Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel./fax (061)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E 61-606 Poznań tel./fax (061) 825 78 60 e-mail: office@bm-intl.2com."

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU PILSKIEGO WRAZ Z PLANEM PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA LATA Piła, listopad r.

2 Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/ Piła tel. (067) fax (067) http: Autor: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (059) fax. (059) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel./fax (061) Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Zacisze 6/ Kraków tel. (018) fax (018) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2] http: 2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP ZAŁĄCZNIK NR OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MISJA POWIATU PILSKIEGO AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU RAPORT O STANIE POWIATU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PołoŜenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione Obszary wodne Obiekty zabytkowe Turystyka POWIAT W STATYSTYCE DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Transport i komunikacja Telekomunikacja Zaopatrzenie w gaz Zaopatrzenie w wodę Sieć kanalizacyjna Oczyszczalnie ścieków GOSPODARKA ODPADAMI EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne Inwestycje w ochronie zdrowia RYNEK PRACY I BEZROBOCIE Bezrobocie w powiecie stan na r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE POMOC SPOŁECZNA Osoby niepełnosprawne w powiecie pilskim ANALIZA SWOT ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE INFRASTRUKTURA GOSPODARKA EKOLOGIA SPOŁECZNOŚĆ PRZESTRZEŃ WARIANT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - PO KOREKTACH EKSPERCKICH KOMENTARZ DO WARIANTU ROZWOJU REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE PROGRAMY OPERACYJNE (KARTY PROJEKTÓW) WSTĘP KARTA PROGRAMOWA WYPEŁNIANIE KARTY PROGRAMOWEJ PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU DYSPONOWANIA ZAMIESZCZONYMI ZADANIAMI W TWORZENIU ZINTEGROWANEJ TABELI PPI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA LATA WSTĘP PRZYJĘTE MOśLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MONITOROWANIE TABELI PPI

4 8. PLAN FINANSOWY NA LATA WSTĘP CEL I METODA PROCEDURY OSTROśNOŚCIOWE ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU PILSKIEGO W LATACH , Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU BUDśETU SAMORZĄDU NA 2007 ROK DANE ŹRÓDŁOWE ANALIZA PODSTAWOWYCH KATEGORII FINANSOWYCH ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POWIATU PILSKIEGO NA LATA PROJEKCJA NADWYśKI OPERACYJNEJ PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE PROJEKCJA MOśLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SYSTEM WDRAśANIA SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SPOSOBY OCENY REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele strategiczne Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW

5 WSTĘP Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata jak i potrzeb przyszłych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie moŝe być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Województwa Wielkopolskiego oraz Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata z uwzględnieniem zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytetowe inwestycje Powiatu przeznaczone do realizacji na najbliŝsze lata zostały zaproponowane przez kierownictwo Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju. Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdraŝania ZPORR struktury (załącznik nr 8 Uzupełnienia ZPORR), nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę wcześniej opracowanych dokumentów tj. Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata i załoŝeń do Programów Operacyjnych. 5

6 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIE NR 50/07 Starosty Pilskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego na lata Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Przystępuje się do nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego na lata Dopuszcza się zlecenie nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego na lata specjalistycznej firmie konsultingowej wyłonionej w obowiązującym trybie. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4 STAROSTA /-/ Tomasz Bugajski 6

7 2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W obszarze przestrzeni Powiatu Pilskiego oraz w celach i kierunkach działania znajdujących się w dokumencie pn. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego. Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni powiatu: - obszary infrastruktury drogowej, okołodrogowej i kolejowej, - obszary infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, - obszary aktywności społecznej i gospodarczej, - obszary turystyczne i proturystyczne, - obszary infrastruktury obiektów oświatowych i kulturalnych, - obszary infrastruktury proturystycznej, - obszar przestrzeni lotniska, - obszar społeczeństwa informacyjnego, - obszary ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, - obszary infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, - obszary rozwoju zrównowaŝonego, - obszary środowiska naturalnego, - obszar społeczny, - obszary walorów przyrodniczych. PowyŜsze obszary zapisane w celach pierwszorzędnych i drugorzędnych traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata Zidentyfikowane obszary stanowią o podziale przestrzeni społeczno-gospodarczej powiatu. W tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli Planu Przedsięwzięć Inwestycyjnych na lata Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaŝ finansowy środków z budŝetu powiatu i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne. 7

8 2.1. MISJA POWIATU PILSKIEGO Misja jest wyraŝeniem, które określa główny cel powiatu, jego sens Ŝycia. Jest wyrazem dąŝeń i oczekiwań w stosunku do powiatu, dla którego została sformułowana. Wypracowana misja rozwoju powiatu poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz powiatu pilskiego w perspektywie 8 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią. Misja dla powiatu pilskiego jest opisem wizji powiatu oraz głównego pola działań w najbliŝszych latach. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. Misja wyraźnie określa charakter powiatu i wskazuje jego atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe powiatu pilskiego wzajemnie się uzupełniają. W dalszej części dokumentu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla kaŝdego z obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego (infrastruktura, gospodarka, przestrzeń, społeczność i ekologia). 8

9 POWIAT PILSKI ZIELONE PŁUCA, CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NOWOCZESNEMU ROLNICTWU I TURYSTYCE W OPARCIU O DZIAŁANIA ZACHOWUJĄCE ATRAKCYJNE WALORY KRAJOBRAZOWE. 9

10 3. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU 10

11 3.1. RAPORT O STANIE POWIATU Ogólna charakterystyka 1 Powiat pilski powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. Jest jednym z pięciu powiatów ziemskich, jakie zostały utworzone na obszarze byłego województwa pilskiego. Powiat pilski zlokalizowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Pod względem administracyjnym dzieli się na dziewięć jednostek stopnia podstawowego, w tym jedna gmina miejska (miasto Piła), cztery gminy miejsko-wiejskie (ŁobŜenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz cztery gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo). Sieć osadnicza na terenie powiatu pilskiego charakteryzuje się duŝą liczbą małych miejscowości (154). Jedynie miasto Piłę moŝna zaliczyć do większych jednostek (ponad 75 tys. mieszkańców). Powiat zajmuje obszar 1 267,1 km 2, co stanowi 4,2% powierzchni województwa i klasyfikuje go na piątym miejscu wśród powiatów wielkopolskich. Liczba mieszkańców (na koniec 2006) równieŝ plasuje powiat na piątym miejscu w województwie. Powiat pilski znajduje się w dwóch makroregionach: Pojezierza Południowo-pomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Pierwszy z wymienionych makroregionów obejmuje głównie fragmenty Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Gwdy, drugi Dolinę Środkowej Noteci. Rzeźba terenu głównie jest efektem działania lądolodu skandynawskiego. W krajobrazie wyraźnie zaznaczają się rozległe pola sandrowe porozcinane dolinami rzecznymi Gwdy i Łobzonki oraz obniŝenie pradoliny Noteci. WzdłuŜ północnego skraju pradoliny ciągną się wzgórza morenowe. Sandr Gwdy porastają lasy zajmujące 376 km 2, stanowiąc ponad 28% ogólnej powierzchni powiatu. Powiat pilski poza miastem Piła ma charakter typowo rolniczy, uŝytki rolne przekraczają 778 km 2 ( ha), przewaŝają grunty IV klasy. Dominują gospodarstwa indywidualne, choć funkcjonują jeszcze nieliczne rolnicze spółdzielnie produkcyjne. WaŜne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje takŝe leśnictwo. Pozyskiwana w miejscowych lasach tarcica stanowi waŝny surowiec wykorzystywany w przemyśle meblarskim, papierniczym, a runo leśne (jagody, grzyby) są przedmiotem eksportu. Natomiast samo miasto Piła stanowi wyraźne centrum przemysłowe powiatu i pełni wiele funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i usługowych, które nadają mu charakter i funkcję stolicy subregionu północnej Wielkopolski. Region bogaty jest w akweny wodne i kompleksy leśne, które stanowią ponad 30% obszaru powiatu. Główne rzeki przepływające przez powiat to: Noteć, Gwda i Łobzonka. Największe jeziora znajdują się na terenie gminy ŁobŜenica. 1 Opracowano na podstawie danych zawartych w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata

12 Syntetyczna charakterystyka powiatu PołoŜenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem Liczący blisko 140 tys. mieszkańców powiat pilski złoŝony jest z dziewięciu gmin, są to: 1) Miasto Piła, 2) Miasto i Gmina ŁobŜenica, 3) Miasto i Gmina Ujście, 4) Miasto i Gmina Wyrzysk, 5) Miasto i Gmina Wysoka, 6) Gmina Białośliwie, 7) Gmina Kaczory, 8) Gmina Szydłowo, 9) Gmina Miasteczko Krajeńskie. PowyŜsza struktura administracji samorządowej szczebla gminnego składa się z 107 sołectw i 159 miejscowości, w tym 154 wsi. Rysunek 1 Podział administracyjny powiatu pilskiego Źródło: 2 Opracowano na podstawie danych: Starostwa Powiatowego w Pile, Banku Danych Regionalnych, strony Internetowej 12

13 Powiat pilski zajmuje powierzchnię 1 267,1 km 2. Tabela 1 Struktura gruntów w powiecie pilskim WYSZCZEGÓLNIENIE NAZWA GRUNTU 778,8 km 2 - uŝytki rolne 378,6 km 2 - lasy 13,07 km 2 - woda 26,9 km 2 - nieuŝytki 63,9 km 2 - pozostałe Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile stan na r. Wykres 1 Procentowa struktura gruntów w powiecie pilskim 2,13% 5,07% 1,04% 30,02% 61,75% - uŝytki rolne - lasy - woda - nieuŝytki - pozostałe Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione 3 Na terenie powiatu pilskiego prawną ochroną objęto powierzchnię ,8 ha, co stanowi 41,9 % obszaru powiatu. W powiecie istnieją 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 367,97 ha. Ich róŝnorodność pozwala wyróŝnić poszczególne typy, odzwierciedlające zróŝnicowanie krajobrazu: rezerwat krajobrazowy Kuźnik zlokalizowany na terenie miasta Piły, o powierzchni 97,7 ha, utworzony w 1959 roku; rezerwat leśny Zielona Góra zlokalizowany w gminie Wyrzysk, o powierzchni 96,09 ha, utworzony w 1961 roku; dwa rezerwaty torfowiskowe Torfowiska Kaczory, gmina Kaczory, o powierzchni 32,77 ha (1994 rok) oraz Smolary, gmina Szydłowo, powierzchnia 143,11 ha (1990 rok). 3 Opracowano na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego oraz danych z Banku Danych Regionalnych 13

14 Obok rezerwatów przyrody bardzo waŝną funkcję dla ochrony przyrody pełnią obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy - utworzony na ha, z czego w powiecie pilskim znajduje się ponad 90% powierzchni ,0 ha (gm. Kaczory, Szydłowo i Piła). Większość obszaru chronionego stanowią lasy ( ha), uŝytki rolne to ha oraz wody ha. Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie o powierzchni ha, z czego ok. 30% znajduje się na terenie powiatu pilskiego (gm. ŁobŜenica i Wyrzysk). Większość obszaru stanowią lasy (ok. 60%). Dolina Noteci ha, z czego ok. 30% znajduje się w obrębie powiatu pilskiego (gm. Wyrzysk, Białośliwie, Kaczory, Ujście i Piła). PrzewaŜa tutaj krajobraz łąkowo-polnoosadniczy. Na terenie powiatu ustanowiono równieŝ 140 pomników przyrody, które są jedną z form ochrony indywidualnej, oraz uŝytki ekologiczne obejmujące powierzchnię 42,4 ha. Ponadto obszar powiatu pilskiego połoŝony jest w sieci ekologicznej NATURA Sieć ta funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej i jest uwaŝana za najlepiej przygotowaną europejską sieć ekologiczną. W powiecie pilskim zostały włączone do sieci NATURA 2000 następujące obszary: Dolina Noteci przyrodniczy obszar o powierzchni ,0 ha, leŝący na wysokości od 37 do 50 m n.p.m. Obejmuje część doliny Noteci między miejscowościami Wieleń i Bydgoszcz. Obszar jest w większości zajęty przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi łąkami i trzcinowiskami, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Teren przecinają liczne kanały i rowy odwadniające. Częste są starorzecza i wypełnione wodą doły potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie uŝytkowane. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 2% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 85%, torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód - 2% powierzchni, a siedliska leśne 6%. Siedliska rolnicze zajmują 5% obszaru. Obszar częściowo pokrywa się z waŝną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występują 22 gatunki ptaków. Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanymi kompleksami łąkowymi. Zanotowano 8 gatunków opisanych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja jest teŝ waŝnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - obszar o powierzchni ,6 ha, leŝący na wysokości od 52 do 54 m n.p.m. Obejmuje równoleŝnikowy odcinek pradoliny o szerokości od 2 do 8 km. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego i deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do

15 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym, zalesionym Tarasem Szamocińskim, sięgającym krawędzi Pojezierza Chodzieskiego. W zachodniej części pradoliny płynie Noteć. Część wschodnia jest odwadniana Ŝeglownym Kanałem Bydgoskim, wybudowanym w końcu XVIII w., łączącym dorzecza Odry i Wisły. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 3% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 86%, a siedliska leśne 6%. Na obszarze pradoliny, w większości zmeliorowanym, prowadzona jest gospodarka łąkowa - 5%. Stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin są podstawą intensywnej hodowli ryb. W obrębie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: Stawy Ostrówek i Smogulec i Stawy Ślesin i Występ. Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik i kania czarna, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek stosunkowo duŝe koncentracje osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. W obszarze występuje równieŝ bogata fauna innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagroŝonymi i prawnie chronionymi. Podkreślić naleŝy występowanie zróŝnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym róŝnych typów łęgów, a takŝe muraw kserotermicznych. Nadnoteckie Łęgi - obszar o powierzchni ,8 ha, leŝący na wysokości od 37 do 50 m n.p.m. Obejmuje odcinek doliny Noteci pomiędzy miejscowością Wieleń a ujściem Gwdy. Występują torfowiska niskie (5% powierzchni) porozcinane rowami odwadniającymi, z dołami potorfowowymi i starorzeczami, Część terenu jest porośnięta krzewami (siedliska łąkowe i zaroślowe - 87%) i drzewami (lasy liściaste - 2%). Łąki (6%) są intensywnie uŝytkowane. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. Występują co najmniej 23 gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: podróŝniczek, kulik wielki, bąk, bocian biały, dziwonia i derkacz. W okresie wędrówkowym gęś zboŝowa osiąga koncentrację ponad 3000 osobników. Powierzchnia gruntów leśnych ogółem w powiecie pilskim (wg stanu na dzień rok, GUS, Leśnictwo 2005) wynosi 36,68 tys. ha, w tym lasy (grunty zalesione i niezalesione) zajmują powierzchnię 35,7 tys. ha, co stanowi wskaźnik lesistości 28,2% (lesistość województwa wielkopolskiego wynosi 25,5%) Obszary wodne 4 Powiat pilski w całości pokrywa się z obszarem dorzecza Noteci. Największym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Noteć wpływająca na teren powiatu z województwa kujawskopomorskiego w 168 km biegu. Płynąc z wschodu na zachód Noteć jak i jej dopływy odwadniają cały 4 Opracowano na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego 15

16 obszar powiatu. Z szeregu zlewni cząstkowych wpisanych w granice powiatu na uwagę zasługują obok zlewni własnej Noteci zlewnia Łobzonki, Strugi Białośliwskiej, Gwdy oraz zlewnia bezodpływowego jeziora Kopcze. W obszar północno-zachodniej części powiatu (gmina Szydłowo) wpływają prawostronne dopływy Gwdy: Rurzyca, Piława z dopływem Dobrzycą oraz Rudka, na której powyŝej miasta Piła zbudowano zbiornik retencyjny Koszyce o powierzchni 98 ha. Rzeka Łobzonka, prawostronny dopływ Noteci o całkowitej długości 71,8 km, w granicach powiatu prowadzi wody na odcinku około 50 km, w pozostałej części płynie przez województwo kujawsko-pomorskie, graniczące od wschodu z gminą ŁobŜenica. Do dorzecza Łobzonki przynaleŝą jej lewobrzeŝne dopływy Lubcza i Orla oraz prawobrzeŝny Okaliniec, zwany Kanałem Młotkowskim. Lubcza, uchodząca do Łobzonka, o długości 25,8 km odwadnia obszar 206,1 km 2. Rzeki Lubcza i Orla przepływają przez kilka zbiorników wodnych, co wpływa wyrównująco na wielkość ich stanów i przepływów w ciągu roku. Wody Lubczy i Orli zasila Lubawka, bifurkująca punktowo na południowy wschód od miejscowości Liszkowo, a w środkowym biegu prowadzi wody jedynie okresowo. Okaliniec płynie prawie równoleŝnikowo z zachodu na wschód, uchodząc w 15 km do Łobzonki. W swym środkowym biegu prowadzi wody jako ciek przykryty. Kolejnym prawostronnym dopływem Noteci jest Struga Białośliwska, płynąca na całej długości przez obszar powiatu. Od północy do zlewni Strugi Białośliwskiej przylega zlewnia Kanału Okaliniec (Radacznica) uchodzący do bezodpływowego jeziora Kopcze. Jezioro połoŝone jest w południowej części Wysoczyzny Krajeńskiej, gdzie przewaŝają małe cieki płytko wcinające się w podłoŝe. Rowy po przegłębieniu włączono do sieci rowów melioracyjnych i wraz z drobnymi przegłębieniami stanowią obszar bezodpływowy jeziora Kopcze. Jednym z znaczniejszych dopływów Noteci jest rzeka Gwda, biorąca swój początek na terenie województwa zachodniopomorskiego w okolicy wsi Biała. Po wpłynięciu do Wielkopolski odwadnia początkowo znaczne obszary powiatu złotowskiego, o czym wpływa na teren powiatu pilskiego, gdzie płynie łącznie z odcinkami granicznymi na długości około 43 km. Jej prawymi głównymi dopływami uchodzącymi w obrębie powiatu pilskiego są rzeki: Rurzyca, Piława i Ruda. Na obszarze powiatu występuje znaczna liczba zbiorników wodnych. Większość z nich to jednak zbiorniki małe, o powierzchni kilku hektarów. W większości nie mają połączenia z siecią wód powierzchniowych, stanowiąc lokalne bazy drenaŝu obszarów bezodpływowych. Wskaźnik jeziorności na znacznych obszarach nie przekracza 1%. Udział jezior wzrasta na północno-wschodnich terenach powiatu, głównie w gminie ŁobŜenica oraz Wysoka i Wyrzysk, gdzie połoŝone są większe akweny. NaleŜą do nich jeziora: Sławianowskie (Wielkie) - 277,6 ha, Stryjewo 151,2 ha, 16

17 Falmierowskie 53,0 ha, Ostrowite 47,2 ha. Są to jeziora przepływowe, stanowiące naturalne zbiorniki retencyjne dla sieci rzecznej, a takŝe odgrywające waŝną rolę w gospodarce wodnej powiatu. Obszar doliny Noteci, równieŝ bardzo ubogi w naturalne zbiorniki wodne, charakteryzuje się stosunkowo duŝym udziałem stawów hodowlanych. Największy ich kompleks Stawy Ostrówek znajdujący się nieopodal Osieka nad Notecią przekracza 300 ha i zalicza się do największych w kraju Obiekty zabytkowe 5 Do obiektów o wartości kulturowej na terenie powiatu pilskiego zalicza się obiekty: sakralne (kościoły), dwory, folwarki, cmentarze, muzea, zabytkowe parki, zabytki ruchome, itp. Zabytki te reprezentują róŝne style i pochodzą z róŝnych okresów. Do najciekawszych obiektów zabytkowych połoŝonych na terenie gmin powiatu pilskiego m.in. naleŝą: Gmina Miejska Piła: XIX-wieczny budynek dawnego arsenału willa przy ul. Śniadeckich 46, dawne przedszkole cmentarze katolickie, ul. Asnyka i al. Powstańców Wlkp. dawny kościół ewangelicki, obecnie parafia p.w. M.B. Częstochowskiej w Motylewie neogotycki kościół p.w. św. Stanisława Kostki neobarokowy kościół p.w. św. Rodziny kościół św. Antoniego z największą w Europie 7-metrową rzeźbą Chrystusa dom Stanisława Staszica dwa cmentarze wojenne w Leszkowie pomniki upamiętniające więźniów obozu Albatros i ofiary stalinizmu Park Miejski im. St. Staszica Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile Gmina Białośliwie: stacja zabytkowej kolei wąskotorowej groby rozstrzelanych w 1939 r. głaz narzutowy o obwodzie 7,5 m stare cisy i dęby o obwodach ok. 6 m pomnik 42 poległych podczas II wojny światowej neogotycki kościół z zabytkowym wnętrzem w Krostkowie dwór otoczony XVIII-wiecznym parkiem w NieŜychowie 5 Źródło: 17

18 Gmina ŁobŜenica: kościół p.w. św. Trójcy z przełomu XV i XVI wieku z barokowym XVII-wiecznym wyposaŝeniem zabytkowy układ przestrzenny z dwoma rynkami domy z XVIII i XIX w. o konstrukcji szachulcowej kościół poewangelicki z początku XX wieku z wyposaŝeniem z 1776 roku pomnik i mogiły ofiar hitleryzmu groby powstańców wielkopolskich eklektyczny pałac z XIX wieku w Dębnie neoromańska kaplica z XIX w. w Dębnie dawny młyn wodny na rzece Łobzonce w Witrogoszczy przydroŝna kapliczka w Topoli kościół neogotycki z XIX wieku w Dźwiersznie Wielkim grodzisko z VII-X wieku w Dźwiersznie barokowy kościół NMP z rokokowym ołtarzem i obrazem Matki Boskiej Góreckiej, dziedziniec odpustowy z cudowną studzienką i dwiema neogotyckimi kaplicami z XIX wieku w Górce Klasztornej 37 dębów - pomników przyrody w Górce Klasztornej pałac z 1877 r. w Dębnie zespół pałacowy z 1900 r. w Chlebnie dworki szlacheckie w Ferdynandowie i Liszkowie Gmina Miasteczko Krajeńskie: neogotycki kościół z XIX wieku dom, w którym mieszkał Michał Drzymała szkolna izba pamięci im. Michała Drzymały w Zespole Szkół Gospodarki śywnościowej grób Michała Drzymały eklektyczny pałac z XIX wieku w Brzostowie neoromański kościół poewangelicki z XIX wieku w Grabównie dwór z połowy XIX wieku w Grabównie rogatka drogowa z XIX wieku w Grabównie dwa grodziska w Wolsku Gmina Wyrzysk: neogotycki dwór z XIX wieku w Bagdadzie domy secesyjne i eklektyczne nawa boczna kościoła ewangelickiego z XIX wieku 18

19 neoromański kościół z XIX wieku ze średniowieczną kropielnicą w Gromadnie grodzisko stoŝkowe z VII-IX wieku w Gromadnie brama - dzwonnica z XIX wieku w Gromadnie neogotycki kościół i dzwonnica z XIX wieku w Krostkowie grodzisko stoŝkowe w Glesnie głaz z prymitywnym rytem postaci w Glesnie most kolejowy w Polinowie skansen archeologiczno-etnograficzny, w którym odkrycia pochodzą sprzed lat w Osieku nad Notecią aleja dębowa i lipowa z ponad 220-letnimi okazami drzew Gmina Wysoka: późnobarokowy kościół z XVIII wieku w Wysokiej szachulcowa dzwonnica z XVIII wieku w Wysokiej dawny klasztor z połowy XVIII wieku, obecnie plebania w Wysokiej pomnik na miejscu egzekucji hitlerowskiej z 1939 r. w Górach Wysockich neogotycki kościół z XIX wieku w Bądeczu eklektyczny pałac w Gmurowie z 1871 r. dwór Maciejówka w Młotkowie cmentarz rodowy Orlandów w lesie w Starem grobowiec sułtański Heinricha Kupfera w Czajczem spichlerz w Mościskach zespół dworsko-pałacowy z folwarkiem w Czajczem Gmina Szydłowo: neogotycki poewangelicki kościół z XIX wieku kościół barokowy z lat , z wyposaŝeniem z przełomu XVII i XVIII wieku w Skrzatuszu neogotycki kościół z XIX wieku w Starej Łubiance eklektyczny dwór z XIX wieku w Starej Łubiance chałupy szachulcowe z XIX wieku w Starej Łubiance drewniany kościół z XVII wieku w Zawadzie neogotycki kościół z XIX wieku w Pokrzywnicy renesansowy dzwon z XVI wieku w Pokrzywnicy neoromański kościół z XIX wieku w RóŜy Wielkiej skansen wodny (Kuźnia) z XIX w. w Krępsku pałac z początku XX wieku w stylu modernistycznym w Kotuniu 19

20 Gmina Ujście: ratusz w stylu eklektycznym zbudowany w 1903 r. w Ujściu siedziba władz miasta i gminy tablica ku czci pomordowanych mieszkańców (ratusz) w Ujściu dawny kościół ewangelicki z XIX wieku w Ujściu szachulcowa pastorówka z XIX wieku w Ujściu późnoklasycystyczny dwór z I połowy XIX wieku w Jabłonowie zabytkowa aleja w parku w Jabłonowie zespół eklektycznych budynków gospodarczych z XIX wieku w Jabłonowie neorenesansowy pałac z XIX wieku w Kruszewie eklektyczny kościół poewangelicki z 1900 roku w Ługach Ujskich drewniana dzwonnica z XIX wieku w Ługach Ujskich rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Ujściu ( ), z unikalną Kalwarią jedno z nielicznych na terenie naszego kraju Sanktuarium Przelania PrzenajdroŜszej Krwi Pana Jezusa kościół p.w. św. Wojciecha z 1928 r. w Kruszewie rządówka z parkiem z II poł. XIX w. w Bronisławkach cmentarz z zabytkowymi grobami Ŝołnierzy Powstania Wielkopolskiego w Mirosławiu śluza na Noteci w Nowym Gmina Kaczory: kościół poewangelicki w dawnym parku w Dziembowie dwór z XIX wieku w Rzadkowie neogotycki spichlerz w Rzadkowie neogotycki kościół z 1903 r. w Śmiłowie groby ofiar z II wojny światowej z 1 września 1939 r. w Morzewie dawna straŝnica graniczna w śabostowie Turystyka 6 Czyste powietrze, walory przyrodniczo-krajobrazowe, róŝnorodność flory i fauny, liczne jeziora i rzeki na terenie powiatu pilskiego sprzyjają rozwojowi turystyki rekreacyjnej. Turystyka na terenie powiatu pilskiego oparta jest przede wszystkim na cennych zabytkach architektury, a takŝe na szlakach rowerowych, pieszych i wodnych. 6 Opracowano na podstawie danych zawartych na stronach internetowych: 20

21 Przez teren powiatu pilskiego przebiegają m.in.: Szlaki rowerowe: szlak rowerowy wokół Piły (Szlak śółty Pl-7004y) - całkowita długość szlaku na terenie powiatu pilskiego wynosi 38,3 km, dydaktyczna ścieŝka rowerowa SMOK - całkowita długość szlaku na terenie powiatu pilskiego wynosi 19,8 km, Transwielkopolska Trasa Rowerowa - całkowita długość szlaku na terenie powiatu pilskiego wynosi 25,3 km, Międzynarodowa Trasa Rowerowa EUROROUTE R-1 - całkowita długość szlaku terenie powiatu pilskiego wynosi 82 km, szlak zielony - całkowita długość szlaku terenie powiatu pilskiego wynosi 12,0 km, szlak czerwony - całkowita długość szlaku terenie powiatu pilskiego wynosi 59,4 km. Szlaki turystyczne piesze: szlak czerwony PI 184 c - 19 km na trasie J. Płotki Leszków Kalina Byszki Ujście, szlak zielony PI 1834 z -6 km na trasie węzeł szlaków - rezerwat Kuźnik Piła MZK, szlak czarny s - 6 km na trasie Piła PKP Leszków, szlak niebieski PI 1835 n - 21 km na trasie Piła PKP - J. Płotki - Jeziorki śabostowo, szlak czarny PI 1829 s - 3 km na trasie Stara Łubianka PKP - leśniczówka Czapla, szlak niebieski PI 1837 n - 17,8 km na trasie Płytnica PKP Zabrodzie leśniczówka Czapla Piła, szlak niebieski PI 1836 n - 13 km na trasie Piła Góra Dąbrowa Skrzatusz, szlak Ŝółty PI 1838 y - 17 km na trasie rezerwat Kuźnik Skrzatusz, szlak Ŝółty PI 204 y - 15,5 km na trasie Osiek Góra Dębowa Krostkowo Białośliwie szlak Ŝółty PI 204 y - 25 km na trasie Kaczory śabostowo Kalina Byszki Motylewo Jezioro Leśne Stobno PKP, szlak Ŝółty PI 204 y - 21 km na trasie Białośliwie - Wolsko Brzostowo Kaczory, szlak Ŝółty PI 204 y - 28 km na trasie Stobno Łomnicki Młyn Jezioro Sarcz Smolarnia. Szlaki wodne: Szlak wodny Rurzycy - wypływa z jeziora Krępsko Małe, odprowadza wody sześciu wyjątkowo pięknych, wąskich jezior rynnowych. W całości płynie doliną wśród lasów. Jego długość wynosi 25 km. Jest krótkim, ale bardzo atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Od 1993 roku szlak wodny Rurzycy nosi nazwę Szlaku kajakowego im. Jana Pawła II. 21

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 2.1 Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 2.2 Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017 Strzelno, maj 2008 OPRACOWANIE: Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski, tel. (0 56) 657 55 91 (92), fax (0 56) 622 14 22, SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016 Toruń, kwiecień 2008 rok OPRACOWANIE: Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski 87-100 Toruń, ul. Głowackiego 20, tel. (0 56) 657 55 91

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/271/2009 z dnia 7 sierpnia 2009r zmieniającej Uchwałę Nr XIV/91/2007 z dnia 30.10.2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Załącznik do uchwały nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, czerwiec 2004r. SPIS TREŚCI I. Obszar i czas realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM...

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. PołoŜenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo