POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013"

Transkrypt

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia r. Uchwała nr XV/157/2008 z dnia r. Uchwała nr XVI/167/2008 z dnia r. Uchwała nr XVII/172/2009 z dnia r. Uchwała nr XX/197/2009 z dnia r. Uchwała nr XXI/225/2009 z dnia r. - Uchwała nr XXII/231/2009 z dnia r. Uchwała nr XXIII/247/2009 z dnia r. Uchwała nr XXIV/253/2010 z dnia r. Uchwała nr XXVI/287/2010 z dnia r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 28 grudzień 2007 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA Choszczno, grudzień 2007r.

2 Zestawienie zadań w układzie rzeczowo - finansowym ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Powiatu Choszczeńskiego na lata (z uwzględnieniem wszystkich docelowych źródeł finansowania projektów)

3 ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA* Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Lp. Wyszczególnienie nakłady w latach w latach [zł] Razem 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. planu Łącznie I Nakłady ogółem - Starostwo Powiatowe, w tym: środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki pozabudżetowe powiatu, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone dla powiatu środki budżetu państwa dla powiatu środki uzyskane od prywatnych darczyńców I.1 Program modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe dla powiatu I.2 Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone I.3 Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim ("Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym"), w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa I.4 Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa środki uzyskane od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Forderverein Nemischhof e.v." I.5 Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone I.6 Pozostałe przedsięwzięcia realizowane przez Starostwo Powiatowe środki powiatu II Nakłady ogółem jednostek organizacyjnych powiatu (jop), w tym: środki jednostek organizacyjnych powiatu, w tym: - środki jop fundusze pomocowe dla jop fundusze wydzielone dla jop Przedsięwzięcia inwestycjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym: II.1 Program termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym: środki jop fundusze wydzielone dla jop II.2 Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym środki jop fundusze pomocowe dla jop *UWAGA: Nakłady finansowe na poszczególne zadania określono szacunkowo 2

4 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.1 Program modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie Choszcze ńskim, w tym: Nakłady ogółem, w tym: RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 2 - Rozwój infrastuktury transportowej i energetycznej - działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa - poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej - cele operacyjne w zakresie infrastruktury drogowej i transportu: modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uszczegółowieniem RPOWZ - wersja 1.0 poziom dofinansowania - 50% 1 Modernizacja drogi powiatowej nr 2233 Z odc. Święciechów- Drawno wniosek - Powiatowego Zarządu Dróg PZD/1 nakłady ogółem w tym: opracowana jest dokumentacja budowlana środki powiatu (w tym zł ze strony Partnera - gminy Drawno) zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł km) wraz z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem chodników i zatoki autobusowej, wykonanie skrzyżowań i odwodnienia środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Drawno, w wysokości zł. dotacja z budżetu państwa przewiduje się aplikowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata Modernizacja drogi powiatowej nr 2239 Z odc. Ostromęcko-Górzno wniosek - PZD/17 nakłady ogółem w tym: brak dokumentacji środki powiatu zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 2,8 km) wraz z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem chodnika w m. Górzno, środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 3

5 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Modernizacja drogi powiatowej nr 2202 Z odc. Oraczewice-Choszczno wniosek - PZD/16 nakłady ogółem w tym: brak dokumentacji środki powiatu zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 1,6 km) oraz wykonanie chodnika, środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 4 Przebudowa obiektu mostowego, dr. Nr 2224 Z wniosek - PZD/19 nakłady ogółem w tym: rz. Drawa środki powiatu brak dokumentacji środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie zadanie obejmuje wykonanie nowej fundusze pomocowe dla powiatu konstrukcji, - przewiduje podpór, się aplikowanie itp. do RPOWZ 5 Modernizacja drogi powiatowej nr 2212 Z odc. Słonice-Rakowo wniosek - PZD/18 nakłady ogółem w tym: brak dokumentacji środki powiatu zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 2,3 km) oraz wykonanie skrzyżowań, środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie zjazdów i odwonienia dotacje z budzetu państwa przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 6 Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz-Kiełpino- Brzeziny,nr 2223Z Brzeziny-Kołki, nr 2222Z Kołki-Suliszewo wniosek-pzd nakłady ogółem w tym: opracowana dokumentacja środki powiatu (w tym zł ze strony Partnera - gminy Recz, zł gminy Choszczno, gminy Drawno) zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 27,8 km) środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Recz w wysokości do zł., Choszczno zł i Drawno zł dotacja z budżetu państwa przewiduje się aplikowanie do NPPDL 7 Przebudowa dróg powiatowych nr 2240Z oraz nr 2242Z na odc. od miejscowości Płoszkowo poprzez Przeczno do miejscowości Klasztorne wniosek - PZD/ nakłady ogółem w tym: opracowana dokumentacja środki powiatu (w tym zł ze strony Partnera - gminy Bierzwnik) zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł.7,8 km),wykonanie poboczy gruntowych, modernizacja istniejących rowow drogowych,przebudowa zatok autobusowych środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Bierzwnik w wysokości zł. dotacja z budżetu państwa przewiduje się aplikowanie do NPPDL 10 Wykonanie dokumentacji wniosek - PZD nakłady ogółem w tym: dotyczy zadań wynikających z programu środki powiatu

6 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r. I Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: Termomodernizacja obejmuje m.in. przedsięwzięcia związane z Nakłady ogółem, w tym: działaniami dotyczącymi: środki budżetowe powiatu, w tym: zmniejszenia zu życia energii dostarczanej do obiektów, zmniejszenia strat energii energii, itp.( w tym: wymian ę stolarki - środki powiatu okiennej, zewnętrznych oraz modernizacja instalacji środki pozabudżetowe, w tym: grzewczych budynków). Istnieje również możliwość uzyskania - fundusze wydzielone środków z - dotacja z budżetu państwa środki pozyskane w ramach prefinansowania Fundusz termomodernizacji - premia termomodernizacyjna zgodnie z Ustaw ą z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsi ęwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity) Strategia rozwoju Powiatu Choszcze ńskiego na lata (uchwa ła Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 wrze śnia 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej - cel operacyjny w zakresie zaopatrzenia mieszka ńców i przedsiębiorstw w energię elektryczną (dbanie o bezpiecze ństwo energetyczne) 1 Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Nadbrzeżnej 2, w tym: nakłady ogółem, w tym: środki powiatu wniosek - Wydz.. Administr. - Gospod. inne środki środki pozyskane w ramach prefinansowania środki uzyskane w ramach PO IiŚ fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 1.1 Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego, w tym: [zł] nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki 1.2 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu zadanie obejmuje: wymian ę stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku, izolacji pionowej i odwodnienie obiektu - audyt energetyczny, wykonana inwentaryzacja budynku środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 5

7 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. wniosek - Wydz. Administr. - Gospod. Niedziałkowskiego 14 - brak dokumentacji; planowane dzia łania: nakłady ogółem, w tym: wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK,, PO IiŚ 3 Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy wniosek - Wydz. Administr. - Gospod. ul.chrobrego 27 (internat) nakłady ogółem, w tym: , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki powiatu , fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) , przewiduje się aplikowanie do BGK i 4 Termomodernizacja budynku g łównego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku wniosek SOSW w Niemieńsku nakłady ogółem, w tym: w tym remont pokrycia dachowego i wie ży środki powiatu brak dokumentacji, fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, dotacja z bud żetu państwa 5 Termomodernizacja obiektów Zespo łu Szkół Nr1, w tym: wniosek - WEiK/Zespół Szkół Nr 1 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania środki uzyskane w ramach PO IiŚ inne środki Termomodernizacja budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, inne środki 5.2 Termomodernizacja nowego budynku dydaktycznego - przewiduje się aplikowanie do BGK, nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 5.3 Termomodernizacja internatu nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 5.4 Termomodernizacja du żej Sali sportowej nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki 5.5 Termomodernizacja budynku warsztatów w Raduniu nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania

8 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 7

9 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania 0 fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 6 Termomodernizacja obiektów Zespo łu Szkół Nr 2, w tym: wniosek - WEiK/Zespół Szkół Nr 2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu audyt energetyczny fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania środki uzyskane w ramach PO IiŚ 6.1 Termomodernizacja budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 0 - przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, Termomodernizacja budynku warsztatów nakłady ogółem, w tym: środki powiatu 0, ,0 audyt energetyczny środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 6.3 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 7 Termomodernizacja Powiatowego Urz ędu Pracy, w tm: wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 7.1 remont dachu, renowacja elewacji oraz wymiana okien wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 7.2 Wymiana instalacji grzewczej i pieców w kot łowni wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 8 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spo łecznej w Brzezinach wniosek - DPS nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu wykonanie ocieplenia oraz modernizacji dachu budynku fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 8

10 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Izolacja pionowa ścian oraz odwodnienia budynku Domu Pomocy wniosek - DPS Społecznej w Brzezinach nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) Termomodernizacja Specjalnego O środka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie - - przewiduje się aplikowanie do BGK, wniosek - WEiK/SOSzW w Suliszewie nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (PFRON) 10.1 Termomodernizacja budynku g łównego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu audyt energetyczny środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 10.2 Termomodernizacja budynku internatu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu audyt energetyczny środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 10.3 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)

11 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.3 Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepe łnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim ("Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym"), w tym: Nakłady ogółem w tym: RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia; - działanie 7.2 Infrastruktura edukacyjna Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata oś priorytetowa 3 - Jakość zycia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie Odnowa wsi Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury społecznej - cele operacyjne w zakresie dostepu do unowoczesnionych form opieki zdrowotnej i społecznej 1. Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) Rozbudowa zaplecza lokalowego o obiekt do zajęć rehabilitacyjnorewalidacyjnych nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) Likwidacja barier architektonicznych w budynku nakłady ogółem, w tym: , środki powiatu , fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) wniosek - WEiK/SOSz-W - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 9

12 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Likwidacja barier architektonicznych w budynku dydaktycznym na wniosek - WEiK/ZS2 terenie ZS Nr 2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze pomocowe dla powiatu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb fundusze wydzielone (PFRON) RPOWZ oraz PFRON Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 3 Wychowawczego w Suliszewie nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do PFRON 4 Rozbudowa i modernizacja obiektów DPS w Brzezinach oraz wniosek - DPS rewitalizacja parku nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ fundusze wydzielone (PFRON) oraz do PFRON 4,1 - budowa warsztatu terapii zajęciowej - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON fundusze wydzielone (PFRON) ,2 - instalacja dźwigu osobowo-szpitalnego w budynku głównym nakłady ogółem, w tym: środki powiatu opracowana w 2006r. fundusze pomocowe dla powiatu dostosowanie obiektu dla osób fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON 4,3 - rewitalizacja parku - ścieżka dydaktyczna 0 0 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do 5 Pozyskanie i modernizacja budynku na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej RPOWZ oraz PFRON i wniosek - PCPR nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu - podjazdy, windy, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych fundusze pomocowe przewiduje się aplikowanie do fundusze wydzielone (PFRON)

13 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.4 Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: Nakłady ogółem w tym: środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa środki uzyskane od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Forderverein Nemischhof e.v." Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia; - działanie 7.2 Infrastruktura sportowa Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata oś priorytetowa 3 - Jakość zycia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie Odnowa wsi Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój turystyki (rekreacji i sportu) - cele operacyjne w zakresie rozwoju bazy infrastruktury turystycznej (rekreacyjnej i sportowej) 1. Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego na terenie ZS Nr 2 w Choszcznie Istnieje mozliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - ustawa z dn. 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm. i Rozp.MS z dn.10 lipca 2004r.(Dz.U. Nr 134, poz.944) wniosek - Wydziału Edukacji i Kultury WEiK/ZS2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu w 2008r. wykonanie dokumentacji fundusze pomocowe dla powiatu budowa stadionu wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do RPOWZ, Programu Rozwoju Obszarów 0 Wiejskich, PFRON i Min. SiT dotacja z budżetu państwa (Min. Sportu i Turystyki),

14 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Budowa hali sportowej na terenie ZS Nr 2 wniosek - WEiK/ZS2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu w 2008r. wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie robót fundusze pomocowe dla powiatu bydowa hali wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do RPOWZ, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PFRON i Min. SiT dotacja z budżetu państwa (Min. Sportu i Turystyki), Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko-Orlik 2010" w ZS nr 1 wniosek-weik/zs nr 1 nakłady ogółem, w tym: Srodki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone(pfron) dotacja z budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego Modernizacja obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszcznie zł (brutto) środki samorządu wojewódzkiego zł (brutto) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki -przewiduje się aplikowanie do MIN. SiT wniosek - WEiK/MOSW dotyczy przygotowania ośrodka do uprawiania sportów wodnych i rozwoju nakłady ogółem, w tym: turystyki regionalnej środki powiatu brak dokumentacji fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 12

15 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.5 Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim, w tym: Nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 3.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - działanie 3.3 E - usługi Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej - cele operacyjne w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i informatyzacji 1 Modernizacja i przebudowa internatu przy ul. Chrobrego 27 na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego, w tym; RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego wniosek RAG/3 i BIU/12 (Ref. Adm.- Gosp./Biuro Informatyzacji Urzędu) nakłady ogółem, w tym: , środki powiatu , przewiduje się aplikowanie do RPOWZ fundusze wydzielone (, PFOŚiGW, PFRON) 0 0 oraz do, PFOŚiGW, PFRON fundusze pomocowe dla powiatu 1.1 Prace modernizacyjne obiektu wniosek - RAG/3 nakłady ogółem, w tym: , , w 2008 r. wykonanie dokumentacji środki powiatu , fundusze wydzielone (PFOŚiGW; PFRON) fundusze pomocowe dla powiatu 1.2 Wykonanie instalacji logicznej i dostarczenie elementów pasywnych instalacji logicznej dotyczy m.in. przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, itp..),oraz dla celów ochrony środowiska (kotłownia ekologiczna, nowoczesna instalacja co, termomodernizacja obiektu, itp.) - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz do PFOŚiGW, PFRON wniosek - BIU/12 nakłady ogółem, w tym: , , brak dokumentacji środki powiatu , fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 13

16 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Modernizacja budynku administarcyjnego Starostwa Powiatowego ul. Nadbrzeżna 2 3 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu Budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie choszczeńskim wniosek - BIU - w 2009 r. wykonanie dokumentacji technicznej - zakup komputera wraz z oprogramowaniem nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 14

17 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.6 Pozostałe przedsięwięcia realizowane przez Strostwo Powiatowe w tym: Nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu - fundusze wydzielone 1 Remont sanitariatów oraz wymiana instalacji elektrycznej i punktów wniosek - PUP świetlnych w Powiatowym Urzędzie Pracy nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu

18 ... II PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r II.1 Program termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym: Fundusz termomodernizacji - premia termomodernizacyjna zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity) Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej - cel operacyjny w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorstw w energię elektryczną (dbanie o bezpieczeństwo energetyczne) nakłady ogółem, w tym: RPO WZ - Regionalny Program środki budżetowe jop, w tym: Operacyjny Województwa środki jednostki organizacyjnej powiatu Zachodniopomorskiego środki pozabudżetowe, w tym: fundusze wydzielone dla jop (, BGK) Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku przychodni SPZOZ wniosek - SPZOZ nakłady ogółem, w tym: środki jednostki organizacyjnej powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone dla jop (, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK i 2 Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku szpitalnego SPZOZ - budynek wniosek - SPZOZ działu diagnostyczno-leczniczego nakłady ogółem, w tym: środki jednostki organizacyjnej powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone dla jop (, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK i 3 Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku szpitalnego SPZOZ - budynek wniosek - SPZOZ oddziału rehabilitacyjnego nakłady ogółem, w tym: środki jednostki organizacyjnej powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone dla jop (, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK i II.2 Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym: nakłady ogółem, w tym: środki budżetowe jop, w tym: środki jednostki organizacyjnej powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla jop Modernizacja Oddziału Internistyczno- kardiologicznego wniosek - SPZOZ - wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby nakłady ogółem, w tym: Oddziału Intern.-Kardiolog. środki jednostki organizacyjnej powiatu brak dokumentacji fundusze pomocowe dla jop przewiduje się aplikowanie do RPOWZ i innych 2 Wykonanie nawierzchni dróg i parkingów na terenie szpitala wniosek - SPZOZ nakłady ogółem, w tym: środki jednostki organizacyjnej powiatu brak dokumentacji fundusze pomocowe dla jop przewiduje się aplikowanie do RPOWZ i innych 16

19 CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO INFORMACYJNA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA CHOSZCZNO

20 Spis treści: 1. Wstęp Założenia ogólne Zakres Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Choszczeńskiego na lata Powiązania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z dokumentami programowymi Prognozy budżetowe na lata dla powiatu Efekty wdrożenia i stosowania WPI Identyfikacja uczestników tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Procedura prowadzenia prac Wybór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Monitorowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Indeks tabel i wykresów Tabele Wykresy

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

1.2 Prognoza dochodów

1.2 Prognoza dochodów 1.2 Prognoza dochodów Dla celów planistycznych przyjęto generalne założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/156/2016 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 4 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR X/156/2016 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 4 lutego 2016 r. UHWŁ NR X/156/2016 RDY POWITU W LEKSNDROWIE KUJWSKIM zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w leksandrowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu leksandrowskiego na

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 21.12.2015 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości: Wyszczególnienie Plan na 2015

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 1. Kwalifikowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXII/99/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Kielce, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 czerwca r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/ RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 26 czerwca r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica

UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica UCHWAŁA Nr XXIX/245/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/305/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 2006 r.

Uchwała Nr L/305/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 2006 r. 1 Uchwała Nr L/35/6 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lipca 26 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/268/5 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 25 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2015 ROK SZCZECIN, 27 STYCZNIA 2015 ROKU 2 Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 1,2% przewidywany wzrost PKB 3,4% Został opracowany w warunkach systemowych,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2013 2022. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Założenia makroekonomiczne

1. Założenia makroekonomiczne UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł

subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe w ramach programów europejskich środki pozyskane z innych źródeł Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 wyniesie 393.471.000,00 zł, z tego: dochody własne 216.027.930,34 zł subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXII/157/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/485/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2006 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo