Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN"

Transkrypt

1 2

2 Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2

3 Podstawowym dokumentem (wytycznymi) jakimi należy się posługiwać przygotowując PGN (czy to ze środków własnych czy w ramach dotacji NFOŚ 9.3) jest: 3

4 PGN kolejne kroki Inwentaryzacja bazowa (BEI) Określenie priorytetów Plan działań Procedura SOOŚ Przyjęcie dokumentu przez Radę Wdrożenie Ewaluacja (MEI) 4

5 Struktura dokumentu 1 Streszczenie 2 Ogólna strategia A Cele strategiczne i szczegółowe B Stan obecny i wizja na przyszłość C Aspekty organizacyjne i finansowe: Koordynacja i utworzone/przydzielone struktury organizacyjne Przydzielone zasoby ludzkie Zaangażowanie zainteresowanych stron i mieszkańców Szacowany budżet Przewidywane źródła finansowania inwestycji ujętych w Planie działań Planowane środki w zakresie monitoringu i oceny 5

6 3 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji i związane z nią informacje, obejmujące interpretację danych 4 Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem (2020) Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania do 2020 r. Krótko/średnioterminowe działania Dla każdego ze środków/działań należy podać (wszędzie gdzie to możliwe): Opis Odpowiedzialny wydział, osobę lub firmę Harmonogram (początek koniec, kamienie milowe) Oszacowanie kosztów Szacowaną oszczędność energii/wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych Szacowaną redukcję emisji CO 2 6

7 Struktura PGN (9.3 NFOS) 1. Streszczenie 2. Ogólna strategia Cele strategiczne i szczegółowe Stan obecny Identyfikacja obszarów problemowych Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę) 3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki) 5. Wskaźniki monitorowania poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji), poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego. udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), 7

8 Wymogi NFOS przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy (wpisanie inwestycji do WPF), wskazanie mierników osiągnięcia celów, określenie źródeł finansowania, plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury), spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza), zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań inwestycyjnych, w następujących obszarach, m.in: zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS fakultatywnie), dystrybucja ciepła, zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu, gospodarka odpadami w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH 4 ze składowisk) fakultatywnie, produkcja energii zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS. oraz zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc. 8

9 Definicje Energia elektryczna: Oznacza całkowitą ilość energii elektrycznej wykorzystaną przez użytkowników końcowych zlokalizowanych na terenie gminy, niezależnie od tego gdzie jest ona wytwarzana. W przypadku wyboru metody LCA trzeba również podać dla niej odpowiedni wskaźnik emisji. Pod pojęciem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej należy rozumieć energię elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii, która posiada gwarancję pochodzenia. Paliwa kopalne Obejmują wszystkie paliwa kopalne zużywane jako towar przez użytkowników końcowych, w tym wszystkie paliwa kopalne kupowane przez użytkowników końcowych w celu ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy gotowania. Obejmują także paliwa wykorzystywane w transporcie oraz w przemysłowych procesach spalania. 9

10 Definicje Energia odnawialna: Obejmuje wszystkie oleje roślinne, biopaliwa, inną biomasę (np. drewno), energię słońca oraz energię geotermalną zużywane jako towar przez użytkowników końcowych. Paliwa kopalne Obejmują wszystkie paliwa kopalne zużywane jako towar przez użytkowników końcowych, w tym wszystkie paliwa kopalne kupowane przez użytkowników końcowych w celu: ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody gotowania. Obejmują także paliwa wykorzystywane w transporcie oraz w przemysłowych procesach spalania. W przypadku spalania torfu jego zużycie należy wykazać jako inne paliwa kopalne 10

11 Definicje Ciepło/chłód Oznacza ciepło/chłód dostarczane jako towar użytkownikom końcowym zlokalizowanym na terenie gminy (np. z miejskiego systemu ciepłowniczego/chłodniczego, elektrociepłowni czy spalarni odpadów prowadzącej odzysk ciepła). 11

12 Bazowa emisja gazów cieplarnianych (BEI) Dlaczego 1990? Rok ten stanowi punkt wyjścia dla celów redukcyjnych przyjętych w pakiecie klimatycznoenergetycznym UE oraz w Protokole z Kioto. Dzięki temu możliwe będzie porównanie rezultatów w zakresie redukcji emisji osiągniętych na szczeblu unijnym oraz lokalnym. Jeżeli jednak nie dysponujemy danymi umożliwiającymi sporządzenie inwentaryzacji emisji dla roku 1990, można przyjąć inny, najlepiej najbliższy mu rok, dla którego można zgromadzić pełne i wiarygodne dane. Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w roku bazowym. BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. Sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) ma kluczowe znaczenie. Będzie ona bowiem stanowić instrument umożliwiający pomiar efektów zrealizowanych działań związanych z ochroną klimatu. BEI pokaże, w jakim punkcie gmina znajdowała się na początku, a kolejne inwentaryzacje kontrolne pokażą postępy w realizacji przyjętego celu redukcyjnego. Inwentaryzacje emisji są bardzo ważne także z punktu widzenia podtrzymania motywacji wszystkich stron pragnących wesprzeć władze lokalne w realizacji PGN/SEAP, gdyż pozwalają im zobaczyć rezultaty ich wysiłków. 12

13 Co obejmuje BEI? 1. Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne 2. Oświetlenie publiczne 3. Inne budynki i urządzenia budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) budynki mieszkalne przemysł (opcjonalnie, z wyłączeniem zakładów objętych ETS-EU) 4. Transport drogowy Proces gromadzenia danych do BEI może stanowić okazję do zajęcia się kluczowymi kwestiami związanymi z energią: racjonalizacja liczby punktów poboru energii zmiana umów z dostawcami energii zainicjowanie zarządzania energią na terenie Gminy zidentyfikowanie budynków, które zużywają najwięcej energii i zaplanowanie dla nich działań pozwalających zidentyfikować obszary problemowe i podjąć działania naprawcze 13

14 Przykładowy wynik inwentaryzacji bazowej: LP Sektor Emisja MgCO Budynki użyteczności publicznej - gminne Sektor usług Sektor mieszkaniowy Oświetlenie miejskie Sektor przemysłowy Transport Inne/pozostałe Suma

15 Podczas BEI wylicza się wielkość emisji, która miała miejsce w roku bazowym. Oprócz tego w późniejszych latach sporządzane będą tzw. inwentaryzacje kontrolne, mające na celu monitorowanie osiąganych rezultatów i porównywanie ich z założonym celem. Kontrolną inwentaryzację emisji (MEI) sporządza się przy wykorzystaniu tych samych metod i tych samych reguł co BEI. Dlatego tak istotne jest sporządzenie dobrej bazy danych do inwentaryzacji bazowej wraz z zestawieniem przyjętych założeń. 15

16 Warto zwrócić uwagę na: Czas niezbędny do zgromadzenia i weryfikacji danych dotyczących okresu (roku) bazowego Niedobory danych (GUS, dystrybutorzy) z lat 90 XX w. Nakładanie się pewnych obszarów informacji i brak w innych Niezbędne zasoby (czas i finanse) w celu weryfikacji emisji w sektorze mieszkaniowym koszty wizji lokalnych Zmiany demograficzne i terytorialne z ostatnich 25 lat, które mogą wypaczać efekty (np. oddzielenie się nowych gmin czy przyłączenie) Wybór metodologii kalkulacji bazowej emisji Wyłączenie instalacji objętych systemem ETS 16

17 Pozyskiwanie informacji źródłowych (1) Informacje wewnętrzne gminy: Informacje nt. budynków użyteczności publicznej, obiektów sportoworekreacyjnych, edukacyjnych itp. Ogólne informacje nt. budynków prywatnych (baza podatkowa), Informacje nt. budynków sektora przemysłu i usług (baza podatkowa), Informacje dot. dużych gospodarstw rolnych. Struktura wiekowa, stan techniczny, źródła ciepła, zużycie paliw/energii, Wykorzystanie OZE na terenie gminy, Dane dotyczące źródeł światła oświetlenie ulic itp., systemy zarządzania automatyki /sterowania itp., Plany rozwojowo-inwestycyjne gminy na nadchodzące lata, Dokumenty strategiczne (strategia rozwoju, strategie sektorowe, studium uwarunkowań/plan zagospodarowania przestrzennego, PONE), Informacje dot. bieżących uwarunkowań lokalizacyjno-przestrzennych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych gminy. 17

18 Pozyskiwanie informacji źródłowych (2) Informacje przedsiębiorstw energetycznych: System ciepłowniczy jeżeli istnieje centralny system zaopatrzenia w ciepło jaka moc, jakie paliwa, zużycie paliwa, ilość korzystających mieszkańców, plany rozwojowe, System elektroenergetyczny - struktura sieci przesyłowych, zestawienie stacji transformatorowych, możliwości podłączenia nowych odbiorców, możliwości podłączenia OZE, plany inwestycyjne, System gazowniczy aktualna infrastruktura sieci gazowej i jej stan techniczny, ilość użytkowników, możliwości rozbudowy, plany rozwoju. Informacje kluczowych lokalnych zakładów przemysłowych (o ile objęte PGN) i handlowych: Bieżące zużycie energii/paliw, kluczowe plany rozwojowe mające wpływ na prognozowane zużycie paliw/energii. 18

19 Pozyskiwanie informacji źródłowych (3) Informacje instytucji zewnętrznych: Dane dot. środowiska naturalnego na terenie gminy i jego zanieczyszczenia (WIOS), Warunki wietrzne/nasłonecznienie, warunki hydrologiczne, (odpowiednie instytucje wojewódzkie lub krajowe), Plany rozwojowe i możliwości współpracy (PZwCEEiPG), Informacje od mieszkańców (ankietyzacja): Dane dotyczące zużycia energii i paliw, Rodzaj i stan techniczny instalacji, Podjęte/planowane działania termomodernizacyjne itp. 19

20 20

21 21

22 22

23 Zasięg geograficzny i sektorowy Planu Zasięg geograficzny obejmuje obszar leżący w granicach danej jednostki administracyjnej. Co do zasady, bazową inwentaryzację emisji CO 2 sporządza się w oparciu o końcowe zużycie energii na terenie miasta/gminy, zarówno w sektorze komunalnym, jak i pozakomunalnym. Władze lokalne mogą jednak uwzględnić w swojej inwentaryzacji także te emisje, które nie są bezpośrednio związane ze zużyciem energii. 23

24 Sektory objęte inwentaryzacją W zakres BEI wchodzą następujące rodzaje emisji: a) Emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach oraz sektorze transportu. b) Emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie miasta/gminy. c) Pozostałe emisje bezpośrednie występujące na terenie miasta/gminy np.: CH 4 i/lub N 2 O powstające w trakcie oczyszczalnia ścieków oraz CH 4 emitowany ze składowisk odpadów. (Emisje te ujmujemy w BEI tylko gdy planujemy działania związane z ich ograniczeniem!). 24

25 * str. 108 wytycznych SEAP, tabela nr 3 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Wskaźniki monitorowania BEI/MEI Wyliczone podczas bazowej inwentaryzacji (1990) wartości muszą być monitorowane w okresach narzuconych przez system wdrażania Planu. Częstotliwość monitorowania postępów nie może być zbyt duża (<2 lat), gdyż zmiany będą przypuszczalnie na granicy błędu pomiaru. Z kolei przyjmowanie okresów zbyt dużych (> 4 lat) powoduje, iż zarządzanie planem i reakcja na odchylenia od zamierzonych wartości są znacznie utrudnione i powolne. System monitoringu należy ustalić na etapie opracowywania Planu tworzenie go ad hoc oznacza ryzyko błędów, niedotrzymania terminów i chaos informacyjny. Ustalenie zakresu danych do MEI wcześniej pozwala na wykonanie inwentaryzacji monitorującej sprawnie i szybko. Należy przyjmować dane lokalne, a nie szczebla krajowego i takie, które będą dostępne także podczas kolejnych inwentaryzacji. Zakres MEI powinien być identyczny jak dla BEI inaczej dane nie będą porównywalne. 30

31 Podejście IPCC Obliczenia wskaźników można dokonać dwoma sposobami większość dokumentów stosuje metodologię IPCC (Międzynarodowego Komitetu ds. Klimatu), która obejmują całość emisji CO 2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO 2, a emisje CH 4 i N 2 O można pominąć. Co więcej, emisje CO 2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe. Standardowe wskaźniki emisji podane w Poradniku SEAP bazują na Wytycznych IPCC z 2006 roku jednakże samorząd może przyjąć inne (bardziej aktualne) wartości jeśli uzna to za stosowne. Wytyczne IPCC: 31

32 Podejście LCA Druga, rzadziej stosowana, to metoda LCA ( Life Cycle Assessment Ocena Cyklu Życia), która uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza granicami obszaru, na którym wykorzystywane są paliwa. W podejściu tym emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem biomasy/biopaliw oraz certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są uznawane za wyższe od zera. W tym przypadku ważną rolę mogą odgrywać także emisje innych niż CO 2 gazów cieplarnianych. 32

33 Emisje ze spalania paliw W przypadku budownictwa jednorodzinnego szacowanie zapotrzebowania na ciepło bądź pozyskiwanie danych o faktycznym zużyciu paliwa jest kosztowo nieuzasadnione. Do szacowania zużycia paliw należy zastosować dane o: źródle ciepła, powierzchni ogrzewanej, stanie termoizolacji budynku (wizja lokalna+dane np. z PONE, PINB ) Rodzaj budynku Budowane przed rokiem 1990, nieocieplone Budowane przed rokiem 1990, nieocieplone, po wymianie okien Budowane przed rokiem 1990 po termomodernizacji Nowe, energooszczędne Zapotrzebowanie na moc cieplną W/m 2 33

34 Obliczanie emisji ekwiwalentnej Ciekawostka: najpopularniejszy czynnik klimatyzacji, gaz do aerozoli R134a cechuje się GWP=1320. Nowy czynnik R1234yf, który ma niedługo zastąpić R134a, cechuje się GWP=4. Jednakże środek ten jest produkowany tylko przez 2 firmy na świecie, a koszt napełnienia klimatyzacji samochodowej wynosić ma ok zł. Czy efekt dla środowiska uzasadnia takie koszty? Metoda LCA jest dokładniejsza i bardziej wiarygodna, jednak zebranie danych do jej zastosowania może być trudne, a w polskich warunkach także czaso- i kapitałochłonne. Metoda IPCC jest jasna i przejrzysta, a także można ją stosować w każdej gminie bazując na tabelach Poradnika SEAP. Stosując metodę LCA należy wziąć pod uwagę także pozostałe emisje gazów cieplarnianych i zastosować ekwiwalent CO 2 wykorzystując wartości GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego). Przykładowo, w przedziale czasowym wynoszącym 100 lat jeden kilogram CH 4 ma taki sam udział w tworzeniu efektu cieplarnianego jak 21 kilogramów CO 2, w związku z czym wskaźnik GWP dla CH 4 wynosi

35 OZE a wskaźniki emisji Standardowe wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC bazują na zawartości węgla w paliwach. Dla uproszczenia, wskaźniki emisji, że cały węgiel zawarty w paliwie przechodzi w CO 2. W rzeczywistości jednak niewielka ilość węgla (zwykle <1%) zawartego w paliwach tworzy inne niż CO 2 związki chemiczne, takie jak tlenek węgla (CO), którego większość utlenia się potem do CO 2 w atmosferze. Wskaźniki emisji LCA obejmują rzeczywiste emisje powstające na wszystkich etapach cyklu życia paliw/nośników energii, w tym emisje pochodzące z procesów spalania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku biopaliw: o ile sam węgiel zawarty w biopaliwach można traktować jako neutralny dla klimatu, o tyle już ich uprawa (wykorzystanie nawozów, sprzętu, produkcja pestycydów), zbiór i przeróbka do ostatecznej postaci mogą wiązać się ze znaczącym zużyciem energii i emisją CO 2, jak również z emisją N 2 O z pól uprawnych. Różne rodzaje biopaliw różnią się znacznie między sobą pod względem emisji gazów cieplarnianych powstających w ich cyklu życia, dlatego też podejście LCA pomaga wybrać najbardziej przyjazne dla klimatu biopaliwa i inne nośniki energii wytwarzane z biomasy. 35

36 UWAGA! Temat do dyskusji jak import biomasy z Azji wpływa na bilans CO 2 krajów UE? Jak wyglądałoby współspalanie biomasy w świetle pakietu klimatycznego gdyby stosować metodę LCA, a nie IPCC? W przypadku gdy gmina stosuje standardowe wskaźniki emisji i wykorzystuje biopaliwo, które nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, zaleca się zastosowanie dla tego biopaliwa wskaźnika emisji, który jest równy wskaźnikowi dla odpowiadającemu mu paliwa kopalnego. Na przykład jeżeli gmina wykorzystuje biodiesel, który nie jest wytwarzany w sposób zrównoważony, należy zastosować wskaźnik emisji dla zwykłego diesla. Choć reguła ta nie znajduje zastosowania w konwencjonalnych standardach szacowania emisji, jest wykorzystywana w celu zapobieżenia stosowaniu nieprzyjaznych środowisku biopaliw. 36

37 Tablica wskaźników emisji w obu wariantach (IPCC/LCA) 37

38 Emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej W celu wyliczenia emisji CO 2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji. Ten sam wskaźnik emisji będzie stosowany dla całości energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie miasta lub gminy, w tym wykorzystywanej w transporcie szynowym. Lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej powinien uwzględniać trzy wymienione poniżej komponenty: 1. Krajowy/europejski wskaźnik emisji 2. Lokalna produkcja energii elektrycznej 3. Zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez samorząd lokalny 38

39 Krajowy/europejski wskaźnik emisji Głównym składnikiem emisji CO 2 z energii elektrycznej są emisje związane z produkcją jednostki energii i dostarczeniem jej do odbiorcy. CO 2 wyemitowany w związku ze zużyciem energii elektrycznej na terenie gminy w rzeczywistości pochodzi z tych różnych zakładów i instalacji, stosujących różne paliwa i technologie. Wyliczenie jego ilości przypadającej na każdą JST byłoby trudne gdyż fizyczne przepływy energii elektrycznej przekraczają granice administracyjne i zmieniają się w zależności od szeregu czynników. Co więcej, samorządy nie sprawują kontroli nad emisjami wytwórców energii. W związku z powyższym należy przyjąć pewne stałe wskaźniki emisji, które będą stosowane zarówno podczas BEI jak i MEI. Pozwoli to na zachowanie porównywalności danych i wykazanie zmian po stronie działań zależnych od JST. Samorząd lokalny może zdecydować się na wykorzystanie albo krajowego, albo europejskiego wskaźnika emisji, przy przyjmowaniu innego wskaźnika należy pamiętać, iż LCA zawsze będzie wyższe niż wskaźnik standardowy. 39

40 Dane z lat i różnych źródeł. PL = 259% średniej UE27 Dane dla LCA pochodzą z innego okresu, co powoduje, iż wskaźnik ten jest niższy niż standardowy w przypadku PL i CZ. 40

41 Lokalna produkcja energii elektrycznej Idea PGN bazuje na działaniach po stronie popytu ograniczaniu zużycia energii, a nie szukaniu jej mniej emisyjnej produkcji. Do tego najczęściej produkcja energii elektrycznej na poziomie lokalnym (i zużywana lokalnie) jest marginalna, a większe instalacje (np. farmy wiatrowe) oddają energię do sieci krajowej. Jeżeli jednak władze lokalne zdecydują się uwzględnić lokalną produkcję energii elektrycznej w BEI, muszą objąć inwentaryzacją wszystkie zakłady i instalacje, które spełniają poniższe kryteria: zakład/instalacja nie jest objęta EU ETS zakład/instalacja ma moc nieprzekraczającą 20 MWfuel (moc cieplna w paliwie) w przypadku zakładów spalających paliwa kopalne lub biomasę lub moc nieprzekraczającą 20 MWe (moc nominalna) w przypadku zakładów wykorzystujących pozostałe odnawialne źródła energii (np. energię wiatru, energię słońca). 41

42 Zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez samorząd lokalny Zamiast kupować zmieszaną energię elektryczną z sieci, samorządy mogą zdecydować się na zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej. Niestety energia ta jest droższa od produktu standardowego, i w warunkach polskich trudno jest uzasadnić taki zakup z punktu widzenia racjonalności wydatkowania finansów publicznych oraz PZP. Samorząd musiałby wykazać, iż wyższy koszt przekłada się na co najmniej równe korzyści dla społeczeństwa (np. ograniczanie emisji), co w przypadku energii produkowanej poza gminą-odbiorcą nie ma znaczenia. Jeżeli jednak występuje sytuacja zakupu zielonej, certyfikowanej energii dla JST należy emisję CO 2 związaną z zakupem energii obliczyć zgodnie ze wzorem na str. 121 Poradnika SEAP. 42

43 Obliczenie emisji dla ciepła/chłodu sieciowego Jeżeli ciepło lub chłód są sprzedawane/dostarczane jako towar użytkownikom końcowym zlokalizowanym na terenie gminy, konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji. W pierwszej należy zidentyfikować wszystkie zakłady i instalacje, które dostarczają ciepło/chłód jako towar użytkownikom końcowym na jego terenie (np. ciepłownie, elektrociepłownie). Spalarnie odpadów, w których wytwarzane jest ciepło sprzedawane jako towar użytkownikom końcowym, należy traktować tak jak inne zakłady produkujące ciepło. Spalanie odpadów w spalarniach, które nie prowadzą odzysku energii, należy odpowiednio uwzględnić. Jeżeli część wytwarzanego na terenie gminy ciepła/chłodu jest eksportowana poza obszar gminy, podczas wyliczania wskaźnika emisji dla energii cieplnej należy odjąć związaną z nią część emisji CO 2 od ogólnej wielkości emisji towarzyszącej lokalnej produkcji ciepła. Analogicznie, jeżeli ciepło/chłód są importowane z zakładu położonego poza granicami gminy, część emisji CO 2 z tego zakładu, która przypada na ciepło/chłód konsumowane na terenie analizowanej gminy, powinna zostać uwzględniona podczas wyliczania wskaźnika emisji. 43

44 Emisje w przypadku kogeneracji Część ciepła wykorzystywanego na terenie gminy może być wytwarzana w elektrociepłowniach. W takim przypadku konieczne jest dokonanie podziału powstających emisji pomiędzy produkcję ciepła, a produkcję energii elektrycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wytwarzane ciepło jest wykorzystywane lokalnie (bezpośrednio wchodzi w zakres BEI), natomiast energia elektryczna jest sprzedawana do sieci regionalnej (nie wchodzi bezpośrednio w zakres BEI). W celu dokonania podziału zużycia paliwa oraz wielkości emisji pomiędzy należy stosować wzór wskazany w Poradniku SEAP. 44

45 Emisje z sektora transportu W celu oszacowania emisji związanych z transportem drogowym należy zebrać dane na temat ilości paliwa zużytego na terenie gminy. Zwykle ilość ta nie jest równa ilości paliwa sprzedanego. Dlatego też oszacowania zużycia paliwa należy dokonać na podstawie szacunków dotyczących: liczby pojazdokilometrów przejechanych na terenie gminy, struktury pojazdów poruszających się po terenie gminy (samochody, autobusy, ciężkie i lekkie pojazdy użytkowe), średniego zużycia paliwa dla poszczególnych typów pojazdów. Badania naukowe wykazały, że zastosowanie danych nt. sprzedaży paliw jest poprawne dla miast, gdzie liczba podróży poza granice jest niewielka w stosunku do liczby podróży w granicach miasta. Porównano efekty wykorzystania danych nt. sprzedaży z szacunkiem emisji na podstawie liczby przejechanych kilometrów dla Toronto, Nowego Yorku i Bangkoku, i stwierdzono, że różnice mogą nie przekraczać 5%. 45

46 Tabela nr 6 str. 136 poradnika SEAP. 46

47 Cele dokumentu w perspektywie redukcji emisji gazów cieplarnianych zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). W wytycznych nie wskazano, iż JST mają osiągać wartości redukcji podane w pakiecie klimatycznym 3x20. 47

48 Cele dokumentu w perspektywie neutralny wpływ działań JST na emisję gazów cieplarnianych maksymalna termomodernizacja sektora mieszkaniowego maksymalne wykorzystanie technicznego (w innym wariancie ekonomicznego) potencjału energii odnawialnej na terenie gminy zapewnienia jak największego udziału dostaw niskoemisyjnego ciepła sieciowego do jak największej liczby odbiorców (przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych) zapewnienie dobrej jakości powietrza zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej (dla gmin oddalonych lub o niekorzystnym położeniu klimatycznym (np. Jura Krakowsko-Częstochowska i zjawisko szadzi) 48

49 Realizacja zapisów PGN dokonuje się poprzez standardowe procedury jednostki związane z: planowaniem budżetowym (WPF), strategicznym (strategia rozwoju gminy, strategia transportowa) operacyjnym (LPR, kolejne inwestycje, budżety jednostek miejskich i wydziałów, polityka zamówień publicznych) 49

50 Działania strategiczne Opracowany PGN musi zakładać strategiczne podejście do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, które tworzą negatywną sytuację obecną. Działania te mogą mieć miejsce na wielu polach: Stworzenie narzędzi do priorytetyzacji działań energetycznych (procedura oceny) Wdrożenie narzędzi do ograniczania strat ciepła w budynkach mieszkalnych oraz poprawy sprawności układów grzewczych Maksymalizacja wykorzystania ciepła sieciowego i nośników niskoemisyjnych (zapisy w MPZP, Wykorzystanie ciepła odpadowego gdzie to możliwe /opłacalne Poprawa wykorzystania transportu miejskiego (trasy/kursy/wyposażenie/ceny) Poprawa płynności ruchu Zwiększenie udziału pojazdów niskoemisyjnych (w tym elektrycznych zasilanych energią z kogeneracji ) 50

51 Cele i działania Dokument powinien wskazywać jasno określone i mierzalne cele np. ograniczenie zużycia energii końcowej w obiektach JST o 15% do 2020r. ograniczenie emisji CO2 na terenie gminy o 7% do 2020r. Oraz konkretne działania ze wskazanym szacowanym efektem ograniczenia emisji CO 2 : podłączenie do m.s.c 150 budynków do 2018r. Ok. 200 Mg CO 2 /rok Wyznaczenie 3ha terenów do zabudowy mieszkaniowej minimum energooszczędnej i uzbrojenie sieć ciepłowniczą do 2017r. Montaż zdalnych mierników zużycia energii we wszystkich punktach poboru należących do gminy do końca 2015r. Regulacja AKP w ww. budynkach na bazie zebranych danych Realizacja PONE dla min. 100 budynków i 50 instalacji OZE w latach (400 Mg CO 2 ). Określ czas trwania, budżet i źródła finansowania każdego działania, a także wyraźny podział obowiązków związanych z jego realizacją 51

52 Nie zapomnij o: Komunikacji z wszystkimi zainteresowanymi grupami Młodzieży, dla której tworzysz plan Przepływie informacji o realizacji PGN Działaniach edukacyjnych i informacyjnych dla wszystkich mieszkańców Politycznych wadach i zaletach dokumentu Dostępności funduszy UE dla JST dysponujących PGN 52

53 Interesariusze Właściciele nieruchomości Samorząd Producenci energii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego Producenci i dostawcy paliw kopalnych Inwestorzy, osoby planujące budowę domu Potencjalni wyborcy Opozycja polityczna Branża OZE Przedsiębiorcy lokalni Ogół mieszkańców gminy WFOŚ/NFOŚ Organizacje ekologiczne 53

54 Procedury W ramach każdego PGN należy opracować lub wskazać istniejące procedury dla co najmniej: Przyjmowania i aktualizacji dokumentu Monitorowania postępów realizacji wskazanych zadań Ewaluacji wyników kolejnych MEI Podejmowania decyzji o strategicznych zmianach w dokumencie Realizowania działań naprawczych Obiegu informacji Patrz Podręcznik SEAP: Rozdział 3. Adaptacja struktur administracyjnych 54 54

55 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Grupa Doradcza Altima sp. z o.o. Ligocka Katowice Kontakt w sprawie terminów i miejsc szkoleń: Tel

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Oto wersja robocza dla sygnatariuszy Porozumienia, ułatwiająca gromadzenie danych. Jednakże wersja online szablonu SEAP dostępna

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZIELONA GÓRA, 18 LUTEGO 2016 1 CZYM JEST PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? To dokument

Bardziej szczegółowo

Idea Planu działań na rzecz

Idea Planu działań na rzecz Idea Planu działań na rzecz zrównowaŝonej energii Patrycja Hernik Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji działań oraz struktury dokumentu MASTER PLANU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ NA TERENIE ŻYWIECCZYZNY

Opis koncepcji działań oraz struktury dokumentu MASTER PLANU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ NA TERENIE ŻYWIECCZYZNY Opis koncepcji działań oraz struktury dokumentu MASTER PLANU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONĄ ENERGIĄ NA TERENIE ŻYWIECCZYZNY 1. SPIS TREŚCI 1) Definicje i skróty 2) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

Sporządzenie bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2

Sporządzenie bazowej inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów IX osi priorytetowej POIiŚ, działania 9.3 z zakresu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Sporządzenie bazowej inwentaryzacji zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz Wersja archiwalna Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz Data publikacji 2015-01-07 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Art.4 pkt 8 PZP INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Wyzwania Warszawy związane z polityką klimatyczną Dostosowanie gospodarki do zaostrzających

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) TEMAT 2 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Treść prezentacji Rola Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Co to jest SEAP? 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP Przykłady Rola Wspólnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu.. w Gorzycach pomiędzy: Gminą Gorzyce, 39-432 Gorzyce, REGON 830409169, NIP 867-20-77-154, reprezentowaną przez: Leszka Surdego Wójt Gminy Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. Krzysztof Pietrzak Meritum Competence

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. Krzysztof Pietrzak Meritum Competence Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina Krzysztof Pietrzak Meritum Competence Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)? Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są dokumentami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE. DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI mgr inż. Antonina Kaniszewska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan

Bardziej szczegółowo

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej XIX. Monitoring i raportowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 1 XIX. MONITORING I RAPORTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ... 1 XIX.1. OGÓLNE ZASADY MONITOROWANIA... 3 XIX.1.1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Dominik Pióro Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu d.pioro@nfosigw.gov.pl. Plan prezentacji 1. Główne cele

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Kętrzyn, listopad 2015 roku Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej streszczenie dla decydentów

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej streszczenie dla decydentów Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/1190/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010 r. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej streszczenie dla decydentów Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Kąty Wrocławskie Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi 1 Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi Projekt Gminna Mapa Energetyczna II Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH I MONITORING PGN

BAZA DANYCH I MONITORING PGN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska BAZA DANYCH I MONITORING PGN Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ OPRACOWAĆ MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU.

JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ OPRACOWAĆ MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU. JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI ORAZ OPRACOWAĆ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego

Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego Piotr Kukla Szymon Liszka Katowice, czerwiec 2009 1. Ustawowy zakres realizacji Projektu założeń do planu i Planu zaopatrzenia Wiele opracowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA M.ST. WARSZAWY

PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA M.ST. WARSZAWY PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA M.ST. WARSZAWY 20.03.2015. Paweł Gilewski Magdalena Maksymowicz Arkadiusz Węglarz Anna Wierzchołowska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Kielce, 24 kwietnia 2015 r. Polityka UE Celem UE jest zapewnienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)? Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są dokumentami strategicznymi opracowywanymi przez

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo