STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

2 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch. Ilona Bogdańska arch. Agnieszka Ostrzycka współpraca: mgr Danuta Spacjer Zespół Urbanistyczny Południe mgr Beata Ochmańska Zespół Ochrony Środowiska mgr Maria Włodarska Zespół Projektowania Urbanistycznego mgr Justyna Przeworska Zespół Projektowania Urbanistycznego mgr inż. Piotr Bąkiewicz Zespół Komunikacji mgr inż. Tomasz Budziszewski Zespół Komunikacji mgr inż. Jakub Doniec Zespół Komunikacji mgr inż. Marta Leś-Szczechowska Zespół Inżynierii mgr inż. Marek Laskowski Kreślenie komputerowe 3D

3 3 Spis treści 1. Wstęp Główne cele opracowania Struktura własności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska Sytuacja planistyczna Zasięg planów obowiązujących Ustalenia planów obowiązujących Wnioski o zmianę planów Uwarunkowania administracyjne Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje o pozwoleniu na budowę Uwarunkowania przyrodnicze Rzeźba terenu Wody Roślinność Dostępność do zieleni Propozycja nowego kształtowania OSTAB w rejonie studium Źródlana Przekształcenia strukturalno-użytkowe Inwentaryzacja stanu istniejącego Zagadnienia komunikacyjne Stan istniejący Stan projektowany Warianty podłączenia do układu ogólnomiejskiego Obsługa komunikacją zbiorową w stanie docelowym Zagadnienia inżynieryjne Historia działań planistycznych Koncepcja rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych Wizualizacje Skutki finansowe Wnioski ogólne Wytyczne do planu miejscowego w rejonie ulicy tzw. Nowej Leszczynowej Granice przystąpienia Cele planu Skutki finansowe MPZP w rejonie ulicy tzw. Nowej Leszczynowej Wytyczne do planu miejscowego w centralnej części opracowania Wytyczne do planu miejscowego w zachodniej części opracowania... 28

4 4 1. Wstęp Studium programowo-przestrzenne w rejonie ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku zostało opracowane ze względu na wzrost ruchu inwestycyjnego przy jednoczesnym braku obowiązujących planów miejscowych w tym rejonie. Analizowany obszar, o powierzchni ok. 200ha, znajduje się w zachodniej części dzielnicy Gdańsk- Południe. Swoimi granicami obejmuje Jezioro Jasień, Rodzinne Ogrody Działkowe im. Józefa Wybickiego i Rodzinne Ogrody Działkowe Jasień oraz tereny niezainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu w pasie między Trasą W-Z, Jabłoniową (granica wschodnia i południowa) oraz planowaną ulicą Stężycką. 2. Główne cele opracowania Przed przystąpieniem do prac analitycznych do Studium programowo-przestrzennego sformułowano główne jego cele: a) zaproponowanie struktury funkcjnalno-przestrzennej całego obszaru, b) weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru opracowania w porównaniu do rozwiązań zaproponowanych podczas prac projektowych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [2316] procedowanego od 23 sierpnia 2003 roku (plan odstąpiony dnia 26 stycznia 2006r.), c) analiza możliwości zamiany gruntów dla właścicieli działek proponowanych pod układ drogowy, d) wyznaczenie miejsc koncentracji usług, e) korekta Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), f) delimitacja obszarów wskazanych do objęcia planami miejscowymi, w szczególności w rejonie planowanej ulicy tzw. Nowej Leszczynowej. 3. Struktura własności

5 5 Struktura własności w obszarze opracowania jest dość zróżnicowana. Zbliżony udział mają właściciele prywatni (34,45%) i ogródki działkowe, które mają użytkowanie wieczyste gruntów gminnych (35,98%). Same tereny gminne i tereny Skarbu Państwa to odpowiednio 11,82% i 16,16% całego obszaru opracowania. Grunty będące w rękach prywatnych to w większości porolne działki, częściowo podzielone na działki budowlane i sprzedane. 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar opracowania przeznaczony jest na 3 dominujące funkcje: a) mieszkaniowo-usługowa we wschodniej części, b) mieszkaniowa w części centralnej oraz c) usługowa (usługi rekreacji i sportu) w części zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Jasień. W granicach opracowania znajduje się również zieleń miejska, która biegnie wzdłuż Jeziora Jasień i Potoku Jasień wzdłuż północnej granicy obszaru opracowania. Dodatkowo we wschodniej części analizowanego terenu przewidziano zbiornik retencyjny, obecnie już zrealizowany. Na wschód od obszaru opracowania w SUiKZP przewidziane jest centrum dzielnicowe dla dzielnicy Gdańsk-Południe. Ponadto w SUiKZP obecnie istniejące ogrody działkowe przewidziane są do przekształceń i rehabilitacji.

6 6 5. Sytuacja planistyczna 5.1 Zasięg planów obowiązujących Granice opracowania obejmują dziurę planistyczną na mapie Gdańska Południe. Jedynie niewielki fragment we wschodniej części leży w granicach 3 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: a) Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jabłoniowej w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr III/28/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. [nr planu 2317], b) Zabornia rejon ulic Limbowej, tzw. Nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr VI/67/07 z dnia 18 stycznia 2007r. [nr planu 2330], c) Nad Jeziorem Jasień w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr XLVI/1007/13 z dnia 28 listopada 2013r. [nr planu 2339]. Jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie, na północ od analizowanego obszaru, procedowany jest plan Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku, do którego przystąpiono uchwałą nr XXVII/530/12 z dnia 31 maja 2012 roku i zmieniono jego granice uchwałą nr XXXV/755/13 z dnia 28 lutego 2013 roku [nr planu 2338]. 5.2 Ustalenia planów obowiązujących Plany te przeznaczają fragment obszaru opracowania pod funkcję mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-usługową oraz funkcje usługowe wspierające sąsiadujące centrum dzielnicowe. Dodatkowo wokół zbiornika retencyjnego Jabłoniowa wprowadzone zostały tereny zieleni urządzonej, które mają wesprzeć działanie centrum oraz urozmaicić jego ofertę programową. Parametry urbanistyczne ustalone w ww. planach są dość zróżnicowane. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy w terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych waha się pomiędzy 20% a 50%, wysokość zabudowy mieści się w przedziale 11-16m przy intensywności 0,5-1,0 a powierzchnia biologicznie czynna ustalona jest na poziomie od 30% do 70%.

7 7 5.3 Wnioski o zmianę planów W granicach obszaru opracowania szereg wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało uznane za zasadne. Są to głównie wnioski inwestorów prywatnych o sporządzenie planów miejscowych z wyznaczeniem dróg publicznych. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu został złożony wniosek o zmianę obowiązującego planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji ośrodka usługowego (rangi osiedlowej). 5.4 Uwarunkowania administracyjne Decyzje o warunkach zabudowy Ze względu na brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie opracowania wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Bazują one na regule dobrego sąsiedztwa i wydawane są na wniosek właścicieli działek. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost liczby wydanych takich decyzji. Stanowi to zagrożenie dla planowanych inwestycji celu publicznego (drogi publiczne), szczególnie w rejonie planowanej ulicy tzw. Nowej Leszczynowej, której przebieg sąsiaduje z realizującą się zabudową mieszkaniową wielorodzinną Decyzje o pozwoleniu na budowę Wraz z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, w następnej kolejności były wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę. Znaczna część tych decyzji została już skonsumowana, co widać we wzroście zainwestowania w obszarze opracowania.

8 8 6. Uwarunkowania przyrodnicze 6.1 Rzeźba terenu Obszar opracowania charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyżej położna jest południowo-zachodnia i środkowa część obszaru, a jej rzędne dochodzą 144,9 m n.p.m. (wzniesienia bezpośrednio sąsiadujące od południowego zachodu z Obwodnicą Trójmiejską) oraz do 142,4 metrów n.p.m. w środkowej części obszaru (wzgórze na południe od ulicy Źródlanej). W ukształtowaniu powierzchni analizowanego obszaru wyróżniają się obniżenia terenu związane z występowaniem wód powierzchniowych (jezioro Jasień, zbiorniki wodne na terenie ogrodów działkowych, staw na południe od ulicy Źródlanej, mały zbiornik wodny w obszarze źródliskowym rowu S-2), które położone są na wysokości m n.p.m. Najniżej położona jest wschodnia część analizowanego obszaru, związana z obszarem źródliskowym rowu S-1. Rzędne terenu osiągają tu najniższe wartości w granicach opracowania 88,0 m n.p.m. Deniwelacje na analizowanym terenie dochodzą do 56 metrów. Duże urozmaicenie rzeźby sprzyja występowaniu znacznych spadków terenu. Na analizowanym terenie dominują spadki od 5 do 10%, występują również tereny o spadkach zbliżonych do 20% (zbocza wzgórza położonego na wschód od jeziora Jasień, liczne miejsca na terenie ogrodów działkowych, tereny na południe od stawu położonego na południe od ulicy Źródlanej, zbocze wzgórza na wschód od źródliska rowu S-2 oraz skarpy pochodzenia antropogenicznego związane z przebiegiem Obwodnicy Trójmiejskiej i zabudowy wielorodzinnej we wschodniej części obszaru opracowania). Zgodnie z opracowaniem wykonanym w 2005 roku przez firmę GEOTEST, mającym na celu określenie i wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagrożeń masowymi ruchami ziemi na terenie objętym opracowaniem wyznaczono teren potencjalnie zagrożony ruchami masowymi ziemi w jego wschodniej części, na północny zachód od zbiornika Jabłoniowa. W opracowaniu Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa pod tytułem Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju, na terenie objętym opracowaniem nie zarejestrowano terenów aktywnych osuwisk. W 2011 roku opracowano Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska, w którym na obszarze opracowania oznaczono teren zagrożony ruchami masowymi w rejonie skarp po obu stronach Obwodnicy Trójmiasta, na południowy zachód od jeziora Jasień. Teren ten został wyznaczony na podstawie nachylenia i wysokości stoku oraz przejawów ruchów masowych i oznaczony został w rejestrze numerem Miejscowe osunięcie ziemi nastąpiło w wyniku podcięcia stoku, związanego z budową drogi.

9 9 6.2 Wody Analizowany obszar położony jest w trzech zlewniach, a środkowa jego część stanowi strefę wododziałową między nimi. Większość obszaru w granicach studium należy do zlewni Strzyży, w tym północno-zachodnia część obszaru opracowania leży w zlewni jeziora i potoku Jasień, uchodzącego do potoku Strzyża. Część środkowa od północnej strony leży w zlewni rowu S -2 który dopływa do Potoku Jasień poprzez Wróbla Staw. Wschodnia część analizowanego obszaru jest odwadniana przez rów S-1 dopływ Potoku Siedlickiego, a część środkowa od południa leży w zlewni Potoku Szadólskiego, który uchodzi do Potoku Oruńskiego. W obrębie obszaru opracowania wyróżniają się, ze względu na ich powierzchnię, dwa obszary bezodpływowe. Pierwszy z nich położony jest na terenie ROD Wybickiego, genetycznie powiązany jest z niecką jeziora Jasień, a w najniższej jego części znajduje się zbiornik wodny. Drugi obszar bezodpływowy to rozległe, podmokłe obniżenie terenu, znajdujące się w południowej części obszaru opracowania, a częściowo poza nim. Jest to teren nieużytku rolnego poprzecinany rowami melioracyjnymi i porośnięty roślinnością hydrofilną. 6.3 Roślinność Obszar objęty analizami w północnej i zachodniej części zajęty jest przez ogrody działkowe (ROD Jasień i ROD Wybickiego - w znacznej części pełniące funkcję mieszkaniową) oraz jezioro Jasień, natomiast środkową i wschodnią część stanowią dawne tereny rolne, obecnie porośnięte roślinnością ruderalną i samosiewami drzew, ze stopniowo wzrastającym udziałem terenów zabudowanych. Drzewostan o charakterze semileśnym, z przewagą sosny w składzie gatunkowym, porasta wzgórze położone na wschód od jeziora Jasień. Z północnej, zachodniej i południowej strony jeziora Jasień

10 10 występują zadrzewienia związane z wysokim poziomem wód gruntowych, w których do powszechnych gatunków należą: olsza szara i różne gatunki wierzby. Pozostałe tereny zadrzewione, o mieszanym składzie gatunkowym, występują w środkowej części analizowanego obszaru. Są to głównie samosiewy drzew rosnące na terenach porolnych. Inne, wyróżniające się zadrzewienia, związane z przebiegiem cieków wodnych. Wzdłuż potoku Jasień rosną okazałe topole, brzozy i wierzby, a po północnej stronie rowu S-1, we wschodniej części analizowanego obszaru, występuje gęsty szpaler dojrzałych świerków. Obniżenia terenu z wysokim poziomem wód gruntowych porasta bujna roślinność hydrofilna z udziałem zadrzewień wierzbowych. 6.4 Dostępność do zieleni Na analizowanym obszarze nie ma terenów zieleni urządzonej. Najbliższym terenem nadającym się dla wypoczynku i aktywnej rekreacji są Lasy Otomińskie, położone kilkaset metrów od południowo-zachodniej granicy opracowania. Dają one możliwość wielokilometrowych wycieczek pieszych lub rowerowych i są doskonałe dla wypoczynku sobotnio-niedzielnego, nie mogą być jednak terenem zieleni dla codziennej rekreacji w pieszym zasięgu od miejsca zamieszkania. Tereny wokół jeziora Jasień wraz z zadrzewieniem na wzgórzu w sąsiedztwie i zbiornik Jabłoniowa należą do atrakcyjnych krajobrazowo, jednak nie są zaopatrzone w żadne podstawowe elementy infrastruktury rekreacyjnej. Są to potencjalne tereny do urządzenia pod kątem rekreacji. Zbiornik Jabłoniowa i tereny wzdłuż rowu S-1 przeznaczone są w planach miejscowych pod zieleń parkową. Podobne możliwości występują również wzdłuż potoku Jasień. W wypadku ich urządzenia oraz zagospodarowania rekreacyjnego terenów w sąsiedztwie jeziora Jasień i sąsiadującego z nim zadrzewionego wzgórza, mieszkańcy terenów położonych w izochronie 15-minutowego dojścia pieszego do tych terenów uzyskaliby atrakcyjne miejsca wypoczynku. Cała środkowa część obszaru opracowania byłaby nadal pozbawiona pieszego dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (obszar deficytu zieleni). Niezbędne okazało się wyznaczenie nowego terenu przeznaczonego pod zieleń urządzoną, który położony byłby w centrum deficytu zieleni.

11 11 Na poniższym rysunku zaznaczono tereny przeznaczone pod zieleń w planach miejscowych i nowe tereny proponowane pod zieleń urządzoną. Bordowym cieniem oznaczono obszary deficytu zieleni, czarnym prostokątem proponowany teren zieleni urządzonej. Do potencjalnych terenów, które mogłyby zostać przeznaczone pod zieleń z powodu trudnych warunków gruntowo-wodnych należą podmokłości z wysokim poziomem wód gruntowych lub tereny w najbliższym otoczeniu wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem, że położone są na gruntach gminnych. W środkowej części obszaru opracowania, występują trzy podmokłości, jednak nie są one własności gminnej. W wyniku analiz wyznaczono teren o powierzchni około 2 ha, częściowo zadrzewiony, nie związany z wodami powierzchniowymi. Teren ten położony jest pod napowietrzną linią wysokiego napięcia i przeznaczony mógłby być pod zieleń urządzoną. Dzięki jego urządzeniu w znacznej części zlikwidowany zostałby deficyt zieleni.

12 Propozycja nowego kształtowania OSTAB w rejonie studium Źródlana Podstawę włączania do OSTAB w obrębie obszaru włączonego do studium stanowiły: wody i tereny przywodne, doliny potoków, podmokłości, tereny o wysokim stanie wód gruntowych, tereny zadrzewione, ogrody działkowe, tereny o dużych spadkach. Korekty pierwotnej propozycji przeprowadzono na podstawie obecnego zainwestowania, SUiKZP, MPZP, wstępnej koncepcji przeznaczenia terenów w studium Źródlana. Analizowany obszar jest częścią terenów ograniczonych ulicami o znacznym przebiegu ruchu (Obwodnica Trójmiejska, trasa W-Z, fragment Nowej Jabłoniowej Południowej, Nowa Jabłoniowa, Nowa Stężycka), które stanowią barierę dla połączeń ekologicznych. Osnowa ekologiczna tego obszaru jest w pewnym sensie wyspą z dwoma miejscami potencjalnych połączeń ze strukturami OSTAB położonymi poza wymienionymi ulicami. 1. Do podstawowych elementów OSTAB należą płaty strukturalne w układach dolinnych. Budują one lokalne korytarze ekologiczne, umożliwiające migracje fauny. Pełnią najważniejsze funkcje w strukturze OSTAB, i ich ewentualne ograniczanie powierzchniowe powinno być silnie obostrzone. W analizowanym rejonie należą do nich: a) jezioro Jasień wraz z dopływem Jasień, podmokłościami sąsiadującymi i potokiem Jasień, powiązane w kierunku południowo-wschodnim z: obniżeniem terenu z rowem i małym zbiornikiem wodnym, położonym na terenie ogrodów działkowych,

13 13 izolowanymi podmokłymi obniżeniami terenu z roślinnością wodolubną, obszarem o wysokim poziomie wód gruntowych niezwiązanym z jeziorem Jasień. Jest to korytarz ekologiczny powiązany dolnym odcinkiem potoku Jasień poprzez przejście dla małych zwierząt pod ulicą Kartuską i Trasą W-Z. Na północ od przejścia dla zwierząt możliwość migracji zwierząt jest mocno ograniczona przez ogrodzenie ogrodów działkowych, przecinające koryto potoku. Dodatkowe 2 przepusty dla drobnej zwierzyny poprowadzone są w kierunku zachodnim, pod Obwodnicą Trójmiejską. Trudno powiedzieć, czy są wykorzystywane, ponieważ tunel o długości 40 i 70 metrów i wysokości 1 metra wydaje się być trudny do pokonania. a b c b) obszar źródliskowy rowu S-2 Niewielkie obniżenie terenu, wyraźnie (skarpą) odcinające się od otoczenia, w południowej, górnej części podmokłe, w środkowej części mały zbiornik wodny, w północnej części zagospodarowane (z zabudową). W kierunku północnym potok poprowadzony jest pod ziemią brak ciągłości ekologicznej. c) górny odcinek rowu S-1 z obszarem źródliskowym i zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa, powiązany w kierunku zachodnim i dalej południowo-zachodnim oraz w kierunku południowym z: podmokłością w śródpolnym obniżeniu terenu (rozciągłość obniżenia ok. 400 metrów), z rowem melioracyjnym w osi obniżenia oraz dwoma niewielkimi obszarami intensywnej infiltracji wód powierzchniowych i ich spływu bezpośrednio do podmokłości, zbiornikiem wodnym, położonym w kierunku południowym od obszaru źródliskowego, połączonym z nim jedynie podłużnym obniżeniem terenu. Jest to korytarz ekologiczny bez połączenia w kierunku wschodnim (w dół rowu), ponieważ od ulicy Jabłoniowej rów S-1 płynie pod ziemią. Możliwa jest ciągłość

14 14 ekologiczna w kierunku południowo-zachodnim do Potoku Szadólskiego, pod warunkiem zachowania przepustu/przejścia dla małych zwierząt pod ulicą Stężycką i dalej pod ulicą Jabłoniową, na Potoku Oruńskim, do którego wpadają wody Potoku Szadólskiego. Konieczna jest również troska o nieprzecinanie ogrodzeniami doliny potoku. 2. Innym, ważnym elementem OSTAB są tereny leśne i płaty zadrzewień, niezwiązane z dolinami potoków. Są to elementy zróżnicowane wiekiem drzewostanu, powierzchnią, genezą powstania (tereny leśne, samosiewy), funkcją i sąsiedztwem. Zmniejszanie powierzchni terenów zalesionych powinno być silnie ograniczone, zmniejszanie terenów zadrzewionych nie musi podlegać tak dużym obostrzeniom. Do terenów zadrzewionych na analizowanym obszarze należą (wg oznaczeń na powyższej mapie): a) teren zadrzewiony o charakterze semileśnym (przewaga sosny) na wzgórzu w sąsiedztwie jeziora Jasień o powierzchni ok. 3 ha, b) zadrzewienie związane z wysokim poziomem wód gruntowych w izolowanym obniżeniu w środkowej części ROD Jasień, c) tereny zadrzewione zadrzewione między jeziorem Jasień a Obwodnicą Trójmiejską, d) pasy zadrzewień na południe i zachód od ROD Wybickiego, e) tereny zadrzewień wśród zabudowy jednorodzinnej na wschód od ROD Wybickiego, f) zadrzewienia wokół zbiornika wodnego na południe od ul. Źródlanej, g) tereny zadrzewień na południe i wschód od obszaru źródliskowego rowu S-2, h) płaty zadrzewień na zachód osiedla Jasień Park, i) zadrzewione wzgórze na południowy-wschód od obszaru źródliskowego rowu S-1, j) niewielki płat zadrzewień na północny-zachód od zbiornika Jabłoniowa. 3. Roślinność sztucznie wprowadzona o znacznym nasyceniu zieleni: Rodzinne Ogrody Działkowe Wybickiego i Rodzinne Ogrody Działkowe Jasień zlokalizowane w zachodniej części analizowanego obszaru.

15 15 4. Tereny o znacznych spadkach niezabudowane lub o ekstensywnej zabudowie: a) skarpa na wschód od rowu S-2, b) tereny o znacznych spadkach położone między ulicą Źródlaną a obszarem źródliskowym rowu S-2, c) niewielki obszar położony na południowy wschód od Rodzinnych Ogrodów działkowych Wybickiego, d) teren położony na południowy wschód od wzniesienia w centralnej części analizowanego obszaru, e) teren na północny-zachód od obszaru podmokłego położonego w środkowej części obszaru studium. 5. Pasy terenu stanowiące bufory dla układów dolinnych o szerokości około 60 metrów od potoku Jasień, 30 m od innych cieków, liczone łącznie z układem dolinnym, około 40 metrów od brzegu jeziora, 20 m od obszarów z wysokim poziomem wód gruntowych i małych zbiorników wodnych, 6. Płaty łącznikowe między poszczególnymi elementami OSTAB (wg rysunku poniżej): a) teren niezabudowany między obszarem źródliskowym rowu S-2, a podmokłością śródpolną, b) teren zadrzewiony na południe od ul. Źródlanej, przyległy do ROD Wybickiego, c) teren na południe od podmokłości śródpolnej za ul. Stężycką połączenie z Potokiem Szadólskim.

16 16 Zaproponowana nowa struktura OSTAB, w porównaniu z jej zasięgiem dotychczas obowiązującym, w ogólnym zarysie jest zbliżona. Największe zmiany dotyczące zasięgu OSTAB w jego obowiązującym i proponowanym kształcie zauważalne są w środkowej części obszaru objętego opracowaniem. Przyjęcie nowego zasięgu OSTAB spowodowałby powiększenie jego struktur o tereny zachodniej części ROD Jasień, terenów częściowo zadrzewionych położonych na wschód od ROD Wybickiego, tereny na zachód od przedłużenia ulicy Leszczynowej oraz na jej przedłużeniu. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez struktury OSTAB dotyczyłyby terenów położonych na południe od trasy W-Z między ulicami Leszczynową i Źródlaną oraz na południe od ulicy Gabrysiak. Zasięg proponowanych struktur OSTAB przedstawiony został orientacyjnie i powinien być uszczegóławiany na etapie prac projektowych. 7. Przekształcenia strukturalno-użytkowe W obszarze opracowania widać nasilenie ruchu inwestycyjnego. Właściciele wydzielonych działek budowlanych konsumują wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w 2011r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na ich poszerzenie w ramach gruntu zamiennego dla części ROD zlokalizowanych na Letnicy, a zabranych pod budowę stadionu PGE Arena. 8. Inwentaryzacja stanu istniejącego Stan istniejący można podzielić na cztery części, które znacząco różnią się między sobą pod względem zainwestowania i zagospodarowania:

17 17 a) rejon Jeziora Jasień i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, b) rejon ulicy Źródlanej i tereny na południe od niej, c) rejon istniejących ulic: Leszczynowej, Gabrysiak i Jeziorowej, d) rejon zbiornika retencyjnego Jabłoniowa. Pierwszy obszar charakteryzuje się zabudową o niskiej jakości estetycznej i technicznej. Są to w znacznej mierze altany działkowe zaadoptowane na budynki mieszkalne o niewielkiej powierzchni. Wg danych ewidencyjnych na terenie ogrodów działkowych zameldowanych jest 75 osób, natomiast po wizycie w terenie można podejrzewać, że faktyczna liczba osób zamieszkujących tereny ROD jest wyższa. Kolejnym terenem jest obszar na południe od ulicy Źródlanej, obejmujący głównie grunty prywatne. Nowopowstała zabudowa koncentruje się wzdłuż ulicy Źródlanej i drogowych działek gminnych oraz na działkach budowlanych wydzielonych z większych działek porolnych. Zajmuje ona niewielki procent tego terenu, pozostała część jest wciąż nieużytkowana. Trzeci teren charakteryzuje się dużym stopniem zainwestowania, przy czym należy pamiętać następuje tam ciągła intensyfikacja zabudowy. W rejonie tym występuje zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak i osiedla wielorodzinne (os. JasieńPARK czy os. Dziedziniec). Jednocześnie istniejąca ulica Leszczynowa, mimo swojego złego stanu technicznego, odgrywa ważną rolę w połączeniu ulicy Jabłoniowej z ulicą Kartuską bez konieczności wjeżdżania na Trasę W-Z. Ostatni rejon to w znacznej mierze tereny zielone. Poza zrealizowanym zbiornikiem retencyjnym i powstałym osiedlem Orle Gniazdo wraz z budynkiem usługowo-biurowym Nordika (oba poza granicami studium) brak jest innego zainwestowania terenów, mimo obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

18 18 9. Zagadnienia komunikacyjne 9.1 Stan istniejący W stanie istniejącym w obszarze opracowania funkcjonują ulice: Brzoskwiniowa, Źródlana, Jasińskiego, Leszczynowa, Jeziorowa, Gabrysiak oraz Węgrzyna. Dodatkowo w centralnej części studium funkcjonują drogi gminne, będące sięgaczami do działek budowlanych. Połączenie istniejącego układu drogowego z systemem ogólnomiejskim następuje poprzez ulicę Źródlaną (rondo Jacka Kuronia) do ulicy Kartuskiej, ulicę Leszczynową do ulicy Kartuskiej oraz ulicę Leszczynową do ulicy Jabłoniowej. Obecnie w obszarze studium nie znajduje się żaden przystanek komunikacji zbiorowej. 9.2 Stan projektowany Docelowy układ drogowy zakłada w tym rejonie 3 drogi lokalne (dwie o relacji północ-południe i jedna o relacji wschód-zachód) oraz trzy drogi dojazdowe (relacje analogiczne do dróg lokalnych). Dopełnienie tego układu będzie opierało się na wewnętrznych drogach osiedlowych. Jako drogi lokalne przewidziano ulice: Źródlaną, Jasińskiego z przedłużeniem do ulic Stężyckiej i do tzw. Kartuskiej Południowej (przez tereny ogrodów działkowych), tzw. Nową Leszczynową z podłączeniem do Trasy W-Z. Jako drogi dojazdowe przewiduje się ulice: istniejącą Leszczynową, Źródlaną (układ północ-południe) z przedłużeniem do ulicy Stężyckiej, łącznik ulicy Leszczynowej i ulicy Jasińskiego (w relacji wschód zachód).

19 Studium programowo-przestrzenne rejonu ulicy Źródlanej istniejące drogi projektowane drogi 9.3 Warianty podłączenia do układu ogólnomiejskiego W trakcie analiz transportowych zostały przebadane różne warianty podłączenia projektowanego układu drogowego do najważniejszych dróg ogólnomiejskich, biegnących w sąsiedztwie studium: Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta i Trasy W-Z. Na potrzebny analiz zaproponowano 4 warianty. 19

20 20 Wariant I: zakłada rozbudowę węzła Szadółki wraz z podłączeniem ulicy Lubowidzkiej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej tego węzła oraz podłączenie ulicy Źródlanej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta; Wariant II: zakłada dodanie do wariantu I podłączenia tzw. Nowej Leszczynowej do ulicy Armii Krajowej poprzez łącznice; Wariant III: proponuje obsługę komunikacyjną (jak w wariancie II) poprzez łącznice tzw. Nowej Leszczynowej z ulicą Armii Krajowej oraz zakłada rozbudowę (jak w wariancie I i II) węzła Szadółki wraz z drogą zbiorczo-rozprowadzającą do ulicy Lubowidzkiej (rezygnuje się w tym wariancie z podłączenia ulicy Źródlanej do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta); Wariant IV: zakłada budowę łącznic tzw. Nowej Leszczynowej do ulicy Armii Krajowej (jak w wariancie II i III) oraz włączenie ulicy Źródlanej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (jak w wariancie I i II) a także, co jest charakterystyczne jedynie dla tego wariantu, połączenie ulicy Stężyckiej z drogą zbiorczo-rozprowadzającą Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Po dokładnym przeanalizowaniu wariantów wytypowano wariant III jako postulowany do docelowej realizacji. Taki rozwój układu drogowego pozwoli na optymalne dociążenie sieci dróg wewnątrz obszaru studium, wykreuje nowe połączenie (Nowa Leszczynowa) wraz z włączeniem w ulicę Armii Krajowej oraz pozwoli na uniknięcie prowadzenia ruchu tranzytowego pomiędzy Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta a Trasą W-Z poprzez obszar studium. 9.4 Obsługa komunikacją zbiorową w stanie docelowym Mimo wciąż rozbudowywanej sieci komunikacji zbiorowej, obszar opracowania będzie słabo obsłużony jeśli nie poprowadzi się przez niego nowych tras autobusowych. Najbliższe linie tramwajowe planowane są w ulicach tzw. Nowej Bulońskiej i Jabłoniowej. Jednak ich zasięg dojścia pieszego obsługuje jedynie skrawek południowo-wschodniej części terenu opracowania.

21 21 Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie linii autobusowych. Ich obszar obsługi obejmuje północny pas studium oraz część centralną w rejonie ulic Leszczynowej i tzw. Nowej Leszczynowej oraz na południowym przedłużeniu ulicy Jasińskiego. 10. Zagadnienia inżynieryjne W sąsiedztwie obszaru opracowania istnieją wszystkie sieci infrastruktury, jednak sam teren studium nie jest w nie uzbrojony. Teren położony na granicy kilku zlewni. Część północna leży w zlewni potoku Jasień wraz z jego dopływem rowem S-2. Kanalizacja deszczowa istnieje tu tylko w rejonie ronda Jacka Kuronia, odprowadzając wody kolektorem 0,8m pod trasą WZ do potoku Jasień. Południowo wschodnia część terenu leży w zlewni potoku Siedlickiego. W granicach studium przechodzi rów S-1, dopływ potoku Siedlickiego, który jest głównym odbiornikiem wód z tego terenu. Na rowie tym istnieje zbiornik retencyjny Jabłoniowa. Odpływ ze zbiornika odbywa się kanalizacją deszczową o średnicy 0,8m w kierunku potoku Siedlickiego przy ulicy Kartuskiej. Istniejąca kanalizacja deszczowa znajduje się tyko w rejonie ul. Gabrysiak. W obu zlewniach z uwagi na ryzyko powodziowe należy ograniczać współczynnik spływu. Środkowa część od południa ciąży do bezodpływowego zagłębienia terenu. Odwodnienie tego obszaru przewiduje się w stronę Potoku Szadólskiego, który uchodzi do Potoku Oruńskiego. Przez teren opracowania przechodzi magistrala wodociągowa 400mm w ulicy Źródlanej (łącząca zbiornik Kiełpinek z gdańskim układem wodociągowym), oraz wodociąg 225mm łączący magistralę w ulicy Źródlanej z magistralą w ulicy Stężyckiej. W trakcie prac analitycznych zidentyfikowano problem z przebiegiem wybudowanego w 2011r. z udziałem środków UE wodociągu, który biegnie w południowej części przedłużenia ulicy Jasińskiego. W rozpatrywanym przypadku przebieg wodociągu pokrywa się z przebiegiem planowanej jezdni na odcinku około 140m. Jednocześnie nie ma możliwości zmiany przebiegu ulicy, gdyż na tym odcinku przebiega ona w granicach ogrodów działkowych. Konieczne będzie rozwiązanie tego problemu na etapie projektowania tego odcinka drogi, łącznie z rozważeniem jego przełożenia poza pas jezdni. Ponadto istnieją tu nieliczne sieci wodociągowe rozdzielcze i przyłącza. Całość terenu - niezależnie od przeznaczenia może być zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Teren opracowania w większości jest położony poza granicą aglomeracji. Jedynie we wschodnim fragmencie opracowania znajdują się tereny częściowo uzbrojone w sieć kanalizacyjną. Zabudowa położona w sąsiedztwie kolektora Morena (o przekroju 1,6 m na 2,4 m) przebiegającego wzdłuż ulicy Jabłoniowej ma do niego bezpośrednie podłączenie, jak również budynki wielorodzinne przy ulicy Gabrysiak są skanalizowane. Na pozostałym terenie sieci kanalizacyjnej nie ma. Zabudowa przy ulicy Źródlanej odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych. Obecnie nie planuje się tutaj budowy sieci. Jednak w związku z rozwojem zabudowy w tym rejonie wskazane byłoby rozszerzenie granic aglomeracji na ten obszar, aby plany inwestycyjne mogły pociągnąć za sobą budowę sieci. Z uwagi na ukształtowanie terenu skanalizowanie będzie wymagało budowy sieci w systemie grawitacyjno tłocznym. W granicach opracowania tylko północny skrawek ulicy Źródlanej jest zaopatrywany w gaz z sieci. W ulicy Kartuskiej istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 225mm, a w ulicy Jabłoniowej istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 150mm. Planowana zabudowa może być zaopatrywana w gaz z sieci po jej rozbudowie lub bezprzewodowo.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda Propozycja sprzedaŝy gruntu inwestycyjnego Mam przyjemność zaproponować sprzedaż gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 25 579,0m2 składającego się z czterech działek gruntu położonych w Gdańsku Klukowie

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1991/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2007 r. WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU TONIE-PARK RZECZNY

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

30.06.2014. 30 czerwca 2014

30.06.2014. 30 czerwca 2014 TRASA KOMUNIKACYJNA tzw. NOWA POLITECHNICZNA spotkanie informacyjne z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny i Radnymi Miasta Gdańska 3 czerwca 214 PLAN PREZENTACJI 1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO URBANISTYCZNE PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24

PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24 24. PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24 POWIERZCHNIA: NAZWA: 398.97 ha PRĄDNIK BIAŁY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z możliwością

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY GMINY MIELEC z dnia... PROJEKT w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH

PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARK GRABOCIN ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ UL. GRABOCIŃSKIEJ W STRZEMIESZYCACH RAPORT POWARSZTATOWY ORAZ KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU [PROJEKT DO KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. Dyrektor: mgr inż. arch. Elżbieta Janus członek ZOIU Z-303. Kierownik zespołu Z2 mgr inż. arch. Piotr Sobczak członek ZOIU Z-434

ANALIZA. Dyrektor: mgr inż. arch. Elżbieta Janus członek ZOIU Z-303. Kierownik zespołu Z2 mgr inż. arch. Piotr Sobczak członek ZOIU Z-434 ANALIZA Zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Termalnej i Trockiej w Poznaniu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu należącej do spółki VENUS Sp. z o. o. z siedzibą w Mrzeżynie OPIS NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU PRZETARGU (NIERUCHOMOŚCI) 1.1. LOKALIZACJA Nieruchomość położona jest w Ustroniu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje: Nr XLV/472/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/05 UCHWAŁA Nr XLV/ 472 /2006 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 czerwca 2006r 03 sierpnia 2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka Na podstawie art. 20 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo