STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

2 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch. Ilona Bogdańska arch. Agnieszka Ostrzycka współpraca: mgr Danuta Spacjer Zespół Urbanistyczny Południe mgr Beata Ochmańska Zespół Ochrony Środowiska mgr Maria Włodarska Zespół Projektowania Urbanistycznego mgr Justyna Przeworska Zespół Projektowania Urbanistycznego mgr inż. Piotr Bąkiewicz Zespół Komunikacji mgr inż. Tomasz Budziszewski Zespół Komunikacji mgr inż. Jakub Doniec Zespół Komunikacji mgr inż. Marta Leś-Szczechowska Zespół Inżynierii mgr inż. Marek Laskowski Kreślenie komputerowe 3D

3 3 Spis treści 1. Wstęp Główne cele opracowania Struktura własności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska Sytuacja planistyczna Zasięg planów obowiązujących Ustalenia planów obowiązujących Wnioski o zmianę planów Uwarunkowania administracyjne Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje o pozwoleniu na budowę Uwarunkowania przyrodnicze Rzeźba terenu Wody Roślinność Dostępność do zieleni Propozycja nowego kształtowania OSTAB w rejonie studium Źródlana Przekształcenia strukturalno-użytkowe Inwentaryzacja stanu istniejącego Zagadnienia komunikacyjne Stan istniejący Stan projektowany Warianty podłączenia do układu ogólnomiejskiego Obsługa komunikacją zbiorową w stanie docelowym Zagadnienia inżynieryjne Historia działań planistycznych Koncepcja rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych Wizualizacje Skutki finansowe Wnioski ogólne Wytyczne do planu miejscowego w rejonie ulicy tzw. Nowej Leszczynowej Granice przystąpienia Cele planu Skutki finansowe MPZP w rejonie ulicy tzw. Nowej Leszczynowej Wytyczne do planu miejscowego w centralnej części opracowania Wytyczne do planu miejscowego w zachodniej części opracowania... 28

4 4 1. Wstęp Studium programowo-przestrzenne w rejonie ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku zostało opracowane ze względu na wzrost ruchu inwestycyjnego przy jednoczesnym braku obowiązujących planów miejscowych w tym rejonie. Analizowany obszar, o powierzchni ok. 200ha, znajduje się w zachodniej części dzielnicy Gdańsk- Południe. Swoimi granicami obejmuje Jezioro Jasień, Rodzinne Ogrody Działkowe im. Józefa Wybickiego i Rodzinne Ogrody Działkowe Jasień oraz tereny niezainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu w pasie między Trasą W-Z, Jabłoniową (granica wschodnia i południowa) oraz planowaną ulicą Stężycką. 2. Główne cele opracowania Przed przystąpieniem do prac analitycznych do Studium programowo-przestrzennego sformułowano główne jego cele: a) zaproponowanie struktury funkcjnalno-przestrzennej całego obszaru, b) weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru opracowania w porównaniu do rozwiązań zaproponowanych podczas prac projektowych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [2316] procedowanego od 23 sierpnia 2003 roku (plan odstąpiony dnia 26 stycznia 2006r.), c) analiza możliwości zamiany gruntów dla właścicieli działek proponowanych pod układ drogowy, d) wyznaczenie miejsc koncentracji usług, e) korekta Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), f) delimitacja obszarów wskazanych do objęcia planami miejscowymi, w szczególności w rejonie planowanej ulicy tzw. Nowej Leszczynowej. 3. Struktura własności

5 5 Struktura własności w obszarze opracowania jest dość zróżnicowana. Zbliżony udział mają właściciele prywatni (34,45%) i ogródki działkowe, które mają użytkowanie wieczyste gruntów gminnych (35,98%). Same tereny gminne i tereny Skarbu Państwa to odpowiednio 11,82% i 16,16% całego obszaru opracowania. Grunty będące w rękach prywatnych to w większości porolne działki, częściowo podzielone na działki budowlane i sprzedane. 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar opracowania przeznaczony jest na 3 dominujące funkcje: a) mieszkaniowo-usługowa we wschodniej części, b) mieszkaniowa w części centralnej oraz c) usługowa (usługi rekreacji i sportu) w części zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Jasień. W granicach opracowania znajduje się również zieleń miejska, która biegnie wzdłuż Jeziora Jasień i Potoku Jasień wzdłuż północnej granicy obszaru opracowania. Dodatkowo we wschodniej części analizowanego terenu przewidziano zbiornik retencyjny, obecnie już zrealizowany. Na wschód od obszaru opracowania w SUiKZP przewidziane jest centrum dzielnicowe dla dzielnicy Gdańsk-Południe. Ponadto w SUiKZP obecnie istniejące ogrody działkowe przewidziane są do przekształceń i rehabilitacji.

6 6 5. Sytuacja planistyczna 5.1 Zasięg planów obowiązujących Granice opracowania obejmują dziurę planistyczną na mapie Gdańska Południe. Jedynie niewielki fragment we wschodniej części leży w granicach 3 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: a) Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jabłoniowej w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr III/28/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. [nr planu 2317], b) Zabornia rejon ulic Limbowej, tzw. Nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr VI/67/07 z dnia 18 stycznia 2007r. [nr planu 2330], c) Nad Jeziorem Jasień w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr XLVI/1007/13 z dnia 28 listopada 2013r. [nr planu 2339]. Jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie, na północ od analizowanego obszaru, procedowany jest plan Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku, do którego przystąpiono uchwałą nr XXVII/530/12 z dnia 31 maja 2012 roku i zmieniono jego granice uchwałą nr XXXV/755/13 z dnia 28 lutego 2013 roku [nr planu 2338]. 5.2 Ustalenia planów obowiązujących Plany te przeznaczają fragment obszaru opracowania pod funkcję mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-usługową oraz funkcje usługowe wspierające sąsiadujące centrum dzielnicowe. Dodatkowo wokół zbiornika retencyjnego Jabłoniowa wprowadzone zostały tereny zieleni urządzonej, które mają wesprzeć działanie centrum oraz urozmaicić jego ofertę programową. Parametry urbanistyczne ustalone w ww. planach są dość zróżnicowane. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy w terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych waha się pomiędzy 20% a 50%, wysokość zabudowy mieści się w przedziale 11-16m przy intensywności 0,5-1,0 a powierzchnia biologicznie czynna ustalona jest na poziomie od 30% do 70%.

7 7 5.3 Wnioski o zmianę planów W granicach obszaru opracowania szereg wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało uznane za zasadne. Są to głównie wnioski inwestorów prywatnych o sporządzenie planów miejscowych z wyznaczeniem dróg publicznych. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu został złożony wniosek o zmianę obowiązującego planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji ośrodka usługowego (rangi osiedlowej). 5.4 Uwarunkowania administracyjne Decyzje o warunkach zabudowy Ze względu na brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie opracowania wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Bazują one na regule dobrego sąsiedztwa i wydawane są na wniosek właścicieli działek. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost liczby wydanych takich decyzji. Stanowi to zagrożenie dla planowanych inwestycji celu publicznego (drogi publiczne), szczególnie w rejonie planowanej ulicy tzw. Nowej Leszczynowej, której przebieg sąsiaduje z realizującą się zabudową mieszkaniową wielorodzinną Decyzje o pozwoleniu na budowę Wraz z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, w następnej kolejności były wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę. Znaczna część tych decyzji została już skonsumowana, co widać we wzroście zainwestowania w obszarze opracowania.

8 8 6. Uwarunkowania przyrodnicze 6.1 Rzeźba terenu Obszar opracowania charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyżej położna jest południowo-zachodnia i środkowa część obszaru, a jej rzędne dochodzą 144,9 m n.p.m. (wzniesienia bezpośrednio sąsiadujące od południowego zachodu z Obwodnicą Trójmiejską) oraz do 142,4 metrów n.p.m. w środkowej części obszaru (wzgórze na południe od ulicy Źródlanej). W ukształtowaniu powierzchni analizowanego obszaru wyróżniają się obniżenia terenu związane z występowaniem wód powierzchniowych (jezioro Jasień, zbiorniki wodne na terenie ogrodów działkowych, staw na południe od ulicy Źródlanej, mały zbiornik wodny w obszarze źródliskowym rowu S-2), które położone są na wysokości m n.p.m. Najniżej położona jest wschodnia część analizowanego obszaru, związana z obszarem źródliskowym rowu S-1. Rzędne terenu osiągają tu najniższe wartości w granicach opracowania 88,0 m n.p.m. Deniwelacje na analizowanym terenie dochodzą do 56 metrów. Duże urozmaicenie rzeźby sprzyja występowaniu znacznych spadków terenu. Na analizowanym terenie dominują spadki od 5 do 10%, występują również tereny o spadkach zbliżonych do 20% (zbocza wzgórza położonego na wschód od jeziora Jasień, liczne miejsca na terenie ogrodów działkowych, tereny na południe od stawu położonego na południe od ulicy Źródlanej, zbocze wzgórza na wschód od źródliska rowu S-2 oraz skarpy pochodzenia antropogenicznego związane z przebiegiem Obwodnicy Trójmiejskiej i zabudowy wielorodzinnej we wschodniej części obszaru opracowania). Zgodnie z opracowaniem wykonanym w 2005 roku przez firmę GEOTEST, mającym na celu określenie i wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagrożeń masowymi ruchami ziemi na terenie objętym opracowaniem wyznaczono teren potencjalnie zagrożony ruchami masowymi ziemi w jego wschodniej części, na północny zachód od zbiornika Jabłoniowa. W opracowaniu Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa pod tytułem Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju, na terenie objętym opracowaniem nie zarejestrowano terenów aktywnych osuwisk. W 2011 roku opracowano Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska, w którym na obszarze opracowania oznaczono teren zagrożony ruchami masowymi w rejonie skarp po obu stronach Obwodnicy Trójmiasta, na południowy zachód od jeziora Jasień. Teren ten został wyznaczony na podstawie nachylenia i wysokości stoku oraz przejawów ruchów masowych i oznaczony został w rejestrze numerem Miejscowe osunięcie ziemi nastąpiło w wyniku podcięcia stoku, związanego z budową drogi.

9 9 6.2 Wody Analizowany obszar położony jest w trzech zlewniach, a środkowa jego część stanowi strefę wododziałową między nimi. Większość obszaru w granicach studium należy do zlewni Strzyży, w tym północno-zachodnia część obszaru opracowania leży w zlewni jeziora i potoku Jasień, uchodzącego do potoku Strzyża. Część środkowa od północnej strony leży w zlewni rowu S -2 który dopływa do Potoku Jasień poprzez Wróbla Staw. Wschodnia część analizowanego obszaru jest odwadniana przez rów S-1 dopływ Potoku Siedlickiego, a część środkowa od południa leży w zlewni Potoku Szadólskiego, który uchodzi do Potoku Oruńskiego. W obrębie obszaru opracowania wyróżniają się, ze względu na ich powierzchnię, dwa obszary bezodpływowe. Pierwszy z nich położony jest na terenie ROD Wybickiego, genetycznie powiązany jest z niecką jeziora Jasień, a w najniższej jego części znajduje się zbiornik wodny. Drugi obszar bezodpływowy to rozległe, podmokłe obniżenie terenu, znajdujące się w południowej części obszaru opracowania, a częściowo poza nim. Jest to teren nieużytku rolnego poprzecinany rowami melioracyjnymi i porośnięty roślinnością hydrofilną. 6.3 Roślinność Obszar objęty analizami w północnej i zachodniej części zajęty jest przez ogrody działkowe (ROD Jasień i ROD Wybickiego - w znacznej części pełniące funkcję mieszkaniową) oraz jezioro Jasień, natomiast środkową i wschodnią część stanowią dawne tereny rolne, obecnie porośnięte roślinnością ruderalną i samosiewami drzew, ze stopniowo wzrastającym udziałem terenów zabudowanych. Drzewostan o charakterze semileśnym, z przewagą sosny w składzie gatunkowym, porasta wzgórze położone na wschód od jeziora Jasień. Z północnej, zachodniej i południowej strony jeziora Jasień

10 10 występują zadrzewienia związane z wysokim poziomem wód gruntowych, w których do powszechnych gatunków należą: olsza szara i różne gatunki wierzby. Pozostałe tereny zadrzewione, o mieszanym składzie gatunkowym, występują w środkowej części analizowanego obszaru. Są to głównie samosiewy drzew rosnące na terenach porolnych. Inne, wyróżniające się zadrzewienia, związane z przebiegiem cieków wodnych. Wzdłuż potoku Jasień rosną okazałe topole, brzozy i wierzby, a po północnej stronie rowu S-1, we wschodniej części analizowanego obszaru, występuje gęsty szpaler dojrzałych świerków. Obniżenia terenu z wysokim poziomem wód gruntowych porasta bujna roślinność hydrofilna z udziałem zadrzewień wierzbowych. 6.4 Dostępność do zieleni Na analizowanym obszarze nie ma terenów zieleni urządzonej. Najbliższym terenem nadającym się dla wypoczynku i aktywnej rekreacji są Lasy Otomińskie, położone kilkaset metrów od południowo-zachodniej granicy opracowania. Dają one możliwość wielokilometrowych wycieczek pieszych lub rowerowych i są doskonałe dla wypoczynku sobotnio-niedzielnego, nie mogą być jednak terenem zieleni dla codziennej rekreacji w pieszym zasięgu od miejsca zamieszkania. Tereny wokół jeziora Jasień wraz z zadrzewieniem na wzgórzu w sąsiedztwie i zbiornik Jabłoniowa należą do atrakcyjnych krajobrazowo, jednak nie są zaopatrzone w żadne podstawowe elementy infrastruktury rekreacyjnej. Są to potencjalne tereny do urządzenia pod kątem rekreacji. Zbiornik Jabłoniowa i tereny wzdłuż rowu S-1 przeznaczone są w planach miejscowych pod zieleń parkową. Podobne możliwości występują również wzdłuż potoku Jasień. W wypadku ich urządzenia oraz zagospodarowania rekreacyjnego terenów w sąsiedztwie jeziora Jasień i sąsiadującego z nim zadrzewionego wzgórza, mieszkańcy terenów położonych w izochronie 15-minutowego dojścia pieszego do tych terenów uzyskaliby atrakcyjne miejsca wypoczynku. Cała środkowa część obszaru opracowania byłaby nadal pozbawiona pieszego dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (obszar deficytu zieleni). Niezbędne okazało się wyznaczenie nowego terenu przeznaczonego pod zieleń urządzoną, który położony byłby w centrum deficytu zieleni.

11 11 Na poniższym rysunku zaznaczono tereny przeznaczone pod zieleń w planach miejscowych i nowe tereny proponowane pod zieleń urządzoną. Bordowym cieniem oznaczono obszary deficytu zieleni, czarnym prostokątem proponowany teren zieleni urządzonej. Do potencjalnych terenów, które mogłyby zostać przeznaczone pod zieleń z powodu trudnych warunków gruntowo-wodnych należą podmokłości z wysokim poziomem wód gruntowych lub tereny w najbliższym otoczeniu wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem, że położone są na gruntach gminnych. W środkowej części obszaru opracowania, występują trzy podmokłości, jednak nie są one własności gminnej. W wyniku analiz wyznaczono teren o powierzchni około 2 ha, częściowo zadrzewiony, nie związany z wodami powierzchniowymi. Teren ten położony jest pod napowietrzną linią wysokiego napięcia i przeznaczony mógłby być pod zieleń urządzoną. Dzięki jego urządzeniu w znacznej części zlikwidowany zostałby deficyt zieleni.

12 Propozycja nowego kształtowania OSTAB w rejonie studium Źródlana Podstawę włączania do OSTAB w obrębie obszaru włączonego do studium stanowiły: wody i tereny przywodne, doliny potoków, podmokłości, tereny o wysokim stanie wód gruntowych, tereny zadrzewione, ogrody działkowe, tereny o dużych spadkach. Korekty pierwotnej propozycji przeprowadzono na podstawie obecnego zainwestowania, SUiKZP, MPZP, wstępnej koncepcji przeznaczenia terenów w studium Źródlana. Analizowany obszar jest częścią terenów ograniczonych ulicami o znacznym przebiegu ruchu (Obwodnica Trójmiejska, trasa W-Z, fragment Nowej Jabłoniowej Południowej, Nowa Jabłoniowa, Nowa Stężycka), które stanowią barierę dla połączeń ekologicznych. Osnowa ekologiczna tego obszaru jest w pewnym sensie wyspą z dwoma miejscami potencjalnych połączeń ze strukturami OSTAB położonymi poza wymienionymi ulicami. 1. Do podstawowych elementów OSTAB należą płaty strukturalne w układach dolinnych. Budują one lokalne korytarze ekologiczne, umożliwiające migracje fauny. Pełnią najważniejsze funkcje w strukturze OSTAB, i ich ewentualne ograniczanie powierzchniowe powinno być silnie obostrzone. W analizowanym rejonie należą do nich: a) jezioro Jasień wraz z dopływem Jasień, podmokłościami sąsiadującymi i potokiem Jasień, powiązane w kierunku południowo-wschodnim z: obniżeniem terenu z rowem i małym zbiornikiem wodnym, położonym na terenie ogrodów działkowych,

13 13 izolowanymi podmokłymi obniżeniami terenu z roślinnością wodolubną, obszarem o wysokim poziomie wód gruntowych niezwiązanym z jeziorem Jasień. Jest to korytarz ekologiczny powiązany dolnym odcinkiem potoku Jasień poprzez przejście dla małych zwierząt pod ulicą Kartuską i Trasą W-Z. Na północ od przejścia dla zwierząt możliwość migracji zwierząt jest mocno ograniczona przez ogrodzenie ogrodów działkowych, przecinające koryto potoku. Dodatkowe 2 przepusty dla drobnej zwierzyny poprowadzone są w kierunku zachodnim, pod Obwodnicą Trójmiejską. Trudno powiedzieć, czy są wykorzystywane, ponieważ tunel o długości 40 i 70 metrów i wysokości 1 metra wydaje się być trudny do pokonania. a b c b) obszar źródliskowy rowu S-2 Niewielkie obniżenie terenu, wyraźnie (skarpą) odcinające się od otoczenia, w południowej, górnej części podmokłe, w środkowej części mały zbiornik wodny, w północnej części zagospodarowane (z zabudową). W kierunku północnym potok poprowadzony jest pod ziemią brak ciągłości ekologicznej. c) górny odcinek rowu S-1 z obszarem źródliskowym i zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa, powiązany w kierunku zachodnim i dalej południowo-zachodnim oraz w kierunku południowym z: podmokłością w śródpolnym obniżeniu terenu (rozciągłość obniżenia ok. 400 metrów), z rowem melioracyjnym w osi obniżenia oraz dwoma niewielkimi obszarami intensywnej infiltracji wód powierzchniowych i ich spływu bezpośrednio do podmokłości, zbiornikiem wodnym, położonym w kierunku południowym od obszaru źródliskowego, połączonym z nim jedynie podłużnym obniżeniem terenu. Jest to korytarz ekologiczny bez połączenia w kierunku wschodnim (w dół rowu), ponieważ od ulicy Jabłoniowej rów S-1 płynie pod ziemią. Możliwa jest ciągłość

14 14 ekologiczna w kierunku południowo-zachodnim do Potoku Szadólskiego, pod warunkiem zachowania przepustu/przejścia dla małych zwierząt pod ulicą Stężycką i dalej pod ulicą Jabłoniową, na Potoku Oruńskim, do którego wpadają wody Potoku Szadólskiego. Konieczna jest również troska o nieprzecinanie ogrodzeniami doliny potoku. 2. Innym, ważnym elementem OSTAB są tereny leśne i płaty zadrzewień, niezwiązane z dolinami potoków. Są to elementy zróżnicowane wiekiem drzewostanu, powierzchnią, genezą powstania (tereny leśne, samosiewy), funkcją i sąsiedztwem. Zmniejszanie powierzchni terenów zalesionych powinno być silnie ograniczone, zmniejszanie terenów zadrzewionych nie musi podlegać tak dużym obostrzeniom. Do terenów zadrzewionych na analizowanym obszarze należą (wg oznaczeń na powyższej mapie): a) teren zadrzewiony o charakterze semileśnym (przewaga sosny) na wzgórzu w sąsiedztwie jeziora Jasień o powierzchni ok. 3 ha, b) zadrzewienie związane z wysokim poziomem wód gruntowych w izolowanym obniżeniu w środkowej części ROD Jasień, c) tereny zadrzewione zadrzewione między jeziorem Jasień a Obwodnicą Trójmiejską, d) pasy zadrzewień na południe i zachód od ROD Wybickiego, e) tereny zadrzewień wśród zabudowy jednorodzinnej na wschód od ROD Wybickiego, f) zadrzewienia wokół zbiornika wodnego na południe od ul. Źródlanej, g) tereny zadrzewień na południe i wschód od obszaru źródliskowego rowu S-2, h) płaty zadrzewień na zachód osiedla Jasień Park, i) zadrzewione wzgórze na południowy-wschód od obszaru źródliskowego rowu S-1, j) niewielki płat zadrzewień na północny-zachód od zbiornika Jabłoniowa. 3. Roślinność sztucznie wprowadzona o znacznym nasyceniu zieleni: Rodzinne Ogrody Działkowe Wybickiego i Rodzinne Ogrody Działkowe Jasień zlokalizowane w zachodniej części analizowanego obszaru.

15 15 4. Tereny o znacznych spadkach niezabudowane lub o ekstensywnej zabudowie: a) skarpa na wschód od rowu S-2, b) tereny o znacznych spadkach położone między ulicą Źródlaną a obszarem źródliskowym rowu S-2, c) niewielki obszar położony na południowy wschód od Rodzinnych Ogrodów działkowych Wybickiego, d) teren położony na południowy wschód od wzniesienia w centralnej części analizowanego obszaru, e) teren na północny-zachód od obszaru podmokłego położonego w środkowej części obszaru studium. 5. Pasy terenu stanowiące bufory dla układów dolinnych o szerokości około 60 metrów od potoku Jasień, 30 m od innych cieków, liczone łącznie z układem dolinnym, około 40 metrów od brzegu jeziora, 20 m od obszarów z wysokim poziomem wód gruntowych i małych zbiorników wodnych, 6. Płaty łącznikowe między poszczególnymi elementami OSTAB (wg rysunku poniżej): a) teren niezabudowany między obszarem źródliskowym rowu S-2, a podmokłością śródpolną, b) teren zadrzewiony na południe od ul. Źródlanej, przyległy do ROD Wybickiego, c) teren na południe od podmokłości śródpolnej za ul. Stężycką połączenie z Potokiem Szadólskim.

16 16 Zaproponowana nowa struktura OSTAB, w porównaniu z jej zasięgiem dotychczas obowiązującym, w ogólnym zarysie jest zbliżona. Największe zmiany dotyczące zasięgu OSTAB w jego obowiązującym i proponowanym kształcie zauważalne są w środkowej części obszaru objętego opracowaniem. Przyjęcie nowego zasięgu OSTAB spowodowałby powiększenie jego struktur o tereny zachodniej części ROD Jasień, terenów częściowo zadrzewionych położonych na wschód od ROD Wybickiego, tereny na zachód od przedłużenia ulicy Leszczynowej oraz na jej przedłużeniu. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez struktury OSTAB dotyczyłyby terenów położonych na południe od trasy W-Z między ulicami Leszczynową i Źródlaną oraz na południe od ulicy Gabrysiak. Zasięg proponowanych struktur OSTAB przedstawiony został orientacyjnie i powinien być uszczegóławiany na etapie prac projektowych. 7. Przekształcenia strukturalno-użytkowe W obszarze opracowania widać nasilenie ruchu inwestycyjnego. Właściciele wydzielonych działek budowlanych konsumują wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w 2011r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na ich poszerzenie w ramach gruntu zamiennego dla części ROD zlokalizowanych na Letnicy, a zabranych pod budowę stadionu PGE Arena. 8. Inwentaryzacja stanu istniejącego Stan istniejący można podzielić na cztery części, które znacząco różnią się między sobą pod względem zainwestowania i zagospodarowania:

17 17 a) rejon Jeziora Jasień i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, b) rejon ulicy Źródlanej i tereny na południe od niej, c) rejon istniejących ulic: Leszczynowej, Gabrysiak i Jeziorowej, d) rejon zbiornika retencyjnego Jabłoniowa. Pierwszy obszar charakteryzuje się zabudową o niskiej jakości estetycznej i technicznej. Są to w znacznej mierze altany działkowe zaadoptowane na budynki mieszkalne o niewielkiej powierzchni. Wg danych ewidencyjnych na terenie ogrodów działkowych zameldowanych jest 75 osób, natomiast po wizycie w terenie można podejrzewać, że faktyczna liczba osób zamieszkujących tereny ROD jest wyższa. Kolejnym terenem jest obszar na południe od ulicy Źródlanej, obejmujący głównie grunty prywatne. Nowopowstała zabudowa koncentruje się wzdłuż ulicy Źródlanej i drogowych działek gminnych oraz na działkach budowlanych wydzielonych z większych działek porolnych. Zajmuje ona niewielki procent tego terenu, pozostała część jest wciąż nieużytkowana. Trzeci teren charakteryzuje się dużym stopniem zainwestowania, przy czym należy pamiętać następuje tam ciągła intensyfikacja zabudowy. W rejonie tym występuje zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak i osiedla wielorodzinne (os. JasieńPARK czy os. Dziedziniec). Jednocześnie istniejąca ulica Leszczynowa, mimo swojego złego stanu technicznego, odgrywa ważną rolę w połączeniu ulicy Jabłoniowej z ulicą Kartuską bez konieczności wjeżdżania na Trasę W-Z. Ostatni rejon to w znacznej mierze tereny zielone. Poza zrealizowanym zbiornikiem retencyjnym i powstałym osiedlem Orle Gniazdo wraz z budynkiem usługowo-biurowym Nordika (oba poza granicami studium) brak jest innego zainwestowania terenów, mimo obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

18 18 9. Zagadnienia komunikacyjne 9.1 Stan istniejący W stanie istniejącym w obszarze opracowania funkcjonują ulice: Brzoskwiniowa, Źródlana, Jasińskiego, Leszczynowa, Jeziorowa, Gabrysiak oraz Węgrzyna. Dodatkowo w centralnej części studium funkcjonują drogi gminne, będące sięgaczami do działek budowlanych. Połączenie istniejącego układu drogowego z systemem ogólnomiejskim następuje poprzez ulicę Źródlaną (rondo Jacka Kuronia) do ulicy Kartuskiej, ulicę Leszczynową do ulicy Kartuskiej oraz ulicę Leszczynową do ulicy Jabłoniowej. Obecnie w obszarze studium nie znajduje się żaden przystanek komunikacji zbiorowej. 9.2 Stan projektowany Docelowy układ drogowy zakłada w tym rejonie 3 drogi lokalne (dwie o relacji północ-południe i jedna o relacji wschód-zachód) oraz trzy drogi dojazdowe (relacje analogiczne do dróg lokalnych). Dopełnienie tego układu będzie opierało się na wewnętrznych drogach osiedlowych. Jako drogi lokalne przewidziano ulice: Źródlaną, Jasińskiego z przedłużeniem do ulic Stężyckiej i do tzw. Kartuskiej Południowej (przez tereny ogrodów działkowych), tzw. Nową Leszczynową z podłączeniem do Trasy W-Z. Jako drogi dojazdowe przewiduje się ulice: istniejącą Leszczynową, Źródlaną (układ północ-południe) z przedłużeniem do ulicy Stężyckiej, łącznik ulicy Leszczynowej i ulicy Jasińskiego (w relacji wschód zachód).

19 Studium programowo-przestrzenne rejonu ulicy Źródlanej istniejące drogi projektowane drogi 9.3 Warianty podłączenia do układu ogólnomiejskiego W trakcie analiz transportowych zostały przebadane różne warianty podłączenia projektowanego układu drogowego do najważniejszych dróg ogólnomiejskich, biegnących w sąsiedztwie studium: Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta i Trasy W-Z. Na potrzebny analiz zaproponowano 4 warianty. 19

20 20 Wariant I: zakłada rozbudowę węzła Szadółki wraz z podłączeniem ulicy Lubowidzkiej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej tego węzła oraz podłączenie ulicy Źródlanej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta; Wariant II: zakłada dodanie do wariantu I podłączenia tzw. Nowej Leszczynowej do ulicy Armii Krajowej poprzez łącznice; Wariant III: proponuje obsługę komunikacyjną (jak w wariancie II) poprzez łącznice tzw. Nowej Leszczynowej z ulicą Armii Krajowej oraz zakłada rozbudowę (jak w wariancie I i II) węzła Szadółki wraz z drogą zbiorczo-rozprowadzającą do ulicy Lubowidzkiej (rezygnuje się w tym wariancie z podłączenia ulicy Źródlanej do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta); Wariant IV: zakłada budowę łącznic tzw. Nowej Leszczynowej do ulicy Armii Krajowej (jak w wariancie II i III) oraz włączenie ulicy Źródlanej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (jak w wariancie I i II) a także, co jest charakterystyczne jedynie dla tego wariantu, połączenie ulicy Stężyckiej z drogą zbiorczo-rozprowadzającą Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Po dokładnym przeanalizowaniu wariantów wytypowano wariant III jako postulowany do docelowej realizacji. Taki rozwój układu drogowego pozwoli na optymalne dociążenie sieci dróg wewnątrz obszaru studium, wykreuje nowe połączenie (Nowa Leszczynowa) wraz z włączeniem w ulicę Armii Krajowej oraz pozwoli na uniknięcie prowadzenia ruchu tranzytowego pomiędzy Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta a Trasą W-Z poprzez obszar studium. 9.4 Obsługa komunikacją zbiorową w stanie docelowym Mimo wciąż rozbudowywanej sieci komunikacji zbiorowej, obszar opracowania będzie słabo obsłużony jeśli nie poprowadzi się przez niego nowych tras autobusowych. Najbliższe linie tramwajowe planowane są w ulicach tzw. Nowej Bulońskiej i Jabłoniowej. Jednak ich zasięg dojścia pieszego obsługuje jedynie skrawek południowo-wschodniej części terenu opracowania.

21 21 Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie linii autobusowych. Ich obszar obsługi obejmuje północny pas studium oraz część centralną w rejonie ulic Leszczynowej i tzw. Nowej Leszczynowej oraz na południowym przedłużeniu ulicy Jasińskiego. 10. Zagadnienia inżynieryjne W sąsiedztwie obszaru opracowania istnieją wszystkie sieci infrastruktury, jednak sam teren studium nie jest w nie uzbrojony. Teren położony na granicy kilku zlewni. Część północna leży w zlewni potoku Jasień wraz z jego dopływem rowem S-2. Kanalizacja deszczowa istnieje tu tylko w rejonie ronda Jacka Kuronia, odprowadzając wody kolektorem 0,8m pod trasą WZ do potoku Jasień. Południowo wschodnia część terenu leży w zlewni potoku Siedlickiego. W granicach studium przechodzi rów S-1, dopływ potoku Siedlickiego, który jest głównym odbiornikiem wód z tego terenu. Na rowie tym istnieje zbiornik retencyjny Jabłoniowa. Odpływ ze zbiornika odbywa się kanalizacją deszczową o średnicy 0,8m w kierunku potoku Siedlickiego przy ulicy Kartuskiej. Istniejąca kanalizacja deszczowa znajduje się tyko w rejonie ul. Gabrysiak. W obu zlewniach z uwagi na ryzyko powodziowe należy ograniczać współczynnik spływu. Środkowa część od południa ciąży do bezodpływowego zagłębienia terenu. Odwodnienie tego obszaru przewiduje się w stronę Potoku Szadólskiego, który uchodzi do Potoku Oruńskiego. Przez teren opracowania przechodzi magistrala wodociągowa 400mm w ulicy Źródlanej (łącząca zbiornik Kiełpinek z gdańskim układem wodociągowym), oraz wodociąg 225mm łączący magistralę w ulicy Źródlanej z magistralą w ulicy Stężyckiej. W trakcie prac analitycznych zidentyfikowano problem z przebiegiem wybudowanego w 2011r. z udziałem środków UE wodociągu, który biegnie w południowej części przedłużenia ulicy Jasińskiego. W rozpatrywanym przypadku przebieg wodociągu pokrywa się z przebiegiem planowanej jezdni na odcinku około 140m. Jednocześnie nie ma możliwości zmiany przebiegu ulicy, gdyż na tym odcinku przebiega ona w granicach ogrodów działkowych. Konieczne będzie rozwiązanie tego problemu na etapie projektowania tego odcinka drogi, łącznie z rozważeniem jego przełożenia poza pas jezdni. Ponadto istnieją tu nieliczne sieci wodociągowe rozdzielcze i przyłącza. Całość terenu - niezależnie od przeznaczenia może być zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Teren opracowania w większości jest położony poza granicą aglomeracji. Jedynie we wschodnim fragmencie opracowania znajdują się tereny częściowo uzbrojone w sieć kanalizacyjną. Zabudowa położona w sąsiedztwie kolektora Morena (o przekroju 1,6 m na 2,4 m) przebiegającego wzdłuż ulicy Jabłoniowej ma do niego bezpośrednie podłączenie, jak również budynki wielorodzinne przy ulicy Gabrysiak są skanalizowane. Na pozostałym terenie sieci kanalizacyjnej nie ma. Zabudowa przy ulicy Źródlanej odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych. Obecnie nie planuje się tutaj budowy sieci. Jednak w związku z rozwojem zabudowy w tym rejonie wskazane byłoby rozszerzenie granic aglomeracji na ten obszar, aby plany inwestycyjne mogły pociągnąć za sobą budowę sieci. Z uwagi na ukształtowanie terenu skanalizowanie będzie wymagało budowy sieci w systemie grawitacyjno tłocznym. W granicach opracowania tylko północny skrawek ulicy Źródlanej jest zaopatrywany w gaz z sieci. W ulicy Kartuskiej istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 225mm, a w ulicy Jabłoniowej istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 150mm. Planowana zabudowa może być zaopatrywana w gaz z sieci po jej rozbudowie lub bezprzewodowo.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku

U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku U C H W A Ł A N R III/sXXX/222/01 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/329/2010 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/329/2010 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 26 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIII/329/2010 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie Gołubie Zachód Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r.

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu Kraków, dn. 19 sierpnia 2013 r. Dotyczy: Zgłoszenia uwag do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 50. STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 POWIERZCHNIA: NAZWA: 548.84 ha STARY BIEŻANÓW KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda Propozycja sprzedaŝy gruntu inwestycyjnego Mam przyjemność zaproponować sprzedaż gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 25 579,0m2 składającego się z czterech działek gruntu położonych w Gdańsku Klukowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 POWIERZCHNIA: NAZWA: 392.17 ha CZYŻYNY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach terenów usługowych do utrzymania; Zabudowa

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 16. RUCZAJ-KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 POWIERZCHNIA: NAZWA: 453.14ha RUCZAJ KOBIERZYN KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa jednorodzinna zrealizowana w ramach jednorodnych strukturalnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL)

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL) Załącznik nr 2 do uchwały Nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1991/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2007 r. WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 56. DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 POWIERZCHNIA: NAZWA: 580.59 ha DOLINA DŁUBNI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu I konsultacje społeczne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu Poznań, 21 kwietnia 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Miejscowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 grudnia 2014 WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I PISM WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY

Bardziej szczegółowo

30.06.2014. 30 czerwca 2014

30.06.2014. 30 czerwca 2014 TRASA KOMUNIKACYJNA tzw. NOWA POLITECHNICZNA spotkanie informacyjne z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny i Radnymi Miasta Gdańska 3 czerwca 214 PLAN PREZENTACJI 1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO URBANISTYCZNE PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/275/97 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo