Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Jolanta Ros³on* Daniel Ciupiñski** Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Wstêp Inwestycje powinny stanowiæ integraln¹ czêœæ strategii rozwoju przedsiêbiorstwa, wp³ywaj¹c na zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania jednostki i podniesienie jej wartoœci rynkowej. Sformu³owanie optymalnej strategii wymaga uwzglêdnienia wielu czynników o ró norodnym charakterze, m.in. dzia³añ konkurencji, zachowañ klientów, polityki pañstwa, koniunktury gospodarczej, zasobów firmy itp. Podejmowanie decyzji rozwojowych wi¹ e siê z ponoszeniem ryzyka przez inwestora, jak i podmioty finansuj¹ce lub wspó³finansuj¹ce przedsiêwziêcia. Przedsiêbiorca inwestor nigdy nie ma pewnoœci co do ostatecznego powodzenia dokonanych wyborów strategicznych. Celem opracowania jest ocena znaczenia dzia³alnoœci inwestycyjnej w rozwoju przedsiêbiorstw. Zaprezentowane wyniki badañ s¹ efektem ankiety pilota owej, zrealizowanej w Katedrze Ekonomiki Przedsiêbiorstw UW-M w Olsztynie w I kwartale 2014 roku. Stanowi¹ one fragment badañ podjêtych przez autorów, które dotycz¹ roli inwestycji w strategii rozwoju przedsiêbiorstw z bran y meblarskiej. Do analizy wytypowano piêæ podmiotów z województwa warmiñsko-mazurskiego. S¹ to producenci mebli mieszkaniowych (kuchennych, do jadalni, sypialni, salonów), tapicerowanych i sklepowych. 1. Bran a meblarska w Polsce rys historyczny, stan i uwarunkowania rozwoju Bran a meblarska stanowi jeden z filarów polskiej gospodarki. Pierwsze wzmianki o meblach produkowanych w Polsce, choæ bez okreœlenia, jakie to by³y wyroby i kto by³ ich wytwórc¹, pochodz¹ z VI wieku. Ówczesne meble by³y produktami luksusowymi, stanowi³y wyposa enie * Dr in., Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, uwm.edu.pl ** Mgr, Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski,

2 184 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski dworów królewskich i magnackich [Kalupa, 2004]. W 1922 roku dzia³a³o 200 wytwórni mebli, 15 lat póÿniej funkcjonowa³o ju 547 fabryk mebli i zak³adów stolarskich. Najwiêcej z nich zlokalizowanych by³o w województwach kieleckim, lubelskim i poznañskim [Urbanik, 1998]. W latach dwudziestych wieku odnotowano postêpuj¹cy proces specjalizacji wœród polskich producentów wyrobów meblarskich. Fabryki by³y coraz lepiej wyposa one w specjalistyczne maszyny i urz¹dzenia. Przeprowadzone inwestycje oraz stworzone w ich wyniku nowe miejsca pracy przyczyni³y siê do przekszta³cenia niewielkich warsztatów rzemieœlniczych w zak³ady przemys³owe [ amojda, 2003]. W 1989 roku, gdy pañstwo polskie znalaz³o siê w nowej sytuacji gospodarczej, przedsiêbiorstwa stanê³y przed koniecznoœci¹ dokonania wa nych decyzji dotycz¹cych ich dalszego funkcjonowania. Niektóre z nich mia³y u³atwione zadanie, gdy wieloletnie kontakty handlowe z zagranicznymi odbiorcami stwarza³y naturalne mo liwoœci zacieœnienia wiêzi handlowych [Dziêgielewski, Du yk, 2000]. Poni ej zamieszczono wybrane dane charakteryzuj¹ce bran ê meblarsk¹ w Polsce: liczba producentów mebli w 1991 roku produkcj¹ mebli i wyrobów stolarskich zajmowa³o siê 617 przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej osób, w 1999 roku takich firm by³o ju tylko 338, a w 2007 roku oko³o 480; zatrudnienie w 1989 roku w przemyœle meblarskim i wyrobów stolarskich w podmiotach gospodarki narodowej, w których liczba pracuj¹cych przekracza³a 5, zatrudniano 84 tys. osób, rok póÿniej 75,8 tys. osób, a w 2000 roku ponad 94,5 tys. osób [Kalupa, 2004]. W 2012 roku przemys³ drzewny, ³¹cznie z meblarskim, zatrudnia³ 331,8 tys. osób [Rocznik Statystyczny Przemys³u, 2013]; wartoœæ produkcji sprzedanej w 1989 roku produkcja sprzedana mebli i wyrobów stolarskich ukszta³towa³a siê na poziomie 1,26 tys. mld z³ (dane dla przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej osób), w 2002 roku by³a ju dziesiêciokrotnie wy sza, a w 2012 roku wynios³a 28,5 mld z³ [Rocznik Statystyczny Przemys³u, 2013]; import w latach odnotowano wzrost importu z 4 mln z³ do 1,5 mld z³, w 2012 roku by³o to ju blisko 4,4 mld z³ [Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, 2013];

3 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 185 eksport w 1989 roku eksport mebli wyniós³ 411,6 mln z³, siedem lat póÿniej by³a to ju kwota 4,2 mld z³, a w 2007 roku 21,6 mld z³ [Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, 2013]; udzia³ w wytwarzaniu PKB bran a stanowi oko³o 2% polskiego PKB. Bran a meblarska w Polsce to 24 tys. przedsiêbiorstw, z czego 100 to firmy du e, oko³o 350 œrednie i 1500 ma³e. Pozosta³e podmioty to mikrofirmy. Polska jest obecnie trzecim na œwiecie eksporterem mebli. Wyprzedzaj¹ nas Chiny oraz Niemcy. Wartoœæ eksportu polskich mebli w 2014 roku szacowana jest na 7,3 mld euro wobec 6,9 mld euro rok wczeœniej. Ocenia siê, i 83% eksportowanych przez nasz kraj mebli trafi na rynek Unii Europejskiej, a 17% do pozosta³ych odbiorców na œwiecie (USA, Szwajcaria, Chiny, Rosja). Ponad 31% przychodów z eksportu stanowi¹ tzw. elementy meblowe [http://wyborcza.biz/biznes]. Jak twierdzi prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jacek Twaróg: tylko nieliczne polskie firmy sprzedaj¹ produkty pod swoimi markami, m.in. Ludwik Styl, Klose, Kler, Forte, Nowy Styl. Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw oferuje meble bez wskazywania kraju, z jakiego pochodz¹. Polska stanowi du e zaplecze produkcyjne znanych zagranicznych koncernów. Przyk³adem jest szwedzka IKEA, która produkuje w naszym kraju meble o wartoœci 4 mld z³ rocznie [http://www.forbes.pl]. Polskie meble od wielu lat s¹ rozpoznawalne w Europie, a tak e na ca³ym œwiecie. Jak wskazuj¹ statystyki, nasz kraj jest znacz¹cym producentem i eksporterem mebli oraz elementów meblowych na rynek europejski i œwiatowy. Na rysunku 1 przedstawiono wartoœæ eksportu przemys³u meblarskiego na rynek wspólnotowy w latach 2009 i 2013 w poszczególnych pañstwach Unii Europejskiej. Wartoœæ eksportu w Polsce w 2013 roku by³a niemal e najwy sza w krajach UE. Nasz kraj ustêpowa³ pod tym wzglêdem jedynie Niemcom. W 2009 roku wyprzedza³y nas jeszcze W³ochy. Pozosta³e pañstwa mia³y du o mniejsze udzia³y w strukturze przychodów z eksportu. O randze bran y meblarskiej œwiadczy fakt, e zosta³a ona wytypowana przez Ministerstwo Gospodarki do projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych. Sama bran a promuje siê w ramach akcji Dumni z polskich mebli.

4 186 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Rysunek 1. Wartoœæ eksportu (w mld euro) przemys³u meblarskiego na rynek wspólnotowy w latach 2009 i 2013 w krajach nale ¹cych do Unii Europejskiej ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat. Celem realizacji bran owego programu promocji jest wykreowanie nowych polskich marek, które rozpoznawalne bêd¹ na œwiecie i kojarzone z krajem pochodzenia. Program ten sk³ada siê z dwóch czêœci: Komponentu A, w ramach którego mieszcz¹ siê dzia³ania promuj¹ce produkty, us³ugi i przedsiêbiorców z bran y meblarskiej, Komponentu B, który obejmuje dzia³ania promuj¹ce bran ê meblarsk¹ jako ca³oœæ (koszty promocji sfinansowane zostan¹ w ca³oœci przez Ministra Gospodarki). Dzia³ania promuj¹ce realizowane s¹ na terenie Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Bran owy program promocji bran y meblarskiej obejmuje okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku [Bran owy program promocji bran y meblarskiej, 2012]. Dumni z polskich mebli to ogólnopolska akcja spo³eczno-edukacyjna. Jej nadrzêdnym celem jest zwiêkszenie œwiadomoœci wœród osób, które na co dzieñ nie zajmuj¹ siê meblarstwem czy wzornictwem, e me-

5 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 187 bel nie jest wy³¹cznie przedmiotem stricte u ytkowym [http://dumnizpolskichmebli.org]. Wa nym elementem kampanii jest informowanie o sukcesach polskich mebli wyró nianych i nagradzanych na miêdzynarodowych targach. Pomys³odawcy akcji, Anna Rumocka i Tomasz Wiktorski, zwracaj¹ uwagê, e mebel to przede wszystkim element stylu ycia. Swoimi dzia³aniami chc¹ zachêciæ ludzi do aran acji przestrzeni poprzez wybór produktów estetycznych, ergonomicznych, ekologicznych, wykonanych z dba³oœci¹ o wysok¹ jakoœæ u ytych materia³ów [http://www.artbiznes.pl]. Do atrakcyjnych miejsc w Polsce pod wzglêdem lokalizacji firm z bran y meblarskiej nale y województwo warmiñsko-mazurskie. Charakteryzuje siê ono pokaÿnym zapleczem surowcowym oraz silnymi tradycjami zwi¹zanymi z przemys³em drzewno-meblarskim, czego wyrazem jest du a liczba podmiotów funkcjonuj¹cych w omawianej bran y. W województwie tym ju od 2007 roku dzia³a Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbl¹g, który jest inicjatyw¹ o zasiêgu lokalnym. W sk³ad klastra wchodz¹ nie tylko przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ mebli czy ich komponentów, lecz tak e firmy œwiadcz¹ce us³ugi dla sektora (np. producenci akcesoriów oœwietleniowych). W klastrze zrzeszone s¹ obecnie 22 podmioty. Chc¹c sprostaæ wymaganiom rynku, przedsiêbiorcy wdra aj¹ innowacyjne rozwi¹zania produktowe, organizacyjne i marketingowe. Przyk³adem jest innowacyjne na skalê œwiatow¹ oprogramowanie informatyczne, które ma na celu informatyzacjê procesów nie tylko produkcyjnych, ale tak e magazynowych i ksiêgowych. Klaster wspó³pracuje z instytucjami naukowo-badawczymi, takimi jak Instytut Wzornictwa Przemys³owego z Warszawy, czy Instytut Technologii Drewna z Poznania. Ponadto klaster nawi¹za³ wspó³pracê z Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Elbl¹gu, w celu wspomagania procesów informatyzacji przedsiêbiorców z bran y meblarskiej oraz edukacji m³odzie y w kierunkach zwi¹zanych z produkcj¹ mebli i przetwórstwem drewna. Oddzia³ywanie rynkowe cz³onków klastra ma zasiêg globalny. Eksportuj¹ oni swoje wyroby na rynki œwiatowe (m.in. do Stanów Zjednoczonych) [Klastry w Polsce. Katalog, 2012]. 2. Znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiêbiorstw. Wyniki pilota u ankietowego Pilota owe badania ankietowe przeprowadzono wœród przedsiêbiorstw z bran y meblarskiej. W tablicy 1 zaprezentowano syntetyczn¹

6 188 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski charakterystykê badanych jednostek gospodarczych. W celu zapewnienia anonimowoœci przedsiêbiorcom, zrezygnowano z u ycia konkretnych nazw firm, a dla ich identyfikacji przyjêto oznaczenia literowe (A, B, C, D, E). Tablica 1. Dane charakteryzuj¹ce badane przedsiêbiorstwa Wyszczególnienie A B C D E Mikroprzedsiêbiorstwa Ma³e przedsiêbiorstwa Spó³ka z o. o. Zak³ad osób fizycznych Spó³ka cywilna Rok podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej Eksporter i importer Importer Sytuacja finansowa podmiotu ród³o: Opracowanie w³asne dobra przeciêtna przeciêtna dobra dobra Trzy spoœród badanych jednostek zatrudniaj¹ nie wiêcej ni 9 osób, dwie od 10 do 49 pracowników. W próbce badawczej znajduj¹ siê dwie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, dwa zak³ady osób fizycznych i spó³ka cywilna. Najd³u szym rodowodem odznacza siê firma A, dzia- ³aj¹ca na rynku od 1994 roku, zaœ najkrótszym podmiot D. Cztery przedsiêbiorstwa prowadz¹ dzia³alnoœæ eksportow¹ i importow¹, tylko jedno jest importerem materia³ów, pó³fabrykatów, akcesoriów meblowych itp., ograniczaj¹c sprzeda produktów g³ównie do rynku regionalnego. Badane przedsiêbiorstwa s¹ producentami mebli mieszkaniowych (A, C, D), tapicerowanych (B, E) oraz sklepowych (A). Wielu autorów wskazuje na istotne powi¹zania pomiêdzy procesem inwestycyjnym a strategi¹ i planowaniem strategicznym w przedsiêbiorstwie. Wed³ug R.H. Pike a i M.B. Wolfa wœród przedsiêbiorców narasta przekonanie, e decyzje inwestycyjne powinny byæ podejmowane w kontekœcie strategicznym. Zwi¹zki miêdzy strategi¹ (planowaniem strategicznym) a procesem inwestycyjnym s¹ jednak doœæ z³o one, trudne do skodyfikowania i przebadania [Ramian, 2002].

7 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 189 W kontekœcie powy szych rozwa añ doœæ zaskakuj¹cy wydaje siê fakt, i adna z badanych firm nie przygotowuje strategii ani planów inwestycyjnych. Respondenci zapytani o przyczyny ich braku stwierdzili, e planowanie strategiczne nie jest konieczne w ma³ych przedsiêbiorstwach (B, E), nie maj¹ czasu na tego typu dzia³ania (A, C). Jeden z przedsiêbiorców (D) przyzna³, e nie posiada niezbêdnej wiedzy, ani wystarczaj¹cych umiejêtnoœci, które pozwoli³yby na opracowanie strategii inwestycyjnej. Mimo i ankietowani nie maj¹ sformu³owanych strategii/planów inwestycyjnych, to jednak dostrzegaj¹ korzyœci wynikaj¹ce z planowania strategicznego. Do najwa niejszych z nich respondenci zaliczyli: wiêksze mo liwoœci monitorowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (B, C, D, E), ukierunkowanie rozwoju firmy (B, C, D), zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania jednostki (A, C), skuteczniejsze osi¹ganie zamierzonych celów (A, C). Mimo spowolnienia gospodarczego ka de z analizowanych przedsiêbiorstw w ostatnich czterech latach dokona³o zakupów inwestycyjnych. Wszystkie podmioty naby³y sprzêt komputerowy z nowoczesnym oprogramowaniem komputerowym, trzy z nich maszyny i urz¹dzenia (A, B, D), tyle samo œrodki transportu (A, C, D). Jedno z przedsiêbiorstw (C) zakupi³o nieruchomoœæ gruntow¹. Zakupy inwestycyjne finansowane by³y ze œrodków w³asnych przedsiêbiorców (B, D), dotacji unijnych (A, C) oraz kredytu inwestycyjnego (D). Jednym z podjêtych przez autorów zagadnieñ badawczych by³ zakres stosowania przez przedsiêbiorstwa technik bud etowania kapita³owego w ocenie przedsiêwziêæ inwestycyjnych (tablica 2). Tablica 2. Zakres wykorzystania przez przedsiêbiorstwa poszczególnych technik bud etowania kapita³owego w ocenie inwestycji Wyszczególnienie 1* 2* 3* 4* 5* Wartoœæ bie ¹ca netto A, B, D C, E Wewnêtrzna stopa zwrotu B, D, E A, C Ksiêgowa stopa zwrotu B C, D, E A Okres zwrotu E A, B, C, D Aspekty niefinansowe C, D A, B, E * gdzie: 1 nigdy nie stosujê, a 5 stosujê zawsze. ród³o: Wyniki badañ w³asnych.

8 190 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Badania pokaza³y, e przedsiêbiorcy korzystali w umiarkowanym stopniu z technik niedyskontowych i opartych na DCF przy ocenie inwestycji. Trzy spoœród rozpatrywanych jednostek nigdy nie stosowa³y wewnêtrznej stopy zwrotu (IRR), ale wszystkie siêga³y po drug¹ technikê dyskontow¹, tj. wartoœæ zaktualizowan¹ netto (NPV). Wœród technik niedyskontowych podobnym zainteresowaniem opiniodawców cieszy³y siê okres zwrotu nak³adów (PB) i ksiêgowa stopa zwrotu (ARR). Na podstawie uzyskanych wyników badañ nale y s¹dziæ, i aspekty niefinansowe odgrywaj¹ prawie tak¹ sam¹ rolê w ocenie inwestycji rzeczowych jak techniki finansowe. Badania ankietowe pozwoli³y równie na okreœlenie zasadniczych technik s³u ¹cych do identyfikacji ryzyka inwestycyjnego (tablica 3). Tablica 3. Najczêœciej stosowane przez ankietowanych techniki identyfikacji ryzyka inwestycyjnego Wyszczególnienie A B C D E Intuicja Wczeœniejsze doœwiadczenia Przegl¹d dokumentacji Burza mózgów Opinie ekspertów Analiza SWOT Analiza scenariuszy ród³o: Wyniki badañ w³asnych. Identyfikuj¹c ryzyko, przedsiêbiorcy opierali siê g³ównie na w³asnych, wczeœniej zdobytych doœwiadczeniach oraz intuicji. Trzech respondentów wskaza³o burzê mózgów, tyle samo badanych wymieni³o korzystanie z opinii ekspertów, a dwóch z nich przygotowywa³o w przesz³oœci analizê SWOT. Wœród najwa niejszych czynników ryzyka w dzia³alnoœci rozwojowej opiniodawcy wskazali spadek popytu na produkty i wahania kursów walut (tablica 4). Du o mniejsze znaczenie ankietowani przypisali spowolnieniu gospodarczemu. Tylko jeden z przedsiêbiorców uzna³ je za istotne Ÿród³o ryzyka inwestycyjnego.

9 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 191 Tablica 4. Czynniki ryzyka w dzia³alnoœci inwestycyjnej przedsiêbiorstw Wyszczególnienie A B C D E Awarie/przestoje Wahania kursów walut Spadek popytu OpóŸnienia p³atnoœci od kontrahentów Biurokracja Spowolnienie gospodarcze Wahania cen surowców, materia³ów ród³o: Wyniki badañ w³asnych. Za g³ówne bariery inwestowania respondenci uznali: ma³¹ liczbê profesjonalnych instytucji obs³uguj¹cych inwestorów (A, B, C, E), niski poziom wiedzy przedsiêbiorców z zakresu inwestowania (A, B, C, D), biurokracjê (A, B, D, E), brak kapita³u na sfinansowanie inwestycji (A, C, E), wysokie koszty obs³ugi finansowania obcego (B, C, D). W przypadku trzech podmiotów spowolnienie gospodarcze skutkowa³o definitywn¹ rezygnacj¹ z realizacji zaplanowanych inwestycji (B, D, E). Pozosta³e dwa by³y zmuszone do rezygnacji z czêœci przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych przyœwiecaj¹ okreœlone cele. Wszyscy respondenci dostrzegaj¹ wymierne korzyœci generowane za spraw¹ inwestycji. Do najwa niejszych z nich badani zaliczyli: zwiêkszenie dochodów (A, B, C, D, E), wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa (A, C, D, E), poprawê jakoœci produktów (B, D), stworzenie nowych miejsc pracy (A, B). Pytani o plany inwestycyjne na najbli sze trzy lata, dwóch ankietowanych zadeklarowa³o kontynuacjê rozpoczêtych inwestycji (A, D), dwóch podjêcie nowych przedsiêwziêæ (C, E). Jeden z przedsiêbiorców (B) nie rozwa a w najbli szej perspektywie adnych inwestycji.

10 192 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Zakoñczenie Dzia³alnoœæ inwestycyjna przedsiêbiorstwa opiera siê na planowaniu i wdra aniu przedsiêwziêæ, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju jednostki w d³ugofalowej perspektywie. Szanse wzmocnienia pozycji konkurencyjnej maj¹ podmioty elastyczne, reaguj¹ce na zmiany zachodz¹ce w dalszym i bli szym otoczeniu, a przede wszystkim innowacyjne. Decyzje inwestycyjne podejmowane s¹ na podstawie wyników rachunku ekonomicznego, przy uwzglêdnieniu analizy zró nicowanego otoczenia gospodarczego. ród³em ryzyka tych decyzji s¹ czynniki makro-, mezo- i mikrogospodarcze. Identyfikacja ryzyka ma istotne znaczenie w aspekcie jego uwzglêdnienia w rachunku efektywnoœci ekonomicznej inwestycji [Ostrowska, 2002]. Za jedn¹ z wa niejszych si³ napêdowych polskiej gospodarki uznawany jest przemys³ meblarski, który ma w naszym kraju wieloletnie tradycje. Zatrudnia on oko³o 120 tys. osób, generuje coraz wy sze wp³ywy eksportowe oraz lokuje Polskê w czo³ówce œwiatowych producentów. Liczba przedsiêbiorstw kooperuj¹cych, powi¹zanych z produkcj¹ mebli, szacowana jest na oko³o 20 tys. Bran a meblarska charakteryzuje siê wysok¹ dynamik¹ produkcji, du ¹ aktywnoœci¹ eksportow¹ i znacz¹cym udzia³em w wytwarzaniu PKB. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego w maju 2013 roku wartoœæ produkcji sprzedanej wobec maja ubieg³ego roku wzros³a o 6,7%. Wyniki badañ pokaza³y, e spowolnienie gospodarcze skutkowa³o rezygnacj¹ przedsiêbiorstw z realizacji zaplanowanych inwestycji lub ich czêœci. Dokonane przez podmioty w ostatnich kilku latach zakupy inwestycyjne obejmowa³y g³ównie sprzêt komputerowy z oprogramowaniem, œrodki transportu oraz maszyny i urz¹dzenia. Finansowanie zakupów inwestycyjnych odbywa³o siê ze Ÿróde³ wewnêtrznych i zewnêtrznych. Jeden z podmiotów skorzysta³ z d³ugoterminowego kredytu inwestycyjnego. Do g³ównych barier inwestycyjnych przedsiêbiorcy zaliczyli: niewielk¹ liczbê instytucji zajmuj¹cych siê profesjonalnie obs³ug¹ potencjalnych inwestorów, biurokracjê, brak œrodków na sfinansowanie przedsiêwziêæ rozwojowych oraz wysokie koszty kapita³u obcego. Przedsiêbiorcy w umiarkowanym stopniu korzystali z technik bud- etowania kapita³owego (NPV, PB, ARR) oraz technik identyfikacji ryzyka (przegl¹d dokumentacji, analiza scenariuszowa, analiza wra liwoœci, burza mózgów). Mo na zatem uznaæ, e ankietowani wykazuj¹ du ¹

11 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 193 intuicyjnoœæ w podejmowaniu przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Niepokoj¹cy wydaje siê fakt, i w adnym z badanych podmiotów nie przygotowuje siê strategii inwestycyjnej. Opiniodawcy zapytani o przyczyny jej braku stwierdzili, e nie jest ona koniecznoœci¹ w przypadku ma³ych jednostek, ponadto przedsiêbiorcy nie dysponuj¹ odpowiedni¹ wiedz¹ i wystarczaj¹c¹ iloœci¹ czasu, aby tak¹ strategiê opracowaæ. Respondenci wskazali równie, e maj¹ pozytywne doœwiadczenia w dzia³alnoœci opartej na krótkookresowym planowaniu i intuicji. Literatura 1. Bran owy program promocji bran y meblarskiej, (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. 2. Dziêgielewski S., Du yk A. (2000), Meblarstwo narodowym przemys³em, Œwiat Mebli nr dostêp dnia dostêp dnia mebli 90_proc trafia_na_eksport.html, dostêp dnia dostêp dnia Kalupa. (2004), Meblarstwo w Polsce. Kondycja Podstawy sukcesu Perspektywy, EINT, Warszawa. 8. Klastry w Polsce. Katalog (2012), PARP, Warszawa. 9. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa. 10. Ramian T. (2002), Proces inwestycyjny w praktyce przedsiêbiorstw (na podstawie zachodnich badañ empirycznych), w: Wspó³czesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego, Henzel H. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. 11. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, (2013), GUS, Warszawa. 12. Rocznik Statystyczny Przemys³u 2013, (2014), GUS, Warszawa. 13. Urbanik E. (1998), Rozwój i dokonania drzewnictwa w Polsce po II wojnie œwiatowej. Prace Instytutu Technologii Drewna, 1: amojda A. (2003), Geniusz wci¹ ywy. Meble Plus nr 10. Streszczenie Podjêta w artykule problematyka dotyczy znaczenia inwestycji w rozwoju przedsiêbiorstw z bran y meblarskiej. We wstêpie opracowania, w sposób synte-

12 194 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski tyczny, przedstawiono cel i metodykê badañ. Nastêpnie dokonano charakterystyki bran y meblarskiej w Polsce, uwzglêdniaj¹c jej historiê, determinanty i aktualny stan rozwoju. Podkreœlono równie bardzo dobre wyniki eksportowe polskich meblarzy za 2013 rok. Wspomniano tak e o dzia³aniach promocyjnych bran y w ramach projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych oraz ogólnopolskiej akcji spo³eczno-edukacyjnej Dumni z polskich mebli. Badania ankietowe dostarczy³y cennej wiedzy na temat: przyczyn braku strategii/planów inwestycyjnych w przedsiêbiorstwach, korzyœci wynikaj¹cych z planowania strategicznego, obszarów inwestowania podmiotów, Ÿróde³ finansowania inwestycji, stosowanych przez przedsiêbiorstwa technik bud etowania kapita³owego i identyfikacji ryzyka, barier i planów inwestycyjnych, korzyœci wynikaj¹cych z realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych. S³owa kluczowe bran a meblarska, inwestycje, ryzyko Investments as a determinant of the development of enterprises (Summary) Taken in the article the issue concerns the importance of investment in the development of companies in the furniture industry. In the introduction to the report, in a synthetic way, presented the purpose and methodology of the study. Then prepared the characteristics of the furniture sector in Poland, taking into account its history, determinants and current state of development. It also stressed the very good export performance of Polish furniture producers for Also mentioned the promotional activities of the sector within the system project Promotion of Polish economy on international markets and the nationwide campaign socio-educational Proud of the Polish furniture. Surveys have provided valuable knowledge on: reasons for the lack of strategy / investment plans in enterprises, the benefits of strategic planning, areas for investment entities sources of investment financing, used by firms capital budgeting techniques and risk identification, barriers and investment plans, the benefits arising from the implementation of development projects. Keywords furniture industry, investment, risk

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r.

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Warmia i Mazury Zamieszkiwane jest przez 1 443,9 mln mieszkańców. Czwarty co do wielkości region Polski. Olsztyn, Elbląg

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP

Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Fundusze venture capital jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych MSP Konferencja pt. Potęga rozwoju rozwój do potęgi. Drogi innowacyjnych MSP po kapitał Poznań, 27.11.2014 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA MIĘDZYSEKTOROWE W OBSZARZE PRODUKCJI LEŚNO-DRZEWNEJ

POWIĄZANIA MIĘDZYSEKTOROWE W OBSZARZE PRODUKCJI LEŚNO-DRZEWNEJ POWIĄZANIA MIĘDZYSEKTOROWE W OBSZARZE PRODUKCJI LEŚNO-DRZEWNEJ Dr inŝ. Stanisław Parzych Wydział Leśny SGGW w Warszawie Puszczykowo, 7 9 czerwca 2011 r. GOSPODARKA NARODOWA Całokształt działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce

Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarski e g o O g ó lnopol s ka Izba Gospodarcza Producentów Mebli Lipiec 2014 Rynek mebli do zabudowy wnęk w Polsce. Raport wykonany został w dniach 10-18 lipiec

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30

Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30 Rosyjski rynek dodatków do żywności 2011-10-12 13:54:30 2 Rosyjski rynek dodatków do żywności przekroczył wartość 1,5 mld USD i cechuje się dalszym stabilnym wzrostem. Obecnie na rynku dominuje głownie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI www.rpo.lodzkie.pl DOTACJE z RPO WŁ SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo