Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, Włoszczowa, tel. (041) ; fax (041)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov."

Transkrypt

1 INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1

2 1. Poziom i stopa bezrobocia Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim Stopa bezrobocia w powiecie włoszczowskim Zmiany w poziomie bezrobocia Zmiany w poziomie bezrobocia w powiecie włoszczowskim Struktura Kobiety Rejestrowane bezrobocie na wsi Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika Bezrobotni z prawem do zasiłku Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku Ŝycia Osoby długotrwale bezrobotne Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez wykształcenia średniego Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Bezrobotni niepełnosprawni Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy Zarejestrowani bezrobotni według wieku Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia Zarejestrowani bezrobotni według staŝu pracy

3 3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Informacja o usługach i instrumentach rynku pracy skierowanych do osób, realizowanych w 2014r., w podziale na poszczególne programy finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Pracy Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia i przekwalifikowania osób Szkolenia grupowe zorganizowane w 2014r Szkolenia indywidualne zorganizowane w 2014r. w ramach projektu Od apatii do sukcesu Szkolenia indywidualne sfinansowane ze środków Funduszu Pracy przyznanego algorytmem Zadania i programy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. 23 3

4 1. Poziom i stopa bezrobocia Stopę bezrobocia definiujemy jako: stosunek liczby osób do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie zarejestrowanych było 2670 osób : Tab. 1 Liczba w powiecie włoszczowskim Liczba ogółem Styczeń 3322 Luty 3266 Marzec 3028 Kwiecień 2858 Maj 2792 Czerwiec 2676 Lipiec 2684 Sierpień 2651 Wrzesień 2572 Październik 2502 Listopad 2529 Grudzień 2670 Prawo do zasiłku posiadało 220 osób (8,2% ogółu ). Bez prawa do zasiłku było 2450 osób (91,8%). 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie włoszczowskim Stopa bezrobocia (udział do osób czynnych zawodowo) na koniec grudnia 2014 r. wynosiła 12,9% w powiecie włoszczowskim (14,2% w województwie i 11,5% w Polsce). Tab. 2 Stopa bezrobocia Stan na: Powiat włoszczowski Województwo Kraj ,6 17,2 13, ,4 17,2 13, ,4 16,6 13, ,7 15,9 13, ,5 15,3 12, ,0 14,9 12, ,0 14,7 11, ,9 14,6 11, ,5 14,3 11, ,2 13,9 11, ,3 13,9 11, ,9 14,2 11,5 4

5 Tab. 3 Liczba w poszczególnych gminach (stan na r.) Lp. Gmina Liczba ogółem w tym kobiety 1 Kluczewsko Krasocin Moskorzew Radków Secemin Włoszczowa Ogółem: Największą liczbę na koniec grudnia 2014 r. odnotowano w: Włoszczowa 1056 osób Krasocin 683 osób Kluczewsko 343 osób Secemin 303 osób Moskorzew 159 osób Radków 126 osób Z ogólnej liczby zarejestrowanych 2137 osób to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, a 533 osoby na terenie miasta objętego działaniem tut. Urzędu. 2. Zmiany w poziomie bezrobocia Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia w powiecie włoszczowskim Liczba nowo zarejestrowanych wynosiła 3179 osób w tym: osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, osoby bezrobotne powróciły do rejestracji, Wśród osób nowo zarejestrowanych 2384 to osoby poprzednio pracujące natomiast 795 to osób, które dotychczas nie pracowały. Z ewidencji w 2014 r. wyłączono 3681 osób. 5

6 Tab. 4 Przyczyny wyłączenia osób w 2014 r. Przyczyna wyłączenia Liczba osób podjęcie pracy 1653 nie potwierdzenie gotowości do pracy 643 rozpoczęcie staŝu 469 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 291 odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 177 pomocy rozpoczęcie szkolenia 121 rozpoczęcie pracy społecznie uŝytecznej 69 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 61 podjęcie nauki 38 nabycie praw emerytalnych lub rentowych 21 ukończenie 60/65 lat 16 inne przyczyny 122 Tab. 5 Przypływy i Odpływy w 2014r. Przypływ ogółem Odpływ ogółem Wzrost/spadek bezrobocia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Struktura 3.1. Kobiety Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP we Włoszczowie zarejestrowanych było 1498 kobiet, czyli 56,1% ogółu figurujących w ewidencji Urzędu. Wśród ogółu kobiet 1254 (72,1%) poprzednio pracowało w tym 64 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast 483 kobiet (27,8%) dotychczas nie pracowały. Z ogólnej liczby 1737 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadały 84 kobiety (5,6%). 6

7 Tab. 6 Liczba kobiet w odniesieniu do ogólnej liczby Liczba ogółem Liczba zarejestrowanych kobiet W liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,7% Luty ,8% Marzec ,6% Kwiecień ,6% Maj ,2% Czerwiec ,0% Lipiec ,2% Sierpień ,6% Wrzesień ,3% Październik ,2% Listopad ,3% Grudzień ,1% 3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi W 2014 r. w PUP zarejestrowało się 2481 osób zamieszkałych na wsi, w tym 1249 kobiet. Natomiast z ewidencji wyłączono 2913 osób (1470 kobiet), z czego pracę podjęło 1285 osób (611 kobiet). Na koniec grudnia 2014 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 2137 osób zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 1210 kobiet. Populacja ta stanowiła 80,0% ogółu zarejestrowanych. Tab. 7 Rejestracja bezrobocia na wsi Liczba zamieszkałych na wsi % do ogólnej liczby Styczeń ,5% Luty ,6% Marzec ,3% Kwiecień ,1% Maj ,2% Czerwiec ,4% Lipiec ,3% Sierpień ,9% Wrzesień ,0% Październik ,4% Listopad ,5% Grudzień ,0% 7

8 3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika W 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 153 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby te stanowiły 4,8 % ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w 2014 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji PUP figurowały 102 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Populacja ta stanowiła 3,8 % ogółu. Tab.8 Kształtowanie się zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracownika Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie na koniec miesiąca sprawozdawczym ogółem ogółem % do ogółu nowo zarejestr. % do ogółu Styczeń 23 7,0% 143 4,3% Luty 17 7,9% 151 4,6% marzec 16 9,1% 145 4,8% I kwartał ogółem 56 7,8% Kwiecień 14 6,5% 142 5,0% Maj 13 4,7% 137 4,9% Czerwiec 13 5,4% 132 4,9% II kwartał ogółem 40 5,5% Lipiec 10 3,1% 130 4,8% Sierpień 5 2,3% 120 4,5% Wrzesień 12 3,9% 108 4,2% III kwartał ogółem 27 3,2% Październik 11 4,8% 103 4,1% Listopad 10 4,4% 104 4,1% Grudzień 9 2,1% 102 3,8% IV kwartał ogółem 30 3,4% Ogółem 2014r ,8% 3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku W 2014 r. do rejestracji Urzędu zgłosiło się 521 osób posiadających prawo do zasiłku, czyli 16,4% wszystkich osób nowo zarejestrowanych w tym okresie. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP zarejestrowanych było 220 osób z prawem do zasiłku, w tym 84 kobiety. Bezrobotni ci stanowili 8,2% ogółu zarejestrowanych w Urzędzie. 8

9 Tab. 9 Liczba z prawem do zasiłku Bezrobotni z prawem do zasiłku zarejestrowani w okresie sprawozdawczym stan w końcu okresu sprawozdawczego nowo zarejestr. % do: ogółu Styczeń ,5% 8,7% Luty ,1% 9,7% Marzec ,7% 10,0% I kwartał ogółem ,7% Kwiecień ,7% 9,9% Maj ,5% 9,2% Czerwiec ,6% 9,2% II kwartał ogółem ,8% Lipiec ,2% 8,6% Sierpień ,8% 8,4% Wrzesień ,8% 8,6% III kwartał ogółem ,7% Październik ,2% 8,6% Listopad ,7% 8,5% Grudzień ,1% 8,2% IV kwartał ogółem ,3% Ogółem 2014r ,4% 3.5. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku Ŝycia Na dzień 31 grudnia 2014 r. zarejestrowanych było 559 osób do 25 roku Ŝycia, w tym 438 kobiet. Stanowiły one 20,9% ogólnej liczby. W 2014 r. w PUP we Włoszczowie zarejestrowało się 1157 osób do 25 roku Ŝycia, w tym 632 kobiety. Tab. 10 Bezrobotni do 25 roku Ŝycia Osoby do 25 roku Ŝycia w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,6% Luty ,7% Marzec ,5% Kwiecień ,7% Maj ,0% Czerwiec ,4% Lipiec ,5% Sierpień ,0% Wrzesień ,4% Październik ,9% Listopad ,9% Grudzień ,9% 9

10 Osoby długotrwale bezrobotne Na dzień 31 grudnia 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 1702 osoby (w tym 1015 kobiet) długotrwale, czyli pozostających bez pracy w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŝu i przygotowania zawodowego dorosłych. Populacja ta stanowiła 63,7 % ogółu. Tab. 11 Długotrwale bezrobotni Długotrwale bezrobotni w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,5% Luty ,4% Marzec ,7% Kwiecień ,0% Maj ,4% Czerwiec ,4% Lipiec ,8% Sierpień ,4% Wrzesień ,7% Październik ,1% Listopad ,5% Grudzień ,7% Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Na dzień 31 grudnia 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 602 osoby bezrobotne (w tym 210 kobiet) powyŝej 50 roku Ŝycia. Populacja ta stanowiła 22,5% ogółu. W 2014 r. Tab. 12 Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia Bezrobotni powyŝej 50 roku Ŝycia w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,9% Luty ,3% Marzec ,2% Kwiecień ,7% Maj ,3% Czerwiec ,6% Lipiec ,5% Sierpień ,5% Wrzesień ,0% Październik ,8% Listopad ,4% Grudzień ,5% 10

11 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Na dzień 31 grudnia 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 403 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Populacja ta stanowiła 15,1 % ogółu. Tab. 13 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,1% Luty ,7% Marzec ,1% Kwiecień ,5% Maj ,6% Czerwiec ,7% Lipiec ,0% Sierpień ,5% Wrzesień ,6% Październik ,2% Listopad ,3% Grudzień ,1% Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 859 osób (w tym 505 kobiet) bez kwalifikacji zawodowych, czyli osób nie posiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Osoby te stanowiły 32,2 % ogółu. Tab. 14 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,1% Luty ,9% Marzec ,5% Kwiecień ,9% Maj ,7% Czerwiec ,5% Lipiec ,1% Sierpień ,7% Wrzesień ,1% Październik ,8% Listopad ,3% Grudzień ,2% 11

12 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 859 osób (w tym 546 kobiet) bez doświadczenia zawodowego, czyli, którzy wykonywali zatrudnienie lub inną pracę zarobkową przez łączny okres poniŝej 6 miesięcy. Osoby te stanowiły 32,2% ogółu. Tab. 15 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,1% Luty ,9% Marzec ,5% Kwiecień ,9% Maj ,7% Czerwiec ,5% Lipiec ,1% Sierpień ,7% Wrzesień ,1% Październik ,8% Listopad ,3% Grudzień ,2% Bezrobotni bez wykształcenia średniego Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 1348 osób (w tym 572 kobiety) bez wykształcenia średniego. Osoby te stanowiły 50,5% ogółu. Tab. 16 Bezrobotni bez wykształcenia średniego Bezrobotni bez wykształcenia średniego w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń ,7% Luty ,7% Marzec ,3% Kwiecień ,0% Maj ,3% Czerwiec ,4% Lipiec ,4% Sierpień ,1% Wrzesień ,8% Październik ,5% Listopad ,8% Grudzień ,5% 12

13 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 132 osoby bezrobotne (w tym 122 kobiety) samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia. Populacja ta stanowiła 4,9% ogółu. Tab. 17 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń 138 4,2% Luty 143 4,4% Marzec 141 4,7% Kwiecień 141 4,9% Maj 141 5,1% Czerwiec 137 5,1% Lipiec 140 5,2% Sierpień 140 5,3% Wrzesień 140 5,4% Październik 133 5,3% Listopad 129 5,1% Grudzień 132 4,9% Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 32 osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Osoby te stanowiły 1,2% ogółu. Tab. 18 Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń 35 1,1% Luty 39 1,2% Marzec 36 1,2% Kwiecień 36 1,3% Maj 35 1,3% Czerwiec 38 1,4% Lipiec 36 1,3% Sierpień 33 1,2% Wrzesień 33 1,3% Październik 31 1,2% Listopad 31 1,2% Grudzień 32 1,2% 13

14 Bezrobotni niepełnosprawni Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP we Włoszczowie zarejestrowanych było 68 osób niepełnosprawnych, w tym 37 kobiet. Stanowiły one 2,5% ogólnej liczby zarejestrowanych. Tab. 19 Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni niepełnosprawni w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby Styczeń 75 2,3% Luty 73 2,2% Marzec 71 2,3% Kwiecień 68 2,4% Maj 64 2,3% Czerwiec 60 2,2% Lipiec 60 2,2% Sierpień 62 2,3% Wrzesień 59 2,3% Październik 61 2,4% Listopad 57 2,3% Grudzień 68 2,5% 3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP zarejestrowane były 62 osoby poszukujące pracy, w tym 16 kobiet. Z ogólnej liczby poszukujących pracy 35 osób, to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego w związku z pobieraniem renty. Tab. 20 Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy Liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy ogółem kobiety w tym: niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

15 3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku Na dzień 31 grudnia 2014 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych w PUP we Włoszczowie stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata (729 osób) 27,3% ogółu. Tab. 21 Bezrobotni według wieku według stanu na r. Wiek w latach Liczba ogółem % do ogólnej liczby ,9% ,3% ,4% ,3% ,0% ,1% Razem % 3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe osób (28,0% ogółu ), Tab. 22 Bezrobotni według wykształcenia według stanu na r. Wykształcenie Liczba ogółem % do ogólnej liczby WyŜsze ,2% Policealne i średnie ,9% zawodowe Średnie ,3% ogólnokształcące Zasadnicze ,0% zawodowe Gimnazjalne i ,5% poniŝej Razem % 3.9. Zarejestrowani bezrobotni według staŝu pracy Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej było zarejestrowanych posiadających staŝ od 1 do 5 lat (627 osób 23,5% ogółu ). 15

16 Tab. 23 Bezrobotni według staŝu pracy według stanu na r. StaŜ pracy w latach Liczba ogółem % do ogólnej liczby do 1 roku ,1% ,5% ,6% ,7% ,5% 30 lat i więcej 71 2,7% bez staŝu ,0% Razem % Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej zarejestrowanych pozostawało bez pracy powyŝej 24 miesięcy (715 osób 26,8% ogółu ). Tab. 24 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy według stanu na r. StaŜ pracy w latach Liczba ogółem % do ogólnej liczby do ,3% ,3% ,3% ,2% ,1% pow ,8% Razem % 4. Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ogółem na aktywizację zawodową osób w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie dysponował kwotą ,68zł. Decyzje finansowe: 1. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie przyznania z rezerwy ministra dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie ,00zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 16

17 skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób do 25 roku Ŝycia. 2. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy na realizację programów rynku pracy, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wysokości ,00zł w tym: ,00zł w ramach algorytmu, ,00zł na realizację projektu systemowego Od apatii do sukcesu w ramach poddziałania POKL 3. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie przyznania z rezerwy ministra dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie ,00zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób do 30 roku Ŝycia. Z środków tych ,00zł przesunięte zostało na realizację projektu równieŝ finansowanego z środków rezerwy Funduszu Pracy, ale skierowanego do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ostateczny limit środków do wykorzystania w związku z decyzją finansową z dnia r. wyniósł ,00zł. 4. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie przyznania z rezerwy ministra dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie ,00zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art. 49 ustawy). 5. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie przyznania z rezerwy ministra dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie ,00zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art. 49 ustawy). Limit ten został zwiększony o ,00zł przesunięte z projektu wymienionego w pkt 3 niniejszej informacji. Łącznie do dyspozycji pozostawało ,00zł. 6. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie przyznania z rezerwy ministra dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie ,00zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku od 30 do 50 lat. W wyniku złoŝonych i wybranych do realizacji, w ramach ogłoszonych konkursów wniosków o dofinansowanie Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie w 2014r., poza programami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy realizuje Projekt konkursowy pn. Aktywnie w przyszłość realizowany w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dwuletni na lata

18 Kwota przyznana na jego realizację ,80 zł ( w tym ,58zł na 2014r. i ,22 zł na 2015r). W środkach pozostających do wykorzystania w 2014r ,19zł przeznaczone zostało na zarządzanie projektem. W roku 2014 zakończona została równieŝ realizacja projektu konkursowego pn. Młodzi na start realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dwuletni na lata Limit finansowy 2014r. wynosił ,10zł. 5. Informacja o usługach i instrumentach rynku pracy skierowanych do osób, realizowanych w 2014r., w podziale na poszczególne programy finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Pracy. 1) Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanego algorytmem. Decyzja finansowa z r. Lp. Instrumenty i usługi rynku pracy Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1 Prace interwencyjne ,07 2 Roboty publiczne ,17 3 Prace społecznie ,66 uŝyteczne 4 StaŜe ,99 5 Szkolenia ,12 6 Jednorazowe środki ,00 na podjęcie działalności gospodarczej oraz działalności na zasadach przewidzianych dla spółdzielni socjalnej 7 Refundacje kosztów ,15 wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowisk pracy 8 Koszty badań 9-765,00 9 Koszty dojazdu 1-924,00 Razem ,16 2) Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób do 25 roku Ŝycia (RM I). Decyzja finansowa z r. 18

19 Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. StaŜe ,79 2. Roboty publiczne ,04 3. Refundacja kosztów wyposaŝenia lub ,02 doposaŝenia stanowisk pracy 4. Jednorazowe środki ,00 na podjęcie działalności gospodarczej Razem ,85 3) Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób do 30 roku Ŝycia (RM II). Decyzja finansowa z r. Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. Bon staŝowy 23 1os w kontynuacji ,31 2. Bon szkoleniowy ,30 3. Bon zatrudnieniowy 8 1 os. + 7 os ,97 w kontynuacji 4. Bon zasiedleniowy ,00 Razem ,58 4) Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (RM III). Decyzja finansowa z r. Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. StaŜe ,21 2. Roboty publiczne ,03 3. Refundacja kosztów wyposaŝenia lub ,49 doposaŝenia stanowisk pracy Razem ,73 5) Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (RM IV). Decyzja finansowa z r. 19

20 Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. Refundacja kosztów wyposaŝenia lub ,00 doposaŝenia stanowisk pracy 2. Jednorazowe środki ,00 na podjęcie działalności gospodarczej Razem ,00 6) Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób W wieku od 30 do 50 lat (RM V). Decyzja finansowa z r. Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. Refundacja kosztów wyposaŝenia lub ,00 doposaŝenia stanowisk pracy 2. Jednorazowe środki ,00 na podjęcie działalności gospodarczej Razem , Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 1) Projekt systemowy pn Od apatii do sukcesu realizowany w ramach Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014r. Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. StaŜe ,78 2. Szkolenia ,11 3. Jednorazowe środki ,99 na podjęcie działalności gospodarczej Razem ,88 20

21 2) Projekt konkursowy pn Młodzi na start realizowany w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dwuletni na lata Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. StaŜe ,24 Razem ,24 Okres realizacji projektu r. StaŜe zostały zakończone z dniem ) Projekt konkursowy pn. Aktywnie w przyszłość realizowany w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dwuletni na lata Lp. Forma Liczba osób objętych formą/zaktywizowanych w 2014 roku Liczba osób, które podjęły staŝ, pracę lub samozatrudnienie po uzyskaniu wsparcia Wydatki w zł 1. Szkolenia ,34 StaŜe ,56 Razem 100* 40* ,90 * Osoby nie sumują się. Uczestnicy projektu objęci zostali szkoleniami zawodowymi po czym zostali skierowani do odbycia staŝy u pracodawców ( 98 osób). Ponadto budŝet projektu obejmuje finansowanie kosztów personelu projektu w wysokości ,19zł w roku Udział w projekcie w 2015r kontynuuje 47 osób. Ogółem wg stanu na 31 grudnia 2014r róŝnymi formami aktywizacji zawodowej objęte zostały 772 osoby bezrobotne. Szczegółową informację finansową zawiera załącznik nr Szkolenia i przekwalifikowania osób Do jednej z podstawowych usług realizowanych przez powiatowe urzędy pracy naleŝy organizacja szkoleń. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia, które mają na celu uzyskanie, 21

22 uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. potrzebnych 6.1. Szkolenia grupowe zorganizowane w 2014r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1, Projekt: Aktywnie w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. Kucharz-kelner małej gastronomii dla 10 osób. 2. Profesjonalna obsługa firmy dla 25 osób. 3. Księgowość małych i średnich firm dla 10 osób. 4. Operator koparko-ładowarki kl. III dla 10 osób. 5. Roboty wykończeniowe w budownictwie dla 15 osób. 6. Fakturzysta-sprzedawca dla 30 osób. Na ww. szkolenia ogółem skierowano 100 osób Szkolenia indywidualne zorganizowane w 2014r. w ramach projektu Od apatii do sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie Projekt Pt.: Od apatii do sukcesu. 1. Kurs prawa jazdy kat. C. 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszony blok programowy C1, C1+E, C, C+E. 3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1, Szkolenie na materiałach grupy 21 metodą MIG Kurs prawa jazdy kat. C+E. 5. Szkolenie podstawowe straŝników gminnych /miejskich. 6. Kwalifikacja wstępna przyspieszony blok programowy C1, C1+E, C, C+E. 7. Kurs prawa jazdy kat. C+E. 8. Kurs prawa jazdy kat. C. 9. Kwalifikacja wstępna przyspieszony blok programowy C1, C1+E, C, C+E. 10. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli LPG". 11. Opiekun osób starszych. 12. Florysta. 13. Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Na ww. szkolenia skierowano 13 osób. 22

23 6.3. Szkolenia indywidualne sfinansowane ze środków Funduszu Pracy przyznanego algorytmem. 1. Kurs masaŝu klasycznego. 2. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie operator CNC. 3. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv. 4. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III (do 60 m3/h). 5. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III (do 60 m3/h). 6. Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu przez pielęgniarkę/połoŝną dłuŝej niŝ 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Na ww. szkolenia skierowano 6 osób. 7. Zadania i programy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych I. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2014r. została przeznaczona kwota w wysokości ,00zł. W ramach przyznanego limitu środków została wydatkowana kwota ,53 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie 6-miesięcznych staŝy dla 2 osób poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Środki przeznaczone przez PFRON na realizację programu ,00zł, w tym na: a) świadczenia na rehabilitację zawodową ,00zł b) premie dla pracodawców z tytułu odbycia staŝy przez absolwentów ,00zł Celem programu jest aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP we Włoszczowie do 25 roku Ŝycia lub do 27 roku Ŝycia, jeŝeli od ukończenia szkoły wyŝszej nie minęło 12 miesięcy. Osoby skierowane na staŝ w ramach programu JUNIOR oprócz stypendium staŝowego otrzymują comiesięcznie świadczenie rehabilitacyjne. Wysokość dodatku uzaleŝniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności: 480,00 zł lekki stopień niepełnosprawności 640,00 zł umiarkowany stopień niepełnosprawności 800,00 zł znaczny stopień niepełnosprawności 23

24 Pracodawcy uczestniczącemu w programie przysługuje premia, która wypłacana jest po zakończeniu staŝu za kaŝdy miesiąc jego odbywania i jest uzaleŝniona od stopnia niepełnosprawności beneficjenta: 160,00 zł lekki stopień niepełnosprawności 320,00 zł umiarkowany stopień niepełnosprawności 320,00 zł znaczny stopień niepełnosprawności W ramach przyznanego limitu środków wysokość całkowitych kosztów kwalifikowalnych poniesionych ze środków PFRON wyniosła ,44 zł, w tym na: a) świadczenia na rehabilitację zawodową ,32zł b) premie dla pracodawców z tytułu odbycia staŝy przez absolwentów ,12zł W ramach programu JUNIOR w 2014r. wparciem objęto 13 osób niepełnosprawnych, a z przyznanego wsparcia finansowego w postaci premii skorzystało 12 pracodawców. 24

25 Załącznik 1 Lp. Forma Limit w zł Wykonanie na r Prace interwencyjne , ,07 2 Roboty publiczne , ,17 3 Prace społecznie uŝyteczne , ,66 4 StaŜe , ,99 5 Szkolenia , ,12 6 Dotacje -Spółdzielnie socjalne , ,00 7 Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy , ,15 8 Składki KRUS Badania lekarskie 765,00 765,00 10 Koszty dojazdu 924,00 924,00 11 Rezerwa Ministra I - "25-" staŝe , ,79 12 Rezerwa Ministra I - "25-" roboty publiczne , ,04 13 Rezerwa Ministra I - "25-" refundacja wyposaŝenia stanowiska pracy , ,02 14 Rezerwa Ministra I - "25-" dotacje , ,00 15 Rezerwa Ministra II- "30-" Bon staŝowy , ,31 16 Rezerwa Ministra II- "30-" Bon szkoleniowy 6 400, ,30 17 Rezerwa Ministra II- "30-" Bon zatrudnieniowy , ,97 18 Rezerwa Ministra II- "30-" Bon na zasiedlenie , ,00 19 Rezerwa Ministra III - 49 staŝe , ,21 20 Rezerwa Ministra III - 49 roboty publiczne , ,03 21 Rezerwa Ministra III - 49 refundacja wyposaŝenia stanowiska pracy , ,49 22 Rezerwa Ministra IV - 49 dotacje , ,00 23 Rezerwa Ministra IV - 49 refundacja wyposaŝenia stanowiska pracy , ,00 24 Rezerwa Ministra V - "30-50" dotacje , ,00 25 Rezerwa Ministra V - "30-50" refundacja wyposaŝenia stanowiska pracy , ,00 26 StaŜe - EFS PO KL projekt systemowy , ,78 27 Szkolenia - EFS PO KL projekt systemowy , ,11 28 Dotacje na działalność gosp. - EFS PO KL projekt systemowy , ,99

26 Razem FP Algorytm (1-10) , ,16 Rezerwa Ministra I - "25-" (11-14) , ,85 Razem FP Rezerwa II "30-" (15-18) , ,58 Razem Rezerwa Ministra III art.49 (19-21) , ,73 Rezerwa Ministra IV - 49 (22-23) , ,00 Rezerwa Ministra V - "30-50" (24-25) , ,00 Razem EFS PO KL projekt systemowy (26-28) , ,88 Ogółem FP algorytm i rezerwa + EFS systemowy projekt , ,20 X X X X EFS PO KL projekt konkursowy - szkolenia "Aktywnie w przyszłość" EFS PO KL projekt konkursowy - staŝe "Aktywnie w przyszłość" EFS PO KL projekt konkursowy - zarządzanie projektem "Aktywnie w przyszłość" EFS PO KL projekt konkursowy - staŝe "Młodzi na start" , , , , , , , ,24 Razem "Aktywnie w przyszłość" (27-29) , ,09 Razem "Młodzi na start" (30) , ,24 Ogółem PO KL projekty konkursowe , ,33 Łącznie Fundusz Pracy i EFS , ,53 26

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 30.06.2009r. Lubin, lipiec 2009r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH w 2014 roku SUCHA BESKIDZKA, marzec 2015 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy Informacja o cieszyńskim rynku pracy Listopad 2015 rok 1. Dane statystyczne. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie październik listopad różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Mogilno, październik 2013 I. Poziom bezrobocia... 3 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. W GIśYCKU W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. W GIśYCKU W 2013 ROKU . SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GIśYCKU W 2013 ROKU GiŜycko styczeń - 2014 rok SPIS TREŚCI I. Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy w GiŜycku 1.1 Struktura organizacyjna Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 08 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r.

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona: www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 30 listopada 2014 r. Mińsk Mazowiecki, 15.12.2014 I. Poziom bezrobocia Na koniec listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2008

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2008 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2008 1. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Marzec Kwiecień RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lubartowie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 1 9 9 7 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Stopa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem DZIAŁ. SBY WYŁĄCZNE Z EWIDENCJI SÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH W PÓŁRCZU SPRAWZDAWCZYM Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z z zarejestrowani w zarejestrowani okresie do m-cy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo