POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013"

Transkrypt

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia r. Uchwała nr XV/157/2008 z dnia r. Uchwała nr XVI/167/2008 z dnia r. Uchwała nr XVII/172/2009 z dnia r. Uchwała nr XX/197/2009 z dnia r. Uchwała nr XXI/225/2009 z dnia r. - Uchwała nr XXII/231/2009 z dnia r. Uchwała nr XXIII/247/2009 z dnia r. Uchwała nr XXIV/253/2010 z dnia r. Uchwała nr XXVI/287/2010 z dnia r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 28 grudzień 2007 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA Choszczno, grudzień 2007r.

2 Zestawienie zadań w układzie rzeczowo - finansowym ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Powiatu Choszczeńskiego na lata (z uwzględnieniem wszystkich docelowych źródeł finansowania projektów)

3 ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA* Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Lp. Wyszczególnienie nakłady w latach w latach [zł] Razem 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. planu Łącznie I Nakłady ogółem - Starostwo Powiatowe, w tym: środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki pozabudżetowe powiatu, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone dla powiatu środki budżetu państwa dla powiatu środki uzyskane od prywatnych darczyńców I.1 Program modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie fundusze pomocowe dla powiatu I.2 Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone I.3 Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim ("Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym"), w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa I.4 Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa środki uzyskane od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Forderverein Nemischhof e.v." I.5 Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Choszczeńskim, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone I.6 Pozostałe przedsięwzięcia realizowane przez Starostwo Powiatowe środki powiatu II Nakłady ogółem jednostek organizacyjnych powiatu (jop), w tym: środki jednostek organizacyjnych powiatu, w tym: - środki jop fundusze pomocowe dla jop fundusze wydzielone dla jop Przedsięwzięcia inwestycjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym: II.1 Program termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym: środki jop fundusze wydzielone dla jop II.2 Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, w tym środki jop fundusze pomocowe dla jop *UWAGA: Nakłady finansowe na poszczególne zadania określono szacunkowo 2

4 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.1 Program modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie Choszcze ńskim, w tym: Nakłady ogółem, w tym: RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 2 - Rozwój infrastuktury transportowej i energetycznej - działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa - poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej - cele operacyjne w zakresie infrastruktury drogowej i transportu: modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uszczegółowieniem RPOWZ - wersja 1.0 poziom dofinansowania - 50% 1 Modernizacja drogi powiatowej nr 2233 Z odc. Święciechów- Drawno wniosek - Powiatowego Zarządu Dróg PZD/1 nakłady ogółem w tym: opracowana jest dokumentacja budowlana środki powiatu (w tym zł ze strony Partnera - gminy Drawno) zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł km) wraz z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem chodników i zatoki autobusowej, wykonanie skrzyżowań i odwodnienia środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Drawno, w wysokości zł. dotacja z budżetu państwa przewiduje się aplikowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata Modernizacja drogi powiatowej nr 2239 Z odc. Ostromęcko-Górzno wniosek - PZD/17 nakłady ogółem w tym: brak dokumentacji środki powiatu zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 2,8 km) wraz z poszerzeniem jezdni oraz wykonaniem chodnika w m. Górzno, środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 3

5 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Modernizacja drogi powiatowej nr 2202 Z odc. Oraczewice-Choszczno wniosek - PZD/16 nakłady ogółem w tym: brak dokumentacji środki powiatu zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 1,6 km) oraz wykonanie chodnika, środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie skrzyżowań, zjazdów i odwodnienia fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 4 Przebudowa obiektu mostowego, dr. Nr 2224 Z wniosek - PZD/19 nakłady ogółem w tym: rz. Drawa środki powiatu brak dokumentacji środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie zadanie obejmuje wykonanie nowej fundusze pomocowe dla powiatu konstrukcji, - przewiduje podpór, się aplikowanie itp. do RPOWZ 5 Modernizacja drogi powiatowej nr 2212 Z odc. Słonice-Rakowo wniosek - PZD/18 nakłady ogółem w tym: brak dokumentacji środki powiatu zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 2,3 km) oraz wykonanie skrzyżowań, środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie zjazdów i odwonienia dotacje z budzetu państwa przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 6 Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2226Z Recz-Kiełpino- Brzeziny,nr 2223Z Brzeziny-Kołki, nr 2222Z Kołki-Suliszewo wniosek-pzd nakłady ogółem w tym: opracowana dokumentacja środki powiatu (w tym zł ze strony Partnera - gminy Recz, zł gminy Choszczno, gminy Drawno) zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł. 27,8 km) środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Recz w wysokości do zł., Choszczno zł i Drawno zł dotacja z budżetu państwa przewiduje się aplikowanie do NPPDL 7 Przebudowa dróg powiatowych nr 2240Z oraz nr 2242Z na odc. od miejscowości Płoszkowo poprzez Przeczno do miejscowości Klasztorne wniosek - PZD/ nakłady ogółem w tym: opracowana dokumentacja środki powiatu (w tym zł ze strony Partnera - gminy Bierzwnik) zadanie obejmuje: przebudowę drogi (dł.7,8 km),wykonanie poboczy gruntowych, modernizacja istniejących rowow drogowych,przebudowa zatok autobusowych środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie środki powiatu uwzględniają wkład wniesiony przez Partnera projektu - gminę Bierzwnik w wysokości zł. dotacja z budżetu państwa przewiduje się aplikowanie do NPPDL 10 Wykonanie dokumentacji wniosek - PZD nakłady ogółem w tym: dotyczy zadań wynikających z programu środki powiatu

6 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r. I Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: Termomodernizacja obejmuje m.in. przedsięwzięcia związane z Nakłady ogółem, w tym: działaniami dotyczącymi: środki budżetowe powiatu, w tym: zmniejszenia zu życia energii dostarczanej do obiektów, zmniejszenia strat energii energii, itp.( w tym: wymian ę stolarki - środki powiatu okiennej, zewnętrznych oraz modernizacja instalacji środki pozabudżetowe, w tym: grzewczych budynków). Istnieje również możliwość uzyskania - fundusze wydzielone środków z - dotacja z budżetu państwa środki pozyskane w ramach prefinansowania Fundusz termomodernizacji - premia termomodernizacyjna zgodnie z Ustaw ą z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsi ęwzięć termomodernizacyjnych wraz ze zmianami z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity) Strategia rozwoju Powiatu Choszcze ńskiego na lata (uchwa ła Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 wrze śnia 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej - cel operacyjny w zakresie zaopatrzenia mieszka ńców i przedsiębiorstw w energię elektryczną (dbanie o bezpiecze ństwo energetyczne) 1 Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Nadbrzeżnej 2, w tym: nakłady ogółem, w tym: środki powiatu wniosek - Wydz.. Administr. - Gospod. inne środki środki pozyskane w ramach prefinansowania środki uzyskane w ramach PO IiŚ fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 1.1 Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego, w tym: [zł] nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki 1.2 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu zadanie obejmuje: wymian ę stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku, izolacji pionowej i odwodnienie obiektu - audyt energetyczny, wykonana inwentaryzacja budynku środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 5

7 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. wniosek - Wydz. Administr. - Gospod. Niedziałkowskiego 14 - brak dokumentacji; planowane dzia łania: nakłady ogółem, w tym: wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK,, PO IiŚ 3 Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego przy wniosek - Wydz. Administr. - Gospod. ul.chrobrego 27 (internat) nakłady ogółem, w tym: , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki powiatu , fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) , przewiduje się aplikowanie do BGK i 4 Termomodernizacja budynku g łównego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku wniosek SOSW w Niemieńsku nakłady ogółem, w tym: w tym remont pokrycia dachowego i wie ży środki powiatu brak dokumentacji, fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, dotacja z bud żetu państwa 5 Termomodernizacja obiektów Zespo łu Szkół Nr1, w tym: wniosek - WEiK/Zespół Szkół Nr 1 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) środki pozyskane w ramach prefinansowania środki uzyskane w ramach PO IiŚ inne środki Termomodernizacja budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, inne środki 5.2 Termomodernizacja nowego budynku dydaktycznego - przewiduje się aplikowanie do BGK, nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 5.3 Termomodernizacja internatu nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 5.4 Termomodernizacja du żej Sali sportowej nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania inne środki 5.5 Termomodernizacja budynku warsztatów w Raduniu nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania

8 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 7

9 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu energetycznego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania 0 fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 6 Termomodernizacja obiektów Zespo łu Szkół Nr 2, w tym: wniosek - WEiK/Zespół Szkół Nr 2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu audyt energetyczny fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania środki uzyskane w ramach PO IiŚ 6.1 Termomodernizacja budynku dydaktycznego nakłady ogółem, w tym: audyt energetyczny środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 0 - przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, Termomodernizacja budynku warsztatów nakłady ogółem, w tym: środki powiatu 0, ,0 audyt energetyczny środki pozyskane w ramach prefinansowania 0, fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 6.3 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) 7 Termomodernizacja Powiatowego Urz ędu Pracy, w tm: wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 7.1 remont dachu, renowacja elewacji oraz wymiana okien wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 7.2 Wymiana instalacji grzewczej i pieców w kot łowni wniosek - PUP nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 8 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spo łecznej w Brzezinach wniosek - DPS nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu wykonanie ocieplenia oraz modernizacji dachu budynku fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 8

10 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Izolacja pionowa ścian oraz odwodnienia budynku Domu Pomocy wniosek - DPS Społecznej w Brzezinach nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) Termomodernizacja Specjalnego O środka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie - - przewiduje się aplikowanie do BGK, wniosek - WEiK/SOSzW w Suliszewie nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (PFRON) 10.1 Termomodernizacja budynku g łównego nakłady ogółem, w tym: środki powiatu audyt energetyczny środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) - przewiduje się aplikowanie do BGK, 10.2 Termomodernizacja budynku internatu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu audyt energetyczny środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK) przewiduje się aplikowanie do BGK, 10.3 Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, technicznej, audytu nakłady ogółem, w tym: środki powiatu środki pozyskane w ramach prefinansowania fundusze wydzielone (WFO ŚiGW, BGK)

11 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.3 Program dostosowania obiektów szkolnych i innych dla osób niepe łnosprawnych w Powiecie Choszczeńskim ("Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym"), w tym: Nakłady ogółem w tym: RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia; - działanie 7.2 Infrastruktura edukacyjna Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata oś priorytetowa 3 - Jakość zycia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie Odnowa wsi Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój infrastruktury społecznej - cele operacyjne w zakresie dostepu do unowoczesnionych form opieki zdrowotnej i społecznej 1. Rozbudowa i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) Rozbudowa zaplecza lokalowego o obiekt do zajęć rehabilitacyjnorewalidacyjnych nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) Likwidacja barier architektonicznych w budynku nakłady ogółem, w tym: , środki powiatu , fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) wniosek - WEiK/SOSz-W - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ - przewiduje się aplikowanie do RPOWZ 9

12 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Likwidacja barier architektonicznych w budynku dydaktycznym na wniosek - WEiK/ZS2 terenie ZS Nr 2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu brak dokumentacji fundusze pomocowe dla powiatu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb fundusze wydzielone (PFRON) RPOWZ oraz PFRON Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 3 Wychowawczego w Suliszewie nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do PFRON 4 Rozbudowa i modernizacja obiektów DPS w Brzezinach oraz wniosek - DPS rewitalizacja parku nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ fundusze wydzielone (PFRON) oraz do PFRON 4,1 - budowa warsztatu terapii zajęciowej - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON fundusze wydzielone (PFRON) ,2 - instalacja dźwigu osobowo-szpitalnego w budynku głównym nakłady ogółem, w tym: środki powiatu opracowana w 2006r. fundusze pomocowe dla powiatu dostosowanie obiektu dla osób fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz PFRON 4,3 - rewitalizacja parku - ścieżka dydaktyczna 0 0 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do 5 Pozyskanie i modernizacja budynku na utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej RPOWZ oraz PFRON i wniosek - PCPR nakłady ogółem, w tym: brak dokumentacji środki powiatu - podjazdy, windy, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych fundusze pomocowe przewiduje się aplikowanie do fundusze wydzielone (PFRON)

13 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r I.4 Program rozwoju infrastruktury sportowej w Powiecie Choszczeńskim, w tym: Nakłady ogółem w tym: środki budżetowe powiatu, w tym: środki powiatu środki pozabudżetowe, w tym: fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone dotacja z budżetu państwa środki uzyskane od prywatnych darczyńców - Stowarzyszenie "Forderverein Nemischhof e.v." Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata oś priorytetowa 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia; - działanie 7.2 Infrastruktura sportowa Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata oś priorytetowa 3 - Jakość zycia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie Odnowa wsi Strategia rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata (uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2007r.) - cel strategiczny: Rozwój turystyki (rekreacji i sportu) - cele operacyjne w zakresie rozwoju bazy infrastruktury turystycznej (rekreacyjnej i sportowej) 1. Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego na terenie ZS Nr 2 w Choszcznie Istnieje mozliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - ustawa z dn. 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm. i Rozp.MS z dn.10 lipca 2004r.(Dz.U. Nr 134, poz.944) wniosek - Wydziału Edukacji i Kultury WEiK/ZS2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu w 2008r. wykonanie dokumentacji fundusze pomocowe dla powiatu budowa stadionu wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do RPOWZ, Programu Rozwoju Obszarów 0 Wiejskich, PFRON i Min. SiT dotacja z budżetu państwa (Min. Sportu i Turystyki),

14 Wartość Planowane Prognozowane nakłady inwestycyjne Wartość Lp Nazwa zadania inwestycji nakłady w latach inwestycji Informacje dodatkowe ogółem po 2013r Budowa hali sportowej na terenie ZS Nr 2 wniosek - WEiK/ZS2 nakłady ogółem, w tym: środki powiatu w 2008r. wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie robót fundusze pomocowe dla powiatu bydowa hali wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem fundusze wydzielone (PFRON) przewiduje się aplikowanie do RPOWZ, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PFRON i Min. SiT dotacja z budżetu państwa (Min. Sportu i Turystyki), Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko-Orlik 2010" w ZS nr 1 wniosek-weik/zs nr 1 nakłady ogółem, w tym: Srodki powiatu fundusze pomocowe dla powiatu fundusze wydzielone(pfron) dotacja z budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego Modernizacja obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych w Choszcznie zł (brutto) środki samorządu wojewódzkiego zł (brutto) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki -przewiduje się aplikowanie do MIN. SiT wniosek - WEiK/MOSW dotyczy przygotowania ośrodka do uprawiania sportów wodnych i rozwoju nakłady ogółem, w tym: turystyki regionalnej środki powiatu brak dokumentacji fundusze pomocowe dla powiatu przewiduje się aplikowanie do RPOWZ oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 12

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo