ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA MIAST 1. Akta miasta Krasnegostawu [1906] [1951]; zesp. nr j.a. 6,95 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: budżet, korespondencja w sprawie budżetu (sygn. 1-2; 1906). Okres międzywojenny: protokoły Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego, sprawozdania, wybory do rady, spisy wyborców, szkolnictwo, statystyka, budżety, bilanse, sprawozdania budżetowe, księgi kasowe, podatki, przyłączenia i zamiany gruntów, dzierżawy, przedsiębiorstwa i inwestycje miejskie, projekty budynków z lat , sprawy socjalno-bytowe, korespondencja z władzami, karty rejestracyjne handlu i rzemiosła (sygn. 3-7, 9-69, 73-75, 80, 87-88, , , , , , , , 172, , 185, , 204; [1945]). Okres : protokoły Rady Miejskiej, protokoły Zarządu Miejskiego, okólniki i zarządzenia, księgi kasowe, majątek gminy, rejestry podatkowe, statystyka, wykazy pracowników i członków Rady, Zarządu Miejskiego, sprawy budowlane, karty meldunkowe (sygn. 8, 70-72, 76-79, 81-86, , , , 123, , , 168, 171, , , , , ; ). Księgi ludności miasta Krasnegostawu z lat (sygn. 1-48). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Akta miasta Szczebrzeszyna [1836] ; nr zesp j.a. 2,45 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: akuszerka miejska, wykaz cen targowych, korespondencja w sprawach miast (sygn. 231, 232; 1836, 1885). Okres międzywojenny: Sprawy organizacyjne, protokóły Rady Miejskiej, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, uchwały oraz sprawozdania z działalności Zarządu, okólniki i zarządzenia, wykaz pracowników, kontrole, budżety, sprawozdania budżetowe, podatki, sprawy budowlane, rejestr pomiarowy miasta, nieruchomości, drogi, przytułek, sprawy wojskowe, sprawy sądowe, wykazy imienne Szczebrzeskiego Okręgu Bożniczego za 1920 r., wykazy imienne parafii rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie, spisy wyborców, wykaz Żydów mężczyzn (sygn. 1-40, 180, 181, 217, 219, ; ); Dział Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, majątek gminy i gromad, sprawy nieruchomości, sprawy wysiedleńcze, sprawy opieki (sygn , , ; [1944] ); Dział Finansowo-Gospodarczy: dochody gminne, budżet miasta, podatki Bożniczego za 1920 r., wykazy imienne Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie za r., spisy wyborców, Państwowy Szpital Epidemiczny (sygn. 1-41, 217, 219, , 233; [1914] [1944]). Okres : Dział Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, Protokoły Rady Miejskiej, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej, akta komisji, protokoły Zarządu Miejskiego, uchwały Zarządu Miejskiego, sprawozdania Zarządu Miejskiego, protokoły sesji sołtysów, kontrole, sprawy osobowe, majątek gminy, sprawy nieruchomości, wybory burmistrza, rejestracja szkód wojennych, sprawy narodowościowe, sprawy Urzędu Likwidacyjnego, wykazy przedsiębiorstw, sprawy rolne, wywłaszczenia, oświata, kultura, sztuka (sygn , , 218, ; );

2 Dział Finansowo-Budżetowy: budżet, sprawozdania budżetowe, podatki, księgi rachunkowe (sygn ; ); Dział Administracyjny: sprawy aprowizacji, administracja nieruchomości, sprawy wojskowe (sygn ; ); Referat Spraw Technicznych i Majątkowych: sprawy budowlane, projekty budowy, zezwolenia budowlane (sygn ; ); Rejestry mieszkańców miasta Szczebrzeszyna (s.z.o.; ). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy 1. Akta miasta Tomaszowa Lubelskiego ; zesp. nr j.a. 8,20 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: statystyka, budżet, rejestry kasy miejskiej, podatki, wybory ławników, opieka lekarska, pomoc społeczna, sprawy ewidencji ludności (sygn. 1-31, 200; ). Okres międzywojenny: Protokoły zarządu miejskiego i rady, sprawy organizacyjne, sprawozdania, kontrole, majątek, finanse i podatki miejskie, sprawy budowlane, sprawy ludnościowe (sygn , , ; [1944]). Okres [1944] : księgi kasowe (sygn , ; ); Dział Gospodarki Gminnej: drogi i place, weterynaria (sygn ; ); Dział Administracji Społecznej: sprawy oświaty, kultury, sztuki, Szkoła Zawodowa, administracja mienia opuszczonego (sygn ; ); Dział Administracji Poruczonej: bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane (sygn ; ); Księgi ludności miasta Tomaszowa Lubelskiego (sygn ; ). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Akta miasta Zamościa [1951]; zesp. nr j.a. 29,50 mb 3. Okres zaboru rosyjskiego: majątek miejski, fundusze i kapitały miejskie, podatki, korespondencja w sprawach nieruchomości przejętych na potrzeby wojska, sprawy nieruchomości oddanych władzom cywilnym, protokoły Magistratu Miasta Zamościa, ewidencja i kontrola ruchu ludności, cudzoziemcy, sprawy wyznaniowe, cmentarze, zarządzenia w sprawie cen, statystyka, sprawy szkolnictwa, inwestycje miejskie, sprawy sanitarne, obchody świat państwowych, sprawy personalne, dzierżawy, regulacja miasta, sprawy wyborów, kontrola kasy miejskiej (sygn ; ). Okres międzywojenny: Wydział Ogólny: dzienniki urzędowe, rozporządzenia, okólniki Magistratu i administracji państwowej, wybory do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej, protokoły Magistratu i Rady Miejskiej, uchwały rady Miejskiej, protokoły komisji Rady, sprawy aprowizacji i kontyngentów, rejestracja szkód wojennych, sprawy budynków zajętych przez wojsko, obchody uroczystości i rocznic, szkolnictwo, sprawy wyznaniowe, cmentarze i grobownictwo wojenne, porządek publiczny, regulacja miasta, inwestycje miejskie, dzierżawy miejskie, sprzedaż nieruchomości, statystyka, korespondencja z władzami państwowymi i samorządowymi, korespondencja ogólna, sprawy personalne, akta osobowe pracowników Magistratu (sygn ; ); Wydział Finansowy: instrukcje kasowo-rachunkowe, Komisja Badania Cen, taryfy targowe, budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, bilanse, księgi kasowe, pożyczki i kapitały miejskie, sprawy podatkowe, dzierżawy, listy płacy pracowników Magistratu (sygn , ; ); Dział Techniczny: Komisja Budowlana, korespondencja w sprawach budownictwa, sprawozdania z inwestycji miejskich, regulacja miasta, sprawy drogowe, park miejski, inwestycje miejskie urządzeń komunalnych, pozwolenia na budowę (sygn , ; ); Dział Ruchu Ludności: sprawy repatriacji i emigracji, wykazy kwartalne parafii zamojskiej i zamojskiego okręgu bożniczego, dowody osobiste, karty rozpoznawcze (sygn , 642, 648; ); Referat Wojskowy: akta mobilizacyjne, ewidencja rezerwistów, ewidencja taboru i kwater dla wojska (sygn ; ).

3 Okres : Referat Ogólny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy personalne pracowników, kwestionariusze personalne członków Miejskiej Rady Narodowej, wybory Prezydium MRN, listy płacy pracowników MRN, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń MRN, sprawozdania MRN, plany rozbudowy Zamościa, sprawozdania, korespondencja z Wojewódzką Rada Narodową, Powiatową Radą Narodową, Starostwem Powiatowym, statystyka, przedsiębiorstwa gminne rzeźnia, elektrownia, wodociągi, odszkodowania wojenne, Tymczasowy Zarząd Nieruchomości, Komisja Kontroli Społecznej, Komisja Rolno-Drogowa, Komisja Opieki społecznej, Komisja Gospodarczo-Budżetowa, Komisja Kulturalno-Oświatowa, Komisja Sanitarno- Porządkowa, Komisja Mieszkaniowa, Komisja Repatriantów, Komitet Szkół Rolniczych, Komitet Biblioteczny (sygn ; ); Referat Podatkowy: zarządzenia, księgi biercze podatków, opłaty (sygn ; ); Referat Rachunkowo-Budżetowy: budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, dochody i wydatki zakładów miejskich, długi i wierzytelności, księgi kasowe (sygn ; ); Referat Administracji Ogólnej: sprawy rolne, karty przemysłu i handlu, kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe (sygn ; ); Referat Społeczny: opieka społeczna, sprawy szkół i przedszkoli (sygn ; ); Referat Techniczny: korespondencja, Państwowy Plan Inwestycyjny sprawy odbudowy zabytków, komunalne inwestycje miejskie, szkoły (sygn ; ); Referat Gospodarki Majątkowej: sprawy majątku opuszczonego, reprywatyzacja sprawy likwidacyjne, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, listy płacy, sprawy zagospodarowania przestrzennego (sygn ; ); Księgi ludności stałej miasta Zamościa z lat (sygn ); Księgi meldunkowe miasta Zamościa (sygn ). Akta miejskie z lat znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. 4. j. polski, j. rosyjski; inwentarz książkowy. 2. PREZYDIA MIEJSKICH RAD NARODOWYCH 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krasnymstawie ; zesp. nr j.a. 3,75 mb 3. Referat Ogólno-Administracyjny: okólniki, zarządzenia, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, realizacja uchwał MRN, sprawy wyborów do rad narodowych, protokoły komisji MRN, protokoły posiedzeń prezydium MRN, realizacja uchwał prezydium, plany pracy, współdziałanie, sprawy podziału terytorialnego, kontrole, odznaczenia, statystyka, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy osobowe (sygn ; ); Referat Finansowy: budżet, rejestry podatkowe, wykazy gospodarstw rolnych, listy płac (sygn. 1-50; ); Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: okólniki i zarządzenia, statystyka, sprawy inwestycji i remontów, sprawy nieruchomości miejskich (sygn. 1-29; ); Referat Rolny: sprawy rolne (sygn. 1; ); Referat Handlu: plany i sprawozdania (sygn. 1; ); Referat Akcji Socjalnej i Zdrowia: sprawy likwidacji analfabetyzmu, plany pracy, sprawozdania (sygn. 1-6; ); Referat Wojskowy: sprawy organizacyjne (sygn. 1-3; ) Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczebrzeszynie ; zesp. nr j.a. 5,11 mb 3. Referat Ogólno-Administracyjny: okólniki (sygn. 13; ); uchwały rad wyższego stopnia (sygn. 4-5; ); sprawy organizacyjne, przepisy ogólne (sygn. 6-18; ); plany pracy, sprawozdania z ich realizacji (sygn ; ); sprawy organizacyjne działalności rad narodowych (sygn , 40; , 1969); sprawy kancelaryjne, składnica akt (sygn ; ); pieczęcie, godła (sygn. 39; 1952); protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej (sygn ; ); realizacja uchwał

4 MRN (sygn ; ); sprawy organizacyjne działalności komisji MRN, plany pracy (sygn ; ); Komisja Finansowa (sygn ; ); Komisja Oświaty i Kultury (sygn ; ); Komisja Rolna (sygn ; ); Komisja Zdrowia, Pracy, Pomocy Społecznej (sygn ; ); Komisja Urządzania Osiedli (sygn ; ); Komisja Drogowa (sygn ; ); Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (sygn. 131; 1951); protokoły Prezydium MRN (sygn ; ); realizacja uchwał Prezydium MRN (sygn ; ); sprawy przygotowania specjalnych akcji i prac zleconych Prezydium MRN (sygn ; ); plany gospodarcze (sygn. 182; 1971); sprawozdania z działalności (sygn. 183; 1968); protokoły sesji sołtysów (sygn ; ); protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 187; 1952); zebrania mieszkańców (sygn ; ); komitety blokowe (sygn. 191; ); protokoły zespołu radnych (sygn ; ); Gminny Zespół Kierowniczy (sygn ; ); protokoły narad, odpraw służbowych (sygn ; ); protokoły kontroli i inspekcji zewnętrznych (sygn ; ); sprawozdawczość i statystyka (sygn. 204; 1969); szkolenia zawodowe pracowników (sygn ; ); sprawy osobowe pracowników i członków organów gminy (sygn ; ); majątek gmin i gromad, sprawy gospodarcze (sygn ; ); sprawy skarg i zażaleń (sygn ; ); sprawy planowania inwestycji (sygn ; ); sprawy poufne (sygn ; ); sprawy społeczne (sygn ; ); sprawy przemysłowe (sygn ; ); Zarząd Gminny Związku Młodzieży Polskiej (sygn ; 1951); Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej (sygn ; ); Referat Finansowy: budżet, planowanie budżetu (sygn ; ); sprawozdania budżetowe (sygn ; ); Referat Rolny: przebudowa ustroju rolnego (sygn. 281; 1953); statystyka rolna, spisy rolne (sygn ; ); Referat Karno-Administracyjny: korespondencja ogólna (sygn ; ); sprawozdawczość kolegium orzekającego (sygn ; ); sprawy karno-administracyjne i karno-sądowe (sygn ; ); współpraca z Wydziałem Wojskowym PPRN (sygn. 301; 1953); narodowy spis powszechny (sygn. 302; 1950); książki meldunkowe, rejestry mieszkańców (s.z.o.; )., inwentarz kartkowy 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 3,00 mb 3. Akta normatywne, sprawy organizacyjne (sygn. 1-6, 222; ); sprawy osobowe (sygn. 7-10; ); uchwały, zarządzenia władz nadrzędnych (sygn ; ); rejestry uchwał Prezydium MRN (sygn , 190; ); zarządzenia i uchwały Prezydium MRN (sygn. 26; ); plany pracy (sygn , 39; ); spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn , ); wybory do Sejmu (sygn. 38; 1972); przygotowanie sesji MRN (sygn , 70; , 1972); protokoły sesji MRN (sygn , 246; ); realizacja uchwał (sygn , , 247; ); akta komisji MRN (sygn ; ); Komitet Frontu Jedności Narodu (sygn ; ); przygotowanie posiedzeń Prezydium MRN (sygn ; ); protokoły Prezydium MRN (sygn ; ); kontrole (sygn ; ); skargi, wnioski (sygn ; ); aktywizacja miasta (sygn. 207; 1966); ochrona znaków geodezyjnych (sygn. 209; ); sprawy planowania przestrzennego (sygn. 210; ); sprawy inwestycji komunalnych (sygn. 211; 1966); realizacja wniosków z kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (sygn. 212; ); sprawozdania statystyczne (sygn ; ); podział administracyjny (sygn. 215; 1971); budżet (sygn ; ); rejestry mieszkańców (sygn ; ); książki meldunkowe (sygn ; ); księgi biercze podatków (sygn ; ); ewidencja nieruchomości (sygn ; 1955,1972).

5 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu [1946] ; zesp. nr j.a. 26,56 mb 3. Wydział Organizacyjny: zarządzenia, struktura organizacyjna, sprawy specjalne, plany pracy, sprawy organizacyjne rad narodowych, korespondencja, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń plenarnych, sprawy wyborów do MRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, zespoły radnych, protokoły komisji MRN, sprawy komisji i komitetów społecznych, protokoły Prezydium MRN, sprawozdania, protokoły narad, statystyka, rozpatrywanie skarg i wniosków, krytyka prasowa, sprawy odznaczeń, czyny społeczne, renowacja Starego Miasta, sprawy radiowęzła, kontrole, wykaz stowarzyszeń: Liga Morska Oddział w Zamościu, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Oddział w Zamościu, Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa Oddział w Zamościu, Klub Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli w Zamościu, Miejski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu, Stowarzyszenie Klubu Sportowego Sparta w Zamościu, Wojskowy Klub Sportowy Technik w Zamościu, Klub Inteligencji w Zamościu, Związek Inwalidów Wojennych w Zamościu, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział w Zamościu, Teatr Ziemi Zamojskiej, Związek Pszczelarzy Oddział Powiatowy w Zamościu, PTTK Oddział w Zamościu, Rejonowy Związek Plantatorów Nasion w Zamościu, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Zamościu (sygn ; ); Referat Zatrudnienia: zarządzenia i okólniki, sprawozdania, sprawy personalne, akcja rejestracji etatów, plany pracy, kontrole zakładów pracy, bilanse siły roboczej, statystyka, werbunek pracowników, skargi i wnioski (sygn ; ); Referat Rent i Pomocy Społecznej: budżet, sprawy podopiecznych (sygn ; ); Wydział Budżetowo-Gospodarczy: zarządzenia, organizacja, plany, sprawozdania, skargi i zażalenia, sprawy kancelaryjne, budżet, obwieszczenia, sprawy socjalno-bytowe (sygn ; ); Wydział Kultury: przepisy ogólne, preliminarze budżetowe, plany pracy, plany inwestycyjne, sprawy szkół, świetlice (sygn ; ); Referat Rolny: okólniki, instrukcje, preliminarze budżetowe, sprawozdania, plany gospodarcze, sprawy produkcji rolnej, wywłaszczenia, podatek gruntowy (sygn ; ); Wydział Spraw Wewnętrznych: zarządzenia własne, organizacja pracy, sprawy osób pozbawionych praw publicznych, plany pracy, kontrole, odznaki, normatywy kancelaryjne, sprawy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy osobowe, skargi i zażalenia (sygn ; ); Wydział Finansowy: sprawy organizacyjne, zarządzenia, plany pracy, podatki, budżety, plany, sprawozdania i bilanse jednostek gospodarki uspołecznionej, statystyka, skargi i wnioski, inspekcje, pieczęcie urzędowe, sprawy personalne, finansowanie inwestycji, przejęcie nieruchomości na Skarb Państwa, repertoria spraw karno-skarbowych (sygn ; ); Komisja Planowania Gospodarczego: sprawy organizacyjne, zarządzenia, plany pracy, protokoły narad, komisje i zespoły specjalne, wnioski i postulaty, plany gospodarcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne, bilanse jednostek państwowych (sygn ; ); Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia i okólniki, plany pracy, budżety, analizy ekonomiczne, przekazywanie terenów jednostkom państwowym, realizacja prawa pierwokupu, skargi i wnioski, czyny społeczne, statystyka, sprawy inwestycji, urządzenia komunalne, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, dokumentacja techniczna (sygn ; )., inwentarz kartkowy 3. MIEJSKIE RADY NARODOWE 1. Miejska Rada Narodowa w Biłgoraju ; zesp. nr j.a. 1,75 mb 3. Protokoły sesji (sygn. 1-39; ); protokoły prezydium (sygn ; ); protokoły komisji (sygn ; ); realizacja wniosków komisji (sygn ; ); kadencyjny program działania (sygn. 81; 1984); wybory samorządu

6 mieszkańców (sygn. 82; 1980); interpelacje i wnioski radnych (sygn. 83; 1982); sprawy archiwum (sygn ; ); plany finansowo-rzeczowe samorządów (sygn. 88; )., spis zdawczo-odbiorczy 1. Miejska Rada Narodowa w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 1,55 mb 3. Protokoły sesji (sygn. 1-24; ); realizacja uchwał (sygn ; ); protokoły prezydium (sygn ; ); realizacja postanowień prezydium (sygn ; ); protokoły komisji (sygn ; ); sprawy reprezentacji rady (sygn ; ). 1. Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie ; zesp. nr j.a. 1,15 mb 3. Regulamin Rady Narodowej (sygn. 1; ); organy wykonawcze (sygn. 2; 1988); plany pracy (sygn. 3-4; ); wystąpienia do organów wyższego stopnia (sygn. 5; ); protokoły sesji (sygn. 6-19; ); realizacja uchwał (sygn ; ); protokoły prezydium (sygn , 106; ); realizacja wniosków i postanowień prezydium (sygn ; ); protokoły komisji (sygn ; ); realizacja wniosków (sygn. 103; ); sprawozdania z działalności (sygn ; ); sprawy samorządu mieszkańców (sygn ; ); odznaczenia (sygn. 111; ); statystyka (sygn ; ). 1. Miejska Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 1,32 mb 3. Akta organizacyjne, protokoły sesji, prezydium, komisje, sprawozdania, wybory do rad, samorząd mieszkańców. 4. URZĘDY MIEJSKIE 1. Urząd Miejski w Biłgoraju ; zesp. nr j.a. 0,55 mb 3. Zarządzenia własne (sygn. 1; 1975); realizacja uchwał MRN (sygn. 2; 1985); realizacja postanowień prezydium (sygn. 3; 1985); szkolenia pracowników (sygn. 4; 1975); narady pracowników (sygn. 5; 1983); plany pracy, sprawozdania (sygn. 6-8; ); plany zbiorcze, sprawozdania (sygn. 9; ); nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych (sygn. 10; 1972); analizy skarg i wniosków (sygn ; 1979, ); kontrole (sygn ; 1974, ); dane statystyczne o pracownikach (sygn. 21; 1984); plany społeczno-gospodarcze (sygn ; ); sprawozdania (sygn ; 1975, ); analizy ekonomiczne (sygn ; ); budżet, zmiany, realizacja (sygn ; , ); realizacja czynów społecznych (sygn ; ); analiza rynku (sygn ; ); ochrona miejsc pamięci (sygn ; ); zagospodarowanie cmentarza żydowskiego (sygn. 74; ); plany zagospodarowania przestrzennego (sygn ; ); mapa akustyczna miasta (sygn. 78; ); ewidencja źródeł zanieczyszczeń środowiska (sygn. 79; ).

7 1. Urząd Miejski w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 0,90 mb 3. Zarządzenia Naczelnika Miasta (sygn. 1-4; ); realizacja uchwał MRN (sygn. 5-9; ); realizacja wniosków komisji MRN (sygn ; ); przydziały etatów (sygn ; ); plany pracy (sygn , 53-54; ); kontrole (sygn ; 1979, ); szkolenia pracowników (sygn. 23; ); plany finansowo-rzeczowe (sygn. 24; ); sprawozdania i analizy z realizacji planów (sygn ; ); realizacja budżetu (sygn. 31; ); sprawozdania bilansowe (sygn ; ); decyzje lokalizacji (sygn ; ); sprawy wywłaszczeń (sygn ; ); sprawy kultury fizycznej (sygn. 48; ); koordynacja imprez kulturalnych (sygn ; ); ochrona miejsc walki i męczeństwa (sygn. 51; ); sprawy Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (sygn. 52; ); sprawy oświaty (sygn ; ). 4. j.polski; inwentarz kartkowy 1. Urząd Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie ; zesp. nr j.a. 3,50 mb 3. Sprawy organizacyjne, akta normatywne, uchwały zebrań wiejskich, plany, sprawozdania, budżet, statystyka, kontrole, rolnictwo, oświata, opieka społeczna, sprawy budownictwa, plany zagospodarowania przestrzennego. 1. Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 5,20 mb 3. Organizacja, akta normatywne, współdziałanie, narady koordynacyjne, plany, sprawozdania, statystyka, budżet, kontrole, skargi i wnioski, czyny społeczne, sprawy oświaty, kultura, opieka nad miejscami pamięci narodowej, zatrudnienie, usługi, sprawy budownictwa, planowania przestrzennego, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, zmiany użytkowania gruntów. 1. Urząd Miejski w Zamościu [1948] ; zesp. nr j.a. 17,00 mb 3. Akta organizacyjne, normatywne, protokoły Miejskiej Rady Narodowej, prezydium i komisji MRN, wybory, samorząd mieszkańców, plany, sprawozdania, budżety, akta kolegium karno-administracyjnego, sprawy obywatelskie, konsularne, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy oświaty, kultury, kultury fizycznej, renowacja Starego Miasta, budownictwo, sprawy handlu, przemysłu, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, rolnictwo, protokoły posiedzeń Zarządu Miasta, korespondencja przewodniczącego Rady Miasta, uchwały budżetowe, zapytania, opinie i wnioski zgłoszone na sesjach Rady Miasta.

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA PREZYDIA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA PREZYDIA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA AKTA WŁADZ GMINNYCH I GROMADZKICH PREZYDIA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH (w kolejności alfabetycznej miejscowości) 1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ OKRES DO 1944 R.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ OKRES DO 1944 R. SPÓŁDZIELCZOŚĆ OKRES DO 1944 R. 1. Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim 1930-1949; zesp. nr 166 2. 142 j.a. 0,63 mb 3. Zarządzenia, okólniki, organizacja (sygn. 1-22; 1941-1948);

Bardziej szczegółowo

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI INSTYUCJE FINANSOWE 1. Banki, 2. Instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe BANKI 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Biłgoraju 1955-1981; zesp. nr 1175 2. 17 j.a. 0,20 mb 3. Sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE POWIATOWE 1. OKRES DO 1950 R.

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE POWIATOWE 1. OKRES DO 1950 R. ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE POWIATOWE 1. Okres do 1950 r. 2. Okres po 1950 r. 1. OKRES DO 1950 R. Zarządy powiatowe, wydziały powiatowe, starostwa, powiatowe rady narodowe (w kolejności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA KULTURALNE OKRES DO 1944 R.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA KULTURALNE OKRES DO 1944 R. ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA KULTURALNE 1. Okres do 1944 r. 2. Okres po 1944 r. (organizacje społeczne, stowarzyszenia ogólnokrajowe i lokalne) OKRES DO 1944 R. 1. Rada Główna Opiekuńcza Polski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE

INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE 1. Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju 1937-1982; zesp. nr 1074 2. 203 j.a. 4,17 mb 3. Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej: protokóły

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE GOSPODARCZE. OKRES DO 1944 R. (w kolejności alfabetycznej miejscowości)

INSTYTUCJE GOSPODARCZE. OKRES DO 1944 R. (w kolejności alfabetycznej miejscowości) INSTYTUCJE GOSPODARCZE 1. Okres do 1944 r. 2. Okres po 1944 r. Przemysł, Rolnictwo, Budownictwo, Handel, Gospodarka komunalna, Inne OKRES DO 1944 R. (w kolejności alfabetycznej miejscowości) 1. Czerski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

29 Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Gmina Mogiła. Zespołu (zbioru) akt. z lat 1918-1951.

29 Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Gmina Mogiła. Zespołu (zbioru) akt. z lat 1918-1951. 29 Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ Zespołu (zbioru) akt Gmina Mogiła z lat 1918-1951 Nr zespołu 1080 Akta gmin jednostkowych Czyżyny Księga protokołów z posiedzeń Rady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa Rejestry, ewidencje, archiwa PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY W SUBKOWACH REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Nazwa Miejsce przechowywania Rejestr uchwał Rady Gminy Subkowy Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział 1 600 700 2 60016 70005 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 0470 0750 Nazwa paragrafu 4 Pozostałe odsetki Nazwa działu rozdziału źródło Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Nazwa procesu Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Właściciel procesu Joanna Wroniewska Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Biuro Rady Powiatu Zespół

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY SĄDY SZCZEBLA OKRĘGOWEGO

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY SĄDY SZCZEBLA OKRĘGOWEGO OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY Sądy okręgowe, powiatowe i rejonowe, gminne, grodzkie, pokoju, prokuratury, adwokaci, komornicy, więzienia SĄDY SZCZEBLA OKRĘGOWEGO 1. Zjazd Sędziów Pokoju II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU

ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWALNYM oprac. Marek Wojtylak WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK Załącznik nr 2 dz roz NAZWA 6050 Inwestycje ul.zagórska 6050 Inwestycje ul.kaliska -koński Targ 6050 Inwestycje ul.iłowska 6050 Inwestycje ul.jasna,jastrzębska 6050 6050 6050 60095 Pozostała działalność Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo