Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce jako jeden z warunków jej rozwoju przed przyst pieniem do strefy wspólnej waluty The shaping of local investments in Poland as one of its development conditions before accession to the common currency zone Streszczenie: Czynnikiem prowadz cym do rozwoju ka dej gminy s inwestycje, dlatego te wa n kwesti jest zrozumienie, jak s one istotne i jak du e maj znaczenie. W artykule przedstawiono wspó zale no ci mi dzy skal gminnych inwestycji a rozwojem ka dego regionu. Od momentu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej odnotowano zwi kszaj c si liczb przeprowadzonych inwestycji w ró nych gminach. Efektem by a z pewno ci poprawa warunków ycia mieszka ców. Niew tpliwie inwestycje przyczyniaj si do znacznego rozwoju regionu oraz do wzrostu gospodarczego. Inwestycje nap dzaj nie tylko rozwój gospodarki lokalnej, czy te regionalnej, ale tak e gospodarki ca ego kraju. S owa kluczowe: czynniki rozwoju gospodarczego, zadania gminy, programy i strategie gminne Abstract: Investments are a factor leading to the development of each community, therefore it is crucial to understand their essential role. In the article correlations between occurrence of communal investment and the development of every region are described. Since Poland accessed to the European Union, there has been an increasing number of investments in different communities recorded. Certainly, it has produced an improvement living conditions of inhabitants. Undoubtedly, investment contribute to the considerable development of the region and to economic growth. Investments are enhancing not only development of the local and regional economy, but also the economy of the whole country. Keywords: factors of economic development, tasks of the municipality, municipal programmes and strategies Wst p Najwa niejszym czynnikiem prowadz cym do rozwoju ka dej gminy jest inwestowanie, dlatego te wa n kwesti jest zrozumienie wa no ci i znaczenia inwestycji. Równocze nie mo na zauwa y, e inwestycje w poszczególnych gminach s najbardziej dynamicznie rozwijaj c si tendencj w ci gu ostatnich kilku lat, w wyniku czego tworzone s nowe zak ady pracy,

2 104 M. Kamba-Kibatshi a co za tym idzie - miejsca pracy. W rezultacie nast puje wzrost zatrudnienia, a to skutkuje spadkiem bezrobocia. Istota inwestycji w gminie Brak efektywnych inwestycji w ka dej gminie powoduje bezrobocie i utrat trwa ego wzrostu gospodarczego. Zainteresowaniem w adz samorz dowych, dla których jednym z priorytetowych zada jest m.in. opracowywanie gminnych programów i strategii, w tym tak e strategii i programów inwestycyjnych, powinny si cieszy nie tylko inwestycje finansowane bezpo rednio przez gmin, ale tak e inwestycje dokonywane przez inne podmioty na terenie gminy. Rozwój wielu kolejnych inwestycji zale y w du ej mierze od tego, co i kiedy zostanie zbudowane (lub zainwestowane) na jej obszarze. St d te w adze ka dej gminy powinny zdawa sobie spraw z istoty i znaczenia inwestycji gminnych, które nale y tak planowa, aby inicjowa y rozwój kolejnych. Dlatego te o wa no ci wszelkich inwestycji gminnych, dla inwestycji o szerszym znaczeniu i dla rozwoju lokalnych przedsi biorstw oraz dla ogólnie rozumianego rozwoju gospodarczego, decyduj m.in. nast puj ce cechy: dobrze zaplanowane i zorganizowane inwestycje infrastrukturalne daj asumpt do kolejnych inwestycji; korzystne i op acalne inwestycje finansowane przez gmin daj prac lokalnym firmom, zatem mo na powiedzie, e tworz one koniunktur m.in. na rynku us ug budowlanych; op acalne inwestycje s najskuteczniejsz metod zapobiegania bezrobociu, st d te taka spirala inwestycyjna zazwyczaj tworzy lokalny rynek pracy; inwestycje infrastrukturalne, jak równie inne inwestycje np. komunalne, podnosz trwale standard ycia mieszka ców gminy; powstaje co, z czego przez d ugie lata mieszka cy b d korzysta wodoci gi, kanalizacja, drogi, itd.; bez przeprowadzenia pewnych i konkretnych inwestycji rozwój niektórych dziedzin dzia alno ci gospodarczej nie jest mo liwy; brak takich inwestycji stanowi niebezpieczn barier rozwoju gospodarczego; brak niezb dnych i op acalnych inwestycji w dziedzinie ochrony rodowiska jest barier rozwoju zrównowa onego i mo e na trwa e pogorszy jako ycia mieszka ców danego regionu; brak w danej gminie konkretnych inwestycji w niektórych dziedzinach (np. w budownictwie mieszkaniowym) mo e spowodowa, e nie s zaspokajane podstawowe potrzeby jej mieszka ców wywo uj c niezadowolenie spo eczne. Wydaje si oczywiste, e najwi ksze znaczenie maj inwestycje infrastrukturalne, których brak jest powa n przeszkod dla rozpocz cia ewentualnych kolejnych inwestycji i mo e w istotny sposób zahamowa rozwój gospodarczy, a nawet pogorszy warunki funkcjonowania podmiotów Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

3 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 105 gospodarczych na terenie danej gminy. Inne inwestycje 1 dokonywane przez gmin mog mie znaczenie g ównie dla dwóch dziedzin: pe nienia przez gmin zada w asnych i wiadczenia przez ni us ug publicznych; rozwoju gospodarczego. Autor opracowania uwa a, e niektóre inwestycje gminy dotycz ce realizowanych przez gmin us ug publicznych maj du y wp yw na rozwój gospodarczy, a tym samym mog by inwestycjami w sferze niematerialnej. Do takich inwestycji nale e mog np. inwestycje w o wiacie, których realizacja nie nast puje w sferze materialnej, gdy s to inwestycje w programy nauczania, dodatkowe zaj cia, szkolenia kadry nauczycielskiej 2. Inwestycje w sferze us ug publicznych powinny zmierza albo do poszerzenia zakresu tych us ug, albo do poprawy ich jako ci, albo te do jednego i drugiego jednocze nie. Niejednokrotnie mog te by potrzebne inwestycje zapewniaj ce utrzymanie wiadczenia tych us ug na dotychczasowym poziomie. Do innych przedsi wzi wp ywaj cych równie na rozwój gospodarczy mo na zalicza ca gam ró norodnych inwestycji od infrastruktury spo ecznej nie zwi zanej z zadaniami w asnymi gmin, poprzez inwestowanie w rozwój rozmaitych organizacji, do wspierania ró nych inicjatyw gospodarczych lub przyst powania gminy do spó ek inwestycyjnych, czy innych stawiaj cych sobie za cel podejmowanie dzia a na rzecz rozwoju, a po inwestowanie w promocj gminy i reklam. Zdaniem samorz dów lokalnych w niektórych krajach Unii Europejskiej, zw aszcza Europy Zachodniej, sta o si bardzo popularne budowanie przez gminy, samodzielnie lub wspólnie z innymi inwestorami, obiektów wielko powierzchniowych przeznaczonych do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, z za o eniem, e zostan one wydzier awione ró nym wewn trznym i zewn trznym inwestorom. Tworzone s w tym celu ogromne tzw. parki inwestycyjne lub przemys owe, w których skupia si wi kszo produkcji, handlu i us ug ca ego regionu. Istota i znaczenie takich parków dla rozwoju gospodarczego poszczególnych gmin, a nawet dla rozwoju ca ego regionu mo e by znacz ca. Przy czym nale y zwróci uwag na fakt, e za pomoc tego typu inwestycji mo na równie skutecznie wygrywa konkurencj z innymi gminami równie na polu gospodarczym unikaj c jednocze nie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez sam gmin lub jednostki organizacyjne gminy. Omawiane wy ej inwestycje mog stanowi znacz cy dochód dla bud etu gminy. St d te ród em przychodów bud etu gminy s przede wszystkim: inwestycje gminy przynosz ce bezpo redni dochód z ich eksploatowania (np. wybudowanie lokali u ytkowych w dobrym punkcie handlowym); inwestycje gminy wp ywaj ce na zwi kszenie dochodów bud etu gminy wskutek wykorzystania efektów tych inwestycji do prowadzenia przynosz cej dochód dzia alno ci gospodarczej; 1 A. Borodo, Samorz d terytorialny: system prawnofinansowy, Lexis Nexis, Warszawa 2006, s B. Dolnicki: Samorz d terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

4 106 M. Kamba-Kibatshi inwestycje nieprzynosz ce bezpo rednio okre lonego dochodu, lecz po rednio powoduj ce wzrost dochodów do bud etu z tytu u wzrostu podatków i op at zwi zanych z bogaceniem si ludno ci i przedsi biorstw. Niew tpliwie skutki inwestycji dla ka dego bud etu, w tym równie gminy, s atwe do obliczenia jedynie w pierwszym przypadku i to tylko wówczas, gdy za o y si stabilno warunków makroekonomicznych. W drugim przypadku wymagane jest przeprowadzenie analizy op acalno ci i wykonalno ci, która tak e zak ada dopuszczalne granice b dów szacunkowych. Natomiast w trzecim przypadku, dotycz cym wi kszo ci inwestycji, najcz ciej mo na jedynie szacunkowo oceni potencjalne zwi kszenie dochodu bud etu gminy, gdy bardziej dok adne dane mo na by oby uzyska dopiero na podstawie analizy zjawisk zachodz cych w ci gu co najmniej kilku lat, a podstaw do takiej analizy przewa nie brak 3. Obliczaj c efekty ró nych inwestycji dla bud etu gminy, bezpieczniej jest operowa wielko ciami globalnymi, gdy zminimalizuje to b d szacunkowy. Jednak e mo na to uczyni tylko wtedy, gdy ma si do czynienia z powtarzaniem si co najmniej przez kilka lat stosunkowo du ej skali ogó u inwestycji. Gdy warunek ten nie jest spe niony, wówczas mo na za o y, e wszystkie dokonane inwestycje przynios zwi kszenie wp ywów do bud etu gminy, nawet gdyby niektóre z nich mia y przynie strat, co mo e si zdarzy przy inwestycjach w dzia- alno gospodarcz gminy lub jej jednostek organizacyjnych. Nie sposób jednak okre li, jak du e lub jakiego rz du b dzie, czy te mo e by, to zwi kszenie. Z punktu widzenia w adz gminy istota inwestycji dla rozwoju przedsi biorstw i dla rozwoju gospodarczego ka dej gminy jest zbli ona, a wp ywy do bud etu gminy w d ugich okresach mog rosn tylko wówczas, gdy rozwija si b d przedsi biorstwa i przedsi biorczo. Kiedy mówi si o inwestycjach jako o instrumencie stymulowania rozwoju gospodarczego, to nale y bra pod uwag inwestycje nie tylko w sferze gospodarki, ale równie wszystkie inne inwestycje, gdy rozwój wymaga inwestowania w ludzi, w ich wykszta cenie, umiej tno ci i postawy. Ponadto bez przedsi biorczych i wykszta conych ludzi nie da si osi gn trwa ego wzrostu gospodarczego. St d te rozwój wymaga tak e inwestowania w rodowisko spo eczne, a tak e w struktury organizacyjne, które coraz lepiej nadawa yby si do d wigania nowych zada i realizacji skomplikowanych strategii. W adze gminy wiadomie powinny wspiera istniej ce ju na terenie gminy organizacje, w tym tak e wszelkie organizacje skupiaj ce przedsi biorstwa lub przedsi biorców 4 oraz te maj ce ró ne cele gospodarcze. Analogicznie sterowanie rozwojem gminy polega równie na unikaniu przez gmin okre lonych inwestycji, które mog yby doprowadzi do zak óce funkcjonowania rynku lokalnego, zreszt nie tylko finansowego 5. 3 W. Kisiel, Ustrój samorz du terytorialnego w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2003, s A. Kopa ska, Zewn trzne ród a finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa 2003, s Ibidem, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

5 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 107 Gmina jako uczestnik i partner stymuluj cy rozwój inwestycji lokalnych Gmina, aby by uczestnikiem i partnerem w inwestowaniu, powinna zna cele, do których usilnie d y, tzn. najpierw wiedzie, co chce osi gn. Nie tylko musi ona okre li cele swojego dzia ania, ale przede wszystkim pewne priorytety inwestycyjne. Zazwyczaj okre lanie celów, a tym samym i priorytetów, jest cz ci prac nad strategi rozwoju gospodarczego gminy lub prac nad strategi inwestycyjn. W celu osi gni cia trwa ego wzrostu gospodarczego, co niew tpliwie nale y wi za z rozwojem przedsi biorstw i przedsi biorczo ci, powinno si rozpocz proces wyznaczania priorytetów inwestycyjnych gminy, przede wszystkim za okre lenia odpowiednich kryteriów wyboru. Celem dzia ania gminy nie jest tylko osi ganie dochodu lub zysku, istnieje bowiem wyra na potrzeba podporz dkowania inwestycji komunalnych kryteriom innym ni op acalno. To nie znaczy, e kryterium op acalno ci nie mo e w ogóle tu by stosowane, lecz cz sto mo e ono mie znaczenie drugorz dne lub pomocnicze. W tym wypadku nale y postawi pytanie: jakie kryteria maj priorytetowe znaczenie dla gminy i które powinny zosta wzi te pod uwag? Udowadniaj c powy sz tez, trzeba podporz dkowa zarazem kryteria wyboru podstawowym celom, jak i zadaniom gminy. Tabela 1 zawiera krótki przegl d znanych podstawowych celów i zada gminy. Tabela 1. Cele i zadania gminy jako jednostki samorz du terytorialnego Table 1. Objectives and tasks of the municipality as the unit of local governement Lp. Cel Kryteria oceny 1. Pe nienie zada publicznych. 1. Zakres pe nionych zada : liczba obs u onych osób, liczba wiadczonych zada, liczba nowych zada. 2. Jako pe nionych zada : zadowolenie mieszka ców, liczba skarg i wniosków, mo liwo ci wyboru, czas wykonywania zadania (czas obs ugi interesanta). 3. Koszt zadania w przeliczeniu na jednostk (osob, decyzj, miesi c i inne). 2. wiadczenie us ug publicznych. 1. Zakres wiadczonych us ug: liczba osób korzystaj cych, liczba wiadczonych us ug, liczba nowych us ug, dost pno. 2. Jako wiadczonych us ug: mo liwo wyboru, zadowolenie klientów, przerwy w ci g o ci (awarie), czas wiadczenia us ug jednostkowych, liczba skarg i wniosków. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

6 108 M. Kamba-Kibatshi 3. Dzia ania na rzecz rozwoju gospodarczego (dobrobytu, podniesienia stopy yciowej mieszka ców). 3. Poprawa standardu ycia mieszka ców: liczba osób, które zaczynaj korzysta z us ugi w okre lonej jednostce czasu, czas, w jakim mogli korzysta z us ugi, liczba osób korzystaj cych z us ugi w porównaniu z innymi obszarami. 4. Standardy i normy w porównaniu z takimi samymi us ugami wiadczonymi przez innych: wyposa enie w porównaniu z innymi jednostkami (szpitalami, domami opieki spo ecznej, szko ami, itd.), liczba dni/godzin wiadczenia us ugi dost pnej wszystkim mieszka com w porównaniu z innymi obszarami, nowatorskie programy, liczba osób: uzyskuj cych dyplomy, prac, przyjmowanych na studia, zachorowalno, umieralno, procent wypadków, itp. 5. Koszt wiadczenia us ug. 1. Liczba bezrobotnych. 2. Liczba osób wykszta conych. 3. redni dochód na osob. 4. Maj tek trwa y (na osob, gospodarstwo domowe lub firm ). 5. Liczb mieszka (gospodarstw domowych na 1 mieszkanie). 6. Inne. 4. wiadczenie us ug komunalnych. Podobnie jak dla us ug publicznych + ceny us ug. ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Source: own calculations based on data from the Ministry of Finance. Zdaniem autora, je li w tym stadium prac ka da potencjalna inwestycja b dzie oceniana wed ug podanych w tabeli 1 kryteriów i innych niewymienionych a zwi zanych z celami lub funkcjami gminy, to oka e si, e dokonanie wyboru okre lonych inwestycji, które nale y zrealizowa, jest utrudnione, albowiem mo e panowa pewien chaos. Aby temu zapobiec, nale a oby ka demu ze wspomnianych kryteriów nada odpowiedni wag, czyli liczb punktów, i to w zale no ci od tego, co mo na uzna za najwa niejsze lub najlepsze 6. W ten sposób mo na powraca do ustalenia i uzgodnienia pocz tkowo zdefiniowanych kryteriów warto ci, aby móc nast pnie okre li strategi rozwoju definiuj c kilka najwa niejszych celów. To na tej podstawie ka da gmina powinna wybiera w asne inwestycje priorytetowe oraz rozpocz wspó prac z innymi inwestorami. W ramach wy ej wspomnianej wspó pracy gmina ma zawsze do wykonania kilka wa nych zada : 6 W. Kosiedowski, Samorz d terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora TNOiK, Toru 2005, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

7 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 109 rozpoznanie potrzeb i mo liwo ci inwestycyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych i prawnych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej; nawi zanie kontaktów z innymi inwestorami i doprowadzenie do sta- ej wymiany informacji; skonstruowanie zasad i planów inwestycji prowadzonych z udzia em mieszka ców oraz zwi kszenie zakresu tych inwestycji; doprowadzenie do korelacji planów inwestycyjnych gminy i innych inwestorów; ewentualne podj cie z innymi inwestorami inwestycji wspólnych; ewentualne opracowanie i wdro enie metod wspierania i stymulowania przez gmin inwestycji dokonywanych przez innych inwestorów. Ostatnie omawiane zadanie mo e obejmowa tak e wspieranie przez gmin okre lonego rodzaju inwestycji lub inwestycji dokonywanych przez okre lone podmioty za pomoc m.in.: ulg w podatkach, op atach i cenach, dotacji i subwencji z bud etu gminy, ustalenia odpowiednich zasad korzystania z mienia gminy. Programy gminne i strategie inwestycyjne Gminne programy inwestycyjne opracowywane s dla inwestycji finansowanych g ównie z bud etu poszczególnych gmin. Natomiast strategie inwestycyjne, oprócz wszelkich zada gminy, obejmuj równie zadania, które maj wykona inni inwestorzy. Strategia inwestycyjna powinna przewidywa rol dla ró nych podmiotów funkcjonuj cych na rynku, jak równie powinna koordynowa ich zamiary inwestycyjne, gdy wykorzystuje rodki ró nych inwestorów, a tym samym ma za zadanie spe ni podstawowy cel gminnej polityki inwestycyjnej, tzn. powi kszy efekt wszystkich inwestycji i maksymalnie przyspieszy rozwój gospodarczy gminy. Niemal e wszystkie inwestycje wymagaj nie tylko pieni dzy, ale równie dost pnych i uzbrojonych gruntów o odpowiednim przeznaczeniu, budynków, lokali, za atwienia niezb dnych formalno ci (zakupu gruntów, uzyskania pozwolenia na budow, cz sto uzyskania zezwolenia na prowadzenie okre lonej dzia alno ci lub za- atwienia formalno ci zwi zanych z uzyskaniem kredytu, itd.). Ponadto inwestycja powinna by op acalna dla inwestora pod gro b rezygnacji z zamiaru inwestowania. Jak wida, wszystko to sprawia, e nie mo na prowadzi dobrej polityki inwestycyjnej bez powi zania jej z planowaniem przestrzennym, gospodark gruntami, sposobami gospodarowania mieniem gminnym i innymi dziedzinami dzia alno ci gminy, które poch aniaj konieczne na inwestycje pieni dze. Sytuacja ta stawia twórców gminnych programów, a zw aszcza gminnych strategii inwestycyjnych, w pozycji szczególnej. Albowiem, eby ich program lub strategia rzeczywi cie by y dobre, to musz oni ingerowa prawie we wszystkie plany i dziedziny dzia alno ci gminy, domagaj c si opracowania i wdro enia towarzysz cych strategiom inwestycyjnym programów reorganizacji lub reformy sfer konsumpcyjnych oraz ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

8 110 M. Kamba-Kibatshi tworz c albo te zmieniaj c jednocze nie ze swoj strategi programy obejmuj ce przede wszystkim prace planistyczne, obrót gruntami i wiele innych. Bez tego, zarówno strategia inwestycyjna gminy, jak i strategia rozwoju gospodarczego by yby wadliwe, gdy pozbawione kompleksowego uj cia. Gminy chc c opracowa i zrealizowa dobr strategi inwestycyjn musia yby m.in.: przeanalizowa prowadzon przez gmin gospodark gruntami, opracowa i zrealizowa plan prac zmierzaj cych do udost pnienia inwestorom wi kszego area u gruntów; oceni istniej ce plany zagospodarowania przestrzennego, zaktualizowa je i dokona w nich zmian umo liwiaj cych poszerzenie zakresu prowadzonych w gminie inwestycji; przeanalizowa i ewentualnie wykorzysta dodatkowe ród a finansowania inwestycji gminnych (poczynaj c od kredytu, przez dotacje, a do obligacji gminnych); przeanalizowa dotychczasowy sposób gospodarowania gminnymi nieruchomo ciami zabudowanymi i lokalami oraz opracowa i wykona plan ich udost pniania innym inwestorom; wykorzysta wszystkie mo liwo ci zwi kszenia wydatków inwestycyjnych w bud ecie gminy; doprowadzi do niezb dnych reform dziedzin konsumpcyjnych (oznacza to, e nale y zmniejszy konieczne wydatki z bud etu) i opracowa programy maj ce na celu bardziej racjonalne wydawanie rodków finansowych na prace zlecane przez gmin ; rozwa y mo liwo inwestycji z s siednimi gminami lub z innymi inwestorami i ewentualnie podj decyzj o realizacji takich inwestycji wspólnych; nawi za kontakt z innymi inwestorami i, gdy tylko b dzie to mo liwe, skoordynowa plany inwestycyjne gminy z planami tych inwestorów, jest to szczególnie istotne w inwestycjach infrastrukturalnych, gdy du a cze dróg i rodków technicznych le y w gestii pa stwa lub pa stwowych przedsi biorstw, które mog chcie inwestowa w zupe nie innych miejscach ni gmina; przeanalizowa i uporz dkowa dotychczasowe programy inwestycyjne; starannie opracowa harmonogram realizacji i finansowania ka dej inwestycji ze szczególnym uwzgl dnieniem rozwoju regionu; opracowa odr bny program lub strategi rozwoju inwestycji w dziedzinie infrastruktury technicznej; stworzy odr bny program inwestycji prowadzonych z udzia em mieszka ców gminy przewiduj cy poszerzenie zakresu tych inwestycji w stosunku do stanu obecnego; stworzy zespó uregulowa gminnych jednakowy dla wszystkich inwestorów lub wprowadzi jednakowy dla wszystkich inwestorów system ulg i preferencji; Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

9 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 111 ustali zasady prowadzenia inwestycji z udzia em mieszka ców gminy jednakowe dla wszystkich takich inwestycji, okre laj cych procent rodków wydatkowanych przez gmin na poszczególne rodzaje inwestycji oraz sposób i zakres wspó pracy gminy z komitetami spo ecznymi; przeprowadzi ewentualnie kampani promuj c gmin na zewn trz, maj c na celu przede wszystkim przyci gni cie inwestorów z zewn trz, a tak e turystów; usprawni obs ug inwestorów i organizacj pracy urz du gminy staraj c si maksymalnie skróci okres za atwiania niezb dnych formalno ci. Zdaniem autora, dla gminy jako inwestora niezb dne jest przy opracowywaniu dobrej strategii inwestycyjnej poznanie i zrozumienie potrzeb innych inwestorów oraz uwzgl dnienie tych potrzeb w planach strategicznych. Inwestorzy, wnikliwie rozpatruj c ka d potencjaln lokalizacj swojej inwestycji, poddaj szczegó owej analizie jej koszty, okres zwrotu poniesionych nak adów, przewidywan rentowno i inne uwarunkowania wp ywaj ce na op acalno przedsi wzi cia. Tabela 2 obrazuje warunki brane pod uwag przy dokonywaniu oceny lokalizacji z punktu widzenia inwestora. Tabela 2. Wybór lokalizacji inwestycji publicznych Table 2. Choosing the location of public investment Lp. Czynniki wp ywaj ce na ocen lokalizacji inwestycji 1. Po o enie odleg o od g ównych szlaków transportowych (dróg i kolei), portów morskich i lotniczych, blisko g ównych o rodków przemys owych. 2. Zasoby dost pno lokalnych surowców, jako, dost pno i koszty si y roboczej. 3. Nieruchomo ci (w tym grunty) rodzaj dost pnych nieruchomo ci zabudowanych i nie zabudowanych, jako i ceny nieruchomo ci, dzia ki i budynki nale ce do jednego w a ciciela lub takie, które atwo po czy. 4. Sektory rynkowe i potencjalny popyt wielko lokalnego i regionalnego rynku, który mo na atwo obs ugiwa z danego terenu, rozwijaj ce si sektory regionalnej i ogólnokrajowej gospodarki, które mog yby rozkwitn na danym terenie, lokalni przedstawiciele sektorów, które wykazuj tendencje do najwi kszego wzrostu w skali regionu i kraju. 5. Mo liwo ci szczególne mo liwo ci rozwoju (np. inwestor wewn trzny nie osi ga porozumienia w jakiej gminie lecz w dalszym ci gu chce inwestowa w tym regionie). 6. Lokalne firmy si a i znaczenie lokalnych firm, mo liwo wspó pracy, doboru podwykonawców lub kooperacji z lokalnymi firmami w wybranej bran y. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

10 112 M. Kamba-Kibatshi 7. Lokalny poziom cen ró nice poziomu cen towarów i us ug (w tym us ug komunalnych) w stosunku do innych regionów i ich wp yw (dodatni lub ujemny) na koszty podejmowanej dzia alno ci. 8. Dost pno us ug wyposa enie terenu w infrastruktur, dost pno urz dze telekomunikacyjnych, mo liwo skorzystania na miejscu z us ug specjalistycznych, itp., mo liwo ci kontaktu ze rodkami masowego przekazu. 9. Wizerunek jak wygl da teren z zewn trz, czy jest zaniedbany czy te atrakcyjny, czy jest wyposa ony w obiekty nowoczesne czy w przestarza e, bez przesz o ci czy o ciekawej historii i szeroko znanych zaletach. 10. Styl ycia czy jest to odpowiedni teren do zamieszkania, szczególnie dla ludzi, którzy sprowadz si aby zarz dza inwestycjami, czy mo na tu wynaj lub kupi domy lub mieszkania, gdzie mog pój dzieci do szko y, jaki jest standard sklepów, hoteli, placówek 11. Organizacja obs ugi inwestorów kulturalnych, zdrowotnych i sportowych. czy w adze ch tnie widz przybyszów, czy odpowiedz na pytanie inwestorów, kto b dzie si z nimi spotyka, czy szybko i sprawnie za atwiane s niezb dne formalno ci. 12. Konkurencja jak wygl da teren na tle regionu, czy i jakie firmy konkurencyjne dla po danych przez gmin inwestorów prowadz dzia alno w s siedztwie. ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i z GUS. Source: own calculations based on data from the Ministry of Finance and the CSO. Tworzenie warunków do inwestowania i przyci gania inwestorów z zewn trz W celu stworzenia warunków do inwestowania i przyci gni cia inwestorów z zewn trz, ka da gmina powinna podj dzia ania, które przedstawiono i omówiono powy ej. St d te gminy rozdysponowuj swoje rodki przeznaczone na wydatki maj tkowe w dwojaki sposób: buduj c nowe obiekty, drogi i sieci infrastrukturalne, nabywaj c grunty, nieruchomo ci zabudowane, lokale i inne dobra materialne. Warto w tym miejscu podkre li, e wszystkie przemy lane programy gminne i strategie inwestycyjne opracowywane na wiele lat i tym samym przewiduj ce znacz c rol innych ni gmina inwestorów nie powinny ogranicza si tylko do przewidywania posuni dotycz cych wy cznie zakupów, budowy i sprzeda y. Takie programy mog obejmowa równie inne dzia ania ze strony organów gminy, wspieraj ce wszelkie procesy inwe- Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

11 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 113 stycyjne. Natomiast wieloletnie plany, jak ju wspomniano wy ej, powinny zak ada konsekwencj w ich realizowaniu, dlatego te wa ne jest, aby w ród inwestorów w gminie wytworzy poczucie stabilno ci dzia ania poprzez unormowanie przez gmin na sta e wielu kwestii zwi zanych z inwestowaniem. Maj c zamiar tworzy gminne programy i strategie inwestycyjne, nie wolno zapomina o uprzednim przeanalizowaniu walorów gminy oraz mo liwo ci i zamiarów inwestycyjnych przedsi biorstw funkcjonuj cych na jej terenie, a co za tym idzie, zwróceniu uwagi na to, e ka da inwestycja powinna (musi) si im op aca. Oczywiste, e bez takiej analizy wspomniane wy ej programy mog zawiera wiele b dów, takich jak przewidywanie okre lonych inwestycji w nieodpowiednich miejscach, czy planowanie inwestycji sprzecznych z lokalnymi warunkami, a niezaplanowanie innych, potrzebnych i rentownych, wype niaj cych luk na lokalnym rynku. Istotnym faktem jest, i oprócz posiadania odpowiednich planów, np. zagospodarowania przestrzennego, uzbrojonych terenów i odpowiedniej polityki, to aby przyci ga inwestorów z zewn trz, gmina powinna niejednokrotnie zadba o prowadzenie intensywnych akcji promocyjnych na szerok skal. Bowiem maj one na celu przede wszystkim oddzia ywanie na wiadomo potencjalnych inwestorów i sk onienie ich do traktowania gminy jako ewentualnego miejsca inwestycji, a tak e jako uczestnika inwestycji. Inwestorzy prawie zawsze rozpatruj wi ksz liczb mo liwych lokalizacji dla swojej inwestycji i prawdopodobnie dlatego te nale y ich przekona o korzy ciach p yn cych z wyboru tej w a nie gminy. To jest tak e powód, dla którego nale y przede wszystkim by pewnym, e potencjalny inwestor zostanie jak najlepiej obs u ony, st d te w adze gminy powinny zawsze dba o: mo liwie szybkie udzielanie odpowiedzi 7, informacje aktualne i dobrej jako ci. W zorganizowaniu dobrej obs ugi inwestorów mo e by pomocne opracowanie tzw. przewodnika inwestycyjnego gminy, zawieraj cego zestaw informacji, które najbardziej inwestorów interesuj. Przewodnik taki ka dy potencjalny inwestor móg by otrzyma w urz dzie gminy lub w innej organizacji zajmuj cej si promocj gminy. Przygotowuj c a tym samym opracowuj c przewodnik inwestycyjny gminy mo na wykorzysta takie informacje, jak: dane z ewidencji gruntów i wpisy do ksi g wieczystych, dane statystyczne, mapy geodezyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, warto ci ksi gowe budynków i infrastruktury technicznej, fragmenty aktów prawnych, ró ne spisy tematyczne. 7 Z. Niewiadomski, Ustrój samorz du terytorialnego i administracji rz dowej po reformie, Wyd. Difin, Warszawa 2000, s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

12 114 M. Kamba-Kibatshi Je li pewne dane nie zosta y zamieszczone w przewodniku, to powinny one by szybko i sprawnie udost pniane na yczenie pytaj cego, takie informacje musz by dok adne i precyzyjne, nawet je eli s one niezbyt korzystne dla gminy. Nast pny etap promocji powinien m.in. pokaza, e gmina jest w stanie zaspokoi potrzeby potencjalnego inwestora, e jest w posiadaniu wielu miejsc i lokali, w których inwestor móg by ewentualnie ulokowa swoj dzia- alno. Niektórym inwestorom wystarczy jedna propozycja, ale wi kszo b dzie chcia a wybra najlepsz z kilku przedstawionych. Chc c zaspokoi oczekiwania inwestorów, nale a oby dysponowa dok adnymi i aktualnymi informacjami na temat wszystkich dost pnych budynków i dzia ek. Gdyby nie by o atwo dost pnych lokalizacji czy te nie spe nia by one wymaga inwestora czy te je eli zachodz przeszkody w realizacji inwestycji to nale a oby przedstawi rozwi zania lub mo liwo ci zast pcze albo wprowadzi dodatkowe udogodnienia. Udogodnienia te powinny polega na zobowi zaniu si gminy do dokonania pewnych inwestycji infrastrukturalnych, które - jak wiadomo - wchodz w zakres jej obowi zków. Bibliografia Borodo A., Samorz d terytorialny: system prawnofinansowy, Lexis Nexis, Warszawa Dolnicki B., Samorz d Terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków Kisiel W., Ustrój samorz du terytorialnego w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa Kopa ska A., Zewn trzne ród a finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa Kosiedowski W., Samorz d terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora TNOiK, Toru Niewiadomski Z., Ustrój samorz du terytorialnego i administracji rz dowej po reformie, Difin, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne. Jolanta Skrago Piotr Furdzik

Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne. Jolanta Skrago Piotr Furdzik Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne Jolanta Skrago Piotr Furdzik Gliwice, 2011 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Pan mgr inż. Janusz Walczak Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości Konferencja

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020 Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik języka polskiego to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Samo słowo rewitalizacja z łaciny oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY / POWIATU / WOJEWÓDZTWA Powiązanie z działaniami powiatu i województwa Zadania Gminy Słupca w zakresie infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo