Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014"

Transkrypt

1 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach

2

3 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S owacka

4 Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S owacka

5 Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S owacka

6 Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S owacka

7 Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S owacka

8 Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S owacka

9

10 MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZACH

11

12

13 DOCIEPLENIE CIAN ZEWN TRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOZACH

14 ZMIANA SPOSOBU YTKOWANIA CZ CI POMIESZCZE SP NR 2 NA SAL KOMPUTEROW

15 w trakcie robót po realizacji

16 ZMIANA SPOSOBU YTKOWANIA CZ CI POMIESZCZE SP NR 1 NA SANITARIATY

17

18 PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W SP NR 1

19

20

21 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU RODKA ZDROWIA PRZY ULICY SZKOLNEJ 1 W KOZACH

22 przed termomodernizacj

23 stan aktualny

24

25 ZAKUP GRUNTU INWESTYCYJNEGO o pow. 4ha W REJONIE UL. PRZECZNIEJ W KOZACH

26 ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW PRZY UL. WRZOSOWEJ

27 REORGANIZACJA TARGOWISKA GMINNEGO W KOZACH

28 OPRACOWANIE STUDIUM I MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOZY

29

30 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. T CZOWEJ

31

32 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI CIEKÓW W PISARZOWICACH doko czenie inwestycji z 2010r.

33 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SIECI I PRZY CZA ETAP VIII - ROBOTY UZUPE NIAJ CE docelowo planowane pod czenie 185 budynków doko czenie inwestycji z 2010r.

34 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KOZACH KANA Y BOCZNE W KOZACH GÓRNYCH I WZD KOLEKTORA CZERWONKA ETAP IX docelowo planowane pod czenie 260 budynków Zadanie to jest realizowane przy udziale rodków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzia ania 321 Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej obj tego PROW na lata

35

36 PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ W KOZACH ETAP I

37 ul. Szkolna przed realizacj ul. Szkolna po zako czeniu realizacji

38 REMONT UL. KO CIELNEJ W KOZACH

39 ul. Ko cielna w trakcie realizacji ul. Ko cielna po remoncie

40 PRZEBUDOWA UL. CMENTARNEJ W KOZACH

41 ul. Cmentarna przed przebudow ul. Cmentarna po przebudowie

42 PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ oraz CHODNIKA WZD UL. PRZECZNIEJ

43 ul. Dworcowa przed przebudow ul. Dworcowa po przebudowie

44 BUDOWA LINII O WIETLENIA ULICZNEGO UL.PIASKOWEJ

45

46 REMONT MOSTU UL. DOLNA

47 BUDOWA K ADKI DLA PIESZYCH UL. AGRESTOWA

48 REMONT MOSTU UL. PRZEMYS OWA

49 REMONT PRZEPUSTU UL. DWORCOWA

50 REMONT PRZEPUSTU UL. DZIA Y

51

52 DOTACJA DLA STAROSTWA NA PRZEBUDOW UL. JANA III SOBIESKIEGO W KOZACH OD UL. WITOSA DO UL. NADBRZE NEJ

53 DOTACJA DLA STAROSTWA NA ZAKUP NOWYCH AUTOBUSÓW PKS BIELSKO - BIA A

54 DOTACJA NA ZAKUP WOZU BOJOWEGO Z DRABIN DLA PSP BIELSKO-BIA A

55 DOTACJA NA MODERNIZACJ GARA U OSP KOZY

56

57 ZAKUP SAMOCHODU I SPRZ TU DO ROBÓT DROGOWYCH DLA PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH URZ DU GMINY KOZY

58 NOWE INWESTYCJE I ZADANIA PROJEKTOWE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMIN KOZY w roku 2014

59 STAN ISTNIEJ CY PRZEBUDOWA UL. NADBRZE NEJ W KOZACH OD UL. JANA III SOBIESKIEGO DO UL. DWORCOWEJ

60 STAN ISTNIEJ CY PRZEBUDOWA MOSTU PRZY UL.NADBRZE NEJ/UL.SPÓ DZIELCZEJ W KOZACH

61 STAN ISTNIEJ CY REMONT MOSTU UL. MIODOWA W KOZACH

62 STAN ISTNIEJ CY DOTACJA DLA STAROSTWA NA PRZEBUDOW UL. JANA III SOBIESKIEGO W KOZACH MI DZY RONDAMI

63 BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY UL. AGRESTOWEJ I UL.ZAGRODOWEJ ORAZ REORGANIZACJA I DOPOSA ENIE ISTNIEJ CYCH PLACÓW PRZY UL. PODGÓRSKIEJ I UL.WRZOSOWEJ

64 BUDOWA ODWODNIENIA W REJONIE UL. S ONECZNEJ W KOZACH

65 STAN ISTNIEJ CY OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. BESKIDZKIEJ W KOZACH

66 BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO PRZY OBIEKTACH LKS-u W KOZACH

67 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZACH

68 ROZBUDOWA SIECI O WIETLENIA ULICZNEGO W KOZACH

69 KONTYNUACJA ROZPOCZ TYCH INWESTYCJI I OPRACOWA : - WYPOSA ENIE PA ACU - ZAGOSPODAROWANIE PARKU - OPRACOWANIE MPZP - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP IX

70 szacowana warto wszystkich inwestycji: ok z w tym: rodki finansowe pozyskane ze róde zewn trznych ok z rodki w asne bud etu gminy ok z rodki z po yczek; kredytów; obligacji ok z 32% 33% 35%

71 REMONTY REALIZOWANE PRZEZ GDDKiA NA DRODZE KRAJOWEJ DK52 NA WNIOSEK GMINY KOZY.

72 - wykonanie remontu chodników przy Domu Kultury i wzd parku wraz ze zjazdem.

73 - wykonanie remontu chodników w obr bie przystanku autobusowego wraz z wjazdami przed Spó dzielni Ogród oraz kapliczk w Kozach Centrum.

74 -wykonanie remontu chodników w Kozach Gajach.

75 - remont chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni oraz wjazdów i rowów przydro nych w Ma ych Kozach.

76 PLANY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GDDKiA NA DRODZE KRAJOWEJ DK52 NA WNIOSEK GMINY KOZY.

77 - opracowanie projektu bezpiecze stwa ruchu drogowego BDR pomi dzy ko cio em a stacj paliw w Kozach Gajach. - opracowanie projektu bezpiecze stwa ruchu drogowego BDR pomi dzy rondem a by stacj paliw w Kozach Centrum.

78 Wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi krajowej tzw. : Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w cz ci pó nocnej wraz z w em w obr bie ul. Przeczniej - zgodnie z rekomendowanym przez Gmin Kozy wariantem nr I.

79 REALIZACJA ZADA W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN I DZIA O WIATOWYCH

80 UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO REALIZUJ CEJ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZAST PCZEJ Obejmuje sw opiek oko o 42 dzieci wraz z rodzinami

81 UTWORZENIE SPÓ DZIELNI SOCJALNEJ KINO MARZENIE, KTÓREJ G ÓWNYM CELEM JEST AKTYWIZACJA SPO ECZNA I ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPO ECZNIE

82 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

83

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r.

Lista zinwentaryzowanych potrzeb inwestycyjnych dla ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ - stan na 12.03.2012r. Potrzeby inwestycyjne realizujące Cel Strategiczny II.1: Rozbudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych zwiększających dostępność transportową Strategii Rozwoju Gminy Kęty na lata 2012-2020 II.001 Remont

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz

Z poważaniem. Burmistrz Jasienia Helena Sagasz W związku z zakończeniem pracy na stanowisku burmistrza Jasienia przedkładam Państwu informację na temat podejmowanych działań i zrealizowanych inwestycji, które mam nadzieję wpłynęły na poprawę sytuacji

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo