Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i. Rola i zadania biegłego rewidenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i. Rola i zadania biegłego rewidenta"

Transkrypt

1 Podstawowym celem badania na podstawie ustawy o rachunkowości jest wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej, uzasadnionej opinii o prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Opinia biegłego podnosi wiarygodność publikowanych danych finansowych. Utrzymanie tej, tak ważnej w gospodarce rynkowej funkcji wymaga od biegłego zarówno niezbędnych kwalifikacji zawodowych, sumiennego zaplanowania i realizacji badania, jak i obiektywności oraz niezależności tak w stosunku do jednostki badanej, jak i odbiorców sprawozdań finansowych. Badanie sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie przeprowadzają podmioty uprawnione do badania, wpisane na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR). Podstawowym celem badania na podstawie ustawy o rachunkowości jest wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej, uzasadnionej opinii o prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Rzetelne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzone zgodnie z istniejącymi przepisami w zakresie rachunkowości, finansów, prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego. Przez jasność i rzetelność należy rozumieć to, że sprawozdanie finansowe w sposób pełny, uczciwy i dokładny przedstawia obraz osiągniętych wyników za okres objęty badaniem oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień kończący rok obrotowy. Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i 1 / 7

2 międzynarodowe. Na wstępie opracowuje plan badania, po czym przystępuje do badania poszczególnych części sprawozdania finansowego, zwanych obszarami badania. Od jakości prac przygotowawczych zależy jakość badania, a także jego efektywność. Odpowiednio opracowane procedury badania systemów kontroli wewnętrznej nie tylko umożliwiają efektywne wykrycie ewentualnych zagrożeń dla jednostki, jak ryzyko oszustw, ale też zapewniają szybkie zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności każdego obszaru sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Warto podkreślić, że za kilkoma akapitami opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego czy kilkoma, kilkunastoma, czy czasem, o ile biegły niepotrzebnie powiela informację z informacji dodatkowej kilkudziesięcioma stronami raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego kryje się żmudne i odpowiedzialne badanie wszystkich podstawowych obszarów bilansu oraz rachunku zysków i strat. Oczywiście często zdarza się, że poszczególne obszary są nieistotne i nie wymagają dokładnego badania, ale zawsze należy co najmniej wykonać test na kompletność każdego obszaru, czy przypadkiem nie pominięto istniejących danych, które powinny znaleźć się w tym obszarze, zmieniając jego wartość z nieistotnej na istotną. Tryb badania sprawozdań finansowych Oprócz sprawozdania finansowego biegły rewident ocenia informacje finansowe pochodzące z innych źródeł. Do takich informacji należą: sprawozdanie z działalności jednostki, prospekty emisyjne, publikowane wskaźniki finansowe, plany inwestycyjne i finansowe, sprawozdania GUS oraz wszystkie inne informacje często podawane równolegle z rocznym sprawozdaniem finansowym. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości nie są one objęte badaniem biegłego, z wyjątkiem obowiązkowej oceny sprawozdania z działalności jednostki. Biegły powinien jednak co najmniej upewnić się, że informacje te są spójne z danymi sprawozdania finansowego i że w sposób rzetelny odpowiadają aktualnej sytuacji finansowej i możliwościom rozwojowym jednostki. 2 / 7

3 Biegły rewident, wydając opinię o rzetelności i prawidłowości danych, powinien krytycznie ocenić zastosowane przez przedsiębiorstwo zasady rachunkowości w odniesieniu do charakteru działalności gospodarczej jednostki, wielkości i rodzaju posiadanych zasobów oraz możliwości poprawnej interpretacji sprawozdania finansowego przez szeroki krąg odbiorców, jakimi są akcjonariusze albo udziałowcy, instytucje finansowe, kontrahenci, organy podatkowe. Praktyka zawodowa, jak też procedury korporacyjne BDO pozwoliły na wypracowanie szeregu metod i technik badania, które w sposób racjonalny, poprzez ograniczoną, reprezentatywną kontrolę, stwarzają podstawę do wydania uzasadnionej opinii o całości danych finansowych. Planując badanie sprawozdania finansowego oraz później, już w trakcie badania, biegły rewident ocenia wdrożone przez jednostkę systemy rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Ich ocena jest wykorzystana m.in. przy wyborze metod i technik badania oraz zakresu wybieranych próbek przy badaniu metodą reprezentatywną. Sumienna realizacja badania zakłada, że biegły podczas badania wykorzystuje właśnie te techniki i metody badania, które najbardziej odpowiadają zakresowi i charakterowi działalności jednostki oraz jej strukturze organizacyjnej. Żadne metody i techniki badania nie gwarantują jednak wykrycia wszystkich nieprawidłowości. Potwierdzenie zakresu badania podkreśla nieograniczony dostęp biegłego do wszystkich istotnych informacji, jakie biegły samodzielnie i niezależnie wybrał, twierdząc, że są niezbędne do wypełnienia jego funkcji. Biegły rewident powinien tak zaplanować swoją pracę, aby umożliwić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w sposób efektywny i w odpowiednim czasie. Tryb badania sprawozdań finansowych można logicznie i chronologicznie podzielić na następujące obszary: 3 / 7

4 - planowanie, - realizacja programu badania i zasady tworzenia dokumentacji roboczej, - sporządzenie wniosków z badania (opinii i raportu). Planowanie Sporządzenie planu badania kładzie nacisk na istotne elementy sprawozdania finansowego. Wymaga od biegłego wstępnej wiedzy o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jego strukturze organizacyjnej i sytuacji finansowej oraz o systemach kontroli wewnętrznej i zastosowanych systemach rachunkowości. W praktyce biegły powinien zebrać te informacje na podstawie rozmowy z dyrektorem finansowym, głównym księgowym i kierownikami poszczególnych komórek w ciągu 2-3 dni, zależnie od złożoności zagadnień i rozmiaru jednostki. Wywiad powinien też uzupełnić własną analizą regulaminu organizacyjnego, sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa i przeglądem raportu z badania za rok ubiegły, uwzględniając obowiązujące go normy i zarządzenia KIBR. Na tym etapie biegły powinien szczegółowo zapoznać się z raportem z badania za rok ubiegły w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości bilansu otwarcia, kontynuacji stosowanych zasad wyceny i zachowania porównywalności rocznych sprawozdań finansowych. Biegły powinien uzyskać odpowiednie i dostateczne dowody rewizyjne na to, że aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu finansowym zostały wycenione w odpowiednich wartościach. 4 / 7

5 Taka analiza wstępna ma na celu także ustalenie wzajemnie powiązanych obszarów sprawozdania finansowego w celu zapewnienia maksymalnie efektywnego wykorzystania wiedzy i czasu zespołu przeprowadzającego badanie, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z badaniem, także po stronie spółki badanej. Na podstawie zebranych informacji biegły ocenia posiadany przez jednostkę system kontroli wewnętrznej, zastosowane systemy rachunkowości oraz określa stopień ryzyka i istotność poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego. Ostatnim elementem fazy planowania jest sporządzenie planu z programem i harmonogramem badania. Plan taki uwzględnia preferowane metody i techniki badania, zależnie od wstępnej oceny ryzyka i stopnia zaufania biegłego do systemów kontroli wewnętrznej. Przykładowo, w przedsiębiorstwie produkcyjnym biegły rewident, aby ocenić aktualną pozycję przedsiębiorstwa na rynku, możliwość kontynuacji działalności gospodarczej, tak planuje badania, aby określić cykl produkcyjny, koszty produkcji i metody kalkulacji kosztów. Potrzebuje do tego wszelkich informacji o najważniejszych czynnikach produkcji (o podstawowych surowcach, materiałochłonności, udziale robocizny i półfabrykatów, udziale kosztów ogólnoprodukcyjnych, udziale kosztów sprzedaży itp.) oraz o tym, kim są dostawcy i jak się kształtuje terminowość regulowania zobowiązań. Informacje te w powiązaniu z oceną zasad rozliczeń i kalkulacji kosztów oraz z zasadami wyceny produktów gotowych i produkcji w toku wskażą istotne pozycje w analizie kosztów oraz ryzyko związane z wyceną zapasów i zobowiązań w bilansie przedsiębiorstwa. Na tej podstawie biegły rewident, opierając się na procedurach stosowanych w podmiocie uprawnionym, ocenia ryzyko badania. Ocena ta polega na założeniu, że sprawozdanie finansowe będzie zawierało istotne nieprawidłowości. Ryzyko to dotyczy obszarów 5 / 7

6 sprawozdania finansowego, strumieni transakcji i powiązań. Ocena ryzyka nieodłącznego wymaga wszechstronnej znajomości jednostki i jej otoczenia. Wraz z ryzykiem kontroli tworzy profil ryzyka ogólnego, wpływającego na wielkości prób, które biegły musi przyjąć w poszczególnych obszarach badania. W zakresie struktury przychodów, odbiorców oraz trendów wielkości sprzedaży biegły określa ryzyko związane z badaniem przychodów, należności, rezerw na należności lub rezerw wynikających z charakteru działalności, na przykład z tytułu gwarancji poprodukcyjnych lub serwisowych oraz realności wyceny wartości zapasów. Planuje badanie najważniejszych pozycji przychodów, sposób zawierania umów, określa moment ujęcia sprzedaży, kim są odbiorcy przedsiębiorstwa (np. dużo małych odbiorców czy kilku bardzo dużych), czy są to odbiorcy krajowi czy zagraniczni, czy należności rozliczane są na bieżąco, jaki jest trend wielkości sprzedaży itp. Należy także ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa i jego bieżące obciążenie z tytułu kredytów i pożyczek w odniesieniu do pozostałych przychodów i kosztów. Ryzyko może być związane z zaciągniętymi kredytami w walucie obcej lub cenami sprzedaży określonymi w walucie (ryzyko strat z tytułu różnic kursowych). W BDO są stosowane procedury wykorzystujące specjalizowane oprogramowanie, zapewniające przyjęcie optymalnych wielkości prób, związane ze oceną ryzyka badania. W przypadku braku takich procedur, można wykorzystać metody statystyczne wyznaczając wielkość prób. Ustalając kryteria istotności, biegły powinien przede wszystkim ocenić wpływ, jaki ewentualnie występująca nieprawidłowość wywiera na całokształt obrazu przychodów i kosztów, wyniku 6 / 7

7 finansowego, posiadanych aktywów i pasywów oraz sytuacji finansowej badanej jednostki. Błędy dotyczące poprawnej klasyfikacji kosztów i przychodów odgrywają w praktyce mniejszą rolę niż poprawna wycena aktywów i pasywów. To samo dotyczy błędów związanych z wyceną środków trwałych w odniesieniu do konsekwencji wystąpienia błędów w wycenie majątku obrotowego. Biegły określa dla każdej pozycji, czy jest to pozycja kluczowa. Pozycje kluczowe to takie pozycje, które określają działalność przedsiębiorstwa. Zakłada się, że pozycje kluczowe wynoszą co najmniej 15% obrotu albo sumy bilansowej. Informacje zebrane w trakcie przygotowania do badania mogą spowodować rozszerzenie lub zawężenie definicji pozycji kluczowej. Uwaga: niniejszy artykuł stanowi podrozdział książki dr. Andre Helina i dr. Janusza Wisłowskiego Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu". Więcej informacji o tej książce podajemy w dziale Literatura biznesu". 7 / 7

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo