Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Jolanta Ros³on* Daniel Ciupiñski** Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw Wstêp Inwestycje powinny stanowiæ integraln¹ czêœæ strategii rozwoju przedsiêbiorstwa, wp³ywaj¹c na zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania jednostki i podniesienie jej wartoœci rynkowej. Sformu³owanie optymalnej strategii wymaga uwzglêdnienia wielu czynników o ró norodnym charakterze, m.in. dzia³añ konkurencji, zachowañ klientów, polityki pañstwa, koniunktury gospodarczej, zasobów firmy itp. Podejmowanie decyzji rozwojowych wi¹ e siê z ponoszeniem ryzyka przez inwestora, jak i podmioty finansuj¹ce lub wspó³finansuj¹ce przedsiêwziêcia. Przedsiêbiorca inwestor nigdy nie ma pewnoœci co do ostatecznego powodzenia dokonanych wyborów strategicznych. Celem opracowania jest ocena znaczenia dzia³alnoœci inwestycyjnej w rozwoju przedsiêbiorstw. Zaprezentowane wyniki badañ s¹ efektem ankiety pilota owej, zrealizowanej w Katedrze Ekonomiki Przedsiêbiorstw UW-M w Olsztynie w I kwartale 2014 roku. Stanowi¹ one fragment badañ podjêtych przez autorów, które dotycz¹ roli inwestycji w strategii rozwoju przedsiêbiorstw z bran y meblarskiej. Do analizy wytypowano piêæ podmiotów z województwa warmiñsko-mazurskiego. S¹ to producenci mebli mieszkaniowych (kuchennych, do jadalni, sypialni, salonów), tapicerowanych i sklepowych. 1. Bran a meblarska w Polsce rys historyczny, stan i uwarunkowania rozwoju Bran a meblarska stanowi jeden z filarów polskiej gospodarki. Pierwsze wzmianki o meblach produkowanych w Polsce, choæ bez okreœlenia, jakie to by³y wyroby i kto by³ ich wytwórc¹, pochodz¹ z VI wieku. Ówczesne meble by³y produktami luksusowymi, stanowi³y wyposa enie * Dr in., Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, uwm.edu.pl ** Mgr, Katedra Ekonomiki Przedsiêbiorstw, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski,

2 184 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski dworów królewskich i magnackich [Kalupa, 2004]. W 1922 roku dzia³a³o 200 wytwórni mebli, 15 lat póÿniej funkcjonowa³o ju 547 fabryk mebli i zak³adów stolarskich. Najwiêcej z nich zlokalizowanych by³o w województwach kieleckim, lubelskim i poznañskim [Urbanik, 1998]. W latach dwudziestych wieku odnotowano postêpuj¹cy proces specjalizacji wœród polskich producentów wyrobów meblarskich. Fabryki by³y coraz lepiej wyposa one w specjalistyczne maszyny i urz¹dzenia. Przeprowadzone inwestycje oraz stworzone w ich wyniku nowe miejsca pracy przyczyni³y siê do przekszta³cenia niewielkich warsztatów rzemieœlniczych w zak³ady przemys³owe [ amojda, 2003]. W 1989 roku, gdy pañstwo polskie znalaz³o siê w nowej sytuacji gospodarczej, przedsiêbiorstwa stanê³y przed koniecznoœci¹ dokonania wa nych decyzji dotycz¹cych ich dalszego funkcjonowania. Niektóre z nich mia³y u³atwione zadanie, gdy wieloletnie kontakty handlowe z zagranicznymi odbiorcami stwarza³y naturalne mo liwoœci zacieœnienia wiêzi handlowych [Dziêgielewski, Du yk, 2000]. Poni ej zamieszczono wybrane dane charakteryzuj¹ce bran ê meblarsk¹ w Polsce: liczba producentów mebli w 1991 roku produkcj¹ mebli i wyrobów stolarskich zajmowa³o siê 617 przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej osób, w 1999 roku takich firm by³o ju tylko 338, a w 2007 roku oko³o 480; zatrudnienie w 1989 roku w przemyœle meblarskim i wyrobów stolarskich w podmiotach gospodarki narodowej, w których liczba pracuj¹cych przekracza³a 5, zatrudniano 84 tys. osób, rok póÿniej 75,8 tys. osób, a w 2000 roku ponad 94,5 tys. osób [Kalupa, 2004]. W 2012 roku przemys³ drzewny, ³¹cznie z meblarskim, zatrudnia³ 331,8 tys. osób [Rocznik Statystyczny Przemys³u, 2013]; wartoœæ produkcji sprzedanej w 1989 roku produkcja sprzedana mebli i wyrobów stolarskich ukszta³towa³a siê na poziomie 1,26 tys. mld z³ (dane dla przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych 50 i wiêcej osób), w 2002 roku by³a ju dziesiêciokrotnie wy sza, a w 2012 roku wynios³a 28,5 mld z³ [Rocznik Statystyczny Przemys³u, 2013]; import w latach odnotowano wzrost importu z 4 mln z³ do 1,5 mld z³, w 2012 roku by³o to ju blisko 4,4 mld z³ [Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, 2013];

3 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 185 eksport w 1989 roku eksport mebli wyniós³ 411,6 mln z³, siedem lat póÿniej by³a to ju kwota 4,2 mld z³, a w 2007 roku 21,6 mld z³ [Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, 2013]; udzia³ w wytwarzaniu PKB bran a stanowi oko³o 2% polskiego PKB. Bran a meblarska w Polsce to 24 tys. przedsiêbiorstw, z czego 100 to firmy du e, oko³o 350 œrednie i 1500 ma³e. Pozosta³e podmioty to mikrofirmy. Polska jest obecnie trzecim na œwiecie eksporterem mebli. Wyprzedzaj¹ nas Chiny oraz Niemcy. Wartoœæ eksportu polskich mebli w 2014 roku szacowana jest na 7,3 mld euro wobec 6,9 mld euro rok wczeœniej. Ocenia siê, i 83% eksportowanych przez nasz kraj mebli trafi na rynek Unii Europejskiej, a 17% do pozosta³ych odbiorców na œwiecie (USA, Szwajcaria, Chiny, Rosja). Ponad 31% przychodów z eksportu stanowi¹ tzw. elementy meblowe [http://wyborcza.biz/biznes]. Jak twierdzi prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jacek Twaróg: tylko nieliczne polskie firmy sprzedaj¹ produkty pod swoimi markami, m.in. Ludwik Styl, Klose, Kler, Forte, Nowy Styl. Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw oferuje meble bez wskazywania kraju, z jakiego pochodz¹. Polska stanowi du e zaplecze produkcyjne znanych zagranicznych koncernów. Przyk³adem jest szwedzka IKEA, która produkuje w naszym kraju meble o wartoœci 4 mld z³ rocznie [http://www.forbes.pl]. Polskie meble od wielu lat s¹ rozpoznawalne w Europie, a tak e na ca³ym œwiecie. Jak wskazuj¹ statystyki, nasz kraj jest znacz¹cym producentem i eksporterem mebli oraz elementów meblowych na rynek europejski i œwiatowy. Na rysunku 1 przedstawiono wartoœæ eksportu przemys³u meblarskiego na rynek wspólnotowy w latach 2009 i 2013 w poszczególnych pañstwach Unii Europejskiej. Wartoœæ eksportu w Polsce w 2013 roku by³a niemal e najwy sza w krajach UE. Nasz kraj ustêpowa³ pod tym wzglêdem jedynie Niemcom. W 2009 roku wyprzedza³y nas jeszcze W³ochy. Pozosta³e pañstwa mia³y du o mniejsze udzia³y w strukturze przychodów z eksportu. O randze bran y meblarskiej œwiadczy fakt, e zosta³a ona wytypowana przez Ministerstwo Gospodarki do projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych. Sama bran a promuje siê w ramach akcji Dumni z polskich mebli.

4 186 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Rysunek 1. Wartoœæ eksportu (w mld euro) przemys³u meblarskiego na rynek wspólnotowy w latach 2009 i 2013 w krajach nale ¹cych do Unii Europejskiej ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat. Celem realizacji bran owego programu promocji jest wykreowanie nowych polskich marek, które rozpoznawalne bêd¹ na œwiecie i kojarzone z krajem pochodzenia. Program ten sk³ada siê z dwóch czêœci: Komponentu A, w ramach którego mieszcz¹ siê dzia³ania promuj¹ce produkty, us³ugi i przedsiêbiorców z bran y meblarskiej, Komponentu B, który obejmuje dzia³ania promuj¹ce bran ê meblarsk¹ jako ca³oœæ (koszty promocji sfinansowane zostan¹ w ca³oœci przez Ministra Gospodarki). Dzia³ania promuj¹ce realizowane s¹ na terenie Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Bran owy program promocji bran y meblarskiej obejmuje okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2015 roku [Bran owy program promocji bran y meblarskiej, 2012]. Dumni z polskich mebli to ogólnopolska akcja spo³eczno-edukacyjna. Jej nadrzêdnym celem jest zwiêkszenie œwiadomoœci wœród osób, które na co dzieñ nie zajmuj¹ siê meblarstwem czy wzornictwem, e me-

5 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 187 bel nie jest wy³¹cznie przedmiotem stricte u ytkowym [http://dumnizpolskichmebli.org]. Wa nym elementem kampanii jest informowanie o sukcesach polskich mebli wyró nianych i nagradzanych na miêdzynarodowych targach. Pomys³odawcy akcji, Anna Rumocka i Tomasz Wiktorski, zwracaj¹ uwagê, e mebel to przede wszystkim element stylu ycia. Swoimi dzia³aniami chc¹ zachêciæ ludzi do aran acji przestrzeni poprzez wybór produktów estetycznych, ergonomicznych, ekologicznych, wykonanych z dba³oœci¹ o wysok¹ jakoœæ u ytych materia³ów [http://www.artbiznes.pl]. Do atrakcyjnych miejsc w Polsce pod wzglêdem lokalizacji firm z bran y meblarskiej nale y województwo warmiñsko-mazurskie. Charakteryzuje siê ono pokaÿnym zapleczem surowcowym oraz silnymi tradycjami zwi¹zanymi z przemys³em drzewno-meblarskim, czego wyrazem jest du a liczba podmiotów funkcjonuj¹cych w omawianej bran y. W województwie tym ju od 2007 roku dzia³a Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbl¹g, który jest inicjatyw¹ o zasiêgu lokalnym. W sk³ad klastra wchodz¹ nie tylko przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ mebli czy ich komponentów, lecz tak e firmy œwiadcz¹ce us³ugi dla sektora (np. producenci akcesoriów oœwietleniowych). W klastrze zrzeszone s¹ obecnie 22 podmioty. Chc¹c sprostaæ wymaganiom rynku, przedsiêbiorcy wdra aj¹ innowacyjne rozwi¹zania produktowe, organizacyjne i marketingowe. Przyk³adem jest innowacyjne na skalê œwiatow¹ oprogramowanie informatyczne, które ma na celu informatyzacjê procesów nie tylko produkcyjnych, ale tak e magazynowych i ksiêgowych. Klaster wspó³pracuje z instytucjami naukowo-badawczymi, takimi jak Instytut Wzornictwa Przemys³owego z Warszawy, czy Instytut Technologii Drewna z Poznania. Ponadto klaster nawi¹za³ wspó³pracê z Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Elbl¹gu, w celu wspomagania procesów informatyzacji przedsiêbiorców z bran y meblarskiej oraz edukacji m³odzie y w kierunkach zwi¹zanych z produkcj¹ mebli i przetwórstwem drewna. Oddzia³ywanie rynkowe cz³onków klastra ma zasiêg globalny. Eksportuj¹ oni swoje wyroby na rynki œwiatowe (m.in. do Stanów Zjednoczonych) [Klastry w Polsce. Katalog, 2012]. 2. Znaczenie inwestycji w rozwoju przedsiêbiorstw. Wyniki pilota u ankietowego Pilota owe badania ankietowe przeprowadzono wœród przedsiêbiorstw z bran y meblarskiej. W tablicy 1 zaprezentowano syntetyczn¹

6 188 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski charakterystykê badanych jednostek gospodarczych. W celu zapewnienia anonimowoœci przedsiêbiorcom, zrezygnowano z u ycia konkretnych nazw firm, a dla ich identyfikacji przyjêto oznaczenia literowe (A, B, C, D, E). Tablica 1. Dane charakteryzuj¹ce badane przedsiêbiorstwa Wyszczególnienie A B C D E Mikroprzedsiêbiorstwa Ma³e przedsiêbiorstwa Spó³ka z o. o. Zak³ad osób fizycznych Spó³ka cywilna Rok podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej Eksporter i importer Importer Sytuacja finansowa podmiotu ród³o: Opracowanie w³asne dobra przeciêtna przeciêtna dobra dobra Trzy spoœród badanych jednostek zatrudniaj¹ nie wiêcej ni 9 osób, dwie od 10 do 49 pracowników. W próbce badawczej znajduj¹ siê dwie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, dwa zak³ady osób fizycznych i spó³ka cywilna. Najd³u szym rodowodem odznacza siê firma A, dzia- ³aj¹ca na rynku od 1994 roku, zaœ najkrótszym podmiot D. Cztery przedsiêbiorstwa prowadz¹ dzia³alnoœæ eksportow¹ i importow¹, tylko jedno jest importerem materia³ów, pó³fabrykatów, akcesoriów meblowych itp., ograniczaj¹c sprzeda produktów g³ównie do rynku regionalnego. Badane przedsiêbiorstwa s¹ producentami mebli mieszkaniowych (A, C, D), tapicerowanych (B, E) oraz sklepowych (A). Wielu autorów wskazuje na istotne powi¹zania pomiêdzy procesem inwestycyjnym a strategi¹ i planowaniem strategicznym w przedsiêbiorstwie. Wed³ug R.H. Pike a i M.B. Wolfa wœród przedsiêbiorców narasta przekonanie, e decyzje inwestycyjne powinny byæ podejmowane w kontekœcie strategicznym. Zwi¹zki miêdzy strategi¹ (planowaniem strategicznym) a procesem inwestycyjnym s¹ jednak doœæ z³o one, trudne do skodyfikowania i przebadania [Ramian, 2002].

7 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 189 W kontekœcie powy szych rozwa añ doœæ zaskakuj¹cy wydaje siê fakt, i adna z badanych firm nie przygotowuje strategii ani planów inwestycyjnych. Respondenci zapytani o przyczyny ich braku stwierdzili, e planowanie strategiczne nie jest konieczne w ma³ych przedsiêbiorstwach (B, E), nie maj¹ czasu na tego typu dzia³ania (A, C). Jeden z przedsiêbiorców (D) przyzna³, e nie posiada niezbêdnej wiedzy, ani wystarczaj¹cych umiejêtnoœci, które pozwoli³yby na opracowanie strategii inwestycyjnej. Mimo i ankietowani nie maj¹ sformu³owanych strategii/planów inwestycyjnych, to jednak dostrzegaj¹ korzyœci wynikaj¹ce z planowania strategicznego. Do najwa niejszych z nich respondenci zaliczyli: wiêksze mo liwoœci monitorowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (B, C, D, E), ukierunkowanie rozwoju firmy (B, C, D), zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania jednostki (A, C), skuteczniejsze osi¹ganie zamierzonych celów (A, C). Mimo spowolnienia gospodarczego ka de z analizowanych przedsiêbiorstw w ostatnich czterech latach dokona³o zakupów inwestycyjnych. Wszystkie podmioty naby³y sprzêt komputerowy z nowoczesnym oprogramowaniem komputerowym, trzy z nich maszyny i urz¹dzenia (A, B, D), tyle samo œrodki transportu (A, C, D). Jedno z przedsiêbiorstw (C) zakupi³o nieruchomoœæ gruntow¹. Zakupy inwestycyjne finansowane by³y ze œrodków w³asnych przedsiêbiorców (B, D), dotacji unijnych (A, C) oraz kredytu inwestycyjnego (D). Jednym z podjêtych przez autorów zagadnieñ badawczych by³ zakres stosowania przez przedsiêbiorstwa technik bud etowania kapita³owego w ocenie przedsiêwziêæ inwestycyjnych (tablica 2). Tablica 2. Zakres wykorzystania przez przedsiêbiorstwa poszczególnych technik bud etowania kapita³owego w ocenie inwestycji Wyszczególnienie 1* 2* 3* 4* 5* Wartoœæ bie ¹ca netto A, B, D C, E Wewnêtrzna stopa zwrotu B, D, E A, C Ksiêgowa stopa zwrotu B C, D, E A Okres zwrotu E A, B, C, D Aspekty niefinansowe C, D A, B, E * gdzie: 1 nigdy nie stosujê, a 5 stosujê zawsze. ród³o: Wyniki badañ w³asnych.

8 190 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Badania pokaza³y, e przedsiêbiorcy korzystali w umiarkowanym stopniu z technik niedyskontowych i opartych na DCF przy ocenie inwestycji. Trzy spoœród rozpatrywanych jednostek nigdy nie stosowa³y wewnêtrznej stopy zwrotu (IRR), ale wszystkie siêga³y po drug¹ technikê dyskontow¹, tj. wartoœæ zaktualizowan¹ netto (NPV). Wœród technik niedyskontowych podobnym zainteresowaniem opiniodawców cieszy³y siê okres zwrotu nak³adów (PB) i ksiêgowa stopa zwrotu (ARR). Na podstawie uzyskanych wyników badañ nale y s¹dziæ, i aspekty niefinansowe odgrywaj¹ prawie tak¹ sam¹ rolê w ocenie inwestycji rzeczowych jak techniki finansowe. Badania ankietowe pozwoli³y równie na okreœlenie zasadniczych technik s³u ¹cych do identyfikacji ryzyka inwestycyjnego (tablica 3). Tablica 3. Najczêœciej stosowane przez ankietowanych techniki identyfikacji ryzyka inwestycyjnego Wyszczególnienie A B C D E Intuicja Wczeœniejsze doœwiadczenia Przegl¹d dokumentacji Burza mózgów Opinie ekspertów Analiza SWOT Analiza scenariuszy ród³o: Wyniki badañ w³asnych. Identyfikuj¹c ryzyko, przedsiêbiorcy opierali siê g³ównie na w³asnych, wczeœniej zdobytych doœwiadczeniach oraz intuicji. Trzech respondentów wskaza³o burzê mózgów, tyle samo badanych wymieni³o korzystanie z opinii ekspertów, a dwóch z nich przygotowywa³o w przesz³oœci analizê SWOT. Wœród najwa niejszych czynników ryzyka w dzia³alnoœci rozwojowej opiniodawcy wskazali spadek popytu na produkty i wahania kursów walut (tablica 4). Du o mniejsze znaczenie ankietowani przypisali spowolnieniu gospodarczemu. Tylko jeden z przedsiêbiorców uzna³ je za istotne Ÿród³o ryzyka inwestycyjnego.

9 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 191 Tablica 4. Czynniki ryzyka w dzia³alnoœci inwestycyjnej przedsiêbiorstw Wyszczególnienie A B C D E Awarie/przestoje Wahania kursów walut Spadek popytu OpóŸnienia p³atnoœci od kontrahentów Biurokracja Spowolnienie gospodarcze Wahania cen surowców, materia³ów ród³o: Wyniki badañ w³asnych. Za g³ówne bariery inwestowania respondenci uznali: ma³¹ liczbê profesjonalnych instytucji obs³uguj¹cych inwestorów (A, B, C, E), niski poziom wiedzy przedsiêbiorców z zakresu inwestowania (A, B, C, D), biurokracjê (A, B, D, E), brak kapita³u na sfinansowanie inwestycji (A, C, E), wysokie koszty obs³ugi finansowania obcego (B, C, D). W przypadku trzech podmiotów spowolnienie gospodarcze skutkowa³o definitywn¹ rezygnacj¹ z realizacji zaplanowanych inwestycji (B, D, E). Pozosta³e dwa by³y zmuszone do rezygnacji z czêœci przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych przyœwiecaj¹ okreœlone cele. Wszyscy respondenci dostrzegaj¹ wymierne korzyœci generowane za spraw¹ inwestycji. Do najwa niejszych z nich badani zaliczyli: zwiêkszenie dochodów (A, B, C, D, E), wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa (A, C, D, E), poprawê jakoœci produktów (B, D), stworzenie nowych miejsc pracy (A, B). Pytani o plany inwestycyjne na najbli sze trzy lata, dwóch ankietowanych zadeklarowa³o kontynuacjê rozpoczêtych inwestycji (A, D), dwóch podjêcie nowych przedsiêwziêæ (C, E). Jeden z przedsiêbiorców (B) nie rozwa a w najbli szej perspektywie adnych inwestycji.

10 192 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski Zakoñczenie Dzia³alnoœæ inwestycyjna przedsiêbiorstwa opiera siê na planowaniu i wdra aniu przedsiêwziêæ, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju jednostki w d³ugofalowej perspektywie. Szanse wzmocnienia pozycji konkurencyjnej maj¹ podmioty elastyczne, reaguj¹ce na zmiany zachodz¹ce w dalszym i bli szym otoczeniu, a przede wszystkim innowacyjne. Decyzje inwestycyjne podejmowane s¹ na podstawie wyników rachunku ekonomicznego, przy uwzglêdnieniu analizy zró nicowanego otoczenia gospodarczego. ród³em ryzyka tych decyzji s¹ czynniki makro-, mezo- i mikrogospodarcze. Identyfikacja ryzyka ma istotne znaczenie w aspekcie jego uwzglêdnienia w rachunku efektywnoœci ekonomicznej inwestycji [Ostrowska, 2002]. Za jedn¹ z wa niejszych si³ napêdowych polskiej gospodarki uznawany jest przemys³ meblarski, który ma w naszym kraju wieloletnie tradycje. Zatrudnia on oko³o 120 tys. osób, generuje coraz wy sze wp³ywy eksportowe oraz lokuje Polskê w czo³ówce œwiatowych producentów. Liczba przedsiêbiorstw kooperuj¹cych, powi¹zanych z produkcj¹ mebli, szacowana jest na oko³o 20 tys. Bran a meblarska charakteryzuje siê wysok¹ dynamik¹ produkcji, du ¹ aktywnoœci¹ eksportow¹ i znacz¹cym udzia³em w wytwarzaniu PKB. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego w maju 2013 roku wartoœæ produkcji sprzedanej wobec maja ubieg³ego roku wzros³a o 6,7%. Wyniki badañ pokaza³y, e spowolnienie gospodarcze skutkowa³o rezygnacj¹ przedsiêbiorstw z realizacji zaplanowanych inwestycji lub ich czêœci. Dokonane przez podmioty w ostatnich kilku latach zakupy inwestycyjne obejmowa³y g³ównie sprzêt komputerowy z oprogramowaniem, œrodki transportu oraz maszyny i urz¹dzenia. Finansowanie zakupów inwestycyjnych odbywa³o siê ze Ÿróde³ wewnêtrznych i zewnêtrznych. Jeden z podmiotów skorzysta³ z d³ugoterminowego kredytu inwestycyjnego. Do g³ównych barier inwestycyjnych przedsiêbiorcy zaliczyli: niewielk¹ liczbê instytucji zajmuj¹cych siê profesjonalnie obs³ug¹ potencjalnych inwestorów, biurokracjê, brak œrodków na sfinansowanie przedsiêwziêæ rozwojowych oraz wysokie koszty kapita³u obcego. Przedsiêbiorcy w umiarkowanym stopniu korzystali z technik bud- etowania kapita³owego (NPV, PB, ARR) oraz technik identyfikacji ryzyka (przegl¹d dokumentacji, analiza scenariuszowa, analiza wra liwoœci, burza mózgów). Mo na zatem uznaæ, e ankietowani wykazuj¹ du ¹

11 Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiêbiorstw 193 intuicyjnoœæ w podejmowaniu przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Niepokoj¹cy wydaje siê fakt, i w adnym z badanych podmiotów nie przygotowuje siê strategii inwestycyjnej. Opiniodawcy zapytani o przyczyny jej braku stwierdzili, e nie jest ona koniecznoœci¹ w przypadku ma³ych jednostek, ponadto przedsiêbiorcy nie dysponuj¹ odpowiedni¹ wiedz¹ i wystarczaj¹c¹ iloœci¹ czasu, aby tak¹ strategiê opracowaæ. Respondenci wskazali równie, e maj¹ pozytywne doœwiadczenia w dzia³alnoœci opartej na krótkookresowym planowaniu i intuicji. Literatura 1. Bran owy program promocji bran y meblarskiej, (2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. 2. Dziêgielewski S., Du yk A. (2000), Meblarstwo narodowym przemys³em, Œwiat Mebli nr dostêp dnia dostêp dnia mebli 90_proc trafia_na_eksport.html, dostêp dnia dostêp dnia Kalupa. (2004), Meblarstwo w Polsce. Kondycja Podstawy sukcesu Perspektywy, EINT, Warszawa. 8. Klastry w Polsce. Katalog (2012), PARP, Warszawa. 9. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa. 10. Ramian T. (2002), Proces inwestycyjny w praktyce przedsiêbiorstw (na podstawie zachodnich badañ empirycznych), w: Wspó³czesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego, Henzel H. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. 11. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, (2013), GUS, Warszawa. 12. Rocznik Statystyczny Przemys³u 2013, (2014), GUS, Warszawa. 13. Urbanik E. (1998), Rozwój i dokonania drzewnictwa w Polsce po II wojnie œwiatowej. Prace Instytutu Technologii Drewna, 1: amojda A. (2003), Geniusz wci¹ ywy. Meble Plus nr 10. Streszczenie Podjêta w artykule problematyka dotyczy znaczenia inwestycji w rozwoju przedsiêbiorstw z bran y meblarskiej. We wstêpie opracowania, w sposób synte-

12 194 Jolanta Ros³on, Daniel Ciupiñski tyczny, przedstawiono cel i metodykê badañ. Nastêpnie dokonano charakterystyki bran y meblarskiej w Polsce, uwzglêdniaj¹c jej historiê, determinanty i aktualny stan rozwoju. Podkreœlono równie bardzo dobre wyniki eksportowe polskich meblarzy za 2013 rok. Wspomniano tak e o dzia³aniach promocyjnych bran y w ramach projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych oraz ogólnopolskiej akcji spo³eczno-edukacyjnej Dumni z polskich mebli. Badania ankietowe dostarczy³y cennej wiedzy na temat: przyczyn braku strategii/planów inwestycyjnych w przedsiêbiorstwach, korzyœci wynikaj¹cych z planowania strategicznego, obszarów inwestowania podmiotów, Ÿróde³ finansowania inwestycji, stosowanych przez przedsiêbiorstwa technik bud etowania kapita³owego i identyfikacji ryzyka, barier i planów inwestycyjnych, korzyœci wynikaj¹cych z realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych. S³owa kluczowe bran a meblarska, inwestycje, ryzyko Investments as a determinant of the development of enterprises (Summary) Taken in the article the issue concerns the importance of investment in the development of companies in the furniture industry. In the introduction to the report, in a synthetic way, presented the purpose and methodology of the study. Then prepared the characteristics of the furniture sector in Poland, taking into account its history, determinants and current state of development. It also stressed the very good export performance of Polish furniture producers for Also mentioned the promotional activities of the sector within the system project Promotion of Polish economy on international markets and the nationwide campaign socio-educational Proud of the Polish furniture. Surveys have provided valuable knowledge on: reasons for the lack of strategy / investment plans in enterprises, the benefits of strategic planning, areas for investment entities sources of investment financing, used by firms capital budgeting techniques and risk identification, barriers and investment plans, the benefits arising from the implementation of development projects. Keywords furniture industry, investment, risk

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Kazimierz W. Krupa* Pavlo Skotnyy** Wojciech Krupa*** Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Innowacyjnoœæ Unii

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Jerzy Ró añski* Jerzy Ró añski Zmiany w przep³ywach bezpoœrednich inwestycji zagranicznych konsekwencje dla Polski i œwiata Zmiany

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach 88 Komunikaty Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach Komunikaty Wprowadzenie Zainteresowanie zarz¹dzaniem wiedz¹ w Polsce systematycznie roœnie. Od czasu ukazania siê pierwszych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Jaros³aw ZAGÓROWSKI*, Grzegorz CZORNIK** Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo