Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel./fax (061)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E 61-606 Poznań tel./fax (061) 825 78 60 e-mail: office@bm-intl.2com."

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU PILSKIEGO WRAZ Z PLANEM PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA LATA Piła, listopad r.

2 Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/ Piła tel. (067) fax (067) http: Autor: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (059) fax. (059) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel./fax (061) Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Zacisze 6/ Kraków tel. (018) fax (018) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2] http: 2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP ZAŁĄCZNIK NR OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MISJA POWIATU PILSKIEGO AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU RAPORT O STANIE POWIATU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PołoŜenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione Obszary wodne Obiekty zabytkowe Turystyka POWIAT W STATYSTYCE DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Transport i komunikacja Telekomunikacja Zaopatrzenie w gaz Zaopatrzenie w wodę Sieć kanalizacyjna Oczyszczalnie ścieków GOSPODARKA ODPADAMI EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne Inwestycje w ochronie zdrowia RYNEK PRACY I BEZROBOCIE Bezrobocie w powiecie stan na r BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE POMOC SPOŁECZNA Osoby niepełnosprawne w powiecie pilskim ANALIZA SWOT ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE INFRASTRUKTURA GOSPODARKA EKOLOGIA SPOŁECZNOŚĆ PRZESTRZEŃ WARIANT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - PO KOREKTACH EKSPERCKICH KOMENTARZ DO WARIANTU ROZWOJU REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE PROGRAMY OPERACYJNE (KARTY PROJEKTÓW) WSTĘP KARTA PROGRAMOWA WYPEŁNIANIE KARTY PROGRAMOWEJ PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU DYSPONOWANIA ZAMIESZCZONYMI ZADANIAMI W TWORZENIU ZINTEGROWANEJ TABELI PPI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA LATA WSTĘP PRZYJĘTE MOśLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MONITOROWANIE TABELI PPI

4 8. PLAN FINANSOWY NA LATA WSTĘP CEL I METODA PROCEDURY OSTROśNOŚCIOWE ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU PILSKIEGO W LATACH , Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU BUDśETU SAMORZĄDU NA 2007 ROK DANE ŹRÓDŁOWE ANALIZA PODSTAWOWYCH KATEGORII FINANSOWYCH ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POWIATU PILSKIEGO NA LATA PROJEKCJA NADWYśKI OPERACYJNEJ PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE PROJEKCJA MOśLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SYSTEM WDRAśANIA SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SPOSOBY OCENY REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele strategiczne Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW

5 WSTĘP Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata jak i potrzeb przyszłych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie moŝe być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Województwa Wielkopolskiego oraz Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata z uwzględnieniem zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytetowe inwestycje Powiatu przeznaczone do realizacji na najbliŝsze lata zostały zaproponowane przez kierownictwo Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju. Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdraŝania ZPORR struktury (załącznik nr 8 Uzupełnienia ZPORR), nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę wcześniej opracowanych dokumentów tj. Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata i załoŝeń do Programów Operacyjnych. 5

6 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 ZARZĄDZENIE NR 50/07 Starosty Pilskiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego na lata Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Przystępuje się do nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego na lata Dopuszcza się zlecenie nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego na lata specjalistycznej firmie konsultingowej wyłonionej w obowiązującym trybie. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Funduszy Pomocowych i Rozwoju. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 4 STAROSTA /-/ Tomasz Bugajski 6

7 2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W obszarze przestrzeni Powiatu Pilskiego oraz w celach i kierunkach działania znajdujących się w dokumencie pn. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pilskiego. Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni powiatu: - obszary infrastruktury drogowej, okołodrogowej i kolejowej, - obszary infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, - obszary aktywności społecznej i gospodarczej, - obszary turystyczne i proturystyczne, - obszary infrastruktury obiektów oświatowych i kulturalnych, - obszary infrastruktury proturystycznej, - obszar przestrzeni lotniska, - obszar społeczeństwa informacyjnego, - obszary ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, - obszary infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, - obszary rozwoju zrównowaŝonego, - obszary środowiska naturalnego, - obszar społeczny, - obszary walorów przyrodniczych. PowyŜsze obszary zapisane w celach pierwszorzędnych i drugorzędnych traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata Zidentyfikowane obszary stanowią o podziale przestrzeni społeczno-gospodarczej powiatu. W tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli Planu Przedsięwzięć Inwestycyjnych na lata Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaŝ finansowy środków z budŝetu powiatu i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne. 7

8 2.1. MISJA POWIATU PILSKIEGO Misja jest wyraŝeniem, które określa główny cel powiatu, jego sens Ŝycia. Jest wyrazem dąŝeń i oczekiwań w stosunku do powiatu, dla którego została sformułowana. Wypracowana misja rozwoju powiatu poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz powiatu pilskiego w perspektywie 8 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią. Misja dla powiatu pilskiego jest opisem wizji powiatu oraz głównego pola działań w najbliŝszych latach. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. Misja wyraźnie określa charakter powiatu i wskazuje jego atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe powiatu pilskiego wzajemnie się uzupełniają. W dalszej części dokumentu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla kaŝdego z obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego (infrastruktura, gospodarka, przestrzeń, społeczność i ekologia). 8

9 POWIAT PILSKI ZIELONE PŁUCA, CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NOWOCZESNEMU ROLNICTWU I TURYSTYCE W OPARCIU O DZIAŁANIA ZACHOWUJĄCE ATRAKCYJNE WALORY KRAJOBRAZOWE. 9

10 3. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU 10

11 3.1. RAPORT O STANIE POWIATU Ogólna charakterystyka 1 Powiat pilski powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. Jest jednym z pięciu powiatów ziemskich, jakie zostały utworzone na obszarze byłego województwa pilskiego. Powiat pilski zlokalizowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Pod względem administracyjnym dzieli się na dziewięć jednostek stopnia podstawowego, w tym jedna gmina miejska (miasto Piła), cztery gminy miejsko-wiejskie (ŁobŜenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz cztery gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo). Sieć osadnicza na terenie powiatu pilskiego charakteryzuje się duŝą liczbą małych miejscowości (154). Jedynie miasto Piłę moŝna zaliczyć do większych jednostek (ponad 75 tys. mieszkańców). Powiat zajmuje obszar 1 267,1 km 2, co stanowi 4,2% powierzchni województwa i klasyfikuje go na piątym miejscu wśród powiatów wielkopolskich. Liczba mieszkańców (na koniec 2006) równieŝ plasuje powiat na piątym miejscu w województwie. Powiat pilski znajduje się w dwóch makroregionach: Pojezierza Południowo-pomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Pierwszy z wymienionych makroregionów obejmuje głównie fragmenty Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Gwdy, drugi Dolinę Środkowej Noteci. Rzeźba terenu głównie jest efektem działania lądolodu skandynawskiego. W krajobrazie wyraźnie zaznaczają się rozległe pola sandrowe porozcinane dolinami rzecznymi Gwdy i Łobzonki oraz obniŝenie pradoliny Noteci. WzdłuŜ północnego skraju pradoliny ciągną się wzgórza morenowe. Sandr Gwdy porastają lasy zajmujące 376 km 2, stanowiąc ponad 28% ogólnej powierzchni powiatu. Powiat pilski poza miastem Piła ma charakter typowo rolniczy, uŝytki rolne przekraczają 778 km 2 ( ha), przewaŝają grunty IV klasy. Dominują gospodarstwa indywidualne, choć funkcjonują jeszcze nieliczne rolnicze spółdzielnie produkcyjne. WaŜne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje takŝe leśnictwo. Pozyskiwana w miejscowych lasach tarcica stanowi waŝny surowiec wykorzystywany w przemyśle meblarskim, papierniczym, a runo leśne (jagody, grzyby) są przedmiotem eksportu. Natomiast samo miasto Piła stanowi wyraźne centrum przemysłowe powiatu i pełni wiele funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i usługowych, które nadają mu charakter i funkcję stolicy subregionu północnej Wielkopolski. Region bogaty jest w akweny wodne i kompleksy leśne, które stanowią ponad 30% obszaru powiatu. Główne rzeki przepływające przez powiat to: Noteć, Gwda i Łobzonka. Największe jeziora znajdują się na terenie gminy ŁobŜenica. 1 Opracowano na podstawie danych zawartych w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata

12 Syntetyczna charakterystyka powiatu PołoŜenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem Liczący blisko 140 tys. mieszkańców powiat pilski złoŝony jest z dziewięciu gmin, są to: 1) Miasto Piła, 2) Miasto i Gmina ŁobŜenica, 3) Miasto i Gmina Ujście, 4) Miasto i Gmina Wyrzysk, 5) Miasto i Gmina Wysoka, 6) Gmina Białośliwie, 7) Gmina Kaczory, 8) Gmina Szydłowo, 9) Gmina Miasteczko Krajeńskie. PowyŜsza struktura administracji samorządowej szczebla gminnego składa się z 107 sołectw i 159 miejscowości, w tym 154 wsi. Rysunek 1 Podział administracyjny powiatu pilskiego Źródło: 2 Opracowano na podstawie danych: Starostwa Powiatowego w Pile, Banku Danych Regionalnych, strony Internetowej 12

13 Powiat pilski zajmuje powierzchnię 1 267,1 km 2. Tabela 1 Struktura gruntów w powiecie pilskim WYSZCZEGÓLNIENIE NAZWA GRUNTU 778,8 km 2 - uŝytki rolne 378,6 km 2 - lasy 13,07 km 2 - woda 26,9 km 2 - nieuŝytki 63,9 km 2 - pozostałe Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile stan na r. Wykres 1 Procentowa struktura gruntów w powiecie pilskim 2,13% 5,07% 1,04% 30,02% 61,75% - uŝytki rolne - lasy - woda - nieuŝytki - pozostałe Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione 3 Na terenie powiatu pilskiego prawną ochroną objęto powierzchnię ,8 ha, co stanowi 41,9 % obszaru powiatu. W powiecie istnieją 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 367,97 ha. Ich róŝnorodność pozwala wyróŝnić poszczególne typy, odzwierciedlające zróŝnicowanie krajobrazu: rezerwat krajobrazowy Kuźnik zlokalizowany na terenie miasta Piły, o powierzchni 97,7 ha, utworzony w 1959 roku; rezerwat leśny Zielona Góra zlokalizowany w gminie Wyrzysk, o powierzchni 96,09 ha, utworzony w 1961 roku; dwa rezerwaty torfowiskowe Torfowiska Kaczory, gmina Kaczory, o powierzchni 32,77 ha (1994 rok) oraz Smolary, gmina Szydłowo, powierzchnia 143,11 ha (1990 rok). 3 Opracowano na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego oraz danych z Banku Danych Regionalnych 13

14 Obok rezerwatów przyrody bardzo waŝną funkcję dla ochrony przyrody pełnią obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy - utworzony na ha, z czego w powiecie pilskim znajduje się ponad 90% powierzchni ,0 ha (gm. Kaczory, Szydłowo i Piła). Większość obszaru chronionego stanowią lasy ( ha), uŝytki rolne to ha oraz wody ha. Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie o powierzchni ha, z czego ok. 30% znajduje się na terenie powiatu pilskiego (gm. ŁobŜenica i Wyrzysk). Większość obszaru stanowią lasy (ok. 60%). Dolina Noteci ha, z czego ok. 30% znajduje się w obrębie powiatu pilskiego (gm. Wyrzysk, Białośliwie, Kaczory, Ujście i Piła). PrzewaŜa tutaj krajobraz łąkowo-polnoosadniczy. Na terenie powiatu ustanowiono równieŝ 140 pomników przyrody, które są jedną z form ochrony indywidualnej, oraz uŝytki ekologiczne obejmujące powierzchnię 42,4 ha. Ponadto obszar powiatu pilskiego połoŝony jest w sieci ekologicznej NATURA Sieć ta funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej i jest uwaŝana za najlepiej przygotowaną europejską sieć ekologiczną. W powiecie pilskim zostały włączone do sieci NATURA 2000 następujące obszary: Dolina Noteci przyrodniczy obszar o powierzchni ,0 ha, leŝący na wysokości od 37 do 50 m n.p.m. Obejmuje część doliny Noteci między miejscowościami Wieleń i Bydgoszcz. Obszar jest w większości zajęty przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi łąkami i trzcinowiskami, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Teren przecinają liczne kanały i rowy odwadniające. Częste są starorzecza i wypełnione wodą doły potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie uŝytkowane. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 2% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 85%, torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód - 2% powierzchni, a siedliska leśne 6%. Siedliska rolnicze zajmują 5% obszaru. Obszar częściowo pokrywa się z waŝną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występują 22 gatunki ptaków. Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanymi kompleksami łąkowymi. Zanotowano 8 gatunków opisanych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja jest teŝ waŝnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - obszar o powierzchni ,6 ha, leŝący na wysokości od 52 do 54 m n.p.m. Obejmuje równoleŝnikowy odcinek pradoliny o szerokości od 2 do 8 km. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego i deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do

15 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym, zalesionym Tarasem Szamocińskim, sięgającym krawędzi Pojezierza Chodzieskiego. W zachodniej części pradoliny płynie Noteć. Część wschodnia jest odwadniana Ŝeglownym Kanałem Bydgoskim, wybudowanym w końcu XVIII w., łączącym dorzecza Odry i Wisły. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 3% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 86%, a siedliska leśne 6%. Na obszarze pradoliny, w większości zmeliorowanym, prowadzona jest gospodarka łąkowa - 5%. Stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin są podstawą intensywnej hodowli ryb. W obrębie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: Stawy Ostrówek i Smogulec i Stawy Ślesin i Występ. Występuje tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik i kania czarna, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek stosunkowo duŝe koncentracje osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. W obszarze występuje równieŝ bogata fauna innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagroŝonymi i prawnie chronionymi. Podkreślić naleŝy występowanie zróŝnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym róŝnych typów łęgów, a takŝe muraw kserotermicznych. Nadnoteckie Łęgi - obszar o powierzchni ,8 ha, leŝący na wysokości od 37 do 50 m n.p.m. Obejmuje odcinek doliny Noteci pomiędzy miejscowością Wieleń a ujściem Gwdy. Występują torfowiska niskie (5% powierzchni) porozcinane rowami odwadniającymi, z dołami potorfowowymi i starorzeczami, Część terenu jest porośnięta krzewami (siedliska łąkowe i zaroślowe - 87%) i drzewami (lasy liściaste - 2%). Łąki (6%) są intensywnie uŝytkowane. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. Występują co najmniej 23 gatunki ptaków wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: podróŝniczek, kulik wielki, bąk, bocian biały, dziwonia i derkacz. W okresie wędrówkowym gęś zboŝowa osiąga koncentrację ponad 3000 osobników. Powierzchnia gruntów leśnych ogółem w powiecie pilskim (wg stanu na dzień rok, GUS, Leśnictwo 2005) wynosi 36,68 tys. ha, w tym lasy (grunty zalesione i niezalesione) zajmują powierzchnię 35,7 tys. ha, co stanowi wskaźnik lesistości 28,2% (lesistość województwa wielkopolskiego wynosi 25,5%) Obszary wodne 4 Powiat pilski w całości pokrywa się z obszarem dorzecza Noteci. Największym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Noteć wpływająca na teren powiatu z województwa kujawskopomorskiego w 168 km biegu. Płynąc z wschodu na zachód Noteć jak i jej dopływy odwadniają cały 4 Opracowano na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego 15

16 obszar powiatu. Z szeregu zlewni cząstkowych wpisanych w granice powiatu na uwagę zasługują obok zlewni własnej Noteci zlewnia Łobzonki, Strugi Białośliwskiej, Gwdy oraz zlewnia bezodpływowego jeziora Kopcze. W obszar północno-zachodniej części powiatu (gmina Szydłowo) wpływają prawostronne dopływy Gwdy: Rurzyca, Piława z dopływem Dobrzycą oraz Rudka, na której powyŝej miasta Piła zbudowano zbiornik retencyjny Koszyce o powierzchni 98 ha. Rzeka Łobzonka, prawostronny dopływ Noteci o całkowitej długości 71,8 km, w granicach powiatu prowadzi wody na odcinku około 50 km, w pozostałej części płynie przez województwo kujawsko-pomorskie, graniczące od wschodu z gminą ŁobŜenica. Do dorzecza Łobzonki przynaleŝą jej lewobrzeŝne dopływy Lubcza i Orla oraz prawobrzeŝny Okaliniec, zwany Kanałem Młotkowskim. Lubcza, uchodząca do Łobzonka, o długości 25,8 km odwadnia obszar 206,1 km 2. Rzeki Lubcza i Orla przepływają przez kilka zbiorników wodnych, co wpływa wyrównująco na wielkość ich stanów i przepływów w ciągu roku. Wody Lubczy i Orli zasila Lubawka, bifurkująca punktowo na południowy wschód od miejscowości Liszkowo, a w środkowym biegu prowadzi wody jedynie okresowo. Okaliniec płynie prawie równoleŝnikowo z zachodu na wschód, uchodząc w 15 km do Łobzonki. W swym środkowym biegu prowadzi wody jako ciek przykryty. Kolejnym prawostronnym dopływem Noteci jest Struga Białośliwska, płynąca na całej długości przez obszar powiatu. Od północy do zlewni Strugi Białośliwskiej przylega zlewnia Kanału Okaliniec (Radacznica) uchodzący do bezodpływowego jeziora Kopcze. Jezioro połoŝone jest w południowej części Wysoczyzny Krajeńskiej, gdzie przewaŝają małe cieki płytko wcinające się w podłoŝe. Rowy po przegłębieniu włączono do sieci rowów melioracyjnych i wraz z drobnymi przegłębieniami stanowią obszar bezodpływowy jeziora Kopcze. Jednym z znaczniejszych dopływów Noteci jest rzeka Gwda, biorąca swój początek na terenie województwa zachodniopomorskiego w okolicy wsi Biała. Po wpłynięciu do Wielkopolski odwadnia początkowo znaczne obszary powiatu złotowskiego, o czym wpływa na teren powiatu pilskiego, gdzie płynie łącznie z odcinkami granicznymi na długości około 43 km. Jej prawymi głównymi dopływami uchodzącymi w obrębie powiatu pilskiego są rzeki: Rurzyca, Piława i Ruda. Na obszarze powiatu występuje znaczna liczba zbiorników wodnych. Większość z nich to jednak zbiorniki małe, o powierzchni kilku hektarów. W większości nie mają połączenia z siecią wód powierzchniowych, stanowiąc lokalne bazy drenaŝu obszarów bezodpływowych. Wskaźnik jeziorności na znacznych obszarach nie przekracza 1%. Udział jezior wzrasta na północno-wschodnich terenach powiatu, głównie w gminie ŁobŜenica oraz Wysoka i Wyrzysk, gdzie połoŝone są większe akweny. NaleŜą do nich jeziora: Sławianowskie (Wielkie) - 277,6 ha, Stryjewo 151,2 ha, 16

17 Falmierowskie 53,0 ha, Ostrowite 47,2 ha. Są to jeziora przepływowe, stanowiące naturalne zbiorniki retencyjne dla sieci rzecznej, a takŝe odgrywające waŝną rolę w gospodarce wodnej powiatu. Obszar doliny Noteci, równieŝ bardzo ubogi w naturalne zbiorniki wodne, charakteryzuje się stosunkowo duŝym udziałem stawów hodowlanych. Największy ich kompleks Stawy Ostrówek znajdujący się nieopodal Osieka nad Notecią przekracza 300 ha i zalicza się do największych w kraju Obiekty zabytkowe 5 Do obiektów o wartości kulturowej na terenie powiatu pilskiego zalicza się obiekty: sakralne (kościoły), dwory, folwarki, cmentarze, muzea, zabytkowe parki, zabytki ruchome, itp. Zabytki te reprezentują róŝne style i pochodzą z róŝnych okresów. Do najciekawszych obiektów zabytkowych połoŝonych na terenie gmin powiatu pilskiego m.in. naleŝą: Gmina Miejska Piła: XIX-wieczny budynek dawnego arsenału willa przy ul. Śniadeckich 46, dawne przedszkole cmentarze katolickie, ul. Asnyka i al. Powstańców Wlkp. dawny kościół ewangelicki, obecnie parafia p.w. M.B. Częstochowskiej w Motylewie neogotycki kościół p.w. św. Stanisława Kostki neobarokowy kościół p.w. św. Rodziny kościół św. Antoniego z największą w Europie 7-metrową rzeźbą Chrystusa dom Stanisława Staszica dwa cmentarze wojenne w Leszkowie pomniki upamiętniające więźniów obozu Albatros i ofiary stalinizmu Park Miejski im. St. Staszica Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile Gmina Białośliwie: stacja zabytkowej kolei wąskotorowej groby rozstrzelanych w 1939 r. głaz narzutowy o obwodzie 7,5 m stare cisy i dęby o obwodach ok. 6 m pomnik 42 poległych podczas II wojny światowej neogotycki kościół z zabytkowym wnętrzem w Krostkowie dwór otoczony XVIII-wiecznym parkiem w NieŜychowie 5 Źródło: 17

18 Gmina ŁobŜenica: kościół p.w. św. Trójcy z przełomu XV i XVI wieku z barokowym XVII-wiecznym wyposaŝeniem zabytkowy układ przestrzenny z dwoma rynkami domy z XVIII i XIX w. o konstrukcji szachulcowej kościół poewangelicki z początku XX wieku z wyposaŝeniem z 1776 roku pomnik i mogiły ofiar hitleryzmu groby powstańców wielkopolskich eklektyczny pałac z XIX wieku w Dębnie neoromańska kaplica z XIX w. w Dębnie dawny młyn wodny na rzece Łobzonce w Witrogoszczy przydroŝna kapliczka w Topoli kościół neogotycki z XIX wieku w Dźwiersznie Wielkim grodzisko z VII-X wieku w Dźwiersznie barokowy kościół NMP z rokokowym ołtarzem i obrazem Matki Boskiej Góreckiej, dziedziniec odpustowy z cudowną studzienką i dwiema neogotyckimi kaplicami z XIX wieku w Górce Klasztornej 37 dębów - pomników przyrody w Górce Klasztornej pałac z 1877 r. w Dębnie zespół pałacowy z 1900 r. w Chlebnie dworki szlacheckie w Ferdynandowie i Liszkowie Gmina Miasteczko Krajeńskie: neogotycki kościół z XIX wieku dom, w którym mieszkał Michał Drzymała szkolna izba pamięci im. Michała Drzymały w Zespole Szkół Gospodarki śywnościowej grób Michała Drzymały eklektyczny pałac z XIX wieku w Brzostowie neoromański kościół poewangelicki z XIX wieku w Grabównie dwór z połowy XIX wieku w Grabównie rogatka drogowa z XIX wieku w Grabównie dwa grodziska w Wolsku Gmina Wyrzysk: neogotycki dwór z XIX wieku w Bagdadzie domy secesyjne i eklektyczne nawa boczna kościoła ewangelickiego z XIX wieku 18

19 neoromański kościół z XIX wieku ze średniowieczną kropielnicą w Gromadnie grodzisko stoŝkowe z VII-IX wieku w Gromadnie brama - dzwonnica z XIX wieku w Gromadnie neogotycki kościół i dzwonnica z XIX wieku w Krostkowie grodzisko stoŝkowe w Glesnie głaz z prymitywnym rytem postaci w Glesnie most kolejowy w Polinowie skansen archeologiczno-etnograficzny, w którym odkrycia pochodzą sprzed lat w Osieku nad Notecią aleja dębowa i lipowa z ponad 220-letnimi okazami drzew Gmina Wysoka: późnobarokowy kościół z XVIII wieku w Wysokiej szachulcowa dzwonnica z XVIII wieku w Wysokiej dawny klasztor z połowy XVIII wieku, obecnie plebania w Wysokiej pomnik na miejscu egzekucji hitlerowskiej z 1939 r. w Górach Wysockich neogotycki kościół z XIX wieku w Bądeczu eklektyczny pałac w Gmurowie z 1871 r. dwór Maciejówka w Młotkowie cmentarz rodowy Orlandów w lesie w Starem grobowiec sułtański Heinricha Kupfera w Czajczem spichlerz w Mościskach zespół dworsko-pałacowy z folwarkiem w Czajczem Gmina Szydłowo: neogotycki poewangelicki kościół z XIX wieku kościół barokowy z lat , z wyposaŝeniem z przełomu XVII i XVIII wieku w Skrzatuszu neogotycki kościół z XIX wieku w Starej Łubiance eklektyczny dwór z XIX wieku w Starej Łubiance chałupy szachulcowe z XIX wieku w Starej Łubiance drewniany kościół z XVII wieku w Zawadzie neogotycki kościół z XIX wieku w Pokrzywnicy renesansowy dzwon z XVI wieku w Pokrzywnicy neoromański kościół z XIX wieku w RóŜy Wielkiej skansen wodny (Kuźnia) z XIX w. w Krępsku pałac z początku XX wieku w stylu modernistycznym w Kotuniu 19

20 Gmina Ujście: ratusz w stylu eklektycznym zbudowany w 1903 r. w Ujściu siedziba władz miasta i gminy tablica ku czci pomordowanych mieszkańców (ratusz) w Ujściu dawny kościół ewangelicki z XIX wieku w Ujściu szachulcowa pastorówka z XIX wieku w Ujściu późnoklasycystyczny dwór z I połowy XIX wieku w Jabłonowie zabytkowa aleja w parku w Jabłonowie zespół eklektycznych budynków gospodarczych z XIX wieku w Jabłonowie neorenesansowy pałac z XIX wieku w Kruszewie eklektyczny kościół poewangelicki z 1900 roku w Ługach Ujskich drewniana dzwonnica z XIX wieku w Ługach Ujskich rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Ujściu ( ), z unikalną Kalwarią jedno z nielicznych na terenie naszego kraju Sanktuarium Przelania PrzenajdroŜszej Krwi Pana Jezusa kościół p.w. św. Wojciecha z 1928 r. w Kruszewie rządówka z parkiem z II poł. XIX w. w Bronisławkach cmentarz z zabytkowymi grobami Ŝołnierzy Powstania Wielkopolskiego w Mirosławiu śluza na Noteci w Nowym Gmina Kaczory: kościół poewangelicki w dawnym parku w Dziembowie dwór z XIX wieku w Rzadkowie neogotycki spichlerz w Rzadkowie neogotycki kościół z 1903 r. w Śmiłowie groby ofiar z II wojny światowej z 1 września 1939 r. w Morzewie dawna straŝnica graniczna w śabostowie Turystyka 6 Czyste powietrze, walory przyrodniczo-krajobrazowe, róŝnorodność flory i fauny, liczne jeziora i rzeki na terenie powiatu pilskiego sprzyjają rozwojowi turystyki rekreacyjnej. Turystyka na terenie powiatu pilskiego oparta jest przede wszystkim na cennych zabytkach architektury, a takŝe na szlakach rowerowych, pieszych i wodnych. 6 Opracowano na podstawie danych zawartych na stronach internetowych: 20

21 Przez teren powiatu pilskiego przebiegają m.in.: Szlaki rowerowe: szlak rowerowy wokół Piły (Szlak śółty Pl-7004y) - całkowita długość szlaku na terenie powiatu pilskiego wynosi 38,3 km, dydaktyczna ścieŝka rowerowa SMOK - całkowita długość szlaku na terenie powiatu pilskiego wynosi 19,8 km, Transwielkopolska Trasa Rowerowa - całkowita długość szlaku na terenie powiatu pilskiego wynosi 25,3 km, Międzynarodowa Trasa Rowerowa EUROROUTE R-1 - całkowita długość szlaku terenie powiatu pilskiego wynosi 82 km, szlak zielony - całkowita długość szlaku terenie powiatu pilskiego wynosi 12,0 km, szlak czerwony - całkowita długość szlaku terenie powiatu pilskiego wynosi 59,4 km. Szlaki turystyczne piesze: szlak czerwony PI 184 c - 19 km na trasie J. Płotki Leszków Kalina Byszki Ujście, szlak zielony PI 1834 z -6 km na trasie węzeł szlaków - rezerwat Kuźnik Piła MZK, szlak czarny s - 6 km na trasie Piła PKP Leszków, szlak niebieski PI 1835 n - 21 km na trasie Piła PKP - J. Płotki - Jeziorki śabostowo, szlak czarny PI 1829 s - 3 km na trasie Stara Łubianka PKP - leśniczówka Czapla, szlak niebieski PI 1837 n - 17,8 km na trasie Płytnica PKP Zabrodzie leśniczówka Czapla Piła, szlak niebieski PI 1836 n - 13 km na trasie Piła Góra Dąbrowa Skrzatusz, szlak Ŝółty PI 1838 y - 17 km na trasie rezerwat Kuźnik Skrzatusz, szlak Ŝółty PI 204 y - 15,5 km na trasie Osiek Góra Dębowa Krostkowo Białośliwie szlak Ŝółty PI 204 y - 25 km na trasie Kaczory śabostowo Kalina Byszki Motylewo Jezioro Leśne Stobno PKP, szlak Ŝółty PI 204 y - 21 km na trasie Białośliwie - Wolsko Brzostowo Kaczory, szlak Ŝółty PI 204 y - 28 km na trasie Stobno Łomnicki Młyn Jezioro Sarcz Smolarnia. Szlaki wodne: Szlak wodny Rurzycy - wypływa z jeziora Krępsko Małe, odprowadza wody sześciu wyjątkowo pięknych, wąskich jezior rynnowych. W całości płynie doliną wśród lasów. Jego długość wynosi 25 km. Jest krótkim, ale bardzo atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Od 1993 roku szlak wodny Rurzycy nosi nazwę Szlaku kajakowego im. Jana Pawła II. 21

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA REGIONALNA turystyka rowerowa w regionie pilskim

EDUKACJA REGIONALNA turystyka rowerowa w regionie pilskim EDUKACJA REGIONALNA turystyka rowerowa w regionie pilskim Materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego Ryszard Grześkowiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile EDUKACJA REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo