STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU"

Transkrypt

1 Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

2 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch. Ilona Bogdańska arch. Agnieszka Ostrzycka współpraca: mgr Danuta Spacjer Zespół Urbanistyczny Południe mgr Beata Ochmańska Zespół Ochrony Środowiska mgr Maria Włodarska Zespół Projektowania Urbanistycznego mgr Justyna Przeworska Zespół Projektowania Urbanistycznego mgr inż. Piotr Bąkiewicz Zespół Komunikacji mgr inż. Tomasz Budziszewski Zespół Komunikacji mgr inż. Jakub Doniec Zespół Komunikacji mgr inż. Marta Leś-Szczechowska Zespół Inżynierii mgr inż. Marek Laskowski Kreślenie komputerowe 3D

3 3 Spis treści 1. Wstęp Główne cele opracowania Struktura własności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska Sytuacja planistyczna Zasięg planów obowiązujących Ustalenia planów obowiązujących Wnioski o zmianę planów Uwarunkowania administracyjne Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje o pozwoleniu na budowę Uwarunkowania przyrodnicze Rzeźba terenu Wody Roślinność Dostępność do zieleni Propozycja nowego kształtowania OSTAB w rejonie studium Źródlana Przekształcenia strukturalno-użytkowe Inwentaryzacja stanu istniejącego Zagadnienia komunikacyjne Stan istniejący Stan projektowany Warianty podłączenia do układu ogólnomiejskiego Obsługa komunikacją zbiorową w stanie docelowym Zagadnienia inżynieryjne Historia działań planistycznych Koncepcja rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych Wizualizacje Skutki finansowe Wnioski ogólne Wytyczne do planu miejscowego w rejonie ulicy tzw. Nowej Leszczynowej Granice przystąpienia Cele planu Skutki finansowe MPZP w rejonie ulicy tzw. Nowej Leszczynowej Wytyczne do planu miejscowego w centralnej części opracowania Wytyczne do planu miejscowego w zachodniej części opracowania... 28

4 4 1. Wstęp Studium programowo-przestrzenne w rejonie ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku zostało opracowane ze względu na wzrost ruchu inwestycyjnego przy jednoczesnym braku obowiązujących planów miejscowych w tym rejonie. Analizowany obszar, o powierzchni ok. 200ha, znajduje się w zachodniej części dzielnicy Gdańsk- Południe. Swoimi granicami obejmuje Jezioro Jasień, Rodzinne Ogrody Działkowe im. Józefa Wybickiego i Rodzinne Ogrody Działkowe Jasień oraz tereny niezainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu w pasie między Trasą W-Z, Jabłoniową (granica wschodnia i południowa) oraz planowaną ulicą Stężycką. 2. Główne cele opracowania Przed przystąpieniem do prac analitycznych do Studium programowo-przestrzennego sformułowano główne jego cele: a) zaproponowanie struktury funkcjnalno-przestrzennej całego obszaru, b) weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru opracowania w porównaniu do rozwiązań zaproponowanych podczas prac projektowych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [2316] procedowanego od 23 sierpnia 2003 roku (plan odstąpiony dnia 26 stycznia 2006r.), c) analiza możliwości zamiany gruntów dla właścicieli działek proponowanych pod układ drogowy, d) wyznaczenie miejsc koncentracji usług, e) korekta Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), f) delimitacja obszarów wskazanych do objęcia planami miejscowymi, w szczególności w rejonie planowanej ulicy tzw. Nowej Leszczynowej. 3. Struktura własności

5 5 Struktura własności w obszarze opracowania jest dość zróżnicowana. Zbliżony udział mają właściciele prywatni (34,45%) i ogródki działkowe, które mają użytkowanie wieczyste gruntów gminnych (35,98%). Same tereny gminne i tereny Skarbu Państwa to odpowiednio 11,82% i 16,16% całego obszaru opracowania. Grunty będące w rękach prywatnych to w większości porolne działki, częściowo podzielone na działki budowlane i sprzedane. 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar opracowania przeznaczony jest na 3 dominujące funkcje: a) mieszkaniowo-usługowa we wschodniej części, b) mieszkaniowa w części centralnej oraz c) usługowa (usługi rekreacji i sportu) w części zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Jasień. W granicach opracowania znajduje się również zieleń miejska, która biegnie wzdłuż Jeziora Jasień i Potoku Jasień wzdłuż północnej granicy obszaru opracowania. Dodatkowo we wschodniej części analizowanego terenu przewidziano zbiornik retencyjny, obecnie już zrealizowany. Na wschód od obszaru opracowania w SUiKZP przewidziane jest centrum dzielnicowe dla dzielnicy Gdańsk-Południe. Ponadto w SUiKZP obecnie istniejące ogrody działkowe przewidziane są do przekształceń i rehabilitacji.

6 6 5. Sytuacja planistyczna 5.1 Zasięg planów obowiązujących Granice opracowania obejmują dziurę planistyczną na mapie Gdańska Południe. Jedynie niewielki fragment we wschodniej części leży w granicach 3 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: a) Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jabłoniowej w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr III/28/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. [nr planu 2317], b) Zabornia rejon ulic Limbowej, tzw. Nowej Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr VI/67/07 z dnia 18 stycznia 2007r. [nr planu 2330], c) Nad Jeziorem Jasień w mieście Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr XLVI/1007/13 z dnia 28 listopada 2013r. [nr planu 2339]. Jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie, na północ od analizowanego obszaru, procedowany jest plan Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku, do którego przystąpiono uchwałą nr XXVII/530/12 z dnia 31 maja 2012 roku i zmieniono jego granice uchwałą nr XXXV/755/13 z dnia 28 lutego 2013 roku [nr planu 2338]. 5.2 Ustalenia planów obowiązujących Plany te przeznaczają fragment obszaru opracowania pod funkcję mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-usługową oraz funkcje usługowe wspierające sąsiadujące centrum dzielnicowe. Dodatkowo wokół zbiornika retencyjnego Jabłoniowa wprowadzone zostały tereny zieleni urządzonej, które mają wesprzeć działanie centrum oraz urozmaicić jego ofertę programową. Parametry urbanistyczne ustalone w ww. planach są dość zróżnicowane. Dopuszczalna powierzchnia zabudowy w terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych waha się pomiędzy 20% a 50%, wysokość zabudowy mieści się w przedziale 11-16m przy intensywności 0,5-1,0 a powierzchnia biologicznie czynna ustalona jest na poziomie od 30% do 70%.

7 7 5.3 Wnioski o zmianę planów W granicach obszaru opracowania szereg wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało uznane za zasadne. Są to głównie wnioski inwestorów prywatnych o sporządzenie planów miejscowych z wyznaczeniem dróg publicznych. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu został złożony wniosek o zmianę obowiązującego planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji ośrodka usługowego (rangi osiedlowej). 5.4 Uwarunkowania administracyjne Decyzje o warunkach zabudowy Ze względu na brak obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie opracowania wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Bazują one na regule dobrego sąsiedztwa i wydawane są na wniosek właścicieli działek. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost liczby wydanych takich decyzji. Stanowi to zagrożenie dla planowanych inwestycji celu publicznego (drogi publiczne), szczególnie w rejonie planowanej ulicy tzw. Nowej Leszczynowej, której przebieg sąsiaduje z realizującą się zabudową mieszkaniową wielorodzinną Decyzje o pozwoleniu na budowę Wraz z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, w następnej kolejności były wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę. Znaczna część tych decyzji została już skonsumowana, co widać we wzroście zainwestowania w obszarze opracowania.

8 8 6. Uwarunkowania przyrodnicze 6.1 Rzeźba terenu Obszar opracowania charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyżej położna jest południowo-zachodnia i środkowa część obszaru, a jej rzędne dochodzą 144,9 m n.p.m. (wzniesienia bezpośrednio sąsiadujące od południowego zachodu z Obwodnicą Trójmiejską) oraz do 142,4 metrów n.p.m. w środkowej części obszaru (wzgórze na południe od ulicy Źródlanej). W ukształtowaniu powierzchni analizowanego obszaru wyróżniają się obniżenia terenu związane z występowaniem wód powierzchniowych (jezioro Jasień, zbiorniki wodne na terenie ogrodów działkowych, staw na południe od ulicy Źródlanej, mały zbiornik wodny w obszarze źródliskowym rowu S-2), które położone są na wysokości m n.p.m. Najniżej położona jest wschodnia część analizowanego obszaru, związana z obszarem źródliskowym rowu S-1. Rzędne terenu osiągają tu najniższe wartości w granicach opracowania 88,0 m n.p.m. Deniwelacje na analizowanym terenie dochodzą do 56 metrów. Duże urozmaicenie rzeźby sprzyja występowaniu znacznych spadków terenu. Na analizowanym terenie dominują spadki od 5 do 10%, występują również tereny o spadkach zbliżonych do 20% (zbocza wzgórza położonego na wschód od jeziora Jasień, liczne miejsca na terenie ogrodów działkowych, tereny na południe od stawu położonego na południe od ulicy Źródlanej, zbocze wzgórza na wschód od źródliska rowu S-2 oraz skarpy pochodzenia antropogenicznego związane z przebiegiem Obwodnicy Trójmiejskiej i zabudowy wielorodzinnej we wschodniej części obszaru opracowania). Zgodnie z opracowaniem wykonanym w 2005 roku przez firmę GEOTEST, mającym na celu określenie i wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątem zagrożeń masowymi ruchami ziemi na terenie objętym opracowaniem wyznaczono teren potencjalnie zagrożony ruchami masowymi ziemi w jego wschodniej części, na północny zachód od zbiornika Jabłoniowa. W opracowaniu Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa pod tytułem Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju, na terenie objętym opracowaniem nie zarejestrowano terenów aktywnych osuwisk. W 2011 roku opracowano Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska, w którym na obszarze opracowania oznaczono teren zagrożony ruchami masowymi w rejonie skarp po obu stronach Obwodnicy Trójmiasta, na południowy zachód od jeziora Jasień. Teren ten został wyznaczony na podstawie nachylenia i wysokości stoku oraz przejawów ruchów masowych i oznaczony został w rejestrze numerem Miejscowe osunięcie ziemi nastąpiło w wyniku podcięcia stoku, związanego z budową drogi.

9 9 6.2 Wody Analizowany obszar położony jest w trzech zlewniach, a środkowa jego część stanowi strefę wododziałową między nimi. Większość obszaru w granicach studium należy do zlewni Strzyży, w tym północno-zachodnia część obszaru opracowania leży w zlewni jeziora i potoku Jasień, uchodzącego do potoku Strzyża. Część środkowa od północnej strony leży w zlewni rowu S -2 który dopływa do Potoku Jasień poprzez Wróbla Staw. Wschodnia część analizowanego obszaru jest odwadniana przez rów S-1 dopływ Potoku Siedlickiego, a część środkowa od południa leży w zlewni Potoku Szadólskiego, który uchodzi do Potoku Oruńskiego. W obrębie obszaru opracowania wyróżniają się, ze względu na ich powierzchnię, dwa obszary bezodpływowe. Pierwszy z nich położony jest na terenie ROD Wybickiego, genetycznie powiązany jest z niecką jeziora Jasień, a w najniższej jego części znajduje się zbiornik wodny. Drugi obszar bezodpływowy to rozległe, podmokłe obniżenie terenu, znajdujące się w południowej części obszaru opracowania, a częściowo poza nim. Jest to teren nieużytku rolnego poprzecinany rowami melioracyjnymi i porośnięty roślinnością hydrofilną. 6.3 Roślinność Obszar objęty analizami w północnej i zachodniej części zajęty jest przez ogrody działkowe (ROD Jasień i ROD Wybickiego - w znacznej części pełniące funkcję mieszkaniową) oraz jezioro Jasień, natomiast środkową i wschodnią część stanowią dawne tereny rolne, obecnie porośnięte roślinnością ruderalną i samosiewami drzew, ze stopniowo wzrastającym udziałem terenów zabudowanych. Drzewostan o charakterze semileśnym, z przewagą sosny w składzie gatunkowym, porasta wzgórze położone na wschód od jeziora Jasień. Z północnej, zachodniej i południowej strony jeziora Jasień

10 10 występują zadrzewienia związane z wysokim poziomem wód gruntowych, w których do powszechnych gatunków należą: olsza szara i różne gatunki wierzby. Pozostałe tereny zadrzewione, o mieszanym składzie gatunkowym, występują w środkowej części analizowanego obszaru. Są to głównie samosiewy drzew rosnące na terenach porolnych. Inne, wyróżniające się zadrzewienia, związane z przebiegiem cieków wodnych. Wzdłuż potoku Jasień rosną okazałe topole, brzozy i wierzby, a po północnej stronie rowu S-1, we wschodniej części analizowanego obszaru, występuje gęsty szpaler dojrzałych świerków. Obniżenia terenu z wysokim poziomem wód gruntowych porasta bujna roślinność hydrofilna z udziałem zadrzewień wierzbowych. 6.4 Dostępność do zieleni Na analizowanym obszarze nie ma terenów zieleni urządzonej. Najbliższym terenem nadającym się dla wypoczynku i aktywnej rekreacji są Lasy Otomińskie, położone kilkaset metrów od południowo-zachodniej granicy opracowania. Dają one możliwość wielokilometrowych wycieczek pieszych lub rowerowych i są doskonałe dla wypoczynku sobotnio-niedzielnego, nie mogą być jednak terenem zieleni dla codziennej rekreacji w pieszym zasięgu od miejsca zamieszkania. Tereny wokół jeziora Jasień wraz z zadrzewieniem na wzgórzu w sąsiedztwie i zbiornik Jabłoniowa należą do atrakcyjnych krajobrazowo, jednak nie są zaopatrzone w żadne podstawowe elementy infrastruktury rekreacyjnej. Są to potencjalne tereny do urządzenia pod kątem rekreacji. Zbiornik Jabłoniowa i tereny wzdłuż rowu S-1 przeznaczone są w planach miejscowych pod zieleń parkową. Podobne możliwości występują również wzdłuż potoku Jasień. W wypadku ich urządzenia oraz zagospodarowania rekreacyjnego terenów w sąsiedztwie jeziora Jasień i sąsiadującego z nim zadrzewionego wzgórza, mieszkańcy terenów położonych w izochronie 15-minutowego dojścia pieszego do tych terenów uzyskaliby atrakcyjne miejsca wypoczynku. Cała środkowa część obszaru opracowania byłaby nadal pozbawiona pieszego dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (obszar deficytu zieleni). Niezbędne okazało się wyznaczenie nowego terenu przeznaczonego pod zieleń urządzoną, który położony byłby w centrum deficytu zieleni.

11 11 Na poniższym rysunku zaznaczono tereny przeznaczone pod zieleń w planach miejscowych i nowe tereny proponowane pod zieleń urządzoną. Bordowym cieniem oznaczono obszary deficytu zieleni, czarnym prostokątem proponowany teren zieleni urządzonej. Do potencjalnych terenów, które mogłyby zostać przeznaczone pod zieleń z powodu trudnych warunków gruntowo-wodnych należą podmokłości z wysokim poziomem wód gruntowych lub tereny w najbliższym otoczeniu wód powierzchniowych, z zastrzeżeniem, że położone są na gruntach gminnych. W środkowej części obszaru opracowania, występują trzy podmokłości, jednak nie są one własności gminnej. W wyniku analiz wyznaczono teren o powierzchni około 2 ha, częściowo zadrzewiony, nie związany z wodami powierzchniowymi. Teren ten położony jest pod napowietrzną linią wysokiego napięcia i przeznaczony mógłby być pod zieleń urządzoną. Dzięki jego urządzeniu w znacznej części zlikwidowany zostałby deficyt zieleni.

12 Propozycja nowego kształtowania OSTAB w rejonie studium Źródlana Podstawę włączania do OSTAB w obrębie obszaru włączonego do studium stanowiły: wody i tereny przywodne, doliny potoków, podmokłości, tereny o wysokim stanie wód gruntowych, tereny zadrzewione, ogrody działkowe, tereny o dużych spadkach. Korekty pierwotnej propozycji przeprowadzono na podstawie obecnego zainwestowania, SUiKZP, MPZP, wstępnej koncepcji przeznaczenia terenów w studium Źródlana. Analizowany obszar jest częścią terenów ograniczonych ulicami o znacznym przebiegu ruchu (Obwodnica Trójmiejska, trasa W-Z, fragment Nowej Jabłoniowej Południowej, Nowa Jabłoniowa, Nowa Stężycka), które stanowią barierę dla połączeń ekologicznych. Osnowa ekologiczna tego obszaru jest w pewnym sensie wyspą z dwoma miejscami potencjalnych połączeń ze strukturami OSTAB położonymi poza wymienionymi ulicami. 1. Do podstawowych elementów OSTAB należą płaty strukturalne w układach dolinnych. Budują one lokalne korytarze ekologiczne, umożliwiające migracje fauny. Pełnią najważniejsze funkcje w strukturze OSTAB, i ich ewentualne ograniczanie powierzchniowe powinno być silnie obostrzone. W analizowanym rejonie należą do nich: a) jezioro Jasień wraz z dopływem Jasień, podmokłościami sąsiadującymi i potokiem Jasień, powiązane w kierunku południowo-wschodnim z: obniżeniem terenu z rowem i małym zbiornikiem wodnym, położonym na terenie ogrodów działkowych,

13 13 izolowanymi podmokłymi obniżeniami terenu z roślinnością wodolubną, obszarem o wysokim poziomie wód gruntowych niezwiązanym z jeziorem Jasień. Jest to korytarz ekologiczny powiązany dolnym odcinkiem potoku Jasień poprzez przejście dla małych zwierząt pod ulicą Kartuską i Trasą W-Z. Na północ od przejścia dla zwierząt możliwość migracji zwierząt jest mocno ograniczona przez ogrodzenie ogrodów działkowych, przecinające koryto potoku. Dodatkowe 2 przepusty dla drobnej zwierzyny poprowadzone są w kierunku zachodnim, pod Obwodnicą Trójmiejską. Trudno powiedzieć, czy są wykorzystywane, ponieważ tunel o długości 40 i 70 metrów i wysokości 1 metra wydaje się być trudny do pokonania. a b c b) obszar źródliskowy rowu S-2 Niewielkie obniżenie terenu, wyraźnie (skarpą) odcinające się od otoczenia, w południowej, górnej części podmokłe, w środkowej części mały zbiornik wodny, w północnej części zagospodarowane (z zabudową). W kierunku północnym potok poprowadzony jest pod ziemią brak ciągłości ekologicznej. c) górny odcinek rowu S-1 z obszarem źródliskowym i zbiornikiem retencyjnym Jabłoniowa, powiązany w kierunku zachodnim i dalej południowo-zachodnim oraz w kierunku południowym z: podmokłością w śródpolnym obniżeniu terenu (rozciągłość obniżenia ok. 400 metrów), z rowem melioracyjnym w osi obniżenia oraz dwoma niewielkimi obszarami intensywnej infiltracji wód powierzchniowych i ich spływu bezpośrednio do podmokłości, zbiornikiem wodnym, położonym w kierunku południowym od obszaru źródliskowego, połączonym z nim jedynie podłużnym obniżeniem terenu. Jest to korytarz ekologiczny bez połączenia w kierunku wschodnim (w dół rowu), ponieważ od ulicy Jabłoniowej rów S-1 płynie pod ziemią. Możliwa jest ciągłość

14 14 ekologiczna w kierunku południowo-zachodnim do Potoku Szadólskiego, pod warunkiem zachowania przepustu/przejścia dla małych zwierząt pod ulicą Stężycką i dalej pod ulicą Jabłoniową, na Potoku Oruńskim, do którego wpadają wody Potoku Szadólskiego. Konieczna jest również troska o nieprzecinanie ogrodzeniami doliny potoku. 2. Innym, ważnym elementem OSTAB są tereny leśne i płaty zadrzewień, niezwiązane z dolinami potoków. Są to elementy zróżnicowane wiekiem drzewostanu, powierzchnią, genezą powstania (tereny leśne, samosiewy), funkcją i sąsiedztwem. Zmniejszanie powierzchni terenów zalesionych powinno być silnie ograniczone, zmniejszanie terenów zadrzewionych nie musi podlegać tak dużym obostrzeniom. Do terenów zadrzewionych na analizowanym obszarze należą (wg oznaczeń na powyższej mapie): a) teren zadrzewiony o charakterze semileśnym (przewaga sosny) na wzgórzu w sąsiedztwie jeziora Jasień o powierzchni ok. 3 ha, b) zadrzewienie związane z wysokim poziomem wód gruntowych w izolowanym obniżeniu w środkowej części ROD Jasień, c) tereny zadrzewione zadrzewione między jeziorem Jasień a Obwodnicą Trójmiejską, d) pasy zadrzewień na południe i zachód od ROD Wybickiego, e) tereny zadrzewień wśród zabudowy jednorodzinnej na wschód od ROD Wybickiego, f) zadrzewienia wokół zbiornika wodnego na południe od ul. Źródlanej, g) tereny zadrzewień na południe i wschód od obszaru źródliskowego rowu S-2, h) płaty zadrzewień na zachód osiedla Jasień Park, i) zadrzewione wzgórze na południowy-wschód od obszaru źródliskowego rowu S-1, j) niewielki płat zadrzewień na północny-zachód od zbiornika Jabłoniowa. 3. Roślinność sztucznie wprowadzona o znacznym nasyceniu zieleni: Rodzinne Ogrody Działkowe Wybickiego i Rodzinne Ogrody Działkowe Jasień zlokalizowane w zachodniej części analizowanego obszaru.

15 15 4. Tereny o znacznych spadkach niezabudowane lub o ekstensywnej zabudowie: a) skarpa na wschód od rowu S-2, b) tereny o znacznych spadkach położone między ulicą Źródlaną a obszarem źródliskowym rowu S-2, c) niewielki obszar położony na południowy wschód od Rodzinnych Ogrodów działkowych Wybickiego, d) teren położony na południowy wschód od wzniesienia w centralnej części analizowanego obszaru, e) teren na północny-zachód od obszaru podmokłego położonego w środkowej części obszaru studium. 5. Pasy terenu stanowiące bufory dla układów dolinnych o szerokości około 60 metrów od potoku Jasień, 30 m od innych cieków, liczone łącznie z układem dolinnym, około 40 metrów od brzegu jeziora, 20 m od obszarów z wysokim poziomem wód gruntowych i małych zbiorników wodnych, 6. Płaty łącznikowe między poszczególnymi elementami OSTAB (wg rysunku poniżej): a) teren niezabudowany między obszarem źródliskowym rowu S-2, a podmokłością śródpolną, b) teren zadrzewiony na południe od ul. Źródlanej, przyległy do ROD Wybickiego, c) teren na południe od podmokłości śródpolnej za ul. Stężycką połączenie z Potokiem Szadólskim.

16 16 Zaproponowana nowa struktura OSTAB, w porównaniu z jej zasięgiem dotychczas obowiązującym, w ogólnym zarysie jest zbliżona. Największe zmiany dotyczące zasięgu OSTAB w jego obowiązującym i proponowanym kształcie zauważalne są w środkowej części obszaru objętego opracowaniem. Przyjęcie nowego zasięgu OSTAB spowodowałby powiększenie jego struktur o tereny zachodniej części ROD Jasień, terenów częściowo zadrzewionych położonych na wschód od ROD Wybickiego, tereny na zachód od przedłużenia ulicy Leszczynowej oraz na jej przedłużeniu. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez struktury OSTAB dotyczyłyby terenów położonych na południe od trasy W-Z między ulicami Leszczynową i Źródlaną oraz na południe od ulicy Gabrysiak. Zasięg proponowanych struktur OSTAB przedstawiony został orientacyjnie i powinien być uszczegóławiany na etapie prac projektowych. 7. Przekształcenia strukturalno-użytkowe W obszarze opracowania widać nasilenie ruchu inwestycyjnego. Właściciele wydzielonych działek budowlanych konsumują wydane decyzje o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie w 2011r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na ich poszerzenie w ramach gruntu zamiennego dla części ROD zlokalizowanych na Letnicy, a zabranych pod budowę stadionu PGE Arena. 8. Inwentaryzacja stanu istniejącego Stan istniejący można podzielić na cztery części, które znacząco różnią się między sobą pod względem zainwestowania i zagospodarowania:

17 17 a) rejon Jeziora Jasień i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, b) rejon ulicy Źródlanej i tereny na południe od niej, c) rejon istniejących ulic: Leszczynowej, Gabrysiak i Jeziorowej, d) rejon zbiornika retencyjnego Jabłoniowa. Pierwszy obszar charakteryzuje się zabudową o niskiej jakości estetycznej i technicznej. Są to w znacznej mierze altany działkowe zaadoptowane na budynki mieszkalne o niewielkiej powierzchni. Wg danych ewidencyjnych na terenie ogrodów działkowych zameldowanych jest 75 osób, natomiast po wizycie w terenie można podejrzewać, że faktyczna liczba osób zamieszkujących tereny ROD jest wyższa. Kolejnym terenem jest obszar na południe od ulicy Źródlanej, obejmujący głównie grunty prywatne. Nowopowstała zabudowa koncentruje się wzdłuż ulicy Źródlanej i drogowych działek gminnych oraz na działkach budowlanych wydzielonych z większych działek porolnych. Zajmuje ona niewielki procent tego terenu, pozostała część jest wciąż nieużytkowana. Trzeci teren charakteryzuje się dużym stopniem zainwestowania, przy czym należy pamiętać następuje tam ciągła intensyfikacja zabudowy. W rejonie tym występuje zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jak i osiedla wielorodzinne (os. JasieńPARK czy os. Dziedziniec). Jednocześnie istniejąca ulica Leszczynowa, mimo swojego złego stanu technicznego, odgrywa ważną rolę w połączeniu ulicy Jabłoniowej z ulicą Kartuską bez konieczności wjeżdżania na Trasę W-Z. Ostatni rejon to w znacznej mierze tereny zielone. Poza zrealizowanym zbiornikiem retencyjnym i powstałym osiedlem Orle Gniazdo wraz z budynkiem usługowo-biurowym Nordika (oba poza granicami studium) brak jest innego zainwestowania terenów, mimo obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

18 18 9. Zagadnienia komunikacyjne 9.1 Stan istniejący W stanie istniejącym w obszarze opracowania funkcjonują ulice: Brzoskwiniowa, Źródlana, Jasińskiego, Leszczynowa, Jeziorowa, Gabrysiak oraz Węgrzyna. Dodatkowo w centralnej części studium funkcjonują drogi gminne, będące sięgaczami do działek budowlanych. Połączenie istniejącego układu drogowego z systemem ogólnomiejskim następuje poprzez ulicę Źródlaną (rondo Jacka Kuronia) do ulicy Kartuskiej, ulicę Leszczynową do ulicy Kartuskiej oraz ulicę Leszczynową do ulicy Jabłoniowej. Obecnie w obszarze studium nie znajduje się żaden przystanek komunikacji zbiorowej. 9.2 Stan projektowany Docelowy układ drogowy zakłada w tym rejonie 3 drogi lokalne (dwie o relacji północ-południe i jedna o relacji wschód-zachód) oraz trzy drogi dojazdowe (relacje analogiczne do dróg lokalnych). Dopełnienie tego układu będzie opierało się na wewnętrznych drogach osiedlowych. Jako drogi lokalne przewidziano ulice: Źródlaną, Jasińskiego z przedłużeniem do ulic Stężyckiej i do tzw. Kartuskiej Południowej (przez tereny ogrodów działkowych), tzw. Nową Leszczynową z podłączeniem do Trasy W-Z. Jako drogi dojazdowe przewiduje się ulice: istniejącą Leszczynową, Źródlaną (układ północ-południe) z przedłużeniem do ulicy Stężyckiej, łącznik ulicy Leszczynowej i ulicy Jasińskiego (w relacji wschód zachód).

19 Studium programowo-przestrzenne rejonu ulicy Źródlanej istniejące drogi projektowane drogi 9.3 Warianty podłączenia do układu ogólnomiejskiego W trakcie analiz transportowych zostały przebadane różne warianty podłączenia projektowanego układu drogowego do najważniejszych dróg ogólnomiejskich, biegnących w sąsiedztwie studium: Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta i Trasy W-Z. Na potrzebny analiz zaproponowano 4 warianty. 19

20 20 Wariant I: zakłada rozbudowę węzła Szadółki wraz z podłączeniem ulicy Lubowidzkiej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej tego węzła oraz podłączenie ulicy Źródlanej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta; Wariant II: zakłada dodanie do wariantu I podłączenia tzw. Nowej Leszczynowej do ulicy Armii Krajowej poprzez łącznice; Wariant III: proponuje obsługę komunikacyjną (jak w wariancie II) poprzez łącznice tzw. Nowej Leszczynowej z ulicą Armii Krajowej oraz zakłada rozbudowę (jak w wariancie I i II) węzła Szadółki wraz z drogą zbiorczo-rozprowadzającą do ulicy Lubowidzkiej (rezygnuje się w tym wariancie z podłączenia ulicy Źródlanej do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta); Wariant IV: zakłada budowę łącznic tzw. Nowej Leszczynowej do ulicy Armii Krajowej (jak w wariancie II i III) oraz włączenie ulicy Źródlanej do drogi zbiorczo-rozprowadzającej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta (jak w wariancie I i II) a także, co jest charakterystyczne jedynie dla tego wariantu, połączenie ulicy Stężyckiej z drogą zbiorczo-rozprowadzającą Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Po dokładnym przeanalizowaniu wariantów wytypowano wariant III jako postulowany do docelowej realizacji. Taki rozwój układu drogowego pozwoli na optymalne dociążenie sieci dróg wewnątrz obszaru studium, wykreuje nowe połączenie (Nowa Leszczynowa) wraz z włączeniem w ulicę Armii Krajowej oraz pozwoli na uniknięcie prowadzenia ruchu tranzytowego pomiędzy Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta a Trasą W-Z poprzez obszar studium. 9.4 Obsługa komunikacją zbiorową w stanie docelowym Mimo wciąż rozbudowywanej sieci komunikacji zbiorowej, obszar opracowania będzie słabo obsłużony jeśli nie poprowadzi się przez niego nowych tras autobusowych. Najbliższe linie tramwajowe planowane są w ulicach tzw. Nowej Bulońskiej i Jabłoniowej. Jednak ich zasięg dojścia pieszego obsługuje jedynie skrawek południowo-wschodniej części terenu opracowania.

21 21 Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie linii autobusowych. Ich obszar obsługi obejmuje północny pas studium oraz część centralną w rejonie ulic Leszczynowej i tzw. Nowej Leszczynowej oraz na południowym przedłużeniu ulicy Jasińskiego. 10. Zagadnienia inżynieryjne W sąsiedztwie obszaru opracowania istnieją wszystkie sieci infrastruktury, jednak sam teren studium nie jest w nie uzbrojony. Teren położony na granicy kilku zlewni. Część północna leży w zlewni potoku Jasień wraz z jego dopływem rowem S-2. Kanalizacja deszczowa istnieje tu tylko w rejonie ronda Jacka Kuronia, odprowadzając wody kolektorem 0,8m pod trasą WZ do potoku Jasień. Południowo wschodnia część terenu leży w zlewni potoku Siedlickiego. W granicach studium przechodzi rów S-1, dopływ potoku Siedlickiego, który jest głównym odbiornikiem wód z tego terenu. Na rowie tym istnieje zbiornik retencyjny Jabłoniowa. Odpływ ze zbiornika odbywa się kanalizacją deszczową o średnicy 0,8m w kierunku potoku Siedlickiego przy ulicy Kartuskiej. Istniejąca kanalizacja deszczowa znajduje się tyko w rejonie ul. Gabrysiak. W obu zlewniach z uwagi na ryzyko powodziowe należy ograniczać współczynnik spływu. Środkowa część od południa ciąży do bezodpływowego zagłębienia terenu. Odwodnienie tego obszaru przewiduje się w stronę Potoku Szadólskiego, który uchodzi do Potoku Oruńskiego. Przez teren opracowania przechodzi magistrala wodociągowa 400mm w ulicy Źródlanej (łącząca zbiornik Kiełpinek z gdańskim układem wodociągowym), oraz wodociąg 225mm łączący magistralę w ulicy Źródlanej z magistralą w ulicy Stężyckiej. W trakcie prac analitycznych zidentyfikowano problem z przebiegiem wybudowanego w 2011r. z udziałem środków UE wodociągu, który biegnie w południowej części przedłużenia ulicy Jasińskiego. W rozpatrywanym przypadku przebieg wodociągu pokrywa się z przebiegiem planowanej jezdni na odcinku około 140m. Jednocześnie nie ma możliwości zmiany przebiegu ulicy, gdyż na tym odcinku przebiega ona w granicach ogrodów działkowych. Konieczne będzie rozwiązanie tego problemu na etapie projektowania tego odcinka drogi, łącznie z rozważeniem jego przełożenia poza pas jezdni. Ponadto istnieją tu nieliczne sieci wodociągowe rozdzielcze i przyłącza. Całość terenu - niezależnie od przeznaczenia może być zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Teren opracowania w większości jest położony poza granicą aglomeracji. Jedynie we wschodnim fragmencie opracowania znajdują się tereny częściowo uzbrojone w sieć kanalizacyjną. Zabudowa położona w sąsiedztwie kolektora Morena (o przekroju 1,6 m na 2,4 m) przebiegającego wzdłuż ulicy Jabłoniowej ma do niego bezpośrednie podłączenie, jak również budynki wielorodzinne przy ulicy Gabrysiak są skanalizowane. Na pozostałym terenie sieci kanalizacyjnej nie ma. Zabudowa przy ulicy Źródlanej odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych. Obecnie nie planuje się tutaj budowy sieci. Jednak w związku z rozwojem zabudowy w tym rejonie wskazane byłoby rozszerzenie granic aglomeracji na ten obszar, aby plany inwestycyjne mogły pociągnąć za sobą budowę sieci. Z uwagi na ukształtowanie terenu skanalizowanie będzie wymagało budowy sieci w systemie grawitacyjno tłocznym. W granicach opracowania tylko północny skrawek ulicy Źródlanej jest zaopatrywany w gaz z sieci. W ulicy Kartuskiej istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 225mm, a w ulicy Jabłoniowej istnieje sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 150mm. Planowana zabudowa może być zaopatrywana w gaz z sieci po jej rozbudowie lub bezprzewodowo.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia SPIS TREŚCI 1. Opis zadania inwestycyjnego... 68 1.1 Lokalizacja i program inwestycji... 68 1.2 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego... 68 1.3 Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo