Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Kraków, kwiecień 2014 roku

2 2

3 SPIS TREŚCI 1. WKŁAD PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PLAN FINANSOWY ZINTEGROWANE PODEJŚCIE TERYTORIALNE ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE OBSZAROM DOTKNIĘTYM ZJAWISKIEM UBÓSTWA, DYSKRYMINACJI LUB WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE OBSZAROM CIERPIĄCYM NA SKUTEK POWAŻNYCH I TRWAŁYCH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH SYSTEM INSTYTUCJONALNY SYSTEM KOORDYNACJI WARUNKOWOŚĆ EX-ANTE REDUKCJA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW ZASADY HORYZONTALNE ELEMENTY DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

4 1. WKŁAD PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ 1.1 DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ORAZ ANALIZA WYZWAŃ I POTENCJAŁÓW (PODEJŚCIE TEMATYCZNE I TERYTORIALNE) [ 1. Potencjał naukowo-badawczy i innowacyjny regionu ] 1. W rankingu innowacyjności regionów europejskich 1 Małopolska, wraz z województwami mazowieckim, podkarpackim, śląskim i dolnośląskim, zaliczana jest do kategorii umiarkowanych innowatorów. Na tle średniej UE, region odnotowuje 2-krotnie niższy poziom nakładów ogółem na B+R w relacji do PKB oraz 6-krotnie niższy poziom nakładów sektora przedsiębiorstw. W 2011 r. regionalny wskaźnik nakładów ogółem na B+R w relacji do PKB kształtował się na poziomie 1,06% (2. pozycja za Mazowszem, znacznie powyżej średniej dla kraju 0,76%). Jednocześnie wartość nakładów prywatnych w relacji do PKB wyniosła 0,27% (nieznacznie powyżej średniej dla kraju 0,23%). W ostatnich latach wzrost ponoszonych w regionie nakładów na B+R był pochodną głównie wydatków publicznych. Wyzwaniem dla Małopolski w realizacji celów Strategii Europa 2020 pozostaje zarówno wzrost nakładów ogółem na badania i rozwój, jak również zwiększenie udziału podmiotów prywatnych, szczególnie sektora MŚP, w finansowaniu tego typu działalności. 2. W wymiarze krajowym, Małopolska należy do regionów wiodących pod względem potencjału sektora nauki. Dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym w ostatnich latach podstawowe potrzeby w zakresie infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego zostały zaspokojone 2. Jednocześnie w regionie nadal identyfikowane są znaczące potrzeby w obszarze infrastruktury badawczej sektora nauki, w tym dotyczące kontynuacji inwestycji rozpoczętych w perspektywie Celem strategii inwestycyjnej w tym obszarze będzie uzupełnienie infrastruktury badawczej sektora nauki, w zakresie warunkującym uruchomienie lub rozwinięcie działalności badawczej w obszarach powiązanych ze specjalizacją regionalną. Interwencja w tym obszarze powinna jednocześnie zapewnić, aby efekty badań naukowych były skuteczniej transferowane do działalności gospodarczej, przyczyniając się zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. 3. Na tle innych regionów, w Małopolsce wzrósł w ostatnich latach udział aktywnych innowacyjnie firm z sektora usług, a jednocześnie zmalał analogiczny wskaźnik w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych. Działające w regionie firmy z sektora usług także znacznie częściej niż przedsiębiorstwa przemysłowe podejmowały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej. Głównymi barierami w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw pozostają: względnie niska skłonność do podejmowania ryzyka, koszty i ograniczenia w dostępie do kapitału oraz koncentracja na imitacyjnej innowacyjności polegającej głównie na wykorzystywaniu rozwiązań dostępnych już na rynku i stosowanych w działalności gospodarczej. Wyzwaniem dla administracji regionalnej pozostaje wdrożenie mechanizmów stymulujących popyt przedsiębiorstw na innowacje, w celu zwiększenia 1 Regional Innovation Scoreboard 2014, European Commission, Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Instytut Badań Strukturalnych, 2011

5 nakładów na działalność innowacyjną oraz wzmocnienia współpracy z sektorem B+R, szczególnie wśród MŚP. 4. W Małopolsce dynamicznie rozwijają się nowe firmy technologiczne, które powstają na bazie innowacyjnych pomysłów, przekształcanych w innowacyjne produkty i usługi. Sukces rynkowy tego typu firm jest warunkowany dostępem do profesjonalnej i zindywidualizowanej oferty usług świadczonych przez ośrodki innowacji. Z tego względu selektywnego wsparcia wymaga rozwój działalności ośrodków, takich jak parki technologiczne, czy centra badawczo-rozwojowe, które koncentrując się na proinnowacyjnych usługach przyczyniają się do rozwoju nowych firm w warunkach swobodnego przepływu wiedzy, sprzyjającego otwartym innowacjom. [ 2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ] 5. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Unii Europejskiej 3, Polskę nadal dzieli znaczący dystans wobec innych państw członkowskich w zakresie wykorzystania potencjału technologii informacyjnokomunikacyjnych. Poza niskim zasięgiem stacjonarnej łączności szerokopasmowej, wskazuje się na względnie niską sprawność administracji publicznej oraz bezpośrednio wpływający na ten stan stosunkowo niski poziom rozwoju e-administracji. Zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji wymaga dalszych działań w obszarze cyfryzacji, zapewniających szerszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług świadczonych przez instytucje publiczne. 6. Analiza stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach 4 wskazuje, że pod względem poziomu cyfrowego rozwoju administracji, Małopolska zajmuje pozycje zbliżone lub nieco wyższe od średnich dla kraju. Badania wskazują, że cyfryzacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych nie zawsze korespondują ze sobą, co obrazują złożone wskaźniki skuteczności cyfryzacji urzędów oraz wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Małopolska zaliczana jest do regionów najlepiej radzących sobie w obu aspektach. 7. Inwestycje w obszarze informatyzacji zrealizowane w ostatnich latach, przyczyniły się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych oraz poprawy funkcjonowania administracji. Znaczna część przedsięwzięć miała jednak charakter fragmentaryczny lub lokalny, dlatego ich wpływ na proces cyfryzacji w skali regionalnej pozostaje ograniczony. Dzięki systemowym projektom informatycznym dostarczone zostały rozwiązania wykorzystywane przez użytkowników w skali całego kraju. Najważniejszymi obszarami ze względu na dostęp e-usług publicznych pozostają: sprawy administracyjne, w tym obywatelskie, rynek pracy, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, działalność gospodarcza, działalność związana z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, podatki i cła, dane przestrzenne, dane statystyczne, kultura i dziedzictwo narodowe. 8. Założeniem Strategii Europa 2020 jest efektywne wykorzystywanie zasobów dla osiągania celów społecznych i gospodarczych. Jedną z istotnych kategorii zasobów są dane instytucji sektora publicznego. Doświadczenia wynikające z tworzenia repozytoriów cyfrowych wskazują, że do najbardziej przydatnych i udostępnianych w pierwszej kolejności, należą m.in. dane przestrzenne, demograficzne, o działalności gospodarczej, zdrowotne, prawne i edukacyjne. Ze względu na specyfikę regionalną, w Małopolsce szczególne znaczenie ma również udostępnianie bogatych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego. 3 Zalecenie Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata (2013/C 217/16) 4 Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, MAiC, 2013 oraz badanie Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów w Polsce w 2012 r. na zlecenie MAiC wśród urzędów administracji samorządowej, rządowej i państwowej (udział 1556 urzędów). 5

6 [ 3. Konkurencyjność małopolskich MŚP oraz tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego] 9. W Małopolsce na koniec 2012 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniosła 343,4 tys. Stanowi to 8,6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Tym samym, ze względu na liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Małopolska znajduje się na 4. miejscu wśród wszystkich województw. Sektor prywatny liczył 335,3 tys. (97,6% ogólnej liczby), a sektor publiczny 8,1 tys. (2,4% ogólnej liczby) podmiotów. W rejestrze znalazło się 257,5 tys. przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, co stanowi 76,8 % ogółu wszystkich podmiotów sektora prywatnego. Warto również dodać, że pod względem liczby przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP, obejmującego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Małopolska znalazła się na 2. pozycji w kraju, ustępując miejsca tylko Mazowszu. 10. Analiza danych dotyczących celów inwestycji podejmowanych przez małopolskie firmy w latach oraz planowanych na lata wskazywała m.in. na zmieniające się podejście do stosowanych przez przedsiębiorców strategii inwestycyjnych. I tak, w porównaniu z inwestycjami zrealizowanymi w latach , plany inwestycyjne na lata pokazywały, znacznie większe zorientowanie na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw w sytuacji rywalizacji z innymi podmiotami gospodarczymi na malejącym i niepewnym rynku. Uwagę zwraca kwestia trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na planowane inwestycje - dla wielu przedsiębiorców (49,2% odpowiedzi) było to istotnym utrudnieniem. Znacznie częściej problem ten dotykał firmy o krótkim stażu działalności (59,5% wskazań w tej grupie) Sektor otoczenia biznesu w Małopolsce jest zróżnicowany pod względem zakresu świadczonych usług i ich jakości. Zwiększenie efektywności działania instytucji tego sektora wymaga wzmacniania strony popytowej w sposób wymuszający lepsze dopasowanie usług do potrzeb przedsiębiorstw oraz świadczenie ich w szerszym zakresie na zasadach komercyjnych. 12. Wśród gospodarczych potencjałów i atutów regionu wskazać należy również turystykę i zabytki regionu, potencjał kulturowy oraz przyrodniczy. Znaczenia nabierają także tzw. przemysły kreatywne - od roku 2009 odnotowywany jest sukcesywny przyrost liczby podmiotów działających w tym sektorze. Intensywny rozwój turystyki i jej znaczenie w gospodarce Małopolski powoduje, że może ona odgrywać istotną rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, stając się coraz ważniejszym rodzajem działalności w gospodarce regionu. Samorząd województwa małopolskiego od kilku lat stale zwiększa swoją aktywność na rzecz budowy i promocji regionalnej marki, w tym promocji gospodarczej. Wśród najważniejszych inicjatyw należy wymienić powstanie Centrum Business in Małopolska, służące usprawnieniu obsługi inwestorów i eksporterów oraz promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego. Ważnym wydarzeniem, ukierunkowanym na promocję innowacji w biznesie i przedsiębiorczości jest Małopolski Festiwal Innowacji obejmujący cykl wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów. Wysoką aktywność samorząd przejawia również w obszarze promocji opartej w dużej części o potencjał turystyczny Małopolski, ukierunkowanej na rynki krajowy i zagraniczny. 5 Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

7 [ 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku] 13. Małopolska zajmuje 10. pozycję pod względem udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, tj. 886,3 GWh (2012 r.). Zdecydowana większość producentów wykorzystuje paliwa konwencjonalne (węgiel kamienny), jedna trzecia z nich opiera swoją działalność o źródła odnawialne i alternatywne energii, głównie energię wody. W niewielkim stopniu wykorzystuje się energię z biogazu (6,8 MW), wiatru (3 MW) oraz słońca (1,1 MW). Źródła te można uznać za potencjały województwa w oparciu o które planowane będzie inwestowanie w wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. 14. Województwo małopolskie jest jednym z regionów, w których istniejąca infrastruktura energetyczna średniego i niskiego napięcia znajduje się w najgorszym stanie, przede wszystkim ta na terenach wiejskich. Stąd też konieczna jest modernizacja infrastruktury w regionie pozwalająca na rozwój nowych mocy energetycznych, w tym z OZE. 15. Istotne problemy występują w dotrzymaniu standardów jakości powietrza. Wielkości stężeń pyłu PM10 (31,9 tys. Mg/2011 r.) i PM2,5 (28,2 tys. Mg/2011 r.) w województwie małopolskim należą do najwyższych w Polsce, szczególnie w Krakowie. Głównym źródłem emisji jest sektor komunalno-bytowy. Przekroczenia odnotowane są też dla: benzo(a)pirenu (10,7 Mg/2011 r.), dwutlenku azotu (43,1 tys. Mg/2011 r.) oraz dwutlenku siarki (61,5 tys. Mg/2012 r.). W 2011 r. wyemitowano też 25,7 mln Mg CO 2e, w tym 42% z przemysłu, 27% z mieszkalnictwa i 21% z transportu. Biorąc pod uwagę emisję metanu i podtlenku azotu łączny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 6 wynosi 12,7 mln Mg. i spadł o 3,05% w stosunku do roku Analiza dotychczasowych efektów działań naprawczych w tym zakresie wskazuje, że ich skala oraz tempo jest zbyt niskie w stosunku do potrzeb. Największe efekty przynosiły działania związane z likwidacją starych źródeł spalania i wymianą na nowe niskoemisyjne oraz w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków. 16. Na terenie województwa małopolskiego sektor budownictwa mieszkaniowego zajmuje ok. 64% powierzchni użytkowej, pozostałe to budownictwo użyteczności publicznej 15% oraz produkcyjnousługowe i handlowe 20, 5%. 7 Biorąc pod uwagę fakt, iż sektory te odpowiadają za ok. 40% zużycia energii są potencjalnie istotnym źródłem w ramach oszczędności energii. 17. Istotnym źródłem uciążliwości i problemów w zakresie emisji substancji szkodliwych, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, jest transport drogowy. Transportem drogowym realizowanych jest w Polsce 83,6% lądowego transportu pasażerskiego i 75,9% lądowego transportu towarowego. Według danych statystycznych, w skali kraju sektor ten odpowiedzialny jest za ponad 28% całkowitej emisji tlenków azotu, przeszło 27% emisji tlenku węgla oraz powyżej 15% zanieczyszczeń pyłowych. W dużych miastach, zwłaszcza o scentralizowanym systemie ciepłownictwa, udział transportu drogowego w całkowitej emisji tych zanieczyszczeń jest zdecydowanie większy, dochodząc w dzielnicach centralnych nawet do 90% 8. Problemy towarzyszące rozwojowi transportu, szczególnie transportu drogowego, wymagają podjęcia działań pozwalających ograniczać zagrożenia z tym związane, m.in. poprzez zwiększenie znaczenia transportu zbiorowego. [5. Ochrona środowiska naturalnego] 18. Województwo małopolskie jest rejonem Polski o największej zmienności przepływów, co wskazuje na potrzebę zwiększania retencji. Duża zmienność przepływów generuje zagrożenia 6 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w horyzoncie czasowym 100 lat przyjęty przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) dla dwutlenku węgla wynosi 1, dla metanu 25, ale podtlenku azotu 298, natomiast dla heksafluorku siarki Projekt Regionalnego Planu Energetycznego dla województwa małopolskiego na lata "Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu", A. J. Badyda, Nauka (4/2010)

8 powodziowe; szczególnie dużym potencjałem powodziowym charakteryzują się karpackie dopływy Wisły. Szczególnie zapotrzebowanie na zwiększenie zasobów wodnych, istnieje w kontekście suszy, która występowała w ostatnich latach, na całym obszarze Tereny województwa małopolskiego są obszarem wyjątkowo podatnym na ruchy masowe. Fragmentaryczne rozpoznanie obszarów o tendencjach osuwiskowych powoduje brak zahamowania działalności inwestycyjnej naruszającej równowagę zboczy oraz wykonywanie prac powodujących podcinanie i nadmierne obciążanie stoków, a także zmianę stosunków wodnych. 20. Województwo charakteryzuje się małymi zasobami eksploatacyjnymi wód podziemnych (640 hm 3 3,67% zasobów kraju) 10 i nierównomiernym rozmieszczeniem przestrzennym ich zbiorników, z czego wynikają deficyty tych wód. Dodatkowo Małopolska jest regionem o jednym z najwyższych poborów wody (5. miejsce w kraju). Stąd też bardzo ważna dla regionu jest ochrona wód zlewni, szczególnie powyżej ujęć wody pitnej. W latach ilość odprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków wymagających oczyszczania uległa zmniejszeniu, przede wszystkim dzięki spadkowi o ok. 16% ilości ścieków przemysłowych. Jednak nadal największym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych pozostaje gospodarka komunalna. Na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się odsetek ludności obsługiwanej przez komunalne oczyszczalnie ścieków, ale jest to nadal poziom niezadowalający. Istotnym źródłem presji na środowisko wodne jest niedostateczna sanitacja, głównie obszarów wiejskich. Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi tylko 60%, choć w ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost długości obu sieci. 21. Niezależnie od prowadzonych inwestycji w sieci, coraz częściej występuje zjawisko braku wody głównie na obszarach wiejskich, w wyniku obniżaniem się poziomu wody w studniach i brzegowych ujęciach infiltracyjnych. Zjawisko to miało dotychczas wymiar lokalny, niemniej jednak w obliczu prognozowanych zmian klimatu, w przyszłości może mieć znacznie szerszy zasięg. 22. W Małopolsce w 2012 r. wytworzono 7 787,9 mln ton odpadów, z czego 12,93% stanowiły odpady komunalne, a 87,07% odpady przemysłowe. Pod względem wytworzonych odpadów Małopolska zajmuje 5 miejsce wśród województw Ilości odpadów komunalnych wytworzonych w 2012 r. Małopolska wynosiła mln ton. Zbiórką odpadków komunalnych objęte było 77,3% ludności (12 miejsce). W 2012 r. z terenu województwa zebrano około 712 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów zebrana w sposób selektywny wynosiła 103 tys. ton, co stanowi 14,47% ogólnej masy odpadów. Pozostała ilość odpadów tj. 609 tys. ton są to odpady zmieszane. Głównym sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa małopolskiego jest nadal ich deponowanie na składowiskach. 24. Mając na uwadze cele planowane do osiągnięcia w 2020 r. istotne jest aby zmniejszyła się ilość składowanych odpadów do 40%. Zmniejszyć powinna się również ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska do 35%. W odniesieniu do działań z zakresu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych obecny poziom 42,3% powinien wzrosnąć do 60%. 9 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Strategicznego Ochrony Środowiska 10 Ochrona środowiska, 2013 r., GUS 11 Ochrona środowiska, 2013 r., GUS 8

9 [ 6. Dziedzictwo regionalne ] 25. Założeniem Strategii Europa 2020 jest efektywne wykorzystywanie zasobów dla osiągania celów społecznych i gospodarczych. Jedną z istotnych kategorii zasobów regionu jest dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. W Małopolsce znajduje się najwięcej w Polsce obiektów chronionych jako światowe dziedzictwo UNESCO a rejestr zabytków nieruchomych w 2013 r. obejmował ponad 5 tysięcy obiektów 12. Małopolska może poszczycić się także niezwykłą różnorodnością i bogactwem kultury niematerialnej oraz dobrze przygotowaną ofertą szlaków turystycznokulturowych 13. Region jest jedną z najbardziej popularnych destynacji w kraju, z utrzymującą się od wielu lat stałą tendencją wzrostową w ruchu turystycznym, w 2013 roku Małopolskę odwiedziło 12,6 mln osób 14. W regionie odnotowano najwięcej w kraju osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych (3.470 tys.) 15. Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów kulturowych Małopolski, stanowiących fundament tożsamości regionalnej, korzystnie wpłyną na rozwój społeczny i gospodarczy całego regionu. Podejmując działania na rzecz ochrony, udostępnia i promocji dziedzictwa kulturowego, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno - gospodarczej w UE Małopolskę wyróżnia różnorodność krajobrazu, występują tu niejednolite zespoły ekosystemów a ponad połowa powierzchni objęta jest ochroną prawną (około 8% wszystkich obszarów chronionych w Polsce). Pod względem udziału powierzchni prawnie chronionej Małopolska zajmuje 2 miejsce w kraju 17. W regionie zlokalizowanych jest najwięcej w Polsce (6) parków narodowych, w tym 2 uznane za Rezerwat Biosfery UNESCO. Ponadto funkcjonuje 11 parków krajobrazowych (zajmujących łącznie ok. 17,4% powierzchni województwa), 10 obszarów chronionego krajobrazu, 85 rezerwatów przyrody, 99 obszarów NATURA Małopolska ze względu na uwarunkowania geograficzne posiada duży potencjał do tworzenia oferty dla spędzania aktywnego wypoczynku, wędrówek pieszych i rowerowych, w otoczeniu zasobów cennych przyrodniczo. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych, konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zachowania i poprawy ochrony różnorodności biologicznej. Jednocześnie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej, jeśli towarzyszyć jej będzie wysoka wrażliwość ekologiczna, może przynieść korzystne efekty środowiskowe i społeczno - gospodarcze. 27. W regionie zidentyfikowano grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające zagospodarowania i rekultywacji, w tym tereny, które z uwagi na swój dotychczasowy charakter (np. związany z byłą działalnością przemysłową) wymagają obecnie podjęcia działań mających na celu włączenie tych zdegradowanych obszarów do funkcjonującej tkanki miejskiej. Zaplanowana w programie interwencja prowadzić będzie do stworzenia nowej jakości 12 Stan na dzień 31 lipca 2013 r., dane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz 13 Wg danych Małopolskiego Instytutu Kultury przez region przebiega ponad 100 szlaków turystyczno-kulturowych, 14 Na podstawie: Badanie ruchu turystycznego w województwie Małopolskim w 2013 r. Raport końcowy za rok Turystyka w Województwie Małopolskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, str. 24, tabl. 7, tabl Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa- najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie-nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (Bruksela dn KOM (2010) Na podstawie zbiorczego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Ochrona Środowiska 2013 Warszawa str Pełny rejestr form ochrony przyrody w województwie małopolskim dostępny jest na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: 9

10 przestrzeni publicznej w miastach, poprzez zagospodarowanie oraz nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym, zanieczyszczonym i odizolowanym. 28. Dzięki niepowtarzalnej architekturze krajobrazu Małopolska stanowi doskonałe warunki dla rozwoju przemysłów czasów wolnego w otoczeniu zasobów cennych przyrodniczo (m.in. zbiorników wodnych). Turystyka dynamicznie wpływa na rozwój innych sektorów, stymuluje wzrost PKB oraz nowych miejsc pracy. Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) podaje, że liczba osób pracujących w sektorze turystyki w Polsce wyniosła w 2011 r. 306 tys. osób (ok. 2% ogółu pracujących). Największe zatrudnienie w turystyce w latach zarejestrowano (po województwie mazowieckim i śląskim) w Małopolsce ok. 20 tys. osób. 19 Małopolska, to obok Dolnego Śląska, drugi wiodący region oferty uzdrowiskowej w Polsce, w regionie znajduje się 9 spośród 45 polskich uzdrowisk, stanowiących doskonałą bazę dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i usług zdrowotnych. Bazując na endogenicznych potencjałach, konieczne jest podejmowanie działań związanych z dalszym rozwojem sektora turystyki, który będzie tworzył nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do poprawy warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia w regionie. 29. Małopolskę wyróżnia bardzo duże zróżnicowanie ukształtowania powierzchni z przewagą charakteru górskiego i wyżynnego. W regionie zidentyfikowano ponad 70 gmin, położonych na trenach podgórskich i górskich, w których co najmniej 50 % użytków rolnych leży powyżej 350 m n.p.m 20. Obszary te charakteryzuje wysoka wartość przyrodnicza i związany z tym duży udział terenów objętych różnymi formami ochrony, atrakcyjność krajobrazowa oraz nagromadzenie różnorodnych zasobów turystycznych, w tym uzdrowisk. Jednocześnie obszary te posiadają trudniejsze warunki dla gospodarowania, rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości. Tym samym zaplanowana w programie interwencja przyczyni się do niwelowania barier oraz wykorzystywania potencjału obszarów górskich. [ 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa] 30. Dostępność transportowa, wpływając na różnorodne sfery życia społecznego i gospodarczego, stanowi istotny element organizacji przestrzeni. Krzyżowanie się na terenie Małopolski ważnych szlaków komunikacyjnych w połączeniu z położeniem tranzytowym oraz posiadanymi walorami krajobrazowymi i turystycznymi oraz dokonującym się rozwojem społeczno-gospodarczym, to czynniki, które wymuszają znaczące nakłady na infrastrukturę transportową w regionie. 31. Istotnym problemem małopolskich dróg jest bardzo duże obciążenie ruchem, szczególnie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Stan ten potwierdzają kolejne pomiary ruchu przeprowadzane zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Wzmożone obciążenie ruchem samochodowym przenoszone jest również na nieprzystosowane do takiego nasilenia drogi powiatowe i gminne. 32. Istotnym problemem w zakresie transportu drogowego jest również zły stan nawierzchni, co niewątpliwie wpływa m.in. na bezpieczeństwo ruchu. Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że 19 Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach , Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, luty 2013, str Rozporządzenie Nr 22/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wykazu miejscowości województwa małopolskiego położonych na terenach podgórskich i górskich. 10

11 ponad 30% powierzchni województwa to tereny górskie, co znacznie utrudnia i podraża powstawanie nowych ciągów komunikacyjnych. 33. W Małopolsce drogi wojewódzkie są znaczącym uzupełnieniem układu dróg krajowych - w większości przypadków stanowią one alternatywne szlaki komunikacyjne dla dróg krajowych. Dlatego też stan sieci krajowych w Małopolsce znacząco oddziałuje na stan sieci dróg wojewódzkich, a zgodnie z danymi statystycznymi, w Małopolsce odcinki dróg krajowych o złym stanie występują częściej aniżeli średnia krajowa. 34. Począwszy od 2001 r. Województwo rozpoczęło realizację zadań związanych z organizowaniem i dofinansowaniem regionalnych, kolejowych przewozów pasażerskich. Pomimo rosnących wydatków na dopłaty do przewozów pasażerskich w regionie, rola tego środka transportu z roku na rok maleje, a świadczy o tym liczba pasażerokilometrów obsługiwanych corocznie w ramach regionalnych przewozów kolejowych - przykładowo w 2012 r. wyniosła ona 542 mln w porównaniu z 639 mln rok wcześniej, czy 1,6 mld w 2001 r. 35. Badania przeprowadzone na potrzeby opracowywanego przez Województwo Małopolskie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim wykazują, że główną przyczyną tego stanu rzeczy są możliwości pozyskiwania pasażerów z powodu mało atrakcyjnej oferty jakościowej usług. 36. Uzupełnieniem systemu transportowego regionu jest infrastruktura lotnicza, do której zalicza się przede wszystkim międzynarodowy port lotniczy w Balicach (ponad 3 mln pasażerów rocznie). W Małopolsce zlokalizowane są także trzy lotniska sportowe o nawierzchni trawiastej: Kraków Pobiednik Wielki, Nowy Targ oraz Nowy Sącz Łososina. 37. Wysoka dostępność lotnicza regionu stanowi istotny czynnik warunkujący jego atrakcyjność inwestycyjną oraz turystyczną. Dlatego też istnieje potrzeba rozwoju lotnisk lokalnych, operujących na poziomie subregionów, co będzie stanowić dodatkowy impuls rozwojowy. Województwo małopolskie jest regionem o dużym potencjale zarówno turystycznym jak i gospodarczym, w tym sporym potencjale klientów biznesowych oraz pokaźnym potencjale demograficznym (3,4 mln mieszkańców). [ 8. Wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników] 38. Analiza najważniejszych wskaźników społeczno-ekonomicznych, wyników badań i raportów obrazujących małopolski rynek pracy wskazuje na jego główne wyzwania i bariery rozwojowe. Do takich z pewnością należą: niższy niż dla kraju współczynnik aktywności zawodowej, malejący od 2009 roku wskaźnik zatrudnienia osób w wieku (który na koniec 2012 wyniósł podobnie jak w kraju 64,7%) - szczególnie niski w przypadku osób młodych oraz osób starszych (+50) oraz znaczne zróżnicowanie terytorialne bezrobocia. Jednocześnie uwagę zwraca zdecydowanie trudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy, widoczna w analizie wskaźników w podziale na płeć, szczególnie wskaźnika zatrudnienia (gdzie różnica wyniosła 14 p.p), stopy bezrobocia oraz struktury biernych zawodowo. Mając na uwadze uwidocznione wyzwania konieczne jest więc z jednej strony skoncentrowanie interwencji szczególnie na grupach będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez podjęcie efektywnych i kompleksowych działań. Priorytetem będzie zapewnienie właściwego doboru pakietu narzędzi do potrzeb i umiejętności odbiorców wsparcia oraz bazowanie podczas opracowywania indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego na dotychczasowych doświadczeniach życiowych osób, którym pomoc jest udzielana, a także ścisła współpraca z potencjalnym pracodawcą. Z 11

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo