sprawy organizacyjne działalności rad narodowych (sygn , 40; , 1969); sprawy kancelaryjne, składnica akt (sygn ; ); pieczęcie, godła (sygn. 39; 1952); protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej (sygn ; ); realizacja uchwał

4 MRN (sygn ; ); sprawy organizacyjne działalności komisji MRN, plany pracy (sygn ; ); Komisja Finansowa (sygn ; ); Komisja Oświaty i Kultury (sygn ; ); Komisja Rolna (sygn ; ); Komisja Zdrowia, Pracy, Pomocy Społecznej (sygn ; ); Komisja Urządzania Osiedli (sygn ; ); Komisja Drogowa (sygn ; ); Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (sygn. 131; 1951); protokoły Prezydium MRN (sygn ; ); realizacja uchwał Prezydium MRN (sygn ; ); sprawy przygotowania specjalnych akcji i prac zleconych Prezydium MRN (sygn ; ); plany gospodarcze (sygn. 182; 1971); sprawozdania z działalności (sygn. 183; 1968); protokoły sesji sołtysów (sygn ; ); protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 187; 1952); zebrania mieszkańców (sygn ; ); komitety blokowe (sygn. 191; ); protokoły zespołu radnych (sygn ; ); Gminny Zespół Kierowniczy (sygn ; ); protokoły narad, odpraw służbowych (sygn ; ); protokoły kontroli i inspekcji zewnętrznych (sygn ; ); sprawozdawczość i statystyka (sygn. 204; 1969); szkolenia zawodowe pracowników (sygn ; ); sprawy osobowe pracowników i członków organów gminy (sygn ; ); majątek gmin i gromad, sprawy gospodarcze (sygn ; ); sprawy skarg i zażaleń (sygn ; ); sprawy planowania inwestycji (sygn ; ); sprawy poufne (sygn ; ); sprawy społeczne (sygn ; ); sprawy przemysłowe (sygn ; ); Zarząd Gminny Związku Młodzieży Polskiej (sygn ; 1951); Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej (sygn ; ); Referat Finansowy: budżet, planowanie budżetu (sygn ; ); sprawozdania budżetowe (sygn ; ); Referat Rolny: przebudowa ustroju rolnego (sygn. 281; 1953); statystyka rolna, spisy rolne (sygn ; ); Referat Karno-Administracyjny: korespondencja ogólna (sygn ; ); sprawozdawczość kolegium orzekającego (sygn ; ); sprawy karno-administracyjne i karno-sądowe (sygn ; ); współpraca z Wydziałem Wojskowym PPRN (sygn. 301; 1953); narodowy spis powszechny (sygn. 302; 1950); książki meldunkowe, rejestry mieszkańców (s.z.o.; )., inwentarz kartkowy 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 3,00 mb 3. Akta normatywne, sprawy organizacyjne (sygn. 1-6, 222; ); sprawy osobowe (sygn. 7-10; ); uchwały, zarządzenia władz nadrzędnych (sygn ; ); rejestry uchwał Prezydium MRN (sygn , 190; ); zarządzenia i uchwały Prezydium MRN (sygn. 26; ); plany pracy (sygn , 39; ); spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn , ); wybory do Sejmu (sygn. 38; 1972); przygotowanie sesji MRN (sygn , 70; , 1972); protokoły sesji MRN (sygn , 246; ); realizacja uchwał (sygn , , 247; ); akta komisji MRN (sygn ; ); Komitet Frontu Jedności Narodu (sygn ; ); przygotowanie posiedzeń Prezydium MRN (sygn ; ); protokoły Prezydium MRN (sygn ; ); kontrole (sygn ; ); skargi, wnioski (sygn ; ); aktywizacja miasta (sygn. 207; 1966); ochrona znaków geodezyjnych (sygn. 209; ); sprawy planowania przestrzennego (sygn. 210; ); sprawy inwestycji komunalnych (sygn. 211; 1966); realizacja wniosków z kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (sygn. 212; ); sprawozdania statystyczne (sygn ; ); podział administracyjny (sygn. 215; 1971); budżet (sygn ; ); rejestry mieszkańców (sygn ; ); książki meldunkowe (sygn ; ); księgi biercze podatków (sygn ; ); ewidencja nieruchomości (sygn ; 1955,1972).

5 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu [1946] ; zesp. nr j.a. 26,56 mb 3. Wydział Organizacyjny: zarządzenia, struktura organizacyjna, sprawy specjalne, plany pracy, sprawy organizacyjne rad narodowych, korespondencja, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń plenarnych, sprawy wyborów do MRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, zespoły radnych, protokoły komisji MRN, sprawy komisji i komitetów społecznych, protokoły Prezydium MRN, sprawozdania, protokoły narad, statystyka, rozpatrywanie skarg i wniosków, krytyka prasowa, sprawy odznaczeń, czyny społeczne, renowacja Starego Miasta, sprawy radiowęzła, kontrole, wykaz stowarzyszeń: Liga Morska Oddział w Zamościu, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Oddział w Zamościu, Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa Oddział w Zamościu, Klub Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli w Zamościu, Miejski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu, Stowarzyszenie Klubu Sportowego Sparta w Zamościu, Wojskowy Klub Sportowy Technik w Zamościu, Klub Inteligencji w Zamościu, Związek Inwalidów Wojennych w Zamościu, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział w Zamościu, Teatr Ziemi Zamojskiej, Związek Pszczelarzy Oddział Powiatowy w Zamościu, PTTK Oddział w Zamościu, Rejonowy Związek Plantatorów Nasion w Zamościu, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Zamościu (sygn ; ); Referat Zatrudnienia: zarządzenia i okólniki, sprawozdania, sprawy personalne, akcja rejestracji etatów, plany pracy, kontrole zakładów pracy, bilanse siły roboczej, statystyka, werbunek pracowników, skargi i wnioski (sygn ; ); Referat Rent i Pomocy Społecznej: budżet, sprawy podopiecznych (sygn ; ); Wydział Budżetowo-Gospodarczy: zarządzenia, organizacja, plany, sprawozdania, skargi i zażalenia, sprawy kancelaryjne, budżet, obwieszczenia, sprawy socjalno-bytowe (sygn ; ); Wydział Kultury: przepisy ogólne, preliminarze budżetowe, plany pracy, plany inwestycyjne, sprawy szkół, świetlice (sygn ; ); Referat Rolny: okólniki, instrukcje, preliminarze budżetowe, sprawozdania, plany gospodarcze, sprawy produkcji rolnej, wywłaszczenia, podatek gruntowy (sygn ; ); Wydział Spraw Wewnętrznych: zarządzenia własne, organizacja pracy, sprawy osób pozbawionych praw publicznych, plany pracy, kontrole, odznaki, normatywy kancelaryjne, sprawy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy osobowe, skargi i zażalenia (sygn ; ); Wydział Finansowy: sprawy organizacyjne, zarządzenia, plany pracy, podatki, budżety, plany, sprawozdania i bilanse jednostek gospodarki uspołecznionej, statystyka, skargi i wnioski, inspekcje, pieczęcie urzędowe, sprawy personalne, finansowanie inwestycji, przejęcie nieruchomości na Skarb Państwa, repertoria spraw karno-skarbowych (sygn ; ); Komisja Planowania Gospodarczego: sprawy organizacyjne, zarządzenia, plany pracy, protokoły narad, komisje i zespoły specjalne, wnioski i postulaty, plany gospodarcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne, bilanse jednostek państwowych (sygn ; ); Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia i okólniki, plany pracy, budżety, analizy ekonomiczne, przekazywanie terenów jednostkom państwowym, realizacja prawa pierwokupu, skargi i wnioski, czyny społeczne, statystyka, sprawy inwestycji, urządzenia komunalne, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, dokumentacja techniczna (sygn ; )., inwentarz kartkowy 3. MIEJSKIE RADY NARODOWE 1. Miejska Rada Narodowa w Biłgoraju ; zesp. nr j.a. 1,75 mb 3. Protokoły sesji (sygn. 1-39; ); protokoły prezydium (sygn ; ); protokoły komisji (sygn ; ); realizacja wniosków komisji (sygn ; ); kadencyjny program działania (sygn. 81; 1984); wybory samorządu

6 mieszkańców (sygn. 82; 1980); interpelacje i wnioski radnych (sygn. 83; 1982); sprawy archiwum (sygn ; ); plany finansowo-rzeczowe samorządów (sygn. 88; )., spis zdawczo-odbiorczy 1. Miejska Rada Narodowa w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 1,55 mb 3. Protokoły sesji (sygn. 1-24; ); realizacja uchwał (sygn ; ); protokoły prezydium (sygn ; ); realizacja postanowień prezydium (sygn ; ); protokoły komisji (sygn ; ); sprawy reprezentacji rady (sygn ; ). 1. Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie ; zesp. nr j.a. 1,15 mb 3. Regulamin Rady Narodowej (sygn. 1; ); organy wykonawcze (sygn. 2; 1988); plany pracy (sygn. 3-4; ); wystąpienia do organów wyższego stopnia (sygn. 5; ); protokoły sesji (sygn. 6-19; ); realizacja uchwał (sygn ; ); protokoły prezydium (sygn , 106; ); realizacja wniosków i postanowień prezydium (sygn ; ); protokoły komisji (sygn ; ); realizacja wniosków (sygn. 103; ); sprawozdania z działalności (sygn ; ); sprawy samorządu mieszkańców (sygn ; ); odznaczenia (sygn. 111; ); statystyka (sygn ; ). 1. Miejska Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 1,32 mb 3. Akta organizacyjne, protokoły sesji, prezydium, komisje, sprawozdania, wybory do rad, samorząd mieszkańców. 4. URZĘDY MIEJSKIE 1. Urząd Miejski w Biłgoraju ; zesp. nr j.a. 0,55 mb 3. Zarządzenia własne (sygn. 1; 1975); realizacja uchwał MRN (sygn. 2; 1985); realizacja postanowień prezydium (sygn. 3; 1985); szkolenia pracowników (sygn. 4; 1975); narady pracowników (sygn. 5; 1983); plany pracy, sprawozdania (sygn. 6-8; ); plany zbiorcze, sprawozdania (sygn. 9; ); nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych (sygn. 10; 1972); analizy skarg i wniosków (sygn ; 1979, ); kontrole (sygn ; 1974, ); dane statystyczne o pracownikach (sygn. 21; 1984); plany społeczno-gospodarcze (sygn ; ); sprawozdania (sygn ; 1975, ); analizy ekonomiczne (sygn ; ); budżet, zmiany, realizacja (sygn ; , ); realizacja czynów społecznych (sygn ; ); analiza rynku (sygn ; ); ochrona miejsc pamięci (sygn ; ); zagospodarowanie cmentarza żydowskiego (sygn. 74; ); plany zagospodarowania przestrzennego (sygn ; ); mapa akustyczna miasta (sygn. 78; ); ewidencja źródeł zanieczyszczeń środowiska (sygn. 79; ).

7 1. Urząd Miejski w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 0,90 mb 3. Zarządzenia Naczelnika Miasta (sygn. 1-4; ); realizacja uchwał MRN (sygn. 5-9; ); realizacja wniosków komisji MRN (sygn ; ); przydziały etatów (sygn ; ); plany pracy (sygn , 53-54; ); kontrole (sygn ; 1979, ); szkolenia pracowników (sygn. 23; ); plany finansowo-rzeczowe (sygn. 24; ); sprawozdania i analizy z realizacji planów (sygn ; ); realizacja budżetu (sygn. 31; ); sprawozdania bilansowe (sygn ; ); decyzje lokalizacji (sygn ; ); sprawy wywłaszczeń (sygn ; ); sprawy kultury fizycznej (sygn. 48; ); koordynacja imprez kulturalnych (sygn ; ); ochrona miejsc walki i męczeństwa (sygn. 51; ); sprawy Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (sygn. 52; ); sprawy oświaty (sygn ; ). 4. j.polski; inwentarz kartkowy 1. Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie ; zesp. nr j.a. 3,50 mb 3. Sprawy organizacyjne, akta normatywne, uchwały zebrań wiejskich, plany, sprawozdania, budżet, statystyka, kontrole, rolnictwo, oświata, opieka społeczna, sprawy budownictwa, plany zagospodarowania przestrzennego. 1. Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 5,20 mb 3. Organizacja, akta normatywne, współdziałanie, narady koordynacyjne, plany, sprawozdania, statystyka, budżet, kontrole, skargi i wnioski, czyny społeczne, sprawy oświaty, kultura, opieka nad miejscami pamięci narodowej, zatrudnienie, usługi, sprawy budownictwa, planowania przestrzennego, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, zmiany użytkowania gruntów. 1. Urząd Miejski w Zamościu [1948] ; zesp. nr j.a. 17,00 mb 3. Akta organizacyjne, normatywne, protokoły Miejskiej Rady Narodowej, prezydium i komisji MRN, wybory, samorząd mieszkańców, plany, sprawozdania, budżety, akta kolegium karno-administracyjnego, sprawy obywatelskie, konsularne, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy oświaty, kultury, kultury fizycznej, renowacja Starego Miasta, budownictwo, sprawy handlu, przemysłu, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, rolnictwo, protokoły posiedzeń Zarządu Miasta, korespondencja przewodniczącego Rady Miasta, uchwały budżetowe, zapytania, opinie i wnioski zgłoszone na sesjach Rady Miasta.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo