Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce jako jeden z warunków jej rozwoju przed przyst pieniem do strefy wspólnej waluty The shaping of local investments in Poland as one of its development conditions before accession to the common currency zone Streszczenie: Czynnikiem prowadz cym do rozwoju ka dej gminy s inwestycje, dlatego te wa n kwesti jest zrozumienie, jak s one istotne i jak du e maj znaczenie. W artykule przedstawiono wspó zale no ci mi dzy skal gminnych inwestycji a rozwojem ka dego regionu. Od momentu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej odnotowano zwi kszaj c si liczb przeprowadzonych inwestycji w ró nych gminach. Efektem by a z pewno ci poprawa warunków ycia mieszka ców. Niew tpliwie inwestycje przyczyniaj si do znacznego rozwoju regionu oraz do wzrostu gospodarczego. Inwestycje nap dzaj nie tylko rozwój gospodarki lokalnej, czy te regionalnej, ale tak e gospodarki ca ego kraju. S owa kluczowe: czynniki rozwoju gospodarczego, zadania gminy, programy i strategie gminne Abstract: Investments are a factor leading to the development of each community, therefore it is crucial to understand their essential role. In the article correlations between occurrence of communal investment and the development of every region are described. Since Poland accessed to the European Union, there has been an increasing number of investments in different communities recorded. Certainly, it has produced an improvement living conditions of inhabitants. Undoubtedly, investment contribute to the considerable development of the region and to economic growth. Investments are enhancing not only development of the local and regional economy, but also the economy of the whole country. Keywords: factors of economic development, tasks of the municipality, municipal programmes and strategies Wst p Najwa niejszym czynnikiem prowadz cym do rozwoju ka dej gminy jest inwestowanie, dlatego te wa n kwesti jest zrozumienie wa no ci i znaczenia inwestycji. Równocze nie mo na zauwa y, e inwestycje w poszczególnych gminach s najbardziej dynamicznie rozwijaj c si tendencj w ci gu ostatnich kilku lat, w wyniku czego tworzone s nowe zak ady pracy,

2 104 M. Kamba-Kibatshi a co za tym idzie - miejsca pracy. W rezultacie nast puje wzrost zatrudnienia, a to skutkuje spadkiem bezrobocia. Istota inwestycji w gminie Brak efektywnych inwestycji w ka dej gminie powoduje bezrobocie i utrat trwa ego wzrostu gospodarczego. Zainteresowaniem w adz samorz dowych, dla których jednym z priorytetowych zada jest m.in. opracowywanie gminnych programów i strategii, w tym tak e strategii i programów inwestycyjnych, powinny si cieszy nie tylko inwestycje finansowane bezpo rednio przez gmin, ale tak e inwestycje dokonywane przez inne podmioty na terenie gminy. Rozwój wielu kolejnych inwestycji zale y w du ej mierze od tego, co i kiedy zostanie zbudowane (lub zainwestowane) na jej obszarze. St d te w adze ka dej gminy powinny zdawa sobie spraw z istoty i znaczenia inwestycji gminnych, które nale y tak planowa, aby inicjowa y rozwój kolejnych. Dlatego te o wa no ci wszelkich inwestycji gminnych, dla inwestycji o szerszym znaczeniu i dla rozwoju lokalnych przedsi biorstw oraz dla ogólnie rozumianego rozwoju gospodarczego, decyduj m.in. nast puj ce cechy: dobrze zaplanowane i zorganizowane inwestycje infrastrukturalne daj asumpt do kolejnych inwestycji; korzystne i op acalne inwestycje finansowane przez gmin daj prac lokalnym firmom, zatem mo na powiedzie, e tworz one koniunktur m.in. na rynku us ug budowlanych; op acalne inwestycje s najskuteczniejsz metod zapobiegania bezrobociu, st d te taka spirala inwestycyjna zazwyczaj tworzy lokalny rynek pracy; inwestycje infrastrukturalne, jak równie inne inwestycje np. komunalne, podnosz trwale standard ycia mieszka ców gminy; powstaje co, z czego przez d ugie lata mieszka cy b d korzysta wodoci gi, kanalizacja, drogi, itd.; bez przeprowadzenia pewnych i konkretnych inwestycji rozwój niektórych dziedzin dzia alno ci gospodarczej nie jest mo liwy; brak takich inwestycji stanowi niebezpieczn barier rozwoju gospodarczego; brak niezb dnych i op acalnych inwestycji w dziedzinie ochrony rodowiska jest barier rozwoju zrównowa onego i mo e na trwa e pogorszy jako ycia mieszka ców danego regionu; brak w danej gminie konkretnych inwestycji w niektórych dziedzinach (np. w budownictwie mieszkaniowym) mo e spowodowa, e nie s zaspokajane podstawowe potrzeby jej mieszka ców wywo uj c niezadowolenie spo eczne. Wydaje si oczywiste, e najwi ksze znaczenie maj inwestycje infrastrukturalne, których brak jest powa n przeszkod dla rozpocz cia ewentualnych kolejnych inwestycji i mo e w istotny sposób zahamowa rozwój gospodarczy, a nawet pogorszy warunki funkcjonowania podmiotów Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

3 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 105 gospodarczych na terenie danej gminy. Inne inwestycje 1 dokonywane przez gmin mog mie znaczenie g ównie dla dwóch dziedzin: pe nienia przez gmin zada w asnych i wiadczenia przez ni us ug publicznych; rozwoju gospodarczego. Autor opracowania uwa a, e niektóre inwestycje gminy dotycz ce realizowanych przez gmin us ug publicznych maj du y wp yw na rozwój gospodarczy, a tym samym mog by inwestycjami w sferze niematerialnej. Do takich inwestycji nale e mog np. inwestycje w o wiacie, których realizacja nie nast puje w sferze materialnej, gdy s to inwestycje w programy nauczania, dodatkowe zaj cia, szkolenia kadry nauczycielskiej 2. Inwestycje w sferze us ug publicznych powinny zmierza albo do poszerzenia zakresu tych us ug, albo do poprawy ich jako ci, albo te do jednego i drugiego jednocze nie. Niejednokrotnie mog te by potrzebne inwestycje zapewniaj ce utrzymanie wiadczenia tych us ug na dotychczasowym poziomie. Do innych przedsi wzi wp ywaj cych równie na rozwój gospodarczy mo na zalicza ca gam ró norodnych inwestycji od infrastruktury spo ecznej nie zwi zanej z zadaniami w asnymi gmin, poprzez inwestowanie w rozwój rozmaitych organizacji, do wspierania ró nych inicjatyw gospodarczych lub przyst powania gminy do spó ek inwestycyjnych, czy innych stawiaj cych sobie za cel podejmowanie dzia a na rzecz rozwoju, a po inwestowanie w promocj gminy i reklam. Zdaniem samorz dów lokalnych w niektórych krajach Unii Europejskiej, zw aszcza Europy Zachodniej, sta o si bardzo popularne budowanie przez gminy, samodzielnie lub wspólnie z innymi inwestorami, obiektów wielko powierzchniowych przeznaczonych do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, z za o eniem, e zostan one wydzier awione ró nym wewn trznym i zewn trznym inwestorom. Tworzone s w tym celu ogromne tzw. parki inwestycyjne lub przemys owe, w których skupia si wi kszo produkcji, handlu i us ug ca ego regionu. Istota i znaczenie takich parków dla rozwoju gospodarczego poszczególnych gmin, a nawet dla rozwoju ca ego regionu mo e by znacz ca. Przy czym nale y zwróci uwag na fakt, e za pomoc tego typu inwestycji mo na równie skutecznie wygrywa konkurencj z innymi gminami równie na polu gospodarczym unikaj c jednocze nie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez sam gmin lub jednostki organizacyjne gminy. Omawiane wy ej inwestycje mog stanowi znacz cy dochód dla bud etu gminy. St d te ród em przychodów bud etu gminy s przede wszystkim: inwestycje gminy przynosz ce bezpo redni dochód z ich eksploatowania (np. wybudowanie lokali u ytkowych w dobrym punkcie handlowym); inwestycje gminy wp ywaj ce na zwi kszenie dochodów bud etu gminy wskutek wykorzystania efektów tych inwestycji do prowadzenia przynosz cej dochód dzia alno ci gospodarczej; 1 A. Borodo, Samorz d terytorialny: system prawnofinansowy, Lexis Nexis, Warszawa 2006, s B. Dolnicki: Samorz d terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

4 106 M. Kamba-Kibatshi inwestycje nieprzynosz ce bezpo rednio okre lonego dochodu, lecz po rednio powoduj ce wzrost dochodów do bud etu z tytu u wzrostu podatków i op at zwi zanych z bogaceniem si ludno ci i przedsi biorstw. Niew tpliwie skutki inwestycji dla ka dego bud etu, w tym równie gminy, s atwe do obliczenia jedynie w pierwszym przypadku i to tylko wówczas, gdy za o y si stabilno warunków makroekonomicznych. W drugim przypadku wymagane jest przeprowadzenie analizy op acalno ci i wykonalno ci, która tak e zak ada dopuszczalne granice b dów szacunkowych. Natomiast w trzecim przypadku, dotycz cym wi kszo ci inwestycji, najcz ciej mo na jedynie szacunkowo oceni potencjalne zwi kszenie dochodu bud etu gminy, gdy bardziej dok adne dane mo na by oby uzyska dopiero na podstawie analizy zjawisk zachodz cych w ci gu co najmniej kilku lat, a podstaw do takiej analizy przewa nie brak 3. Obliczaj c efekty ró nych inwestycji dla bud etu gminy, bezpieczniej jest operowa wielko ciami globalnymi, gdy zminimalizuje to b d szacunkowy. Jednak e mo na to uczyni tylko wtedy, gdy ma si do czynienia z powtarzaniem si co najmniej przez kilka lat stosunkowo du ej skali ogó u inwestycji. Gdy warunek ten nie jest spe niony, wówczas mo na za o y, e wszystkie dokonane inwestycje przynios zwi kszenie wp ywów do bud etu gminy, nawet gdyby niektóre z nich mia y przynie strat, co mo e si zdarzy przy inwestycjach w dzia- alno gospodarcz gminy lub jej jednostek organizacyjnych. Nie sposób jednak okre li, jak du e lub jakiego rz du b dzie, czy te mo e by, to zwi kszenie. Z punktu widzenia w adz gminy istota inwestycji dla rozwoju przedsi biorstw i dla rozwoju gospodarczego ka dej gminy jest zbli ona, a wp ywy do bud etu gminy w d ugich okresach mog rosn tylko wówczas, gdy rozwija si b d przedsi biorstwa i przedsi biorczo. Kiedy mówi si o inwestycjach jako o instrumencie stymulowania rozwoju gospodarczego, to nale y bra pod uwag inwestycje nie tylko w sferze gospodarki, ale równie wszystkie inne inwestycje, gdy rozwój wymaga inwestowania w ludzi, w ich wykszta cenie, umiej tno ci i postawy. Ponadto bez przedsi biorczych i wykszta conych ludzi nie da si osi gn trwa ego wzrostu gospodarczego. St d te rozwój wymaga tak e inwestowania w rodowisko spo eczne, a tak e w struktury organizacyjne, które coraz lepiej nadawa yby si do d wigania nowych zada i realizacji skomplikowanych strategii. W adze gminy wiadomie powinny wspiera istniej ce ju na terenie gminy organizacje, w tym tak e wszelkie organizacje skupiaj ce przedsi biorstwa lub przedsi biorców 4 oraz te maj ce ró ne cele gospodarcze. Analogicznie sterowanie rozwojem gminy polega równie na unikaniu przez gmin okre lonych inwestycji, które mog yby doprowadzi do zak óce funkcjonowania rynku lokalnego, zreszt nie tylko finansowego 5. 3 W. Kisiel, Ustrój samorz du terytorialnego w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa 2003, s A. Kopa ska, Zewn trzne ród a finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa 2003, s Ibidem, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

5 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 107 Gmina jako uczestnik i partner stymuluj cy rozwój inwestycji lokalnych Gmina, aby by uczestnikiem i partnerem w inwestowaniu, powinna zna cele, do których usilnie d y, tzn. najpierw wiedzie, co chce osi gn. Nie tylko musi ona okre li cele swojego dzia ania, ale przede wszystkim pewne priorytety inwestycyjne. Zazwyczaj okre lanie celów, a tym samym i priorytetów, jest cz ci prac nad strategi rozwoju gospodarczego gminy lub prac nad strategi inwestycyjn. W celu osi gni cia trwa ego wzrostu gospodarczego, co niew tpliwie nale y wi za z rozwojem przedsi biorstw i przedsi biorczo ci, powinno si rozpocz proces wyznaczania priorytetów inwestycyjnych gminy, przede wszystkim za okre lenia odpowiednich kryteriów wyboru. Celem dzia ania gminy nie jest tylko osi ganie dochodu lub zysku, istnieje bowiem wyra na potrzeba podporz dkowania inwestycji komunalnych kryteriom innym ni op acalno. To nie znaczy, e kryterium op acalno ci nie mo e w ogóle tu by stosowane, lecz cz sto mo e ono mie znaczenie drugorz dne lub pomocnicze. W tym wypadku nale y postawi pytanie: jakie kryteria maj priorytetowe znaczenie dla gminy i które powinny zosta wzi te pod uwag? Udowadniaj c powy sz tez, trzeba podporz dkowa zarazem kryteria wyboru podstawowym celom, jak i zadaniom gminy. Tabela 1 zawiera krótki przegl d znanych podstawowych celów i zada gminy. Tabela 1. Cele i zadania gminy jako jednostki samorz du terytorialnego Table 1. Objectives and tasks of the municipality as the unit of local governement Lp. Cel Kryteria oceny 1. Pe nienie zada publicznych. 1. Zakres pe nionych zada : liczba obs u onych osób, liczba wiadczonych zada, liczba nowych zada. 2. Jako pe nionych zada : zadowolenie mieszka ców, liczba skarg i wniosków, mo liwo ci wyboru, czas wykonywania zadania (czas obs ugi interesanta). 3. Koszt zadania w przeliczeniu na jednostk (osob, decyzj, miesi c i inne). 2. wiadczenie us ug publicznych. 1. Zakres wiadczonych us ug: liczba osób korzystaj cych, liczba wiadczonych us ug, liczba nowych us ug, dost pno. 2. Jako wiadczonych us ug: mo liwo wyboru, zadowolenie klientów, przerwy w ci g o ci (awarie), czas wiadczenia us ug jednostkowych, liczba skarg i wniosków. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

6 108 M. Kamba-Kibatshi 3. Dzia ania na rzecz rozwoju gospodarczego (dobrobytu, podniesienia stopy yciowej mieszka ców). 3. Poprawa standardu ycia mieszka ców: liczba osób, które zaczynaj korzysta z us ugi w okre lonej jednostce czasu, czas, w jakim mogli korzysta z us ugi, liczba osób korzystaj cych z us ugi w porównaniu z innymi obszarami. 4. Standardy i normy w porównaniu z takimi samymi us ugami wiadczonymi przez innych: wyposa enie w porównaniu z innymi jednostkami (szpitalami, domami opieki spo ecznej, szko ami, itd.), liczba dni/godzin wiadczenia us ugi dost pnej wszystkim mieszka com w porównaniu z innymi obszarami, nowatorskie programy, liczba osób: uzyskuj cych dyplomy, prac, przyjmowanych na studia, zachorowalno, umieralno, procent wypadków, itp. 5. Koszt wiadczenia us ug. 1. Liczba bezrobotnych. 2. Liczba osób wykszta conych. 3. redni dochód na osob. 4. Maj tek trwa y (na osob, gospodarstwo domowe lub firm ). 5. Liczb mieszka (gospodarstw domowych na 1 mieszkanie). 6. Inne. 4. wiadczenie us ug komunalnych. Podobnie jak dla us ug publicznych + ceny us ug. ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Source: own calculations based on data from the Ministry of Finance. Zdaniem autora, je li w tym stadium prac ka da potencjalna inwestycja b dzie oceniana wed ug podanych w tabeli 1 kryteriów i innych niewymienionych a zwi zanych z celami lub funkcjami gminy, to oka e si, e dokonanie wyboru okre lonych inwestycji, które nale y zrealizowa, jest utrudnione, albowiem mo e panowa pewien chaos. Aby temu zapobiec, nale a oby ka demu ze wspomnianych kryteriów nada odpowiedni wag, czyli liczb punktów, i to w zale no ci od tego, co mo na uzna za najwa niejsze lub najlepsze 6. W ten sposób mo na powraca do ustalenia i uzgodnienia pocz tkowo zdefiniowanych kryteriów warto ci, aby móc nast pnie okre li strategi rozwoju definiuj c kilka najwa niejszych celów. To na tej podstawie ka da gmina powinna wybiera w asne inwestycje priorytetowe oraz rozpocz wspó prac z innymi inwestorami. W ramach wy ej wspomnianej wspó pracy gmina ma zawsze do wykonania kilka wa nych zada : 6 W. Kosiedowski, Samorz d terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora TNOiK, Toru 2005, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

7 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 109 rozpoznanie potrzeb i mo liwo ci inwestycyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych i prawnych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej; nawi zanie kontaktów z innymi inwestorami i doprowadzenie do sta- ej wymiany informacji; skonstruowanie zasad i planów inwestycji prowadzonych z udzia em mieszka ców oraz zwi kszenie zakresu tych inwestycji; doprowadzenie do korelacji planów inwestycyjnych gminy i innych inwestorów; ewentualne podj cie z innymi inwestorami inwestycji wspólnych; ewentualne opracowanie i wdro enie metod wspierania i stymulowania przez gmin inwestycji dokonywanych przez innych inwestorów. Ostatnie omawiane zadanie mo e obejmowa tak e wspieranie przez gmin okre lonego rodzaju inwestycji lub inwestycji dokonywanych przez okre lone podmioty za pomoc m.in.: ulg w podatkach, op atach i cenach, dotacji i subwencji z bud etu gminy, ustalenia odpowiednich zasad korzystania z mienia gminy. Programy gminne i strategie inwestycyjne Gminne programy inwestycyjne opracowywane s dla inwestycji finansowanych g ównie z bud etu poszczególnych gmin. Natomiast strategie inwestycyjne, oprócz wszelkich zada gminy, obejmuj równie zadania, które maj wykona inni inwestorzy. Strategia inwestycyjna powinna przewidywa rol dla ró nych podmiotów funkcjonuj cych na rynku, jak równie powinna koordynowa ich zamiary inwestycyjne, gdy wykorzystuje rodki ró nych inwestorów, a tym samym ma za zadanie spe ni podstawowy cel gminnej polityki inwestycyjnej, tzn. powi kszy efekt wszystkich inwestycji i maksymalnie przyspieszy rozwój gospodarczy gminy. Niemal e wszystkie inwestycje wymagaj nie tylko pieni dzy, ale równie dost pnych i uzbrojonych gruntów o odpowiednim przeznaczeniu, budynków, lokali, za atwienia niezb dnych formalno ci (zakupu gruntów, uzyskania pozwolenia na budow, cz sto uzyskania zezwolenia na prowadzenie okre lonej dzia alno ci lub za- atwienia formalno ci zwi zanych z uzyskaniem kredytu, itd.). Ponadto inwestycja powinna by op acalna dla inwestora pod gro b rezygnacji z zamiaru inwestowania. Jak wida, wszystko to sprawia, e nie mo na prowadzi dobrej polityki inwestycyjnej bez powi zania jej z planowaniem przestrzennym, gospodark gruntami, sposobami gospodarowania mieniem gminnym i innymi dziedzinami dzia alno ci gminy, które poch aniaj konieczne na inwestycje pieni dze. Sytuacja ta stawia twórców gminnych programów, a zw aszcza gminnych strategii inwestycyjnych, w pozycji szczególnej. Albowiem, eby ich program lub strategia rzeczywi cie by y dobre, to musz oni ingerowa prawie we wszystkie plany i dziedziny dzia alno ci gminy, domagaj c si opracowania i wdro enia towarzysz cych strategiom inwestycyjnym programów reorganizacji lub reformy sfer konsumpcyjnych oraz ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

8 110 M. Kamba-Kibatshi tworz c albo te zmieniaj c jednocze nie ze swoj strategi programy obejmuj ce przede wszystkim prace planistyczne, obrót gruntami i wiele innych. Bez tego, zarówno strategia inwestycyjna gminy, jak i strategia rozwoju gospodarczego by yby wadliwe, gdy pozbawione kompleksowego uj cia. Gminy chc c opracowa i zrealizowa dobr strategi inwestycyjn musia yby m.in.: przeanalizowa prowadzon przez gmin gospodark gruntami, opracowa i zrealizowa plan prac zmierzaj cych do udost pnienia inwestorom wi kszego area u gruntów; oceni istniej ce plany zagospodarowania przestrzennego, zaktualizowa je i dokona w nich zmian umo liwiaj cych poszerzenie zakresu prowadzonych w gminie inwestycji; przeanalizowa i ewentualnie wykorzysta dodatkowe ród a finansowania inwestycji gminnych (poczynaj c od kredytu, przez dotacje, a do obligacji gminnych); przeanalizowa dotychczasowy sposób gospodarowania gminnymi nieruchomo ciami zabudowanymi i lokalami oraz opracowa i wykona plan ich udost pniania innym inwestorom; wykorzysta wszystkie mo liwo ci zwi kszenia wydatków inwestycyjnych w bud ecie gminy; doprowadzi do niezb dnych reform dziedzin konsumpcyjnych (oznacza to, e nale y zmniejszy konieczne wydatki z bud etu) i opracowa programy maj ce na celu bardziej racjonalne wydawanie rodków finansowych na prace zlecane przez gmin ; rozwa y mo liwo inwestycji z s siednimi gminami lub z innymi inwestorami i ewentualnie podj decyzj o realizacji takich inwestycji wspólnych; nawi za kontakt z innymi inwestorami i, gdy tylko b dzie to mo liwe, skoordynowa plany inwestycyjne gminy z planami tych inwestorów, jest to szczególnie istotne w inwestycjach infrastrukturalnych, gdy du a cze dróg i rodków technicznych le y w gestii pa stwa lub pa stwowych przedsi biorstw, które mog chcie inwestowa w zupe nie innych miejscach ni gmina; przeanalizowa i uporz dkowa dotychczasowe programy inwestycyjne; starannie opracowa harmonogram realizacji i finansowania ka dej inwestycji ze szczególnym uwzgl dnieniem rozwoju regionu; opracowa odr bny program lub strategi rozwoju inwestycji w dziedzinie infrastruktury technicznej; stworzy odr bny program inwestycji prowadzonych z udzia em mieszka ców gminy przewiduj cy poszerzenie zakresu tych inwestycji w stosunku do stanu obecnego; stworzy zespó uregulowa gminnych jednakowy dla wszystkich inwestorów lub wprowadzi jednakowy dla wszystkich inwestorów system ulg i preferencji; Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

9 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 111 ustali zasady prowadzenia inwestycji z udzia em mieszka ców gminy jednakowe dla wszystkich takich inwestycji, okre laj cych procent rodków wydatkowanych przez gmin na poszczególne rodzaje inwestycji oraz sposób i zakres wspó pracy gminy z komitetami spo ecznymi; przeprowadzi ewentualnie kampani promuj c gmin na zewn trz, maj c na celu przede wszystkim przyci gni cie inwestorów z zewn trz, a tak e turystów; usprawni obs ug inwestorów i organizacj pracy urz du gminy staraj c si maksymalnie skróci okres za atwiania niezb dnych formalno ci. Zdaniem autora, dla gminy jako inwestora niezb dne jest przy opracowywaniu dobrej strategii inwestycyjnej poznanie i zrozumienie potrzeb innych inwestorów oraz uwzgl dnienie tych potrzeb w planach strategicznych. Inwestorzy, wnikliwie rozpatruj c ka d potencjaln lokalizacj swojej inwestycji, poddaj szczegó owej analizie jej koszty, okres zwrotu poniesionych nak adów, przewidywan rentowno i inne uwarunkowania wp ywaj ce na op acalno przedsi wzi cia. Tabela 2 obrazuje warunki brane pod uwag przy dokonywaniu oceny lokalizacji z punktu widzenia inwestora. Tabela 2. Wybór lokalizacji inwestycji publicznych Table 2. Choosing the location of public investment Lp. Czynniki wp ywaj ce na ocen lokalizacji inwestycji 1. Po o enie odleg o od g ównych szlaków transportowych (dróg i kolei), portów morskich i lotniczych, blisko g ównych o rodków przemys owych. 2. Zasoby dost pno lokalnych surowców, jako, dost pno i koszty si y roboczej. 3. Nieruchomo ci (w tym grunty) rodzaj dost pnych nieruchomo ci zabudowanych i nie zabudowanych, jako i ceny nieruchomo ci, dzia ki i budynki nale ce do jednego w a ciciela lub takie, które atwo po czy. 4. Sektory rynkowe i potencjalny popyt wielko lokalnego i regionalnego rynku, który mo na atwo obs ugiwa z danego terenu, rozwijaj ce si sektory regionalnej i ogólnokrajowej gospodarki, które mog yby rozkwitn na danym terenie, lokalni przedstawiciele sektorów, które wykazuj tendencje do najwi kszego wzrostu w skali regionu i kraju. 5. Mo liwo ci szczególne mo liwo ci rozwoju (np. inwestor wewn trzny nie osi ga porozumienia w jakiej gminie lecz w dalszym ci gu chce inwestowa w tym regionie). 6. Lokalne firmy si a i znaczenie lokalnych firm, mo liwo wspó pracy, doboru podwykonawców lub kooperacji z lokalnymi firmami w wybranej bran y. ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

10 112 M. Kamba-Kibatshi 7. Lokalny poziom cen ró nice poziomu cen towarów i us ug (w tym us ug komunalnych) w stosunku do innych regionów i ich wp yw (dodatni lub ujemny) na koszty podejmowanej dzia alno ci. 8. Dost pno us ug wyposa enie terenu w infrastruktur, dost pno urz dze telekomunikacyjnych, mo liwo skorzystania na miejscu z us ug specjalistycznych, itp., mo liwo ci kontaktu ze rodkami masowego przekazu. 9. Wizerunek jak wygl da teren z zewn trz, czy jest zaniedbany czy te atrakcyjny, czy jest wyposa ony w obiekty nowoczesne czy w przestarza e, bez przesz o ci czy o ciekawej historii i szeroko znanych zaletach. 10. Styl ycia czy jest to odpowiedni teren do zamieszkania, szczególnie dla ludzi, którzy sprowadz si aby zarz dza inwestycjami, czy mo na tu wynaj lub kupi domy lub mieszkania, gdzie mog pój dzieci do szko y, jaki jest standard sklepów, hoteli, placówek 11. Organizacja obs ugi inwestorów kulturalnych, zdrowotnych i sportowych. czy w adze ch tnie widz przybyszów, czy odpowiedz na pytanie inwestorów, kto b dzie si z nimi spotyka, czy szybko i sprawnie za atwiane s niezb dne formalno ci. 12. Konkurencja jak wygl da teren na tle regionu, czy i jakie firmy konkurencyjne dla po danych przez gmin inwestorów prowadz dzia alno w s siedztwie. ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i z GUS. Source: own calculations based on data from the Ministry of Finance and the CSO. Tworzenie warunków do inwestowania i przyci gania inwestorów z zewn trz W celu stworzenia warunków do inwestowania i przyci gni cia inwestorów z zewn trz, ka da gmina powinna podj dzia ania, które przedstawiono i omówiono powy ej. St d te gminy rozdysponowuj swoje rodki przeznaczone na wydatki maj tkowe w dwojaki sposób: buduj c nowe obiekty, drogi i sieci infrastrukturalne, nabywaj c grunty, nieruchomo ci zabudowane, lokale i inne dobra materialne. Warto w tym miejscu podkre li, e wszystkie przemy lane programy gminne i strategie inwestycyjne opracowywane na wiele lat i tym samym przewiduj ce znacz c rol innych ni gmina inwestorów nie powinny ogranicza si tylko do przewidywania posuni dotycz cych wy cznie zakupów, budowy i sprzeda y. Takie programy mog obejmowa równie inne dzia ania ze strony organów gminy, wspieraj ce wszelkie procesy inwe- Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

11 Kszta towanie inwestycji lokalnych w Polsce 113 stycyjne. Natomiast wieloletnie plany, jak ju wspomniano wy ej, powinny zak ada konsekwencj w ich realizowaniu, dlatego te wa ne jest, aby w ród inwestorów w gminie wytworzy poczucie stabilno ci dzia ania poprzez unormowanie przez gmin na sta e wielu kwestii zwi zanych z inwestowaniem. Maj c zamiar tworzy gminne programy i strategie inwestycyjne, nie wolno zapomina o uprzednim przeanalizowaniu walorów gminy oraz mo liwo ci i zamiarów inwestycyjnych przedsi biorstw funkcjonuj cych na jej terenie, a co za tym idzie, zwróceniu uwagi na to, e ka da inwestycja powinna (musi) si im op aca. Oczywiste, e bez takiej analizy wspomniane wy ej programy mog zawiera wiele b dów, takich jak przewidywanie okre lonych inwestycji w nieodpowiednich miejscach, czy planowanie inwestycji sprzecznych z lokalnymi warunkami, a niezaplanowanie innych, potrzebnych i rentownych, wype niaj cych luk na lokalnym rynku. Istotnym faktem jest, i oprócz posiadania odpowiednich planów, np. zagospodarowania przestrzennego, uzbrojonych terenów i odpowiedniej polityki, to aby przyci ga inwestorów z zewn trz, gmina powinna niejednokrotnie zadba o prowadzenie intensywnych akcji promocyjnych na szerok skal. Bowiem maj one na celu przede wszystkim oddzia ywanie na wiadomo potencjalnych inwestorów i sk onienie ich do traktowania gminy jako ewentualnego miejsca inwestycji, a tak e jako uczestnika inwestycji. Inwestorzy prawie zawsze rozpatruj wi ksz liczb mo liwych lokalizacji dla swojej inwestycji i prawdopodobnie dlatego te nale y ich przekona o korzy ciach p yn cych z wyboru tej w a nie gminy. To jest tak e powód, dla którego nale y przede wszystkim by pewnym, e potencjalny inwestor zostanie jak najlepiej obs u ony, st d te w adze gminy powinny zawsze dba o: mo liwie szybkie udzielanie odpowiedzi 7, informacje aktualne i dobrej jako ci. W zorganizowaniu dobrej obs ugi inwestorów mo e by pomocne opracowanie tzw. przewodnika inwestycyjnego gminy, zawieraj cego zestaw informacji, które najbardziej inwestorów interesuj. Przewodnik taki ka dy potencjalny inwestor móg by otrzyma w urz dzie gminy lub w innej organizacji zajmuj cej si promocj gminy. Przygotowuj c a tym samym opracowuj c przewodnik inwestycyjny gminy mo na wykorzysta takie informacje, jak: dane z ewidencji gruntów i wpisy do ksi g wieczystych, dane statystyczne, mapy geodezyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, warto ci ksi gowe budynków i infrastruktury technicznej, fragmenty aktów prawnych, ró ne spisy tematyczne. 7 Z. Niewiadomski, Ustrój samorz du terytorialnego i administracji rz dowej po reformie, Wyd. Difin, Warszawa 2000, s ZN nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012

12 114 M. Kamba-Kibatshi Je li pewne dane nie zosta y zamieszczone w przewodniku, to powinny one by szybko i sprawnie udost pniane na yczenie pytaj cego, takie informacje musz by dok adne i precyzyjne, nawet je eli s one niezbyt korzystne dla gminy. Nast pny etap promocji powinien m.in. pokaza, e gmina jest w stanie zaspokoi potrzeby potencjalnego inwestora, e jest w posiadaniu wielu miejsc i lokali, w których inwestor móg by ewentualnie ulokowa swoj dzia- alno. Niektórym inwestorom wystarczy jedna propozycja, ale wi kszo b dzie chcia a wybra najlepsz z kilku przedstawionych. Chc c zaspokoi oczekiwania inwestorów, nale a oby dysponowa dok adnymi i aktualnymi informacjami na temat wszystkich dost pnych budynków i dzia ek. Gdyby nie by o atwo dost pnych lokalizacji czy te nie spe nia by one wymaga inwestora czy te je eli zachodz przeszkody w realizacji inwestycji to nale a oby przedstawi rozwi zania lub mo liwo ci zast pcze albo wprowadzi dodatkowe udogodnienia. Udogodnienia te powinny polega na zobowi zaniu si gminy do dokonania pewnych inwestycji infrastrukturalnych, które - jak wiadomo - wchodz w zakres jej obowi zków. Bibliografia Borodo A., Samorz d terytorialny: system prawnofinansowy, Lexis Nexis, Warszawa Dolnicki B., Samorz d Terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków Kisiel W., Ustrój samorz du terytorialnego w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa Kopa ska A., Zewn trzne ród a finansowania inwestycji jednostek samorz du terytorialnego, Difin, Warszawa Kosiedowski W., Samorz d terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Dom Organizatora TNOiK, Toru Niewiadomski Z., Ustrój samorz du terytorialnego i administracji rz dowej po reformie, Difin, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (20)2012 ZN nr 93

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo